BORNHOLMERNES MAD. - en kulturhivorisk kogebog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMERNES MAD. - en kulturhivorisk kogebog"

Transkript

1 BORNHOLMERNES MAD - en kulturhivorisk kogebog

2 Ann Vibeke Knudsen Bornholmernes Mad - en kulturhistoriskogebog om madtraditioner pi Bornholm Er pandeiry et k"fr med h,nne$kri"tb Teqri"setoJKa VLaNh og d botnhotnsh hzliasehru! BORNHOLMS MUSEUM l9 9l

3 Komogmollu Stubnolb nord for Gudhjem. Fotu A. C. Holn ca Hjemklern med ktar n s rene Rugen har siden middelalderen vsret bornholmern s vigtigste kornart. Rugenvar brodkorn og den var i god pris. Pa Bornholm, i resten af Danmark, i Nodtyskland og rundt om Ostersoen var og er rugbrodet, ofte bagt med surdei, denvigligste brodsort.i tidligere tider kunne man vare nodsaget til atblande mel afbyg, arter eller vikker i rugmelet for at droje pe det. Rugdyrkningen prioriteredes hojest, men bygarealet indtog det stsrste areal. Det var den komsort, der havde de fleste anvendelsesmuligheder: I4alt til ol ogbrendevin, grod som bekendt var daglig kost og endelig blev byggen brugr som foderkorn. Havre dyrkedes i eldre tidnesten udelukkende ti1 foderbrug. Kun i verste nodstilfelde blandede manhavremel idejen, og havregrod afvalsede srvn - blev lbrst kendt i vort arhundrede. ilvede var en,luksuskomartn. I lobet af l80oarene begyndte nogle fa at dyrke den, men forst efter sidste verdenskrig er hveden blevet en almindelig kornart pe Bornholm. Hvedebrod var luksus, noget man kun spisle til hojtiderne. Dagligt brod \,ir rugbrod, skulle det v re fint var der sigtebrod, dvs.brod afsigtel rugmel. Komet skulle males 1i1 mel for det kunne bages til brod. Blandt de forste oreknisken opfindelser var defor kv&rne og msller.i tidligmiddelaldereller i slutningen afjernalderen fik man,hiemkvernen, dvs. to tilhuggede kvernstene, hvorafden ene kunne rotere ovenpe den anden. Stenenevar anbrast i en trekasse. Kvernen var

4 Da dngligebrod B agermester M. C hristen sen, bjn, fensler de ubagtc brcd zted arbejdsbordet: ldget ozter dejtruget. Fata N. Ehwing S?ititigte med hestehdrs el til hjemnuigtning af me/. For* ned de hollandske moller hom der sigrettztker i mollerne, sn man.hunne Jd Jinr nel rilbage tung at bruge og mes! egnet til at knuse kornet med. Senere blev hjemkveernen issr brugt til naling afmal! ti1o1. Vandmollen, der ogs! har aner i iernalderen, var iarste skridt pe vejen til vor tids avancerede mollerier. Der var vandmsller ved mange bornholnske girde, og smifolk har, sikkert som en del afderes lon, kunnet fi malet deres mel her. I sluhingen af middelalderen vandt stubmollerne indpas pi Bornholm 6r lorsr i midten af1800irene at blive lbrlrengt afde merc eflek' Iive hollandske vindmoller. P! Bornholm har der veret c:. 120 vandmoller og 125 vindmoller. Indtil sidste Arhundredskifre loregik nesten al brodbagning hiemme pa gardene. Man bagte efter behov, l-ypp:gr hver 14. d"g eller en g.,ng on m.:rede r. alefter hvor mange man var pe gardene. Det synes ofte at have veret huslederen, der havde ansvaret for,hedningen< afovnen, men det var hr.rsmoderen og pigerne der lagde dejen, lormede og bagte brodene. Saedvanligvis bagre man rugbrod og kun ganske Ii sigtebrod. I en ovn kunne man have ca. 20 brod og de veiede pund stykker. Bornholmske rug- og sigtebrod blev lremstillet som tllsvarende bfod i resten afdanmark. Efterhinden begyndte der at dukke erhvensbagere oo forst i byerne) senere ogsi pe landet. De var lorst og ftemmest rugbrodsbagere og de korte rundr og solgre deresvarer ved folks dsre. Tidligere varderolre knyttet bagerier!il mollerne.

5 Rugbro$ sigrebrod og surbrod sl ej Rugmel, vand og evt. sukker rcres sammen og srer tildukket pietlunt sted i 2til3 dogn. Surdejen er derefter klar til brug. For hver bagning tager man en klump dej fra, rorer den evt. op med mere rug og vand, og srtter dentil side pa et koli$ sled. Peden made kan mangcm- -".,. -..n"i fr. c.no rila,no """" Ca.11, kg 2 tsk lalt gnet Rusbtod ned sudej Ca.l kgafrugmele!, vand, sah og surdej eltes sammen ril en lind dei og ster pa et lunt sted ca. 1 dogn. 6ltes igennem med reslen af rugmelet, formes til 2 rflange rugbrod og efterhever l-2 timer. Hvis dejen ikke er hevet ordentligt, kan man evt. rilsctte y, pakke gpr og Lade den heve lidt langere. Husk at tage de' fra lil surdej ril ne.r< bagr;.1g: Brodere pril,le" med en gafgl. pensles medvand, rggehvide eller ol ogbages ved 200' ca. I time. Pensles med vand lige elier brodene r taget ud afovnen og drkkes med et linnedklpde, sa skorpen ikke bliver lor herd. Bagning med surdej har neget ganle aner. trbn har ogse brugl at lade dejen have ved rselvsurningn, dvs.at lade den sammensltede dej hvile til den af sig selv begyndte at ge i garing. Eller man undlod at rengore dejtruget, p! den medekunneman ogse fn den ny dej til at hpve.i sidstedel aflb00taller har mandogsom regel brugt slger som havemiddel, indtil man omkring arhundredskiftet kunne kobe presset ger, et biprodukt fra bryggerier og spritfabrikker gr sigtemel 100 gr hredemel 5A gr ger 2 tsk,ah 100 Er toineledt rla / lu ken sorlmalk 1/a I lunhent (brondy'.und Ca. t hg sigtemel 2 tsk sdh 8 Gadt sigtebrod Jra Aspesgdrd i Asrcrmarie Garen rores ud i hvidtollet. De ovrige ingredienser blandes i, altes og haver ca. I time. Dejen eltes sam' men igen, og formes ti1 2 aflange brod. Efterhaver y, time, prikkesmed en gafel ogpensles med vand. Bager ved 200" ca.40 min. Sigtebrodsdejen har varieret lra gard til gird. Nogle steder har mrn vaeret mere karrig med ingredienserne og maske kun lremstillet sigtebrod af sigtemel, vand, salt og g.er. Man skelnede ogs6 mellem to slags sigtebrud: hrhsrgtebrod og Molle.art.rd". Det iors e var i modsprning ril det sidste ergroverebrod alhiemmesigtet rugmel. Surbrod Jra Klinr i Ve*ermarie Ingredienserne blandes sammen og ster og hever 4 til 5 timer pi et lunt sted eller evt.mere, hvis dejen ikke er hevet tilstrekkeligt. Derpa eltes dejen igennem med mere sigtemel og 6rmestil torunde brod. Prikkes med en gaflil, pensles med vand og drysses med kommen. Efterhever ca. I tine og bages ved 200'ca.40 min.

6 Ko m m m s k i ngl er og sukkerkl eaer Dejenaltes sammen og haver ca. I rime. Gennemehes igen og ruiles ud ril flngenykke polser, ca.40 cm lange. Formes til kringler. Efterhaver % rime. Derefrer skal kringlerne koges l-2 min.et par stykkerad gangen i en gryde med rigeligt vand. Bages derefter ved 225' min. Torres inden de gemmes vek. Det er en tradition pe Bornholm at bruge toriede kommenskringler. Enten som det lekre fyld i de ovnstegte ges og snder, som irubrekkede kringleri den sode honningsy'p eller issr som hverdagsmadj,kringlemelk., dvs.! rm malk med kommenskringler. Mange kan huskq hvordan bageren leverede en ssk kommenskringler pa gardene. De blev gemt alvejen pa lof tet eller hengr pa snore i kokkenet ved komfuret, sa de holdt sig torre. Se bsrstede man dem blot afinden de skulle bruges. Suk ke* l.zliet (tuebakket) Geren oplsses i den lune m lls sukker, salr) mel og smor rores i og eltes sammen. Hever %l rime. Tiilles udi en langpolse, formes ril runde boller (der bliver ca. 20 stk.), efterh ver l5 min.pensles med vand og bages 20 min.ved 225o.Nar bollerne er kolde flekkes de, settes ind i en 100' ovn igen og rorres ca- y2 time. Sukkerklrvernelier hr edelnopperne kunne spisec som kaflebrod med smor og sukker, de kunne bruges i varm m lk med kanel og sulter pe eller de btev knusr og brugt til blekage og i forskellige kodretter gr h?enemel 50 gr gar 1 tsk sab gr tualemel 125 gt stn6r (e er 100 gr fedr) I spsk sukher I tth sab 50 gr g..t Bage! Manesetl Jra Akirkebl,minger n kommens hring ler. Melstedgdr4 199A.

7 Nnt der blet bagt i tun ltore bdgeox, sk llc dtr nolet s..rligt til! Derlor bdgte ndl!kaldehqe,t, et rundt, tullerke sfitt) tol ntryki btud, etie)1ai rugbrodrdej el ler s igteblodsdej. Dtt bler bagt, direktc pii "hetden,, d1)!.?d.{nelis blnd, ott n, ag det bk ) splst rdt rdtnn. situ 12.,Fleshakdga" er en gdtnklel, barlfidlhi\h spisc. Den bler bagt sotn u tun& bud dj rusbrcdsdej ned esk i deni. DeI hutlir lphe!,krukkeetcr. (i dett to-hdnhrtu krukke) og ub,folgelig med ol til. Me I! tell gi ftl! bdg.o.-t 1. Sitlc 12.

8 Rugbrod og :igxbrod, bagl i bageo..) en ld Mektdgdrd. genlt e!, bln tu dnbragr pd en "brrdbendek, ton i snore xar hangt op ttuehuser. Her ld brtdene muse- og rottesikhert, nen mugne kunlle denoh bliu! Brodbendel pn Mektedgdrdsuchur lai. Side 8. Kannetlsbinglel og sukkerkl,zoer pd 2.,4. og 5. hllde, ka ting og klatbrod pd 3. hylde, alle,iotrdds bt od \ dds. torre brod, der knlre holde sig endog i drmi uden at mugne. Brodene et anbragr i et gammelt nadskab?d Mehtedgdtd,, ldsfa s tu, hzjot t i I hun husmoderen haade nogle. SidN L

9 Flaskekage, skalfukage og bygbrod 640 gt sigtemel 200 gt gtojt rugnel 5A gr g.er t/, litti hl,lunt 1)dnd Ii70A gl tlgnel 1tz I lunken karnenalk 5A gr S.et gt saltet, rcgd elet Jersk Jtdsk i st inel Ca. t/, kg blgntl 5A gr gar t2 S ko lde kdg?r aj ha ll sig kbud ldej Dejen aeltesrmmen og h.ever et lunt sted I2 timer, altes igennem igen, evt.med mere mel i og deles ud til '1-6 store boller. Bollerne rulles flade, 10-I5 cm i diam. og 1'2 cm tykke. Prikkes ter med et grydeskeskaft. Efterhaver % timeogbages ved 300" 15'20 min. Spises varme med smor pe som Dmadbrod. l.eks. i stcdet for flutes. S koldekagerne kunne ogsi fremstilles afrugbrodsdej, den dej man havde rigeli$ af, nir man bagle. De blev bag! medens man fyrede i den store bageovn, umiddel bart indenlor ovnsmundingen. A,lan g1 Idede sig rii det nybagte, lune brod. At spise det med smor pe og kafii til var en,himmerigsmundfuld*. En anden kan berette om, at skoldckagen blev spist pa bagedagenred varm, roger mfd',(er.on b el r:,-rr :rdc r bag<o,rr<n pi,ildt jivan., ildlorken. I Sverigekender man ogsa til skoldckager. Hcr mener m"n. r' der er brsd med lorhi' ofi ke Jl ef. l'rgr ti b: er. glode,. be-egn(rl unidjrlbar furdrng B or nho lm s ke I L2 s ke hdge l Dejen alres og stilles til hevning i ca. l2 rimer. Bites rgennen] igcn og dclcs i 4 stykkcr som rullesud ril flade, pandekagef tykkest pi midlen, med ", diam. ca.30 cm. % afll&sket legges pe hvcrt stykke) som loldes llld over flasket og anbringes som en flad, rund bolle pi cn smu( bradepande med lbldningen nedad. Efterhsver I time. Prikkes med en gallel, pensles med!'and(eiler ol) og bages i ovn ved 200" i I time. Spises lune. Vores viden onl bagning afflrskekager findes nu kun i skrifd ige kilde r. Man er holdt op med at bage dem i de sidste irtier afsidste erhundrede. I gammel iid brugte man isar saltet og udvander flask til brodene. MAske harman ogsabagr salle! fisk og andet ind i brodene. Det at indbagc kod, fiskoggrol1sager i brod kendes over det meste af verden. Fra GoILand, OsIfinland, Rusland og det baltiske omride kendes til nesten samme rugbrods' lla'l,ek"ge.om J: Bornholn_. me'1 \er ku.1ne man og': bage sild, chalottelog og andre lakkerier ind i brsdene. lj -u si.l, og b. r k er d<.!l.'drc prr.rger "n-5je kcndt enddu i dag; her er der nu gerne hvedebrodsdej med lorskelliglyld. B!gbtrd \l"n laggrr :n turjr rder grr.t2i0 gr bygrnel og )l dl vand. Stir ca.12 timerdekket afet vidt kl;ede. Dercf terudrsres grren i den lune mr:lk, dejen ahes sammen og hrler," I l me. Forn-e\ ri l rundr brod.rg cfrer hevcr % tine.?rikkes nled en gaffel og pensles med vand og bager 40'45 min. i en 200o varm ovn.

10 Bygbrod er et tungt brod, vel mesr egnet som madbrodj f.eks.til suppe. Om bygbrodvargodt ellerderligt brod, hersker der nogen uenighed om. Det er blever bagr under sidste verdenskrig, i 1940erne, hvor man havde svrrt ved at fa isar hvedemel. Ogsi i l80oarene bagte man brod afrent bygmel. Det blev sigret fint (som der bygmel man kan kobe i dag), det smagte sodt og blev mest brugt som hoitidsmad. Kloobrodog kawing Blev ftemstillet afet almindeligt rugbrod. NAr det var kolet lidt af, men endnu lunr, blev det flakket med en jerntrid og de to halvdele blev lagt rilbage i den lune ovn og 1A der til de var heft rorre. Klsvbrodene kunne holde sig i erevis; de blev bl.a. brugt som provianr af sofolk, somdrogpe hngfart. De smager godt, menkra ver gode tender eller mi blodes op lor brugen. Kauing Bagning afkavring synes at vere en gammel tradirionj kendt i Danmark og Skane. De blev fremsriller afalmindelig rugbrodsdej; man formede to runde, fladebrod af dejen og anbragte dem oven pe hinanden,med fedt eller mel drysset imellem. Overfladen blev prikket med en gaffel og penslet med vand. Ner de var fprdigbagre, blev de skilt ad og derefter torret i ovnen ligesom klsv, brod. Icvringerne var ogse forredsbrod, som kunne holdesig i arevis. Devar godeat have hvis hosrenskutle sli fejl ogderkom svere noder med sulr og elendighed. Bageredskaber, Jn re stre rkldsel, "tjiz)d" (ildjorh) og itdrager. Barge Jensen fra Aszesgdrd i Q*ermarie "hder" den store bageodn pd Mekledgdrd, I3

11 Den bedste grod,,srder srode <, senem i Jalhesl en ld Melst!.dgdnl: de et hagt df hele bjg sryt1 pd n.elb os btixer.aen serteret med ul svorklat md morkr Pu&lersuhher i eller ncd sit p. Senere blel) hen. gtoden bedste festmad. De blex ogsa kogt pti tnttlk og sertrrdes son u hed kanel, hker og en smorklat. Side 16. 'ti ht)e lag spiste mdtl nzlyod", rusnelssrad kogt?d xa d. Pu&leL suhker e/. sirup i nidte4 h.dis det shltle uere godt. xandgrd, btg kog med tand?d et s4)kke salter fl.z!k. F rst sphte man lceshet med brcd os grcden. SAdan oar det tradition pd Bornholn, groden aar ahid ejter mad. Gammelt srenbard pd Bornholms Museum. Side 16.

12 l3o1)iholnernes dria 'NNa! 'sijl d vrw\ li/d os ri76r. S,'-2,? rt,la om t orgent:tl og tit tsol anl njknei. Det er rcnrmdd, ncnt at til heledc og sundt, ingen I )i,-l at der: alag,ala koge! larnnen, bvd knllryet o8 koldt grcd" klntter i. felbekt"nrcl Krkkenct i ErcIsers Ftd 187au e lih dt Jhne giltb og stotr d'l! nlkekdl&l Heri o berdretu og btha dhde nnn ndlkei. Smor kctn"lg Joregik i natn" pe keernet L ; ot"e r s ku ddu, kctnenalhot, btn ajte hogmlnmen tilerrisk og uhnagtn'le kdnt' n.zlklon stndgt tilnll lalt og p,lbtl og dr1)slel t en,sft.shs" butbs) irlelstedgdrd. Side 19.

13 T Grodogoalling Groden er den ldste afalle vore madretter. Man siger, at grod er den larrige: mjd - og den rige og!loge: Tad: l? Boinholm. som i rc.ren afdanmarl, hjr nan r.dr kobr grod ai byg. eller korr.,om byggen kjtdes pi Bornholm. Byg er en at rore ald,re,<oinarrer. og den havde og har mange anvendelsesmuligheder. Foruden ar bli\ e anvendr ll\andgrodogbooergrodterodkog ps mlrll,l. blev_der br ugr i Jb-l eitrge il vrtirrie. som lyld I torskellrge polser. og der "'ipperl blev bagl brod ar den. Og it ke mindsr blev blggen brugt rrl mrlr til rrem villing afol. T mrddelalderen ble\ rubmeler den dominerende kornart. Forst og fremmes! som brodkorn, men og:i t-l at koge groo dl Man \agde. ar n6r en prge kunne koge en god grod afrugmel, kunne hun gifte sigl Barsekpone som blev brugt, n,it det f.ehs. shut/e btinses sobenad 6hemad) tilsitrte hos 204 y grct)e b)egrln (bankegryn) m.250 gr grcf tugmel I I ztand (eller % aand og t/, m,zlk) ca. 250 gr htedemel 300 gr byggryn, groae eller hn zhhede (bantubjg eler perlebe) lr-i hg sahet, udztandet flcesk, skd h el.lign. t6 Sodergrod Melken bringes i kog, byggrynene kommes i under omronng og Koger over svag varme ca.2 timer, smages tilmedsalrtil sidst. Serveresmeden klat smori midien og nar smsrrer er smeher drysses morkr Duddersukker i. Hvidtol serveres ril. Kar ogsi serveres med smor, sukker ogkanel. Man kan ogsa ssrte byggrynene i blod nanen over, s! koger de bedre ud, mense skalmanreducere mall,en med ca.ra. Al grod kbn ogsi. bage\.. frrd rg l ovnen: \al te\ I ovnen nir den er kommel i god kog og 'bager. ca. 2 timer. Endnt bedre er der ar koge groden lerdig i hokasse. Grod haroverah i Danmarkvarer en vasenrlig del af vores mad) det der skulle mette hver eneste dag. Rugmekgrod Kog vandet op ogpisk melet i lidr efrer lidt. Koggroden over svag varme ca. l0 min. Ror javnligr i groden. Smag rrlmed.a ob pi!1. groden kraftrg igennem lige rnden!er\eringen. 5er\eres f.eks. med,irup og et gla: m Ilk ril Melgrod Pisk melet i den kolde vsske, rilset sah og kog der op under omroring. I-ad groden koge ca.10 min. Serveres med sirup og et glas melk eller hvidtol til. Vandgrod ned fask Vander koger op. grin og kod legge. i og der koge, ca. r r flmerr alt erter hvttre rugs gr)n der bruge!. Ror rrvnlrg r grodenog paspi der ik!ebranderpi. Flasker ble\ spisr med sennep. rodbeder og karrollei og groden Kold grod bkv brugt. enren lom pallhrsre (klarkage erer. rser hvl\ det var rugmel.grod og vandgrod. kolctt, skarer L skrver og sregr pa panden:

14 Grodogoelling Groden sk Ires i skivcr og steges pi pandeiernet i lcdr slollct. Serveres drvsse! rned sukkcr og krnel og med et glrs malk ril. ledt, 'nrr tllet "tdrsuirc OL, n1elk og rugbrsd fir et opkog og grsdklumperne kommes i til sidst. Sen'eres med er glas ol. Dene er en 'gennemsnitsopskrift" pi sowa. Den kunne iilberedes pi mange lorskellige mider. Man kun ne f.eks. smore ledt pi rugbrodet, inden der blev skirct irerninger og kom i gryden. Nogle tilsane sukkcr andre salt og nogle kom en slat karnenrelki. SA "skar-ed fre", dvs.osledes, og dct vardermangeder holdr ai Hvis Lev niigerne hele riden blev heldt tilb:ge i sovvagryden, blev det efterhidden en skrrekkelig rcr. Nytillavet er den god, men,,mrn skal nok hclst varebornholmer lor al goulere den(. Bammernaraeller surt i sou - en utrsod gtggtlttsralling VdnJe brngfs i l'og. g-. nrnc dn *e. r ur der omro rrrl og koger % timc. Svesker og rosiner ellcr anden rorret frugt (f-eks. kirseber, blolnmer, rebler eller pare! pereralling) koger med de sidstc 5 min.smages lil med sukker og eddike. t fldske n kt.lkt Ust hnidtrl 5 trkk? skiler ru hrcd i elr. Jcdt, s hktr t etsdh t]a gr k ahket 4'gprtl &. 2-J s?tk luddrrltkhel' 1012 udbbdtr sresker Kbtet (metbo er) Ingredienserne til kiylerne rores s:mnen til en lind grod. Sartes pe den kogcnde vaske (mlxlk euer suppe) med en barneske, koger ca min.dc skal vrre gen, nemkogte: de bliver ujel'ne med en knudrer overflade; det skal de verel KjJhnetk (bo emalk) TiL kiylemeiken bringes mslken i kog sannnen med sul<kefet. Kjylerne formes som ovenlor beskrevet med enbarneske og Dslippes pa mllken. og koger n1edtil de ei gennemkogre. Serveres med sukker og kanel og {'1 eller saft til. Kjylemrlk var nem og hurtig mad- Kiylcrne, uer blev lavet afmel alene, var noger seie. Ville man have d m mindre hirde, kom man kogte kanofler i (side 50). Man kunne ogsa koge kjylerne i vand lorst og si komme dem pi den kogende melk. kjltcr Hrlvdelen a{ m.!ll en og.uklere bringe. r no! og he - des over de itubrekkedc kringlestykker. Efrer en halv time koger n1an resten af melken og helder den over kringlemalken si den er v:ltmj ner den serveres med sukker og k nel p $k s kket 2 3 komme &ti slel 17

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd www.anemetteolesen.dk BRØD OG BOLLER

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd www.anemetteolesen.dk BRØD OG BOLLER BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER BREAD Bread AND and Breakfast BREAKFAST projekt projektet med støtte (2011-2014), fra forskningsrådet

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

Historisk kogebog. Omregning af gamle mål 1 pægl = 2,4 dl 1 pot = 0.97 l 1 lod = 15,6 g 1 fjerdingpund = ¼ pund = 125 g 1 pund = 500 g

Historisk kogebog. Omregning af gamle mål 1 pægl = 2,4 dl 1 pot = 0.97 l 1 lod = 15,6 g 1 fjerdingpund = ¼ pund = 125 g 1 pund = 500 g Historisk kogebog Kogebogen indeholder 200 år gamle retter fra almuekøkkenet og det finere køkken. Der er udvalgt eksempler på retter, der stadig laves i nutidens Danmark i nye versioner, samt retter der

Læs mere

BRUNSVIGER KAGEKONE. Rør alle ingredienser til remoncen sammen til en blød masse. Prik let i dejen med fingrene og kom remoncen over.

BRUNSVIGER KAGEKONE. Rør alle ingredienser til remoncen sammen til en blød masse. Prik let i dejen med fingrene og kom remoncen over. BRUNSVIGER KAGEKONE 400 g Amo Hvedemel 100 g margarine (mælkefri) 50 g gær 50 g sukker 1 æg Ca. 2 dl lunken risdrik (ca. 37 C) Remonce: 100 g margarine (mælkefri) 150 g brun farin 1 tsk. vaniljesukker

Læs mere

rokostiduser Sundhedsplejen

rokostiduser Sundhedsplejen F rokostiduser Sundhedsplejen Indhold Frokostfiduser 2 5 fingerreglen 3 Forslag til en varieret madpakke 4 Opskrifter 5 - Æggesalat 5 - Avocadomos 5 - Humus 6 - Tunsalat 6 - Minirugbrød 7 - Kogt torskerogn

Læs mere

Østjyske opskrifter 1

Østjyske opskrifter 1 INSPIRATIONSMATERIALE Østjyske opskrifter 1 Af Østjyllands Spisekammer i samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum 2015 Indhold 1. Om dette materiale 2. En typisk ret til morgenen 3. Valborgblus og fedtboller

Læs mere

Variation: nogle af mandlerne kan erstattes med nødder, og de forskellige frø kan varieres efter smag og behag.

Variation: nogle af mandlerne kan erstattes med nødder, og de forskellige frø kan varieres efter smag og behag. Det daglige brød Hjernekernebrødet kloge-åge En sandkageform (cirka10x25 cm) smøres med et godt lag 200 g mandler (med hinde) og 100 g solsikkefrø blendes sammen og hældes i en stor skål. 100 g hørfrø

Læs mere

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød Brød med SPC Flakes Ca. 3.75 g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød 150 g. SPC Flakes 7 dl. vand 50 g. gær 2 tsk. salt 1 ½ spsk. sukker 1 ½ spsk. olie 2 dl. yoghurt naturel (eller andet surmælksprodukt)

Læs mere

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis Søde pandekager kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis af rød 3 tsk kanelsukker 1 dl letmælk 2 æg 1 tsk frisk vanilje Rapsolie til stegning Brombær, ahornsirup

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Bo42 s café. Opskrifter. Fastelavnsboller fra Østermarie (ca. 15 stk.) Ingredienser Remoncecreme 50 g smør 50 g sukker ½ spsk.

Bo42 s café. Opskrifter. Fastelavnsboller fra Østermarie (ca. 15 stk.) Ingredienser Remoncecreme 50 g smør 50 g sukker ½ spsk. Fastelavnsboller fra Østermarie (ca. 15 stk.) Remoncecreme 50 g smør 50 g sukker ½ spsk. mel 15 g marcipan 250 g mel 100 g smør 37 g gær 25 g sukker ½ tsk.. salt 1 æg 1 dl mælk Bo42 s café Opskrifter Marmelade

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Deller fra Vinter suppe Hakkebøf med Dampet Orangemarineret ovnen med med super søde sure løg sejfilet med

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om samvirke opskrifter Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om tekst: inger abildgaard opskrifter: mia irene kristensen, jacob damgaard

Læs mere

råsaft af havtorn ca. 7 dl saft af 1 kg bær

råsaft af havtorn ca. 7 dl saft af 1 kg bær basiskøkkenet Vel hjemme fra sit havtorntogt og med skåle, gryde og poser fyldt med rensede bær går det op for én, at man da vist slet ikke har plads til alle de bær i fryseren. Og det er her, at basiskøkkenet

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER BRØD OG BOLLER Myslibrød (forsat) Dag 2: Kom dag 1 dejen i en stor skål, og tilsæt vand, honning, revet æble, hakkede hasselnødder, speltflager, havregryn og rosiner, rør det godt sammen, tilsæt hvedemel

Læs mere

hæveprocessen hævning

hæveprocessen hævning korn, mel og malt Det korn og mel, jeg har brugt i tilblivelsen af bogen, er hovedsageligt økologisk mel, som er købt i supermarkeder og hos det økologiske landbrug Brinkholm i Karise. Det hænder, jeg

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

Lammefrikadeller. Æggesalat med 5 x grønt 4 personer

Lammefrikadeller. Æggesalat med 5 x grønt 4 personer Lammefrikadeller 8 personer 1 kg hakket lammekød 100 g soltørrede tomater 1 mellem løg, skællet og finthakket ½ rød peberfrugt, finthakket 4 spsk. ekstra jomfru olivenolie 2 spsk. tomatpure 2 fed hvidløg,

Læs mere

Mad til kræsne ganer

Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer Laks bagt med soltørrede tomater og skalotteløg 800 g laksefilet Fyld: 7 stk. soltørrede tomater skåret i strimler 150 g hakkede skalotteløg lidt olie 2 cl hvid balsamicoeddike 4 dl

Læs mere

11 Mad til kræsne ganer

11 Mad til kræsne ganer 11 Mad til kræsne ganer Krydderurtepandekage med rødbedetzatziki Krydderurtepandekage 250 g skrællede bagekartofler 1 dl cremefraiche 4 æg 50 g mel ½ bundt persille ½ bundt dild ½ potte basilikum ½ bundt

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema: 7.8. 0 Salat med grønne bønner kg grønne bønner ¾ dl olivenolie spsk rød vineddike hvidløgsfed dl friskhakket persille Kom i vineddiken, rør godt og tilsæt derpå olivenolie, og

Læs mere

Bagværk i Den Gamle By

Bagværk i Den Gamle By Bagværk i Den Gamle By Bagerbutikken i Den Gamle By sælger brød og kager med historie. Butikken fremstår som en bagerbutik i 1880 erne, og alt bagværk er bagt af museets egen bager efter opskrifter, der

Læs mere

BAGT MED MARCIPAN OG HAVENS FRUGTER

BAGT MED MARCIPAN OG HAVENS FRUGTER BAGT MED MARCIPAN OG HAVENS FRUGTER Skab fristende øjeblikke TÆRTER MED HAVENS FRUGTER Grundopskrift til 2 tærter i 23 cm springforme 500 g ODENSE Bagemarcipan eller ODENSE Ren Rå Marcipan 400 g sukker

Læs mere

Johnny B. Tinas opskriftsbog. - supplement til Tinas kogebog. version 1.0, januar 2016. Velsmagende mad på 20 minutter uden besvær.

Johnny B. Tinas opskriftsbog. - supplement til Tinas kogebog. version 1.0, januar 2016. Velsmagende mad på 20 minutter uden besvær. Johnny B Tinas opskriftsbog - supplement til Tinas kogebog version 1.0, januar 2016 Velsmagende mad på 20 minutter uden besvær. Jordbær-agurkesalat 6-8 jordbær 1/2 agurk 1 dl hvidvinseddike 2 dl vand 1dl

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Madværksted, uge 45. Dagens opskrifter

Madværksted, uge 45. Dagens opskrifter Madværksted, uge 45 Mine noter TEMA: Bag med sødemidler Dagens opskrifter Kransekage Squash-æblemarmelade Hjemmebagt kanelknækbrød Citronmåne Lagkagebunde Citronroulade med flødeost Stegte æbler med nødder

Læs mere

Forslag til picnic. Skoletjenesten, Arbejdermuseet

Forslag til picnic. Skoletjenesten, Arbejdermuseet Forslag til picnic Skoletjenesten, Arbejdermuseet Hjemkundskabslærer Annie Møller Sjøgren og elever fra 6. klasse på Lundebjergskolen i Herlev deltager i udviklingen af undervisningsforløbet A taste of

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

Pizzatoast. Beregnet til 40 børn

Pizzatoast. Beregnet til 40 børn Pizzatoast Beregnet til 40 børn 40 skiver groft toastbrød Ca. 1 kg skinke i strimler, kylling eller peperoni Tomatketchup Ca. 1 kg revet ost Evt. tomatskiver og cocktailpølser Oregano Toastbrødene smøres

Læs mere

Side 1 af 9 Bag med havregryn Havregryn kan give ekstra sprødhed eller ekstra fugt i kager og brød alt efter metode. Her er 6 lækre og nemme opskrifter med havre. Havre/dadelsnitter Side 2 af 9 25 min.

Læs mere

Rugstykker Ingredienser (giver 18 stk.): Pynt: Fremgangsmetode

Rugstykker Ingredienser (giver 18 stk.): Pynt: Fremgangsmetode Rugstykker Ingredienser (giver 18 stk.): 25 g gær 1 tsk. salt 4 dl vand 50 g solsikkekerner 25 g hørfrø 25 g græskarkerner 100 g hvedemel 250 g rugmel 50 g sigtemel 100-200 g hakket mørk chokolade 1 dl

Læs mere

BRØD KLASSIKERE. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BRØD KLASSIKERE. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BRØD KLASSIKERE Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken BAG KLASSISK BRØD MED ET TVIST Danskerne er glade for at svinge gryderne derhjemme, men ikke alle føler sig rustede til at

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Opskriften på julehygge...

Opskriften på julehygge... Opskriften på julehygge... Juleopskriftsamling nr. 3 Kvalitet er den bedste opskrift. ... julebag der skaber julehygge Julen er den dejligste tid på året, hvor man tager sig tid til at nyde, forkæle og

Læs mere

20. november 2014 Spis Fransk

20. november 2014 Spis Fransk 20. november 2014 Spis Fransk August Escoffier 28 Oktober 1846 12 Februar 1935 Menu Forret Foie gras terrine med kalvekæber hertil rosiner i orange-mandel sirup Hovedret Steak tartare - Rørt okse tatar

Læs mere

Rug banan pandekager. Til Lisbet & Isabella. Ca. 30 stk. 6 æg. 5 dl letmælk. 0,5 dl rapsolie. 2 modne bananer. 2 dl havregryn.

Rug banan pandekager. Til Lisbet & Isabella. Ca. 30 stk. 6 æg. 5 dl letmælk. 0,5 dl rapsolie. 2 modne bananer. 2 dl havregryn. Rug banan pandekager Til Lisbet & Isabella Ca. 30 stk. 6 æg 5 dl letmælk 0,5 dl rapsolie 2 modne bananer 2 dl havregryn 2 dl groft rugmel 4 dl hvedemel 2 spsk. vanilje sukker (kan anbefale den fra Biogan)

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

Spis brød til... Opgaveark. Opgaveark til Spis brød til... Opgave 5 side 1

Spis brød til... Opgaveark. Opgaveark til Spis brød til... Opgave 5 side 1 Spis brød til... Opgaveark Opgaveark til Spis brød til... Opgave 5 side 1 Opgave 5: Eksperimenter med brød I denne opgave skal du bage. Hvad du vælger at komme i (ingredienser), og de forskellige måder

Læs mere

Kantinefolk fra Nord Norge

Kantinefolk fra Nord Norge Kantinefolk fra Nord Norge Brød Flute Foccacia Brødstænger med blandede kærner Småt men godt Hønsekødssuppe med kartoffel Kartoffel vaffel med røget laksecreme Travlet gris på rugbrødscrouton med rødbede

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet UGe 50-51 IndkØbslIste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød. 800 gr. Julemedister 1 kg. Gammeldags Hamburgerryg 800 gr. Julegyros med kalkun 4 stk. store Kalkunschnitzler

Læs mere

Påskesnitter. 15-20 stk. 175 gram saltet smør. 200 gram hvedemel. 75 gram grahamsmel. 75 gram rørsukker

Påskesnitter. 15-20 stk. 175 gram saltet smør. 200 gram hvedemel. 75 gram grahamsmel. 75 gram rørsukker Påskesnitter 15-20 stk 175 gram saltet smør 200 gram hvedemel 75 gram grahamsmel 75 gram rørsukker ½ tsk. bagepulver 1 helt æg Fyld: Fx solbærmarmelade eller ginger/lemoncurd Glasur: 1 pasteuriseret æggehvide

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

brombær tærte, muffins, marmelade eller smoothie

brombær tærte, muffins, marmelade eller smoothie Tekst og foto Tine Edinger tærte, muffins, marmelade eller smoothie søde brombær sager med Brombær er et af sensommerens smukkeste bær. Deres smag kan variere fra det lidt småsure til det let søde, og

Læs mere

Jul med venner & familie

Jul med venner & familie Jul med venner & familie Læs om Julekalenderkonkurrencen på bagsiden Tag en brochure AMA har gennem generationer værnet om de gode bage- og stegeegenskaber. Også ved juletid. Derfor håber vi, at du vil

Læs mere

og peber. 8. Kom smørret i en stor gryde, 17. Til pynt: Tag de grove blade og smelt det.

og peber. 8. Kom smørret i en stor gryde, 17. Til pynt: Tag de grove blade og smelt det. Du skal bruge 1 stk. løg 1. Vask hænder. 11 Kom laurbærbladet, 1 fed hvidløg 2. Find alle ingredienserne vand og hønsebouillon 2 stk. gulerødder frem. terningerne i gryden og rør. Ca. 250 g selleri 3.

Læs mere

HELT ENKELT OG ØKOLOGISK

HELT ENKELT OG ØKOLOGISK Økologisk Brunch HELT ENKELT OG ØKOLOGISK Brunch er alle tiders anledning til at samle familie og venner på en nem og hyggelig måde. Og brunchen kan varieres i det uendelige alt efter årstiden, hvem der

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Eriks Mad og Musik 22. november 2008

Eriks Mad og Musik 22. november 2008 Eriks Mad og Musik. november 008 Vintermad og jul Nem pastaret med courgette Pasta f.eks. skruer Salt courgette, squash, zucinni Olivenolie -8 bayerske pølser eller wienerpølser Saltede kapers Frisk mynte

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE VELKOMMEN TIL EN HELT NY OPLEVELSE MED OSCAR SUPPEBAR ASPARGESSUPPE 90 g OSCAR Aspargessuppe, granulat OSCAR INTRODUCERER NU BEGREBET SUPPEBAR, HVOR DU MED FORSKELLIGE SUPPER

Læs mere

garam masala, 1 tsk chilipulver, 1 tsk st0dt komrnen, 1 laurbaerblad, 1/4 kop

garam masala, 1 tsk chilipulver, 1 tsk st0dt komrnen, 1 laurbaerblad, 1/4 kop [Bytlter Chickeci ErigrecHieiniser: Til saycers: 1 spsk olie, 1 finthakket skalottel0g, 1/4 hakket l0g, 2 spsk snw, 2 tsk citronsaft, 1 spsk ingefaer og hvidi0gspasta, 1 tsk garam masala, 1 tsk chilipulver,

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd PANDEKAGER

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd PANDEKAGER PANDEKAGER Rug Pandekager Ca. 15 stk. 2 dl rugmel 2 dl hvedemel 4 æg 6 dl mælk Kokosolie til stegning Kom rugmel, hvedemel og salt i en skål, Slå æggene i og pisk det sammen. Tilsæt mælk mens du pisker.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 28. november 2009

Eriks Mad og Musik 28. november 2009 Eriks Mad og Musik. november 009 Kalveost pænt stykke kalvebov stor svineskank En hel del grofthakkede løg Nelliker Peber Laurbærblade Allehånde Frokostret Der er ikke nogle egentlige mål man krydrer efter

Læs mere

Laks med sesamlåg 12 personer. Ingredienser: 12 stk. laks

Laks med sesamlåg 12 personer. Ingredienser: 12 stk. laks Laks med sesamlåg 12 personer 12 stk. laks 4 spsk Frø/kerner 2 tsk sød Rød chilisauce 2 tsk Soja 2 tsk Frisk limesaft Olie så det hænger sammen 1. Læg laksesiden på bagepapir på en bageplade. 2. Hæld kerner

Læs mere

GASTRONOMISK TEAM SAMARBEJDE

GASTRONOMISK TEAM SAMARBEJDE GASTRONOMISK TEAM SAMARBEJDE ASTRONOMA FANØ JANUAR 2016 SØNDERBORG KOMMUNE ERHVERV & AFFALD KOK: THOMAS WALBOM MENU JOMFRUHUMMERSUPPE MED BAGT SEJ OG BRØD FANØ RØGET LAKS MED HJEMMETLAVET PASTA, CITRON

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Carpaccio af røget lammekølle 600 g røget lammekølle Dressing: 1 dl olivenolie 3 spsk. citronsaft 1 stk. soltørret tomat 1 fed hvidløg salt og peber ½ potte grøn basilikum ½ potte

Læs mere

12 Mad til kræsne ganer

12 Mad til kræsne ganer 12 Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer 12 indeholder opskrifter på 8 af vores populære desserter Blommeclafoutis 2 tærteforme a 23 cm Mørdej: 300 g mel 150 g blødt smør 100 g flormelis 1 æg ¼ tsk.

Læs mere

Menu 29/4. Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild. Blåmuslinger dampet i øl. Ovnbagt laks med ramsløgpesto

Menu 29/4. Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild. Blåmuslinger dampet i øl. Ovnbagt laks med ramsløgpesto Menu 29/4 Blinis m stenbiderrogn, hjemmesyrnet fløde, hakket rødløg, og dild Blåmuslinger dampet i øl Ovnbagt laks med ramsløgpesto Bygotto m grønt Grønkålssalat m salturt. Stegte bananer m honning, kanel

Læs mere

1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og lidt væske og røres godt.

1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og lidt væske og røres godt. Opskrifter Frikadeller 500 g hakket flæskesmåkød 1 dl mel ca. 2 tsk. salt ca. 1 tsk. peber 2 spsk. hakket løg 1 æg 2 dl mælk margarine til stegning 1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og

Læs mere

Ægs køkkentekniske egenskaber

Ægs køkkentekniske egenskaber Ægs køkkentekniske egenskaber Målet med undervisningen: Afprøvning af ægs køkkentekniske egenskaber Gruppestørrelse 2 Husk at tage billeder til Jeres portfolio og reflekter over arbejdsprocesserne, så

Læs mere

Sødt maltbrød. Et stort brød. 2,5 dl mælk. 50 gram smør. 2,5 dl vand. 1 dl sirup. 1 pose tørgær (økologisk 9 gram tørgær) ½ dl maltmel

Sødt maltbrød. Et stort brød. 2,5 dl mælk. 50 gram smør. 2,5 dl vand. 1 dl sirup. 1 pose tørgær (økologisk 9 gram tørgær) ½ dl maltmel Sødt maltbrød Et stort brød 2,5 dl mælk 50 gram smør 2,5 dl vand 1 dl sirup 1 pose tørgær (økologisk 9 gram tørgær) ½ dl maltmel 1, 4 kg hvedemel 1 tsk groft salt. Ovn 200 grader Lun mælken i en kasserolle,

Læs mere

Ingredienser pr. patrulje (6 pers)

Ingredienser pr. patrulje (6 pers) Ingredienser pr. patrulje (6 pers) - 3 retter på 5 timer o Hjemmelavet Tortellini med svampe, seranoskinke og hytteost o Rösti, medister, bearnaise og salat o Chokoladekage i appelsinskal m. hjemmelavet

Læs mere

La collection du chef

La collection du chef Café Keller 2014 La collection du chef Opskrifter fra Café Keller Indholdsfortegnelse Kageprodukter... 3 Banankage med flødeostecreme... 4 Cantucci... 5 Chocolate chip cookies... 6 Chokolade fondant...

Læs mere

Menu til den 11.april 2011

Menu til den 11.april 2011 Menu til den 11.april 2011 Påskefrokost Rejesalat Citronkage Lammekølle Kartoffelsouffle Spinat timbale Rødvin sauce Sommer Salat Rösti med laks og avocado Fiskefilet med hjemmelavet remoulade Rabarber

Læs mere

Variation: Citronkage: Erstat appelsinsaften med citronsaft og ¼ tsk vanillesukker.

Variation: Citronkage: Erstat appelsinsaften med citronsaft og ¼ tsk vanillesukker. Kager Appelsinkage* 1 æg + 1 æggehvide sødemiddel [60 g] kommes i en skål piskes 5-6 minutter til luftig æggesnaps. ½ dl æblemos samt saften af 1 appelsin piskes hurtigt i. 1 tsk bagepulver samt 65 g mel

Læs mere

Madlavning 21-02-2013

Madlavning 21-02-2013 Madlavning 21-02-2013 Karin Lis Albæk www.kalitesser.dk Tilbehør: rugbrød, smør, snaps Tomatsild med urte creme fraiche, løgringe. 800 g sildefileter, marinerede Marinade: 1 dl olie 1 dl sildelage 4 dl

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Birkes-citronkage. 6 æg 350 g sukker 250 g smør skal af 3 citroner saft af 1 citron 1 dl sorte birkes 1 dl sødmælk 350 g hvedemel 1 spsk.

Birkes-citronkage. 6 æg 350 g sukker 250 g smør skal af 3 citroner saft af 1 citron 1 dl sorte birkes 1 dl sødmælk 350 g hvedemel 1 spsk. Birkes-citronkage 1 KAGE TIL 10-12 PERSONER Denne her kage er den mest populære kage, jeg nogen sinde har lavet. Ideen om en kage med citron og birkes er en klassiker, men lige denne her opskrift er min

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Menu メニュー. Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes frites 自 家 製 フライドポテトとルブッフソテーストロガノフ

Menu メニュー. Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes frites 自 家 製 フライドポテトとルブッフソテーストロガノフ Menu メニュー Torsdag den 13. Marts 2014 木 曜 日 13 2014 年 3 月 Rejecocktail シュリンプカクテル Wienerschnitzel med dreng, brasekartofler og grønne ærter 少 年 は フライドポテトとグリーンピースと Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes

Læs mere

God bagelyst! 9 lækre bageopskrifter.

God bagelyst! 9 lækre bageopskrifter. God bagelyst! 9 lækre bageopskrifter. Den Store Bagedag er en årlig tradition, som inviterer alle til at bage sammen. At bage sammen er hygge og samvær med dem, du holder af. Prøv nogle af de lækre opskrifter

Læs mere

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber.

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber. Madplan for uge 8 Mandag: Omelet med persille, torskerogn og kartofler og porrer: Til 4 personer 8 æg 60 g mælk 20 g smør 300 g torskerogn, skåret i skiver og ristet 2 store håndfulde frisk persille, plukket

Læs mere

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen Praktisk madlavning 2 Vægtstopsgruppen Syddjurs kommune 2010/2011 Af Jette Jensen Program for 2. gang praktisk madlavning Hvordan går det med vægtstopprojektet? Fortæl om Jeres succeser Hvad gør I, når

Læs mere

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer:

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer: Sildesalat med karry Ingredienser til 4 personer: 200 g marinerede sildefileter 3 spsk. cremefraiche 18 % 1 dl yoghurt naturel max. 3,5 % 2 tsk. karry friskkværnet peber 1 stort æble, fx Cox Orange 1 rødløg

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Nemme opskrifter med Fortini Multi Fibre

Nemme opskrifter med Fortini Multi Fibre Nemme opskrifter med Fortini Multi Fibre Opskrifter og inspiration fra Nutricia Måltider til hele dagen lækre og nærende Mættende mellemmåltid nemt at tage med Mad med ekstra energi Fortini Multi Fibre

Læs mere

Æblekage med rugbrød.

Æblekage med rugbrød. Æblekage med rugbrød. Ingredienser: 150 g rugbrød 75 g smør 75 g farin 1 æg 75 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk stødt kanel 3/4 dl mælk 2-3 æbler 1 spsk kanelsukker Sådan gør du: 1. Tænd ovnen på 200 grader.

Læs mere

Kun 100 kr. pr. person. Farverig

Kun 100 kr. pr. person. Farverig Af Marie Melchior. Foto: Betina Hastoft. Regi: www.housedoctor.dk, www.bungalow.dk og www.brostecopenhagen.com Kun 100 kr. pr. person Farverig forårsbuffet Skal du holde konfirmation eller andre dyre fester,

Læs mere

Vinter i det Nordiske Køkken. Let, lødigt og lækkert

Vinter i det Nordiske Køkken. Let, lødigt og lækkert Vinter i det Nordiske Køkken Let, lødigt og lækkert 1 Vinter i det Nordiske Køkken Let, lødigt og lækkert Vegetar retter Grønkåls salat med korn, syltede rødløg, æble og ristet rugbrød Salat af mynte,

Læs mere

CHOKOLADESANDKAGE CHOKOLADEKAGE

CHOKOLADESANDKAGE CHOKOLADEKAGE RØRT DEJ / KAGER CHOKOLADESANDKAGE CHOKOLADEKAGE INGEFÆRKAGE M/ CITRON ENGELSK PLUMKAGE KIKISSERS NØDDEKAGE GODTEKAGE HOLBÆK KAGE MAMORKAGE MAZARINKAGE MANDELKAGE PRÆSTEGÅRDS KAGE PROFESSORINDENS FINE

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Primimad En cowboy skal kunne lave mad uden for mange rekvisitter. Derfor skal spejderne på denne aktivitet lave primimad.

Primimad En cowboy skal kunne lave mad uden for mange rekvisitter. Derfor skal spejderne på denne aktivitet lave primimad. Primimad En cowboy skal kunne lave mad uden for mange rekvisitter. Derfor skal spejderne på denne aktivitet lave primimad. Der er købt ind til at man kan lave plankekød, brændenældesuppe, stenbrød og mælkebøtte

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 25-32 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. MUFFINS MED FITNESS MÜSLI 2,5 dl hvedemel 1,5 dl fuldkornsmel 2 tsk bagepulver ½ tsk salt ½ tsk kanel 2 store æg 1,5 dl brun farin 1,25 dl yoghurt naturel 2

Læs mere

Genveje til en glad hverdag fra mor til mor

Genveje til en glad hverdag fra mor til mor Genveje til en glad hverdag fra mor til mor s n e i l i Fam r e t t i r o v a f e 8 jul FAMILIENS 8 JULEFAVORITTER INDHOLD: 1. Brunkagefigurer 2. Brunkager 3. Dadelguf 4. Fyldige klejner 5. Havregrynskugler

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

viden vækst balance 7 OPSKRIFTER med kødsovs opskrifter med kødsovs 1/13

viden vækst balance 7 OPSKRIFTER med kødsovs opskrifter med kødsovs 1/13 viden vækst balance 7 OPSKRIFTER med kødsovs 1/13 HALVE BAGTE KARTOFLER med kødsovs af SvinekøD 4 personer 1 løg 1 gulerod 200 g hakket svinekød, ca. 10 % 2. pil og hak løget. 3. Skyl guleroden. 4. Skræl

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. januar 2010 Gæstemenuer

Eriks Mad og Musik 23. januar 2010 Gæstemenuer Eriks Mad og Musik. januar 00 Gæstemenuer Grissini 7 g mel ½ dl lunkent vand - spsk olivenolie tsk salt g gær groft salt evt. sesamfrø, birkes eller lidt af hvert. evt. hvidløgsfed Rør gæren ud i vandet.

Læs mere

VERDENS BEDSTE BRØD LANGTIDSHÆVET OG SUPER LÆKKERT

VERDENS BEDSTE BRØD LANGTIDSHÆVET OG SUPER LÆKKERT MINE OPSKRIFTER BRØD VERDENS BEDSTE BRØD LANGTIDSHÆVET OG SUPER LÆKKERT 625 g mel 5 dl vand 2 tsk salt En lille klump gær på størrelse med en ært 1. Gæren smuldres ud i vandet i en stor skål og rører rundt.

Læs mere

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton Mikkel Marschall er kok på Restaurant Herman Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton 4 Bornholmerhane bryster 1 stk. romaine salat 2 stk. hjertesalat 2 skalotteløg 1 dl mayonnaise

Læs mere

Nemme opskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Nemme opskrifter med NutriniKid Multi Fibre Nemme opskrifter med NutriniKid Multi Fibre Opskrifter og inspiration fra Nutricia Måltider til hele dagen lækre og nærende Mættende mellemmåltid nemt at tage med Mad med ekstra energi Smoothie på et øjeblik

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 1 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 1

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 1 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Som skal spirerne blive klogere på træer ikke mindst hyldetræer. De

Læs mere

Opskrifter. Opskrifter. Unge & elitesport. Unge & elitesport. Guacamole. Knækbrød. Smoothie. www.ernaeringsenheden.dk - fordi sund mad gør en forskel!

Opskrifter. Opskrifter. Unge & elitesport. Unge & elitesport. Guacamole. Knækbrød. Smoothie. www.ernaeringsenheden.dk - fordi sund mad gør en forskel! Sportsbolle Sportsdrik Smoothie Nøddemix Knækbrød Sportsbolle Snack fad Guacamole Ernæringsenheden Holstebro Elitesport 2011 Opskrifter Unge & elitesport Opskrifter Unge & elitesport Smoothie ½ liter Supergod

Læs mere