Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015"

Transkript

1 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215

2 Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 UDVALG OG OMRÅDER... 1 BERETNING FRA FORVALTNINGERNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FORSYNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET... 2 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ØKONOMIUDVALGET HOVED- OG NØGLETAL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB BALANCEN NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN

3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 21. april 215 aflagt årsregnskab for 214 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 28. april 215 Peder Chr. Kirkegaard Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør 3

4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 214 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning. 4

5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget budget Regnskabsresultat Regnskabet for 214 fremgår af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 213 til 214 minus overførslerne fra 214 til 215. Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 213/14-214/15 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug, regnskab 214 Indtægter Skatter 1.845,8,, 1.845, ,3 Tilskud og udligning 943,2 6,6, 949,8 953,4 Indtægter i alt 2.789, 6,6, 2.795, ,7 Skattefinansieret drift Service ,7-2,9 4, , ,4 Overførselsudgifter -69,6 71,5-5,1-624,2-631, Driftsudgifter i alt ,3 68,6-1, -2.62, ,4 Renter m.v. -13,4,5, -12,9-1,3 Resultat af ordinær drift 87,3 75,7-1, 162, 172, Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -8,4-13,9-6,1-1,4-17,2 Udgifter vedr. jordforsyning -3,,3 -,2-2,9-2,9 Indtægter vedr. jordforsyning 3,,, 3, 3,9 Nettoanlægsudgifter i alt -8,4-13,6-6,3-1,3-16,2 Resultat - skattefinansieret område 6,9 62,1-7,3 61,7 65,8 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 5, -3,1, 1,9 3,4 Anlægsresultat -1,6 1,6,,, Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4-1,5, 1,9 3,4 Resultat ialt 1,3 6,7-7,3 63,6 69,2 PENGESTRØMME Resultat i alt 1,3 6,7-7,3 63,6 69,2 Afdrag på lån -38,2,, -38,2-38,2 Lånoptagelse 19,8, 1,5 21,3 15,1 Øvrige finansforskydninger -3,6, -4,2-7,8 11,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -11,7 6,7-1, 38,9 57,4 Resultat af ordinær drift Resultatet af ordinær drift udgør 172, mio. kr., hvilket er 84,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 1, mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Resultat af ordinær drift i årene fremgår af oversigten. 5

6 Resultat af ordinær drift ,3 172, 152, ,8 Mio. kr , 38,5 81,5 48, 57, 55,1 83, 116,2 65, 65, 9, 17, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift udgøre 17, mio. kr. i 214. Driftsresultatet er 65, mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift Det korrigerede budget for skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.755,1 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 2.688,3 mio. kr., overførsler fra på 135,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på -68,6 mio. kr. De skattefinansierede driftsudgifter i regnskab 214 udgør 2.616,4 mio. kr. mod det korrigerede budget på 2.755,1 mio. kr. svarende til et restbudget på 138,7 mio. kr. Af restbudgettet på 138,7 mio. kr. søges 134,3 mio. kr. overført til 215, mens restbeløbet på 4,4 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang. Skive Kommune overholder i regnskab 214 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.88 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 214. Forbruget er på mio. kr., altså 12 mio. kr. under rammen, hvilket er meget tæt på rammen. Tages der tillige højde for at der er et forbrug på 11 mio. kr. af overførsler fra drift til anlæg, er der reelt tale om et mindreforbrug på 1 mio. kr. I har mindreforbruget på service været på h.h.v. 56 mio. kr., 26 mio. kr. og 41 mio. kr. Til orientering forventer KL, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger væsentligt under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. I henhold til gældende lovgivning kan kommunernes bloktilskud reduceres med op til 3 mia. kr., såfremt kommunerne overskrider servicerammen. Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i direktionen med henblik på at komme tættere på budgettet. Den samlede overførsel af serviceudgifter fra 214 til 215 udgør 134,3 mio. kr. og der kan samlet set ikke forbruges af denne opsparing, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 215. Sanktionslovgivningen med modregning i bloktilskud gælder også i 215 og fremefter. Evt. modregning i bloktilskuddet vil blive fordelt med 6% for den enkelte kommune og 4% kollektivt. Renter Renteudgifterne udgør netto 1,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,9 mio. kr. Mindreudgiften på 2,6 mio. kr. kan primært henføres til et større udbytte fra formueplejen. Skattefinansieret anlæg Det korrigerede budget for skattefinansierede anlægsudgifter udgør 191,1 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 8,4 mio. kr., overførsler fra på 97,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 13,6 mio. kr. 6

7 De skattefinansierede anlægsudgifter i regnskab 214 udgør 16,2 mio. kr. mod det korrigerede budget på 191,1 mio. kr., svarende til et restbudget på 84,9 mio. kr., hvoraf der er overført 9,8 mio. kr. til 215 og 5,9 mio. kr. finansieret af kassen. Under By- og Landsbyudvikling lukkes projekter for 8,8 mio. kr., jf. de røde projekter fra Byrådets behandling i november 214. Endvidere tilføres i alt 3, mio. kr. til kassen vedr. Grøn Vækst pulje. I alt er der et kassetræk på 5,9 mio. kr. Anlægsniveauet ligger over det oprindelige budget på 8,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at der er afholdt udgifter til skolerenoveringer og indretning af lærerarbejdspladser afholdt af overførte midler fra tidligere år. Aftalen mellem Regeringen og KL indeholder i 214 ingen bindinger i forhold til skattefinansieret anlæg og dermed ingen sanktion på overskridelse af anlægsrammen. Af anlægsinvesteringer i 214 kan nævnes: 4,6 mio. kr. til udskiftning af gadelys til energisparepærer. 3,4 mio. kr. til ny busterminal. 16,5 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 5,7 mio. kr. til områdefornyelse i Søndergadeområdet i Skive, det vestlige Skive, Durup, Selde, Lihme, Breum og Rønbjerg. 2,9 mio. kr. til ny Fur Færge. 6,8 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. 28,2 mio. kr. til daginstitutioner og skoler, herunder 1,6 mio. kr. til bygningsændringer og indretning af lærerarbejdspladser, 6,1 mio. kr. til Højslev skolehal, 4,7 mio. kr. til udbygning af Roslev skole, 2,1 mio. kr. til etablering af daginstitution Fjordbo, Lihme. 5,8 mio. kr. på social- og ældreområdet. 9,6 mio. kr. til idræt, herunder 2,5 mio. kr. til Oddense Multicenter og 3,5 mio. kr. til Skive Rideklubs faciliteter. 5,6 mio. kr. til en række projekter til fremme af landsbyudvikling. Lån Skive Kommune har i 214 afdraget 38,2 mio. kr. på den langfristede gæld fordelt med 9,8 der vedr. ældreboliger og 28,4 mio. kr. vedr. ordinære lån. Endvidere er der en låneoptagelse på 15,1 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik er målet et årligt nettoafdrag på 1 mio. kr. på den ordinære gæld. Der er i 214 netto afdraget 13,3 mio. kr., svarende til forskellen mellem afdraget på 28,4 mio. kr. og låneoptagelsen på 15,1 mio. kr. Der optages lån, hvor der er låneadgang i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Ordinære lån er optaget til eksempelvis energibesparende foranstaltninger, borgernær anlæg og byfornyelse. Lånerammen til ordinære lån udgør i ,4 mio. kr. Der er i 214 således optaget 3,3 mio. kr. for lidt i lån i forhold til lånerammen. Det der er optaget for lidt i lån anvendes til at nedbringe deponeringen med. Den langfristede gæld udgør ultimo ,4 mio. kr. Gælden er fordelt med 436,9 mio. kr. der vedr. ældreboliger, 489,4 mio. kr. i ordinær gæld og 79,1 mio. kr. vedr. finansiel leasing. Ultimo 214, er 71 % af den ordinære gæld fast forrentet, og 29 % variabelt forrentet. Likviditet Regnskabet for 214 viser en likviditetsstyrkelse på 57,4 mio. kr., heraf en kursregulering på en indtægt på 6,5 mio. kr. Ultimo 214 var kassebeholdningen 267,8 mio. kr. Dertil kommer deponerede beløb på 85,7 mio. kr. Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 53,5 mio. kr. ultimo 214 fordelt med 11,4 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 42,1 mio. kr. til renovation NOMI 4S. Til forklaring af likviditetens størrelse hører også overførslerne af bevillinger, der udgør 22,8 mio. kr. i alt fra 214 til 215. Tabellen viser udviklingen i overførsler i perioden

8 Mio. kr Drift 75, 64,3 9,9 14, 141,2 135,3 134,3 Anlæg 86,2 11,1 11,7 124,2 123,9 97,1 9,8 Drift og anlæg i alt 161,2 174,4 192,6 264,2 265,1 232,4 225,1 Låneoptagelse -27,3-9,5-15,9-29,6-22, -2,2-18,7 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 1,3-35,9-31, -35,4-4,1,6-3,6 I alt 142,5 141, 145,7 199,2 23, 212,8 22,8 I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de seneste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i mio. kr. mod 295 mio. kr. i 213. Målsætningen i den økonomiske politik for 214 er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal svare til overførslen til det kommende år, dvs. 23 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor. 8

9 Oversigt over organisationen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Byrådssekretariat Økonomisk Sekretariat HR Erhverv og Udvikling Indkøb IT Kultur- og Familieforvaltningen Teknisk Forvaltning Sekretariat og Økonomi Sekretariat Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ledelses- Sekretariat Skole Social Natur og Miljø Dagtilbud Myndighed Plan og Byg Familie Pleje og Omsorg Park og Vej Kultur og Fritid Sundhed Arbejdsmarked 9

10 Udvalg og områder Byrådet har syv faste udvalg med hvert sit fagområde og hver sin bevilling. Her sidder kun medlemmer af byrådet. Udvalgene mødes jævnligt som regel en gang om måneden. Teknik- og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Park og vej Kultur Natur og miljø Idræt Kollektiv trafik Folkeoplysning Planlægning Biblioteket Bygninger Skive musikskole Klima og Energi Museum Salling Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Socialområdet/handicappede Skoler Ældre Familieområdet Ældreboligdel Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Erhverv og turisme Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation By- og landsbyudvikling Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Beredskabskommissionen har ansvaret for politikområdet Beredskab. Beredskabskommissionen har fire folkevalgte medlemmer, et medlem er udpeget fra Midt- og Vestjyllandspoliti. Herudover er der observatørposter fra henholdsvis Beredskabsforbundet og Skive Brandkorpsforening. Politikområdet Forsyning er brugerfinansieret og består af renovation, Økonomiudvalget har ansvaret for bevillingen. 1

11 BERETNING FRA FORVALTNINGERNE Teknik- og miljøudvalget Funktionskontrakt asfaltbelægninger Fra januar 214 er der overdraget ca. 724 km vej til en funktionskontrakt som er gældende frem til 229. Kontrakten omfatter belægningsarbejde på kørebanen på landet og i 214 er der udført ca. 54 km OB belægning og ca. 44 km. slidlagsbelægninger. Derudover er der udført reparationsarbejde og lappearbejde på vejnettet der er omfattet af kontrakten. Tilgængelighed handicapændringer Der har også i 214 været afsat midler til forbedring af tilgængeligheden i det åbne rum, hvor der for eksempel er sket forbedringer ved sænkning af kantstensopspring i vejkryds og ved forgængerovergange. Ligeledes er der også ændret på adgangen til et handicaptoilet med automatisk døråbner. Ændringerne er sket på udvalgte steder i Skive midtby samt i forbindelse med renovering af fortovsstrækninger eller forberedelse til asfaltbelægning i Skive, Jebjerg, Harre, Durup og Balling. Vintertjenesten Forholdene har i 214 været gunstige i relation til den kommunale vinterindsats. På grund af den beskedne vinter har budgettet for første gang i mange år kunnet dække udgifterne. Der har i årets løb på vejnettet været sne- og glatførebekæmpet via 513 udkald til saltning, 89 udkald til kombineret snerydning og saltning og 12 udkald til ren snerydning. På stierne har der været 122 udkald til saltning og 123 udkald til kombineret snerydning og saltning. Der er i alt anvendt 167 tons salt til opgaven. Gadelys Det kommunale gadelysanlæg er under en betydelig renovering i disse år. Byrådet har vedtaget et ekstraordinært renoveringsprogram med omfattende investeringer på 5 mio. kr. i 214 og 1 mio. kr. i 215. Hensigten er dels at få fornyet anlægget dels at få opsat nye LEDarmaturer med væsentlig lavere energiforbrug. Finansieringen af de store investeringer sker ved tilsvarende besparelser på energiforbruget. I 214 er der udskiftet ca. 1.2 ældre gadelamper med et forholdsvist højt strømforbrug. Antallet svarer til ca. 1 % af kommunens samlede gadelysnet. Renoveringsprogrammet fortsætter med forøget styrke i 215, hvor der udskiftes yderligere ca. 2.5 lamper. Det samlede elforbrug til gadelys forventes allerede at være reduceret til ca. 2 mio. kwh pr. år. Udgangspunktet for elforbruget var ca. 3.2 mio. kwh i 28. Broer og tunneler Mange af de ca. 2 kommunale vejbroer og rørunderføringer for vandløb under vejene er gamle og nedslidte. Byrådet har gennem de senere år foretaget ekstraordinære investeringer i afhjælpning af manglerne. I 214 er der således lavet forbedringer for ca. 75. kr. på udskiftning af rørunderløb for Lille Å under Harrevigvej, rørunderløb for Afløb for Nr. Lem Enge under Betrykvej, Vejby og for rørunderløb for Sæby Bæk under Grynderupvej. Udsmykning af byrum Der er gennem årene etableret en del forskønnelse af byrum, parker m.v. i form af kunst, skulpturer, mindesten og anden udsmykning. Der er i de senere år igangsat en betydelig indsats med renovering og løbende vedligeholdelse af disse udsmykninger. I 214 er der foretaget renoveringer af nogle af de betydeligste udsmykninger, nemlig Solen i rundkørslen ved Sdr. Boulevard/Bjørnevej, Livet i friheden placeret ved Skive Museum og Fisken placeret på torvet mellem Rådhuset (Torvegade) og biblioteket. Renoveringstiltagene fortsætter i 215. Skove og plantager Fodmosen ved Vadum fik en tiltrængt tynding. For at fremhæve og fremvise oldtidsagre i den sydlige del af Skive plantage, er der etableret en 11

12 fårehegning på ca. 6 hektar, således at vegetationen holdes nede. Skive museum udarbejder informationstavle for områdets historie. Parker og legepladser I Skive anlæg blev der på enkelte strækninger oprettet brosten som danner kant til stierne, oprettet trapper, samt udbedret gamle dræn, et arbejde som fortsætter i 215. Enkelte legeredskaber blev udskiftet i Roslev og Durup anlæg. Idrætsanlæg På Åkjærbanerne blev der etableret 3 drænstrenge til afhjælpning af vandproblem. Grønt langs veje Langs Holstebrovej er der plantet vejtræer som eg og lind til forskønnelse af vejstrækningen. Vejanlæg Skive Trafikterminal blev færdiggjort i 214. Projektet har omfattet en busterminal, kort- og langtidsparkering og rundkørsel. Trafikterminalen er en kompakt terminal, hvor busserne styres af et Lane manegement system, der kommunikere digitalt med den landsdækkende rejseplan. I forbindelse med områdefornyelsen i Breum, er der i 214 opstartet totalrenovering af Aakjærsvej og Klostervej med nye fortove og cykelstier i begge vejsider. Projektet forventes afsluttet i sommeren 215. Der er igangsat en gennemgang af alle signalanlæg i Skive Kommune med henblik på optimering af den grønne bølge i Skive Midtby og i øvrigt renovering samt optimering af signalanlæg. Signalanlægget Sdr. Boulevard-Skyttevej blev renoveret med LED, nye master og signaler. Trafiksikkerhed På Dalgas Allé blev der foretaget en række trafiksikkerhedsforbedrende projekter. Det største enkeltprojekt var ombygningen af krydset Dalgas Allé/Egerisvej med hævet flade. Der er etableret skoleblink på Strøget-Holmhuse ved Oddense Skole til sikring af skolepatruljens arbejde. Efter mangeårige ønsker fra borgere på Dølbyvej i Skive er der etableret hævede flader som fartdæmpende foranstaltninger og sikrer krydsningspunkter for cyklister. Der er desuden opstillet to fartvisere på Dølbyvej, som også medvirker til at dæmpe hastigheden. Der er nu 24 faste fartvisere i Skive Kommune. Vi har også fire mobile fartvisere opstillet to uger ad gangen på mere end 1 forskellige steder. Der er lavet 52 manuelle trafiktællinger, ofte efter henvendelser om høj fart. Der er desuden udført tællinger på 12 tidligere amtsveje, hvor tællespoler er nedfræset i vejbanen. I forbindelse med endelig klargøring for modulvogntogsvejnettet i Skive by, blev krydset Havnevej/Engvej ombygget og samtidig signalreguleret, hvilket samtidig har medvirket positivt til den gennerelle fremkommelighed specielt på Engvej. Ligeledes er krydset Jyllandsgade/Allégade ombygget med hævet flade. I forbindelse med ombygningen er der blevet etableret et mindre torv ved krydset. I et forsøg på at mindske kørsel i gågaderne, er enkelte adgangsveje hertil blevet lukket. 6 skoleveje er efter anmodning fra forældre til skolelever vurderet i forhold til trafikfarlighed. Kampagner for sikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd har afholdt to møder. Rådet har medlemmer fra foreninger, politi og Skive Kommune. Kommunen har deltaget i landsdækkende og lokale kampagner. Et nyt lokalt tiltag kaldet Trafiksikkerhed i skolegården gav mere en 4 børn læring om højresvingsulykker mellem tunge køretøjer og cyklister. 12

13 Byggemodning Der er ikke etableret nye byggemodninger i 215. I stedet er Bilstrupparken, Jernbanevej og Ydunsvej etape blevet færdiggjort og på vej til overdragelse til grundejerforeningerne. Vedligehold på de tekniske anlæg Teamet Energiservice i TF udfører teknisk vedligehold på en lang række installationer på institutioner og skoler. Der er fra puljen til vedligehold af tekniske anlæg, udført systematisk vedligehold på ca. 6 solvarmeanlæg og 8 solcelleanlæg, samt vedligeholdelse af ventilationsanlæg på institutioner og skoler, hvor der ikke er ansat serviceledere. Tilsynet omfatter ligeledes bygningernes lovpligtige Energimærker og især de bygninger hvor der skal udføres energibesparende foranstaltninger (EBF). Der er udført ekstraordinært vedligehold af: Oddense Skole: Indsætning af strengregulering, samt indregulering af varmeanlæg. Drivehuset Skovly Fjernvarme overtager elvarme og oliefyr Drift af kommunens ejendomme Der er brugt cirka 7 millioner kroner til drift af kommunens bygninger. Der er lavet planer for vedligeholdelse af klimaskærme og tekniske anlæg på de omkring 13 bygninger. Vi administrerer ni boligudlejnings-ejendomme med 28 lejligheder og tre værelser. Her er driften udliciteret. Teknisk Forvaltning vedligeholder cirka 22. kvadratmeter skoler, institutioner, kontor- bygninger og udlejningsejendomme. Usunde boliger Fra nedrivningspuljen er der brugt 2,2 millioner kroner til nedrivning af 43 usunde boliger og ejendomme i landdistrikter. Balling Skole: Strengregulering og udskiftning af varmeanlæg til gymnastiksal. Højslev Skole: Ændring til ordentlig Belysning. Resen Daycare: Udskiftning af veksler, ventilation og rør. Brårup Skole: Reparation af varmeanlæg og reparation af rør. Resen Skole: Udskiftning af veksler og rør i stor teknikrum. Der er udført EBF på følgende anlæg: Zonestyringsanlæg Ti ern. Jebjerg Skole: Efterisolering og udskiftning af vinduer. Idavang: solvarmeanlæg og solvarmebeholder. Balling Skole: Efterisolering og nye strålevarmepaneler. Brårup Skole: Efterisolering af gymnastiksale. Skive Rideklub træpillefyr og radiatorer. Eksempel på nedrevet ejendom Ørslevklostervej 22. Andre opgaver Byggeherrerådgiver på Skive Badeland. Renovering af Skive Badeland med en anlægsudgift på 32 millioner kroner. 13

14 Anlægsarbejder 214 blev et travlt år med mange anlægsopgaver. Især opgaver for andre politiske udvalg. Her tænkes især på den nye skolereform som indebar flere større og mindre ombygninger. Der er lavet opgaver for andre udvalg for ca. 25 millioner kroner. På udvalgets eget område blev der ikke afsat ekstra midler til renoveringsopgaver. Eksempler på projekter som er udført af Kommunale Ejendomme Roslev Skole Tilbygning af 3 nye klasselokaler med tilhørende fællesrum, indgangsparti, gruppe- og forberedelsesrum samt toiletter og teknikrum. Samlet areal: 582 m². Et anlægsprojekt til 4,9 millioner kroner. Særligt for projektet er, at der er anvendt gamle mursten og kalkmørtel til dele af de indvendige mure. Et samarbejde med GenByg Skive. Der er også benyttet PUR isolering til isolering af ydervægge, hvilket sikre et byggeri med lave omkostninger til opvarmning = løbende drift. Højslev Skole, Ny Idrætshal Der opførtes ny idrætshal sammenbygget med skolens eksisterende gymnastiksals bade -og omklædningsrum. Hallens areal er på 115 m 2, herudover er alle eksisterende omklædnings -og badefaciliteter ombygget og istandsat. I ny forhal indrettes handicapvenligt toilet, endvidere med trappelift mellem eksisterende og ny bebyggelse. Samlet anlægssum 6 millioner plus 1. kr. til handicapforhold. Selde Børnehave Selde Børnehave, der havde til huse i lejede lokaler, flyttes til nye lokaler på Selde Skole hvor børnehave og SFO integreres. Samlet anlægssum 1,8 millioner. Bomi Job og Kompetence etableres i underetagen på Bomi, Viborgvej 7, med indretning af lokaler, lydisolering og brandisolering imod omkringliggende værkstedområder. Samlet anlægspris 1,4 millioner. Der foretages efterisolering af alle lofter i fabriksområdet, med etablering af nye lydregulerende lofter og etablering af nye vinduer og døre. Samlet anlægspris 2,6 millioner. Lihme Skole I forbindelse med lukning af Lihme Skole blev børnehaven Fjordbo flyttet ind på den nedlagte Skole. Ombygning af ca. 1 m 2 eksisterende skole med en samlet anlægsudgift på 2,4 millioner Natur- og Miljøafdelingen Spildevand Som led i realiseringen af Spildevandsplan , er der i 214 gennemført separatkloakering i Harre, dele af Balling, dele af Jebjerg og dele af Breum. Samtidig er der gennemført kloakering af dele af sommerhusområderne ved Hostrup, V. og Ø. Hærup og Gyldendal. Dette arbejde fortsætter i 215. Der er i 214 gennemført forbedret rensning på ca. 95 ejendomme i det åbne land. Rottebekæmpelse Skive Kommune er påbegyndt realiseringen af Rotteplan 213. Dvs. at rottespærreprojektet er sat i gang i 214, hvor 19 kommunale institutioner er gennemgået med henblik på rottesikring og der er etableret rottespærrer ved 9 af disse. Projektet fortsætter i 215 og de kommende år. Virksomheder Forvaltningen har meddelt ny miljøgodkendelse til 2 virksomheder og supplerende godkendelse til 4 virksomheder i 214. Der er meddelt ny godkendelse til Skive Badeland. Vandforsyning Skive Kommune har i 214 udarbejdet indsatsplan for Skive Stoholmområdet i samarbejde med Viborg Kommune. Plan har været i høring og skal færdigbehandles i

15 Skive Kommune har gennemført møder med ca. halvdelen af vandværkerne med henblik på udlægning af de boringsnære beskyttelsesområder, som fortsættelse af BNBO-projektet. Møder med de resterende vanværker gennemføres i 215. hegning og afgræsning på op mod 4 hektar for at skabe livsbetingelser for planter og dyr karakteristiske for disse sjældne lysåbne naturarealer. Affald Skive Kommune har i 214 gennemført projekt Genbyg Skive, hvor der er stor fokus på genbrug af byggematerialer fra nedbrydningsprojekter. Skive Kommune har i 214 i samarbejde med Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner, samt Nomi4S udarbejdet en fælles affaldsplan. Planen skal politisk behandles i 215. Landbrug Siden 27 har alle ikke miljøgodkendte landbrug med husdyr, der skulle ændre noget i produktionen eller bygningsmæssigt, have lavet en miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse på et landbrug er omfattende både økonomisk, men også tidsmæssigt. I 214 blev der indsendt 15 ansøgninger. Siden 211 har det været muligt at ændre produktionen eller bygningsmassen, med baggrund i nogle kriterier fastsat af staten, via en såkaldt anmeldelse. Ordningen er blevet indført således, at den enkelte i begrænset omfang kan tilpasse produktionen, uden at der skal søges om en miljøgodkendelse. I 214 blev der modtaget 52 anmeldelser. Natura2 Indenfor Skive Kommune ligger der 8 såkaldte Natura2 områder. Nogle af områderne ligger ikke kun indenfor Skive Kommune, men deles med vores nabokommuner. Områderne er udpeget med baggrund i Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne (EU). Målet er indenfor det enkelte område at bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-lande. I 214 er der søgt tilskud fra NaturErhvervstyrelsen fra en halv snes lodsejere faciliteret af Skive Kommune. Indtil nu er der foretaget rydning af opvækst af invasive planter, etableret Klimatilpasningsplan Ifølge en aftale med staten skal kommunerne lave en klimatilpasningsplan. Byrådet har i 214 vedtaget klimatilpasningsplan for Skive Kommune. De mulige klimaændringer der ses på, er eksempelvis øget nedbør både i form af mængde, men også hyppighed og varighed. Dernæst omfatter det også havniveauet i Limfjorden og vandløbene. Alle disse data sættes sammen med kapaciteten i afløbssystemerne. 1. vandplanperiode Den 3. oktober 214 blev der for anden gang vedtaget statslige vandplaner for første planperiode Som følge heraf skal Skive Kommune udarbejde en kommunal vandhandleplan som beskriver, hvordan kommunen vil gennemføre det indsatsprogram, som er beskrevet i den statslige vandplan. Teknisk Forvaltning skal sende forslag til Skive Kommunes 15

16 vandhandleplan i offentlig høring senest den 3. april 215. I er der gennemført forundersøgelser på en stor del af indsatserne i vandplanens indsatsprogram. De sidste forundersøgelser og de første realiseringer sættes i gang i 215. Dette arbejde er gennemført i henhold til en bekendtgørelse, der har gjort det muligt at gennemføre vandplansindsatser selvom der ikke har været en gyldig vandplan. Projekt Implement Projekt Implement afsluttede sine aktiviteter i december 214, og kan se tilbage på et succesfuldt projekt, som har fået gennemført mere end forventet og har sat sit aftryk i Skive i mange år frem i tiden. Til afslutningen blev der produceret et magasin og en film, der præsenterer projektets resultater. 2. vandplanperiode På baggrund af en statslig udmeldt ramme, har Skive Kommune sammen med Vandråd Limfjorden og de øvrige kommuner i oplandet til Limfjorden, udarbejdet forslag til indsatsprogram for vandområdeplanen Statens vandområdeplaner for blev sendt i en 6 måneders offentlig høring den 23. december 214. Vådområder Skive Kommune arbejder på 6 kommunale vådområdeprojekter som et led i at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Endvidere er Skive Kommune involveret i 2 statslige vådområdeprojekter i kommunen samt 2 vådområdeprojekter, der skal reducere fosforbelastningen i to af kommunens søer. Grøn Gas Erhvervsklynge Energibyen Skive er med som repræsentant for Skive Kommune i Grøn Gas Erhvervsklynge. Projektet løber ud i 216, hvorefter det forventes at projektet integreres i Agro Business Parks aktiviteter. I juni 214 gennemførte Energibyen Skive, Grøn Gas Erhvervsklynge, Implement, Energi i Væksten/SET /Teknologisk Institut/Transportens Innovationsnetværk og andre et stort erhvervsarrangement i Skive omkring biogas kaldet Biogasdage i Skive. Over fire dage gennemførtes ti møder/workshops/konferencer og demonstrationsaktiviteter. Arrangementet samlede 2 interesserede. Projektet har støttet etableringen af Madsen Bioenergi, etableringen af gasfyldestationen samt omlægningen af Skive Kommunes transport til biogas. Således forventes omkring 5 biler at køre på biogas i Skive i 215. I januar 214 tog Skive Kommune Danmarks første gaslastbil i brug hos Park og Vej. Skive Kommune har været leadpartner og gennemført projektet i samarbejde med 9 andre skandinaviske partnere. Implement er blevet nomineret i EU s konkurrence om det mest succesfulde projekt i Regio Stars Award konkurrencen. GreenLab Skive I 214 fik projekt GreenLab Skive yderligere luft under vingerne. I løbet af året lykkedes det at samle 9 virksomheder til et samarbejde omkring en EUDP ansøgning til etablering af et fælles test- demonstrations og produktionsanlæg for grøn gas i Kaastrup. Der er etableret en egentlig projektorganisation omkring projektet og arbejdet med at realisere projektet, er kommet ind i en ny fase. Det forventes at dette arbejde fortsætter i de kommende år. 16

17 politikere, virksomheder og organisationer fra Italien, Spanien, Kroatien, Albanien, Sverige, Bulgarien og Danmark. I årets løb har Skive Kommune deltaget i møder og workshops sammen med de øvrige partnere. Da Skive Kommune er med i Borgmesterpagten deltager Energibyen Skive i det Europæisk projekt for byer, som har tilsluttet sig borgmesterpagten. Genbyg Skive Med projektet Genbyg Skive har Skive Kommune vist, hvordan genanvendelse af byggematerialer fra nedbrudte bygninger til opførsel af nye kan blive en god forretning. Fokus har været på at minimere affalds-produktionen i byggebranchen og gøre affaldet til en værdifuld ressource. Genbyg Skive afholdt i januar 215 Danmarks største Innovationsworkshop, Nedbrydning af huse og genbrug af materialer, hvor 6 gæster (arkitekter, nedbrydere, håndværkere, miljø medarbejdere, kommunale embedsfolk og interesse organisationer) fra hele landet deltog. Et elektroniske magasin med resultater og konklusioner fra workshoppen blev produceret og findes på Energibyen Skives hjemmeside. Biogas 22 I 214 har Skive Kommune haft ansvaret for gennemførsel af et skandinavisk projekt, Biogas 22. Projektet har karakter af et indledende projekt for et endnu større skandinavisk projekt. I projektet blev der gennemført en analyse, som gav grundlag for at udarbejde en ansøgning til EU på omkring 1 mio. kr. I alt 32 partnere er med i den endelige ansøgning og Skive Kommune vil blive national koordinator i projektet. Ansøgningen behandles i 215, og hvis den går igennem, vil der kunne forventes yderlige skub under udviklingen af biogas og gas til transport i Skive Kommune. Borgmesterpagten og ENPCOM Den Europæiske Union har vedtaget politikker og strategier med det overordnede mål at reducere CO2 udslippet. Der er etableret et projekt under Borgmesterpagten. Projektet kaldes European Network for the Promotion of the Covenant of Mayors (COM). Det handler om at styrke borgerinvolveringen i kampen mod klimaforandringerne. Det sker ved at sammenligne de forskellige lokale erfaringer og udvikle metoder til at forbedre individuelle såvel som kollektive fremgangsmåder. Focus Europe er ansvarlige for at styre og koordinere projektet i overensstemmelse med den Europæiske Kommissions regler og procedurer. Projektets partnere består af Energisafari Energisafari er et koncept med fokus på erhvervsturisme. Den oprindelige form blev udviklet i et samarbejde mellem Samsø Energiakademi og Skive Kommune. Energisafari skal nu videreudvikles til at bestå af en sammensætning 17

18 af attraktioner med fokus på Energi, som krydres med kulturelle oplevelser. I 214 udarbejdede konsulentfirmaet LHBS to rapporter for Energibyen Skive med støtte fra Midtjysk Turisme. De to rapporter omhandler en målgruppeanalyse, et koncept og en forretningsmodel for Energisafari. Projektet har tre fokusområder: 1) At skabe en destination (besøgssted), 2) At skabe en organisation, der kan tackle udbud og efterspørgsel og 3) At udvikle en portal, der kan virke som et eksternt kommunikations vindue for gæster og internt koordinerings redskab for partnere i projektet. Arbejdet med projektet blev indledt i starten af 215 og er finansieret med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. flåde, økonomi m.m. Dette arbejde vil forsætte i 215. Den øgede fokus på Skive Kommunes grønne flåde har foreløbig udmøntet sig i følgende køretøjer med alternativer drivmidler: 26 biogasbiler 5 biogas-handicapbusser 1 biogas-varevogn 2 biogas-lastbiler 18 elbiler. MOR LUG Energibyen Skive er leadpartner på projekt MOR-LUG, der skal gennemføres i Projektet har fået 2,8 mio. kr. fra Trafikstyrelsen. Formålet med projektet er via afprøvning af biogas-minibusser og biogas-varevogne, gennemførelse af flådeanalyser samt dataopsamling og formidling, at accelerere omstilling til klimavenlig biogas. Desuden er det målet at anvende den opnåede viden til at understøtte en generel dansk omstilling til naturgas og biogas i kommunalt regi såvel som hos andre offentlige institutioner, private virksomheder og øvrige relevante målgrupper. Projektet skal således bidrage til formidling og erfaringsspredning hos kommuner, offentlige og private flådeejere, der overvejer grønnere transportløsninger. Kollektiv trafik Energibyen har i 214 arbejdet intensivt på, at den kollektive trafik også skal omstilles til grøn kørsel i Skive Kommune. Derfor blev der i 214 taget en politisk beslutning om, at det kommende udbud på bybuskørslen skal være på biogas, mens udbud af lokalruter skal være på både diesel og biogas. Dermed er den kollektive trafik med til, at understrege den grønne omstilling i Skive Kommune. Fokus på flådeanalyse og udvidelse af den grønne flåde Energibyen Skive har i 214 haft øget fokus på kommunens egne køretøjer. Det er bl.a. sket ved en flådeanalyse, der viser den samlede flådesituation i Skive Kommune samt et forslag til en ideel flådestruktur baseret på analyser af kompetencer, systemer, booking, drift, logistik, 18

19 Forsyning Pr. 1. januar 214 er Skive Renovation 4S sammenlagt med nomi i/s, NVRaffald i/s til det nye fælleskommunale interessentskab Nomi4s i/s. Det nye interessentskab ejes af Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommune og udfører driftsopgaver på vegne af interessentkommunerne på affaldsområdet, medens myndighedsopgaverne fortsat varetages af kommunerne. Dette indebærer at driftsregnskabet i Skive Kommune fra 214 primært indeholder gebyrindtægter fra husstande og driftsudgifter til Nomi4s i/s vedrørende de kommunale affaldsordninger. Kommunale affaldsordninger er eksempelvis dagrenovation og genbrugspladser, medens drift af deponi og andre behandlingsanlæg indgår i regnskabet for Nomi4s i/s. Ved udgangen af 214 er der en opsparing på 19 mio. kr. i renovationsfoden som anvendes til at reducere affaldsgebyrerne over en 5 årig periode, da fremtidige investeringer foretages i regi af Nomi4s i/s. Der er endvidere opsparet (hensat) 22,6 mio. kr. til betaling af de omkostninger der bliver til den passive drift af deponiet i Kåstrup efter deponiets lukning, hvoraf de 2,1 mio. kr. er lovbestemt. De fremtidige hensættelser til passiv drift af deponiet foretages af Nomi4s i/s i forhold til de deponerede affaldsmængder. 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget Skive Rideklub etape I, hvor det drejede sig om etablering af ny stald, ny staklade m.m., så vi kunne opfylde de skærpede krav i lov om hestehold Pulsen i Balling blev indviet, og dermed fik Balling et nyt og moderne multi idrætscenter samt et sundhedshus Skive Bibliotek Skive Bibliotek er fortsat i en god udvikling. Mange benytter hver dag biblioteket både til traditionelle udlån af materialer, men også til gruppearbejde og opgaveskrivning. De mange publikumspc ere er efterspurgte, og mange mødes over skærmen til en snak. Workshops med strik, kortspilsklub, arrangementer og IT undervisning fra ÆldreSagen, er med til at gøre Skive Bibliotek til et aktivt hus. Folkeoplysning og fritid Danmarks Idræts - Forbund (DIF) kårede i 213 Skive Kommune som Danmarks bedste idrætskommune. I 214 var vi blandt de 4 nominerede til at blive årets idrætskommune. Dette fik forvaltningen til at lave den målsætning, at vi ville arbejde på at Skive Kommune skulle være den mindst bureaukratiske kommune i forhold til vore foreninger. Vi startede derfor i 214 med at gennemgå nuværende forretningsgange og arbejdsmetoder, og har bl.a. tilsluttet os bookingsystemet Conventus, CFR registret så foreningerne på sigt, kun skal indberette medlemstallet et sted. Vi arbejder på forenkling af aktivitetstilskuddet. Alle disse tiltag for at vi forhåbentlig i 215 nærmer os ovenstående målsætning. 214 bød på en del store projekter I foråret søsatte Skive Bibliotek et forsøg med udvidet åbningstid med delvis bemanding. Det betyder, at brugerne i dag kan benytte Hovedbiblioteket allerede fra kl. 8.3 alle hverdage. Forsøget er blevet taget godt imod. Blandt andet kommer dagplejerne ofte og benytter børnebiblioteket som et lege- og værested for børnene. En god del af 214 gik med planlægning og udførelse af en større chipningsproces. Samtlige bibliotekets materialer blev chippet. Der blev sat en chip i mere end 13. materialer, hvorfor bibliotek og bogbusser måtte holde lukket i uge 13. Chipningen har også medført nye udlånsautomater. Automater der fungerer langt bedre og mere effektivt end de gamle, med op til 5 udlån ad gangen. Vi har i 214 indgået en samarbejdsaftale med specialforbundet Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) under DIF omkring at gøre en fælles indsats for at få flere fysisk aktive ældre i Skive Kommune. På idrætsområdet har vi afsluttet en række anlægsprojekter som har resulteret i, at vi har ibrugtaget en række nye faciliteter: Ny kunstgræsbane i Jebjerg, så Skive Kommune nu råder over 3 kunstgræsbaner og dermed efter forvaltningens mening har en ganske fin dækning på dette område 2

21 I december 214 tog Skive Bibliotek hul på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), da den nye hjemmeside kom i aktion. Hjemmesiden er langt mere dynamisk end den gamle hjemmeside, og kan implementere inspiration og funktioner fra eksempelvis Litteratursiden.dk, Filmstriben.dk og ereolen.dk. De digitale udlån fra Filmstriben.dk, Netlydbog.dk og ereolen.dk, er fortsat i kraftig vækst. Eksempelvis er udlånene på Netlydbog.dk gået frem med mere end 3 %. Samarbejde med folkeskolerne Skive Bibliotek har lige nu gang i to samarbejdsprojekter med folkeskolerne: Mit rum for læring og oplevelser (Mirlo) og Skive DNA. I Mirlo har vi bl.a. fokus på læseudviklingen i indskolingen sammen med Friskolen i Skive. Mens vi har udviklet forskellige læringsforløb og åbnet biblioteket op som fysisk rum for folkeskolerne på SkiveDNA.dk Ny bibliotekschef 1. december 214 tiltrådte den nye bibliotekschef, Kristine Nygaard Ledet. Hun kommer fra et job som leder for formidling og service ved Viborg Bibliotekerne. Kristine Nygaard Ledet er 43 år gammel og uddannet bibliotekar DB fra Aalborg. Derudover har hun en diplomuddannelse i ledelse og en uddannelse som proceskonsulent. Hun er født og opvokset i Skive, og er i dag bosat i Viborg med mand og tre børn. moderne bibliotek, vil Skive Bibliotek i 215 igangsætte projekter som: Det åbne bibliotek borgernes sted Rum for læring og oplevelser i tæt samarbejde med lokale aktører Iværksætteriet kreativt og teknologisk læringsrum Projekterne for 215 bliver med fokus på folkeskolereformen og understøttende undervisning, med tanke på at kunne bruge erfaringerne bredt ud i lokalsamfundet til langt flere målgrupper. Fakta om Skive Bibliotek 214 Udlån i alt (bøger, film, musik og spil) Besøgstal: Hovedbiblioteket Bogbusserne I alt Besøg på hjemmesiden Stigning af forbrug på e-ressourcer: Filmstriben.dk Netlydbog.dk E-reolen.dk og ebib.dk Kultur og samarbejde 26% 34% 36% Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland Skive Kommune har siden 213 været en del af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland, et samarbejde mellem Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive Kommune. Formålet med kulturaftalen er at sikre den kulturelle udvikling og et rigt kulturliv med høj kvalitet i kulturregionens kommuner. Den nuværende kulturaftale skal erstattes af en ny, som skal gælde for I årets løb er der blevet arbejdet på udarbejdelse af forslag til ny kulturaftale inkl. strategiske kulturprojekter på tværs i kulturregionens kommuner. Den nye aftale forventes godkendt af Kulturministeren i foråret 215. Skive Bibliotek nu og i fremtiden Bibliotekerne står midt i en forandringstid, hvor vi går fra bogen til information. Fra bibliotekar til formidler og fra Bibliotek til videns- og kulturhus. Bibliotekerne er med til at understøtte borgernes kulturelle dannelse og aktive deltagelse i demokratiet gennem formidling, læring, viden, oplevelser og ikke mindst gennem partnerskaber og lokal forankring. Som en del af det I efteråret blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at se på, hvordan Kultursamarbejdets fælles markedsføring, herunder den fælles elektroniske kulturkalender Kulturspot, kan forbedres. Kultursamarbejdet skal inspirere til tværgående kulturprojekter og koordinere større satsninger. I øjeblikket arbejdes der frem mod en tværregional kulturfestival i forbindelse med Aarhus

22 Aarhus 217: Gentænk hele Region Midtjylland Skive Kommune er, ligesom de øvrige kommuner i Region Midtjylland, en del af den store kultursatsning Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 217, som med Aarhus som hovedlokomotivet breder sig fra øst til vest, fra kyst til kyst. Kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, erhvervslivet og et stort antal ildsjæle samarbejder omkring events og projekter på kryds og tværs. Temaet for Aarhus 217 er GENTÆNK eller RETHINK. Det handler om at gentænke og udvikle Regionens kultur, erhverv, turisme, fødevarer og grønne energi. I marts måned i år får Skive besøg af Aarhus 217 s Glascontainer, som er på turne i Regionen. Her får vi mulighed for at præsentere Aarhus 217 og specielt de projekter, som Skive Kommune er med i. En anden ting, vi kan glæde os til, er at Skive i år er vært ved det årlige landsbytræf, som finder sted i Aarhus 217-regi under projektet Gentænk Landsbyen. Landsbytræffet afholdes i Selde den 1. november 215. Børnekulturnatten Børnekulturnatten i Skive er en årlig tilbagevendende begivenhed. Hvert år den første fredag i oktober tager hundredvis af børn deres forældre eller bedsteforældre med på en oplevelsesrig tur gennem kulturnatten. En lang række kulturinstitutioner, foreninger og frivillige står bag de mange aktiviteter, og Skive Kommune er tovholder. P.t. arbejdes der på at udvide ruten med endnu flere tilbud til de mange deltagere i kulturnatten. Med godt vejr og rekordmange deltagere blev børnekulturnatten 214 ligesom de tidligere år en stor succes. Årets tema var trolde, så man skulle være forberedt på at møde trolde rundt omkring på ruten. Skive Musikskole Skive Musikskole har haft et aktivt 214, præget af fokus på samarbejde med Skive Kommunes folkeskoler, daginstitutioner, Muserum og Skive Bibliotek. Kulturpolitik Kultur og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 3. juni at tage fat på arbejdet med at udarbejde en kulturpolitik for Skive Kommune. Det var fra starten et ønske, at kulturpolitikken skulle blive til i en involverende proces, der inddrager både borgere og kulturlivets professionelle aktører for på den måde at skabe ejerskab til kulturpolitikken, så den kan blive et vigtigt og bæredygtigt redskab og medvirke til at styrke kulturlivet og kommunens kulturprofil på lang sigt. Arbejdet indledtes i august, en styregruppe blev nedsat, kulturambassadører udpeget. Styregruppen indgik samarbejde med ekstern konsulent Hanne Marie Knudsen, som fik til opgave at være facilitator og kommunens sparringspartner i forløbet omkring kulturpolitikken. I løbet af efteråret og vinteren blev en række arrangementer gennemført med det formål at samle folk for at debattere, hvordan kulturen kan medvirke til at gøre Skive Kommune til et endnu bedre sted at leve. Der blev afholdt kulturkonference, ideworkshop, visionsseminar og fokusgruppemøder med borgere, erhvervslivet, børnefamilier og grupper af unge. I 215 foreligger en spændende opgave med at forsøge at samle trådene, skrive visioner, mål og gode ideer ned, fortsætte debatterne og ikke mindst at få kulturpolitikken implementeret til glæde for kommunen og borgerne. Folkeskolereformen Reformen forpligter gensidigt musikskolen og folkeskolerne på et samarbejde indenfor rammen af den nye Helhedsskole. Udover den decentrale undervisning, som Skive Musikskole allerede praktiserer, afsøger musikskolen og folkeskolerne, i nye samarbejder. Vi arbejder med nye tilbud til folkeskolens elever samt muligheder for kompetenceudvikling af folkeskolernes musiklærere, skolepædagoger samt pædagoger fra daginstitutionsområdet. Det planlægges at gennemføre et inspirationssommerkursus for musikpædagoger i august 215. Herudover bidrager musikskolen til den ressourcebank der er under opbygning i regi af Skive DNA. Musikskolens talentlinje For de årige fungerer talentlinjen som en lokal fødekæde til MGK og bidrager ligeledes 22

23 væsentligt til en generel højnelse af musikskolens musikalske niveau. Skive Musikskole indgår nu i et talent samarbejdsprojekt med musikskolerne i den vestlige del af Region Midt, hvilket betyder at eleverne får mulighed for at mødes og spille sammen med talentelever fra andre musikskoler. Musikskolen planlægger en udvidelse af talentlinjen, med henblik på at understøtte mulighederne for at rekruttere flere dygtige og motiverede elever til MGK. Skive Ungdoms Symfoniorkester (SUS) er et af musikskolens helt store udviklingsprojekter. Eleverne rekrutteres decentralt i 214 på 5 folkeskoler. Her indgår de i skolens lokale musikliv, og samles herudover mindst 4 gange årligt til orkestersamlinger på musikskolen, som alle afsluttes med koncerter. Der undervises pt. i violin, bratsch, cello, kontrabas fløjte, obo og basun. Orkesteret tæller nu knap 4 elever. MGK MidtVest MGK underviser 27 elever på Skive Musikskole. Efter fusionen med Holstebro Musikskole er det lykkedes at bevare det samme elevvolumen som tidligere med elever fra Viborg-, Mors- og Thisted musikskoler i et fælles miljø på Skive Musikskole. MGK miljøet er af stor værdi for de øvrige elever på musikskolen, som herigennem møder og får rollemodeller på et højt musikalsk niveau. Skive Musikskole og Skive OperaAcdemy gennemførte sommeren 214 en national operasommerskole for klassiske MGK elever. Kurset, som blev søgt af 12 MGK studerende fra hele landet, kunne følges gennem åbne masterclass på Resenlund og ved en afslutningskoncert i Skive Theater. Skiveegnens Musiklegat (tidl. Ross Teigan Legatet) er stadig en af musikskolens helt store aktiver. Legatet tilbyder årligt ca. 15 fripladser på Skive musikskole og uddelte talentpriser for 1. kr. samt 3 uddannelseslegater til samlet værdi af 13. kr. ved festkoncerten i KCL i maj måned 214. Dommerne var Astrid Elbek og Kim Sjøgren. Legatet fortsætter sine aktiviteter uændret i 215. Skive Musikskole deltager aktivt i en række nye og tilbagevendende arrangementer: Theaterkoncerten på Skive Theater (for folkeskolernes klasser), Temakoncerten uge 1 på Skive Seminarium, Kulturnatten, samt gennemførelsen af koncerter og workshops i samarbejde med MGK Midtvest, MusikCollege og ungdomshuset Drivhuset. Herudover gennemfører Skive Musikskole talrige mindre koncerter på Skive Bibliotek, i kirker og i cafelivet. Elever fra MGK stod således for den musikalske underholdning ved det store Skt. Hans aften arrangement på Strandtangen 214. Skive Musikskole stiller sig til rådighed som musikalsk kompetencecenter for en lang række samarbejder med områdets kulturaktører for herigennem at udvikle, frisætte og synliggøre det musisk/kreative potentiale blandt børn og unge i Skive Kommune. MUSE UM MUSE UM er et statsanerkendt museum, der dækker Skive Kommunes museer og arkiver med 12 besøgssteder. Museet har lokalt og nationalt ansvar indenfor kunst, naturhistorie, nyere tid og arkæologi. Museet har indenfor kunstområdet nationalt ansvar for det ekspressive landskabsmaleri og nyrealismen. Det naturhistoriske ansvarsområde dækker geologien i den vestlige del af Limfjorden, specielt moleret. Lokalt har museet ansvar for nyere tids historie og på det arkæologiske område udfører museet på statens vegne udgravninger indenfor kommunen i henhold til museumslovens kap. 8, dvs. bygherre betalte udgravninger i forbindelse med anlægsarbejder. Museets samling omfatter mere end 1,5 mio. genstande, værker, fotografiske materialer, fotos o.l. Indsamling Museet fører en meget restriktiv indsamlingspolitik, så der kun tages genstande ind i samlingen der ikke haves i forvejen og som har udstillingseller forskningsværdi. 23

24 Registrering Arbejdet med det kulturhistoriske registreringsarbejde, Regin, blev forsinket pga. sygdom. 1. del af arbejdet afsluttes sommer 215. På det naturhistoriske område afventes den nationale løsning, Dina-Specify. Bevaring Museet arbejder på at tømme de dårligste magasiner. Genstandene bliver overført til et midlertidigt magasin. Forskning Der blev skrevet en forskningsartikel på det kunsthistoriske område og to indenfor det arkæologiske. På det naturhistoriske område blev der udgivet to store artikler. Nyere tids forskningsarbejde søges styrket gennem Limfjordsmusseernes Samvirke. Der arbejdes på en langsigtet plan for det faglige arbejde, herunder forskningen der skal sikre, at vi lever op til Kulturstyrelsens krav. Formidling Museet havde i gæster. Dette repræsenterer samlet set en lille besøgsfremgang. På Krydsfelt Skive oplevede museet en besøgsfremgang på 87 % og der blev her opnået et besøgstal på besøgende. Bispens Marked Markedet er et af året højdepunkter på Spøttrup Middelalderborg. Det blev i 214 levendegjort af over 5 frivillige aktører fra ind- og udland, hvor vi var velsignet med godt vejr. Under tre dage med hedebølge faldt besøgstallet, som samlet set dog alligevel endte på et pænt niveau, nemlig 8.43 gæster. Sallingholm Siden 21 har de ti museer med arkæologisk ansvar i Region Midtjylland arbejdet på et formidlings- og forskningsprojekt, der sigter mod at skabe større viden om den glemte kulturarv, der ligger i de mange mere eller mindre ukendte voldsteder og borge, der findes rundt omkring. I første omgang etableredes til et års pilotprojekt. Til pilotprojektet udvalgtes fire testområder, og her blev voldstedet Sallingholm i Åsted sogn udvalgt til at være stedet for den store fællesudgravning for de ti museers arkæologer. I hele september gravedes der på Sallingholm. Udgravningen fandt sted sommer 214 i fantastisk vejr og jagten på den forsvundne borg blev gennemført med besøg af flere eksterne forskere og ikke mindre en 728 besøgende her af flere skoleklasser. Journalister fra de lokale aviser og lokal radio besøgte udgravningen, som desuden også indgår i TV Midt Vest optagelserne til en serie om jagten på de forsvundne borge. Nye dateringer og megen ny viden er resultatet af årets undersøgelse. Der arbejdes nu på at rejse nye midler til projektets fortsættelse. Fossiljagter Hvert år resulterer sommerens fossiljagter i molergraven ved Stendal Høje på Fur i fund, som er af en kvalitet, der udløser en dusør fra MUSE UM, men som så kommer til at indgå i museets samling. Dette er en 54,5 millioner år gammel meget velbevaret smelt. Fossilet blev fundet i 214 af Mette Skov. Andre områder Det store arbejde med en fundraisingbrochure for Krydsfelt Skive blev afsluttet i

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere