Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2014/2015 Charl., den 3. oktober Kære forældre og elever. I går afvikledes det sidste af efterårets forældremøder, som alle er blevet indledt med en orientering fra ledelsen om dels Folkeskolereformen dels den værdifolder, skolen har ladet udarbejde i kølvandet på jubilæet. Forældremøderne er én del af skolens kommunikationssystem, og jeg plejer i forbindelse med afslutningen af forældremøderne at henvise til den vejledning om kommunikationsveje, som findes på skolens hjemmeside. Under fanen, forældrerepræsentantskab, findes et link, kaldet Tilsyn. Her kan man læse dokumentet, Tilsyn, kompetence og kommunikation, som er de retningslinjer for kommunikation, som er gældende på skolen, understøttet af bl.a. forældrerepræsentantskabet. Forældrekredsmøde 2014 Som et bilag til dette INFO (bilag 1) finder I invitation til forældrekredsmøde, som vil blive afholdt tirsdag den 28. oktober kl Til forældrekredsmødet kan alle komme, som er forældre eller værge til et barn på skolen. Det forventes, at i hvert fald forældrerepræsentanterne kommer til kredsmødet. Forældrekredsmødet er det forum, hvor der jfr. friskoleloven dels træffes valg om tilsynsform/tilsynsførende dels vælges forældrevalgte medlemmer til skolens bestyrelse dels vælges suppleanter til skolens bestyrelse. Side 1 af 11

2 Hvad angår valg til bestyrelsen, er Maja Thylanders plads ledig, og da hun ikke har børn på skolen mere (sidste års 9. klasse), genopstiller hun ikke. I stedet opstiller nuværende forældrerepræsentant og næstformand for forældrerepræsentantskabet, Henrik Berg, til den ledige plads. Maja Thylander har været forældrerepræsentant i sin drengs klasse i alle 10 år, og i de fleste af årene har Maja været forældrevalgt medlem af bestyrelsen. I begge roller har Maja udvist et enormt engagement for skolen uden skelen til den tid, der gik med opgaverne. Skolen er en kompleks organisme, hvor mange fagområder er integreret i hinanden. Maja har bidraget fantastisk til det hele. Det er derfor på sin plads at udtrykke en stor og en varm tak for de mange års engagement og indsats. Hvad angår valg af tilsynsførende, valgte forældrekreds og bestyrelse sidste år at lade tilsynet på skolen ske ved den såkaldte Selvevalueringsmodel. Over en treårig periode fra november 2013 til november 2016 vil skolen foretage evaluering på flg. områder: 1: Skolens profil. 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. 4: Elevens alsidige udvikling. 5: Frihed og folkestyre. 6: Specialundervisning og dansk som andetsprog. 7: Elevens videre forløb i uddannelsessystemet. 8: Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen. 9: Samlet vurdering og handleplan. De første to år har skolen satset/satser skolen på flg. områder: November 2013 november Kapitel 1 Kapitel 2 (første del) (Om ovenstående to kapitler vil ledelsen orientere på forældrekredsmødet i år). November 2014 november Kapitel 2 (anden del) Kapitel 3 (meget apropos de pr. august 2015 nye forenklede læringsmål) Forældrerepræsentantskabsmøde 2014 Som endnu et bilag til dette INFO (bilag 2) finder I invitation til forældrerepræsentantskabsmøde, som vil blive afholdt tirsdag den 28. oktober i direkte forlængelse af forældrekredsmødet. Side 2 af 11

3 Lektieangivning på INTRA Fra 0. til 2. klasse Læreren oplyser om, hvordan lektieoplysning gives. Der er endnu ikke pligt til brug af Intra. Fra 3. til 9. klasse Oplysning om lektier skal gives af læreren på elevintra på den facilitet, som hedder ugeplaner. Det er vigtigt for os at opdrage børnene til selv at tage ansvar for deres lektier, og derfor sker det på elev-intra. Oplysninger om lektier ses altså af eleven, men enhver forælder har mulighed for at kikke med f.eks. ved at spørge sit barn, om barnet lige vil vise på elev-intra, hvad der står. På denne måde udvikler eleven forhåbentligt et ejerskab og et ansvar for elev-intra, som så gerne skulle fungere resten af skoletiden. Hvis oplysningerne stod på forældre-intra, kunne eleven lulles ind i den tro, at man nu har sekretær (forældrene) på, og at det nærmest er forældrenes ansvar at holde øje med lektierne. Derfor vælger vi elev-intra. Forældrene må som sagt meget gerne kikke med, men dette kik sker i elev-rummet, for hvilket eleven skal udvikle ansvar. Hvis en lærer giver lektier for til dagen efter, skal de stå på ugeplanen i elevintra senest kl. 16. Jo ældre eleverne bliver, eller hvis der er større afstand end en dag mellem fagets lektioner, kan lektier gives uden for lektionerne, men i så fald skal de kunne læses senest kl på den hverdag, som ligger forud for den dag, lektien gives til. Denne form for lektiegivning bliver den normale, når/hvis eleverne skal på gymnasial uddannelse senere hen. Mobiltelefoni Skolen har opjusteret sin vejledning ang. brug/misbrug af mobiltelefoner. Den kan læses på hjemmesiden og vedføjes her som bilag 3. Parathedsvurdering ved overgangen til ungdomsuddannelserne Med afsæt i en ny bekendtgørelse fra sommeren 2014 om vejledningen til ungdomsuddannelserne fremrykkes parathedsvurderingen af udskolingseleverne. Fra i år gælder således, at alle elever i 8. klasse senest den 1. december skal vurderes for deres parathed til at gå videre på en ungdomsuddannelse. Er der elever, som vurderes ikke-parate, overgår de til vejledning hos UU-vejlederen, som så i samarbejde med skolen lægger plan for, om vurderingen, parat, kan opnås inden 15. januar i 9. klasse. Side 3 af 11

4 Nyt er det også, at elever, som i 8. klasse er vurderet parate, efterfølgende kan vurderes ikkeparate, hvis formåen i f.eks. forårssemesteret i 8. klasse giver anledning til den vurdering. I så fald overgår disse elever også til UU-vejlederen. Skolen vil i samarbejde med UU-vejlederen informere grundigt om disse ting på de relevante klassetrin. I år sker det ved et fyraftensmøde for 8ab og 9ab den 22. oktober kl Præcis i dette skoleår, som er et overgangsår, foretages også parathedsvurdering af 9. klasserne efter sædvanlig praksis. Faget idræt er nu blevet et prøvefag Faget, idræt, er med sommerårsprøven 2015 for første gang blevet endnu et udtræksfag til Folkeskolens Afgangsprøver i 9. klasse. Som sådan gives der i overbygningens klasser fra dette skoleår karakterer i faget, idræt. Faget indebærer fremover, at der i overbygningsklasserne undervises i både praktik og teori, hvorfor ønske om fritagelse fra idræt ses i det lys. Med andre ord kan deltagelse i teoretisk undervisning sagtens ske, selv om man ikke kan udføre den praktiske del. Uge 41 er fordybelsesuge Grundet motionsdagen fredag i uge 41 er denne fordybelsesuge kun på 4 dage. Information om ugen gives af de respektive klassers lærere. Fredag den 10. oktober i uge 41 Dette er traditionen tro Skolernes store motionsdag Mødetid denne dag er kl Yderligere orientering vil ske via klasselærerne. Side 4 af 11

5 200 års jubilæum for elevernes ret og pligt til at gå i skole. Vores skole afholdt sidste år skolens eget jubilæum, bl.a. ved en emneuge, hvor der var flere vinkler på skolens historie (vores skoles i snæver forstand og skolens i bredere forstand). Vi har derfor i år ikke prioriteret at satse særskilt og samlet på ovenstående jubilæum. Jeg vil dog her gøre opmærksom på et show, som vises i morgen på DR2 den 4. oktober. Nærmere om dette arrangement kan I læse på Bilag 4. Værdifolder For præcis et år siden fejrede vores skole som nævnt jubilæum for, hvordan Sct. Joseph Søstrenes Skole i 125 år har udfyldt den i 1814 opståede mulighed for at holde skole og den i 1849 opståede mulighed for at holde katolsk skole. Vi besluttede dengang, at vi i stedet for at lave et klassisk jubilæumsskrift ville lade udarbejde en folder, som kunne fortælle om skolens værdigrundlag. På skolens hjemmeside har man altid kunnet læse om skolens formål, som lyder således: Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende. Med afsæt heri har bestyrelsen og ledelsen med feedbacks fra de ansatte ladet udarbejde en folder, som så at sige skal folde formålet ud i værdigrundlag, menneskesyn, dannelsesideal og ambition. I en billedkollage på én af folderens sider er i centrum afbilledet træskulpturen på de smås legeplads. Skulpturen skal altid minde os om de skuldre, skolen står på: Nogle Sct. Joseph søstre grundlagde en skole i Ordrup, og de gjorde det stærkt støttende sig til troen (korset). Med samme tro som fundamentet og med en øget bevidstgørelse om skolens værdigrundlag, menneskesyn, dannelsesideal og ambition skal skolens elever, forældre, ansatte, ledelse og bestyrelse tilsammen vedblive med at være stærke skuldre for dem, der skal komme efter os. At folderen udkommer samtidig med 200 års fejringen for skole i Danmark i al almindelighed kan også forstås som vores indspark til debatten om, hvad skole skal udrette. Folderen vil blive delt ud til eleverne i løbet af uge 41. Side 5 af 11

6 Efterårsferie i uge 42 Vi ønsker alle, som kan holde efterårsferie, en god ferie og minder om, at vi mandagen efter, altså den 20. oktober møder kl (SPIREN åbner som normalt kl ). Med venlig hilsen René Engell & Georg Høhling Side 6 af 11

7 BILAG 1 INVITATION TIL FORÆLDREKREDSMØDE 2014 Kære forældre. Charl., den 3. oktober Skolen inviterer hermed forældrekredsen til det årlige forældrekredsmøde, som er fastsat til: TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL (i skolens gymnastiksal) Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten 3, stk. 3. Maja Thylander genopstiller ikke, da hun ikke mere har børn på skolen Henrik Berg, forældrerepræsentant og næstformand for forældrerepræsentantskabet opstiller 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten 3, stk Selvevalueringsmodellen 5.1. Orientering om det første års evalueringsarbejde 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægten Skolen har for de næste tre år valgt Selvevalueringsmodellen 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten 6 stk Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens 7 stk Eventuelt Der henvises til flg. dokumenter, som findes på skolens hjemmeside under fanen, forældrekreds : Skolens vedtægter Friskoleloven Skolen har forventning om, at mindst forældrerepræsentanterne deltager i forældrekredsmødet. I forlængelse af forældrekredsmødet afholdes forældrerepræsentantskabsmøde. Med venlig hilsen Georg Høhling Side 7 af 11

8 BILAG 2 Indkaldelse til forældrerepræsentantskabet Kære forældrerepræsentanter. Charl., den 3. oktober I henhold til forældrerepræsentantskabets vedtægter 4 indkaldes hermed til det ordinære konstituerende møde. Mødet i forældrerepræsentantskabet afholdes i forlængelse af mødet for forældrekredsen, der starter tirsdag den 28. oktober 2014 kl , jf. særskilt invitation. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Beretning fra forældrerepræsentantskabet Fremlægges til orientering på forældrekredsmødet 5. Orientering om skolens virksomhed og økonomi v/ skoleledelsen og bestyrelsen Punktet gennemgås på forældrekredsmødet 6. Orientering om Selvevalueringsmodellen (jf. friskolelovens 9 stk. 2) Gives på forældrekredsmødet 7. Valg af formand og næstformand 8. Drøftelse af indkomne forslag 9. Eventuelt Forslag til dagsordenens pkt. 8 sendes til undertegnede inden den 10. oktober Indkaldelsen fremsendes via INFO2 i god tid forud for mødet, idet vi som aftalt vil fastholde, at forslag og emner til drøftelse SKAL fremsendes rettidigt til behandling under pkt. 4 og dermed ikke kan behandles under Eventuelt. Med venlig hilsen Marina Skiern Side 8 af 11

9 BILAG 3 Adfærdspolitik vedr. mobiltelefoner Der har på danske skoler været en del tilfælde af misbrug af mobiltelefoner, som har været brugt i mobningsøjemed. Nogle skoler har af den grund totalt forbud mod mobiltelefoner. På vores skole vil vi gerne opdrage til at skelne mellem tingen og adfærden omkring den. Mobiltelefonen i sig selv er jo god nok, men adfærden kan være skæv. Som sådan kan næsten alting bruges og misbruges. Som de optimister, vi er, har vi således indført en adfærdspolitik omkring mobiltelefoner. Det er vort håb, at en sådan politik vil modvirke misbrug af mobiltelefoner på vores skole. Brug Al brug af mobiltelefoner inden for undervisningstiden er som udgangspunkt forbudt, - mobiltelefoner skal således være slukket i undervisningstiden, og de skal ligge i tasken. Læreren kan dog give dispensation til at bruge mobiltelefonerne i undervisningen, såfremt deres anvendelse tjener faglige eller sociale formål. På denne vis kan elevernes telefon bruges til f.eks. at billedoptage forsøgsopstillinger, eller den kan bruges som lommeregner, eller programmer og søgninger kan bruges konstruktivt og meningsfuldt. Frikvartererne er til for at styrke det sociale sammenhold, mobiltelefoni skal derfor begrænses til et minimum i netop disse tidsrum. Det henstilles til forældre, at de ikke ringer til eleverne i skoletiden. Brug af mobiltelefoner uden for skoletid har skolen ikke med at gøre, medmindre adfærden er af betydning for den dagligdag, som skal leves på skolen. Brug af mobiltelefonens spil sidestilles med brug af legetøj. Side 9 af 11

10 Misbrug I tilfælde af misbrug eller overtrædelse afleveres telefonen til læreren, som deponerer den på skolens kontor. Telefonen kan afhentes hos skolens ledelse samme dag ml. kl og SMS-beskeder, som kan virke krænkende eller generende for andre, opfattes på vores skole som telefon-chikane, hvilket er ulovligt. En sådan adfærd vil derfor af skolen blive betragtet som en alvorlig overtrædelse af skolens værdibegreber. Overtrædelse vil medføre en samtale med skolens ledelse, som bedømmer den enkelte sag. Det er ulovligt at fotografere eller lydoptage andre uden deres vidende/tilladelse. For at undgå diskussioner om, hvorvidt der er tale om vidende/tilladelse, er brug af mobiltelefon til at fotografere andre eller til at lydoptage andre forbudt på vores skole medmindre det er aftalt med en lærer. Overtrædelse vil medføre en samtale med skolens ledelse, som bedømmer den enkelte sag. September 2014 Ansatte & Ledelse Side 10 af 11

11 BILAG 4 DEN STØRSTE SKOLEDAG GALLASHOW I DRS KONCERTSAL Lørdag 4. oktober fejrer DR2 og DR UnderholdningsOrkestret 200 året for undervisningspligten med et brag af et skoleskema i DR Koncerthuset Kan du huske din formningslærers ånde? Følelsen af din egen vægt i ribberne? Eller alle undskyldningerne på vej op til tavlen? Det er ikke alle fag og timer, vi som tidligere skoleelever ser tilbage på med lige stor fryd, men lørdag d. 4. oktober byder DR2 indenfor i DR Koncerthuset til en skoledag, som bliver den sjoveste og mest interessante i mands minde. Den danske undervisningspligt har i år 200 år på bagen, og det skal nemlig fejres som et af de få helt store fællesskaber, vi danskere har. Rasmus Bjerg er klasselærer Både publikum og tv-seere skal opleve et jubilæumsshow med musik, gymnastik, historie og samfundsfag, buksevand, PISA-test, lugten af madpakke, hinkeruder og forældresamtaler. Rasmus Bjerg står bag katederet, og på scenen kommer der store kunstnere, vigtige gæstelærere, DR PigeKoret og DR UnderholdningsOrkestret. Skemaet Morgensang er obligatorisk, og her står publikum selvfølgelig ret som gode elever og afsynger, hvad end rektor forlanger. I historietimen er der både spanskrør og rundkreds, når de 200 jubilæumsår oprulles fra 1814 over den berømte sorte skole og til nutidens heldagsskole. I samfundsfag tages der fat på alle de politiske slagsmål, som jubilaren har været genstand for senest omkring den nye skolereform. I musiktimen skal publikum lære at spille blokfløjte, mens gymnastiktimen blot skal nydes, når nogle af dem, der faktisk KAN bruge plinten og hesten og springbrættet viser, hvordan den skal skæres. I fysik og kemi skal vi møde fremtidens forskere, som selvfølgelig også engang har gået i skole Men ingen skoledag uden frikvarter. Her bliver DR Koncerthusets foyer omdannet til skolegård med hinkeruder og flirt med dem fra parallelklassen. Musikken Ingen musik, intet jubilæumsshow og der er skrevet et hav af sange om skoletiden. Nogle af de bedste er skrevet af TV-2, Klumben og Raske Penge, og dem skal vi bl.a. møde på scenen. Den største skoledag er blevet til i samarbejde med Skole200. Faktaboks: Den Største Skoledag 4. oktober 2014 kl DR Koncerthuset, Koncertsalen Billetter købes på drkoncerthuset.dk. Sendes direkte på DR2. Side 11 af 11

Orientering fra skoleledelsen nr. 3 Skoleåret 2014/2015

Orientering fra skoleledelsen nr. 3 Skoleåret 2014/2015 Orientering fra skoleledelsen nr. 3 Skoleåret 2014/2015 Charl., den 19. november 2014. Kære forældre og elever. Søndag den 30. november begynder adventstiden, og det gør det nye kirkeår dermed også. En

Læs mere

Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2011/2012

Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2011/2012 Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2011/2012 Kære forældre og elever. Charl., den 1. oktober 2011. Skolens logo er et træ, og i det nye indskolingshus hænger måske et af skolens smukkeste udtryk

Læs mere

Skolens selvevaluering

Skolens selvevaluering Sådan bruger man selvevalueringsmodellen Valg af tilsynsform s selvevalueringsmodel Manual Evalueringsvejledning Undersøgelsesværktøj Selvevaluering på skolens hjemmeside hvad og hvordan? Opbygning på

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Velkommen til forældrekreds møde 2014

Velkommen til forældrekreds møde 2014 Velkommen til forældrekreds møde 2014 ( 5 skud for en tyver ) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl 19-20 1 Vedtægten om dette møde: Fra 7 under kapitel V: FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V.,

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Velkommen til forældrekredsmøde 2013

Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl 19-20 1 Den nuværende bestyrelse (de valgte): Jan Kehler, (gen)valgt af forældrekredsen for 2013 + 2014; Nuværende suppleant:

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen Referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 15.1.14 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe,

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Knuds Skole. Den første katolske skole i Fredericia

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Orientering fra skoleledelsen nr. 4 Skoleåret 2014/2015

Orientering fra skoleledelsen nr. 4 Skoleåret 2014/2015 Orientering fra skoleledelsen nr. 4 Skoleåret 2014/2015 Charl., den 28. januar 2015. Kære forældre og elever. Pænt inde i tredje semester vil jeg først og fremmest indlede med et godt nytår til jer alle.

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er "Den selvejende institution Sct. Joseph Skole". Skolen er oprettet den 1. september

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2013

NYHEDSBREV APRIL 2013 NYHEDSBREV APRIL 2013 Kæ re elever og foræ ldre Man. d. 1/4 Tirs. d. 2/4 PÅSKEFERIE 2. Påskedag Første skoledag efter påskeferien og mulig lockout situation. Alt efter varighed af den annoncerede lockout,

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Derfor har Hurup Skole et elevråd

Derfor har Hurup Skole et elevråd Hurup Skole Elevråd Derfor har Hurup Skole et elevråd For at gøre skolen bedre. Ikke bare for eleverne, men for alle. I folkeskoleloven står der i 46, at ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin,

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Fredagsbrev d uge 37.

Fredagsbrev d uge 37. Fredagsbrev d. 16.09.2016 uge 37. Som I nok har set på de sociale medier, så har børnehaven været i krattet denne uge. Vi spiser efteråret kalder de ugens tema, og det har de gjort med stor begejstring,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Mariæ Skole. Skolen

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16 FREMTIDENS VERSION 2 Skoleåret 15/16 Kære forældre Første forsøgsår med skolens nye UUA- og PUA-model nærmer sig nu sin afslutning. De mange nye og givende tiltag er afprøvet i årets løb og i den seneste

Læs mere