Marts Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet"

Transkript

1 Vejledning for konventionelle og økologiske jordbrugere der har lidt er økonomisk tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM) materiale i deres afgrøde Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Kolofon Vejledning for konventionelle og økologiske jordbrugere der har lidt er økonomisk tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM) materiale i deres afgrøde Marts 2008 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Bidragyder(e): Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Regelgrundlag Ordforklaring Kompensation for tab ved forekomst af GM-materiale Kompensationsordningen Betingelser Kompensationsafstand Dyrkningssæson Tærskelværdier for indhold af GM-materiale Naboaftale Forhold du skal være opmærksom på Særligt for økologiske jordbrugere Anmeldelse af krav om kompensation og rekvirering af GMO-analyse Anmeldelsens indhold Frist for anmeldelse Rekvirering og prøvetagning af GMO-analyse Indsendelse af dokumentationsmateriale Kompensationens omfang Nedsættelse eller nægtelse af kompensation Tabsopgørelse Særligt for økologiske jordbrugere Udbetaling af kompensation Ingen kompensation Klage Bilag Kompensationsafstande...20 Avl af konventionelle eller økologiske majsfrø...20 Dyrkning af konventionel eller økologisk majs til produktion af føde-varer/foder...20 Avl af konventionelle eller økologiske bederoefrø...21 Dyrkning af konventionelle eller økologiske bederoer til produktion af fødevarer/foder...21 Avl af konventionelle eller økologiske læggekartofler til produktion af fødevarer/foder...22 Avl af konventionelle eller økologiske kartofler til produktion af fødevarer/foder...22 Tærskelværdier for mærkning af indhold af GM-materiale

4 1. Indledning Denne vejledning beskriver de regler, der gælder for kompensation som følge af tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM) materiale i konventionelle og økologiske afgrøder. Derudover beskriver den forhold, du som konventionel eller økologisk jordbruger skal være opmærksom på. Vejledningen retter sig til: Konventionelle og økologiske jordbrugere, der lider et økonomisk tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM-) materiale i deres konventionelt eller økologisk dyrkede afgrøde Jordbrugere, der ønsker indblik i, hvilken betydning dyrkning af GM-afgrøder evt. har for dem. Formålet med reglerne om kompensation er at: Fastsætte og sikre konventionelle og økologiske jordbrugeres rettigheder, hvis de har lidt et økonomisk tab som følge af forekomst af GM-materiale i deres afgrøde Beskrive de krav, der skal opfyldes for at være berettiget til at få udbetalt kompensation. Ordningen omfatter alene forekomst af GM-materiale i afgrøder hos jordbrugeren, herunder også økologiske jordbrugeres tab, hvis der stilles krav om omlægning af økologiske arealer eller dyr som følge af forekomsten. Forekomst af GM-materiale hos efterfølgende aftagere som f.eks. fødevare- og fodervirksomheder, er derfor ikke omfattet. Økologiske jordbrugere vil desuden under særlige omstændigheder kunne få kompensation for tab på grund af forekomst af GM-frø og vegetativt formeringsmateriale i det udsåede frø og vegetative formeringsmateriale. Reglerne om kompensation er en del af regelsættet om dyrkning m.v. af genetisk modificerede (GM) afgrøder. I daglig tale kalder vi disse regler for sameksistensreglerne. Sameksistensreglerne omfatter desuden bestemmelser om: Dyrkning af GM-afgrøder Salg af GM-frø og vegetativt formeringsmateriale Håndtering, transport og oplagring af GM-frø, vegetativt formeringsmateriale og afgrøder Udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM-afgrøder. Vi har udarbejdet særskilte vejledninger til alle de omfattede erhvervsgrupper. Reglerne om sameksistens er et nyt regelsæt, som bygger oven på de bestemmelser, der i forvejen gælder for konventionel og økologisk jordbrugsproduktion og for andre, der er omfattet af sameksistensreglerne. Vejledningen, lovstof, bilag, blanketter og skemaer, der er nævnt i vejledningen, findes på vores hjemmeside: under Landbrug > Frø og korn > GMO og sameksistens. Materialet kan desuden fås ved henvendelse til Plantedirektoratet. 4

5 Administration af reglerne og kompensationsordningen varetages af: Sektor for frø og sædekorn Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax.: Hjemmeside: 5

6 2. Regelgrundlag Sameksistensreglerne er fastsat i: Lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder Bekendtgørelse nr. 176 af 28. februar 2008 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder (dyrkningsbekendtgørelsen), og i Bekendtgørelse nr. 177 af 28. februar 2008 om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret materiale (kompensationsbekendtgørelsen). Du kan se lov og bekendtgørelser her. Sameksistensreglerne baserer sig på de anbefalinger, som en række danske eksperter har givet i Rapport fra udredningsgruppen vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder fra 2003 samt opdateringer i Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder fra Se rapporterne her. Der findes ikke EU-bestemmelser, der regulerer dyrkning af GM-afgrøder eller regler for erstatningsansvar og kompensation ved iblanding af GM-materiale. Europa-Kommissionen har dog udarbejdet nedenstående henstilling 1 til medlemslandene: Kommissionens henstilling af 23. juli 2003 om retningslinier for udvikling af nationale strategier og bedste praksis for sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug. Du kan se henstillingen her. Henstillingen er ikke bindende, men beskriver generelle principper til brug for udvikling af nationale strategier for sameksistens i de enkelte medlemslande. Principperne svarer til de regler for dyrkning, uddannelse, informationspligt og kontrol, der er indarbejdet i det danske regelgrundlag. Regler om sporbarhed og mærkning af GM-afgrøder, der skal bruges til fødevarer og foderstoffer findes i EU-forordningerne om henholdsvis sporbarhed og mærkning 2 og om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 3. Se forordningerne her. I Danmark må der kun dyrkes GM-afgrøder, som er godkendt til markedsføring i EU efter udsætningsdirektivet 4 eller efter EU-forordningen om genetisk modificerede fødevarer og 1 Kommissionens henstilling Nr. 2003/556/EF af 23. juli 2003 om retningslinier for udvikling af nationale strategier og bedste praksis for sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug (meddelt under nr. K(2003) 2624). 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF. 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. 6

7 foderstoffer 3. Ved markedsføringsgodkendelsen bliver det bl.a. vurderet, om GM-afgrøden kan medføre risiko for mennesker, dyr og miljø. Godkendte GM-afgrøder skal desuden have gennemført to års officiel sortsafprøvning samt være optaget på den danske sortsliste eller på EU s fælles sortsliste. Du kan se udsætningsdirektivet her. Se den danske sortsliste her. Se EU s fælles sortsliste her. 4 Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer som afløst af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF. 7

8 3. Ordforklaring Samlebetegnelse for frø, sædekorn og vegetativt formeringsmate- riale. Afgrøde: Dyrkningsafstand: Dyrkningsinterval: Frø og vegetativt formeringsmateriale: De planter, der dyrkes på marken, samt det høstede produkt. Afstand til en nabos konventionelt eller økologisk dyrkede mark med den samme eller tæt beslægtede art, som kan krydsbestøve med GM-afgrøden. Det antal hele kalenderår der skal gå, før et areal der har været dyrket med en GM-afgrøde, må dyrkes med samme afgrøde som konventionel eller økologisk ( karensperiode for jorden ). Genetisk modificeret ma- Den del af en GM-afgrøde (DNA eller protein), som efter teriale (GM-materiale): spredning med pollen, frø eller vegetativt formeringsmateriale kan genfindes i en konventionelt eller økologisk dyrket afgrøde. GMO: Håndtering: Informationsafstand: Kompensationsafstand: Nabo: Naboaftale: Genetisk modificeret organisme Samlebetegnelse for såning, kartoffellægning, høst, transport, jordbearbejdning og oplagring på bedriften m.v. Afstand inden for hvilken, der skal gives information om dyrkning af GM-afgrøder. Informationsafstanden er for de fleste afgrøder den samme afstand som kompensationsafstanden. Afstand inden for hvilken, der kan søges om kompensation for forekomst af GM-materiale i afgrøden. Kompensationsafstanden er for de fleste afgrøder den samme afstand som informationsafstanden. Ordet skal opfattes bredt, så det dækker over en kreds af beboere, hvis marker ligger i nærheden af bedriften. Aftale mellem dyrker af GM-afgrøder og nabo, der dyrker samme afgrøde eller beslægtet art, der kan indkrydses som konventionel eller økologisk, om at GM-afgrøden kan dyrkes inden for en kortere afstand end fastsat ved dyrkningsafstanden. 8

9 4. Kompensation for tab ved forekomst af GM-materiale 4.1 Kompensationsordningen Konventionelle og økologiske jordbrugere, der lider et økonomisk tab som følge af forekomst af GM-materiale i deres afgrøde, kan som udgangspunkt få udbetalt kompensation for det lidte tab, hvis en række betingelser er opfyldt, se nedenfor. 4.2 Betingelser Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan udbetales kompensation: Den samme GM-afgrøde eller en beslægtet art, der kan krydsbestøve med din afgrøde, og som er påvist i din afgrøde, har været dyrket inden for kompensationsafstanden i den samme dyrkningssæson, se afsnit og Indholdet af GM-materiale i afgrøden overstiger tærskelværdien for, hvornår der skal mærkes med indhold af GM-materiale i det pågældende produkt, se afsnit Du har anmeldt forekomsten af GM-materiale inden fristens udløb, se afsnit Du har ikke indgået en aftale om, at naboen kan dyrke sin GM-afgrøde inden for en kortere afstand end fastsat ved dyrkningsafstanden (naboaftale), se afsnit Alle betingelser skal være opfyldt samtidig. Økologiske jordbrugere kan desuden få udbetalt kompensation for et økonomisk tab, selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt. Det er i tilfælde af, at der har været GM-udsæd eller vegetativt formeringsmateriale i den udsæd eller vegetative formeringsmateriale, der er sået ud, se kapitel Kompensationsafstand Din konventionelt eller økologiske dyrkede mark skal ligge inden for en bestemt afstand (kompensationsafstanden) til en mark, dyrket med en GM-afgrøde af samme art eller en beslægtet art, som kan krydsbestøve med din afgrøde. Der ydes ikke kompensation, hvis marken er uden for kompensationsafstanden. Kompensationsafstanden er specifik for hver enkelt afgrøde. Den er fastsat som dyrkningsafstanden for den enkelte afgrøde med et tillæg på 50 % som ekstra sikkerhed. Baggrunden for tillægget er at tage højde for situationer f.eks. ekstreme vejrsituationer eller specielle landskabsforhold, som kan medføre, at der sker en spredning af GM-pollen ud over de fastsatte dyrkningsafstande. Kompensationsafstandene er fastsat i kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 og er angivet i vejledningens bilag. Den til enhver tid gældende bekendtgørelse fremgår af vores hjemmeside. 9

10 Kompensationsafstanden måles fra markkant til markkant. Der regnes altid fra den kant af marken, som ligger tættest på naboen, dvs. den kortest mulige afstand målt i luftlinie, se eksemplet i figur 1. Figur 1. Illustration af kompensationsafstanden. Nabo 2 Konv. eller øko. majs på hele arealet Nabo1 Konv. eller øko. majs på alle marker Dyrker af GM-afgrøder Mark A Mark med GMmajs Mark B Kompensationsafstanden (225 m) er angivet med en stiplet linie Mark C I eksemplet ligger nabo 1 s mark A og B inden for kompensationsafstanden på 225 m for majs. Der kan derfor udbetales kompensation for forekomst af GM-majs i disse marker, hvis de øvrige forudsætninger er opfyldt. Herunder bl.a. at forekomsten af GM-materiale i afgrøden er opgjort samlet for hele marken samt at den er over tærskelværdien for mærkning med indhold af GMmateriale (0.9 % hvis afgrøden skal bruges til fødevarer eller foder). Mark C ligger uden for kompensationsafstanden, og der kan ikke udbetales kompensation for mark C. Nabo 2 kan heller ikke få kompensation, da arealet er uden for kompensationsafstanden. Hvis nabo 1 og 2 dyrker økologisk majs på deres arealer, kan der dog ydes kompensation uanset om ovenstående betingelser er opfyldt, hvis forekomsten af GM-materiale stammer fra de udsåede majsfrø. Det er på grund af kompensationsordningens særlige rettigheder for økologiske jordbrugere. Kompensationsafstanden er den samme som informationsafstanden for den enkelte afgrøde. Hvis din mark er inden for kompensationsafstanden, bør du derfor også være blevet informeret om, at din nabo dyrker GM-afgrøder. Hvis du alligevel ikke ved, om der er en mark med GM-afgrøder i nærheden, kan du se placeringen af marker med GM-afgrøder på vores hjemmeside: og korn>gmo og sameksistens>kort over marker med GM-afgrøder eller på adressen Offentliggørelsen af markerne vil ske fra maj måned. Har du indgået en aftale med naboen om, at denne kan dyrke sin GM-afgrøde inden for en kortere afstand end fastsat ved dyrkningsafstanden (naboaftale), kan du ikke få kompensation, se afsnit

11 Dyrkere af GM-afgrøder skal informere naboer inden for en fastsat afstand om, at der dyrkes en GM-afgrøde (informationsafstanden). Når du modtager denne information, vil det af hensyn til GM-dyrkeren være en god ide at kvittere for, at du har modtaget den. Af hensyn til jeres gode naboskab er det vigtigt, at der er klarhed over, om du er blevet informeret eller ej. Kvitteringen kan f.eks. være med en mail eller på naboens informationsbrev. Ved at give en sådan aktiv tilbagemelding på, at du er informeret om naboens dyrkning af GM-afgrøder, giver du naboen mulighed for at medregne dit areal til opfyldelse af dyrkningsafstanden, når det er uden betydning for dig. Omvendt kan du undgå at dette sker i de tilfælde, hvor det har betydning for dig. Det har ikke konsekvenser for dine muligheder for at få udbetalt kompensation, at du kvitterer, når blot dyrkningsafstanden er overholdt. Kvitteringen er ikke det samme som en aftale. Det er blot en tilkendegivelse af, at du har modtaget information Dyrkningssæson Kravet om, at din og GM-afgrøden eller en beslægtet art, der kan krydsbestøve med din afgrøde, skal have været dyrket i samme dyrkningssæson betyder, at det skal have været muligt, at din afgrøde er blevet bestøvet af en GM-afgrøde. På vores hjemmeside kan du som nævnt se, hvor der dyrkes GM-afgrøder Tærskelværdier for indhold af GM-materiale Der kan kun udbetales kompensation, hvis den konstaterede forekomst af GM-materiale er over tærskelværdien for, hvornår produktet skal mærkes med indhold af GM-materiale. Der er endnu ikke fastsat tærskler for mærkning af GM-indhold i frø og vegetativt formeringsmateriale. Tærskelværdien for mærkning af fødevarer og foder er fastsat i forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer3. Tærsklerne for mærkning er ens for konventionelt og økologisk produkter. De fremgår af bilag 2. Indholdet af GM-materiale skal være baseret på en prøve, der er udtaget, så den er repræsentativ for hele afgrøden. Det betyder, at indholdet skal opgøres samlet for hele marken eller hele det høstede parti, som stammer fra marken. Prøven skal analyseres efter en godkendt metode Naboaftale Har du indgået en naboaftale om, at naboen kan dyrke sin GM-afgrøde inden for en kortere afstand end fastsat ved dyrkningsafstanden, kan du ikke få kompensation. Der skal være en bestemt minimumsafstand (dyrkningsafstand) mellem marker med GMafgrøder og konventionelt eller økologisk dyrkede marker med afgrøder af samme art eller af en slægt, der kan indkrydses. Afstand kan kun fraviges, hvis der er indgået en skriftlig aftale om det (naboaftale). Du kan læse om reglerne for dyrkning af GM-afgrøder i vejledningen om dyrkning af GM-afgrøder. Du kan finde den på vores hjemmeside. 11

12 4.2.5 Forhold du skal være opmærksom på Hvis du som konventionel eller økologisk jordbruger bortforpagter et areal til en jordbruger, der dyrker GM-afgrøder, skal du være opmærksom på, at det kan få konsekvenser for dig. Det skyldes, at der efter dyrkning af visse GM-afgrøder skal gå et vist antal år, før jorden må dyrkes med samme afgrøde som konventionel eller økologisk (dyrkningsinterval). Jorden skal altså gennemgå en form for karensperiode. Det kan derfor give nogle begrænsninger for dig, hvis forpagtningsaftalen ophører inden dyrkningsintervallet er gennemført, og du gerne vil dyrke den samme afgrøde, som GM-afgrøden, på arealet. Derudover er du forpligtiget til at bekæmpe eventuelle spildplanter m.v. fra GM-afgrøden. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis du forud for indgåelse af en forpagtningsaftale, spørger forpagteren, om han vil dyrke GM-afgrøder. Tilsvarende hvis du gerne vil sælge et areal, der har været bortforpagtet og dyrket med GMafgrøder. Så kan det måske få en betydning for dig, hvis køber vil dyrke samme afgrøde konventionelt eller økologisk, og dyrkningsintervallet ikke er gennemført endnu. Du skal informere køber skriftligt om, at der har været dyrket GM-afgrøder på arealet. Det samme gør sig gældende, hvis du vil købe et areal til din bedrift. Så er det en god ide at være opmærksom på, om der har været dyrket GM-afgrøder på arealet. Sælger har pligt til skriftligt at oplyse dig om det samt at oplyse om dine forpligtelser, herunder f.eks. bekæmpelse af spildplanter. Du kan læse om dyrkningsintervaller og de øvrige regler for dyrkning af GM-afgrøder i vejledningen om dyrkning af GM-afgrøder. Du kan finde den på vores hjemmeside. Derudover skal du være opmærksom på, at du ikke kan få kompensation, hvis du har indgået en naboaftale, se afsnit

13 5. Særligt for økologiske jordbrugere Økologiske jordbrugere kan desuden under særlige omstændigheder få udbetalt kompensation, selvom der ikke er dyrket GM-afgrøder i nærheden. Hvis det frø eller vegetative formeringsmateriale, du i god tro har udsået på dit areal, indeholdt GM-frø eller vegetativt formeringsmateriale, kan Plantedirektoratet udbetale kompensation til dig, hvis du får nedsat afregning for din høst. Det er dog et krav, at det konstaterede GM-indhold er over tærskelværdien for mærkning af GM-materiale, der gælder for frø og vegetativt formeringsmateriale for den pågældende art. Der er i øjeblikket ikke fastsat tærskelværdier for mærkning af GM-materiale i frø og vegetativt formeringsmateriale. Tærskelværdien er derfor 0, se bilag 2. 13

14 6. Anmeldelse af krav om kompensation og rekvirering af GMO-analyse Hvis du får konstateret GM-materiale i din afgrøde, eller hvis du har mistanke om, at din afgrøde indeholder GM-materiale, kan du anmelde det til Plantedirektoratet med henblik på at få kompensation Anmeldelsens indhold Ved anmeldelsen skal du oplyse følgende: Navn og adresse Evt. økologi autorisationsnummer, hvis du er økologisk jordbruger Afgrødens art Sort Afgrødepartiets størrelse Hvor partiet er placeret Redegørelse for hvordan forekomsten af GM-materialet er konstateret, herunder også gerne dokumentation for, at der er GM-materiale i afgrøden, f.eks. resultat af en foreløbig analyse Anmeldelsen kan ske på blanketten Anmeldelse af krav om kompensation for forekomst af GM-materiale. Blanketten findes som bilag og på vores hjemmeside. Samtidig med anmeldelsen skal du rekvirere en GMO-analyse af afgrøden, se afsnit Frist for anmeldelse Anmeldelsen skal indsendes til Plantedirektoratet med att: Sektor for frø og sædekorn, og kan ske skriftligt eller elektronisk. Vi skal have modtaget anmeldelsen senest 14 dage efter, du fik eller burde have fået kendskab til, at din afgrøde indeholdt GM-materiale. Vi vil normalt ikke behandle en anmeldelse, som modtages efter denne frist. Du skal desuden være opmærksom på, at du skal anmelde dit krav om kompensation, senest den 1. august året efter det år, hvor afgrøden er høstet. Efter den dato taber du retten til at få kompensation. Det gælder uanset, om du først fik kendskab til forekomsten af GM-materiale efter dette tidspunkt Rekvirering og prøvetagning af GMO-analyse Samtidig med, at du anmelder et krav om kompensation, skal du rekvirere en prøvetagning og GMO-analyse af din afgrøde. GMO-analysen skal bruges til at måle, hvor meget GM-materiale, der er i din afgrøde. På baggrund af analysen klarlægges desuden, om GM-materialet kan stamme fra GM-afgrøder, der er dyrket inden for kompensationsafstanden til din mark. 14

15 Det er Plantedirektoratet, Fødevareregionerne eller autoriserede prøvetagere, der udtager prøver. Prøvetagningen skal foregå efter de regler, der gælder for det pågældende produkt, og således at prøven er repræsentativ for hele partiet. Prøven skal analyseres med validerede metoder, hvis sådanne er udviklet. Vi afgør hvilke analysemetoder, der kan benyttes. Du skal selv betale for prøveudtagningen og analysen. Derfor vil vi fortælle dig, hvad det koster, inden prøveudtagning og analyse bliver foretaget. Hvis vi udbetaler kompensation til dig, vil disse udgifter blive refunderet, se afsnit 7.2. Hvis der allerede er foretaget en analyse, skal du indsende analysebeviset til os, så vi kan vurdere resultatet og den benyttede metode Indsendelse af dokumentationsmateriale Senest 4 uger efter, at du har anmeldt kravet om kompensation, skal du indsende følgende oplysninger til os: Oplysning om, hvilket frø eller vegetativt formeringsmateriale du har brugt, og hvor det stammer fra (f.eks. indkøbsfaktura, importpapirer eller egen avl) Oplysning om så- og høsttidspunkt Skitse over placering af den mark, hvor din afgrøde blev dyrket Oplysning om markblok nr. og mark nr. Navn og adresse på evt. anvendt maskinstation, transportfirma eller lignende Beskrivelse af hvor og hvordan din afgrøde er placeret nu samt hvor og hvordan, den evt. tidligere har været opbevaret Dokumentation for dit tab på grund af forekomsten. F.eks. beskrivelse af forskellen mellem den pris, du er blevet tilbudt og markedsprisen for afgrøden uden indhold af GM-materiale. Det kan også være en faktura for afregningen, hvis afgrøden er solgt. Du skal give oplysningerne på blanketten Yderligere dokumentation ved krav om kompensation for forekomst af GM-materiale. Blanketten findes som bilag og på vores hjemmeside. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger eller dokumentation, kontakter vi dig. 15

16 7. Kompensationens omfang Kompensationen svarer til det økonomiske tab, du har lidt pga. forekomsten af GM-materiale i afgrøden. Det betyder, at du kan få kompensation, hvis du f.eks.: Får en dårligere afregning eller efterfølgende skal tilbagebetale et beløb til aftageren, fordi der er fundet GM-materiale over tærskelværdien for mærkning i din konventionelt eller økologisk dyrkede afgrøde, Lider et økonomisk tab, fordi et økologisk areal eller økologiske dyr skal genomlægges, og du i en periode derfor ikke kan afsætte dine produkter som økologiske Reglerne for opgørelse af tabet er beskrevet i afsnit Nedsættelse eller nægtelse af kompensation Selvom du umiddelbart opfylder betingelserne for at få kompensation, kan vi dog i visse tilfælde nedsætte kompensationsbeløbet eller helt undlade at betale kompensation til dig. Det kan f.eks. være, hvis du, enten med vilje eller ved sjusk, har medvirket til, at der er GMmateriale i din afgrøde. Det kan desuden være, hvis du har vanskeliggjort opklaringen af eller beviset for, hvem der har forårsaget GM-forekomsten, så vi ikke kan inddrive kompensationsbeløbet hos en ansvarlig. Det kan f.eks. være ved at anvende redskaber fra en dyrker af GM-afgrøder, eller at du på forhånd har givet samtykke til dyrkeren af GM-afgrøder om, at der ikke vil blive rejst erstatningskrav over for vedkommende. Som tidligere nævnt, er du heller ikke berettiget til kompensation, hvis du har indgået en aftale med en dyrker af GM-afgrøder om, at denne kan dyrke sin GM-afgrøde inden for en kortere afstand end dyrkningsafstanden fastsætter (naboaftale). Hvis naboen efter aftalens indgåelse, og uden du vidste det, har valgt at dyrke en anden GM-afgrøde end den, der indgik i naboaftalen, kan du dog alligevel få kompensation, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Der kan ikke udbetales kompensation, hvis der i din afgrøde konstateres et indhold af GMmateriale, som overstiger en tærskelværdi, du i en kontraktmæssig aftale med aftageren, har forpligtet dig til at overholde, hvis GM-indholdet i afgrøden samtidig er under tærskelværdien for mærkning ifølge de generelle regler, se afsnit Der ydes ikke kompensation, hvis skaden godtgøres fra anden side, f.eks. af den der har forårsaget forekomsten af GM-materiale eller af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af egentlig skadeserstatning. Erstatningsbetalinger herudover og andre efterfølgende direkte og indirekte tab er ikke omfattet af ordningen. Samtykke, egen risiko og egen skyld vil indgå i vores afgørelse om størrelsen af kompensationsbeløbet. 16

17 Det forudsættes, at du har truffet nødvendige foranstaltninger for at reducere omfanget af en skade og dermed har levet op til den tabsbegrænsningspligt, der følger af almindelige erstatningsregler. 7.2 Tabsopgørelse Det kompensationsberettigede tab kan højst udgøre den prisreduktion, du som konventionel eller økologisk jordbruger må acceptere enten ved salget eller på et tidspunkt efter salget. Hvis du inden dyrkning har indgået kontrakt om leverance, vil tabet blive opgjort på grundlag af forskellen mellem pris ifølge kontrakten og markedsprisen for afgrøden med indhold af GM-materiale. Ved opgørelsen vil de i kontrakten anførte korrektioner for varierende kvalitet m.v. indgå. Hvis du ikke har indgået kontrakt, vil tabet skulle opgøres som forskellen mellem markedsprisen for afgrøden med og uden forekomsten af GM-materiale. Der foretages de sædvanlige handelsmæssige tillæg/fradrag for kvalitet, størrelse og beliggenhed af det skadelidte parti. Hvis der først konstateres forekomst af GM-materiale i det efterfølgende handelsled, f.eks. hos en foderstofvirksomhed, vil det kompensationsberettigede tab blive opgjort som forskellen mellem den opnåede pris for afgrøden uden forekomst af GM-materiale og markedsprisen på overdragelsestidspunktet for afgrøden med indhold af GM-materiale. Udbetalingen af kompensation forudsætter, at du har fået en mindre afregning for afgrøden. Det forholdsmæssige afslag beregnes som forskellen mellem den aftalte pris på afgrøder uden indhold af GM-materiale og markedsprisen for afgrøden med indhold af GM-materiale til bedste alternative anvendelse (typisk foder). Opgørelse af markedsprisen vil tage udgangspunkt i de prisstatistikker Fødevareøkonomisk Institut (FØI) månedligt offentliggør på instituttets hjemmeside: Herudover vil oplysninger, der fremgår af den gældende offentliggjorte notering for Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere (Københavns Købernotering) samt listepriser hos skadelidtes sædvanlige handelspartner, kunne indgå i vores vurdering af markeds-prisen. Tabet ved forekomst af GM-materiale i grovfoderpartier, der er beregnet til opfodring på bedriften, opgøres ved en syns- og skønsforretning udført af en syns- og skønsmand udpeget af Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet. Ved salget af afgrøder vil der kunne medregnes tab fra hele den pågældende mark, selvom kun et mindre område af marken falder inden for ovenfor omtalte afgrænsning. Dine dokumenterede omkostninger til prøvetagning og analyser refunderes, hvis der udbetales kompensation. 17

18 7.2.1 Særligt for økologiske jordbrugere Hvis dit økologisk dyrkede areal kræves genomlagt på grund af forekomst af GM-materiale, vil der kunne ydes kompensation for tab, der er forbundet med det. Herunder indgår tab som følge af krav om genomlægning af arealer og genomlægning af dyr, der er fodret med den pågældende afgrøde samt tab i forbindelse med bortfald eller krav om tilbagebetaling af tilskud. 7.3 Udbetaling af kompensation Er du berettiget til kompensation, vil du få udbetalt beløbet hurtigst muligt efter, at vi har opgjort tabet. 7.4 Ingen kompensation Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få kompensation, men har lidt et tab på grund af forekomst af GM-materiale, kan du efter de almindelige erstatningsregler søge om erstatning hos skadevolderen, men bevisbyrden er din. Har du f.eks. en begrundet mistanke om, at forekomsten af GM-materiale i din høstede afgrøde er sket under transporten, vil du kunne søge at få erstatning hos den transportvirksomhed, der har transporteret afgrøden. 7.5 Klage Du kan klage over vores afgørelser efter kompensationsbekendtgørelsen inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget vores afgørelse. Hvis du klager, vil vi indbringe klagen for domstolene. Klagen skal indsendes til Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby. Vi vil normalt ikke behandle klager, der er indsendt efter fristens udløb. Vi giver vores bemærkninger til klagen og sender den videre til domstolene. En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det betyder, at en afgørelse er gældende indtil den eventuelt bliver ændret. 18

19 8. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Øvrige bilag: Kompensationsafstande Tærskelværdier for mærkning af indhold af GM-materiale Anmeldelse af krav om kompensation for forekomst af GM-materiale Yderligere dokumentation ved krav om kompensation for forekomst af GM-materiale 19

20 Bilag 1 Kompensationsafstande Afstande inden for hvilke, der kan søges om kompensation for tab på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale. Avl af konventionelle eller økologiske majsfrø Der er ikke produktion af majsfrø til udsæd i Danmark, og der er derfor ikke fastsat nogen kompensationsafstand. Dyrkning af konventionel eller økologisk majs til produktion af fødevarer/foder Der kan søges om kompensation, hvis der er dyrket GM-majs til produktion inden for 225 m fra marken. Afstanden mellem markerne måles fra markkant til markkant. 20

21 Avl af konventionelle eller økologiske bederoefrø Der kan søges om kompensation, hvis der er avlet GM-bederoefrø inden for m fra marken. Der kan søges om kompensation, hvis der er dyrket GM-bederoer til produktion inden for 15 m fra marken. Afstanden mellem markerne måles fra markkant til markkant. Tabel 1. Kompensationsafstande inden for hvilke, der kan søges om kompensation for tab på grund af forekomst af GM-materiale. Kompensationsafstande Bederoe Afstand til mark med avl af GMbederoefrø Afstand til mark med alm. produktion af GM-bederoe Frøavl hos konventionel eller økologisk jordbruger m 15 m Dyrkning af konventionelle eller økologiske bederoer til produktion af fødevarer/foder Der kan søges om kompensation, hvis der er avlet GM-bederoefrø eller dyrket GM-bederoer til produktion inden for 15 m fra marken. 21

22 Avl af konventionelle eller økologiske læggekartofler til produktion af fødevarer/foder Der kan søges om kompensation, hvis der inden for 30 m fra marken er avlet GMlæggekartofler eller GM-kartofler til produktion. Afstanden mellem markerne måles fra markkant til markkant. Avl af konventionelle eller økologiske kartofler til produktion af fødevarer/foder Der kan søges om kompensation, hvis der inden for 15 m fra marken er avlet GMlæggekartofler eller GM-kartofler til produktion. Afstanden mellem markerne måles fra markkant til markkant. 22

23 Bilag 2 Tærskelværdier for mærkning af indhold af GM-materiale Tabel 2. Tærskelværdier for mærkning af utilsigtet forekomst af GM-frø i konventionelle frø samt mærkning af utilsigtet eller teknisk uundgåeligt indhold af GM-materiale i majs, bederoer og kartofler til fødevarer/foder. Tærskelværdierne er ens for konventionelle og økologiske produkter. Tærskelværdier for mærkning af indhold af GM-materiale Afgrøde Produkttype Frø og vegetativt formeringsmateriale* Fødevarer og foderstoffer Majs 0 0,9 % Bederoe 0 0,9 % Kartoffel 0 0,9 % * Der er endnu ikke fastsat tærskelværdier for mærkning af GM-materiale i konventionelt og økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale. Tærskelværdien er derfor 0. 23

24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 Tlf.: Fax.: Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web)

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning for dyrkere af genetisk modificerede (GM) afgrøder og ansatte på jordbrugsbedrifter med dyrkning af GMafgrøder

Vejledning for dyrkere af genetisk modificerede (GM) afgrøder og ansatte på jordbrugsbedrifter med dyrkning af GMafgrøder Vejledning for dyrkere af genetisk modificerede (GM) afgrøder og ansatte på jordbrugsbedrifter med dyrkning af GMafgrøder Marts 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om dyrkning af GM-afgrøder

Vejledning om dyrkning af GM-afgrøder Vejledning om dyrkning af GM-afgrøder Oktober 2016 Vejledning om dyrkning af GM-afgrøder Oktober 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen EU & Landbrug Miljø & Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

GMO. - regler og godkendelse. GMO konference 2011. Danmarks Landboungdom. Af Bruno Sander Nielsen

GMO. - regler og godkendelse. GMO konference 2011. Danmarks Landboungdom. Af Bruno Sander Nielsen GMO - regler og godkendelse GMO konference 2011 Danmarks Landboungdom Af Bruno Sander Nielsen GMO er gennemreguleret Der må i EU ikke markedsføres en GMO eller produkter produceret herfra med mindre der

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1)

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) BEK nr 1559 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhverstyrelsen, j.nr. 15-3010-000002 Senere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

REGERINGEN ERKENDER AT GMO-SAMEKSISTENS ER UMULIGT OG SPREDNING ER UUNDGÅELIGT

REGERINGEN ERKENDER AT GMO-SAMEKSISTENS ER UMULIGT OG SPREDNING ER UUNDGÅELIGT REGERINGEN ERKENDER AT GMO-SAMEKSISTENS ER UMULIGT OG SPREDNING ER UUNDGÅELIGT Greenpeace kommentarer til udkast til: Bekendtgørelse om kompensation for tab på grund af visse forekomster af genetisk modificeret

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. maj 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets grundnotat

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Institution: NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen Enhed/initialer: Jura/DONI; Miljø & Biodiversitet/LBO/NAAN/KMKRPE; Pesticider og Genteknologi/SOEMJ Dato: 12. oktober

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i )

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) I medfør af 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, jf. 1 stk. 1, i lov om frø, kartofler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1)

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1) BEK nr 943 af 11/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000004 Senere

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder university of copenhagen Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder Gylling, Morten Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Dyrkningsafstande og sameksistens

Dyrkningsafstande og sameksistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 34 Offentligt Dyrkningsafstande og sameksistens Preben Bach Holm Institut for Genetik og Bioteknologi Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

GMO - et tilbud, du ikke kan sige nej til

GMO - et tilbud, du ikke kan sige nej til GMO - et tilbud, du ikke kan sige nej til Det er nu tilladt at dyrke genmodificerede (GM) afgrøder. Allerede næste år kan danske landmænd høste deres første udbytte. Det har været benhårdt lobbyarbejde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0281/2010 af Marie Moritz, tysk statsborger, om dyrkningen af den genetisk modificerede kartoffelsort

Læs mere

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2010 KOM(2010) 375 endelig 2010/0208 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00152 / : Dep sagsnr: 28103 Den 20. oktober 2014 FVM 328 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 31455 Sagsnr.: 2015-29-22-01056 Den 1. september 2015 MFVM 416

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0815 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Den 25. januar 2008 FVM 493 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-31020-000020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./ 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03184/Dep. sagsnr. 12817 Den 5. december 2011 FVM 967 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere