BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919"

Transkript

1 BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland KØBENHAVN 1965

2 BORNHOLMSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland KØBENHAVN 1965

3 Forord. I rækken af landsarkivets planlagte foreløbige arkivregistraturer over retsbetjentarkiver indtil 1919 foreligger nu "Bornholmske retsbetjentarkiver indtil Registraturen er opstillet efter de samme principper, som anvendes ved registraturen over de "Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919", og der henvises derfor til forordet til denne publikation. Manuskriptet til nærværende registratur er i det væsentlige udarbejdet af arkivar Andreas Jørgensen, som ligeledes har stået for den endelige redaktion. D e 1administrationshistoriske indledninger og embedsetaterne skyldes arkivar Grethe Ilsøe. Under fremstillingen er enkelte sager kommet til veje eller blevet afleveret fra embederne. Der henvises derfor også til rettelsesbladet s Landsarkivet for Sjælland m.m. august Harald Jørgensen

4 Indhold. Side Rønne byfoged... 1 Vesterherred Hasle byfoged Nørreherred Hammershus birk Svaneke byfoged Østerherred Nexø byfoged... lo6 Åkirkeby byfoged Sønderherred Landdistrikternes skifteforvaltning Tilføjelser og rettelser

5 - 1 - Rønne byfoged. Indledning. Ved Christian V.s købstadsforordning 28. januar 1682 indskrænkedes øvrighedspersonernes antal i Rønne (ligesom i Hasle, Neksø og Svanneke) til én mand: byfogden, der dog fortsat havde en byskriver ved sin side. For Rønnes vedkommende blev en magistrat bestående af borgmester og to rådmænd imidlertid genindført ved kgl. reskript af 3o. marts 1686 kun for igen at blive afskaffet få år senere ved bestemmelsen af 23«november Helt i overensstemmelse med de bestræbelser, der fandt udtryk i 1682-forordningen, for ved en reduktion af øvrighedspersonernes antal af skaffe embedsmændene tilstrækkelige indkomster, er det allerede nævnte kgl. reskript af marts 1686 ang. by- og herredsfogderne med deres gårde og korn samt tingenes holdelse på Bornholm. Heri bestemtes det bl.a., at byfogden i hver af de fire bornholmske købstæder (Rønne, Hasle, Neksø og Svanneke) "formedelst samme bestillingers ringhed" tillige skulle være herredsfoged i det herred, hvori købstaden var beliggende, d.v.s., at Rønne fik foged fælles med Vesterherred. By- og herredstingene skulle holdes i Rønne, men på hver sin ugedag. De bestemmelser, der herved blev givet for de bornholmske underjurisdiktioner, kom til at gælde i mere end 15 o år. Ved vakancen i embederne som byfoged i Rønne og herredsfoged i Vesterherred i slutningen af 1856 besluttedes det igen at fordele dem på to personer, dog sådan at byfogedembedet i Rønne ved kgl. reskript af 21. januar 1857 forenedes med byskriverembedet sammesteds, der ligeledes var vakant på dette tidspunkt, mens herredsfogedembedet i Vesterherred blev lagt sammen med retsskriverembedet i samme jurisdiktion. Fordelingen forblev således indtil retsreformen 1. okt

6 2 Byfoged. 167o-73. Rasmus Nielsen. 29/6 167o - 15/ (fradømt embedet) Christian Christensen Lamberg. 21/ (afsked) o. 171o-3o Hans Olufsen Schou. 23/ (afsked). Daniel Bark. 26/ o (død). Svend Giendtzmer. 1/3 171o - 11/12 173o (forflyttet). Caspar Lorentz Barsøe. lo/ o (død). Hans Adolf Tanch. 13/11 175o - 1/ (byfoged i Svendborg, samme måned exam.jur.) Lorentz Asmus Selmer (exam.jur.). 1/ / (afsked) Johan Henrik Bruun (byskriver i Rønne, herredsskriver i Vesterherred). 11/ / (afsked, derefter pakhusskriver ved den grønlandske handel) Bove Rasch (bvfoged i Hasle, birkedommer i Hammershus birk, herredsfoged i Nørreherred, skifteskriver på Bornholm). 2/ juli 1785 (død) Jens B.iørn (regimentskvartermester v. iv. kvrasserregiment, cand.jur.). 9/ /lo 1799 (død). I800-II. Jacob Wiborg (cand.jur.). 4/4 18oo - 26/ (surnumerær assessor i landsoverretten for Nørrejyll.) Hans Jacob Jørgensen (kancellisekretær). 27/ / (herredsfoged og herredsskriver i Horns hrd. Hjørring amt) Carl Peter Lambrecht (krigskancellisekretær). 24/ / (død). 182o-35. Jacob Claudius Pingel (premierløjtnant i kongens regiment, cand.jur.). 18/2 182o - 28/ (død) Janus Andreas Garde (byskriver i Hasle, herredsskriver i Nørreherred, birkeskriver i Hammershus birk). 23/lo / (kgl. rådmand samt by- og rådstueskriver i Helsingør).

7 - 3 - Byfoged og byskriver. 71. Carl Vilhelm Bjørns en (by- og herredsfuldmægtig i Næstved). 29/ ll/lo 1871 (død). 19o7. Valdemar Christian Bohn Olivarius (sysselmand i Sønder Maia). 6/ o/9 19o7 (afsked). 17. Knud H.ialmar Wøldike (herredsfoged og herredsskriver i Bornholms Vesterherred). l/lo 19o7-4/ (død). 19. Ove Nikolai Krarup (fuldmægtig ved Præstø amt, amtsrådssekretær). 14/ o/ (dommer i retskreds nr. 25. Rønne købstad m.v.). Byskriver. Søfren Andersen. 28/9 l67o - Mads Pedersen Viborg. 25/ Anders Nielsen Brun. 21/ Johan Christoph Schbnbach. 29/lo Andreas Borrig. 1/4 174o - Gert Hammer. 11/ Hans Peter Hammpr. 7/ Johan Henrik Bruun (exam.jur., bestyrer af det kgl. octr. handelskompagnis koloni Nordsoach). 16/ / (byfoged i Rønne). 96. Adolph Muller (fuldmægtig på Rønne amtstue). 11/ / (død) Peter Henrik Barclay (exam.jur.). 6/ /lo 1815 (afsked). 31. Andreas Fuglsang Rasch (overkrigskommissær, exam.jur 13/lo /lo 1831 (død). 56. Johan Peter Gorm (sorenskriver på Færøerne). 3o/ / (død).

8 - 4 - Arkivregistratur. Afd. A. Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet Fortegnelse over arkivalier udleveret fra byskriver Hammers bo 3o/9 1772, indført i rådstueprotokollen , s. 3o , 1787, 18o5, 1817, Designat ioner... 1 pk Afd. B. Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevaesen. 17ol-192o. Tingbøger (bytingsprotokoller, justitsprotokoller) bd 17ol-o8... Anm.; "Tingbog nr. 14". 17o Anm.: Pag. 672 mgl Anm.: Det sidste eller mangler. de sidste blade.. 1 bd... 1 bd... 1 bd bd bd bd bd bd bd bd o.. 1 bd. 181o bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd ol... 1 bd. 19ol-o bd. 19o3-o bd. 19o5-o b d. 19o8-ll... 1 bd bd bd o bd. Anm.; Fra 1. oktober 1919 retsbog for kreds nr. 25. rets-

9 Justitsdokumenter pkr. Anm.: Pra 1861 ff. er foretaget kassationer; årgangen 19ol er dog bevaret som helhed pk pk (div.år) 1 pk pk. I o4-o pk. I808-II pk o pk pk pk pk pk o pk pk pk. 189o pk oo... 1 pk. 19ol o2-o pk. 19o6-o8..., 19o9-lo... 1 pk pk Syns- og taksationsforretninger... lo pkr (div.år) o o o o Sø- og gæsteretssager pkr o5 (div.år)... 18o6-21(div.år) 1 pk o oo 19ol-o o o7-13- Dokumenter vedr. kapersager... 1 pk. 18o7-13- Logbøger fra engelske priser... 1 pk.

10 - 6-18o7-3o. Skibspapirer fra kaprede og strandede skibe 1 pk. 18ol-192o. Justits- og domprotokoller i kriminelle sager (Ekstraretsprotokoller)..., Anm.: Omfatter også Bornholms Vesterherred indtil 12/ I80I bd. Anm.: Herunder tillige politiprotokol bd bd bd bd bd bd o bd. 19o9-2o... 1 bd. A n m.: Pra l/lo 1919 retsbog under strafferetsplejen i retskreds nr bd. I80I-69. Ekstraretsdokumenter pkr. A n m.: Omfatter indtil 1857 også Vesterherred. Sager før 18ol, se justitsdokumenter. Por tiden efter 1869» se politidokumenter I806-I o Sagregister for Rønne bytingsret Retslister lo bd bd bd bd. 19o4-lo..., 1 bd bd bd bd o3...1 bd. 191o bd bd.

11 Domprotokoller... 6 bd bd bd ol...1 bd. 19ol-o bd. 19o bd bd. Anm.: Fra l/lo 1919 dombog for retskreds o. Forhørsprotokol i sættedommersagen mod enkefru Colberg... A n m.s Amtets beskikkelse af 1/ til byfoged Tvede fra Hasle til som sættedommer at foretage undersøgelser ang. misligheder ved dispositioner over afdøde H.A.Colbergs og efterlevende enkes fællesbo i Rønne. 1 bd 191o. Politi- og ekstraretsprotokol ved en på indenrigsministeriets foranledning ved Rønne politiret indledet offentlig undersøgelse i anledning af en af journalist Niels Nielsen m.fl. indgiven klage over forskellige forhold vedrørende det den 2o. maj s.å. stedfundne valg til folketinget... 1 bd Politi- og ekstraretsprotokol for byfoged J. E. Boas som sættedommer og skriver i undersøgelsen og den eventuelle justitssag mod sagfører Mathias Peter Hjorth af Rønne... 1 bd Politiprotokoller bd Anm.: Omfatter ogsåobornholms Vesterherred indtil Årene oo mangler bd bd bd. 18ol-o bd. 18o5-o8..., 1 bd. 18o bd bd bd bd bd bd o... 1 bd. 184o bd bd bd bd. Anm.:Med kronl. reg.

12 bd. Anm.:Med kronl. reg bd bd bd bd 'bd bd bd. 19oo-o bd. 19o5-o bd bd bd bd. Anm.: Med register bd bd bd bd bd bd oo...1 bd. 19o3-o bd. 19o8-lo... 1 bd bd. A n m.: Fra l/lo 1919 retsbog for strafferetsplejen i retskreds nr o8-18. Politiprotokoller for private politisager... 2 bd. 19o bd bd Politidokumenter pkr. Anm.: Årgangene mangler oo... 1 pk. I80I o pk o pk pk o pk. 19o4-o8..., 19o pk Brandretsprotokol... 1 bd (div.år). Diverse bilag til brandretsprotokollen pk. 172o Skøde- og pantebøger... Anm.: Indtil 1781 også for Bornholms Vesterherred. 172o Anm.: Med alfabetisk register på fornav ne. 27 bd.

13 bd bd. Anm.: Med alfabetisk register, hvoraf mangler pag. 1-5 og 884 ff bd. A n m.: Med alfabetisk register omfattende pag og 495 ff, hvoraf dog pag med autorisation af protokollen mangler o bd. A n m.; Med alfabetisk register. I806-I bd. Anm.: Med alfabetisk register. Heri også enkelte indførsler vedr. Vesterherred o... 1 bd. Anm.: Med alfabetisk register. Har været mærket litra D. 182o bd. A n m.: Med alfabetisk register og realregister efter matrikelnummer. Pførket litra E bd. Anm.: Mærket litra F bd. Anm.: Med alfabetisk navneregister. Lferket litra G bd. Anm.: Med alfabetisk register. Mærket litra H bd. Anm.: Med fornavneregister. Iførket litra I bd. A n m.: Med fornavneregister. Mærket litra K bd. Anm.: Iførket litra L bd. Anm.: iførket litra M bd. Anm.: Iførket litra N bd. Anm.: Iførket litra bd. Anm.: Iførket litra bd. Anm.: Iførket litra P bd. A n m.: Iførket litra Q og består af 2 halvbind omfattende henholdsvis og bd. Anm.: Iførket litra R og består af 2 halvbind omfattende henholdsvis en del af 1887 og

14 - lo bd. Anm.: Mærket litra S og består af 2 halvbind omfattende henholdsvis 22/1-24/ og 24/ / Realregister til skøde- og pantebøgerne... 1 bd Anm.: Registeret er skrevet med een hånd og er antagelig udarbejdet efter eller omkring 182o. Indeholder navnlig henvisninger til de i det pågældende tidsrum udstedte skøder o. Realregistre til skøde- og pantebogen over bygrunde og bygninger... 2 bd Matr. nr. l-54o... 1 bd. Matr. nr o... 1 bd. Anm.: Betegnes som tillæg til register. I Realregistre for Rønne købstads bygrunde... 3 bd Anm.: Må være påbegyndt I860. Registeret er anlagt efter de ny matr. nr. med angivelse tillige af de gamle matr.nr. Ny matr. nr. l-32o (søndre del)... 1 bd. " " " (mellemste del) 1 bd. " " " (nordre del)... 1 bd o. Realregister for Rønne bys jorder...1 bd 186o-84. Realregister for Rønne bys jorder...1 bd Anm.: Til pantebog litr. K-P. 186o-82. Realregister for udenbys grunde... 1 bd Anm.: Må være påbegyndt I860. Registeret er anlagt efter de ny matr. nr. med angivelse tillige af de gamle matr.nr Navneregister til Rønne købstads skøde- og pantebøger... 1 bd Anm.: Ført på fornavne. Formentlig påbegyndt I860. Indeholder henvisninger til dokumenter fra tiden ca

15 Tinglæste dokumenter pk (div.år). Transport på auktionsskøder... 1 pk Afd. C. Fogedforretninger Fogedprotokoller bd Anm.: Omfatter også Vesterherred indtil 31/ o bd. Anm.: "Executionsprotokol". 18o4-o bd. Anm.: "Executions-, udpantnings-, arrest-, sekvestrationsprotokol" bd. Anm.: "Executions-, udpantnings-, arrestog seqvestrationsprotokol" bd. Anm.: "Executions-, udpantnings-, arrestog seqvestrationsprotokol". 183o bd. Anm.: "Fogedprotokol" bd. Anm.: "Fogedprotokol". Bagi er indført nogle få i tinglæste dokumenter bd bd bd bd bd bd oo... 1 bd. 19oo-o bd. 1 9 o 5 - H... 1 bd bd bd. A n m.: Fra l/lo 1919 fogedbog for retskreds nr Fogeddokumenter 13 pkr pk o-95(div.år) 1 pk o6 18o7-18(div.år) 1 pk pk pk.

16 pk oo... 1 pk. 19ol pk. Afd. D. Notarialforretningjer. 18o9-1919* Notarialprotokoller bd Anm.: Omfatter også Vesterherred indtil 28/9 ' o bd. Anm.: Oprindelig anlagt som auktionsprotokol og anvendt som sådan 5/1-31/ bd bd * bd bd bd ol... 1 bd. 19ol-o bd bd. 19o bd bd bd bd. Anm.: Pra l/lo 1919 anvendt som notarialprotokol for retskreds «Dokumenter til notarialprotokolleme.*... 2 pkr Anm.: Årene mangler. 178o pk o, pk. Afd. E. Skifte- og overformynderivæsen Dødsanmeldelsesprotokoller... 6 bd bd bd. A n m.: Påbegyndt 1827 som auktionsregnskabsbog. Anvendt som kassebog for incassationer bd bd o bd. 19o bd Registreringsprotokoller... % bd

17 bd bd o bd. 19o bd. A n m.: anvendt som registreringsprotokol for skifteforvalteren i Rønne købstad Skifteprotokoller bd. Anm.: Efter 1859 er alle protokoller forsynet med efternavnsregistre mangler bd. A n m.: Med nyt alfabetisk register bd. A n m.: Med indlagt løst register på fornavne , 179o-18o bd. A n m.: Med alfabetisk register, hovedsageligt på fornavne bd. A n m.: Er ingen egentlig skifteprotokol, men består af en samling skiftekoncepter, der er hæftet sammen og pagineret for at erstatte den manglende skifteprotokol. Forsynet med alfabetisk register. 18o bd. Anm.: De sidste blade mangler. Ufuldstændigt alfabetisk register, delvis på efternavne bd. Anm.: Ufuldstændigt alfabetisk register på fornavne o... 1 bd. A n m.: Med nyt alfabetisk register. 183o bd. Anm.: Med alfabetisk fornavnsregister til og med bogstav S o... 1 bd. A n m.: Med alfabetisk fornavnsregister bd. A n m.: Med alfabetisk fornavnsregister bd o 1 bd bd bd. 19oo-o2..., 1 bd. 19o6-o bd o... 1 bd bd. 188o bd bd oo... 1 bd. 19o2-o bd. 19o8-ll... 1 bd.

18 o. Skiftedokumenter... Anm.: Før 1885 indeholder pakkerne blandede skiftesager, hvor boerne så vidt muligt er henlagt efter slutningsdato. Efter 1885 indeholder pakkerne kun sluttede boer henlagt på nummer. 1736, 175o, 1776, pk Baronesse Justine Catharine Rosenkrant z' b o... 1 pk pk. 179o pk pk. 18oo-o pk. 18o5-o pk. 18o9. Kommandant Punchs b o... 1 pk. 18o pk pk pk pk pk pk pk pk pk II... 1 pk Toldinspektør Lohmanns b o... 1 pk pk pk pk Procurator Christian Fogs fallitbo 1 pk pk pkr pk pk pk pk pk Skibsbygmester S.P. Bechs b o... 1 pk Amtmand Krabbes b o... 1 pk Konsul 0. Arboes enkes fallitbo... 1 pk o... 1 pk pk pk pk Artillerikaptajn H.H. Siemsens bo. 1 pk pk pk pk januar... 1 pk marts-december... 1 pk pk pk. 71 pkr.

19 pk pk Pk. I pk pk pk (Sluttede boer)... 1 pk pk Pk Pk pk oo... 1 pk. 19ol... 1 pk o pk o pk o pk. 19o5-o pk o pk o pk l l... 1 pk pk pk pk pk o... 1 pk Konkursboer pkr. Anm.: Før 1877 må konkursboerne søges i de almindelige skiftedokumenter Købmand Th.Chr. Vangs b o... 1 pk pk. A n m.: Heri flg. boer: Detaillist Christiane D. Holm, Peter Ludvig Hertel, detaillist Jacob Pedersen, detaillist Anne Marie Holm, farver Jens Peder Hansen og skrædder L.C. Ipsen pk. Anm.: Heri flg. boer: Tobaksfabrikant Vilh. Thomsen, vognfabrikant Bernhard Th. Knudsen samt fa. H.Wichmann og Co pk. A n m.: Heri flg. boer: Feldbereder V.P. Schrøder, købmand M. Bech, købmand J.H. Sonne og bagermester Z. Olsen pk. A n m.: Heri flg. boer: Købmand S.Espersen, snedkermester J.P.Holm og købmand J.H. Koefoed.

20 pk. Anm.: Heri flg. boer: Vognmand J.C.M. Koefoed, detaillist P.Nielsen Riis, jernstøber H.P.G. Wichmann, købmand L.P. Koefoed og snedkermester C. Olsen. 189o pk. Anm.: Heri flg. boer: Papirhandler W. Thorsen, købmand C.C. Monrad, fabrikant W. Lund, skræder P. Nielsen og detaillist H.N. Bærentsen pk. Anm.: Heri flg. boer: Købmand A.L. Bærentsen, detaillist J.P. Mogensen, Dansk Tekstillager 1894, detaillist N.E. Roelgård og købmand J.H. Koefoed pk. Anm.: Heri flg. boer: Købmand H.B.Sommer, detaillist K.B. Koefoed, cykelreparatør C.A. Hansen og Rønne delikatessehandel pk. Anm.: Heri flg. boer: Købmand C.P. Koefoed, fotograf H.P. Jacobsen og brændevinshandler H.P.Hansen pk. Anm.: Heri flg. boer: Detaillist J.P.J. Nyhregårds enke, detaillist T.C. Nielsen og tandlæge V. Randbøll pk. Anm.: Heri flg. boer: Detaillist G.J.L. Lyster, detaillist J.K.F. Hansen og dampmøller H. Tobiasen pk. Anm.: Heri flg. boer: Gæstgiver J.P. Møller, gæstgiver K.K. Koefoed og A/S Bornholms dampmøller. 19o5-o pk. Anm.: Heri flg. boer: Malermester J.A. T. Hansen, snedkermester L.A. Grønborg, Dansk le Komp., bagermester H.J.M. Koefoed og gæstgiver C.M.Pedersen. 19o pk. A n m.: Heri flg* boer: Hattemager V. Larsen (19o7), murermester J. Larsen (1911), I/S Phønix (1911), fotograf C.L.Sundbølle (1913) og handelsagent H.P.Jacobsen (1917) Div. testamenter, beskikkelser m.v 1 pk.

21 o Skiftebreve... 7 pkr. 176 o pk , 18o5 og pk Pk. 1836, kancelliråd J.E. Pingel... 1 pk pk pk pk * Skiftedesignationer 14 pkr pk o pk. Anm.. div.årg.) pk pk pk. 19oo-o pk pk pk. Anm.; koncepter pk pk pk oo... 1 pk. 19o6-lo... 1 pk pk o2. Protokol over anmeldte fordringer 1 bd o. Testamenter oo... 1 bd. 19oo-lo... 1 bd. 2 bd Fortegnelser over værger og kuratorer... 2 bd o bd. 19o bd. Anm.: Fra l/lo 1919 anvendt som fortegnelse for retskreds Værgemålsprotokol... 1 bd. A n m.: Fra l/lo 1919 anvendt som værgemålsprotokol for retskreds Værgemålsprotokol... 1 bd. A n m.; Fra l/lo anvendt som værgemålsprotokol for retskreds Hovedbog for skifteforvalteren... 1 pk.

22 bd bd Kassebog for overformynderiet... 1 bd Overformynderihovedbog... 3 bd bd bd bd Overformynderiprotokol... 1 bd. Anm.: ca. 178o-1825, se Vesterherred Korrespondancebog for overformynderiet... 1 bd Breve m.v. vedr. overformynderiet... 2 pkr pk. 184o pk Overformynderiets journaliserede breve... 1 pk Overformynderiregnskaber... 6 pkr o... 1 pk pk pk pk pk pk. Anm.: 1854 mangler /67 (div.år). Antegnelser til overformynderi- regnskaberne... 1 pk Overformynderiets terminsregnskaber... 5 pkr pk pk pk o pk. 19o pk. C a.183o-69 Overformynderiets synsforretninger 2 pkr.

23 A n m.: Henlagt i nummerorden efter de vurderede ejendommes matrikelnumre. Nr pk. Nr. 4oo-769.*.. 1 pk. I80I-60. Overformynderiets lodsedler... 1 pk * Afkald til overformynderiet... 2 pkr oo... 1 pk. 18ol pk. Afd. F. Auktionsvæsen , Auktionsprotokoller bd Anm.: Omfatter også Vesterherred indtil bd bd. 1766, bd. A n m.: Efter 177o. er indført nogle auktionsforretninger foretagne o, efter 1772 nogle auktionsforretninger foretagne 2o/7-2o/ll Ufuldstændigt alfabetisk register o bd. Anm.: 5/1-31/ se: Notarialprotokol 18o9-23. I808-II... 1 bd. Anm.: Pag. 431 f. mangler bd bd bd bd o... 1 bd. 183o bd. Anm.: Med alfabetisk register bd. Anm.: Med alfabetisk register bd. A n m.: Med alfabetisk register. I8S bd. A n m.: Med alfabetisk register bd. A n m.: Med alfabetisk register o bd. 19o bd.

24 2o Anm.: Fra l/lo 1919 anvendt som auktionsbog for retskreds Auktions dokument er pkr. Anm.: Dokumenterne omfatter også Vesterherred I Anm.:1842 mangler Anm.: mangler pk o pk oo-o o3-o5 19o6-o o Auktionskataloger... 4 pkr pk pk. Anm.:Div.årgange pk pk. Anm.: Kassation er foretaget er bevaret som prøve Protokol over auktionsekstrakter... 1 bd. Afd. G. Politiforvaltning Strafferegister... 1 pk. Anm.: 1 hft ff. samt et stærkt medtaget bd.18o o-34. Fortegnelse over de personer, som i Rønne købstads jurisdiktion i året 183o har været tiltalt ved den ordinære ret m.v... 1 bd Fortegnelse over tiltalte for ekstraretten... 1 pk.

25 21 - Anm. s Omfatter også Vesterherred. Kronologisk ført. 184o-7o. Relationsblanketter... Anm.: Generalieblade for arrestanter og tiltalte med oplysninger om tiltalens, evt. straffens art. 1 pk , Pasprotokoller... 3 bd bd bd bd Rejsepas m.m... 1 pk Søpas... 1 pk Rapportbog... 1 bd Tyendeprotokol... 2 bd bd bd Protokol over anmeldte rejsende fra stadens hoteller og gæstgiverier... 3 bd bd. Anm.: Er oprindelig anvendt som incassationsprotokol ved auktioner bd bd ff. Protokol over anmeldte logerende... 1 bd Anm.: Anlagt l/l 1878, ført alfabetisk oo. Protokol over udviste udlændinge... 1 bd Anm.: Alfabetisk ordnet Journal vedr. offentlige forlystelser 1 bd.

26 Bilag til journal over offentlige forlystel o6. Protokol for Rønne tinghusbestyrelse... 1 bd. 184o-61. Arrestforvarerens dagjournal... 1 bd. Anm.: Heri fortegnelse over arrestanter og regningskopibog Protokol over delinkvent omkostninger... 1 bd o. Regnskabsbog over delinkventomkostninger... 1 bd Konceptbog for regnskabsopgørelser til amtet i delinkvent sager ra.v... 1 bd Alimentations journal... 4 bd. Nemlis: o bd. 19o bd. 19o bd bd. 19ol-19. Kasse- og hovedbog for underholdsbidrag... 2 bd. 19ol bd. Anm.: Kladde. 19o bd. Anm.: Sm l. alm. kassebog Alimentationssager... 1 pk. Anm.: Vedrører også Vesterherred (div.år). Forstrandsregnskaber... 1 pk Strandingssager... 4 pkr o pk. Anm.: Div.år. 183o-5o... 1 pk. Anm.: mangler. 18o pk pk.

27 Sager vedr. strandingsvæsenet... 1 pk. Anm.: Heri bl.a. udskrifter og korrespondance vedr. kommissionssag mod kaptajn Hans Sonne i anledning af hans forhold i forbindelse med strandet norsk skib Bødeprotokol... 1 bd Hundeprotokol... 1 bd (div.år). KLubskatregnskaber... 1 pk. 19o6-21. Synsforretninger vedr. skibe... 1 pk Politikasseregnskaber... 1 pk. Anm.: Vedrører også Vesterherred. 19o3-13. Forhandlingsprotokol for Rønne sundhedskommission... 1 pk Karantænekommissionens bilag... 1 pk o7 (div.år). Forskellige sager vedr. politiforvaltningen... Anm.; Heri bl.a. sager vedr. rådstuebetjentens forhold til arrestanter, forskellige militære foranstaltninger 18o5, fortegnelse over kaperpriser 18o9-lo, sager og betænkning vedr. opnåelse af jagtret til kgl. jagtområde , koppeanmeldelser , sag vedr. nedlæggelse af branddam i øster kvarter 1836, sager vedr. bygningskommissionen 184o- 5o, bl.a. vedr. overgang fra stråtil tegltag, sager vedr. løsgængeri 185o, sager vedr. sundhedskommissionen 1861 og forslag til reglement for byens politi 19o7. 1 pk.

28 - 24 Afd. H. Næringsvæs en Firmaregister... 1 bd. 1862, Firmaanmeldelser... 2 pkr. 1862, pk pk. Ca. 189o. Fortegnelser over næringsdrivende... 1 pk. A n m.; Med sagregister. løvrigt indrettet i erhvervsgrupper. Oplysninger om, hvornår hver enkelt har begyndt virksomheden. Særlig oversigt over næringsdrivende, der også har krohold Sager vedr. "Det Bornholmske Stenkuls- og Jernværks Interessentskab"... 1 pk. Afd. L. Almindeligt regnskabsvæsen o. Kassebøger for kgl. skatter bd bd. Anm.: Er anvendt til bødeprotokol bd I. september... 1 bd II oktober... 1 bd bd. 185o... 1 bd bd bd bd bd bd bd bd bd. 186 o... 1 bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd. 187o... 1 bd o. Skattehovedbøger 3 bd.

29 bd bd bd. Oppebørselsregister for bygningsafgiften i henhold til forordning 1. okt. 18o bd. Oppebørselsafgifter for afgift af købstadsjorder og tiender i henhold til forordning 1. okt. 18o bd. 184o. Oppebørselsregister for landskat og bankrente. 1 bd. Oppebørselsregister for ildstedsskatten i henhold til forordning af 6. maj bd Oppebørselsregister for bygningsafgiften i henhold til forordning 1. okt. 18o2 og 1 7. april bd Bankrenteregnskabsbog... 1 bd. Anm.; Koncept , 185o-69. Opmålingsprotokol for bygningsafgiften 2 bd bd. 185o bd. 1783~185o. Skatteregnskaber... 5 pkr pk. I pk. 18o pk. 182o pk pk Bankhæftelsesregnskaber... 1 pk Beregninger over raunicipalafgifter for Rønne købstad og Vesterherred... 1 pk.

30 Div. regnskabssager... A n m.: Heri bl.a. beregning af brandkontingenter (div.år). 1 pk Synsprotokol for de til embedet som byfoged og skriver i Rønne købstad henlagte embedsjorder. 1 bd Almindelig kassebog bd oo... 1 bd. 19ol-o bd. 19o7-lo... 1 bd bd. Anm.: Pra 19/ alm. hovedbog for elimentation. 5 bd o. Almindelig hovedbog bd oo... 1 bd. 19ol-o bd. 19o7-lo... 1 bd. 4 bd Skattematrikel over byens jorder bd. ca.l84o bd. Anm.: Med register. 2 bd Hartkornsekstrakter over købstadjorderne... 1 pk. Afd. N. Almindelig korrespondance. Gruppen vedrører tillige Vesterherred indtil Blandt de "indkomne breve" findes såvel journaliserede som ujournaliserede sager. Der er foretaget kassationer i sagerne efter 185o. Årgang 19ol er bevaret helt Brevregistre bd bd bd. 3 bd.

31 ,18o4, o6. Kopibøger... 2o bd bd. 18o bd bd bd bd bd. Anm.; Er tillige journalregistre bd bd. 183o bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd o bd Attestprotokol... 1 bd Konceptbog A... Anm.; Indeholder tillige lister over sandemaend, landinspektører, snefogder m.v. Sml. konceptbog B Konceptbog B... 1 bd. A n m.; Anvendt jævnsides med A. 183o-41. Kopibog for bekendtgørelser... 3 bd. 183o bd bd bd Erklæringsprotokol... 1 bd. 18ol-o9. Extrakt af udgående breve... 2 bd. 18ol-o bd. 18o5-o bd. 18o5-lo. Journal over "udenamts" breve... 1 bd. Anm.; Breve fra andre end amtet Journalregister... 3 bd.

32 bd Anm.: De første blade mangler bd bd ol. Journal... Anm.: GI. titel: Indløbne kgl. forordninger, placater, stiftsamtmænds ordrer m.m. fra 3o. sept bd. 18ol Journaler ol bd. A n m.s Indeholder fra 181o kun kgl. anordninger bd bd bd bd bd bd bd o... 1 bd bd bd bd bd. Anm.: 1873 mangler bd bd bd bd bd bd ol... 1 bd. 19o2-o6 1 bd. 19o bd bd bd. 24 bd Breve fra rentekammeret til amtet, amtstuen, den bestandige kommission og forskellige... 1 pk Breve fra stiftamtmanden , pk pk pk. 3 pkr Indkomne breve pk pk og pk pk pk o o... 1 pk. 54 pkr.

33 A n m. : Por hvert år 1 pk,» pk pk pk pk A n m. : Por hvert år 1 pk, pk pk pk pk pk o-19ol... 1 pk. 19o o4,sagen A149 1 pk Indberetninger om industrielle forhold i Rønne købstad... 1 pk Jurisdiktionsindberetninger... 5 pkr A n m.s Omfatter også delvis Vesterherred Indberetninger... 1 pk og 19o5. Indberetninger om kriminel retspleje... 1 pk Indberetninger om den civile retspleje... 1 pk Indberetninger om den civile retspleje... 1 pk Indberetninger om arresthuse og tvangsfangers arbejde ca pk. Afd. 0. Diverse protokoller og dokumenter , o. Sager vedr. valg pk A n m.: Omfatter også Vesterherred. Heri valglister for såvel kommune- som folketingsvalg, kandidatanmeldelser med anbefalere samt oversigt over de enkelte indbyggeres bidrag til udgifterne i forbindelse med valg til provinsialstænderne c9, 1813.Sager vedr. kornforsyningen... 1 pk

34 - 3o - Anm.;Indeholder hovedsageligt attester for rug fra det kgl. magasin 18o9 samt korrespondance, fortegnelse o.a. vedr. byglånet fra magasinet (div.år). Diverse sager... Anm.:Kronologisk ordnede. Heri sager, der også omhandler Vesterherred. I særskilte læg bl.a.: regnskab for maltaccisen 174o-42, sager vedr. militærvæsenets tilstand 1773» syn og skøn vedr. møllernes opstemning af vandløb 1775, sportelregnskaber , sager vedr. 1/8 io skatten , spindetaxter m.v. 1781, sager vedr. bjergningsvæsenet 1789, korrespondance vedr. militærurolighederne 18o2, sag vedr. valg af eligeret borger 18o4. P.M. m.v. vedr. kirkeskattens oprindelse og påligning på Bornholm, havnereglement for Rønne 18o5, forsyningssituationen 18o5, nogle aktiebreve for Rønne teater 1825» diverse tyske teaterplakater m. breve , sag med liste over hesteholdere 1857, sag vedr. salgsforeningers offentlige auktioner med medlemsfortegnelse m.v. for Bornholms salgsforening Endvidere også særlige læg for byfogederne Rasch, Bjørn, Wiborg og Hans Jacob Jørgensen med bl.a. forskellige betænkninger, udkast vedr. øens og byens tilstand, fattigvæsen, løsgængeri, erhverv m.m. samt vedr. embedsførelsen. 1 pk.

35 Vesterherred. Indledning. Ved kgl. reskript af 3o. marts 1686, der fastlagde indretningen af de bornholmske under jurisdiktioner for mere end 15o år (jfr. Rønne byfoged) bestemtes det, at byfogden i Rønne tillige skulle være herredsfoged i Vesterherred. I praksis var ordningen allerede trådt i kraft, idet byfogden i Rønne, Christian Christensen Lamberg kort forinden (13. marts s.å.) var udnævnt til herredsfoged i Vesterherred. Ifølge reskriptet skulle herredstinget "forsvarligen holdes" i Rønne engang om ugen på en anden dag end bytinget. Først ved kgl. reskript af 21. januar 1857 blev herredsfogedembedet for Vesterherred igen selvstændigt og adskilt fra byfogedembedet i Rønne. Til gengæld blev det lagt sammen med herredskriverembedet, en ordning, der varede til reformen i Tingdagen for Vesterherreds ret ændredes ved justitsministeriel bekendtgørelse af 23. maj 19o5 fra mandag til lørdag fra 1. januar 19o6 at regne. Herredsfoged Christian Christensen Lamberg. 13/ (var desuden byfoged i Rønne fra 21/8 1673) (afsked). se: Rønne byfoged. Herredsfoged og herredsskriver Rasmus Peter Michelsen (cand.jur.). 29/ / (afsked).

36 Herredsskriver Carl Anker Andreas Westrup (prokurator). 7/ / (afsked) Peter Bogislaus Carstens Petersen (assistent i landsover- samt hof- og stadsretten). 15/ / (herredsfoged og herredsskriver i Løve hrd.) o2. Knud Hjalmar Wøldike (byfogedfuldmægtig i Nyborg). 28/5 19o2 - l/lo 19o7 (byfoged og byskriver i Rønne). 19o7-14. Hans Ditlev Fabricius (fuldmægtig ved Øster Flakkebjerg hrd.). 19/lo 19o7-9/ (byfoged og byskriver i Ringkøbing købstad samt herredsfoged og herredsskriver i Ulvborg-Hind hrdr.) Ludvig Kof0ed (fuldmægtig ved Amager birk). 16/ / (dommer i Øster og Vester Han hrdr.) 169o- 169o Mads Pedersen Viborg (byskriver i Rønne og Hasle). 4/11 169o - (tillige byskriver i Rønne). se; Rønne byskriver. Arkivregistratur. Afd. A. Ældre reversaler, registre eller andre fortegnelser over arkivet Embedsoverleveringer... 1 pk Afd. B. Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen ,17o Tingbøger og justitsprotokoller bd Anm.; betegnet som tingbog, o som justitsprotokol, 179o-1818 som tingbog og som justitsprotokol bd. 17o bd bd. 1 bd.

37 bd bd o... 1 bd. 18o bd bd bd bd oo...1 bd. 19o5-lo... 1 bd bd. Anm.: Pra l/lo o nr bd bd. 179o-18o2...1 bd o... 1 bd bd bd bd. 19oo-o bd. 191o bd. retsbog for retskreds Civile domprotokoller bd. 19ol-o bd bd oo...1 bd. 191o bd bd. 6 bd Sagelister 1 pk. 1767, Justitsdokumenter... 2o pkr. 1767, pk o pk. 18o3-o o5-o pk. 18o7-lo pk pk pk pk pk pk oo... 19ol-o pk. 19o (div.år). Vurderingsforretninger... Anm.: Heri også taxationer af herredets udmarksjorder , forskellige taxationer i forbindelse med udparcellering samt kirketaxationer. Kronologisk ordnede. 1 pk o7 Vurderingsforretninger... 1 pk. Anm.: Vurderings- og taksationsforretninger foretaget for overformynderiet.

38 Kriminelle justits- og domprotokoller. Anm.: Extraretsprotokoller. For tiden før 1857 se Rønne byfoged bd bd bd. 3 bd Ekstraretsdokumenter... Anm.: For tiden før 1857 se Rønne byfoged pk pk pk. 3 pkr Politiprotokoller Anm. For tiden o se Rønne byfoged. I visse perioder findes, som det fremgår af fortegnelsen, to politiprotokoller. Der er ingen forskel mellem disse, idet de er ført helt sideløbende. Regelen er dog den, at samme sag er ført i samme protokol fra retsdag til retsdag. Protokollerne er autoriserede til om fornødent at benyttes sideløbende bd. I80I bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd o bd. 188o bd bd bd oo bd o bd. 19oo-o bd. 19o5-o bd. 1 9 o6-ll bd. 1 9 o 9 - H bd bd bd bd. 34 bd Politidokumenter... Anm.: Årgangene mangler ol (div.år)... 1 pk. 5 pkr

39 o pk oo... 1 pk pk. 19ol Pk o. Skøde- og panteprotokoller bd o2. Litra A... 1 bd. Anm.: Heri navneregister. 18o2-12. Litra B... 1 bd. Anm.: Heri navneregister Litra C... 1 bd. Anm.; Heri navneregister Litra D... 1 bd. Anm.; Heri navne- og realregister Litra E... 1 bd. Anm.; Heri navne- og realregister Litra F... 1 bd. Anm.; Heri navneregister Litra G bd Litra H... 1 bd Litra bd Litra K... 1 bd Litra L... 1 bd Litra M... 1 bd Litra N... 1 bd Litra bd Litra P... 1 bd o. Litra Q... 1 bd. Ca Navneregister til panteprotokol... 1 bd. Anm.; Omfatter hovedsageligt kim pant i løsøre, kontrakter, herunder aftægtskontrakter, ægtepagter m.v., men sjældent pant i fast ejendom Realregister... 1 bd o. Realregister... 1 bd o. Realregister... 1 bd Realregistre... 8 bd. A n m.: De anførte årstal for de enkelte bd. kan ikke betragtes som helt nøjagtige Knudsker sogn... 1 bd Nyker sogn... 1 bd.

40 Supplement til foregående... 1 bd Nylarsker sogn... 1 bd Supplement til foregående... 1 bd o6. Vestermarie sogn matr. nr bd o6. Vestermarie sogn matr. nr bd o6. Supplement til to foregående b d... 1 bd. Afd. C. Fogedforretninger Fogedprotokoller... A n m.s For tiden før 1857 se Rønne byfogeds fogedprotokol, hvori også findes enkelte indførsler vedr. Vesterherred for begyndelsen af året bd o bd. 19o bd bd. 4 bd Fogeddokumenter pk o pk. 191o pk. 3 pkr Afd. D. Notarialforretninger Notarialprotokoller... Anm.: For tiden før 1857 se Rønne byfoged bd bd o bd. 19o bd bd. 5 bd o6. Notarialdokumenter... 1 pk Afd, E. Skifte- og overformynderivæsen. 19o3-19. Dødsanmeldelsesprotokoller.. 2 bd

41 o3-o bd. 19o bd. 18o8-1919<. Registreringsprotokoller... 18o bd bd. 183o bd. Anm.: Enkelte registreringer 192o-37 for retskreds bd Skifteprotokoller bd Anm.; For tiden før 1761 se skifteforvalteren for Bornholms landdistrikter. Alle skifteprotokoller har registre. Protokollerne har nye registre på efternavn, de øvrige protokoller før 1857 har oprindelige fornavnsregistre. Efter 1857 er registrene på efternavn. Aret 1789 mangler bd bd. Anm.; Består af indbundne skiftebreve, da protokol ikke har været ført , 179o-I808 1 bd. 18o bd bd bd bd bd bd bd bd o bd... 1 bd. 19o bd. A n m.; Har i perioden okt været benyttet til skifteretsindførsler for retskreds Skiftedokumenter pkr A n m.; For perioden efter 1885 indeholder skiftedokumenteyne hovedsageligt kun sluttede boer. Årgangene mangler pk pk pk oo...1 pk pk pk o... 1 pk. I80I pk.

42 o pk pk. 182o pk pk »»'. 1 pk pk pk pk pk pk pk pk pkr. Anm*: Vedrører konkursboet efter Sorthal ' Kulværk. Skiftet påbegyndt pk pk pk pk pk pk pk pk oo... 1 pk. Anm.: Indeholder kun gårdejerne H.A.Koefoeds dødsbo og H.E.Sodes konkursbo. 19o2-o pk. 19o8 1 pk. 19o9-lo, Anm.; Årgang 1911 mangler. 1 pk pk pk , Fortegnelser over sluttede og usluttede skifter... 2 pkr pk pk , 18o4-o6. Skifteextrakter... 1 pk 183o-45. Skiftebreve... 1 pk Extrakter af skiftehovedbog... 1 pk 178o Overformynderiprotokoller... Anni.: Årstallene kan for de enkelte protokollers vedkommende ikke betragtes som helt nøjagtige bd bd. A n m.: Det ene af bindene har i nogen udstrækning været forlæg eller kladde for det andet, idet dog "kladden" indeholder flest oplysninger. 5 bd

43 o... 1 bd. I bd. 19o3-19- Værgemålsprotokol... 1 bd. Anm.: Por perioden l/lo anvendt som værgemålsprotokol for retskreds Afkald på kapitaler i overformynderiet... 1 pk oo. Overformynderiregnskaber... lo pkr. Anm.; Året 18ol mangler. Regnskaberne 19oo-19 er kasseret oo, 18o2-lo o-19oo. 184o-69- Kassebog for overformynderiet... 1 bd. 18o2-lo. Korrespondancejournal for overformynderiet... 1 bd. Anm.; Indeholder såvel indgåede som udgåede skrivelser i resumé Kopibog for overformynderiet... 1 bd. Ca. 182o-6o. Aktivlister for overformynderiet... A n m.; Fortløbende fortegnelser over låntagerne med angivelse af panternes art. 1 bd. 18oo-29- Sager vedr. overformynderiforvaltningen... 1 pk. Anm.: Heri fortegnelser, oversigter, extrakter, korrespondance, revision m.v. Sagerne er tildels lagt kronologisk med de enkelte år i særskilte læg, der er forsynet med indholdsoversigt. Afd. F. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller 3 bd.

44 - 4o - A n m.: Por tiden før 1857 se Rønne byfoged bd bd bd Aukt i onsdokument er... 4 pkr pk pk pk. 19oo pk o2. Aukt ionskataloger... 1 pk. Afd. G. Politiforvaltning Strafferegister... 1 bd Alimentationsprotokol... 1 bd. Anm.: Heri navneregister Protokol over anmeldte udlændinge... 2 bd bd bd. 19o9-14. Tjenestebog for politibetjenten i Bornholms Vesterherred... 1 bd Brandbøger... 4 bd. A n m.: Tilsyn med brandudstyr og bygningers forskriftsmæssige indretning Nylarsker... 1 bd. 19oo-ll. Klemensker... 1 bd Klemensker... 1 bd Klemensker... 1 bd. 183o-6o. Brandforsikrings dokument er... 1 pk Strandingsdokumenter... 1 pk.

45 Synsforretninger vedr. skibe... 1 pk Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen 1 bd Sager vedr. sundheds- og epidemikommissionen.. 1 pk Protokol for tiendesager... 1 bd Sager til protokollen for tiendesager... 1 pk. 19o7-15. Sager vedr. tilsynet med udenlandske arbejdere 1 pk ol. Sager vedr. tinghusbestyrelsen... 1 pk. Anm.; Indeholder bl.a. regnskaber, inventariefortegnelser og korrespondance. 178o-191o (div.år). Forskellige sager vedr. politiforvaltningen Anm.; Heri flg. læg; Sager vedr. sandemænd o7, ægt- og vejsager 178o-98 og o, beboernes forslag m.v. til indretning af en civil vagttjeneste mod plyndring, røveri og overfald i Vestermarie sogn 1838, udnævnelse af bestillingsmænd 19o6-lo og politireglement 19o9. 1 pk. Afd. H. Næringsvæsen. 188o Sager vedr. næringsvæsenet... 1 pk. Anm.; Heri bl.a. firmaanmeldelser og oversigter Sager vedr. krohold... 1 pk. Afd. L. Almindeligt regnskabsvæsen Hovedbøger... 3 bd.

46 bd bd bd Kassebøger bd. 189o-19o bd. 19o bd bd bd. 5 bd. Afd. N. Almindelig korrespondance. Arm.; For perioden før 1857 henvises i det væsentlige til Rønne byfogeds korrespondance Kopibøger o bd bd bd bd Journaler bd bd bd bd bd bd o o4-o bd bd bd * Journalsager Anm.: Arene mangler o6 19o7-o pkr Skovindberetninger 1 pk.

47 o. Indberetninger om salg af landejendomme... 1 pk Jurisdiktionsindberetninger... 2 pkr pk pk. 19o2-19. Indberetninger vedr. embedets indtægter og udgifter... 1 pk Indberetninger om priser på korn og smør... 1 pk Indberetninger om høstens udfald... 1 pk Diverse indberetninger... 1 pk. Afd. 0. Diverse protokoller og dokumenter Protokol for valgbestyrelsen for rigsdagsvalg i Bornholms Vesterherred... 1 pk Bilag til valgbestyrelsesprotokollen... 1 pk. 19o7-o8. Sag angående børnehjemmet Laurasminde... 1 pk. Anm.: Børnehjem i Vestermarie sogn under tilsyn af Vestermarie sogns værgeråd. Heri bømeprotokol (indeholdende div. oplysninger om de enkelte børn) samt korrespondance, forhørsudskrifter m.v. ledet af herredsfogeden i anledning af artikel vanrøgt og mishandling i Bornholms Socialdemokrat. 176o Diverse sager... 2 pkr. Anm.: Heri korrespondance, koncepter, bilag, udskrifter, kontrakter m.v., som ikke har kunnet indordnes. I hovedsagen ordnet kronologisk med indholdsfortegnelse på forsiden af de enkelte læg pk. 182o pk.

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

FALSTERSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919

FALSTERSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 FALSTERSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland KØBENHAVN 1964 Forord I fortsættelse af den i sommeren 1964 udsendte publikation Lollandske

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919

SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 F R E D E R IK S B O R G A M T I. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland m. m. KØBENHAVN 1968 SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

SJÆLLANDSKE R ETSBETJEN TA R K IV ER INDTIL 1919

SJÆLLANDSKE R ETSBETJEN TA R K IV ER INDTIL 1919 SJÆLLANDSKE R ETSBETJEN TA R K IV ER INDTIL 1919 GL. ROSKILDE AMT Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 GL. ROSKILDE AMT Foreløbige

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade Korntvisten 28.04.2013 I marts 1659 blev Abel Schrøder og Næstveds andre snedkere befalet til at reparerer byens pramme, det ville de få 80 sølvdl. for. Det var Palmesøndag og snedkerne ønskede at vente

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Ejendomshistorie. Michael Dupont

Ejendomshistorie. Michael Dupont Ejendomshistorie Michael Dupont Hvad kan vi nå Matriklen 1844 Tingbøger på AO (indgangsmidler) Realregistre (indgangsmidler) Udtagne skødegenparter Skøde- og panteprotokoller Brandtaksationer Fæsteprotokoller

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Lavsarkiver på Sjælland.

Lavsarkiver på Sjælland. Lavsarkiver på Sjælland. Indledning. Hovedparten af de bevarede lavsarkivalier fra Sjælland udenfor København samt fra Lolland- Falster findes i det sjællandske lands-arkiv. I den foreliggende registratur

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919

SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 SJÆLLANDSKE RETSBETJENTARKIVER INDTIL 1919 P R Æ S T Ø A M T Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland m. m. K Ø B E N H A V N 1970 Tilhører DIS-Danmark Doneret af Finn Andersen

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

Brandforsikringsarkivalier i Rigsarkivet vedrørende landbygninger i kongeriget

Brandforsikringsarkivalier i Rigsarkivet vedrørende landbygninger i kongeriget Brandforsikringsarkivalier i Rigsarkivet vedrørende landbygninger i kongeriget A F FRANK JØRGENSEN Foruden i landsarkiverne findes der også i Rigsarkivet arkivalier vedrørende brandforsikring. Arkivar

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund,

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund, 1980 1 7 10 7 8 7 12 7 6 7 3 7 22 4 4 7 28/10 21 4 21 7 28 4 2 1 12012 21 8 AF: Per Askbo, Henning Gre11e januar 1984 NAVN: Dansk Skotøjsarbejderforbund ARKIVNR.:581 COMPACTNR.:lo A ( 175 + 2 bd.) Dansk

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf www.libris.dk www.dannebrog.biz Forkortelser Periode Ressorts I praksis var det

www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf www.libris.dk www.dannebrog.biz Forkortelser Periode Ressorts I praksis var det Danske Kancelli Ulrich Alster Klug, www.dannebrog.biz, dannebrog@dk-yeoman.dk, 2010 Denne note findes også på adressen: www.dannebrog.biz/danskekancelli.pdf Ulrich er forfatter til Librishæftet: Slægtsforskning

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 Lægdsruller Hvad er lægdsruller? Fortegnelser over de mænd, der skulle udskrives til militærtjeneste i hæren Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig opholder sig Lægdsruller

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 1 LEMVIG 1869-1970 KK 15 1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Kommunalbestyrelsen 101/1-28 1861-1970 Forhandlingsprotokoller for Byrådet... 27 bd./1 pk. 101/1 1861-1880 101/2 1881-1891 101/3 1891-1900 101/4

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere