Vejledning B: Gruppemedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning B: Gruppemedlemmer"

Transkript

1 Vejledning B: Gruppemedlemmer I Introduktion II Forberedelse til certificering III Den daglige drift IV Støttedokumenter I. Introduktion Denne guide er en hjælp til skovejere og driftsledere, der ønsker at få deres ejendom FSCcertificeret via en gruppeordning. Gruppecertificering mindsker omkostningerne og administrationsbyrden i forbindelse med certificering for den enkelte ejendom, hvilket gør det lettere for især mindre ejendomme at blive FSC-certificeret. Guiden indeholder en række brugervenlige checklister, der giver et hurtigt overblik over behovet for at justere driften, så den opfylder FSC s krav til skovdrift og dokumentation. Vejledningen giver endvidere tips og hjælp til at tilpasse skovdriften, få ejendommen optaget i en gruppeordning og derefter opnå FSC-certificering. Hvad er FSC-certificering? FSC certificering er et redskab til at fremme ansvarlig skovdrift globalt. FSC certificering er et bevis på, at ejendommens skovdrift overholder internationalt anerkendte krav til god skovdrift og giver mulighed for at sælge skovens produkter som FSC certificerede. FSC har udviklet et sæt globale retningslinier for evaluering af skovdriften, som består af 10 overordnede principper med mere end 50 underpunkter. I Danmark har FSCarbejdsgruppen udarbejdet FSC-godkendte nationale retningslinier på baggrund af de globale, og her er det de danske retningslinier der danner grundlag for FSC-certificering. Hvad er gruppecertificering? Gruppecertificering er udviklet for at reducere den administrative byrde og omkostningerne til certificering for mindre skovejendomme. Her går en række ejendomme sammen om et fælles certifikat. Gruppelederen påtager sig det administrative ansvar for certificeringen og er overordnet ansvarlig for, at alle ejendomme i gruppen lever op til FSC-kravene.

2 Fordele ved FSC certificering Et FSC-certifikat giver en række fordele i forhold til ejendommens drift og salgsarbejde: Garanti for at skovdriften lever op til høje krav om miljøvenlighed, social ansvarlighed og økonomisk effektivitet FSC-certifikatet sender et vigtigt signal om ansvarlighed til kunder, forretningspartnere og andre Tømmer fra den certificerede ejendom kan markedsføres og sælges som FSCcertificeret. Dermed giver certifikatet en udvidet markedsadgang. Fordele ved gruppecertificering Først og fremmest indebærer gruppecertificering en væsentlig reduktion af omkostningerne til certificering for den enkelte ejendom. Det giver mindre ejendomme mulighed for FSCcertificering på lige fod med de større. På grundlag af samarbejdet om certificering kan gruppen overveje om der er yderligere fordele i en udvidet form for samarbejde, eksempelvis om drift, markedsføring, afsætning, transport og oplagring af tømmer. Hvordan opnås FSC certificering? Vejen til gruppecertificering går gennem følgende trin:. 1. Gennemgå skovdriften i forhold til FSC s retningslinier 2. Gennemfør alle nødvendige justeringer 3. Kontakt en leder af en FSC gruppeordning. Hvis skovdriften er i orden, vil gruppelederen udarbejde en kontrakt om optagelse i gruppen. 4. Hvis der ikke er mulighed for optagelse i en eksisterende gruppeordning, kan du selv etablere en gruppe se vejledning for gruppeledere. Denne vejledning beskriver trin 1-3 af denne proces. Gruppecertificering eller individuel certificering? Gruppecertificering, hvor mindre skovejere går sammen om omkostningerne ved certificering, er én mulig vej til certificering. For større skovområder (over 250 hektar) vil det ofte være mere hensigtsmæssigt at kontakte en FSC serviceudbyder direkte.

3 Denne vejledning er først og fremmest udarbejdet med henblik på gruppecertificering af mindre skovejere, men kan også bruges som støtte af skovejere, der ønsker FSCcertificering på individuel basis.

4 II Forberedelse til Certificering Forud for den egentlige certificeringsproces bør skovejeren/driftslederen selv gennemgå driften og sikre, at den lever op til kravene indeholdt i de danske FSC-retningslinier. Afsnit II præsenterer FSC-kravene på en overskuelig og logisk måde. I stedet for at følge strukturen med FSC s 10 principper præsenteres kravene emne for emne. Fem korte checklister gør det muligt at kontrollere skovdriften og identificere svage områder i driften, hvor en justering er nødvendig. Checklister 1. Lovlighed 2. Lokalsamfundet og sociale effekter 3. Ansatte og entreprenører 4. Drift 5. Miljø 6. Overvågning og kontrol God skovplanlægning Identificering og forvaltning af Skov af Høj Bevaringsværdi

5 Checklister Som led i ejendommens forberedelse til certificering bør alle checklisterne nedenfor gennemgås og alle spørgsmål besvares. Den sidste søjle i hver checkliste viser, hvilket svar (ja eller nej) der kræver opfølgning, og henviser til relevante støttedokumenter. Hvis svaret er ukendt, bør man slå op i støttedokumenterne for at hente vejledning. Nogle af støttedokumenterne består af skabeloner, eksempler og skemaer, som kan være en hjælp i forberedelsesfasen. Det er muligt at anvende andre formater end dem, der findes i støttedokumenterne. Hvis ejendommen eksempelvis allerede har sit eget dokumentationssystem er der normalt ingen grund til at erstatte dem med guidens skabeloner så længe indholdet lever op til FSC-kravene. 1. Lovlighed FSC s krav går som oftest ud over de krav, der er indeholdt i lovgivningen og er baseret på, at skovdriften ikke er i konflikt med loven. Det er derfor en grundlæggende forudsætning for certificering, at alle nationale og internationale love er overholdt. 1 Er ejerskabsforhold til ejendommen hævet over enhver tvivl, og betaler ejendommen alle skatter og afgifter rettidigt? 1 Er ejendommen bekendt med al relevant lovgivning og følger alle lovens krav? 2 Er alle kulturværdier på ejendommen, som er beskyttet af dansk lovgivning, identificeret og følges alle lovens krav om beskyttelse? 3 Er al bevaringsværdig natur på ejendommen, som er beskyttet af dansk lovgivning, identificeret og følges alle lovens krav om beskyttelse? 4 Følges alle Arbejdstilsynets krav om sikkerhed for medarbejdere? 5 Er skoven altid åben for rekreative aktiviteter som beskrevet i Naturbeskyttelsesloven? 6 Er der et system for at dokumentere alle typer af konflikt med loven samt håndteringen heraf? JA NEJ Hvis NEJ: Grundlæggende krav, som skal være på plads før certificering kan finde sted A01 A01 E 11 E 12 A01 E11 E12 E06 A01 A03

6 2. Lokalsamfundet og sociale effekter af driften Ifølge FSC s retningslinier skal skovdriften tage sociale hensyn til den lokale befolkning. Driften af ejendommen bør have en neutral eller positiv social effekt på de lokale samfund. JA NEJ Hvis NEJ : 1 Ingen klager eller protester fra lokale vedr. ejerskabsforhold E08 2 Ingen klager over adgangsforholdene, driften eller øvrige aktiviteter på ejendommen fra lokale beboere og naboer 3 Kan ejerne af tilstødende områder få oplysninger om planlagte indgreb, og har de mulighed for at få indflydelse på beslutninger om driften? 4 Har ejendommen til enhver tid en forsikring der dækker evt. skadesfordringer? E08 E08 E07 Opret en forsikring

7 3. Ansatte og entreprenører Der er mange aspekter som bør overvejes i relation til medarbejdere og entreprenører. Både når medarbejdere ansættes eller der indgås aftaler med entreprenører, såvel som i det daglige arbejde. Tabellen herunder viser de vigtigste aspekter. 1 Overholdes alle Arbejdstilsynets krav til sundhed og sikkerhed til enhver tid? 2 Informeres alle ansatte om relevante sikkerhedskrav, og kontrolleres det jævnligt at kravene overholdes? 3 Vurderes de arbejdsmiljømæssige effekter altid, når der indkøbes nye maskiner og arbejdsudstyr? JA NEJ Hvis NEJ: E06 E06 Etabler procedure 4 Det prioriteres at give arbejde til lokalbefolkningen Indfør retningslinier 5 Prioriteres det at tilbyde fast arbejde, arbejde året rundt eller langtidskontrakter frem for korttidskontrakter? Indfør retningslinier 6 Overholdes gældende regler for ansatte under 18 år? Indfør retningslinier 7 Skrives der arbejdskontrakter med såvel entreprenører som medarbejdere, før arbejdet påbegyndes? 8 Aftaler med entreprenører: Sikres det at entreprenøren opfylder alle FSC s krav til drift, miljøhensyn og arbejdsmiljø? E02 E05 9 Lokale entreprenører foretrækkes Indfør retningslinier 10 Har ejendommen en opdateret liste over ansatte og entreprenører? E05

8 5. Drift og økonomi De danske FSC-retningslinier stiller en række specifikke krav til de anvendte driftsformer samt omkring effektiviteten og det økonomiske udbytte af produktionen. FSC-certificering er fremadrettet, og det vigtigste er hvad man planlægger at gøre fremover. Det vil derfor ofte være mest afgørende, hvad der står i driftsplanen, og efterfølgende audits vil efterprøve om planen følges i praksis. Nedenstående giver et indtryk af, hvilke driftsmæssige justeringer ejendommen kan forvente at skulle foretage i forbindelse med FSC-certificering. 1 Det er målet at fremme stabile og fleretagerede blandingsbevoksninger 2 Der anvendes fældning som sikrer et permanent skovdække, f.eks. selektiv fældning, gruppevis foryngelse, plantning under skærm; renafdrifter minimeres 3 Arealet med hjemmehørende arter holdes stabilt eller øges 4 Der satses på og anvendes så vidt muligt naturlig foryngelse 5 Hugsten er veldokumenteret, inkl. hugstdato, sted, art, mængde, effekter. 6 Der er fokus på hugst- og udslæbningsmetoder som minimerer: affald; skade på tilbageværende træer; skade på jordbund; skade natur og miljø. 7 Svarer skovdriftsbudgettet til de aktiviteter der er forudsat i driftsplanen? JA NEJ Hvis NEJ: D01 Indfør politik D01 Driftsformen ændres D01 Indfør politik D01 Indfør politik C03 Der indføres en politik på området Budget og plan justeres 8 Er der fokus på produktion af høj kvalitets tømmer? D01 9 Er der fokus på at diversificere tømmerproduktion såvel som på mulighederne for at sælge andre ydelser fra skoven? Overvej mulighederne D01 Overvej mulighederne

9 6. Miljø og natur Miljøhensyn er et centralt element i FSC certificering. Principperne er enkle: 1. For at kunne tage vare på naturværdierne er man nødt til at kende dem. 2. Forud for en aktivitet overvejer man først hvordan den kunne tænkes at påvirke naturen og miljøet, og hvordan en evt. negativ effekt kan minimeres eller modvirkes. Hvis en forventet negativ påvirkning ikke kan afbødes effektivt, og det derfor er sandsynligt at aktiviteten vil ende med at skade naturværdier væsentligt, bør man overveje alternativer til den planlagte aktivitet. 1 Områder med særlig naturmæssig eller kulturel værdi er kortlagt 2 Sjældne og truede arters forekomst er undersøgt og kortlagt så godt som muligt 3 Gamle, hule eller udgåede træer beskyttes mod fældning 4 Vandløb, damme og søer tilbageføres så vidt muligt til naturlig tilstand og der er etableret bufferzoner langs ferskvandssystemer 5 Andelen af hjemmehørende træarter er konstant eller voksende over den næste planperiode JA NEJ Hvis NEJ: E09 E11 E11 Fældning ikke tilladt Indfør politik Udlæg zoner D01 Planen ændres Der er ikke planlagt nyanlæg af grøfter Ikke tilladt 6 Genmodificerede træsorter anvendes aldrig Ikke tilladt 7 Driften sker helt uden brug af gødning D01 8 Driften sker helt uden brug af pesticider D01 9 Driften sker helt uden brug af biologisk bekæmpelse D01 10 Er der planer om at etablere veje, restaurere eller etablere dræningssystemer eller at gennemføre andre større projekter i skoven? E13 Der er endvidere krav om jævnlig kontrol af de miljømæssige virkninger af driftsaktiviteter. Denne tilsyneladende komplekse opgave bliver til en simpel proces ved hjælp af tre checklister som skal udfyldes før, under og efter forstlige indgreb: C 01: Planlagt aktivitet C02: Igangværende aktivitet C 03: Afsluttet aktivitet

10 5. Overvågning og kontrol Formålet med overvågning er ganske enkelt at få vished for, hvad der reelt foregår i skoven, og hvilken virkning skovdriften har. For at kunne træffe de rigtige beslutninger om driften er det nødvendigt at have et vist minimum af information, og de data der indsamles som led i overvågningen giver et godt grundlag for at beslutte om der evt. skal ske driftsændringer. De indsamlede data skal naturligvis opdateres med jævne mellemrum. 1 Udarbejdes der løbende oversigter over hugst- og salgsvolumen? 2 Tages miljøeffekter og arbejdsmiljø i betragtning ved alle forstlige indgreb? 3 Aflægges der jævnligt feltbesøg i områder af høj naturværdi for at vurdere tilstand og trusler? 4 Overvåges det, hvordan eksotiske træarter virker på omgivelserne? JA NEJ Hvis NEJ, se: E04 C03 C01 C02 C03 C05 D06

11 God Skovplanlægning For at ejendommen kan certificeres, skal der være udarbejdet en driftsplan. Planen kan indeholde meget af den dokumentation, der kræves for certificering. For at lette arbejdet med at leve op til FSC s krav indeholder guiden et eksempel på en driftsplan, der opfylder de danske FSC-retningslinier. Hvis ejendommen ikke har en plan i forvejen, kan skabelonen evt. anvendes direkte til udfyldning. Alternativt kan planen bruges som checkliste, hvor man ved sammenligning med den eksisterende plan kan se, hvilke afsnit der evt. mangler eller er ufuldstændige. Nedenstående tabel giver et overblik over indholdet af en driftsplan, der lever op til FSC s krav. Skovplanen bør som minimum indeholde følgende: Se: 1 Beskrivelse af formålene med skovdriften. D01 2 Beskrivelse af anvendte skovdyrkningssystemer og retningslinier for skovdriften D01 3 Beskrivelse af strategi for økonomisk optimering og diversificering af driften 5 Retningslinier for sociale hensyn og hensyn til ansatte D01 6 Retningslinier for beskyttelse af miljø, natur- og kulturværdier D01 7 Beskrivelse af opfølgning på driftsplanen (monitering) D01 2 Bevoksningsliste D02 3 Skovkort D03 5 Liste over kendte naturværdier i skoven D04 7 Liste over kendte kulturværdier i skoven D01 9 Journal over bekæmpelsesmidler og gødning D05 10 Journal vedr. anvendelse og overvågning af eksotiske træarter D06 11 Friluftsplan D07 12 Kort over naturskov og anden biologisk værdifuld gammel skov E09 13 Kort over Skov af Høj Bevaringsværdi (SHBV) E09 13 Ejendomme > 50 ha: Beskrivelse og kort over nøglebiotoper E09 D01

12 III Den daglige drift Når ejendommen er blevet FSC-certificeret er den næste udfordring at bevare certifikatet. Det gøres ved at sikre, at skoven til enhver tid forvaltes ifølge FSC s kriterier. Afsnit III giver hjælp til dette arbejde. 1. Hugst og foryngelse 2. Særlige aktiviteter 3. Usædvanlige begivenheder 4. Markedsføring af certificeret råtræ 1. Hugst og foryngelse Hvor meget og hvor ofte gruppelederen skal involveres i beslutninger om driften afhænger af de procedurer, som gruppen har opstillet. Det er dog til enhver tid hensigtsmæssigt at kontakte gruppelederen, hvis man er i tvivl. Indgreb Se: 1 Forbered indgrebet ved hjælp af checklisten planlagt indgreb C01 2 Hvis skovarbejdere ansættes midlertidigt, bør dette ske via kontrakt med en professionel skoventreprenør. E05 (punkt C) 3 Gå arealet igennem sammen med skovarbejderne/entreprenøren, brug den C01 udfyldte checkliste til at gøre opmærksom på særlige værdier, relevante hensyn m.v. i felten. 4 Aflæg feltbesøg under hugstarbejdet og udfyld checklisten igangværende indgreb. Det sikres at evt. CARs opfyldes 1 C02 C04 5 Når arbejdet er afsluttet: Udfyld checklisten afsluttet aktivitet. Opfyld CARs hvor dette er relevant. C03 C04 1 CAR (Corrective Action Request) er et begreb der bruges i FSC-sammenhæng. CARs udstedes, når ændringer i skovdriften er påkrævet for at leve op til FSC s krav.

13 2. Særlige Aktiviteter Visse aktiviteter er ikke tilladt eller kun tilladt under visse omstændigheder ifølge de danske FSC-retningslinier, eller kræver særlige hensyn. Hvor meget og hvor ofte gruppelederen skal involveres i beslutninger om disse aktiviteter afhænger af de procedurer, som er opstillet for gruppen. Det vil dog som regel være hensigtsmæssigt at kontakte gruppelederen for at diskutere den type aktiviteter, før de gennemføres. Skemaet nedenfor viser de vigtigste eksempler. Aktivitet FSC retningslinier Se: 1 Anvendelse af pesticider godkendt til økologisk jordbrug Kun når der er et veldokumenteret behov 2 Anvendelse af andre pesticider end pesticider godkendt til økologisk jordbrug 3 Anvendelse af biologiske bekæmpelsesmidler (bortset fra brug af Phlebiopsis giganteum til at bekæmpe Heterobasidium annosum) Kun når der er et veldokumenteret behov og efter rådføring med eksperter Minimeres, dokumenteres og kontrolleres strengt 4 Anvendelse af økologisk gødning Kun når der er et veldokumenteret behov 6 Vedligeholdelse og reparation af drænsystemer Kun tilladt for ejendomme < 50 ha samt i forbindelse med skovrejsning 7 Etablering af nye veje o.lign. konstruktionsarbejde Erosion, mekanisk skade og skader på miljø og natur skal undgås D05 D05 D05 D05 E13 E13

14 3. Usædvanlige hændelser (ulykker, tyveri m.v.) Desværre er der altid en lille risiko for, at der sker ulykker, tyveri, brand el.lign. på ejendommen. Den slags hændelser skal altid meddeles til gruppelederen såvel som til de relevante myndigheder. Hændelse Indberettes til Se: 1 Tyveri eller anden ulovlig aktivitet på Politiet ejendommen. Gruppelederen 2 En person kommer til skade eller dør under sit Arbejdstilsynet E 06 arbejde i skoven. Arbejdsskadestyrelsen Evt. politiet Gruppelederen 3 Andre meget usædvanlige eller vigtige Gruppelederen begivenheder på ejendommen Relevant myndighed 4. Markedsføring af certificeret råtræ Det er vigtigt for troværdigheden af FSC-mærket, at produkter der bærer FSC s logo også indeholder certificeret træ. Kun på den måde får forbrugeren en reel garanti for ansvarlig skovdrift. Der er derfor brug for at kunne spore produktet tilbage til den skov, som det kommer fra. Sporbarhedscertificering eller Chain-of-custody (CoC)-certificering er udviklet med dette formål. Følgende aktiviteter er vigtige for at sikre, at træet kan anvendes i certificerede slutprodukter, og for at det kan verificeres at gruppen opfylder FSC s krav til CoC-procedurer: Aktivitet 1 Salgsresumé udarbejdes og opdateres løbende E 04 2 Gruppens CoC-kode anvendes på alle fakturaer, salgsbilag og følgesedler 3 En oversigt over solgt certificeret tømmer fremsendes mindst én gang årligt til gruppelederen. For yderligere information om CoC, se B02. E 04

15

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

Guide til Gruppecertificering af Private Skovejendomme: Driftsplan. Introduktion

Guide til Gruppecertificering af Private Skovejendomme: Driftsplan. Introduktion D 01 Driftsplan Introduktion Driftsplanen er et centralt dokument når ejendommen skal FSC-evalueres, da den er et redskab til at opfylde de fleste af FSC s krav om dokumentation. For at gøre det så nemt

Læs mere

FSC skovcertificering

FSC skovcertificering FSC skovcertificering Offentligt resume af årlig overvågning Fredericia Kommune 1. OVERVÅGNING OG EVALUERING Som et led i FSC-certificeringen af Fredericia Kommune har PEFC/FSC ansvarlig i kommunen Carsten

Læs mere

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als.

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als. DN Sønderborg Afdeling Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440v Augustenborg Telefon: 74884242, 61341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14 6300 Gråsten Dato:

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Krav til skoventreprenør

Krav til skoventreprenør Krav der varetages af certificeret entreprenør 1. Skovens foryngelse 1.4 Jordbearbejdning minimeres. Dog kan punkt- og stribevise. overfladiske jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Standard for FSC certificering i Danmark 1

Standard for FSC certificering i Danmark 1 Standard for FSC certificering i Danmark 1 (15. udkast) November 2004 Introduktion Forest Stewardship Council (FSC) er en international organisation, som akkrediterer (dvs. autoriserer og overvåger) uafhængige

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv.

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Kontraktbilag 0 Side 1 af 5 Definitioner Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Træprodukter Ved træprodukter forstås

Læs mere

Standard for FSC certificering i Danmark 1

Standard for FSC certificering i Danmark 1 Standard for FSC certificering i Danmark 1 (15. udkast) November 2004 Introduktion Forest Stewardship Council (FSC) er en international organisation som akkrediterer (dvs. autoriserer og overvåger) uafhængige

Læs mere

Exh 3 Substandard (check-lists) for Danish forest owners and contractors (in Danish)

Exh 3 Substandard (check-lists) for Danish forest owners and contractors (in Danish) Exh 3 Substandard (check-lists) for Danish forest owners and contractors (in Danish) D2.2 Two substandards for forest certification developed Public document This information is part of the CeFCo project,

Læs mere

Skovvision for Mariagerfjord Kommune. - skovene som rekreative naturområder

Skovvision for Mariagerfjord Kommune. - skovene som rekreative naturområder Skovvision for Mariagerfjord Kommune - skovene som rekreative naturområder Mariagerfjord Kommune betragter de kommunale skove som en værdifuld ressource, der gennem en langsigtet drift og administration

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

1. Skovens foryngelse (FSC, PEFC) ( PEFC) FSC, PEFC) (FSC, PEFC) 2. Skovens struktur (FSC, PEFC) (FSC) (FSC, PEFC) (PEFC) 3. Produktion og økonomi

1. Skovens foryngelse (FSC, PEFC) ( PEFC) FSC, PEFC) (FSC, PEFC) 2. Skovens struktur (FSC, PEFC) (FSC) (FSC, PEFC) (PEFC) 3. Produktion og økonomi 1. Skovens foryngelse 1.1 (FSC, PEFC) Jordbearbejdning minimeres. Dog kan punkt- og stribevise. overfladiske jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne (vildsvin. rodvæltere mv) metoder

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

FSC og PEFC CERTIFICERING. Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej. Overvågning og evaluering

FSC og PEFC CERTIFICERING. Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej. Overvågning og evaluering FSC og PEFC CERTIFICERING Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej Overvågning og evaluering Maj 2016 Udarbejdet af: Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej Søren Hoff Brøndum I samarbejde med

Læs mere

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Opgørelse over kommunernes Naturkapital Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Kommunernes Naturkapital Hvordan ser det ud for Assens Kommune? Naturkapital på 14 ud af 100 point (100 = natur uden tab af

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

FSC og PEFC CERTIFICERING. Aarhus Kommune Center for Byens anvendelse - Drift. Overvågning og evaluering

FSC og PEFC CERTIFICERING. Aarhus Kommune Center for Byens anvendelse - Drift. Overvågning og evaluering FSC og PEFC CERTIFICERING Aarhus Kommune Center for Byens anvendelse - Drift Overvågning og evaluering August 2014 Udarbejdet af: Aarhus Kommune Center for Byens anvendelse - Drift Stine Rytter Bengtsson

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

KW-PLAN's vejledning til tolkning af PEFC-Danmarks Skovstandard

KW-PLAN's vejledning til tolkning af PEFC-Danmarks Skovstandard Kriterie: 1.1 Der skal anvendes selv- og/eller naturforyngelse, hvor arter og provenienser er tilpasset til lokaliteten og det er teknisk og økonomisk forsvarligt. Formålet med kriterium 1.1 er at sikre

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 I undersøgelsen deltog 134 danske FSC-certificerede virksomheder, godkendte varemærkelicenshavere, brancheforeninger, NGO er og certificeringsfirmaer fra januar

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report Certificeret af: PEFC Skovdrift Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Årlig audit Rapport for: Den Suhrske Stiftelse i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne hvem er vi? Medlemsejet skovbrugsvirksomhed

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar Natur og Miljø. Den 23. februar 2012.

Notat. Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar Natur og Miljø. Den 23. februar 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Skovenes økonomi Teknisk Udvalg Claus Nickelsen Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 27. februar 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 23. februar 2012

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj J E W E L R Y E f t e r å r / V i n t e r 2 011 1 2 munio jeg forsvarer Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj kvalitet med det formål at medvirke til at bevare klodens fældningstruede

Læs mere

PEFC Danmarks Skovstandard - Sammenstilling af nye og eksisterende kriterier

PEFC Danmarks Skovstandard - Sammenstilling af nye og eksisterende kriterier PEFC Danmarks Skovstandard - Sammenstilling af nye og eksisterende kriterier 1 Skovdyrkning 1.1 Driften af skoven skal tilrettelægges med henblik på at sikre og forbedre skovens ressourcer, herunder skovens

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Exh 24 Training material for contractors in Denmark (in Danish)

Exh 24 Training material for contractors in Denmark (in Danish) Exh 24 Training material for contractors in Denmark (in Danish) D4.4 Training modules developed and delivered to the target groups Public document This information is part of the CeFCo project, with the

Læs mere

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Lidt skovhistorie Den tamme skov Status for beskyttelse Fremtiden Jacob Heilmann-Clausen Natur- og Miljøkonferencen

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vivian Kvist Johannsen Skov & Landskab

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

En løsningsmodel der kan købe menneskeheden lidt mere tid.

En løsningsmodel der kan købe menneskeheden lidt mere tid. En løsningsmodel der kan købe menneskeheden lidt mere tid. GROW FOR IT er en non-profit forening der tilbyder mennesker en mulighed for at balancere deres CO 2 udledning gennem skovrejsning. Den 1. marts

Læs mere

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 1.1 Indledning...3 2 Danskernes og miljøet...4

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

FSC og PEFC CERTIFICERING Svendborg Kommunes skove. Procedurer for skovdriften

FSC og PEFC CERTIFICERING Svendborg Kommunes skove. Procedurer for skovdriften FSC og PEFC CERTIFICERING Svendborg Kommunes skove Procedurer for skovdriften Skovcertificering Svendborg Kommune FSC og PEFC procedurer for skovdriften i Svendborg kommunes skove Version 1: januar 2015

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Indblik i skovdriften 2014 resumé til skovens gæster og øvrige interessenter

Indblik i skovdriften 2014 resumé til skovens gæster og øvrige interessenter FSC/PEFC SKOVCERTIFICERING Herning Kommunes Skove Indblik i skovdriften 2014 resumé til skovens gæster og øvrige interessenter Januar 2015 Herning Kommunes Skove 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Introduktion til TripAdvisor

Introduktion til TripAdvisor Introduktion til TripAdvisor Maj 2016 Kære deltager i TripAdvisor-kursus Så er det snart nu, vi sammen skal udforske TripAdvisor og de muligheder, platformen har for dig som kultur- og turismeaktør. Det

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

1. OVERVÅGNING OG EVALUERING

1. OVERVÅGNING OG EVALUERING 1. OVERVÅGNING OG EVALUERING Som et led i FSC-certificeringen af Silkeborg Kommune, har PEFC/FSC ansvarlig i kommunen Leif Pedersen, Natur & Miljø formuleret nedenstående retningslinjer for overvågning

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Brancheaftalen Dokumentationskrav Opfyldelse af aftalens krav 1-6 kan dokumenteres ved at købe FSC, PEFC eller SBP certificeret biomasse eller ved

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark.

Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark. Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark. 01-02-2017 HedeDanmark A/S Thomas Bager Nielsen Skovregion Syd thon@hededanmark.dk Personlig præsentation Uddannet Skov

Læs mere