8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold"

Transkript

1 2 faaet, om veilegemets ringe soliditet, stikrendernes utilstrækkelighed og udgrøftningens mangelfuldhed, bevilgede brændevinsbolaget af overskuddet for 1892, efter overslag af ingeniørkaptein G. Heyerdahl, til hvem turistforeningens bestyrelse henvendte sig, kr. 2700,dO. Efter indberetning af Vg 94 fra hr. Heyerdahl var der til dato til udbedring af kjøreveien anvendt kr til følgende arbeider: 1. Alle grøfter er gjennemgaaende forstørrede og givet fornødent fald mod stikrenderne, 2. 7 nye stikrender er bygget og 2 ældre saadanne er forlængede. 3. Der er lagt 168 m. chaussédække og 142 m. grusveidække. 4. Det fra grøfter og veibane borttagne jordmateriel er hovedsagelig paafyldt ydre skraaning i to skarpe kurver til senere udjevning af disse. 5. Grustaget er oparbeidet og planlagt for rationel drift, ligesom det er lykkedes at faa grus leveret af grustagets eier for en betydelig billigere.godtgjørelse end før har været tilfældet. Den videre udbedring af kjøreveien vil fortsættes saasnart forholdene ud paa vaåren tillader dette. Med Fossestuens" interessentskab er ^^/g 93 oprettet kontrakt om, at dette overtager den fremtidige vedligeholdelse af kjøreveien fra Okstadveien til turisthotellet, samt af gangstien fra hotellet til øvre fos. Kontrakten er godkjendt af brændevinssamlagets direktion ^VQ 93 og thinglæst i Klæbu thinglag ^^/o s. a. Gangstien fra nedre til øvre fos blev ifjor udbedret, gangbroer, faskineringer ogrækverket istandsatte, ligesom bænke blev opsatte, af turistforeningens egne midler. / Oraakallen. Her blev ifjor kjokkenbygningen repareret og oversigtskartet, som viste sig at lide af den ind i kapselen trængende fugtighed, udbedret. Som vertinde har i sæsonen sidste halvdel af juni, juli, august og første halvdel af sevihr fungeret madame Wiggen, ^ E^ter den livlige og aar efter aar tiltagende frekvents til Oraakallen og omgivelser, har foreningens bestyrelse hos brændevinsbolaget iaar an^^^^^^^^^^ om kr til gangstier fra Oraakallen over Storheia til Bynesveien om Grønlien, og forsaavidt bi- dmge skume tillade det, ogsaa ned paa Bynesveien ved Bysæter, samt til en liden hytte oppe paa Stor- ^^^^StlSeldparti -Storheia -, hø^re end Oraakallen -, fra hvilket der paa flere steder er særdeles smukke og vide ^^sigtspunkte bør ikke længer være saa utilgjængeligt for publikum, som det hidtil har været tilfældet. Bestyrelsen skal her anfore, at den bgdedes iaar andrager om et bidrag paa kr. looo^ til an læg af en liden hytte oppe ved varden paa Vasfedet, der vistnok ogsaa ved den _ glimrende u^^^^^^^^ :sor^ man har oppe fra varden, _i høi grad fortjener at blive et udflugtssted for byens mdvaanere. Turistforeningen har allerede for flere aar siden ladet opvarde gangstierne fra Nypa, Melhus og Kvaal stationer Sp til varden. Denne opvardning blev ifpr olm^ei og befandtes fremdeles i orden. Den blev ni89 velvilligst opsat af hr, Christian Rytter, Melhus. Troldheimshytten. Ved denne blev ifjor anskaffet noget nyt inventar, saa hytten nu kan siges af være komplet udstyret med 16 senge m. v., Hgelom h^ten selv nu er i fuld tilfredssm^nde stand Til kommende sæson vil der blive opsat 2 bænke paa begge sider af hovedtrappen. Som vertinde fungerede ogsaa ifjor madame Ragna Strand, ifjor mod en godtgjørelse af kr 60.UU fc^ sæsonen: 12 juli-20 august, da turistbesøget SL viste sig stoit nok til at kunne tillade vertmden

2 * at fungere uden godtgjørelse af foreningen. Som= fører tjenstgjorde Ole Rindal. Troldheimshytten var ifjor besøgt af 73 turister. Den store Follaklop bortreves desværre ifjor af flommen under de voldsomme regnmasser, menkun en del af stokkene flød væk og disse ikk& længeré, end at man til sæsonen iaar vistnok vil kunne faa kloppen istand igjen. Man tillod ifjor vertinden paa grund af det ringe besøg af gjennemfarende turister at kunne indtage indtil 2 faste gjæster mod en godtgjørelse af kr pr: døgn for en tid af over 8 dage. Ole Henriksen Ørsal, Todalen, har opvardet veien fra Hytbækken gjennem Neådalen, overneåskaret til Kårvatn i Todalen, saa nu de to fjeldovergange fra hytten til Todalen, gjennem Nøstådalen og Neådalen, begge er opvardede. Et andragende fra Erik Larsen Storli om godtgjørelse for en klop, han vilde lægge over bækken ned i øverste Tovand for ruten: Storli Inderdal, fandt man ikke at kunne indvilge, da disse trakter helt og holdent ligger indenfor Kristianssunds turistforenings omraade. Et andragende fra Peder Aalbu, Lønset, om. aarsbidrag for at holde baad for turisterne ved Vasendsæteren ved Gjevilvandet maatte man ifjor afslaa. Iaar har man til baad paa Gjevilvandet og til opvardninger inde i Troldheimen fra den norsketuristforening af statsbidraget 18^^94 erholdt kr Fra Kristianssunds turistforening foreligger følgende forslag af Vs 94 til behandling paa indeværende aars generalforsamling: 1. Troldheimshytten (Foldalshytten) overdrages. Trondhjems turistforening med fuld eiendomsret. 2," Trondhjems turistforening paatager sig at holde hytten i forsvarlig stand og aaben for turisttrafikken i den sædvansmæssige tid om somrmeren. '6. Alle turister erholder samme rettigheder i hytten, hvad nattelogi og forpleining angaar. Dette forslag fra Kristianssunds turistforening forelægges generalforsamlingen, idet bestyrelsen formener, at før man faar større oversigt over og -erfaring for de aariige driftsomkostninger, finder man iaar ikke at kunne anbefale forslaget til vedtagelse, ligesom man formener, at en overdragelse bør finde sted uden nogensomhelst betingelse. Paa Nedalen fungerede ogsaa ifjor Lars O. Stuedal som fører. En bog til antegning af deres navne, som bestiger Storsylen, blev ifjor anskaffet og findes indlagt inde i varden oppe paa toppen af Storsylen. Hermetik blev ifjor anskaffet for Nedalen samt for Stuedal af turistforeningen. Den sælges efter en bestemt tarif, og refusion til foreningens kasse finder sted, eftersom salg foregaar. Nedalen har ifjor været besøgt af 21, Stuedal af 50 turister. Af statsbidraget 18^^94 ansøgte bestyrelsen om bidrag til opvardninger paa ruterne: Nedalen, Essandsjø. Storlien, til paabygning af Storeriksvold ved Essandsjø, til kloppe over Fiskeaaen og Esna til baad paa Essandsjø og opvardning: Østby Gilsaa hytte. Man opnaaede istedenfor kr kun kr til baad paa Essandsjø. I denne anledning sendte man ^VB 94 den norske turistforening en ny forestilling med paapegen af disse ruters betydning for turisttrafikken: Jåmtland Trondhjems stift. Herpaa fik man imidlertid ^4 paany afslaaende svar. Trondhjems sparebank andrages iaar om et bidrag paa kr Ifjor udarbeidedes 2den udgave af reisehaandbogen. Den tryktes i 1200 eksemplarer med et kart over Trondhjem samt med et af den geografiske opmaaling leveret oversigtskart for rektangelkarterne.

3 6 Uagtet den topografiske opmaalings karter over de to trondhjemske amter nu foreligger, og enhver turis? frsine færder bør anskaffe sig saadanne: karter Vilde det være af nytte at kunne have et ovesært ireisehaandbogen. Da et saadant maa Sbies som et helt nyt k^t med pantogr«fra rektangelkarterne, vil det komme paa ca. kr I60aæ! It beløb fosningen endnu Ikke har kunne afse til. dette ene formaal. Man andmger^f^^^^^^^ iaar brændevinssamlaget om et bidrag stort kr^ hertil. Clichéer for prospekter til denne 2den udgave udlaantes velvilligst af den norske turistforening og svenska turistforeningen, Uge om man disponerede over clicheerne til den engelske. Ttyske brochure over Trondhjem og ruter r de trondhjemske, hvilke, efter indsamlmg af penge efter ^r^nitiativ, udarbeidedes. efter konfer^med^ turistforeningen og tryktes i ca ekspl. til omdeling i Bergen og Kristiania.. Alle foreningens medlemmer tilstiuedes grans, 1 ekspl. af 2den udgave af reisehaandbogen, sorø forøvrigt i et antal af ca. 80 ekspl. er omdelte til ;X-ogudenlandsketuristforeninger,turisto^^^ reisehaandbogsforfattere, korrespondenter til T.hjems ^"'tosj."dampskibsselskab har tu omdeling paa ruteskibine kjøbt 15 ekspl, Røros turistforeiiing gjennem hr. distriktslæge Muller for «^ne medlemmer 50 ekspl De øvrige lokale nordenfjeldske tunstforerdnger og Indherreds dampskibsselskab har efter gtentøgne henvendelser ikke villet bidrage til reisedogen eller andre turistformaal for det norto^ fieldske uagtet T.hjems tunstforening i flere hen i^der'ma! arbeide paa omraadet for disse turistforeninger, der med skie smaa midler ikke er istand til at udrette noget af betydning. For reisehalndbogens 2den udgave har man. 7 endnu ikke for 1893 faaet opgjør fra kommissionæren, hr. boghandler A. Brun.. / ^ Af restoplaget af Iste udgave af reisehaandbogen 3er omdelt ca. 80 ekspl..til amtsskolen paa øriandet og forskjellige nordenfjeldske bygdebiblio- Af andre ting, man kunde anføre vedkommende turistforeningens virksomhed i forløbne aar, kan nævnes:., r Et andragende om bidrag for anlæg af en vei over Reppe til Jonsvandet maatte man afslaa som vistnok liggende udenfor turistforeningens virksomhed og i ethvert fald over dens midler. ^ Man har anbefalet et andragende fra Stuedal, øverste del af Tydalen, om ugentlig post fra postaabneriet i Aas, hvad der vil være af interesse for turister.,.,... ^ Efter opfordring fra formanden i komiteen tor dannelse af en hoteleierforening for landet, hr. hotelj eier Fritzner, Kristiania, har man havt møde med hoteleieme her paa stedet. Efterat en forening nu er dannet for det søndenfjeldske Norge, er sagen lagt i de interesseredes, de herværende hoteleieres, hænder _ ^^^., Man har i det forløbne aar, som før, oversendt turistforeningens vimpel til de turiststationer som har antaget de af bestyrelsen opstillede takster for bevertning og nattefogi. Ifjor sendtes vimpler til madame Iversen (Gilsaa hytte), Peder Johnsen Brynildsvold (Brynildsvold, Ridalen), John Storli (Storle dalen, Opdal) m. fl. ' ^, Bædekeh nye udgave af Norwegen undschweden" er ifølge anmodning bleven korngeret for de nordenfjeldske turistdistrikters vedkommende. Af bestyrelsens funktionærer har ifjor sekretæren besøgt Troldheimshytten, hvorom indberetning til bestyrelsen er afgivet. Formanden har opgaaet ruten; Enafors, m^

4 8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold '' ^ M S f n d e n s indberetning til bestyrelsen hid- ^^^^^Fra Enafors over Ena til Enkroken (ganske godt kvarter) gaar vei.' ^^^^ ^nkroken over Ena Ir veien for turister saa vanskelig at finde, Ena saa dyb at der paa denne rute er-omtrent umuligt at gaa'eller komme frem uden fører Turen fra Enkroken til Sylhyddan n.o. for Sylene fører over vidtstrakte høifj elds vidder uden sætre paa Snasahogarnes nordøstre afheldnmger ^ Svlhyddan" maa endnu karakteriseres som en meget iarvelfg station: en kogeovn, en krak, et.lidet bord og et vaskevandsfad, 4 tomme brikser langs den ene væg, ikke vedforraad, øks eller nogensomnels bekvemmelighed. Forudsætningen er formentlig, at teister fra Handøl eller Enafors skal medbringe teoper og alle fornødne utensilier. ^ For almindelige turister er hytten omtrent == 0 paa sommers tid. Turen fra Enkroken til Nedalen tog, uagtet blot ^U times rast ved Sylhytten, 15 timer Af disse grunde: de svære distancer den mangelfulde Sylhytte og den vanskelige ad^^^^^ til Enafors (noget lettere til Handøl) vil denne rute neppe endnu kræve nogen foranstaltning fra Thjems turistforenings side saa meget mere som Sylene bestiges ligesaa let fra Nedalen som fra Sylhytten Først naar svenska turistforeningen har forbedret sin hytte (hvad man har givet løfte om skulde ske til sommeren 94), kan vor forening tænke at bekoste veien opvardet mellem Nedalen og Sylhytten, dersom svenska turistforeningen vil opvarde veien fra Sylhytten til Enafors (eller Haridøl). For ikke at lede turisterne ind i en culde sac - Nedalen - og bringe kommunikation tilveie mellem Nordbanerne og Merakerbanen over fjeldet 0 om Hedalen og Sylene, bør T.hjems turistforening besørge opvardet ruterne: Nedalen Fiskaaen (klop) Storeriksvold (Essandsjø), samt: Nedalen Esna grube (klop over Esna), Garklepvolden a) Østby og b) Skarpdalsvold Gilsaa hytte Meråker Fra Storeriksvold kan man ogsaa over Storvolden (fast beboer) faa let dagsmarsch frem til Storiien jernbanestation. Denne sidste rute kunde blive af speciel interesse for svenske turister. En rute: Esna grube-broksjøerne-østby trænger ligeledes en smule opvardning. Den fører over vakkert høifjeld, og er en let udgang for turister fra Stuedal Nedalen til Tydalen Selbu. Trakterne om Essandsjø, Esna grube over til Skarpdalsvold og til Østby foreslaaes snarest opgaaede og beskrevne... Paa hjemkomsten fra Kvikne tog jeg ifjor sommer veien over fjeldet fra Grut i Meldalen tilestenstad i Støren. Denne rute danner, foruden de allerede i reisehaandbogen anførte ruter fralrondhjem ind i Troldheimen, den efter min mening smukkeste overgang fra Gulas til Orklas dalføre. Ruten vil blive nærmere beskrevet sandsynligvis som et tillæg til reisehaandbogen, og fører over vakkert høifjeld med overordentiig smuk udsigt over store vidder og over hele Troldheimens fjeldrækker. Turen: Grut-Estenstad tager 8-9 timer. Fra Estenstad faaes skyds - 8 km. - til Støren hotel. Med Ole Andersen Grutehougen (Adresse. Grut, Meldalen) bør træffes overenskomst om takster for føring til ialfald Bækkesæter, hvorfra sterk vei ned til Estenstad.

5 10 Sammendrag af kassabogen Va 93-^ ' : A. Indtægt 1. Kassabeholdning kr "Bøsserne paa Fjeldsæter og Tem- 5ervold.., Reisehaandbogen, Iste udgave do., 2den do Kontingent for r) , do ' Restancer af kontingent, f ra foreg ' TO " aar..... Refusion fra Kristianssunds turistforening.... Refusion fra Ole Græslivold.. Bidrag af brændevinsbolaget :00 Refusion Udlaan af-tepper paa Oraakallen Renter i kreditbanken,for Refunderet porto... Tils. kr B. Udgift: Lerfosveiene (materiel, arbeidspenge, grus, thinglæsnihg, arbeidsbestyrerens løn, inspektionsreiser m.. v = Oraakallen (assurance, transportomkostninger, reparationer, inventar, stativ.m. v.).. ;. Troldheimshytten (inspektion, assurance, vertinden, inventar, førerløn, klopper, opvardning m. v.). Bud, avertissementer, trykning, porto, fragt m. v. kr Overf. kr ^ Overf. kr. Sekretær og kasserer... Kristianssundsudstillingen.. Reisehaandbogen, 2den udgave;. r' Dvs. udlæg vedk. arkivet m. v.. Inspektionsreiser og opgaaelse af n nye ruter _ " ' ' Fører paa Nedalen... < Refusion... ^- Depositum af hermetik paa Nedalen og Stuedal. _ Saldo for regnskabsaaret 1 kreditbanken.. '.. n Kassabeholdningx^/s Tils. kr Trondhjems turistforenings formue pr. ^ Halvdelen i turisthytten i. Troldheimen, - brandtakseret for ^ kr. iouu.uu Do. i inventar i samme, brandtakseret for , 1/2 X kr =.kr ,2. Hytten paa Oraakallen med kjøk-. kenbygning og privet samt inven-.tar, kikkert og sigtekart, brandtakseret for.... Inventar vedk. arkivet do. ^ paa'nedalen. do. paa Græslivold, ca '200: Overf. kr

6 Overf. kr. Inventar paa VoUansæter., ca. Depositum af hermetik paa Nedalen og Stuedal (skal refunderes foreningen ved salg),, Tilgode af Kristianssunds turistforening, (halvdelen af omkostningerne ved Troldheimshyttens drift i 18^794, undtagen føreriøn, der bæres af T.hjems turistforening alene). A/%A " Restancer paa kontingent kr. 9.0U hvoraf kr kan^ afskrives n Tilgode af Ole Græslivold.. n Indest. i Nordenfj. Kreditbank", n do. i «Privatbanken".. n Tilgode af dr. Kraft, Orkedalen.» do. - Nordenfj. dampskibsselskab".. Kassebeholdning hos kassereren. Beholdning af reisehaandbøger, 2den udg.: 12 indb. ekspl. ca. kr i materie æ 17. Tilgode af A. Bruns boghandel for 200 indb. ekspl. af reisehaandbøger, 2den udg., sendt samme i kommission, men endnu ikke modtaget opgjør ca. Herfra gaar:. 1. Sekretær og kasserer, optjent, men endnu uhævet løn ca. kr Gjenstaaende veiar-^ n» Tilsammen kr Overf. kr kr Overf. kr kr. 7704,70 beider ved Lerfossen (uanvendt af brænde vinsbolagets bevilgning) ' "'""^^ ^Jl Igjen som beholden formue. kr Forslag til budget for 18^796- Indtægt: 1. Kassabeholdning..... kr. (deraf endnu uanvendt af brændevinssamlagets bidrag for 1893 til Lerfosveiene kr ) 2. Medlemskontingent og restancer. 3. Reisehaandbogen Antaget bidrag ' fra brændevinssamlaget " 5. Refusion fra Kristianssunds turistf. 6. do. - Ole Græslivold.. 7. Tilgode af Nordenfj. dampskibsselskab" " 8. Renter : Af statsbidraget 18^795 _^^^ kr. Udgift: 1. Lerfosveien.... -kr. 2. Hytte paa Vasfjeldet (eller eventuelt oversigtskart) og gangsti til Storheia samt hytte.... il Overf. kr,

7 no,.. Overf. 3. Baad i Essandsjø 4. do. i Gjevilvandet og opvardning til Troldheimshytten Opvardning gjennem Neådalen.'6. Førerlønninger, kloppe etc Assurance 8. Trykning, porto, fragt, avertissementer, budpenge, karter etc. 9. Sekretær og kasserer 10. Inspektionsreiser og opgaaelse af nye ruter 11. Udbedring af stierne til Oraakallen 12. Tilfældigc udgifter - C* Schulz,..formand. E. A. Tjonseth, viceformand. M. Bugge. L. F. Weidemann, sekretær og kasserer. kr ' kr P. Gløersen. Medlemsfortegnelse niars Livsvarige medlemmer: Hansen, A. L, kjøbmand ".... Thomle, E. A., kgl. fuldmægtig, rigsarkivet, Kristiania Aas, Ole, guldsmed Adeler, Otto D., bankchef Alstad, A. S., bagermester Andersen, Anton, sadelmager Arentz, N. P., overlærer' Bachke, A. S., direktør, Ringve Bachke, Halvard, advokat ^ Bauck, H. J., kjøbmand Bauck, Hans overretssagfører Baumann, Cari, fhv. dampskibsekspeditør Beichmann, F., politimester Bennett, A., kjøbmand. kberg, Andr., overretssagfører Berg, Arthur, kjøbmand Berg, ClaUs, konsul Berg, Lauritz, bankkasserer Berg, Nils, handelsmand, Afjorden Bergersen, Bernh., overretssagfører Bergh, Johan, assessor Berle, W., kjøbmand Birch, Fr., Selbu.

8 16 Bohne, F. M., slagtermester Bomhoff, Karl, bankdirektør Borthen, dr. Lyder, læge Borthen, Tob. U., kjøbmand Braae, Olaf, handelsfuldmægtig Bratt, Johan F., agent, Breien', J., sorenskriver, Brinchmann, Chr., bankkasserer Brinchmann, Chr., jr., handelsfuldmægtig Brock, A., skoleinspektør Brun, A., boghandler, Brun, Johan, apotheker Bruun, Fritz, kjøbmand Bruun, Jac, kjøbmand Bryn, Halfdan, læge Brækstad, Chr., boghandler, Brænne, Bernh., farver Buaas, Ingebr., overretssagfører Buaas, Kasper, kjøbmand Bugge, M., adjunkt Bye, C. M., fattigforstander Bøckmann, M., læge Bødtker, Fr. jr., læge Bøgh, W. B., boghandler Børseth, L., farver Carstens, C. W., overlærer Castberg, T., kaptein Christensen, Joh. jr., arkitekt Christiansen, Carl, fhv. forvalter Christiansen, John, bankbogholder Christophersen, G., Selbu Clausen, P. A., hotelejer Conradi, P.. læge, Selbu Daae, Robert, disponent Dahl, A., kjøbmand Dahl, Hans L., kjøbmand 17 "Dahl, J. W. Gedde, prest, Surendalen Digre, Johannes, fabrikeier "Dons, Karl, skolebestyrer Dybdahl, P., amtsskolebestyrer, Øriandet Eid, Chr. M., agent, Hamburg Eide, Paul, hoteleier Erichsen, E., konditor Eriksen, Anton O., kand. jur., Nordmøre Eriksen, A. Holbæk, boghandler Falck, F., urmager Finch, H., forstander Finne, Jacob, konsul Fleischer, H., kandidat Fornæs, O., kjøbmand Geeve, Georg, vognfabrikant Gehe, R., restauratør g- Gill, A. T., løjtnant Gjemsøe, P'., hotelejer Gløersen, P., overretssagfører Gould, E. F. R., London Gould, T. H., do. Grilstad, Olaf, handelsmand Grønning, Emil, kjøbmand Grønning, M., lærer Grønvold, Jac, maskiningeniør Guttormsen, S., stadskonduktør Hagen, J., læge Hagen, Peter L., handelsbetjent Halset, M., handelsreisende Halvorsen, Magnus, grosserer Hansen, H. O., kjøbmand Hansen, Kr., handelsgartner Hansen, Ludv., sadelmager -Hansen, Peter A., garveribestyrer

9 18 Hansen, Thv., fabrikejer Hartmann, M. H., kjøbmand Heiberg, J., læge Heide, adjunkt Helberg, Joh., kjøbmand Helgerud, G. H., kjøbmand Hertzberg, H., dampskibsfører Heyerdahl, Georg, ingeniørkaptejn Hielm, Chr., driftsbestyrer Hirsch, Robert, apotheker Hirsch, Robertus J., provisor Hoff, Arnulf, guldsmed Hoff, Jens, kjøbmand Hoff, L. M., bagermester Hoff, S., urmager Hoff, T., kaptein. Molde Hoff, W., bagermester Hofflund, Alf, arkitekt Holm, 0., kaptejn Holst, I. M., kjøbmand Horneman, Th., godsejer, Rissen Huitfeldt, Herm., konsul Huitfeldt, Ivar, konsul Hval, A., prest Høe, Jacob, politifuldmægtig, Kristiania. Høitomt, J., kaptejn Ihlen, Emil K., kontorchef Iversen, B., kjøbmand Jacobsen, C. M., overretssagfører Jelstrup, Henr., overretssagfører Jensen, V., postmester Jenssen, Anton, jr., konsul Jenssen, Caroline, frue Jenssen, Einar, løjtnant, Mosviken Jenssen, H. P., ritmester Jenssen, Harald, bryggeriejer f IV Jenssen, Halvor, kjøbmand Jenssen, Hanna, frk. Jenssen, Nicolay, banksekretær Johansson, C. T., kjøbmand Johnsen, H. J., bogholder Johnsen, Rolf, kjøbmand Jiirgens, H. G., verksbestyrer Jørgensen, Jørgen, kjøbmand Kielland, F. H., kaptein Kindt, Alfr., kjøbmand ^-Kindt, Olaf, læge «Kjeldsberg, F., handelsfuldmægtig Kjeldsberg, R., konsul Kjærem, Charles, restauratør Kliemeck, Julius, kjøbmand, Berlin 1^ Klinge, Nicolay, kjøbmand Klingenberg, H. F., konsul f< Klingenberg, Ingvar, kjøbmand 1 Klingenberg, Odd, stud. jur. Klingenberg, Sverre, overretssagfører Knoff, C. A., kaptein Knoff, Chr., ingeniør Knoff, S. O., fabrikejer Knudtzon, C. A., ritmester Kock, Alb. Emil, malermester Kraft, E., læge, Orkedalen Krogh, CA., driftsassistent Krogh, I. v., kaptejn Krogh, Johan, kjøbmand Krogh, Vilh., brugsejer, Kystad Kunig, H., bygmester Kuraas, Iver, gaardbruger, Jensvold: Kvenild, Axel, bogholder Kvenild, I. M., kontorchef Kvenild, Kari, kjøbmand Larsen, Hans, grosserer

10 20.Larsen, Laur., bogtrykker Lassen; Cari, kjøbmand Hamburg Laugsand, O., farmaceut tsmanntc dr. fflos., tabriubestyrer Lossius, K., adjunkt -i^ Lund, K., ingeniør " Lund, P. A., restauratør Lund, Rasmus, mægler Lundgreen, Fr., kjøbmand _ -tykke, Ivar, handelsfuldmægtig ' Lyng, Joh. D., kjøbmand Lyng, Joh.s, institutbestyrer ^ T vsholm, Bjarne, læge ' Løchen, blif, overretssagfører «^ Løcke, H., kand. jur. ' løken Håkon, overretssagfører Løken, Ole, overretssagfører Madsen, M-, kjøbmand Matheson, Birger, agronom Matheson, Chr,, kjøbmand Matheson, Jacob, kjøbmand Matheson, Valdemar, kjøbmand Matzow, Jens, J^^^f^f^f^^f^L:^^ Midelfart, E., oberstløitnant. Skien ^ Mogstad, E. D., kjøbmand ' Monssen, O. Andr., kand. Monsen, G., cand theol. -Moe, Jacob, maskininspektør Moe, Thv. M., kjøbmand Motzfeldt, Arthur, ingeniør Moxnes, N., vognmand.moxnes's, 0. A-, blikken^ager Muller, M., enkefrue, Bakke Møller, H., ciselør jqissen, Hartv., løjtnant Nissen, Rasmus, stud. real. Noodt, M. W., urmager Noodt, Nicolai, kjøbmand Norum, Karl, arkitekt Nossum, Joh.s, kjøbmand Nydalens fabrikker Nyqvist, O. L., general, Kristiania Olsen, E., fotograf Orkla, dampskibet Paasche, J. P., bogbinder Persen, L. Borchgrevink-, handelsfuldmægtig^ Petersen, A., foged Petersen, Joh., byfoged Piene, J. C, grosserer Poulsen, Poul H., kjøbmand Prøsch, G. C, kjøbmand Quilfeldt, A. F. v., hotelejer Raaen, I. C, fuldmægtig Rambech, A., maskiningeniør Richter, J., overlærer Richter, O., proprietær, Stjørdalen Rise, O., proprietær, do. Ryjord, J. E., grosserer Rønning, Per, kand. farm. Salyesen, A., ingeniør S9hare, Chr., fuldmægtig Scharlachj dr., Bergen Schiøtz, Joh.s, forstmester Schultz, Andr., læge Schulz, Carl, overlærer Schøyen, K., cand. real. Sejersted, J., oberstløitnant Selmer, Chr., cand. jur.

11 22 Siem, Jul, kjøbmand Sjøberg, CG, hattemager Skavlan, S.; prest Smedsås, L. J., kjøbmand Smith, Riddervold, overretssagf Solberg, L., arkitekt Solem, A., toldbodformand Solem, H., handelsreisende, Kristiania Sommerschield, Edv., kjøbmand Spørck, A., kaptein Spørck, Camilla, frue Spørck, Henr., kjøbmand Spørck, Ludv., kjøbmand Spørck, Mimi, frue Stabell, G., institutbestyrer Stabell, H. N., kjøbmand Steensgaard, Chr., kjøbmand Stoltz, D., agent Stoppenbrink, W. kjøbmand Strand, bager, Rindalen Strøm, Edv., feieriinspektør Strøm, Odin, skomagermester Swensson, P. G.. kjøbmand 23 "Widerøe, M. C, bagermester Wigen, A. F., kjøbmand Øien, Adolf, kjøbmand Øien, Anton, kjøbmand Øyen, Søren, kjøbmand Thams, M., grosserer, Orkedalen Tharum, Julius, kjøbmand Thaulow, L., kjøbmand Torgersen, Oluf, kjøbmand Trapness, Alb., bagermester Tønseth, Chr., ekspeditør.tønseth, Ernst A., jr., agent Weidemann, Lars, ingeniør Weisser, Thv., sparebankkasserer Wessel, A., kaptejn Wessel, P., bankbogholder Wetlesen, E., kand., Selbu

årsbergfning 1900^1901.

årsbergfning 1900^1901. Troncihjcms furisfforcnings årsbergfning 1900^1901. Ved generalforsamling den 27de april 1900 valgtes som medlemmer af bestyrelsen: Overlærer Schulz. Overlærer Lossius. Kjøbmand Grilstad. Fuldmægtig Eosenvinge

Læs mere

Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling

Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling vedtoges det ved generalforsamlingen i 1891 af læge å.smdfrém$me forslag til tillæg til foreningens

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

1 Aarsberetning for IS^VQSm

1 Aarsberetning for IS^VQSm Indhold: Side. "t. Aarsberetning for ISS-i/gs. 5 :2. Sammendrag af kassabogen: n/s 1894 6/3 18^5 10 :3. Oversigt over foreningens formue pr. ^/g 1895 11 4. Bestyrelsens forslag til budget for 189B/gg 12

Læs mere

Trondlyems turistforenings aarsberetning

Trondlyems turistforenings aarsberetning Trondlyems turistforenings aarsberetning for 1904-05. Paa generalforsamlingen 28. marts 1904 gjenvalgtes de to udtrædende medlemmer af bestyrelsen, adjunkt Sommerfelt og kand. Schulerud. Bestyrelsen har

Læs mere

Trondlijenis turistforenings aarsberetning

Trondlijenis turistforenings aarsberetning Trondlijenis turistforenings aarsberetning for 1909. Paa generalforsamling 2. april 1909 blev d'hrr. kontorchef Noodt, kasserer Bech og bokhandler Brun, som stod for tur til at udtræde av bestyrelsen,

Læs mere

Trondhjems taristforenings aarsberetning

Trondhjems taristforenings aarsberetning Trondhjems taristforenings aarsberetning for 1912. Den aariige generalforsamling blev avholdt efter forutgaaende bekjendtgjørelse torsdag den 28de mars. J9J2 i Haandverks- og Industriforeningen, Formanden

Læs mere

TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906

TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906 TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR 1905 AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906 Troldheimen Rindalen Nordmarkerne. (Af tekniker Einar

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915.

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915. - plettet iao$ /.; ' opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ ForsilcpM^ssuxn, * ',c;a. SOO ' -^, ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. MpvtdkontQt% Søndre 6ade tv Trondjhj^m. ttfefonøf 48«F, IIM,

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning

Trondhjems turistforenings aarsberetning E Qpundkapitat... Indbetalt Foi?$ikpingssum. n sj. v./. jp^v..^..^ yj ' ^ oprettet 1803^-...6 Miiiionep....73 - ca. 900 Bpand Indbpudstyvepi Véepdifopsendelsep Sjø- & Tpanspopt- samt Ånsvaps-Fopsikping,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

l&éjrømiita Trondhjems turistforenings aarsberetning wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn,

l&éjrømiita Trondhjems turistforenings aarsberetning wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn, SSS555S wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn, l&éjrømiita t-*"*" "^^ oprettet 1^03 Johs. Thv. Thomassen adrn. Dipeltté]? Fopsikpingssum ove» S30 Miiiionep Trondhjems turistforenings aarsberetning for 1018. IL

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

C. Lundj Trondhjem. Skal De med jernbane, dampskib eller automobil, Benyt Bennetts Billetter. Dampskibsekspedition Spedition Assurance

C. Lundj Trondhjem. Skal De med jernbane, dampskib eller automobil, Benyt Bennetts Billetter. Dampskibsekspedition Spedition Assurance !ilih:!!!nl!i!«!w!i ' % ASSURERER MOT Brand oø Driftsstane!, i. o som følge &v samme Tlllaegsforslkrine til bygninger i..brandkassen" Husleleforslkrlne Indbrudstyverl oø Ran > Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Trondhjem-Løkken-Troillieimen

Trondhjem-Løkken-Troillieimen Trondhjem-Løkken-Troillieimen Letteste adkomst til Trollheimen er at reise med /s Orkla : Trondhjem^Thamshavn Elektrisk Jernbane:... ThamshavnsLøkken og videre med Assurerer mot Brand oe Driftsstans som

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

VIRKSOMHED OG REGNSKAB

VIRKSOMHED OG REGNSKAB VIRKSOMHED OG REGNSKAB Oen Bestyrelse, der valgtes paa Generalforsamlingen den 30. Marts 1919 konstituerede sig i sit første Møde med Kunstmaler Sigurd Wandel som Formand, Bogbindermester D. L. Clément

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m DDS SP v.3.12.6.2 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 75089 Marcus G. Poulsen 12-073 Ballerup Skf. 198/14 200/12 398/26 G 2 58160 Victor Straus 12-033

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over 136 T. TOBIASSEN KRAGELUND tekniske Fremskridt ersaa omfattende, at det ene bliver videnskabeligt afpasset efter det andet. Nu tales der forøvrigt om Hærdning i Olie, noget lig nende skal vore Forfædres

Læs mere

Indhol dsf ortegnelse.

Indhol dsf ortegnelse. Indhol dsf ortegnelse. 1. Trondhjems turistforenings førstetiår, ved C. Schulz 2. Trondhjem Hevne Hevnekjølen, ved C. Schulz 3. Vinterturistliv, besøg hos finnerne 1889, ved E. A. Tønseth 4. Toppe i Troldheimen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere