OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND"

Transkript

1 11. OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND AV O. E. SCHIØTZ MED ENGLISH SUMMARY" Norges Geol. Unders. Aarbok

2 I en bestemme opsats 1, indlandsisens der utkom bevægelse i 1891, har ogjeg isskillets søkt nærmere beliggenhet at i egnen omkring Fæmund. Ved hjælp av de løse blokker, som findes strødd omkring i disse trakter, og de enkelte skuringsstriper, man iagttar der, kom jeg til det resultat, at isens bevægelse paa østsiden av Fæmund omtrent saa langt syd som indtil Sorken har foregaat mot nord, et resultat hvortil Hørbye 2 allerede tidligere var naadd for det av ham antagne erratiske Phænomen". Paa vestsiden av Fæmund antar Hørbye, at den nordover gaaende strøm har gaat over Tufsingdalen 3. Vestenfor en linje omtrent fra Sorkvola til Tufsingdalen antar vi derimot begge, at blokkerne har be væget sig sydover. Aaret efter kom jeg med endel supplerende oplysninger om flytblokkenes transport længere mot V østenfor Stor sjøen i Rendalen 4 ; av disse fulgte, at isskillet maa ha lig get langt mot N i disse egne. Noget senere, i 1899, gjorde 1 Om Merker efter Istiden og om Isskillet i den østlige Del af Hamar Stift, samt om Indlandsisens Bevægelse", O. E. Schiøtz. Nyt Mag. for Naturv., Bd Det erratiske Phænomen paa Rigsgrænsen", J.C. Hørbye. Nyt Mag. f. Naturv., Bd. 8. Side Les Phénoméns d'erosion en Norvége", J. C. Hørbyk, Side Nogle lagttagelser om Isens Bevægelse i Fjeldstrækningen østenfor Storsjøen i Rendalen", O. E. Schiøtz, Nyt Mag. f. Naturv., Bd. 34. NORGE.: STATSBANE» HOVEDSTYRET

3 32 O. E. SCHIØTZ jeg en ny iagttagelse, som tydelig viser, at isen søndenfor Fæmund har bevæget sig sydover. Fjeldmarken østenfor sjøen lille Engeren dannes øverst av lyse kvartsbergarter ; i det nordligste fremspring, Knappen, optræder en styg øie gneis. I skraaningen nedenfor denne top mot N træffer man i en høide av ca. 850 m. o. h, blaalig kalkskifer med lerskifer lameller, fuldstændig lik ortokerkalken, saaledes som den optræder her øst i sparagmitfjeldet. Blokker og stene av denne kalkskifer finder man strødd omkring i stor mængde i det lille dalføre mellem Knappen og den vestenfor liggende top, Røskedalsknappen, indtil en høide av ca. 900 m.0.h. ; disse blokker er saaledes ført ca. 50 m. opad bakke mot S til tegn paa, at ismasserne her har bevæget sig sydover. En lignende iagttagelse omtaler Hørbye fra samme fjeldmark; litt syd ligere N. for Blaksjøen optræder en kalksandsten mellem kvartsbergarterne. Blokker av denne sandsten findes nu spredt omkring i stor mængde søndenfor dens leiested, men ingen nordenfor samme. Det erratiske Phænomen", s For at forklare disse fænomener antok jeg, at isskillet her nærmest Rikskrænsen ikke kan ha dannet en sammenhæn gende linje; men at det inde i Sverige har ligget sønden for Fæmund og derfra strukket sig indover mot NO, mens det i Norge har befundet sig vestenfor Fæmund nordenfor Rendalsølen op imot Hummelfjeldet og derfra gaat i syd vestlig retning. At isskillet virkelig ialfald i slutningen av istiden har befundet sig saa langt mot N vestenfor Fæmund, antar jeg uten videre maa følge av følgende iagttagelse, som jeg gjorde under en tur nedover Hodalen fra Tolgen til Fæ mund. Imellem gaardene Stor Kaasen og Holøia finder man dalen sperret av en mægtig og ganske høi morænebanke, som elven gjennembryter langs den østlige dalside. Moræne

4 OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND 33 banken, der er dannet av sand og smaasten, er omtrent horisontal oventil og falder svakt av mot S i 3 å 4 terrasse formede trin. Mot N er banken dypt indskaaret nærmest midten, og i bunden av indsænkningen ligger et par tjern uten avløp eller med avløp nordover, idet en mot N frem springende vinge i morænebanken avskjærer tjernene fra elve leiet. Banken gaar i en bue tversover dalen vendende den konvekse side mot S. Av den dype indsænkning paa nord siden av banken og dens svakere avfald mot S synes mig maa følge, at banken har været endemoræne for en mæg tig isbræ, som er kommet nordenfra. Bræen maa i længere tid ha ligget foran banken, da denne er horisontalt avglattet av vand, og der søndenfor optræder 3 å 4 lavere liggende terrasseflater. Forholdene her i Hodalen svarer saaledes ganske til, hvad man kan iagtta længere mot S i Slemdalen nordenfor Osensjøen 1. Paa sidstnævnte sted er alt kun betydelig mere storslagent til tegn paa, at man befinder sig længere fra is skillet. Istedenfor de smaa tjern i fordypningen bak banken har man i Slemdalen den store sjø søndre Slemsjøen, og morænebanken hæver sig brat indtil 60 å 70 m. over sjøens overflate. Selve morænebanken, som bestaar av sand og grus, danner en utstrakt flat mo, Heia, der sænker sig svakt sydover i en længde av ca. 2,5 km. og med en bredde av mindst 1 km. For at forklare blokketransporten i egnen omkring Fæ mund antok jeg i det ovennævnte arbeide 2, at ismasserne maatte ha bevæget sig omtrent parallel grænselinjen, Sork 1 Norges Geologiske Undersøgelse, No. 35, O. E. Schiøtz, Den sydøstlige Del af Sparagmit Kvarts-Fjeldet i Norge" Side Om Merker efter Istiden og om Isskillet o. s. v. Side 257.

5 34 O. E. SCHIØTZ vola Tufsingdalen, men i motsatte retninger paa hver side av samme. Disse strømme tænkte jeg mig adskilt ved et mellemliggende belte, i hvilken bevægelsen sukcessivt gik over fra den ene retning til den motsatte. Lignende anskuelser fremsatte ogsaa Hørbye for det erratiske Phænomen" 1. En saadan bevægelse i motsatte retninger av to nærliggende is masser er imidlertid mindre sandsynlig. Det lykkedes mig ogsaa noget senere at finde en mere tilfredsstillende antagelse for ismassernes bevægelse under den samme forutsætning med hensyn til isskillets beliggenhet østenfor og vestenfor Fæmund. Jeg skal i det følgende søke at vise, hvorledes man kan naa et saadant resultat. I et tidligere arbeide 2 har jeg gjort opmerksom paa, at bevægelsen av sne- og ismasserne nærmest isskillet i det store og hele maa være rettet nedad ; først underst nærmest bunden vil isen bli drevet utover til begge sider av isskillet under trykket av de overliggende masser. Da bevægelsen under nedisningen væsentlig har avhængt av ismassernes tryk og ikke av de orografiske forhold, kan vi for enkelhets skyld anta, at overflaten av fjeldmarken, hvorpaa isen nærmest isskillet hvilte, var horisontal. Isens bevægelse nær bunden under trykket av de overliggende masser kan vi da ganske sammenligne med bevægelsen av en væske, der strømmer avsted langs det plan, hvorpaa ismasserne hviler, utover til begge sider fra isskillets projektion paa planet. Refereres bevægelsen til et retlinjet koordinatsystem, og betegnes hastig hetskomponenterne langs akserne med u og v, saa maa disse i 1. c. side Om Isskillets Bevægelse under Afsmeltningen af en Indlandsis". O. E. Schiøtz. Nyt Mag. for Naturv. Bd. 34.

6 OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND 35 tilfredsstille ligningen -r- + -r- :=O] indføres hastighetspoten dx dy, d 2 æ, d 2 cp tialet r/), gaar denne over i ligningen -^ + -j-y- -0. Antages isskillets projektion paa grundflaten at danne en begrænset ret linje, vil strømlinjerne bli konfokale hyperbler med denne linje som akse og dens endepunkter som brænd punkter. Som ovenfor utviklet fører iagttagelserne langs Riks grænsen til det resultat, at isskillet ikke har fortsat fortløpende fra Sverige ind gjennem Norge; men at det i Sverige har endt nær Riksgrænsen søndenfor Fæmund, og at det i Norge har begyndt et steds vestenfor Fæmunds nordende nær Hum melfjeldet og strøket derfra videre mot SV. Man skulde saa ledes ha to adskilte linjer for isskillet. Fra hver av dem maatte isen langs bunden drives utover til begge sider langs konfokale hyperbler, saaledes som ovenfor nævnt. I rummet mellem begge isskiller vil da massernes hastighet for hvert enkelt sted bli resultanten av de to hastigheter, ismasserne under hvert enkelt isskille vilde meddele isen langs bunden. Hosstaaende tegning viser, hvorledes bevægelsen vil være, om en væske drives utad til begge sider fra to parallele lin

7 36 O. E. SCHIØTZ jer ab og ax bx \ disse antages at strække sig langt til den ene side, mens endepunkterne aog ax befinder sig ret over for hinanden, saaledes at deres forbindelseslinje er lodret paa de to linjer. Bevægelsen antages desuten like kraftig fra begge linjer. De strekede linjer, som utgaar fraafcoga^, angir de konfokale hyperbler, langs hvilke masserne strømmer utover fra hver av dem. De optrukne linjer angir de resul terende strømlinjer for masserne mellem de to linjer a b og ax bx. Som man ser, blir masserne, der utgaar fra hver av linjerne, splittet i to dele, som drives til hver sin kant, idet masserne nærmest endepunkterne a og ay blir tvungne til at bøie rundt om disse. Masserne mellem begge de nærmestcendepunkter aog ax blir saaledes delt i to dele, som bevæger sig utover til hver sin side omtrent i stik motsatte retninger paa skråa i forhold til linjerne ab og ax bx. Eftersom man fjerner sig fra endepunkterne aog a 3, vil strømlinjerne mere og mere rettes op og komme til at gaa lodret paa linjerne ab og a x bx. For at gi en idé om, hvorledes strømlinjerne i isen nær mest bunden vilde forløpe i egnen omkring Fæmund, om isskillet tænkes delt som ovenfor angit, har jeg paa medføl gende kartskisse indtegnet endel strømlinjer, saaledes som de vil bli ifølge omstaaende tegning. De to isskiller er tænkt liggende i en avstand fra hin anden av omtrent 80 km. Isskillet, ab, i Sverige ender ved a noget søndenfor Vurrusjøen; i Norge tænkes isskillet, aably begyndende ved Hummelfjeldet ved a,. Som man ser, vil ismasserne bli drevne utover til begge sider gjennem gapet aax mellem begge isskillers endepunkter. Østenfor Fæmund vil masserne først bevæge sig ut mot NY; ved sydenden av sjøen blir de imidlertid drevne tilbake, saa at de kommer til at gaa sydover over fjeldmarken østenfor lille Engeren, saa

8 OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND 37 ledes som ortokerkalkblokkene nordlig ved Hovdknappen og kalksandstenene litt sydligere ved Blaksjøen viser, at isen virkelig har bevæget sig paa disse steder; længere V hen imot Sølen gaar linjerne nogenlunde i retning av skurings striperne paa Aursjovola. Kartskisse over Fæmund og omgivelser. De smaa piler angir skuringsstriper ; de lange, optrukne linjer med de store pilespidser de ovenfor utledede strømningsretninger for isen. Langs den nordlige del av Fæmund er bevægelsen saa vel vestenfor som østenfor sjøen nordover, og som man ser, kommer egnen østenfor Tufsingdalen til at ligge indenfor omraadet av den nordover gaaende strøm. Retningen av strømlinjerne stemmer ogsaa ganske godt overens med ret ningen av de skuringsstriper, man har iagttat paa østsiden av sjøen.

9 38 O. E. SCHIØTZ Fra isskillet paa norsk side vil masserne bevæge sig utad paa samme maate som fra isskillet i Sverige. Nær ende punktet a x vil masserne altsaa drives rundt om dette, mens de fra den øvrige del bøies sydover, og det kan merkes, at de østenfor Sølen vil bevæge sig over Børfjeldet i den ret ning, skuringsstriperne der viser. Ifølge kartskissen skulde altsaa ismasserne under hele nedisningen ha bevæget sig sydover over Glommens dalføre, fra Lilleelvedalen omtrent, og likesaa over hele Rendalen. Med hensyn til Fæmund saa sees, at den nordlige halvdel under nedisningen skulde være fyldt med nordover gaaende ismasser, mens isen ved sydenden skulde drives tversover sjøen mot V; over størsteparten av den sydlige halvdel av denne vil bevægelsen imidlertid være liten, da ismasserne, som det sees av kartskissen, over denne del av Fæmund og noget vestenfor samme maa være i forholdsvis ro. Tryssil dalen og Engerdalen overskjæres derimot av sydover gaaende ismasser. Som det sees, tilfredsstiller de paa ovenfor nævnte maate bestemte strømlinjer i det store og hele iagttagelserne. Nogen fuldstændig overensstemmelse kan man naturligvis ikke vente, naar man betænker, under hvilke forutsætninger dette resul tat er opnaadd. Vi har saaledes stiltiende antat, at det kun er de nærmest under isskillet værende ismasser, som kom mer i bevægelse. Jo længere man kommer fra isskillet, jo tykkere blir imidlertid det islag, som kommer til at delta i bevægelsen; denne vil dog i væsentlig grad avhænge av bevægelsen av den underst værende is, som skriver sig fra isskillet; bevægelsen bør derfor i det store og hele foregaa saaledes, som vi har fundet ovenfor. Rigtignok vil ogsaa noget av isen nærmest bunden smelte. Denne sidste del er dog

10 OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND 39 yderst ringe, kun nogen millimeter om aaret, som jeg tid ligere har paavist 1 ; denne smeltning vil derfor ikke spille nogen rolle. Derimot er at merke, at isen ifølge kartskissen over den midtre del av Fæmund kun skal ha en ringe be vægelse. Isaafald synes imidlertid sneen her at maatte vokse uavbrutt i høide paa grund av den aarlige nedbør; men her ved økes trykket paa bunden, og dette maa tilsidst bli saa stort, at isen vil drives ut til siderne langs bunden. I fore liggende tilfælde viser kartskissen, at denne bevægelse maa foregaa nordover og sydover. Herved vil dog ikke de ovenfor utledede strømret ninger ændres i nogen merkbar grad, da de ismasser, som sættes i bevægelse paa denne maate, kun vil være ringe, ikke større end den, der vil svare til den aarlige nedbør paa dette forholdsvis lille omraade, hvor vi fandt at bevægelsen skulde være ringe. Endelig kan merkes, at strømlinjerne vil av hænge noget av den indbyrdes avstand av de to isskiller og deres beliggenhet i forhold til hinanden samt av hvor kraftig den bevægelse er, som de hver for sig vil frembringe; oven for har vi gjort den enkleste antagelse, at begge bevægelser er like sterke. 1 Das Schmelsen des Binneneises", O. E. Schiøtz, Kristiania Vid.- Selsk. Forh No. 6.

11 40 O. E. SCHIØTZ English Summary. As HOrbye first pointed out, the erratic blocks in the region round Fæmund show that the ice east of a line from Sorkvola to Tufsingdal has moved northwards, while the movement west of that line has been southward. From this the author previously concluded that the iceshed in Nor way cannot have formed a direct continuation of that in Sweden. The direction of the latter has been towards the south-west, and has ended a little south of Fæmund, whereas the iceshed in Norway must have begun a little to the north of Fæmund up about Hummelfjeld, and thence moved towards the south-west. In order to explain the transporta tion of blocks in the region under discussion, the author starts with the assumption that the ice in the neighbourhood of the iceshed sinks vertically, and only when near the bottom moves out to both sides along the underlying ground. If, for the sake of simplicity, wc assume the surface of the ground to be flat and horizontal, the movement of the ice will on the whole resemble that of a fluid flowing along the ground to both sides from the projection of the iceshed on the base. If this projection be a limited right line, the stream-lines will be confocal hyperbolæ, with the right line as the real axis, and its extremities as foci. If there are two separate icesheds, the movement of the interjacent masses of ice

12 OM ISSKILLET I TRAKTEN OMKRING FÆMUND 41 along the bottom will be the resultant of two such motions, each issuing from its iceshed. In the drawing on page 7, the continuous lines show the stream-lines in the resulting motion, while the dotted lines give the stream-lines corre sponding with each of the two motions separately. The re sult obtained is applied directly to the district in question round Fæmund, as shown in the sketch-map. Here the thick straight lines a b and al b x indicate the assumed situation of the two icesheds. The long, fine lines give the resulting stream-lines for the ice. It will be seen that these on the whole accord well with the directions which the glacial striæ (the small arrows on the map) show the ice to have had.

Spaltedale i Jylland.

Spaltedale i Jylland. Spaltedale i Jylland. Af V. Milthers. Med en Tavle. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 3. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse. IV. R. Bd. i. Nr. 3. 1916. Indledende Oversigt.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

IAGTT AGELSER OVER LANDETS HÆVNING SIDEN ISTIDEN PAA ØERNE I BOKNFJORD

IAGTT AGELSER OVER LANDETS HÆVNING SIDEN ISTIDEN PAA ØERNE I BOKNFJORD IAGTT AGELSER OVER LANDETS HÆVNING SIDEN ISTIDEN PAA ØERNE I BOKNFJORD AV j. REKST AD MED >ENOLISH SUMMARY,, 00 3 PLANCHER NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND l, NO. 8. UDGIVET AF NORSK GEOLOGISK FORENING.

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

STRANDLINJER OG ST RAN DLINJ EDANN ELSE

STRANDLINJER OG ST RAN DLINJ EDANN ELSE OM STRANDLINJER OG ST RAN DLINJ EDANN ELSE AV J. REKSTAD MEil 5 TEKSTFH;URER 01; SUMMARY NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND Ill, NO. 8. - UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING. KRISTIANIA 1915 A. W. BRØGGERS

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Naturens virke i princip Landskabet formes Jordlag skabes www.furmuseum.dk. Landskabets former skabt af mægtige gletschere og smeltvandsstrømme.

Naturens virke i princip Landskabet formes Jordlag skabes www.furmuseum.dk. Landskabets former skabt af mægtige gletschere og smeltvandsstrømme. Istiderne og Danmarks overflade Landskabet. Landskabets former skabt af mægtige gletschere og smeltvandsstrømme. På kurven og kortet er vist hvad vi ved om de store istider. Vores kloede er udstyret med

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

KONORES 1914 EKSTRAORDINÆR PROTOKOL. ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION. OVER forhandlingerne 23. - 26. MARS .. A.. "''''''''''''",,,,rr " "

KONORES 1914 EKSTRAORDINÆR PROTOKOL. ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION. OVER forhandlingerne 23. - 26. MARS .. A.. '''''''''''',,,,rr  ..,..,..,..,..,..,..,... "..,..,..,...,..,..,..,..,..,.a...,..,..,..,..,....., Il, ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION EKSTRAORDINÆR KONORES 1914.. A........................ ;...... PROTOKOL OVER forhandlingerne

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kjære forældre og søskende!

Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 15. oktober 1912. Cirkulærskrivelse no 6 1912 Cirkulerer til Hans, Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Mange tak for breve hjemmefra av 19/6 11/7 og 22/7

Læs mere

VSl^artsanss ved Sand i Ryfylke.

VSl^artsanss ved Sand i Ryfylke. S. A. HOUGLAKD. NNNtt^ll^tt^lfttN VED SANS I RYFYLKE. 33 VSl^artsanss ved Sand i Ryfylke. Af S. A. Hougland. Under et sommerophold i Byfylke i 1882 lagde jeg merke til nozle gange al mørk, finkornet sten,

Læs mere

438 Møder og Ekskursioner.

438 Møder og Ekskursioner. 438 Møder og Ekskursioner. Har han Ret heri^ er Sagen dermed afgjort; Disloceringen af Møens Klint kan da ikke skyldes Trykket af en Indlandsis. Hvorledes skal man tænke sig Bygningen af Undergrunden i

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 8, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 25. oktober 2013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller.

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. Af. H a n s C l a u s e n.. With a ~ummary of the Contents. De Kalkspatkr;ystaller, som her skal omtales, stammer. dels fra Sjællands Kridt-og Tertiærdannelser,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Om Gj6gv%Systemernes Alder paa Færøerne.

Om Gj6gv%Systemernes Alder paa Færøerne. Om Gj6gv%Systemernes Alder paa Færøerne. (Mindre meddelelser om Færøernes geologi nr. 3). Af ARNE NOE-NYGAARD. I 1928 publicerede" M. A. PEACOCK en afhandling med titlen»recent Lines of Fracture in the

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter,

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter, Kanter Set Border værktøjet giver stor fleksibilitet. Man kan designe sine egne kanter fra bunden, vælge mellem de 22 typer der er i EQ6. Set Auto borders indsætter færdig designede kanter med et klik.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

OM TO ENDEMORÆNE-TRIN I DET NORDLIGE NORGE

OM TO ENDEMORÆNE-TRIN I DET NORDLIGE NORGE OM TO ENDEMORÆNE-TRIN I DET NORDLIGE NORGE SAMT OM ENDEMORÆNERNES STØRRELSE 00 BETYDNING FOR OPDÆMNINO AV J. H. L. VOGT NOROKCEOCOO""'"'""'"T BIND Il, NO. Il. UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING. I KRI STIAN

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«.

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Paa et' Møde i Dansk geologisk Forening d. 30. April 1923 har stud. polyt. ALFRED ROSENKRANTZ rettet et personligt Angreb imod mig for mit Forhold til

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere