Miljøgodkendelse. Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade København S. September 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11 2300 København S. September 2010"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade København S September 2010

2 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS Ref. tiska/alvan/gukha Den 10. september 2010 MILJØGODKENDELSE Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S Matrikel nr. 237, 238, 274, 276, 335, 350 og 430, Amagerbro Kvarter CVR nr CVR-P nr Listepunkt D 104 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i) (s) Godkendelsen omfatter: Udvidelse af Vancomycinproduktion Revurderingen omfatter: Alle aktiviteter på Xellia ApS og revurderingen vil således omfatte alle virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse af 18. maj 2000 af Dumex-Alpharma A/S, Dalslandsgade 11, 2300 København S Miljøgodkendelse fra april 2004 til finoprensning af tobramycin på Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S Godkendt: Tine Karup/Gudmund Kjær Hansen Annonceres den [dato] Klagefristen udløber den [dato=4 uger fra annonceringsdatoen] Søgsmålsfristen udløber den [dato=6 måneder fra annonceringsdatoen] 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen... 7 Generelle forhold...7 Indretning og drift...7 Luftforurening...9 Lugt...14 Spildevand...15 Støj...16 Affald...17 Underjordiske tanke...18 Jord og grundvand...18 Indberetning/rapportering...20 Driftsforstyrrelser og uheld...21 Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Underjordiske olietanke Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bemærkninger til afgørelsen Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Afgørelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

4 BILAG Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse Bilag B: Oversigtsplan i 1: Bilag C: Virksomhedens omgivelser Naturbeskyttelsesområder Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår Bilag E: Lovgrundlag Referenceliste Bilag F: Kommuneplan 2009 Københavns Kommune Bilag G: Axellia Pharmaceuticals, OML-beregning, lugt. Marts Bilag H: Notat om BAT hos Xellia ApS

5 1. INDLEDNING Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, blev etableret i 1959 af Dumex A/S. Virksomheden har siden ændret navn til Dumex-Alpharma A/S, Alpharma ApS, Axellia Pharmaceuticals ApS og nu Xellia Pharmaceuticals ApS forkortet Xellia ApS. Virksomheden producerer antibiotika ved en fermenterings- og oprensningsproces. Produktionen på Dalslandsgade omfatter fermentering, oprensning, frysetørring og pakning af produkterne. Til produktionen er knyttet en række forsynings- og hjælpefunktioner i form af neutraliseringsanlæg, varmecentral, køleanlæg og lager samt laboratorier med tilknytning til drift, kvalitetskontrol og udvikling. Der er 266 ansatte i virksomheden i København og virksomheden producerer i døgndrift i alle ugens dage. Xellia ApS er omgivet af etageboliger, industri og serviceerhverv. Miljøkravene til virksomheden afspejler denne beliggenhed, idet bl.a. krav til luftforurening, herunder støj, er fastsat under hensyntagen til områdets anvendelse til boliger. Med denne afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser fra 18. maj 2000 og 28. april Endvidere meddeles med denne afgørelse miljøgodkendelse til en udvidelse af produktionen af vancomycin. Næste regelmæssige revurdering af Xellia ApS miljøgodkendelse skal finde sted i Der er gennemført en vurdering af virkningerne på miljøet, VVM, af virksomhedens produktion i forbindelse med revurderingen, idet Xellia ApS har ønsket en udvidelse af dele af produktionen samt ønsket en VVM af den resterende produktion for at sikre en lettere tilgang til miljøgodkendelse af eventuelle ændringer i virksomhedens aktiviteter. 5

6 2. AFGØRELSE OG VILKÅR Revurdering På grundlag af vurderingerne i afsnit 3 og den reviderede miljøtekniske beskrivelse i bilag A, træffer Miljøcenter Roskilde hermed afgørelse om revurdering af Xellia ApS godkendelser: Samlet miljøgodkendelse af 18. maj 2000 af Dumex-Alpharma A/S, Dalslandsgade 11, 2300 København S Miljøgodkendelse fra april 2004 til Finoprensning af Tobramycin på Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår af det enkelte vilkår../. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Miljøgodkendelse På grundlag af vurderingerne i afsnit 3 og bilag A godkender Miljøcenter Roskilde hermed udvidelse af produktionen af vancomycin på Xellia ApS. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Vilkår for godkendelse af udvidelse af aktiviteterne fremgår af afsnit 2.1 nedenfor (vilkår markeret med ). Vilkårene skal overholdes straks fra start af drift. Vilkårene er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Sammenskrivning Miljøcenter Roskilde har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af følgende nyere godkendelser, som stadig er omfattet af retsbeskyttelse: Miljøgodkendelse til opstilling af udendørs fermentattank ved bygning 64, Vancomycinproduktionen af 6. juli 2009 på Xellia ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S Miljøgodkendelse af naturgasbaseret kedelanlæg på 7,8 MW af 15. oktober 2009 på Xellia ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang, de fortsat er relevante. Disse vilkår er markeret med. Tidspunkt for udløb af vilkårenes retsbeskyttelse er angivet særskilt. Godkendelse af planlagte udvidelser/ændringer bortfalder, hvis det ansøgte ikke er etableret/gennemført inden 5 år fra godkendelsens dato. De planlagte udvidelser/ændringer er beskrevet i bilag A. Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 6

7 2.1 Vilkår for revurderingen I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 må der ikke foretages ændringer af indretning og drift af produktionen på Xellia ApS uden Miljøcenter Roskildes forudgående godkendelse, hvis ændringerne medfører forøget forurening. Det er en forudsætning for godkendelsen, at anlægget indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, som er vedlagt godkendelsen. Undtaget herfra er ændringer, der følger af godkendelsens vilkår. Generelle forhold A1 A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og kende de vilkår, der er relevante for den enkelte medarbejder. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder. A3 Godkendelse til opstilling af udendørs fermentattank ved bygning 64 bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 6. juli 2011) Indretning og drift B1 Alle afkast fra produktionslokaler med medicinsk aktivt stof i pulverform skal forsynes med absolutfiltrering. Afkast 5702, 91XX og 6401 skal forsynes med absolutfilter senest 1. januar Virksomheden skal fremsende dokumentation for absolutfiltrering for følgende afkast senest 1. januar 2011: Produktion Bygning Afkast nr. Col-Pol- og Amphotericinoprensning Col-Pol oprensning Col-Pol oprensning Amphotericinoprensning Vancomycinoprensning Frysetørring Sterilafdelingen Frysetørring 91 91XX Frysetørring B2 Emissionsbegrænsende udstyr ikke må tages ud af drift uden tilsynsmyndighedens accept. 7

8 B3 B4 B5 Samtlige procesafkast fra produktionsanlæg samt laboratorier skal ved nyetableringer og ombygning forsynes med målestudse, som beskrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, Ved krav om målinger fra afkast uden målestuds skal der etableres målestuds. Procesafkast skal være udført således, at afkastluften kan spredes frit f.eks. ved at procesafkastet er ført mindst 1 meter over tag og er opadrettet. Virksomheden skal foretage en gennemgang af oprensningsprocesserne i Colistin/Polymyxin-, Amphotericin- og Tobramycinproduktionen med henblik på at separere luftstrømme med forurening fra luft fra rumventilation. Gennemgangen skal foretages senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelse og resultatet af gennemgangen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 8 uger efter gennemgangen. B6 Ønsker virksomheden at anvende andre råvarer eller hjælpestoffer eller allerede godkendte råvarer i større mængder end angivet i bilag A, skal virksomheden anmelde dette til tilsynsmyndigheden. Hvis ændringen omhandler råvarer, der er farlige stoffer/produkter*, dog ikke hvis de alene er klassificeret/mærket ætsende (C) eller lokalirriterende (Xi), stoffer/produkter på Miljøstyrelsens effektliste, uønskede stoffer/produkter, jf. Miljøstyrelsens liste, stoffer/produkter på listen. stoffer/produkter med kendt eller forventet medicinsk virkning, *) Jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer samt bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 2. skal anmeldelse foretages, hvis ændringen er større end 25 kg/år. For uønskede stoffer, medicin, giftige og sundhedsskadelige stoffer (Tx, T, Xn) og stoffer, der er farlige for vandmiljøet (N) er grænsen for forudgående anmeldelse dog 1 kg/år. Disse råvarer og hjælpestoffer må ikke tages i anvendelse før godkendelsesmyndighedens accept foreligger. I alle andre tilfælde skal anmeldelse af nye og råvarer og hjælpestoffer senest fremsendes sammen med den årlige rapportering for det kalenderår, hvor de blev taget i brug. Anmeldelser af nye råvarer og hjælpestoffer skal indeholde fyldestgørende oplysninger om stoffet/produktet f.eks. i form af en brugsanvisning med CAS-nr. eller tilsvarende entydig identifikation og klassifikation. Desuden skal tilstandsform, maksimal oplagsmængde, forventet forbrug pr. år, anvendelsessted og eventuelle emissionsbegrænsende foranstaltninger oplyses. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 2 Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter med senere ændringer. 8

9 Anmeldelsen skal ledsages af en vurdering af stoffets påvirkning af det eksterne miljø. Hvis stoffet/produktet er på listen over uønskede stoffer, effektlisten eller er omfattet af VOC-bekendtgørelsens 3 eller bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet skal anmeldelsen desuden ledsages af en vurdering af muligheden for anvendelse af renere teknologi og/eller substitution. B7 Xellia ApS skal løbende arbejde med at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og effektlisten samt omfattet af VOC-bekendtgørelsens 3. Dette arbejde skal rapporteres til tilsynsmyndighed i den årlige rapportering. Naturgasbaseret kedelanlæg B8 Restindholdet i de nedgravede olietanke skal i forbindelse med sløjfningen fjernes. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tankene afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted. Endvidere skal Xellia ApS meddele Miljøcenter Roskilde, når anlægget er sløjfet samt oplysninger om de trufne foranstaltninger senest 4 uger efter sløjfningen. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 15. oktober 2017) Luftforurening VOC flygtige organiske forbindelser C1 C2 Virksomheden skal overholde en total diffus emission af opløsningsmidler på 15 % af input af opløsningsmidler, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 350 af 29. maj 2002 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg. Den totale diffuse emission af opløsningsmidler skal beregnes en gang årligt ud fra følgende ligning: F = I1 O1 O5 O6 O7 O8, hvor F er den totale diffuse emission af opløsningsmidler. I1 er det årlige forbrug af opløsningsmidler. O5 er mængden af opløsningsmidler, der går tabt som følge af kemiske eller fysiske reaktioner (f.eks. ved adsorption eller anden behandling af spildgasser eller spildevand, med mindre de medregnes under O6, O7 eller O8). O6 er mængden af opløsningsmidler, som er indeholdt i indsamlet affald. O7 er mængden af opløsningsmidler, der er solgt som en vare med handelsværdi. Dette gælder også opløsningsmidler indeholdt i produkter. O8 er mængden af opløsningsmidler til ekstern genbrug. Beregningen af virksomhedens totale emission af VOC skal fremsendes med virksomhedens årlige rapportering. 9

10 C3 Afkast fra Afkast Nr. Stof Emissionsgrænse (mg/normal m 3 ) 6401, 6404, 6405 TOC* , 402J TOC* TOC* 20 Frysetørring 31PS05 TOC* 20 Amphotericin oprensning Fermentering, 402J N-Methylpyrrolidion 2 701, 2704, 9711 Ikke-reaktivt støv 10 Fermentering 701, 2704 Mangansulfat 5 Emissionsgrænser Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Vancomycinoprensning Amphotericin oprensning Col-Poloprensningen** Vancomycinoprensning Tobramycinoprensning Fermentering 6401, 6403 Natriumhydroxid Natriumtetraborat 2,5 001, 210-1, Natriumhypochlorit, chlor 5 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). * målt som mg C/m 3 (n, t) ** afkast med punktudsug fra fermentering C4 Immissionskoncentration Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof B-værdi mg/m 3 Ethanol 5 Methanol 0,3 N-Methylpyrrolidin, NMP 0,5 Formaldehyd 0,01 Støv ikke-reaktivt 0,02 Natriumtetraborat 0,003 Mangansulfat 0,001 Natriumhydroxid 0,005 Natriumhypochlorit, chlor 0,01 10

11 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. C5 Virksomheden skal inden 1. januar 2011 fremsende handlingsplan for overholdelse af emissionsgrænseværdien for N-Methylpyrrolidin, NMP. Naturgasbaseret kedelanlæg C6 De enkelte kedelanlæg skal overholde følgende emissionsgrænseværdier: Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas CO NO x Naturgas 120 kw 50 MW Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride 0,125 mg/m 3 for den del, der foreligger som NO 2. Egenkontrol Tilsynsmyndigheden kan kræve målinger af emissionen i form af præstationsmålinger, dog højst én gang årligt. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 15. oktober 2017) Præstationskontrol Senest 6 måneder efter at nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkårene i er overholdt. Målingerne på anlægget skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2 Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationen af kvælstofoxider (NO x ) I strømmende gas NO x MEL-03 Bestemmelse af koncentrationen af ilt (O 2 ) i strømmende gas O 2 MEL-05 Bestemmelse af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL -06 *Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 15. oktober 2017) 11

12 C7 Kontrol af luftforurening Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at revurderingen/godkendelsen er taget i brug/udvidelsen har fundet sted, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 og C4 er overholdt. Forslag til måleprogram skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept. Forslag til måleprogram skal indeholde emissionsmålinger af medicinsk aktivt stof fra afkast 6407, 6410 og 402J til eftervisning af virksomhedens oplysninger om medicinsk aktivt stof i disse afkast. For organiske opløsningsmidler kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udfører kontinuerte emissionsmålinger til fastlæggelse af emissionsprofiler. Dokumentationen skal inden 1 måned efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. På baggrund af målingerne aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke målinger, der fremover skal foretages én gang årligt. C8 Virksomheden skal herefter én gang årligt dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 og C4 er overholdt. Hvis resultatet af en præstationsmåling er under 60 % af emissionsgrænseværdien skal målinger gennemføres hvert andet år. Dokumentationen skal fremsendes med den årlige rapportering, hvis vilkår C3 og C4 overholdes. Ved overskridelser fremsendes dokumentationen senest 30 dage efter præstationskontrol er gennemført. Oplysninger om driftsforholdene under målingen skal fremgå af dokumentationen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Krav til luftmåling Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 12

13 Stof Metodeblad nr. * Organiske opløsningsmidler, dokumentationsmåling Organiske opløsningsmidler - emissionsprofil Støv MEL-17 MEL-07 MEL-02 Lugt MEL-13 *Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B- værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B- værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. C9 Luftfiltre på procesafkast skal kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt og virksomheden skal have skriftlige procedurer/instruktioner herfor. Procedurer/instruktioner bør bl.a. baseres på producentens/leverandørens anvisninger og indeholde retningslinjer for drift og vedligehold af det enkelte filter/filtertype, herunder intervaller for kontrol og udskiftning af det enkelte filter. Instrukser for drift og vedligehold af filtre skal være lettilgængelige for driftsoperatørerne. Resultater af lækagetest, evt. reparationer, udskiftning af filtermateriale mv. samt oplysninger om evt. forekommende driftsforstyrrelser ved filtret, skal føres i journal. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden samt på forlangende tilsendes i kopi. C10 Højeffektive luftfiltre (HEPA-filtre) skal altid kontrolleres for lækage senest 10 arbejdsdage efter montering og reparation. Kontrol af HEPA-filtre foretages på forlangende og altid, når filtret har været afmonteret, udskiftet eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst en gang om året. Kontrol af HEPA-filtre skal udføres som en totallækagetest efter afsnit B.6.4 i ISO samt de af Miljøstyrelsen anbefalede tilføjelser og præciseringer hertil, jf. bilag til 5. supplement til Luftvejledningen. Der bør anvendes en polydispers testaerosol nævnt i afsnit C.6.4 i ISO , f.eks. polyalpha olefin. Acceptkriteriet er 0,05 %. Lækagetesten 13

14 skal udføres af et akkrediteret firma/en certificeret person eller et firma/en person som tilsynsmyndigheden kan acceptere. Kontrolregel: Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og enkeltmålinger (evt. fra scanning af filteroverfladen) efter filtret: Lækage = (C efter filter / C før filter ) 100 %, hvor C efter filter = koncentrationen i hvert målepunkt efter filter (μg/l) C før filter = middelkoncentrationen før filter (μg/l) HEPA-filtret er i orden hvis doseringskravet er opfyldt og lækagen i hvert målepunkt er mindre end eller lig med 0,05 %. Hvis dette ikke er opfyldt skal HEPA-filtret udskiftes og kontrolleres igen indenfor 10 arbejdsdage. Dokumentation for kontrol af HEPA-filtre inkl. filtercertifikat skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filtrets levetid, dog mindst 5 år. Testresultater kan f.eks. medtages i den årlige rapportering. Tilsynsmyndigheden skal dog underrettes hurtigst muligt, hvis acceptkriteriet overskrides. Lugt D1 Lugtgrænse Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 10 LE/m3 udenfor virksomhedens skel. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. D2 Kontrol af lugt Virksomheden skal én gang årligt ved målinger og beregninger dokumentere, at grænseværdien i vilkår D1 for lugt er overholdt. Dokumentationen kan fremsendes med den årlige rapportering. Dog skal overskridelser af lugtvilkår inden 1 måned efter, at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til- 14

15 synsmyndigheden. Der skal udtages lugtprøver i relevante afkast efter aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Xellia ApS skal inden udgangen af 1. kvartal 2011 ved målinger og beregninger dokumentere overholdelse af B-værdi på 10 LE/m 3. D3 Xellia ApS skal fra mandag til fredag foretage daglige lugtrunderinger i områderne Dalslandsgade, Prags Boulevard og Vermlandsgade. Virksomheden skal registrere gennemførte lugtrunderingerne og dokumentation herfor skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Ved konstatering af lugt skal virksomheden finde kilden og foretage afhjælpende foranstaltninger mod udvikling af lugtgener uden for virksomhedens skel. D4 Virksomheden skal have driftsinstrukser for reduktion af lugtgener fra produktionen, herunder rengøring af produktionsrum og afløbskanaler i fermentering og vancomycinoprensning, indeslutning af slamaffald i container og runderinger internt på virksomheden. Spildevand E1 Der skal årligt udtages 12 spildevandsprøver til analyse for sum af opløsningsmidler. Prøverne skal udtages som flowproportionale prøver af minimum et døgn. Prøverne skal udtages således, at der med sikkerhed sker opsamling af den stofaktuelle udledning. Resultaterne fra prøveudtagningerne skal anvendes i den årlige beregning af den diffuse emission af opløsningsmidler. Virksomheden kan selv udtage og analysere spildevandsprøverne. 15

16 Støj F1 Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II I øvrige industriområder og ved blandet bolig- og erhvervsbebyggelse I etageboligområder, i samme højde over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage Kl. Referencetidsrum (Timer) I db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag II db(a) Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Spidsværdi Områderne fremgår af bilag F. Kontrol af støj F2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår F1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til målinger Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. F3 Virksomheden skal løbende opdatere støjkortlægningen. Alle betydende støjkilder skal genmåles mindst hvert 5. år og mindst 20 % af de betydende kilder skal genmåles hvert år. Nye støjkilder samt støjkilder der udskiftes skal måles senest 3 måneder efter ibrugtagning. 16

17 Tilsynsmyndigheden kan herudover forlange målinger og beregninger for støjkilder, hvor der er begrundet mistanke om støjgener, f. eks på grund af pludseligt opståede fejl/defekter. Støjmålinger afrapporteres en gang årligt, f.eks. i den årlige rapport. Tilsynsmyndigheden skal dog underrettes hurtigst muligt, hvis en støjkilde må antages at medføre væsentlige støjgener i boligområder. Afrapporteringen skal indeholde virksomhedens plan for opdateringen af støjkilderne. F4 Virksomheden skal hvert år dokumentere, at grænseværdierne for støj ikke overskrides. Dokumentationen skal foreligge i form af opdaterede støjkortlægninger baseret på kildestyrkemålinger og dertil hørende udbredelsesberegninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Beregningsresultaterne skal være vurderet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Antal og placering af referencepunkter aftales med tilsynsmyndigheden på grundlag af et støjkonturkort. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støjberegningerne kan f.eks. vedlægges den årlige rapport. F5 F6 Definition på overholdt støj Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Fermentattankens omrører ikke må tages i drift, før støjbidraget fra omrøreren er indregnet og rapporteret i en samlet støjkortlægning for Xellia ApS. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 6. juli 2017) Affald G1 Maksimale affaldsmængder Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder: Affaldstype Kemikalieaffald 5 Specialdestruktion 1 Alm. Forbrænding 10 Affald til genanvendelse, herunder methanolaffald, olieaffald og 10 elektronikaffald Max. oplag (ton) 17

18 G2 G3 G4 Bortskaffelse af affald Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden, før affaldet bortskaffes. Virksomheden skal løbende identificere mulighederne for at nedbringe affaldsmængderne fra produktionen. Virksomheden skal hvert 3. år indsende en statusrapport til tilsynsmyndigheden. Statusrapporten fremsendes sammen med den årlige rapportering første gang med årsrapportering for Virksomheden skal bestemme mængden af opløsningsmidler i affaldet, f.eks. ved at fastsætte nøgletal på baggrund af analyser af affaldet. Resultaterne skal anvendes i den årlige beregning af den diffuse emission af opløsningsmidler. Underjordiske tanke H1 H2 H liter tanke Virksomheden skal foretage en renovering af de to liter tanke med henblik på at bringe tankene i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens krav. Renoveringen, af de to nedgravede liter olietanke og tilhørende rørsystemer, skal foretages inden udgangen af 4. kvartal I forbindelse med renoveringen skal der foretages en inspektion af tanke og rør. Der skal påmonteres volumenmåler eller timetæller på de to liter tanke, der er enkeltvæggede og uden elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Aftappede mængder skal løbende måles med volumenmåler. Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med volumenmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned, når der er installeret volumenmåler eller timetæller. Regnskabet føres således, at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. De to tanke på liter skal inspiceres minimum hvert 10. år eller oftere, hvis tilstandsrapporten tilsiger. Første inspektion foretages inden udgangen af 1. april 2011 i forbindelse med renoveringen af tankene. H4 Alle nedgravede olieførende rør af stål skal sløjfes senest 31. december Jord og grundvand I1 Fermentattank Tanken med fermentat skal placeres i tæt tankgård, der kan rumme hele tankens indhold. Tankgårdens bund og vægge skal være bestandige overfor tankens indhold. Virksomheden skal dagligt inspicere tank, tankgård og rørføringer og sikre, at der ikke er utætheder. Inspektionen skal beskrives i procedure/instruktion og kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 6. juli 2017) I2 Bundventil samt overløbsrør fra fermentattank føres til indendørs produktionsområde i vancomycinoprensningen. 18

19 Rørføring mellem fermentattank og indendørs produktionsområde i vancomycinoprensningen skal etableres med fald. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 6. juli 2017) I3 Øvrige oplag Alle lagertanke til kemikalier og flydende affald skal stå i tætte tankgrave. Tankgrave må ikke have direkte afløb til kloak og skal kunne rumme volumenet af den største tank. Nye tankgrave skal kunne rumme volumenet af største tank + 10 %. Tanke til spildevand skal være sikret mod påkørsel. I4 Palletanke, tromler og anden emballage med råvarer, hjælpestoffer, flydende affald mv. skal opbevares på tæt belægning og under tag. Det skal sikres, at der ikke er risiko for afløb til omgivelserne. Bassin til oplag af palletanke med NMP og methanol ved bygning 4 skal årligt tæthedstestes. Indendørs oplag skal være uden gulvafløb, såfremt der oplagres flydende råvarer, hjælpestoffer eller affald i beholdere der rummer mere end 5 liter. Gulvafløb kan dog accepteres, såfremt de er tilsluttet spildevandssystemet og forsynet med en afspærringsanordning, som kun åbnes i forbindelse med rengøring. Gulvafløb kan også accepteres, såfremt beholderne placeres i spildbakker. Rumfanget af den største beholder skal kunne tilbageholdes i lokalet/spildbakken. I5 I6 I7 Tankvogne skal holde på påfyldningsplads med afløb til olieudskiller eller opsamlingsbrønd, mens der pumpes til eller fra lagertanke. Såfremt påfyldningsplads ikke er etableret skal kloakker i området ved påfyldningsplads afspærres inden alle laste- og lossesituationer. Virksomheden skal have udstyr til aflukning af regnvands- og spildevandskloakker i tilfælde af spild. Der skal etableres en aflukningsventil i spildevandsledning, der sikrer mod udledning af større spild. Tankgrave samt inde- og udendørs belægninger, hvor der er mulighed for spild af olie, kemikalier, flydende affald og råvarer samt spildevand, skal være til enhver tid være tæt 3 og uden revner og andre skader. Belægninger skal mindst én gang årligt kontrolleres for revner og andre synlige skader. Egenkontrollen skal kunne dokumenteres. Eventuelle fugers tilstand og vedhæftning skal indgå i kontrollen. Eventuelle skader skal registreres og udbedres. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foranstalter et uvildigt sagkyndigt eftersyn af de befæstede arealer, dog højest én gang årligt. Rapport fra eftersynet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. I8 Stikledninger/afløbsinstallationer i jord, der anvendes ved opsamling af kemikaliespild eller afledning af processpildevand fra virksomheden skal TV-inspiceres hver 15. år. Første TV-inspektion skal gennemføres inden 1. januar Orientering nr. 6/2008 fra Miljøstyrelsen om Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening 19

20 TV-inspektioner skal udføres af et godkendt firma optaget i Danske TVinspektionsfirmaers Kontrolordning. Tilsynsmyndigheden orienteres i den årlige rapportering om resultatet af tæthedsprøvninger/inspektioner og om udbedring af eventuelle skader. Virksomheden skal hurtigst muligt iværksætte afhjælpende foranstaltninger og underrette tilsynsmyndigheden, hvis kontrollen afslører utætheder i neutralisationsbrønde eller opsamlingsbrønde ved kemikalieoplag og påfyldningspladser. Indberetning/rapportering K2 K3 Naturgasbaserede kedelanlæg Der skal føres journal med justeringer af brænder. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares i mindst 5 år. (Vilkåret er retsbeskyttet indtil 15. oktober 2017) Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. K4 K5 Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: - Anmeldelse af nye og råvarer og hjælpestoffer jf. vilkår B6 - Beregning af den diffuse emission af opløsningsmidler jf. vilkår C2 - Rapport over arbejdet med at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og effektlisten samt omfattet af VOC-bekendtgørelsens 3 jf. vilkår B7 - Resultater af emissionsmålinger og beregninger af immissionskoncentrationsbidrag jf. vilkår C8 - Resultatet af kontrol af HEPA-filtre jf. vilkår C10 - Resultatet af målinger og beregninger i forhold til lugtemission jf. vilkår D2 - Resultater af støjkortlægning jf. vilkår F4 - Statusrapport for affaldsreduktion hvert 3. år jf. vilkår G3 - Resultatet af tæthedsprøvninger/inspektioner og om udbedring af eventuelle skader jf. vilkår I8 Virksomheden skal med opgørelsen for 2011 desuden redegøre for resultatet af undersøgelserne for en mere energioptimal behandling af spildevandet. Frist for indberetning Årsrapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. marts. Afrapportering skal ske pr. 1. januar. Første afrapportering skal ske for

21 Driftsforstyrrelser og uheld M1 Virksomheden skal have skriftlige procedurer for håndtering af spild og udslip i alle relevante produktionsbygninger og udendørsområder, hvor der opbevares eller håndteres affald og kemikalier. Endvidere skal der foreligge en intern beredskabsplan på virksomheden. Ophør N1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord, grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 21

22 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Revurderingen af Xellia ApS baseres på oplysninger, som Miljøcenter Roskilde har indsamlet gennem en række tilsyn på virksomheden samt oplysninger virksomheden har fremsendt til brug for revurderingen i juli Disse oplysninger er løbende suppleret gennem revurderingsforløbet i forbindelse med tilsyn samt miljømålinger gennemført af virksomheden. Oplysninger anvendt i revurderingen af Xellia ApS er vedlagt i bilag eller fremgår af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse. Revurderingen af miljøgodkendelserne indebærer, at Xellia ApS kan fortsætte driften og udvide vancomycinproduktionen, men at der er fastsat grænser for, hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne. Der er også fastsat krav om, hvordan virksomheden skal kontrollere og eftervise, at godkendelsens vilkår overholdes Virksomhedens indretning og drift Xellia ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, blev etableret i 1959 af Dumex A/S. Virksomheden har siden ændret navn til Dumex-Alpharma A/S, Alpharma ApS, Axellia Pharmaceuticals ApS og nu Xellia Pharmaceuticals ApS (forkortet Xellia ApS). Virksomheden producerer antibiotika ved en fermenterings- og oprensningsproces. Produktionen på Dalslandsgade omfatter fermentering, oprensning, frysetørring og pakning af produkterne. Til produktionen er knyttet en række forsynings- og hjælpefunktioner i form af neutraliseringsanlæg, varmecentral, køleanlæg og lager samt laboratorier med tilknytning til drift, kvalitetskontrol og udvikling. Der er 266 ansatte i virksomheden i København og virksomheden producerer i døgndrift i alle ugens dage. Virksomheden er omfattet af listepunkt D 104 (i)(s) virksomheder der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler med biaktivitet G Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotor-anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW Virksomhedens omgivelser Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele miljøgodkendelse medmindre virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Xellia ApS er placeret i et område, hvor der i forhold til grundvandsbeskyttelse er begrænsede drikkevandsinteresser jf. Hovedstadens Udviklingsråd, HUR Regionplan Det betyder, at Xellia ApS kan drives uden, at der skal stilles skærpede vilkår til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Områder med særligt udpegede naturtyper Xellia ApS ligger ikke i et område med særligt beskyttede naturtyper, herunder vandløb, omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 4 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 22

23 Natura 2000 Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsen 4 7 foretage en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig. I nærheden af Xellia ApS findes der to Natura 2000-områder se også bilag C: Natura 2000-område nr. 142: Saltholm og omliggende hav, ligger ca. 6 km øst for Xellia ApS og er udpeget som EF-habitatområde nr. H126 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F110. Baggrunden for at udpege det ha store areal er forekomsten af svømme-, vade- og rovfugle, sæler og naturtyperne ved strandarealerne og i de fladvandede områder. Natura 2000-område nr. 143: Vestamager og havet syd for, ligger ca. 4,5 km syd for Xellia ApS og er udpeget som EF-habitatområde nr. H127 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F111. Udpegningsgrundlaget for arealet på ha er ynglende og trækkende svømme-, vade- og rovfugle, samt naturtyperne strandeng, laguner m.fl. og tilhørende fauna. Xellia ApS kan påvirke omgivelserne med støj, lugt, luftforurening og spildevand; men når virksomheden overholder vilkåret om støjbelastning på maksimalt 55 db(a) ved de nærmeste boliger 40 m væk, er det ikke muligt at høre Xellia ApS i en afstand af over 1000 m i en afstand af 4,5 km vil lugt og luftforurening være fortyndet mindst gange. Med de givne vilkår for emissioner, vil virksomhedens bidrag til omgivelserne være mindre end 4 % af grænseværdierne for immissionskoncentrationerne (B-værdierne) spildevandet ledes til Lynetten Renseanlæg, hvorfra det udledes i overensstemmelse med kommunens udledningstilladelse. Det er således Miljøcenter Roskildes vurdering, at Xellia ApS ikke kan påvirke de to områder væsentligt, og at det derfor ikke er nødvendigt at foretage en nærmere konsekvensvurdering af virksomhedens virkninger på Natura 2000-områderne under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Kommune- og lokalplan I Københavns Kommuneplan 2009 Rammer og Lokalplanlægning, er virksomheden beliggende i J2 Område til industri. Der gælder den særlige bestemmelse for J2 Nerikegade, at ved udvidelse af eksisterende virksomhed, må enkelte bygninger kun opføres i indtil 30 m s højde. I kommuneplan 2009 anføres endvidere, at området kan udvikles til boliger og serviceerhverv i 2. del af planperioden. Der skal fastsættes en grøn forbindelse gennem området mellem Uplandsgade og Prags Boulevard. 23

24 Xellia ApS, matr. 237, 238, 274, 276, 335, 350 og 430, Amagerbro Kvarter er omfattet af Københavns Kommunes lokalplan nr. 204 Nerikegade, januar Formålet med lokalplanen er at opretholde området til erhvervsformål, herunder industri med dertil hørende administration med henblik på, at den eksisterende industri kan udvikles inden for området. Xellia ApS ligger på Dalslandsgade 11. Umiddelbart vest for virksomheden ligger Øresundskollegiet og ca. 40 meter syd for virksomheden er boligområder på Prags Boulevard. Området nord for virksomheden anvendes til industri og serviceerhverv. Da Xellia ApS er placeret tæt på boliger i Dalslandsgade er der i lokalplanen fastsat en række bestemmelser vedr. afstandskrav til afstand mellem boliger og virksomheden. Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at Xellia ApS er placeret og drives i overensstemmelse med gældende kommune- og lokalplan for området Nye lovkrav En lang række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret på miljøområdet siden I det følgende angives de, der kan have betydning for revurdering af miljøgodkendelsen af Xellia ApS. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans er en større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af godkendelser, ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at i-mærkede virksomheder lever op til de af EU udarbejdede "BAT-notes". BAT-notes eller BREF-dokumenter er retningslinjer for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. Disse lovændringer er udmøntet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 13. december

25 Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december 2006 Xellia ApS er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6e. Der er ikke tidligere foretaget en VVM-vurdering af Xellia ApS, idet virksomheden blev etableret inden den første VVMbekendtgørelsen blev offentliggjort. Xellia ApS har i forbindelse med revurderingen ansøgt om en udvidelse af produktionen af vancomycin. Da virksomheden ikke tidligere har gennemført en VVM, har Miljøcenter Roskilde vurderet at den påtænkte udvidelse udløser behov for VVM. Xellia ApS har ønsket at virksomhedens øvrige produktion omfattes af VVM-processen for derved at sikre lettere fremtidig miljøgodkendelse af eventuelle ændringer i virksomhedens aktiviteter. Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen), nr. 350 af 29. maj 2002 Danmark er forpligtet til at begrænse luftforurening med flygtige organiske forbindelser gennem EUs såkaldte VOC-direktiv. Direktivet skal mindske udslippet af flygtige organiske forbindelser ved at begrænse industriens anvendelse af organiske opløsningsmidler. VOC-direktivet er implementeret i Danmark med VOC-bekendtgørelsen. Xellia ApS er omfattet af VOC-bekendtgørelsens bilag 2A, punkt 20 med et forbrug på mere end 50 tons VOC pr. år. Miljøcenter Roskilde skal derfor fastsætte vilkår for virksomhedens emission af VOC, herunder til flygtige organiske forbindelse og produkter, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 48 af 13. januar 2010 Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med virksomhedens produktion, sortering og opbevaring af affald. Det er Københavns Kommune, der anviser affald til bortskaffelse. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 259 af 23. marts 2010 Olietankbekendtgørelsen fastsætter regler for typegodkendelse, indretning, inspektion og sløjfning af tanke med tilhørende rørsystemer og pipelines til opbevaring eller transport af olieprodukter. Xellia ApS har 5 nedgravede olietanke, der alle er omfattet af olietankbekendtgørelsens regler. En nærmere beskrivelse af virksomhedens olietanke fremgår af afsnit Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923 af 28. september 2005 Listen over farlige stoffer indeholder de klassificeringer af kemiske stoffer, der er vedtaget i EU. For hvert enkelt af de ca stoffer/stofgrupper, er den harmoniserede fareklassificering i EU angivet. Listen ajourføres jævnligt. Xellia ApS har i de tidligere miljøgodkendelser fra 2000 og 2004 ikke haft vilkår i forhold til regulering af farlige stoffer. Miljøcenter Roskilde vil i revurderingen fastsætte vilkår for anmeldelse og rapportering af anvendelse af farlige stoffer. Vejledninger og Orienteringer fra Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved blandt andet myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomheder. Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) angiver nye måder at begrænse og kontrollere emissioner til luften. Vejledningen er brugt ved revurdering af luftvilkår i miljøgodkendelsen. Endvidere er Vejledning nr. 2, 2002, B-værdi- 25

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00306 Ref. dossu/antkr TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S PROTEIN FOODS Kornvej 1 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer:

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00145 Ref. jamul/kalar Dato: 9. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Alfa Laval Nakskov A/S Virksomhedens adresse Stavangervej

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00214 Ref. suand/susbe Den 3. januar 2014 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Novo Nordisk A/S Adresse: Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte Matrikelnummer: 8cg og 8dh, Vangede CVR-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Og Miljøgodkendelse af ny Fyldefabrik, bygning FF For: Novo Nordisk A/S, Kalundborg Hallas Allé, 4400 Kalundborg Matrikel nr.: 3a m. fl. Rynkevang Gårde, Årby CVR-nummer:

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-00913 Ref. linha/bjknu Den 6. oktober 2015 Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer For: Palsgaard A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Matrikel nr.: 1k, Palsgård Hgd.,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00326 Ref. Anjro/haskr Den 8. juli 2010 MILJØGODKENDELSE For: Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14, 6900 Skjern Matrikel nr.: 3 al m.fl. Vester Birk, Skjern Jorder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: TripleA A/S. Godkendelsen omfatter: Etablering af ny virksomhed, der ønsker at udvinde sojaprotein fra sojaskrå.

MILJØGODKENDELSE. For: TripleA A/S. Godkendelsen omfatter: Etablering af ny virksomhed, der ønsker at udvinde sojaprotein fra sojaskrå. Virksomheder J.nr. MST-1270-00723 Ref. dossu/lenan/linha MILJØGODKENDELSE For: TripleA A/S Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld Matrikel nr.: 14e, Hornsyld By, Nebsager CVR-nummer: 18519275 P-nummer: 1004733070

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

Chr. Hansen A/S, Gråsten Miljøgodkendelse

Chr. Hansen A/S, Gråsten Miljøgodkendelse Chr. Hansen A/S, Gråsten Miljøgodkendelse Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00136 Ref. ribei/hecla Den 30. juni 2009 MILJØGODKENDELSE For: Chr. Hansen A/S, Gråsten Sundsnæs 10-18, 6300 Gråsten

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. LEO Pharma A/S Tabletproduktionen. Roskilde J.nr. MST-1271-00179 Ref. gukha/rukso Dato 1.

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. LEO Pharma A/S Tabletproduktionen. Roskilde J.nr. MST-1271-00179 Ref. gukha/rukso Dato 1. Roskilde J.nr. MST-1271-00179 Ref. gukha/rukso Dato 1. oktober 2012 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE LEO Pharma A/S Tabletproduktionen LEO Pharma A/S Tabletproduktionen 2012 side 1 af 33 For: LEO Pharma

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri. Miljøgodkendelse samt revurdering. 20. december 2013

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri. Miljøgodkendelse samt revurdering. 20. december 2013 Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri Miljøgodkendelse samt revurdering 20. december 2013 Virksomheder J.nr. MST-1271-00114 og MST-1270-00707 Ref. Maljs/amklo Den 20.december 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

Læs mere