Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Kirstinebjergskolen, Havepladsvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Susanne Eilersen Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 22 Godkendelse af dagsorden Besøg på Kirstinebjergskolen, Havepladsvej Revideret inklusionsstrategi Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Børne- og Uddannelsesudvalget Projektansøgning - Fra Bænken til Banen Fordeling af anlægsmidler vedrørende ny skolestruktur Ny arbejdstidsaftale med BUPL på dagtilbudsområdet Status på tandlæge for udsatte Kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler - drøftelse fortsat Høringssvar vedr. fællesledelse mellem 10 ende og Ungdomsskolen Fællesrådsmøder i Skolernes ferieplan 2017/ Lukket - Orientering...30 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg på Kirstinebjergskolen, Havepladsvej Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 hvor distriktsskoleleder Egon Sørensen indleder med en introduktion og rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Revideret inklusionsstrategi Sagsnr.:15/2600 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Der foreligger en revideret strategi for inklusion på 0-18 års området inden for dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Arbejdet med at skabe en ny strategi for inklusion på hele børn og ungeområdet har været en målrettet proces. En proces, hvor flere forhold har været i spil for at øge børn og unges trivsel og gode læreprocesser. Med afsæt i Fredericia Kommunes Børn og Unge Politik har en bred kreds af interessenter været inddraget for at sikre medejerskab blandt forældre, ledere og medarbejdere. Strategien har i høj grad haft fokus på at udvikle idéer og skabe nye tiltag i relation til inklusionsudfordringen. Inklusionsstrategien omhandler blandt andet: - formål og mål med strategien - støttestrukturen, der bidrager til sikring af inklusion - hvorledes inklusionsarbejdet fremmes - opfølgning på effekten af indsatser. Strategien er vedlagt som bilag. Bilaget gennemgås på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Inklusionsstrategien drøftes. Bilag: Åben - Fredericia Kommunes strategi for inklusion revideret udgave Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:15/103 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, spar/lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for (Alle tal er i mio. kr.) Aktivitetsområde: Serviceudgifter, drift: Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Skattefinansieret: Dagtilbud 219, ,385 1,093-1,093 0,000 Klubtilbud 16,617 16,617 0,000 0,000 0,000 Familie og børnesundhed 152, ,063 38,750-14,810-23,940 Skoler 426, ,077 8,199-8,199 0,000 Serviceudgifter, drift i alt: 815, ,142 48,043-24,103-23,940 Overførselsudgifter, drift: Familie og børnesundhed 5,851 6,714 0,863 0,000-0,863 Overførselsudgifter, drift i alt: 5,851 6,714 0,863 0,000-0,863 Centrale refusionsordninger: Dagtilbud -0,089 0,000 0,089 0,000-0,089 Familie og børnesundhed -3,058-2,133 0,925 0,000-0,925 Cenrale refusionsordninger i alt: -3,147-2,133 1,014 0,000-1,014 DRIFT I ALT 817, ,723 49,920-24,103-25,817 Anlæg: Dagtilbud 1,084 4,258 3,174-3,174 0,000 Klubtilbud 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Familie og børnesundhed 0,714 0,751 0,037 0,000-0,037 Skoler 17,320 35,471 18,151-15,339-2,812 ANLÆG I ALT 19,119 40,480 21,361-18,512-2,849 Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, TOTAL 836, ,203 71,281-42,615-28,666 Regnskab 2014 Spar/Lån For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Børneog Uddannelsesudvalget specifikation spar/lån Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet i kolonnen Afvigelse tilfalder kassen. Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder jf. bilag på sagen. Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2,000 mio. kr. Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2014: XA Skolernes netværk/accespoints: Der er givet en anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. i budget Anlægsprojektet er afsluttet i 2014 med et forbrug på 2,000 mio. kr. Projektets formål har været at afhjælpe flaskehalsproblemer, da skolerne har oplevet en kraftig stigning i udnyttelsen af deres trådløse netværk. XA Udskiftning af udstyr i skoleklinikker. Tandplejen har opdateret udstyr på skoleklinikkerne, senest på skjoldborgvejens skole. Arbejdet er afsluttet i Der var et lille mindreforbrug i 2014 på 0,037 mio. kr. som lægges i kassen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud: Drift Det samlede resultat for dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 1,093 mio. kr., som overføres til 2015 som spar/lån. I det samlede spar/lån har nogle institutioner og afdelinger haft et mindreforbrug mens andre har haft et merforbrug. Med indførelse af lønsumsstyring fra 2014 er det lykkedes at få sat økonomien højt på dagsordenen i hele organisationen og dermed få vendt et samlet underskud fra 2013 til overskud i Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anlæg På anlægsområdet tilbagestår 3,174 mio. kr. som vedrører uafsluttede projekter der overføres via spar/lån til Disse projekter vedrører primært pasningsgarantipuljen samt en pulje til renovering og vedligehold af daginstitutionerne. Klubtilbud: Drift Der er intet spar/lån på klubtilbud, da det blev lukket pr. 31. juli I den forbindelse blev restbudgettet overført til Skoler. Familie- og børnesundhed: Drift Det samlede resultat på familie- og børnesundhed udviser et mindreforbrug på 38,750 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at spar/lån udgjorde 28,600 mio. kr. Der investeres løbende i tidlig forebyggende tiltag, for at imødekomme dyre udgifter til anbringelser på sigt. Foranstaltningsbudgettet er reduceret med 3,500 mio. kr. fra år 2016 og frem. Der har været en bevidst opsparing af midler, idet der inden for familie-og børnesundhed området, er en række eksternt finansierede projekter der udløber i 2015/2016. Det er forudsat at disse projekter overgår til normal drift efter projektperioden, og skulle finansieres inden for familie- og børnesundheds egen ramme. Dette blev politisk vedtaget i budgetforlig Der bliver fra 2015 og fremadrettet tilført budgetmidler til disse områder. Derfor er det muligt at spar/lån reduceres med 23,940 mio. kr. Således overføres der 14,810 mio. kr. af spar/lån midlerne fra Af disse overføres der i ,100 mio. kr. til Ungdommens Hus. Ligeledes bliver spar/lån midlerne yderligere reduceret med 5,000 mio. kr. i 2015, jf. budgetforlig Familie & Børnesundheds spar/lån er derfor primo år 2015 reduceret til 9,710 mio. kr. med ovenstående korrektioner. Anlæg Der er et kasseindlæg på 0,037 mio. kr. Disse vedrører udskiftning af udstyr på skoleklinikker. Tandplejen har opdateret deres udstyr på skoleklinikkerne, og anlægsarbejdet er afsluttet i 2014 med et mindreforbrug. Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skoler: Drift På driften er der samlet et mindreforbrug på 8,199 mio. kr. I det samlede spar/lån har nogle skoler haft et merforbrug, mens andre har haft et mindreforbrug. Skoler og specialskoler har samlet et mindreforbrug på 6,750 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,50 % af det samlede budget. Herudover ligger der en restpulje på ca. 1,000 mio. kr., der skal anvendes i forbindelse med allerede aftalte projekter på fritidsområdet (helhedsplan m.m.). Anlæg På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 18,150 mio. kr. Dette vedrører primært multihal ved Kirstinebjergskolen, solcelleanlæg samt anlægsmidler i forbindelse med ny skolestruktur. Overført Spar/lån vedrørende ny skolestruktur samt multihal forventes anvendt i Solcelleanlæg forventes ligeledes afsluttet i Kasseindlægget på 2,812 mio. kr. vedrører solcelleanlæg. Ændret lovgivning gør, at etablering af resterende anlæg ikke længere er rentabelt. Som en del af udmøntningen af den samlede besparelse vedrørende skolestrukturen ønskes Spar/lån midler på 0,236 mio. kr. vedrørende indvendig vedligeholdelse på Ryttergrøftvejens Skole fordelt til de øvrige distriktsskoler. Anlægsbevillingen på indvendig vedligeholdelse korrigeres i overensstemmelse hermed jf. bilag på sagen. Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Specifikation spar-lån 2014 BUU.xlsx Åben - Børn, unge og uddannelse 2014.docx Åben - Børne- og Uddannelsesudvalget indberettet spar-lån xlsx Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Punkterne 1 og 2 tiltrædes. Fraværende: Susanne Eilersen Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Projektansøgning - Fra Bænken til Banen Sagsnr.:15/1181 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Fra Bænken til Banen er et projekt mellem FC Fredericia, EUC Lillebælt, IBC, 10 ende og Ullerup Bæk Skolen. Projektet har kørt for puljemidler fra Region Syddanmark, Undervisningsministeriet og Trygfonden i perioden marts oktober Der er ikke tilgået projektet nogen økonomi fra Fredericia kommune i denne periode. IBC har været tovholder i projektperioden. Børn og Unge har siddet med i projektets styregruppe i form af John Risberg (afdelingsleder Ullerup Bæk Skolen) samt Søren Pedersen (leder af 10 ende). Styregruppen for projekt Fra Bænken til Banen ansøger Børne- og Uddannelsesudvalget om at bevillige minimum kr. årligt, når projektmidlerne ophører august 2015, således at projektet kan videreføres i endnu et år. I projektperioden er der arbejdet med unge drenges overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse samt at fastholde dem i ungdomsuddannelse. Dette er sket gennem et tæt samarbejde med FC Fredericia. Målgruppen er unge, som skolerne og UU har vurderet at være i risiko for frafald med baggrund i usikkerhed omkring egne forudsætninger. De unge er max. med i projektet i 2 år mht. fodboldtræning. De fleste mellem 1 2 år. Der kan være op til 30 unge med i forløbet, hvor de deltagende unge bl.a. skal stille til morgentræning hos FC Fredericia to gange om ugen. FC Fredericia har ansatte, der varetager denne opgave. En stor del af projektmidlerne går således til at aflønne disse trænere ( kr. fra ). I 2013/14 deltog 20 unge og i 2014/15 var der 15 unge tilknyttet projektet. Der er erfaring med, at de gymnasiale institutioner ikke tillader eleverne at deltage i morgentræningen, da de mister for mange lektioner i fagene. De fleste unge som har været en del af projektet kommer fra Ullerup Bæk Skolen, 10 ende, EUC og IBC. Det må forventes, at de unge også fortsat vil komme fra disse skoler/uddannelsesinstitutioner. Projektevalueringen fra UC Syddanmark foreligger først omkring oktober Styregruppen for projektet har orienteret Børn og Unge om, at de snarest vil fremsende delresultater, idet der er blevet gennemført fokusgruppeinterview med de unge, som var de første til at deltage i projektet. Flere af styregruppens medlemmer har udtalt til Børn og Unge, at det er et godt projekt, og at de kan se det styrker nogle af de unge. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Der søges om midler fra Fredericia kommune til at forlænge projektet fra august 2015 og foreløbigt et år frem. Udgifter til pædagogisk koordinator 325 t x 275 kr.: kr. Udgifter til ydelser fra F.C. Fredericia: 2 x morgentræning i 40 uger, 4 møder, FCF tøj (F.C.s ejendom), støvler, vask af FCFtøj, leje af omklædningsrum): kr. Skal de unge f.eks. deltage i nogle af de 17 hjemmekampe med tilsyn/ansvarlig vil dette skulle tilkøbes af F.C. Fredericia. Der vil være tillæg for arrangementer ud af huset. Vurdering: Børn og Unge vurderer I alt: kr. - at projektet vil kunne bidrage til at nå målsætningen om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse (95 % målsætningen), idet det antages at delevalueringen i foråret 2015 vil dokumentere en effekt i forhold til at fastholde unge i uddannelse. Indstillinger: Børn og Unge indstiller - at Børne- og Uddannelsesudvalget tildeler projekt `Fra Bænken til Banen kr. i skoleåret 2015/ at konklusionerne af delevalueringen i foråret 2015 samt den planlagte evaluering efteråret 2015 anvendes til yderligere kvalificering af indsatsen og indsatsens effekter med henblik på at beslutte om projektet skal fortsættes efter skoleåret 2015/2016. Bilag: Åben - Ansøgning til Fredericia kommune Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges indstilling tiltrædes, idet projektet også skal muliggøre deltagelse for piger samt elever fra alle kommunens skoler. Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fraværende: Susanne Eilersen Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fordeling af anlægsmidler vedrørende ny skolestruktur Sagsnr.:15/1481 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Der er afsat anlægsmidler i forbindelse med den nye skolestruktur, således at undervisningsmiljøet kan tilpasses de nye vilkår. Der er puljemidler på 2,496 mio. kr., som endnu ikke er anvendt. Udearealer En konsekvens af den nye skolestruktur er, at udearealerne ikke længere passer til målgrupperne. En traditionel skoles udearealer indeholder gynger, sandkasser og lignende, hvilket ikke modsvarer behovet på en skole for unge i klasse. På skoler for de yngste elever er der tilsvarende behov for at tilpasse udearealerne til størrelsen af børnegrupperne. Skolerne har indsendt ansøgninger i relation til deres ønsker om at tilpasse deres udearealer, så de passer til elevernes alderstrin. En række ansøgninger kan tilgodeses samtidig med at der er behov for at løse en række akutopgaver, der har relation til skolernes udearealer. Nedenfor ses det overordnede forslag til fordeling af restpuljen. Emne Beløb Bygaden overdækket plads til fysiske udeaktiviteter, som modvægt til stillesiddende skolearbejde Havepladsvej - fundering af hal Havepladsvej udearealer til fysisk aktiviteter, herunder pakourbane/ udendørs fitness Høgevej Bålhytte og diverse legeredskaber (stativer, mål, solsejl) Skjoldborgsvej Legeredskaber til indskolingen Skjoldborgsvej/Høgevej - dræn Honorar/udlæg - Ejendomscentret Forslag til anvendelse, i alt: Med ovenstående forslag vil der være en reserve på kr. til uforudsete opgaver i Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ved tildeling af midler til fundering af Kirstinebjerg-hallen, skal der overføres 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet fra puljen vedrørende ny skolestruktur. Omplacering på skoleområdet Ny skolestruktur(xa ) Multihal (XA ) "I alt (- = kasseindlæg/ TB 2015 Anlægsbevilling -0,500 2,496 0,500 12,000 0,000 Frigivelse Vurdering: Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for en tilpasning af udemiljøerne på skolerne, og foreslår samtidig, at anlægsmidlerne anvendes til en række akutte opgaver i relation til udearealerne. Akutte opgaver Arbejdsgruppen peger på to akutte sager: - 0,5 mio. kr. til yderligere fundering af Kirstinebjerg-hallen - 0,8 mio. kr. til dræn ved afdeling Skjoldborgsvej samt Høgevej. Det vurderes, at der skal ekstra fundering til at sikre Kirstinebjerg-hallen. Jordbundsforholdene viser sig at være af en karakter, der ikke kan bygges på, medmindre hallens fundament yderligere styrkes. Der kan ikke omprioriteres midler til formålet indenfor anlægssummen. Legeområderne ved afdeling Høgevej og Skjoldborgsvej står ofte under vand i foråret og i efteråret. Når arealerne står under vand, kan de som oftest ikke bruges. Et dræn vil kunne løse denne problemstilling. Udearealer Såfremt vedlagte forslag gennemføres, vil enkelte skoler få opfyldt hovedparten af deres ønsker, så udearealerne kan indrettes til målgruppen. Andre skoler vil ikke i fuldt omfang kunne få opfyldt alle deres ønsker. De vil således have mulighed for at søge anlægsmidler fra legepladspuljen til næste år. Endvidere har skolerne mulighed for at foretage mindre renoveringer og lignende med midler, der udlægges i det årlige driftsbudget. Andet Der er afsat midler til dækning af udgifter forbundet med ejendomsafdelingens arbejde med ovenstående opgaver. Det svarer til kr. Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Anlægsbudget til ny skolestruktur anvendes i henhold til vedlagte forslag. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Susanne Eilersen Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Ny arbejdstidsaftale med BUPL på dagtilbudsområdet Sagsnr.:15/2239 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er indgået ny arbejdstidsaftale med BUPL. Den nye aftale gælder fra 1. maj Aftalen gælder for de uddannede pædagoger, men ikke for pædagogmedhjælpere. Formål med aftalen Aftalens formål er at skabe en administrativ enkel og overskuelig arbejdstidsaftale, som giver pædagogerne et professionelt råderum for løsning af deres arbejdsopgaver. Aftalens anvendelse bygger på en udstrakt tillid mellem kommune, BUPL, ledelse, medarbejderne og tillidsrepræsentanterne, hvor udgangspunktet er institutionens behov. Både ledere og medarbejderne må derfor have forståelse for, at det kan være nødvendigt at behandle hinanden forskelligt i konkrete situationer. Ledelsen skaber retning og helhedsforståelse og beslutter løsninger i samarbejde med de ansatte, ud fra retningslinjer vedtaget i MED systemet. Samarbejdet mellem ledelse og de ansatte bygger på gensidig anerkendelse af roller og kompetence og på tillid til, at begge parter udfører deres opgaver kompetent og professionelt. Aftalen skal understøtte det pædagogiske professionelle arbejde, den gode opgaveløsning og det gode arbejdsmiljø i institutionen. Aftalen sætter fokus på pædagogfaget som profession, hvor ansvarlighed, engagement og samarbejde om opgaveløsningen har høj prioritet og skal have mulighed for at udvikle sig. Parterne ønsker med aftalen at skabe grundlag for udviklingen af det pædagogiske arbejde, en synliggørelse af dette og herigennem skabe et rationale, der kan sikre en tryg og udviklende hverdag. Ved at arbejde med en normperiode på et år, kan den enkelte medarbejder ikke være sikker på at have det samme timetal hver uge. Formålet med en årsnorm er at sikre, at ressourcerne bliver lagt i de perioder, der er brug for det. BUPL s medlemmer har godkendt aftalen BUPL har haft aftalen til afstemning og har meddelt, at den er godkendt hos medlemmerne, så aftalen er klar til underskrift fra Fredericia Kommunes side. Aftalen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Vurdering: Der har været et konstruktivt samarbejde mellem Fredericia Kommune og BUPL om aftalen. Det vurderes, at aftalen er til gensidig fordel for ledelse og medarbejdere. Aftalen medfører, at den lokale MED-struktur inddrages i implementering af arbejdstidsaftalen. Det vurderes samtidig, at den tid, der bruges til andet arbejde giver personalet mulighed for at planlægge og forberede sig til de nødvendige opgaver i dagtilbuddene. Aftalen er overenskomstbetinget. Det betyder, at for at opnå den fleksible arbejdstidsaftale, er den forholdt samt godkendt af medlemmerne i BUPL, og efterfølgende underskrevet af parterne. Alternativt ville pædagogerne være omfattet af en månedsnorm, hvilket begge parter ikke har ønsket. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Aftale med BUPL om arbejdstid februar 2015 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, Status på tandlæge for udsatte Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møder i august 2014 projektet omkring tandlægetilbud til udsatte borgere. Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Kort status på tandlægetilbuddet indtil nu Klinikken havde åbent første gang den 29. oktober 2014 med tre frivillige tandlæger og en frivillig assistent samt den kommunalt ansatte klinikassistent. Den første aften var der 6 udsatte borgere, der var til tandlæge. Siden den første åbning er der koblet flere frivillige til projektet: Der er nu i alt 5 frivillige tandlæger, 2 frivillige assistenter og 2 frivillige sygeplejersker, der agerer som klinikassistenter. Der er trykt informationsmaterialer, der er delt ud på væresteder og relevante kommunale afdelinger, der har kontakt med målgruppen. Visitationen foregår ved, at udsatte, der gerne vil benytte klinikken, ringer til en af to kommunalt ansatte vejledere fra henholdsvis social psykiatrien og Stifinder. De vurderer behovet hos den udsatte, og om de opfylder kravene for målgruppen. Det er også disse medarbejdere, der følger målgruppen til klinikken. Klinikken har haft åbent 5 gange med besøg af i alt 31 borgere. Enkelte er gengangere, der har fået trukket flere tænder ud. 1 borger har været på klinikken 4 gange. 1 borger har været på klinikken 3 gange og 5 borgere har været på klinikken 2 gange. Opgørelsen er lavet ud fra en optælling af journaler. Udover journalerne udfylder tandlægerne informationsskemaer på borgerne, der skal indgå i en fremtidig evaluering. Der er endnu ikke udfyldt informationsskemaer på samtlige udsatte, der har været på klinikken, hvorfor nedenstående ikke giver et helt præcist billede. Frem til og med december viser skemaerne følgende billede af målgruppen: Over halvdelen af de udsatte, der har været på klinikken, har fået trukket 1 eller flere tænder ud på grund af tandsmerter. Lidt over halvdelen af de udsatte borgere har massive tandproblemer. Tandlægerne har haft en forberedende snak om alment tandlægeforløb med lidt over halvdelen. Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, Tandlægerne har drøftet tandlægeskræk med lidt under halvdelen. En fjerdedel har fået midlertidige fyldninger og en opfordring til at gå til almen klinik for at få fyldningen gjort permanent. Ligeledes har ca. en fjerdel fået vejledning i tandhygiejne. Gruppen omkring projektet, som består af de frivillige tandlæger/assistenter, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben samt Udsatterådet, kalder tandlægetilbuddet for De Skæve Tænder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Målgruppen, visitationen og organiseringen af tandlægetilbuddet bliver løbende drøftet på tværs af de frivillige tandlæger, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben, Udsatterådet samt de to vejledere i forhold til justeringer. På det seneste møde på tværs af alle involverede i januar blev muligheden for at danne en forening omkring tandlægetilbuddet drøftet. Der var bred enighed om, at det er den rette vej at gå, da det skaber mulighed for, at tandlægerne kan forsikres. Der arbejdes derfor videre med denne model. Der vil være en fortsat koordination mellem kommunen og en kommende forening. Det er også denne model, der bruges i flere af de øvrige kommuner, der har lignende tilbud til udsatte. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om tandlæge for udsatte til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Side 20

21 Børne- og Uddannelsesudvalget, Kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler - drøftelse fortsat Sagsnr.:15/819 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget ønskede på udvalgsmødet 17.feb. at komme mere i dybden med kvalitetsrapporterne, derfor genoptages drøftelser om resultaterne på udvalgsmødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter kvalitetsrapporterne og de indsatser, som der fremadrettet skal arbejdes med (sidste afsnit i rapporterne). Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Kvalitetsrapporterne drøftet. Fraværende: Susanne Eilersen Side 21

22 Børne- og Uddannelsesudvalget, Høringssvar vedr. fællesledelse mellem 10 ende og Ungdomsskolen Sagsnr.:15/1014 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget skal behandle et forslag om fællesledelse og fælles styrelsesvedtægt for 10 ende Fredericia og Fredericia Ungdomsskole med henblik på indhentning af udtagelse fra bestyrelsen for 10 ende og ungdomsskolebestyrelsen. Formålet med fælles ledelse er at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelsesparate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fælles ledelse kan blandt andet bidrage til: et bedre indblik i og overblik over de unges uddannelses- og udviklingsbehov koordineret strategi, fokus og prioritering et fagligt miljø med høj kvalitet, som kan sikre faglig sparring og udvikling for både elever og medarbejdere hurtig, fleksibel og helhedsorienteret opgaveløsning bedre mulighed for at støtte op om udviklingstruede unge i et tæt tværfagligt samarbejde bedre platform for ungedemokrati Den fælles platform for etableringen kommer til at hedde Ung Fredericia. Der er udarbejdet et udkast til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse. Styrelsesvedtægten danner rammen for etablering og beslutningskompetencen i den fælles bestyrelse. Udkastet til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse har været i høring hos bestyrelserne for 10 ende samt ungdomsskolen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovhjemmel til fællesledelse og etablering af Ung Fredericia vil ske efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Der er indkommet 2 høringssvar fra de 2 bestyrelser på 10 ende og Ungdomsskolen. Side 22

23 Børne- og Uddannelsesudvalget, Bestyrelsen ved 10 ende Fredericia anbefaler den nye styrelsesvedtægt og de nye muligheder for bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen ved Ungdomsskolen i Fredericia foreslår en række ændringer: 1 stk. 8.: Lederen af Ung Fredericia og lederen af ungdomsskolen deltager uden stemmeret. Lederen af Ung Fredericia fører protokollen for bestyrelsen, og i dennes fravær er det lederen af ungdomsskolen, der fører protokollen: 2 stk. 4.: Lederen af Ung Fredericia indkalder samtlige månedslønnede (min. 8 ugentlige timer) medarbejdere til en valghandling for henholdsvis 10. klassetilbuddet og ungdomsskolevirksomheden. Valghandlingen afholdes ved hvert skoleårs begyndelse. Alle månedslønnede medarbejdere kan stille op til valg. De to medarbejdere fra henholdsvis 10. klassetilbuddet og ungdomsskolevirksomheden, der har fået flest stemmer er valgt. 2 stk. 6.: Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og bland elevrådet/elevforsamlingen i henholdsvis 10. klassetilbuddet og Ungdomsskolen. Valget afholdes ved hvert skoleårs begyndelse og glæder for et år ad gangen. De to elever, fra henholdsvis 10. klassetilbuddet og ungdomsskolen, som har fået flest stemmer er valgt. 10 stk. 8.: Lederen af Ung Fredericia ansætter og afskediger i samarbejde med lederen af 10 ende og lederen af ungdomsskolen øvrige medarbejdere i Ung Fredericia jf. Fredericia Kommunes retningslinjer. Bestyrelsen og lederen af det aktuelle ansvarsområde er repræsenteret i ansættelsesudvalg for ansættelse af fuldtidsansatte månedslønnede. Såfremt der er tale om timelønnede/månedslønnede medarbejdere, som ikke er fuldtidsansatte, er det den enkelte leder af ungdomsskolen eller 10 ende, som foretager ansættelse og afskedigelse. Børn og Unge har efterfølgende, i samarbejde med afdelingsskolelederen for 10 ende, den konstituerede leder af ungdomsskolen og afdelingslederen for 10 ende, udarbejdet følgende ændringsforslag til styrelsesvedtægten: 1 stk. 8.: Lederen af Ung Fredericia, afdelingsskolelederen ved ungdomsskolen samt afdelingsskolelederen ved 10 ende deltager uden stemmeret. Ledelsen af Ung Fredericia fører protokollen for bestyrelsen. 2 stk. 4.: Lederen af Ung Fredericia indkalder samtlige månedslønnede (min. 8 ugentlige timer) medarbejdere til en valghandling for henholdsvis 10. klassetilbuddet og ungdomsskolevirksomheden. Valghandlingen afholdes ved hvert skoleårs begyndelse. Alle månedslønnede medarbejdere kan stille op til valg. De to medarbejdere fra henholdsvis 10. klassetilbuddet og ungdomsskolevirksomheden, der har fået flest stemmer er valgt. Side 23

24 Børne- og Uddannelsesudvalget, stk. 6.: Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og bland elevrådet/elevforsamlingen i henholdsvis 10. klassetilbuddet og Ungdomsskolen. Valget afholdes ved hvert skoleårs begyndelse og glæder for et år ad gangen. De to elever, fra henholdsvis 10. klassetilbuddet og ungdomsskolen, som har fået flest stemmer er valgt. 10 stk. 8. tilføjelse: Lederen af Ung Fredericia ansætter og afskediger i samarbejde med afdelingsskolelederen ved 10 ende og afdelingsskolelederen ved ungdomsskolen øvrige medarbejdere i Ung Fredericia jf. Fredericia Kommunes retningslinjer. Bestyrelsen og lederen af det aktuelle ansvarsområde er repræsenteret i ansættelsesudvalg for ansættelse af fuldtidsansatte månedslønnede. Såfremt der er tale om timelønnede/månedslønnede medarbejdere, som ikke er fuldtidsansatte, kan lederen af Ung Fredericia uddelegere kompetencen til ansættelse og afskedigelse af disse til afdelingsskolelederen ved ungdomsskolen eller afdelingsskolelederen ved 10 ende. Disse forslag er indarbejdet i bilaget Ændret forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015 udarbejdet Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at styrelsesvedtægten for Ung Fredericia sendes til endelig vedtagelse i byrådet med de ændringer foreslået af Børn og Unge, i samarbejde med afdelingsskolelederen for 10 ende, den konstituerede leder af ungdomsskolen og afdelingslederen for 10 ende, samt at der indføres fælles ledelse mellem 10 ende og ungdomsskolen, under navnet Ung Fredericia, pr. 1. august Bilag: Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.pdf Åben - Organisationsdiagram USK10ende.pdf Åben - Høringsvar vedr fusion mellem 10'ende og ungdomsskolen fra 10 ende.pdf Åben - høringssvar ungdomsskolen vedr ung fredericia 3 marts 2015.pdf Åben - Ændret forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015 udarbejdet pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Susanne Eilersen Side 24

25 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fællesrådsmøder i Sagsnr.:14/11953 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget har opfordret bestyrelserne til at indsende forslag til indhold og afvikling af fællesrådsmøder med Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er indkommet to forslag fra: - Formændene for skolernes distriktsbestyrelser - Distriktsinstitutionen Erritsø Forslaget fra distriktsformændene på skoleområdet: Distriktsformændene peger på følgende ideer, der også er blevet vendt ude i distriktsbestyrelserne: 1. Der er ønske om at SFR-mødernes dagsordner udarbejdes i fællesskab. Det kan konkret være i regi af et forretningsudvalg bestående af politikerne og formændene. Det er vigtigt at der i god tid, inden selve møderne aftales punkter til dagsordenen med relevante bilag. Punkterne skal helst være en blanding af strategiske punkter og punkter, der har præg af opståede aktuelle forhold, der skal arbejdes med. 2. Der er behov for 4 årlige SFR-møder. Det ene møde lægges sammen med repræsentanter fra 0-5-års området. 3. Det er en god ide at kunne aftale lokale møder ude i distrikterne, hvor distriktsformændene og politikerne aftaler temaer, problemstillinger med fremmøde af forældrene i skoledistriktet og den enkelte afdeling så forældrene, der er borgere oplever nærhed ift. de politiske beslutningstagere. 4. Til SFR-møderne skal der være et effektivt fremmøde af distriktsformændene, næstformændene og et menigt medlem dvs. 15 forældre-repræsentanter. Det skal være muligt at invitere forældre med fra de enkelte afdelinger, hvis de har erfaringer som kan berige SFR-mødet der skal ikke være tilmelding, da fremmødet er obligatorisk. Ift. arbejde er det en udfordring sikkert ikke muligt med mødetidspunkter fra Det skal behandles, hvorledes eleverne inddrages konkret de er formodentlig en del af plenum til de formelle styringsvedtægter for SFR-møderne. 6. Der er brug for kortere diskussions-oplæg, som bærer præg af at de skal give grundlaget for konstruktive gruppearbejder med fokus på diskussion og idé generering mellem politikerne og forældrene. Side 25

26 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolelederne medvirker som eksperter, der kvalificerer diskussionerne. 7. Forældre-repræsentanterne organiserer sig med formænd, der halvårligt repræsenterer forældre-gruppen over for politikerne, pressen osv. Der afholdes 4 årlige møder med interne dagsordner, referater og vidensdeling på google-drev. Det interne forældresamarbejde bruges direkte i udviklingen af den fælles dagsorden til SFR-møderne og den styrkede kommunikation mellem Børne- og Uddannelsesudvalgets formand samt distriktsformændene - repræsenteret ved den halvårlige formand. 8. Distriktsformændene er meget enige om, at det overordnede mål er at styrke kvaliteten i Fredericias skolevæsen for, at skolerne kan være med til at styrke byens samlede udvikling. Forslaget fra Distriktsinstitutionen Erritsø: 1.a Antallet af møder: Der afholdes 2-4 møder årligt afhængigt af indhold. Der afholdes et stort fællesmøde, hvor politikerne deltager. Et af møderne kunne afholdes således at politikerne inviteres til et distrikt, hvor det er distriktsinstitutionen, som har udarbejdet dagsordenen. Dette skulle gerne resultere i at skabe mere relation og nærvær i debatterne. 1.b Hvordan kan møderne gøres mere nærværende: Der sættes mere fokus på tovejskommunikation, da det fremmer dialog og det giver en følelse af at have medindflydelse. Emner og problematikker drøftes i gruppearbejde og konklusion heraf, fremlægges til debat for alle deltagende. Dette for at varierer og for at hæmme envejskommunikation. 1.c Hvem kan deltage: Alle repræsentanter fra institutionerne kan deltage. 1.d Skal der være tilmelding: Der skal ske tilmelding til mødet af hensyn til mødets afholdelse. Ligeledes for at fremme og forberede repræsentanter og politikerne bedst muligt. Når indkaldelsen til dagsordenen udarbejdes, ønskes der medindflydelse. 1.e Hvor skal møderne afholdes: Møderne afholdes på neutral grund, herunder HR-Fredericia. 1.f Møder for 0-5 år, skoleområdet eller begge: Der afholdes i alt tre møder årligt, se nedenstående: 1. Møde er vedrørende 0-18 årige. 2. Møde er vedrørende 0-5 årige. Side 26

27 Børne- og Uddannelsesudvalget, Møde er for alle forældre. Se i øvrigt noter fra fællesrådsmøderne i november og december 2014, hvor emnet blev drøftet. Disse er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de to indkomne forslag. Bilag: Åben - Noter fra SFR om møder mellem forældre og politikere Åben - Fællesrådsmøde møder forældre og plolitikere Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget anmoder Børn og Unge om at udarbejde oplæg til nye model(ler) for Fællesrådsmøder (eller tilsvarende) til drøftelse på det kommende Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde. Fraværende: Susanne Eilersen Side 27

28 Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolernes ferieplan 2017/18 Sagsnr.:15/2232 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børn og Unge har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2017/2018, og ønsker at sende følgende i høring: Det er ved bekendtgørelse fastlagt, at sommerferien starter den sidste lørdag i juni, dvs. lørdag den Skolerne: 1. skoledag mandag den Fritidsområdet: Begynder mandag den Efterårsferie: Mandag den fredag den Juleferie: Torsdag den tirsdag den Vinterferie: Mandag den fredag den Påskeferie: Mandag den mandag den Bededagsferie: Fredag den Kr. Himmelfart: Torsdag den fredag den Pinseferie: Mandag den Grundlovsdag: Tirsdag den Sommerferie: For skolerne: Starter lørdag den Mandag den er starten på sommerferiepasning i fritidsområdet (ugerne 27 og 28). Fritidsområdets afdelinger er ferielukket i ugerne 29 og 30. I henhold til aftale mellem Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune afholder lærere m.fl. i folkeskolen ferie mandag den 16. oktober til og med fredag den 20. oktober 2017 samt onsdag den 4. juli 2018 til og med tirsdag den 31. juli Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 28

29 Børne- og Uddannelsesudvalget, Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at forslaget til skolernes ferieplan sendes i høring hos distriktsskolerne samt hos skolebestyrelserne i perioden til Bilag: Åben - Skoleåret pdf Åben - Bilag til feriekalender pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling, med den tilføjelse at Ungebyrådet også modtager høringsforslaget. Fraværende: Susanne Eilersen Side 29

30 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Ingen emner til drøftelse. Fraværende: Susanne Eilersen Side 30

31 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

32 Bilag: Fredericia Kommunes strategi for inklusion revideret udgave Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14580/15

33 Fredericia Kommunes strategi for inklusion Børn og unge

34 Indholdsfortegnelse FORORD BAGGRUND OG MOTIVERING Formål Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition Mål for inklusion BÆRENDE ELEMENTER I INKLUSIONSARBEJDET Børnene Dagtilbud og Skolen Fredericia kommunale støttestruktur (VRC og PUC) Økonomi INKLUSIONSARBEJDET FREMMES VIA INDSATSER PÅ MANGE SPOR PÅ SAMME TID:14 4. OPFØLGNING PÅ EFFEKT OG TEGN PÅ INKLUSION INSPIRATION OG LITTERATUR

35 Forord Fredericia kommune har arbejdet målrettet på at øge børn og unges trivsel og gode læreprocesser i dagtilbud, skole og fritidstilbud. I denne forbindelse har der været igangsat en bred vifte af pædagogiske udviklingsprojekter - alle med det for øje at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at alle børn og unge kommer til at opleve deres gang i dagtilbud og skolegang som meningsfuld, motiverende og udbytterig gennem hele forløbet. Dette fokus vil fortsat eksistere i årene fremover, ikke mindst i forhold til udviklingen af distriktsskoler og distriktsinstitutioner samt specialskole i 0-18 års struktur for Børn og Unge afdelingen. Det politiske notat, som i februar 2012 ledsagede beslutningen om en ny skolestruktur, fremhæver en øget inklusion i folkeskolerne som en af de største og vigtigste opgaver i de kommende år. Senest er dette uddybet og formuleret for hele 0-18 års området i Fredericia Kommunes Børn og Unge Politik En god start til alle uddannelse til alle vedtaget Arbejdet med at udvikle inklusionsstrategien Inklusionsprojektet, som det blev kaldt i starten - blev indledt i foråret Ønsket var at skabe en proces, som i første omgang sikrede videst mulig inddragelse og dermed medejerskab hos ledelser og medarbejdere. Forældrene skulle inddrages, når de professionelle var klædt på til opgaven. Indledningsvis blev der nedsat en styregruppe bl.a. bestående af fagcheferne på Børn - & Ungeområdet. Der blev herefter igangsat en tvedelt proces, hvor opgaven i begge spor var at udvikle idéer og nye tiltag i forbindelse med inklusionsudfordringen. Procesplan Familieafdelingen (Søsterprojektet) Projektets start 27/ Alle arbejdsgrupperne informeres og sættes i gang Processen sættes i gang på de enkelte skoler ud fra de problematikker der er beskrevet. Skolerne melder tilbage De fire Arbejdsgrupper afleverer deres resultater ult. jan 2011 Opsamlingsdialoger for alle arbejdsgrupper, Pædagogisk Tænketank, ledere, SFR, m.fl. Alle anbefalingerne indsamles, bearbejdes og udmønter sig i anbefalinger til det politiske niveau en inklusionsstrategi Institutions- og klubområdet På baggrund af dette pro- 3

36 cesforløb kom der en lang række gode og relevante forslag til, hvordan man i Fredericia Kommune kunne nå målet såvel internt på den enkelte matrikel som eksternt i forhold til den samlede indsats i distriktet og kommunen. Mange idéer og forslag er efterfølgende blevet opsamlet og indskrevet i en strategiplan frem mod 2017, hvor tiltag som følge af samarbejdet med LSP, Aalborg Universitet og løbende kortlægninger spiller en væsentlig rolle. Undervejs i forløbet er gruppen af pædagogiske ledere blevet orienteret, ligesom der ved flere lejligheder er inviteret til opsamlingsmøder for de nedsatte arbejdsgrupper m.fl. for løbende at sikre det højest mulige informationsniveau. Det handler nu målrettet om at få inklusionsstrategien implementeret til fordel for alle børn, deres forældre og de professionelle, som har den daglige kontakt med børnene. Implementeringsprocessen vil blive fulgt tæt fra børn og Unges side, og strategien vil løbende blive ændret og justeret efter behov. Claus Bülow Børn og ungechef 4

37 1. Baggrund og motivering Med folkeskoleloven af 1993 blev enhedsskolen den udelte skole indført i Danmark. I 1994 var repræsentanter fra hele verden samlet i Salamanca til verdenskonference vedr. specialundervisning. Ud af konferencen kom bl.a. den berømte Salamanca-erklæring 1. Hermed var ønsket om den inkluderende, udelte skole kommet på dagsordenen. I 2004 blev Lov om Dagtilbud skærpet med indførelse af pligt til at arbejde målrettet ud fra de 6 læreplanstemaer og børnefællesskaberne i dagtilbud som bidrag til, at alle børn står lige ved overgang til skole. Med skolereformens fokus på læringsmålstyret undervisning er inklusion fortsat udgangspunktet for vores arbejde i skolerne. Formuleringen af 3 ligeværdige og indbyrdes forbundne mål: Faglighed Fællesskab og deltagelse Trivsel i Fredericia Kommunes Børn og unge politik En god start til alle uddannelse til alle, udspringer også af inklusionstænkningen i ovennævnte Salamancaerklæring. Vi skal inkludere alle børn, som profiterer af at være en del af det almene tilbud i dagtilbud og skole. I Fredericia er det primært børn med specifikke faglige vanskeligheder, lettere generelle indlæringsvanskeligheder samt børn med Uddrag af Salamanca-erklæringen Vi tror på og erklærer hermed at: alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau, ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov, uddannelsessystemer og uddannelsesforløb skal indrettes og iværksættes på en sådan måde, at de tager hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov, de, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn, almindelige skoler, som har denne inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og uddannelse for alle; desuden giver de langt de fleste børn en ordentlig uddannelse og forøger dermed hele uddannelsessystemets effektivitet og ressourceudnyttelse adfærdsmæssige problematikker, som vi skal have fokus på at inkludere. 1 Se: 5

38 Det er afgørende at udvikle dagtilbud og skolers kultur i retning af en stærk samarbejdskultur omkring den pædagogiske praksis for at fastholde alle børn og unge længst mulig i dagtilbud og skole i eget nærmiljø. En af udfordringerne bliver at fremme en ændring af praksis fra brandslukning og kompenserende pædagogik 2 til refleksion over egen praksis og strategitænkning i forhold til de børnegrupper, der vil kunne profitere af inklusion. Som udgangspunkt vil alle børn med særlige og udvidet behov for specialpædagogisk bistand være en del af almendagtilbuddet for 0-5-årige. Der vil fortsat være børn, hvis forudsætninger/vanskeligheder betinger et særligt læringsmiljø, som det er vanskeligt eller ikke muligt - at skabe i den almindelige folkeskole. Det er i den forbindelse væsentligt, at de fremtidige lokale tilbud er af en kvalitet, der er afpasset med det politisk udmeldte serviceniveau. Inklusion er værdifuldt for alle børn og unge, fordi de derved kommer til at opleve sig selv som en del af fællesskabet. Inklusion indebærer, at børn og unge lærer at forholde sig til alle menneskers forskellighed og forskellige behov for at kunne trives og have et godt liv. Det betyder, at professionelle og forældre i samarbejde skal være medvirkende til at børn gennem deres opvækst: lærer at lege og samarbejde på tværs af forskelle møder voksne, som i ord og handling er gode og tydelige rollemodeller i forhold til at skabe ligeværdighed og følelse af at være respekteret lærer at værdsætte forskellighed som grobund for udvikling af egen identitet. 1.1 Formål Strategien skal understrege værdien af inklusion for såvel professionelle, forældre som børn. skabe konsensus for udvikling af et bredere og mere nuanceret normalitetsbegreb skabe rammer for videndeling og fælles refleksion over, hvad god inklusion drejer sig om internt og på tværs af dagtilbud og skoler i distrikterne og kommunalt skabe forståelse for de bærende elementer, som inklusionsstrategien hviler på. sikre, at de enkelte dagtilbud og skoler - i ord og handling - formulerer tydelige værdier i forhold til inklusion og udvikler nye redskaber, retningslinjer og principper, der medvirker til at skabe bedre forudsætninger for inklusion skabe grundlag for kvalitative og systematiske inklusionsprocesser 2 Bente Jensen (2005): Kan daginstitutioner gøre en forskel? En undersøgelse af daginstitutioner og social arv. Socialforskningsinstituttet. 6

39 1.2. Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori dagtilbud og skolen (og fritidstilbud) øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og synlige tegn på læring og højt læringsudbytte for alle børn og unge. I den proces tages der særligt hensyn til de børn og unge, som er i risikogruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte. Inspiration fra Mel Ainscow, Michele Moor, Samantha Fox: The Manchester Inclusion standard, Manchester City Council, 2007, Rasmus Alenkær (2008) og Ole Henrik Hansen (2014 temadag for dagtilbud i Fredericia) Grundpillerne i den inkluderende praksis 3 Anerkendende praksis inklusion når det lykkes ressourcefokuseret praksis relationskompetent praksis 3 Clausen og Sørensen (2012): inklusion når det lykkes. Dafolo 7

40 Den inkluderende praksis er kendetegnet ved: høj grad af gensidig gearing (tilpasning) mellem dagtilbud/skole og målgruppe, at såvel distriktsinstitutionslederne og distriktsskoleledelserne fokuserer på at udvikle med afsæt i principper for den lærende organisation at de professionelle håndterer anderledes, uventet og uhensigtsmæssig adfærd i givne læringsforløb ud fra en faglig viden, pædagogisk handlekompetence (pædagogiske værktøjer og målrettet didaktik) og en anerkendende tilgang at læringsforløbets indhold og struktur tilrettelægges i forhold til børnene og de unges konkrete behov at Fredericia kommunes værdigrundlag og holdninger til inklusion udmøntes konkret og tydeligt i praksis at alle børn og unge oplever sig som værdifulde og meningsfulde deltagere i dagtilbuddets og skolens pædagogisk faglige og sociale fællesskaber Mål for inklusion Mål i relation til børne- & ungeområdet: Dagtilbud og skoler udvikler en inkluderende kultur, herunder udvikling af: - systematik, retningslinjer og principper i forhold til inklusionsarbejdet - et 0-18 års ressourcecenter bestående af relevante ressourcepersoner, der arbejder struktureret og målrettet i forhold til både normalområdet og børn med særlige behov i distriktet - medarbejdernes kompetencer og vilje til at agere i en virkelighed, hvor inklusion er det helt centrale omdrejningspunkt for det pædagogiske arbejde Opbygning af velfungerende specialtilbud, der varetager læringsprocesser for de børn som profiterer af et segregeret pædagogisk tilbud Tæt samarbejde med Familie & Børnesundhed herunder sikring af videndeling vedrørende det enkelte barn Mål i relation til børnene: Generel kvalificering af de almenpædagogiske indsatser så også den sociale og dannelsesmæssige inklusion understøttes Alle børn oplever at være en del af et fællesskab 8

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. BAGGRUND OG MOTIVERING... 4 1.1 Formål... 6 1.2 Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition...

Læs mere

Fredericia Kommunes strategi for inklusion Børn og unge

Fredericia Kommunes strategi for inklusion Børn og unge Fredericia Kommunes strategi for inklusion Børn og unge 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. BAGGRUND OG MOTIVERING... 5 1.1 Formål... 6 1.2. Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition...

Læs mere

www.fredericia.dk LAYOUT: Fredericia Kommune Grafisk Team 5082 5250

www.fredericia.dk LAYOUT: Fredericia Kommune Grafisk Team 5082 5250 www.fredericia.dk LAYOUT: Fredericia Kommune Grafisk Team 5082 5250 BØRN & UNGE Fredericia Kommunes STRATEGI 2014 2017 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 1. BAGGRUND OG MOTIVERING...5 1.1 Formål...6 1.2.

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Inklusion - begreb og opgave

Inklusion - begreb og opgave Inklusion - begreb og opgave Danske Fysioterapeuters Fagkongres 5.-7. marts 2015 Karen Sørensen Fysioterapeut, PD specialpædagogik og psykologi, cand.pæd.pæd.psyk Inkluderet.dk Børn falder ud men af hvad?

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 5. april 2016 Mødested: Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn René Læssøe Andersen Morten Enni Roar Green Lotte Strand Susanne

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere