Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet."

Transkript

1 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst, hvis aktierne udvikler sig postitivt. Derfor er Skandinaviske Aktier en god investeringsmulighed. Lave kurser på en lang række aktier gør det lige nu interessant at investere. Skandinaviske Aktier er et bredt udvalg af kendte virksomheder, som vi spår en god udvikling i fremtiden. Investeringschef, Ivan Jensen

2 Skandinaviske Aktier Sparekassen Thy udbyder et nyt indlånsprodukt, hvor afkastet afhænger af kursudviklingen i 12 skandinaviske aktier. Hermed opnår man de kendte og sikre egenskaber, der er forbundet med et indlån placeret hos et dansk pengeinstitut kombineret med mulighed for et attraktivt afkast afhængig af kursudviklingen på 12 skandinaviske aktier. De 12 skandinaviske aktier er: Danske Bank Nokia H&M Statoil Nordea Carlsberg B Vestas Fortum Ericsson Novo Nordisk Yara International TeliaSonera - der hver vægter 1/12. De tolv aktier er hver især underlagt en maksimumgrænse for deres bidrag til afkastet. Se afsnittet Afkast. Hvad er et struktureret indlån? Et struktureret indlån består af to ting: Et almindeligt indlån og en option. Indlånskunder indskyder et beløb og er som minimum sikre på at få hele indskuddet igen - dog uden renter. Sparekassen Thy betaler normalt en indlånsrente, og det er denne sparede normale renteudgift, der finansierer optionerne. Afkast Kontoen har en løbetid på tre år. Man får som minimum det indskudte beløb tilbage ved udløb samt et afkast svarende til kursudviklingen på maksimalt 58% 1. Hvis aktierne f.eks. er steget med 30% over de tre år, udbetales et slutafkast svarende til 30% af indlånet. Afkastscenarier Afkastudvikling Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Udvikling i Nordea -5% -10% 63% = 58% Udvikling i Danske Bank -20% 25% 78% = 58% Udvikling i Nokia -10% -8% 58% = 58% Udvikling i H&M -33% 35% 58% Udvikling i Statoil -2% 18% 67% = 58% Udvikling i Carlsberg -10% 15% 70% = 58% Udvikling i Vestas -1% -7% 59% = 58% Udvikling i Fortum -58% 69% = 58% 62% = 58% Udvikling i Ericsson -10% 12% 59% = 58% Udvikling i Novo Nordisk -18% 11% 89% = 58% Udvikling i Yara International 12% 39% 58% Udvikling i TeliaSonera -8% 12% 65% = 58% Samlet afkast for aktiekurven -13,58% 16,67% 58,00% Slutafkast 0,00% 16,67% 58,00% Tilbage ved udløb i alt, DKK 100,00 116,67 158,00 1 Fastlægges den 30. januar 2009

3 De tolv aktier er dog alle underlagt en individuel maksimumgrænse på 58% for, hvor meget de hver især kan bidrage med til afkastet. Er Danske Bankaktien f.eks. steget med 60% ved udløb, vil denne aktie således bidrage med 1/12 af 58% til afkastet. Omvendt er de tolv skandinaviske aktier ikke underlagt nogen minimumgrænse for deres bidrag til afkastet, og et eventuelt kursfald vil således slå fuldt igennem. Opsigelse og hævning før udløb Indlånet kan opsiges og hæves før tid. Beløbet, som udbetales, er den aktuelle markedsværdi af indlånet (indlånsværdien plus optionens værdi). Dette beløb kan være mindre end det indskudte beløb, og man kan derfor risikere et tab på kontoen ved opsigelse før udløb. Optioner på aktier er dyre, men den individuelle maksimumsgrænse gør optionerne billigere og sikrer indlånskunderne det indskudte beløb plus et afkast op til 58%. Tabellen viser eksempler på afkast. Tallene skal ikke tolkes som en forventning til det faktiske afkast. Som det fremgår, modtager indlånskunder intet afkast ved udløb, hvis aktierne er uændrede eller faldet efter de tre år. Det indskudte beløb vil dog altid blive udbetalt ved udløb. Afkast - over 3 år 70% 58% Maksimalt 58% 50% 40% 30% 20% Hele indskuddet retur % Kursudvikling i procent

4 Beregningsmetode for udviklingen i Skandinaviske Aktier Beregningen af udviklingen i de tolv aktier baseres på henholdsvis en startkurs og en slutkurs for aktierne. Udviklingen i hver af de tolv aktier indgår i det samlede afkast med 1/12, og kan maksimalt bidrage med 58% til afkastet. Se Indlånsvilkår, hvoraf formlen for beregningen af slutafkastet fremgår. Investeringsovervejelser Der er i forbindelse med udbuddet udarbejdet en analyse af de tolv skandinaviske aktier, der alt andet lige må vurderes at give en bred og forholdsvis god spredning. Læs mere i analysen, der kan fås ved henvendelse til Sparekassen Thy. I tilfælde af visse markeds- og afviklingsforstyrrelser (ekstraordinære begivenheder) kan der, under nærmere angivne betingelser, foretages visse justeringer og modifikationer i relation til de tolv aktier i overensstemmelse med de regler, der er gældende. Eksempler på ekstraordinære begivenheder kan f.eks. være fusion, fission, konkurs eller afnotering. Enhver justering vil have til formål i videst muligt omfang at neutralisere effekten af en eventuel ekstraordinær begivenhed m.v. Hvis der er foretaget en sådan korrektion, vil Sparekassen Thy meddele indlånskunderne dette via brev eller via sparekassens hjemmeside.

5 Skat Kontoen anses skattemæssigt for at være en finansiel kontrakt og beskattes efter lagerprincippet. Det betyder som udgangspunkt, at beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem det indskudte beløb og det samlede udbetalte beløb ved indskudsperiodens ophør. Som følge af lagerbeskatningen vil indlånskunder ultimo hvert indkomstår blive beskattet af ændringen i markedsværdien af indlånet plus optionen i det pågældende skatteår. Skatten forfalder til betaling, selvom der ikke udbetales afkast i løbet af det pågældende indkomstår. Ved udløb er beskatningsgrundlaget forskellen mellem det udbetalte beløb og den seneste opgjorte markedsværdi ved ultimo året. Ændringer i markedsværdien beskattes som kursgevinster/-tab efter reglerne i kursgevinstloven. For personer omfattet af personskatteloven vil markedsværdistigninger (kursgevinster) blive beskattet løbende som kapitalindkomst. Tilsvarende kan eventuelle markedsværditab (kurstab) efter særlige regler fradrages i kursgevinster fra andre finansielle kontrakter. Man skal selv indbetale skatten af stigninger i markedsværdien, idet dette beløb ikke bliver endeligt opgjort og udbetalt fra indskudskontoen før indskudsperiodens udløb. Såfremt indlånskunder opsiger indlånet før udløb, vil indlånets samlede markedsværdi (indlånsværdien tillagt optionens værdi) på opsigelsestidspunktet blive opgjort. Indlånskunder vil på opsigelsestidspunktet være skattepligtige af det beløb, der svarer til forskellen mellem det oprindeligt indskudte beløb eller den senest opgjorte ultimomarkedsværdi og markedsværdien af indlånet på opsigelsestidspunktet. Et eventuelt tab er fradragsberettiget, jf. ovenstående. Det er usikkert om midler, der indgår i virksomhedsskatteordningen, kan indskydes på kontoen, hvor beskatningen ligeledes sker efter lagerprincippet. Der er ingen gældende skattepraksis på dette område, hvorfor indlånskunder, som investerer via virksomhedsskatteordningen, bør søge individuel skatterådgivning. Det er Sparekassen Thys vurdering, at der kan indskydes via pensionsordninger. Ved indskud på kontoen vil kursgevinster og -tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Afkastet beskattes med 15% i pensionsafkastskat. Der gøres opmærksom på, at indlånet ikke er underlagt 20%-grænsen, jf. Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.. Gennemgangen ovenfor er af mere generel karakter. De konkrete skattemæssige konsekvenser ved indskud på kontoen afhænger i høj grad af individuelle forhold, og indlånskunder, som vil indskyde midler på kontoen, bør således søge individuel skatterådgivning.

6 Hovedrisici Kurserne på aktiemarkedet kan ændre sig drastisk i løbet af kort tid. Der kan derfor ikke gives nogen garanti for, at kursen på aktierne ikke vil ændre sig væsentligt, hvilket vil have stor betydning for afkastet, idet beregningen heraf er baseret på henholdsvis en start- og en slutobservation. Afkastet kan dog ikke blive negativt, hvis kunden beholder kontoen til ordinært udløb. Indlånskunder vil som minimum få det indskudte beløb tilbage ved udløb og er derved sikrede imod fald på de 12 udvalgte aktier. Den primære risiko, indlånskunder løber ved at indskyde midler på kontoen, er således, at afkastet bliver 0%. Indlånskunder ville fx. med en investering i en dansk statsobligation med en løbetid på tre år kunne opnå en effektiv rente på omkring 3,10% p.a. Midler indskudt på kontoen er på samme måde som indlån i Sparekassen Thy i øvrigt dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Beslutningen om at indskyde midler på kontoen bør først træffes efter en grundig gennemgang af vilkårene for indlånet. Se Indlånsvilkår. Den endelige maksimumsgrænse for afkastets størrelse offentliggøres den 30. januar Indskud på kontoen kan alene ske på baggrund af vilkårene for indlånet og det øvrige materiale. Omkostninger Ved indskudsperiodens start den 18. december 2008 udgjorde værdien af indlånets elementer følgende: Indlånsværdi: 87,16% Derivatværdi: 9,35% De samlede omkostninger (ÅOP) udgør således ca. 1,16% p.a. (100% - ([Indlånsværdi]% + Derivatværdi]%))/3)] og dækker provision til Sparekassen Thy, herunder markedsføringsomkostninger. Beregningen af indlånsværdien er baseret på en rente på 4,75% p.a.

7 Indlånsvilkår Udbyder Beregningsagent For indlånet gælder Sparekassen Thys Almindelige forretningsbetingelser i det omfang, at disse betingelser ikke er fraveget i nærværende materiale. Sparekassen Thy Nykredit Bank A/S Indskudsperiode Fra den 18. december 2008 til og med den 28. januar 2009 Valuta Løbetid Underliggende aktiekurv Fast rente Maksimumsgrænse for aktiernes bidrag til afkast DKK 3 år En kurv af tolv skandinaviske aktier: Danske Bank, Nokia, H&M, Statoil, Nordea, Carlsberg B, Vestas, Fortum, Ericsson, Novo Nordisk, Yara International og TeliaSonera (hver aktie vægter 1/12). 0,00% p.a. 58%, dvs. at aktier, der skulle være steget med mere end 58% ved udløb, kun vil bidrage med 58% til slutafkastet. Fastlægges endeligt den 30. januar. Slutafkast Det indskudte beløb gange det højeste af nul og den procentvise udvikling (som nævnt maksimalt 58%). Slutafkast = det indskudte beløb x Deltagelsesgrad x maks[(aktiekurvslut AktiekurvSTART)/AktiekurvSTART; 0%] Deltagelsesgrad 100% Aktiekurv start AktiekurvSLUT Start- og Slutobservationsdato Udbetaling af det indskudte beløb og eventuelt slutafkast Min. indfrielsesbeløb Bindende indskud Opsigelse før udløb Beskatning Den underliggende aktiekurvs offentliggjorte lukkeniveau på startobservationsdatoen. Den underliggende aktiekurvs offentliggjorte lukkeniveau på slutobservationsdatoen. AktiekurvSTART og AktiekurvSLUT for de tolv aktier fastsættes af beregningsagenten på følgende datoer: Startobservation: 30. januar 2009 Slutobservation: 30. januar februar 2012 Indlånskunder får som minimum det indskudte beløb tilbage ved udløb. Indskud på kontoen i Indskudsperioden er kun bindende, såfremt det på startobservationsdatoen er muligt at opnå nærværende indlånsvilkår, dog kan maksimumsgrænsen for aktiernes bidrag til afkastet blive ned til 50%. Indlånskunder kan til hver en tid opsige og hæve indlånet under forudsætning af, at de markedsmæssige forhold tillader det. Opsigelse vil ske til den samlede markedsværdi af kontoen. Der vil være maks. fem dages valør ved opsigelse før udløb. Se afsnittet Skat. Yderligere information Klik ind på eller kontakt Sparekassen Thy på tlf Alternativ investering 3-årig statsobligation i øjeblikket 3,10% p.a.. Ovenstående indlånsvilkår er betinget af markedsforholdene ved indskudsperiodens start. Er det som følge af betydelige ændringer i markedsforholdene gennem indskudsperioden ikke muligt at opnå en Maksimumsgrænse for aktiernes bidrag til afkast på minimum 50% vil indlånet blive annulleret. Bemærk Nærværende materiale udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Oplysninger i materialet om tidligere afkast eller simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom oplysninger i materialet om fremtidige afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal indlånskunder være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte indlånskundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

8

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere