Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.)"

Transkript

1 Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.) Kandidatafhandlingen er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt emne, og for cand.merc.(jur.) evt. tillige den erhvervsøkonomiske metode. Emnet skal være afgrænset på en sådan måde, at afhandlingsarbejdet kan gennemføres inden for rammerne af ½ studenterårsværk (30 ECTS). For studerende, der er optaget cand.merc.(jur.)-studiet før september 2008 og ikke senere er overgået til 2008-studieordning, skal afhandlingen indeholde elementer af både erhvervsjura og erhvervsøkonomi. De fleste erhvervsjuridiske emner har erhvervsøkonomiske elementer forstået på den måde, at de har erhvervsøkonomisk betydning. Det vil derfor normalt ikke være et problem at opfylde kravet om elementer fra begge fagområder. 1. Emnet Kravet om, at afhandlingen skal være et selvstændigt arbejde, kan være vanskeligt at definere præcist. Det kan være lettere at nævne eksempler på arbejder, der ikke kan betragtes som selvstændige. Det er ikke et selvstændigt arbejde, hvis der blot gengives, hvad der findes i en lærebog eller anden fremstilling. Foretages derimod en analyse af et emne på grundlag af den foreliggende litteratur og den tilgængelige domspraksis, kan det være et selvstændigt arbejde. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der vælges en anden indfaldsvinkel end den, der ses i andre arbejder om emnet. Typisk vil det være lettest at skrive en selvstændig fremstilling, hvis der enten er nyheder på området i forhold til den tilgængelige litteratur, f.eks. en lovændring eller nyere domspraksis, eller hvis man kan kombinere forskellige juridiske discipliner. Er et emne ikke tidligere behandlet i litteraturen, f.eks. fordi det er et nyt regelsæt, vil en fremstilling relativt let kunne fremtræde som et selvstændigt arbejde. Tilsvarende vil en analyse af virkningen for dansk ret af en retsakt fra EU kunne være et selvstændigt arbejde. Emnet kan også være en retssammenlignende undersøgelse af et emne, typisk Danmark i forhold til ét andet land. Det vil oftest række for vidt at sammenligne med flere lande, men kan vel efter omstændighederne være muligt. Eksempler på kandidatafhandlinger på cand.merc.(jur.) og cand.jur. kan findes på biblioteket. For så vidt angår juridiske afhandlinger, kan endvidere henvises til Justitia, der udgives af DJØF s Forlag med 6 årlige hæfter. I Justitia er optrykt en række gode specialer/afhandlinger. Emnet skal være afgrænset på en sådan måde, at der kan foretages en passende behandlingsdybde. Netop ved, at arbejdet får en passende behandlingsdybde, er der mulighed for at demonstrere beherskelse af den juridiske og/eller den økonomiske metode. Er emnet afgrænset for bredt, vil behandlingen kunne blive for overfladisk. Omvendt vil et 1/7

2 for snævert afgrænset emne kunne give problemer i forhold til at give afhandlingen et tilstrækkeligt omfang, idet det typisk ikke vil være hensigtsmæssigt at aflevere en afhandling, der er mere end % under maksimumgrænsen for omfanget. En afgrænsning af emnet kan både ske i titlen, eventuelt i en undertitel og i et særligt afsnit om afgrænsning. Vil man f.eks. gerne skrive noget om Bankgarantier, men erkender man samtidig, at man ikke kan behandle det helt bredt inden for rammerne af en kandidatafhandling, har man flere muligheder for at begrænse omfanget. Man kan f.eks. anføre en undertitel, med særlig henblik på indsigelser fra det underliggende retsforhold. Man kan i stedet i titlen begrænse emnet til indsigelser, f.eks. Indsigelser mod udbetaling under bankgarantier. Yderligere begrænsning vil kunne indlægges i titlen, f.eks. Udbetalingsindsigelser mod anfordringsgarantier. Vælges der den ret brede med særlig henblik på, er der lagt op til, at der foretages en ret bred behandling af emnet, idet der dog særlig er lagt vægt på et bestemt aspekt. Undertiden kan det være hensigtsmæssigt, men vil næppe være det i det netop anførte eksempel. Ved den sidstnævnte vil det formentlig kunne være vanskeligt at fremskaffe det nødvendige materiale til en afhandling af passende omfang, hvorimod den mellemste formentlig ville være relativt let at give et passende omfang med en passende behandlingsdybde, hvorfor den nok vil være at foretrække. Generelt lægger en afgrænsning af en afhandling med en undertitel med særlig henblik på op til en ret bred behandling af emnet, medens en afgrænsning, der er direkte formuleret i hovedtitlen lægger op til en mere direkte tilgang til det valgte emne, men typisk vil der dog også i disse tilfælde være behov for et oplæg af nogen bredde til behandlingen af det specielle emne. I det omfang der kan indlægges en begrænsning i titlen, uden at den bliver alt for lang, vil det typisk være at foretrække. Et afgrænsningsafsnit i selve opgaveteksten, kan derefter indeholde en mere præcis angivelse af, hvad der behandles, og hvad der ikke behandles, i det omfang der er behov for det. 2. Formelle krav til omfang Kandidatafhandlingen skal have et omfang på ca sider, maksimalt anslag (to studerende sider maksimalt anslag). Dette er inklusive indholdsfortegnelsen og noter, men eksklusive litteraturliste, resume og eventuelle bilag. En side er ca anslag inklusive mellemrum med det nedenfor angivne layout: Venstre/højremargen 3 cm Top/bundmargen 3 cm Linieafstand 1,5 Tabulatorstop hver 0,5 cm Skriftstørrelse 12 Skriftstørrelse noter 10 Skrifttype Times New Roman Overskrifter skal markeres ved større skrift og/eller fed. Anvendes et andet layout, vil det maksimale antal anslag kunne fylde mere eller mindre end 80 sider. Afhandlingen skal være forsynet med en forside, af hvilken følgende oplysninger fremgår: Navn, cpr.nr., studieretning, vejleder, emne/titel og anslag. 2/7

3 Afhandlingen skal endvidere være forsynet med et engelsk resumé på 1-2 sider. Se i øvrigt om formelle krav i studieordning og fagbeskrivelse. Er afhandlingen efter nærmere aftale skrevet på et af hovedsprogene, skal den forsynes med et resumé på dansk. Deadlines / vigtig datoer Valg af emne og evt. forslag til vejleder skal være foretaget/stillet senest anden fredag i december eller juni. Emnet og evt. forslag til vejleder skal afleveres på Studiesekretariatet for Jura på skemaet Forslag til Kandidatafhandling/speciale (findes på uddannelsens hjemmeside). Har du allerede været i kontakt med den, du foreslår som vejleder, bør du anføre det.. Efter vejledningskoordinatorens fordeling af vejledere (i december/juni) er det den enkelte studerendes eget ansvar at få indgået en vejlederaftale med den tildelte vejleder. Tildelingen af vejledere vil fremgå af opslag på uddannelsens hjemmeside under Uddannelsens opbygning, Kandidatafhandling/speciale. Det er vigtigt, at skemaet med emne- og vejlederforslag afleveres i rette tid af hensyn til både fordelingen af vejledere og den videre skriveproces. Det udarbejdede speciale afleveres i fire eksemplarer dog fem eksemplarer såfremt der har været to vejledere på projektet på Studiesekretariatet for Jura. Afhængig af hvornår du skriver specialet, skal dette afleveres første hverdag i juni eller første hverdag i januar med henblik på eksamination i juni/januar. Afleverer du ikke inden for de nævnte frister, har du brugt et eksamensforsøg. Afmelding af speciale kan ikke finde sted. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan universitetet (ved Juridisk Studienævn) dispensere fra den fastsatte frist. Afleverer du ikke inden for de nævnte frister, skal der indgås en ny vejlederaftale med samme vejleder. Du skal have godkendt en ændret opgaveformulering i den nye vejlederaftale. Denne aftale skal godkendes af studielederen inden udgangen af juni henholdsvis januar. Specialet skal afleveres senest 3 måneder efter denne godkendelse, dvs. senest inden udgangen af september henholdsvis april. Afleverer du ikke inden for den nye frist, kan du få et tredje forsøg efter samme regler, som gælder for andet forsøg, dvs. ny vejlederaftale inden udgangen af oktober henholdsvis maj og yderligere 3 måneder. NYT: Det udarbejde speciale afleveres i 4 dog 5 eksemplarer såfremt der har været to vejledere på specialet på Studiesekretariatet for Jura den første hverdag i henholdsvis juni og januar. Forsiden skal indeholde navn, cpr.nr., vejleders navn, dansk og engelsk titel. Samtidig skal der afleveres en ekstra forside til brug for eksamenskontoret, som indtaster den danske og engelske titel til eksamensbeviset. 3/7

4 Bemærk at udskrift ikke kan foretages på instituttet. Det er en god ide at forberede arbejdet med afhandlingen i god tid ved bl.a. at orientere sig bredt om emnet og få bestilt relevant litteratur tidligt. Det er ikke sjældent et problem at få fremskaffet relevant litteratur hurtigt via biblioteket. Det kan i øvrigt være en god ide at drøfte et evt. emneforslag med en potentiel vejleder på instituttet. 3. Skriveproces Overordnet set er skriveprocessen typisk individuel. Det er individuelt, hvor tidligt i forløbet man starter med at skrive selve teksten. Nogle kan med fordel vente med at starte skrivningen af teksten, til de har en fuldt gennemarbejdet disposition. Andre kan med fordel starte skrivningen, i hvert fald af enkelte afsnit som de har overblik over, på et tidligt tidspunkt sideløbende med, at de fortsat foretager litteraturstudier og arbejder med at forfine dispositionen. Det er en god ide at drøfte med vejlederen, hvordan den enkelte bedst kan arbejde med det valgte emne Disposition Når emnet er valgt, skal der udarbejdes en disposition. Dispositionen er afhandlingens skelet, og den er ikke til at undvære. Vejlederen danner i høj grad sin mening om afhandlingen ud fra dispositionen. Til at begynde med kan der udarbejdes en rådisposition. Her skrives de hovedpunkter ned, som skal medtages i afhandlingen. Rækkefølgen af aspekternes behandling i afhandlingen afhænger af emnet. Normalt er det sådan, at generelle emner skal behandles før de mere specifikke emner. Spørgsmål, der forudsættes bekendt ved behandling af andre spørgsmål, skal normalt behandles først. Det væsentlige er, at rækkefølgen generelt afspejler emnets»tankegange«(den røde tråd). I forbindelse med kildesøgningen og det øvrige arbejde med afhandlingen bør rådispositionen udbygges. Det kan være en god idé at sætte de aspekter, som kommer frem under arbejdet, ind i en arbejdsudgave af dispositionen. Efterhånden som arbejdet skrider frem, skal dispositionen tilpasses. Hvert emne eller spørgsmål, der rejser sig, bør behandles i hvert sit afsnit eller underafsnit. Det sker for nogle under arbejdet med afhandlingen, at de går i stå med projektet. Hvis det sker, så er det en god idé at kontakte vejlederen. Vejlederen kan ofte hjælpe med at skubbe projektet i gang ved at give inspiration til, hvordan man kan genoptage/forsætte med projektet Form 4/7

5 Afhandlingen skal indeholde en indholdsfortegnelse og en litteraturfortegnelse. Afhandlingen bør være uden bilag, medmindre der er henvist til materiale f.eks. utrykte domme der ikke er tilgængeligt i almindelige kilder. I så fald bør det drøftes med vejlederen, om materialet er så vigtigt, at det skal med som bilag. Indholdsfortegnelsen er på sin vis den afsluttende disposition forsynet med sidetal for de enkelte afsnit. Afsnittene bør nummereres. Underafsnit bør ligeledes nummereres eller litreres. Afhandlingen bør være bygget op med en indledning indeholdende bl.a. opgave/problemformulering, materiel behandling af emnet og en afslutning/konklusion samt en kort sammenfatning på engelsk. Indledningen skal kort beskrive, hvad afhandlingen handler om og eventuelt særlige spørgsmål, der vil blive behandlet samt i fornødent omfang en beskrivelse af den valgte metode. Indledningen er således præsentationen af afhandlingen. Indledningen bør være kortfattet og enkel. Afslutningen bør tage tråden op fra indledningen. Hovedresultater eller hovedkonklusioner, der er fundet i afhandlingen, bør nævnes. Afslutningen bør også være kortfattet. Selve den materielle behandling af det valgte emne bør inddeles i hovedafsnit og underafsnit i overensstemmelse med dispositionen/indholdsfortegnelsen, jf. foran i afsnit Sprog og stil Afhandlingen bør skrives i samme sprog som andre opgaver af juridisk art. Som oftest er det en ret dårlig idé at forsøge at kopiere det sprog eller den stil, der f.eks. findes i love eller forarbejder. Der bør ikke være fyld i afhandlingen. Der bør f.eks. ikke være forskellige mere eller mindre svulstige programerklæringer om, hvad der skal opnås. I afhandlingen bør formuleringer som»jeg synes«undgås. Det er vigtig at demonstrere, at afhandlingens forfatter har forstået de retsforhold, der behandles, og at han/hun kan argumentere for sine synspunkter. Det er ofte en god idé at søge den enkle løsning på problemer. 3.4 Litteraturfortegnelse, citering, noter og småtryk Litteraturlisten skal angive den litteratur, der er citeret i afhandlingen. Litteraturen skal angives med forfatter, værkets navn, udgave og årstal. Litteraturfortegnelsen er som regel placeret bagerst i afhandlingen. Det er centralt, at der citeres hver gang, der gengives noget fra andre. Citering sker i noter. I noten skal nævnes forfatter, titel og sidetal. Der skal altid citeres fra den seneste udgave af værket. Det er ikke nødvendigt at citere hele værkets titel og udgave eller samtlige forfattere, blot dette fremgår af litteraturfortegnelsen (f.eks. kan Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2. udg., 2006 benævnes Søren Friis Hansen m.fl.: Selskabsret 1). Er der et værk, der citeres til flere gange, kan særlig 5/7

6 forkortelse benyttes (f.eks. Selskabsret 1). I så fald skal den særlige forkortelse oplyses i litteraturlisten. Såfremt der ved et citat ikke er anvendt citationstegn, og citatet derved fremstår som den studerendes eget udsagn, vil dette normalt blive betragtet som eksamenssnyd. Såfremt der er tale om eksamenssnyd indkaldes i første omgang til samtale med rektor. Afhandlingen afvises, og der vil normalt blive tale om disciplinære sanktioner. Noter bør ikke indeholde andet end henvisning til domme, litteratur eller lignende. Der bør normalt ikke være tekst i noterne. Hvis et afsnit fra litteratur ønsket citeret i sin ordlyd, bør dette ske i teksten. Er der tale om en citat på flere linier bør det normalt ske i småtryk og med indryk i teksten. Det skal klart og tydeligt fremgå, at der er tale om et citat. På samme vis bør referater af domme ske i småtryk og med indryk i teksten. 4. Vejledning ved kandidatafhandlinger Den studerende vil få tildelt en vejleder af vejledningskoordinatoren. Er den studerende selv kommet med forslag til vejleder, vil der så vidt muligt blive taget hensyn hertil. I forbindelse med spørgsmålet om vejlederens rolle er det vigtig at være klar over, at afhandlingens indhold og gennemførelse er den studerendes ansvar. Vejlederens opgave er at godkende emnet og se på dispositionen. Vejlederens rolle er at forholde sig kritisk/konstruktivt til udarbejdelsen af opgaven. Vejlederen står til rådighed for spørgsmål under skriveprocessen, og læser nogle udvalgte sider af projektet (3-10 sider) for at tjekke skrivestil og opsætning. Vejlederen tjekker ikke på dette tidspunkt formalia jf. punkt 2. Det er ikke vejlederens opgave at læse hele opgaven, inden den afleveres. Det er vejlederens opgave at bedømme den færdige kandidatafhandling og at gennemføre eksamination, hvilket sker sammen med en censor. Omfanget af vejledningen bestemmes efter den enkelte studerendes (og projektets) behov. Dog bør vejledningen ikke overstige i alt 4 timer (ved samarbejde 2 studerende imellem: 5 timer). Som nævnt før læser vejlederen ikke hele afhandlingen, før den bliver indleveret til bedømmelse. 5. Bedømmelsen Ved bedømmelsen lægges vægt på en række faktorer. Der lægges vægt på en hensigtsmæssig afgrænsning af emnet, og at stoffet er disponeret på en hensigtsmæssig måde. Dette vil dog normalt være drøftet med vejlederen i startfasen af projektet. Det er af væsentlig betydning, at behandlingen af emnet rent faktisk ligger inden for rammerne af dispositionen, og at emnet er behandlet med en passende dybde. Det er klart det faglige indhold, der er det væsentligste bedømmelseskriterium. Den sproglige udformning indgår umiddelbart med mindre vægt, medmindre der er tale om ganske markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Indirekte kan den sproglige 6/7

7 udformning imidlertid også have en vis betydning, idet selv et godt fagligt indhold kan fremtræde mindre overbevisende, hvis det er skrevet i et meget dårligt sprog. Resuméet på engelsk vil normalt ikke have særlig betydning for bedømmelsen, medmindre det afviger markant fra et sædvanligt resumé. Ved starten af det mundtlige forsvar får den studerende mulighed for at kommentere det skriftlige arbejde, særlig med henblik på eventuelle mangler eller unøjagtigheder. I øvrigt tager det mundtlige forsvar udgangspunkt i det skrevne arbejde og kan omhandle emner, som afhandlingen behandler eller lader ligge. Et formål med forsvaret er at konstatere, hvor fortrolig den studerende er med det emne, der er behandlet. I øvrigt kan drøftes valget af emne, disposition, afgrænsning, dele af afhandlingen, f.eks. for at afklare unøjagtigheder eller mangler eller relationen til beslægtede retsområder. Forsvaret vil normalt kun indgå med mindre vægt i den samlede bedømmelse og typisk i opadgående retning, medmindre det rent undtagelsesvis konstateres, at den studerende kun har et meget begrænset kendskab til afhandlingens emne. Forsvaret vil normalt ikke kunne udstrækkes ud over en time. 7/7

Vejledning til BA-projektskrivning HA(jur.) & Jura BA

Vejledning til BA-projektskrivning HA(jur.) & Jura BA Vejledning til BA-projektskrivning HA(jur.) & Jura BA 1. Valg af emne Det vil være naturligt om end ikke nødvendigt at hente inspiration til valg af emne i det eller de fag, som har været genstand for

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Vejledning til. kandidatafhandling / speciale. cand.jur. & cand.merc.(jur.) (opdateret 30. maj 2016)

Vejledning til. kandidatafhandling / speciale. cand.jur. & cand.merc.(jur.) (opdateret 30. maj 2016) Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.) (opdateret 30. maj 2016) Kandidatafhandlingen er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt Denne vejledning er gældende for studerende, der skal skrive bacheloropgave forårssemesteret 2017 og frem. 1. Indledning Bacheloropgaven

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.)

Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.) Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.) 1. Information Informationsmøde afholdes i uge 43 i efteråret 2016. Fremover afholdes informationsmødet i henholdsvis marts/april og

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012)

Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012) Notat vedr. bachelor-projekt (opdateret 30. maj 2012) Nedenstående notat opsummerer kort en række forhold vedrørende bachelor-projektet. Det drejer sig om følgende: Studieordningens bestemmelser Typer

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.)

Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.) Oktober 2014 Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.) På 6. semester på HA(jur.)-studiet skal I skrive bachelorafhandling. Det er den største opgave, I skal skrive på jeres bachelorstudie,

Læs mere

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut DAGENS PROGRAM Kl. 12.15-12.55 i Aulaen, Universitetsparken, bygning 1412: Specialeskrivning på Juridisk Institut

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere