Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-10-2007"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelok. Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Budgetkontrol 2007 (Psykiatri og Misbrug) Tilsyn med de kommunaletilbud under Arbejdsmarkedsservice Budgetkontrol 2007 (Ældre- og Handicappede) Fremtidig politik om frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Serviceloven Servicestrategi for Voksenservice Den Sociale Rammeaftale Juridisk responsum vedr. høringspligten af ældreråd Svar til Statsforvaltningen vedr. Seniorrådets klage Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2007 for Sommersted Plejehjem Embedslægeinstitutionens Tilsynsrapport 2007 for Engparken Embedlægeinstitutionens tilsynsrapport 2007 for Højmarken Nyt fra udvalgsmedlemmerne/serivceområdet Evt

3 Voksenudvalget, Side Budgetkontrol 2007 (Psykiatri og Misbrug) DISEJE / 07/9115 Af Økonomisk Vejledning 2007 fremgår det, at der skal laves 2 budgetkontroller årligt med forelæggelse for Byrådet h.h.v. den 31. maj 2007 og den 25. oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 17. oktober 2007 og i Byrådet den 25. oktober Bilag A-skabelon -forside VU (378611) B skema Voksenudvalget plus lov og cirkulære (374961) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Budgetkontrollen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Godkendt. 98. Tilsyn med de kommunaletilbud under Arbejdsmarkedsservice DIKRBE / 07/16354 Pr 1. januar 2007 har kommunerne overtaget tilsynspligten for de private botilbud efter Serviceloven og har derfor tilsynspligten for både de kommunale og private tilbud. Der skal i den forbindelse fastsættes nogle retningslinier for tilsynene. Indenfor ældre og plejeområdet er der

4 Voksenudvalget, Side 2 de senere år sket en skærpelse af tilsynspligten, og det følger af Servicelovens 151, at der skal være mindst 2 årlige tilsyn med efterfølgende skriftlig afrapportering - 1 anmeldt og 1 uanmeldt - på dette område. I forhold til tilbuddene til sindslidende og til personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsnedsættelse er der ikke sket den samme skærpelse, og der er ikke fastsat et antal årlige besøg. Udviklingen går dog i retning af, at skærpelse også vil ske på dette område. Det her omtalte tilsyn er ikke det tilsyn, der er fastsat i Servicelovens 150, der retter sig mod den enkelte sag og den hjælp, der er iværksat i forhold hertil. Ligeledes erstatter dette tilsyn heller ikke et pædagogisk tilsyn. I Haderslev Kommune er ansvaret for tilsynet med de kommunale og private sociale tilbud for voksne placeret i de enkelte fag afdelinger i Arbejdsmarkedsservice. Det er aftalt, at opgaverne omkring godkendelsen og tilsynet med de private sociale tilbud for voksne løses i samarbejde med Børn & Familieservice, Afdelingen for specialtilbud. Indenfor Arbejdsmarkedsservices område skal der føres tilsyn med følgende tilbud: Botilbudene - Svanen, Digagergård, Fårehaven, Høppners Gård/Naffet/Firkløveren, Stifinderen samt Zonen 1 og 2. Hertil kommer den selvejende institution Dalhoffsminde, der har driftsoverenskomst med Haderslev Kommune - Dagtilbudene Brugerhuset, og Kolibrien - De private bo- og dagtilbud beliggende i Haderslev Kommune Sydgården og Midtvejshuset Naffet. Det foreslås, at hele tilsynsopgaven fremover bliver varetaget at et tilsynsteam i Arbejdsmarkedsservice bestående af en visitator/socialrådgiver fra socialpsykiatrien og en medarbejder/konsulent fra misbrugsområdet. For at sikre en ensartethed og undgå en eventuel forskelsbehandling mellem de private og de kommunale botilbud foreslås det, at tilsynene planlægges og udføres efter samme retningslinier og antal årlige tilsyn. Dog vil der være en forskel mellem de kommunale og private tilbud, da kommunen i forhold til de private tilbud i højere grad skal sikre, at de til stadighed lever op til godkendelsesgrundlaget, ligesom kommunen løbende skal kunne give vejledning til tilbudet i forhold til budget, personalesammensætning, nye indkøb mv. Det daglige tilsyn med samtlige tilbud foregår i hverdagen uformelt og i dialog mellem tilsynsmyndigheden og det enkelte tilbud. De foreslåede 2 årlige tilsynsbesøg med efterfølgende afrapportering skal ses som et supplement hertil. Det er alene myndighedspersoner der kan forestå tilsynene. Der er dog ingen begrænsning i, om kommunen selv vil stå for tilsynene eller om man ønsker at en privat udbyder skal varetage tilsynsforpligtelsen. Derimod kan rammerne for sagsbehandlingen og opgaveløsningen kun varetages af kommunen. Der er udarbejdet et materiale der bruges ved tilsynet. (Bilag 1). Det foreslås, at Haderslev Kommune udfører sine tilsyn med samtlige

5 Voksenudvalget, Side 3 boformer og tilbud, hvor kommunen har tilsynsforpligtelsen, i overensstemmelse hermed. Det foreslås på den baggrund og med udgangspunkt i Servicelovens 151, at der årligt skal foretages mindst 1 anmeldt og 1 uanmeldt tilsyn. Tilsynet omfatter indsatsen overfor de beboere og brugere der modtager en serviceydelse. Det skal i den forbindelse vurderes at opgaverne løses i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget og de kvalitetsstandarder, der danner grundlag for det enkelte tilbud. Der skal efter hvert besøg udarbejdes en tilsynsrapport, der skal bruges til opfølgning på tilsynsbesøgene. Rapporterne sendes i høring i bruger - og pårørende råd samt i det kommunale handicapråd. Rapporterne offentliggøres efterfølgende. Mindst 1 gang årligt udarbejdes der en samlet redegørelse om tilsynet, og denne skal danne grundlag for en drøftelse i Byrådet. Det foreslås, at hvert tilsyn foretages af 2 personer. Bilag Indholdet i anmeldte og uanmeldte besøg (375431) Spørgsmålstyper - uanmeldte besøg (375427) Skema 2 - Dialog med medarbejdere (375424) Skema 1 - Dialog med ledelsen (375421) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at sagen bringes til høring i handicaprådet sagen herefter godkendes i Voksenudvalget Godkendt Budgetkontrol 2007 (Ældre- og Handicappede) DIMENI / 07/19617 Af Økonomisk Vejledning 2007 fremgår det, at der skal laves 2 budgetkontroller årligt med forelæggelse for Byrådet, henholdsvis den 31. maj og 25. oktober Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående

6 Voksenudvalget, Side 4 bevillinger og regulering mellem udvalg. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget 2. oktober, Økonomiudvalget den 17. oktober og i Byrådet den 25. oktober Bilag A-VS - forside udvalg (375677) B-Voksenudvalg - bemærkninger til 2. budgetkontrol (374424) Voksenservice indstiller, at budgetkontrollen godkendes og videreindstilles til Økonomiudvalget/Byrådet. Godkendt Fremtidig politik om frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Serviceloven DIMECH / 06/2977 Orientering om forslag til Vedtægter for FrivilligCenter Haderslev samt frivilllighedpolitik og kriterier for uddeling af 18 midler. Den 24. marts 2007 afholdte Haderslev kommune og FrivilligCenter Haderslev en konference, hvor frivillighedspolitikken, kriterier for uddeling af 18 midler, vedtægter og bestyrelsessammensætning blev drøftet. Der var 2 workshop og på disse workshop blev der nedsat 2 arbejdsgrupper som fik til opgave at arbejde videre med de emner der opstod i workshoppen udarbejde forslag til en frivillighedspolitik og kriterier fro uddeling af 18 midler udarbejde forslag til vedtægter for FrivilligCenter Haderslev vurdere høringssvarene og derefter udarbejde et færdigt forslag

7 Voksenudvalget, Side 5 til efterfølgende politisk behandling Forslagene forelægger nu se bilag Økonomiske forhold Budget 2007 er på ,00 kr. Personalemæssige forhold Der er ansat en koordinator på 15 timer om ugen. Denne aflønnes af 18 midlerne. Procedure Forslagene fremlægges i Voksenudvalget og sendes derefter til høring i de frivillig foreninger/organisationer Efter høringsfasen sendes de til politisk godkendelse Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen Bilag Vedtægter for FrivilligCenter Haderslev (324105) Frivillighedspolitik for Haderslev Kommune (324080) Voksenservice indstiller at. Voksenudvalget sender forslagene til høring i de frivillige sociale foreninger/organisationer Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Irene Høgh Godkendt at forslagene sendes til høring i de frivillige sociale foreninger/organisationer. Fortsat sagsbehandling: Der er indkommet høringssvar som tilslutter sig forslagene fra følgende: Dansk Røde Kors, Hjerteforeningen, Klosterbo, Ældresagen Vojens, Ældresagen Gram, Haderslev Selvhjælp, Lænken og Handicaprådet.

8 Voksenudvalget, Side 6 Der er indkommet høringssvar med følgende kommentarer/indsigelser fra: Cafè Parasollen foreslår, at aflønning til koordinator sker ved fondsmidler mm. LEV Haderslev foreslår, at ubrugte midler bliver fordelt på de foreninger som er tilknyttet FrivilligCentret. Hjerneskadeforeningen foreslår, at ordlyden jf. 3 Mødelokaler lyder således: Og således at adgangen er tilgængelig for gangbesværede og kørestolsbrugere Arnum-Højrup Pensionistforening foreslår, at så mange penge som muligt kommer ud til de forskellige foreninger og mener at så få midler som muligt bør går til aflønning. Sammenslutning af Pensionistforeninger i Danmark forstår ikke, at seniorrådet ikke er foreslået tildelt plads i FrivilligCenter Haderslev. Seniorrådet har ikke de store kommentarer. Rådet synes, at der i 7 skal fremgå, hvornår på året, der skal søges og hvor lang tid der skal gå fra ansøgningstidspunktet til udbetaling. Ændringer i forhold til tidligere vedtægter Voksenservice finder ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i forhold til det udsendte. Jfr. Frivillighedspolitikkens afsnit om tildeling af tilskud fremgår, at Voksenudvalget skal tage stilling til faste tilskud. Haderslev Selvhjælp, Lænken, Sind og Haderslev Krisecenter har tidligere modtaget et fast årligt tilskud. De ovennævnte foreninger har i en årrække modtaget et fast årligt tilskud for at kunne planlægge og sikre en kontinuerlig drift. I vejledning om Kommunernes økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde står der: Organisationer og foreninger kan have behov for en vis kontinuitet og forudsigelighed i støtten. Kommunen kan beslutte at reservere en del af den samlede støtte til bestemte organisationer, foreninger eller projekter som flerårig støtte, hvis det vurderes at være behov for at sikre en vis kontinuitet i støtte. Vejledningen beskriver endvidere, at den enkelte frivillige

9 Voksenudvalget, Side 7 organisation eller forening ikke har et krav på at få kommunal støtte, heller ikke selvom den har været støttet gennem en årrække. Kommunen kan vælge at forny beslutningen om at prioritere at støtte bestemte områder og aktiviteter fra år til år. I dette tilfælde skal kommunen i forbindelse med ansøgningsrunden sørge for at melde klart ud, hvilke aktiviteter eller områder de aktuelt prioriterer eller støtter. Af tidsmæssige grunde anbefales, at tildeling af frivillighedsmidler for 2007 sker via det nuværende bevillingsudvalg og at nykonstituering af bevillingsudvalget herefter finder sted med henblik på tildeling af midler for Det indstilles - at forslaget til vedtægter for FrivilligCenter Haderslev godkendes og at Frivillighedspolitik for Haderslev Kommune godkendes, - at der fremover tildeles faste tilskud til Haderslev Krisecenter, Haderslev Selvhjælp, Lænken og Sind jævnfør gældende vejledning om kontinuitet for gruppen af støttemodtagere, - at det nuværende bevillingsudvalg sammen med repræsentanterne fra Voksenservice uddeler midlerne i Forslaget til vedtægter for FrivilligCenter Haderslev og Frivillighedspolitik for Haderslev Kommune godkendt, Godkendt at der fremover tildeles faste tilskud til Haderslev Krisecenter, Haderslev Selvhjælp, Lænken og Sind jævnfør gældende vejledning om kontinuitet for gruppen af støttemodtagere. Godkendt, at det nuværende bevillingsudvalg sammen med repræsentanterne fra Voksenservice uddeler midlerne i Voksenudvalget udpeger Peter Hansen og Lone Ravn til bevillingsudvalget. Voksenudvalget får en tilbagemelding om, hvad pengene er brugt til.

10 Voksenudvalget, Side Servicestrategi for Voksenservice DITRIK / 07/21214 I henhold til 62 i lov om kommunernes styrelse, skal Byrådet vedtage en strategi for udvikling af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse senest inden udløbet af funktionsperiodens første år. Servicestrategien skal indeholde 1. En oversigt over konkrete indsatsområder. 2. En konkret arbejdsplan med en forventet tids- og aktivitetsplan for de enkelte initiativers gennemførelse. 3. En angivelse af, på hvilke områder kommunerne påtænker at anvende udbud eller andre former for markedsafprøvning. 4. En udbudspolitik. Det enkelte udvalg/serviceområde skal selvstændigt bidrage med punkt 1 og 2 til servicestrategien, mens punkt 3 og 4 indgår i bidraget fra intern service. Servicestrategien er gældende i Byrådets funktionsperiode og der skal foretages en opfølgning på strategien inden udgangen af 3 kvartal. Det betyder at de opstillede mål skal være målelige og realistiske inden for denne periode. Direktionen har den 26. Juni 2007 godkendt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af servicestrategien. Intern Service har efterfølgende udarbejdet en skabelon, der sikrer at serviceområdernes materiale opnår en ensartethed. Voksenservice har udarbejdet et forslag til Voksenudvalgets bidrag til den samlede servicestrategi. Bidraget tager udgangspunkt i de opstillede mål i planstrategien samt Byrådets overordnede vision på områder der vedrører ældre og handicappede. Bidraget indeholder udelukkende mål der er vedtaget af udvalget. Juridiske aspekter I henhold til 62 i lov om kommunernes styrelse, skal Byrådet vedtage en servicestrategi. Byrådet kan ikke delegere vedtagelsen af servicestrategien til andre udvalg eller til den kommunale forvaltning. Procedure Den 2 oktober 2007 behandler Voksenudvalget det udarbejdede bidrag til servicestrategien. Sagen er sendt til høring i Seniorrådet. Senest den 22 oktober 2007 fremsendes Voksenudvalgets endelige bidrag til Intern Service, der herefter sammenskriver den samlede

11 Voksenudvalget, Side 9 servicestrategi. Den samlede servicestrategi forelægges Økonomiudvalget til godkendelse den 21 november 2007 og Byrådet til endelig godkendelse den 29. november Tovholder/informationsansvarlig Stab og Administration koordinerer bidragene for Voksenservice. Intern Service koordinerer den overordnede process. Bilag Servicestrategi for Voksenservice (378562) Voksenservice indstiller 1. At voksenudvalget drøfter og godkender det udarbejdede bidrag til servicestrategien. 2. At udvalget bemyndiger administrationen til at færdigbehandle bidraget på grundlag af udvalgets drøftelser, således at det kan fremsendes til Intern Service. Godkendt i henhold til indstilling Den Sociale Rammeaftale 2008 DIANLE / 07/2668 Rammeaftalens indhold. Fra 2007 skal de fem regioner hvert år udarbejde en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen i Syddanmark indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede sociale område. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud

12 Voksenudvalget, Side 10 Kvindekrisecentre og forsorgshjem Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Der er udarbejdet en tilsvarende rammeaftale for en den del af specialundervisningsområdet, som varetages af de to landsdækkende skoler Fredericiaskolen og Nyborgskolen, som begge drives af regionen. Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det område, der omfatter de hidtidige amtslige tilbud. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark På kan man finde rammeaftalerne for 2008 med tilhørende bilag samt øvrige relevante dokumenter i relation til rammeaftalerne. Det drejer sig om ca. 300 sider. Rammeaftalens tilblivelse. Arbejdet med rammeaftalen for 2008 er påbegyndt i begyndelsen af Rammeaftalen tager naturligt udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i kommunerne og Region Syddanmark i forbindelse med udarbejdelsen og realiseringen af rammeaftalen for Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser for det forventede fremtidige forbrug det næste år samt tre overslagsår. Disse redegørelser blev indsendt til regionen inden 1. maj Regionen udarbejder på baggrund af de kommunale redegørelser et forslag til rammeaftalen. Regionens forslag til rammeaftalen danner grundlag for den efterfølgende dialog og forhandling kommunerne imellem og mellem kommunerne og regionen. Rammeaftalen behandles i Kommunekontaktrådet og i

13 Voksenudvalget, Side 11 Kontaktudvalget i august, hvorefter den sendes til behandling i de 22 byråd og regionsrådet. Senest 15. oktober 2007 skal rammeaftalen være godkendt. Udbyderne af tilbud indsender budgetter og takster for tilbuddene til regionen senest 20. juni Taksterne udsendes til politisk godkendelse sammen med rammeaftalen. Som følge af budgetprocesserne og eventuel korrektion af takster i efteråret godkendes de endelige takster af Kontaktudvalget den 14. november Rammeaftalen en opsummering. En central del af Rammeaftale 2008 er kommunernes forventninger til brug af pladser i de kommende fire år, som skal matches med udbuddet af pladser i Syddanmark. Ifølge redegørelserne forventes der ikke væsentlige udsving i kommunernes forventninger til brug af pladser. Der kan dog findes forskydninger mellem kommuner eller tilbud i større eller mindre grad, som kan betyde behov for at tilpasse antallet af pladser lokalt. Samlet set giver tallene ikke grund til at foreslå tilpasning af kapaciteten i Syddanmark. Vejle og Odense kommuner har tilkendegivet ønske om at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark. Vejle Kommune overtager fra 1. januar 2008 syv tilbud, mens Odense ønsker at drøfte overtagelse af to tilbud fra 1. januar Flere kommuner har tilkendegivet, at de planlægger at oprette nye tilbud med henblik på at skabe tilbud i borgernes nærområder. Tilbuddene er i udgangspunktet ikke omfattet af rammeaftalen, og ikke tilgængelige for andre kommuner med mindre der indgås konkrete aftaler herom. Tilbuddene dækker indholdsmæssigt tilbud til borgere med samme behov for indsats som tilbud omfattet af rammeaftalen. Særligt de større kommuner giver udtryk for, at de fremadrettet i videst muligt omfang vil visitere borgere til tilbud i nærområdet, og dermed hovedsageligt i egen kommune. Der blev i Rammeaftale 2007 igangsat ni faglige netværk og 11 fokusområder. De faglige netværk har til formål at udveksle viden på tværs af tilbud og udbydere. Netværkene er ved at finde sin form og forventes blandt andet at komme med input til Rammeaftale For fokusområdet vedrørende personer over 18 år med autisme har en arbejdsgruppe foreløbig konkluderet, at der mangler 12 pladser til målgruppen på Fyn. På den baggrund har Det Administrative

14 Voksenudvalget, Side 12 Samarbejdsforum besluttet, at Region Syddanmark skal undersøge muligheden for at oprette 12 nye bo- og beskæftigelsespladser til personer over 18 år med autisme på Fyn. Der skal desuden ske en yderligere afklaring af behovet i de øvrige dele af Syddanmark. Der arbejdes på at etablere en koordineret venteliste for hele Syddanmark, som forventes at virke fra 4. kvartal For at fremme en effektiv anvendelse af ressourcerne på de sociale tilbud samt sammenlignelige takster for pladser, uanset hvem der er udbyder, er der aftalt fælles økonomiske principper for beregningen af de omkostningsbaserede takster. Der er etableret samarbejde om samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere samt tilsyn med samme målgruppe. Økonomiske forhold Rammeaftalen får ingen uventet økonomiske betydning for kommunen. I budgetoplægget for 2008 er der kalkuleret med det antal pladser som kommunen skal købe/sælge til andre kommuner og/eller regionen, baseret på en fremskrivning af taksterne for De endelige takster for disse pladser godkendes først i kontaktudvalget (de 22 borgmestre og regionsrådets formand) den 14. november Procedure Rammeaftalen skal til høring i Handicaprådet, hvorefter Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget indstiller aftalen til Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Chef for handicapafdelingen Anne Leth forestår koordineringen af kommunens bidrag til Den Sociale Rammeaftale. Det indstilles: at Handicaprådet høres om udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark og udkast til Rammeaftale 2008 vedrørende specialundervisningsområdet Syddanmark. at Voksenudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark. at Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til Byrådet med

15 Voksenudvalget, Side 13 indstilling om, at Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark og udkast til Rammeaftale 2008 vedrørende specialundervisningsområdet Syddanmark. Beslutning i Handicaprådet, den 24. september 2007 Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger og tilslutter sig forslaget. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Godkendt. Godkendt Juridisk responsum vedr. høringspligten af ældreråd DILIGR / 07/1258 I forlængelse af kommunens og Seniorrådets forskellige opfattelser af hvad høringspligten i forhold til Seniorrådet indebærer, har kommunens juridiske team udarbejdet et responsum vedr. høringspligten. Procedure Responset fremsendes til Statsforvaltningen sammen med Haderslev Kommunes svar til Statsforvaltningen på Seniorrådets henvendelse til Statsforvaltningen, samt til Seniorrådet. Bilag Notat til Voksenservice om høring af ældreråd (2. udgave) (363810) Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget tager responset til efterretning.

16 Voksenudvalget, Side 14 Taget til efterretning. Voksenudvalget inviterer Seniorrådet til møde tirsdag, den 6. november 2007, kl Svar til Statsforvaltningen vedr. Seniorrådets klage. DITEME / 07/19919 Statsforvaltningen Syddanmark har i brev af 24. august 2007 anmodet Haderslev Kommune om en udtalelse på baggrund af, at Haderslev Kommunes Seniorråd henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende tillægget til vedtægten for Seniorrådet, høring af Seniorrådet og Senorrådets kommunikation med kommunalbestyrelsen. Voksenservice har udarbejdet vedlagte forslag til svarskrivelse. Procedure Svaret sendes efter godkendelse i Voksenudvalget til Statsforvaltningen Syddanmark. Kopi af svaret sendes til Seniorådet. Bilag Statsforvaltningen anmoder om udtalelse vedr. tillæg til vedtægt, høring og kommunikation (369656) Seniorrådets henvendelse til Statsforvaltningen (379668) Svar vedr. klage fra Seniorrådet i Haderslev Kommune. (377285) Voksenservice indstiller, at forslaget til svarskrivelse godkendes. Godkendt.

17 Voksenudvalget, Side Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2007 for Sommersted Plejehjem DIMENI / 07/20493 Embedslægeinstitutionen har fremsendt Tilsynsrapport 2007 for Sommersted Plejehjem. Rapporten konkluderer at det er vurderingen, at plejeboligenheden i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. Det anbefales - at udarbejde skriftlige instrukser for delegering - at beboerne orienteres om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud - at plejeboligenheden har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser eller om disse bliver varetaget af pårørende eller værge, og at dette fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser. - at informeret samtykke til behandling (og information vedrørende indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger) bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. - at beboernes træningsbehov bliver vurderet og dokumenteret, og at der ved behov udarbejdes en skriftlig træningsplan som følges, evalueres og dokumenteres. Procedure Rapporten er sendt til Seniorrådet. Bilag Tilsyn på Sommersted Plejehjem , endelig rapport.pdf (374065) Voksenservice indstiller, at Tilsynsrapporten tages til efterretning. Taget til efterretning.

18 Voksenudvalget, Side Embedslægeinstitutionens Tilsynsrapport 2007 for Engparken DIMENI / 07/20484 Embedslægeinstitutionen har sendt Tilsynsrapport 2007 for Engparken. Rapporten konkluderer at plejeboligenheden i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. Det anbefales - at færdiggøre udarbejdelsen af de skriftlige instrukser, der er påbegyndt - at de instrukser, hvor indholdet ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, revideres - at de skriftlige instrukser er daterede, signerede og forsynes med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring, og at de indeholder en præcisering af den personalegruppe, instrukserne er skrevet for - at den periode, hvor de sygeplejefaglige optegnelser føres både elektronisk og i en borgerjournal bliver så kort som muligt - at plejeboligenheden har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser eller om disse bliver varetaget af pårørende eller værge, og at dette fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser - at informeret samtykke til behandling (og information vedrørende indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger) bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information - at indføre procedurer for gennemgang af madvarer i dette levebomiljø, ligesom man har gjort i det andet leve-bomiljø, således at det sikres, at madvarerne kasseres ved diste holdbarhedsdato. Derudover anbefales det at påføre madvarer med brudt emballage en dato for åbning. Procedure Tilsynsrapporten er sendt til Seniorrådet. Voksenservice indstiller, at Tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag Embedslægens Tilsyn på Engparken , endelig rapport.pdf (374037) Voksenservice indstiller, at Tilsynsrapporten vedrørende Engparken tages til efterretning.

19 Voksenudvalget, Side 17 Taget til efterretning Embedlægeinstitutionens tilsynsrapport 2007 for Højmarken DIMENI / 07/20418 Embedslægeinstitutionen har fremsendt Tilsynsrapport 2007 for Højmarken. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. Det anbefales: - at færdiggøre udarbejdelsen af de skriftlige instrukser, der er påbegyndt, - at der udarbejdes skriftlige instrukser for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, - at de instrukser, hvor indholdet ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, revideres. Bilag Embedslægens Tilsyn på Højmarken 2007, endelig rapport.pdf (373655) Taget til efterretning Nyt fra udvalgsmedlemmerne/serivceområdet DIMENI /

20 Voksenudvalget, Side 18 På foranledning af spørgsmål fra Peter Hansen orienteres om bestræbelserne på at skaffe flere parkeringsmuligheder ved Skausminde. I beslutning om model II vedrørende projekt madservice, indgår at taksterne for varm mad bliver kr. 43 for hovedret og kr. 11 for biret, ialt kr. 54 og for kølemad kr. 39 for hovedret og kr. 8 for biret, ialt kr. 47. Anita Christensen går opmærksom på, at CHK har varslet en huslejestigning vedrørende hjælpemiddeldepotet. Samtidig nævntes muligheden for alternative lokaler til høreklinikken på Slagtergade i Haderslev Evt. DIMENI /

21 Voksenudvalget, Side 19 Underskriftsside Gunnar Nielsen Anita Christensen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Inger Fleischer Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-04-2007 Mødested: 218 Rådhuset, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 17-04-2007

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 25-09-2007 Mødested: Afdelingen for Specialtilbud Bispebroen 2 C, Haderslev (ved biblioteket) Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Catharinahjemmet Christiansfeldvej 4 E, 02, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 13-02-2007 Mødested: Mødelokalet Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Bemærkninger: Voksenudvalget, 13-02-2007

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 28-01-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset Afbud: Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand Kurt Bork Christensen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 08-09-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet Redegørelse for tilsyn på handicapområdet J.nr.: Sagsid.: 1023853 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1022470) Resume: Odder Kommune har i 2007 ført tilsyn på alle institutioner og private tilbud i kommunen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 04-09-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 04-09-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-09-2007 Mødested: Digagergaard Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19.30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet genoptages den 6/9 07, kl. 14. Voksenudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10. december Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10. december Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 REFERAT Lokal MED Bregnbjerglunden Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Cafeen Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Bettina Kønig Fraværende: Ingen Bemærkninger: Der er

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den 11-08-2008. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den 11-08-2008. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Mandag den 11-08-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 06-03-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 06-03-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 06-03-2007 Mødested: Sommersted Plejehjem Kirkevej 6, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Markvard Hovmøller, Inger Fleischer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere