FORORD 2 INDLEDNING 3 STATUS 4 UDFORDRINGER OG PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDER: 19 PERSPEKTIVERING 28 HANDLINGSPLAN 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 2 INDLEDNING 3 STATUS 4 UDFORDRINGER OG PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDER: 19 PERSPEKTIVERING 28 HANDLINGSPLAN 30"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 INDLEDNING 3 STATUS 4 KVALITETSSTATUS 7 UDFORDRINGER OG PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDER: 19 NYE KVALITETSMÅLSÆTNINGER OG -MÅL 21 PERSPEKTIVERING 28 HANDLINGSPLAN 30 PLAN FOR MÅLING, EVALUERING OG OPFØLGNING 31 UDVIKLINGSPLANENS TILBLIVELSE 32 BILAG: OVERSIGT OVER ARBEJDET MED UDVIKLINGSPLANEN SUNDBYGÅRDS VÆRDIGRUNDLAG Logo

2 Forord Denne Udviklingsplan er et dokument, som udgør grundlaget for Sundbygårds fremadrettede arbejde. Udviklingsplanen er en afspejling af den udvikling og vilje til forandring, der løbende er på Sundbygård. Socialpsykiatrien er midt i en forandringstid, hvor integration af sindslidende i det øvrige samfund sætter samarbejde mellem sektorer på dagsordenen. Dette er samtidig forhold, der enten direkte eller indirekte har indflydelse på Sundbygård s kerneydelse, hvilket nødvendiggør en løbende kvalitetsudvikling og en høj grad af brugerindflydelse. Vi betragter Udviklingsplanen som et internt styringsredskab og som et internt/eksternt dialogværktøj. Vi giver med Sundbygårds Udviklingsplan vores bidrag til udviklingsprocessen indenfor det socialpsykiatriske felt. Beboere, medarbejdere, Samarbejdsudvalg, Arbejdsmiljøudvalg, Beboerråd og Centerråd har alle været aktive aktører under tilblivelsen af dette arbejde, hvorfor der rettes en stor tak for indsatsen og det engagement der er blevet lagt heri. Ghita Østenby Souschef Jesper Holbæk Bocenterchef

3 Indledning Sundbygård er et socialpsykiatrisk bocenter for voksne, hvis liv og boligsituation er blevet besværligt og begrænset af psykiske og sociale vanskeligheder. Vi søger på Sundbygård at støtte vores beboere i at mestre livet på måder, der svarer til de ønsker, håb og drømme som beboerne udtrykker i arbejdet med den sociale handleplan. Beboerne på Sundbygård tilbydes i respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, individuelt tilpassede muligheder for rehabilitering, gennem social- og sundhedsfaglige initiativer. Bocentret hører under Sociallovgivningens 92 om botilbud i danske kommuner. Sundbygård er en decentral enhed som refererer til Mål og rammekontoret for voksne med særlige behov/psykisk syge i Københavns Kommunes Socialforvaltning. På Sundbygård tror vi på, at alle mennesker ønsker og evner at udvikle sig, og vi ønsker at møde beboerne ud fra den præmis. Vi tror på, at beboerne med udgangspunkt i deres ressourcer har grundlaget for at realisere et godt liv. Vores mål er derfor at understøtte beboernes muligheder for at komme sig ved at sigte mod en øget mestring af sociale, følelsesmæssige og praktiske livsvilkår. Denne støtte gives gennem et varigt fokus på opøvelse af kompetencer i kontakt og samvær, brugerindflydelse og bo-træning, samt arbejdsprøvning og andre meningsfulde aktiviteter. Denne Udviklingsplan er opbygget efter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens (nuværende Socialforvaltnings) vejledning fra september Udviklingsplanen omfatter perioden 1. januar december Efter indledningen følger en statusbeskrivelse. Herunder findes en præcis beskrivelse af målgrupper, interessenter og samarbejdspartnere; nuværende indsats; ressourcemæssige rammer; kvalitetsstatus.

4 Status Alle beboere på Sundbygård har en psykiatrisk diagnose, ca. 30 % har endvidere problemer med misbrug. De fleste beboere modtager førtidspension, der er dog enkelte beboere, som modtager kontanthjælp. De er i gang med at søge pension. Når beboerne flytter ind på Sundbygård, har de behov for stabile boligforhold samt pædagogisk og sundhedsfaglig støtte. De har brug for ro, trygge rammer og støtte til at få styr på et kaotisk liv, og de ønsker med tiden at arbejde hen mod en mere selvstændig, socialt integreret og meningsfuld tilværelse. Der arbejdes pædagogisk med den sociale handleplan som redskab i samarbejdet med beboerne. Beboerne tilbydes hjælp, vejledning og støtte i forbindelse med hverdagens gøremål, helbredsmæssige og sociale problemstillinger. Sundbygård har pr. marts 2006 i alt 192 pladser: Disse er fordelt på 10 selvstændige boliger med 170 pladser på Sundbygård og 22 pladser på Holme. Dertil kommer en udviklingsafdeling, en serviceafdeling, en administration samt et aktivitetsområde. Der er yderligere på projektvilkår et botilbud med 15 satellitboliger i lokalområdet Sundby. Beboerne på Sundbygård er psykisk syge i alderen fra 23 til 99 år. I alderskategorien 18 til 39 år bor der 68 beboere svarende til 37 % af det samlede antal beboere, i alderskategorien 40 til 49 år bor der 45 beboere, hvilket er 25 % af det samlede antal beboere, i alderskategorien 50 til 66 år bor der 59 beboere, hvilket udgør 32 % af bocentrets samlede antal beboere. Der bor 11 beboere, som er over 66 år, hvilket svarer til 6 % af bocentrets beboere. Tallene afspejler aldersfordelingen pr. 6. marts 2006.

5 I samme periode tilflyttede 19 personer Sundbygård. Af dem flyttede otte fra eget eller forældres hjem, otte fra psykiatrisk hospital, to fra andre bocentre/tilbud og én var hjemløs. Sundbygårds medarbejdere udgøres af forskellige faggrupper. Inden for gruppen af kontaktpersoner har 45 % af medarbejderne en pædagogisk uddannelse og 55 % har en grundlæggende sundhedsfaglig uddannelse. Den øverste ledelse på Sundbygård består af en Bocenterchef samt en Souschef for Bocenterchefen, som sammen med ledelsen i de 10 selvstændige boliger og Bostedet Holme alle har erfaring/uddannelse indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige område. Sundbygård s udviklingsafdeling består af 3 psykologer, som bl.a. varetager undervisning og supervision af personale og tilbyder beboerne psykoterapi. Yderligere har Sundbygård en administration som varetager personaleområdet, IT samt økonomiområdet. En psykiater ansat ved HS Amager Hospital, betjener Sundbygård som psykiatrisk konsulent. Bostedet Holme får psykiatrisk bistand fra Skt. Hans Hospital. Bocentret Sundbygård (inkl. projekter) har for år 2006 en budgetteret lønsum på kr svarende til ca. 210 fuldtidsstillinger. Holme havde i tilsvarende periode en budgetteret lønsum på kr , svarende til ca. 19 fuldtidsstillinger. Sundbygårds budget er i 2006 på i alt kr Derudover har projekterne et budget på i alt kr Bostedet Holme har i 2006 et

6 involveret i samarbejdet omkring diverse arrangementer til glæde for beboere og lokalmiljø. Endvidere samarbejder vi med andre bocentre/botilbud i Københavns Kommune, i forbindelse med arrangementer som involverer beboerne fx fodboldturnering, dating fest. Når beboerne indlægges samarbejdes altid med egen læge og Amager Hospital. Det lokale politi kontaktes i forbindelse med kriminalitet og når vi har begrundet mistanke om handel med ulovlige stoffer. Endelig har vi indenfor det sidste år arbejdet målrettet på at finde jobmuligheder for beboerne i lokalområdet. Her er pensionskontoret Sundby Syd og Center for job på særlige vilkår naturlige samarbejdspartnere.

7 Kvalitetsstatus I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplan er samtlige kvalitetsmålsætninger og mål, som blev formuleret i Udviklingsplan , blevet evalueret. Til brug for evalueringen er der udarbejdet spørgeskemaer for hvert enkelt indsatsområde, hvor der systematisk er spurgt om hvorvidt kvalitetsmålene er nået, hvilke tiltag der er gjort i den forbindelse og hvilke udfordringer der eventuelt har været i arbejdet med at nå målene. Samtlige områder/afdelingers lederteam har drøftet spørgsmålene med personale og beboere, inden de har udfyldt spørgeskemaerne. Spørgeskemaerne er udfyldt i oktober og november I det følgende nævnes kvalitetsmålsætninger og mål for hvert indsatsområde i for derefter at præsentere resultatet af evalueringen. Kvalitetsmålsætning: Sundbygård finder det vigtigt, at den sociale handleplan er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem beboerne og kontaktpersoner. Kvalitetsmål: 1. Med udgangspunkt i den sociale handleplan afsættes minimum tre timer ugentligt, hvor beboer og kontaktperson samarbejder om beboerens udviklingsmål 2. Afdelingsledelsen sikrer, at kontaktpersonerne får mulighed for at øge deres personlige og faglige kompetence indenfor udviklings- og relationsarbejdet med den sociale handleplan 3. Alle beboere anvender den nye sociale handleplan pr. 1. august 2004

8 gjort dette ved at have fokus på individuel vejledning og sparring. Mange boliger har endvidere sikret, at der afsættes tid til vejledning ved at tilpasse mødestrukturer, således at de understøtter opfyldelsen af målet. Derudover søger afdelingslederne generelt at opkvalificere deres medarbejdere gennem deltagelse i relevante kurser. 3. Målet er opfyldt med 92 %. Der har været tale om en stor omstillingsproces og implementeringen af det nye koncept har været vanskeligere end forudset. Der er derfor foretaget en kvalitetskontrol i samtlige boliger, hvor tilfældigt udvalgte handleplaner er gennemgået, med henblik på vurdering af om konceptet er brugt, som det er tænkt. Det har i denne forbindelse været nødvendigt at vejlede enkelte afdelingsledere og kontaktpersoner i, hvordan handleplan anvendes korrekt. Det nye handleplanskoncept er anvendt for samtlige beboere med udgangen af Udviklingsplanen pr. 31. december Alle mål er opfyldt pr. 31. december Vi må hermed konkludere, at det sociale handleplans koncept er implementeret. Kvalitetsmålsætning: Sundbygård finder det vigtigt at medvirke til, at beboere med misbrug kan reducere eller ophøre med deres forbrug af alkohol og narkotiske stoffer. Kvalitetsmål: 1. Udviklingsafdelingen danner sig et samlet overblik over misbrugets omfang og art, og fremsætter på den baggrund forslag til indsatsområder. 2. For alle beboere med misbrugsproblemer, skal de sociale handleplaner omfatte planlægning, der sigter specifikt på misbrugsreduktion eller ophør.

9 Resultat af evalueringen 1. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Udviklingsafdelingen har, med udgangspunkt i kvalitetsmålet, udarbejdet en misbrugsundersøgelse der konkluderer, at de fleste psykisk syge misbrugere kan rummes på Sundbygård, at håndtering af misbrugsindsatsen beror på et kvalificeret relationsarbejde og at der herudover er brug for opbakning og udvikling i den øvrige organisation. Undersøgelsen og dens konklusioner gav anledning til følgende forslag til indsatsområder: Centerledelsesniveau:? Fortsat klar faglig og holdningsmæssig udmelding vedr. arbejdet med misbrug, således at dette fungerer som kulturskabende rettesnor lokalt i boligerne? Den gode lokale indsats i boliger fremhæves med henblik på afprøvning og genbrug i andre boliger? Sørger for at Udviklingsplanen fungerer som platform til at tydeliggøre, præcisere og opdatere arbejdet med indsatsområdet misbrug? Drøfter hvilke rammer og pædagogiske tilbud, der bedst tilgodeser de mest belastede psykisk syge misbrugeres behov, med visitationsudvalget og andre relevante samarbejdspartnere Boligledelsesniveau:? Støtter medarbejderens engagement og realistiske tilgang til etablering af kontakt og motivation vedr. reduktion af misbrug? Arbejder med den samlede personalegruppes opgave- og ansvarsfølelse i forbindelse med samarbejdet med psykisk syge misbrugere? Drøfter og tager ansvar for at formulere en pædagogisk strategi, der kan begrænse, afhjælpe eller modvirke konsekvenser af de særligt belastende beboeres misbrugsadfærd

10 ? Evaluerer medarbejdernes udbytte af FAF s (nuværende SOF) misbrugskursus? Laver et katalog over de afprøvede interventioner og pædagogiske tilgange der virker? Udvikler samarbejdet med den psykiatriske konsulent vedr. misbrugsproblemer generelt på Sundbygård Kontaktpersonerne:? Arbejder systematisk på at sikre stabil medicinsk behandling? Arbejder systematisk med den sociale handleplan? Fokuserer på relationsarbejdet med henblik på at nå frem til et samarbejde vedr. misbruget? Fokuserer på at harm reduction er en vigtig del af indsatsen mod misbrug 2. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Kontaktpersonerne har for samtlige beboere med misbrugsproblemer sikret, at der i beboernes handleplaner ligger en plan, som sigter mod misbrugsreduktion eller ophør. 3. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Udviklingsafdelingen har i 2005 etableret, tilbudt og afholdt temasupervision for kontaktpersoner for beboere med misbrug. Der blev etableret to supervisionsgrupper, på tværs af boliger og faggrupper. Udover supervision indebar tilbudet undervisning, vidensdeling og tematiserede refleksionsprocesser. 4. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Der blev afsat kr til uddannelse indenfor misbrugsområdet, og der har siden hen vist sig, at være behov for yderligere midler. Der er i alt brugt knap kr på uddannelse indenfor misbrugsområdet.

11 beboere og medarbejdere. Vi ser en særlig udfordring i at møde disse beboere på nye måder. Kvalitetsmålsætning: Sundbygård finder det vigtigt at tilgodese beboere, som ønsker at bo i et misbrugsfrit miljø. Kvalitetsmål: 1. Samtlige beboere på Sundbygård får skriftligt og med løfte om fortrolighed mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at bo i et misbrugsfrit miljø. Forventes opfyldt 15. september Centerledelsen udpeger, på baggrund af beboernes tilkendegivelser (jævnfør ovenstående), områder som skal gøres til misbrugsfrit miljø. Forventes opfyldt 15. november Afdelingsledelse og personale i de(t) udpegede område(r) afholder temadag, hvor implementering af rammerne for det misbrugsfri miljø debatteres. Forventes afholdt inden den 31. januar Der afholdes samtaler med hver enkelt beboer i de(t) udpegede område(r), hvor der informeres om rammerne for det misbrugsfri miljø, på baggrund af hvilke beboerne får mulighed for at vælge, om de vil blive boende i området, eller flytte til anden bolig på Sundbygård. Forventes påbegyndt februar Der afholdes samtaler med de beboere, som har tilkendegivet interesse for at bo misbrugsfrit (jævnfør ovennævnte undersøgelse), med henblik på at oprette venteliste til det misbrugsfri tilbud. Påbegyndes februar Personale og beboere i de(t) udpegede område(r) samt Udviklingsafdelingen formulerer i samarbejde en alkoholpolitik, som er gældende for hele det misbrugsfri miljø inklusive beboernes egne værelser. Iværksættes når min. 2/3 af boligens plader bebos af personer, som er

12 2. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Centerledelsen udpegede, på baggrund af beboernes tilkendegivelser, det område som blev gjort til misbrugsfrit miljø. Der blev i den forbindelse både taget højde for, hvor mange beboere der ønskede at bo i et misbrugsfrit miljø, og hvor mange af boligens beboere, der af deres kontaktperson, blev vurderet som egnede til at bo i et misbrugsfrit miljø. 3. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Afdelingsledelse og medarbejdere i den udpegede misbrugsfri bolig afholdt i februar 2005 en temadag, hvor det blev debatteret, hvorledes man pædagogisk og praktisk kunne implementere rammerne for det misbrugsfri miljø. Afdelingsledelse og medarbejdere udarbejdede i den forbindelse det oplæg til husordensregler og alkoholpolitik, som de ønskede at debattere med beboerne på de efterfølgende temadage. 4. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Projektkoordinatoren for den misbrugsfri bolig afholdt i december 2004, samt januar og februar 2005, afklarende samtaler med alle beboere i den misbrugsfri bolig. Til samtalerne deltog beboernes kontaktperson samt eventuelle bisiddere, valgt af den enkelte beboer. Beboerne fik på baggrund af samtalen mulighed for at beslutte sig endeligt for, hvorvidt de ønskede at blive boende i boligen, eller hvorvidt de ønskede at flytte til en anden bolig på Sundbygård. 5. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Projektkoordinatoren inviterede de beboere, der i spørgeskemaundersøgelsen fra august 2004, havde udvist interesse for det at bo i et misbrugsfrit miljø, til en visiterende samtale. Samtalerne blev indledt, efter at det stod klart, hvor mange af den misbrugsfri boligs beboere der ønskede at blive eller fraflytte boligen. Til samtalerne inviterede projektkoordinatoren beboeren, dennes

13 Status på den misbrugsfri bolig er, at boligens beboere værdsætter det at bo i et misbrugsfrit miljø, og at boligen generelt opleves som velfungerende. Flere beboere fortæller, at de oplever en højere grad af fællesskab i den misbrugsfri bolig, end de gjorde i deres tidligere boliger. Vi er i den forbindelse sikre på, at det har en stor betydning, at alle beboere i denne bolig har valgt boligen. Der har undervejs, og efter etableringen af den misbrugsfri bolig, været enkelte beboere som har ønsket at fraflytte boligen, fordi de måtte erkende ikke at kunne forene sig med rammerne for den misbrugsfri bolig. Disse beboere bor nu i alternative boliger, efter eget valg. Kvalitetsmålsætning: Sundbygård finder det vigtigt, at beboernes pårørende får indsigt i- og forståelse for Sundbygårds faglige grundlag og arbejdsformer. Kvalitetsmål: 1. Hver bolig sikrer, at der to gange årligt ved arrangementer for pårørende til beboere på Sundbygård holdes oplæg om faglighed og metoder i boligen og om Sundbygård generelt 2. Pårørende til alle beboere på Sundbygård tilbydes et højt informationsniveau om Sundbygård s udviklingsarbejde i boligen, såvel som på Sundbygård generelt 3. Hvis beboer ønsker det tilbydes pårørende til beboere på Sundbygård tre årlige orienteringsmøder vedrørende den sociale handleplan. Beboer såvel som kontaktperson deltager.

14 Resultat af evalueringen: 1. Kvalitetsmålet er opfyldt med 91 %. Situationen er den, at beboerne i enkelte boliger ikke har kontakt med deres pårørende, enten fordi der ikke er nogen eller fordi de ikke ønsker at have kontakt med deres familie. Der er således ikke incitament til at lave disse arrangementer, hvilket er forklaringen på, at målet ikke er opfyldt med 100 %. 2. De pårørende informeres jævnligt om Sundbygård s udviklingsarbejde i boligerne. De tilsendes informationsmateriale i form af referater af pårørendearrangementer eller diverse brochurer. De pårørende opfordres ligeledes til at henvende sig, når de har noget på hjerte. Enkelte beboere har ingen kontakt til de pårørende, hvilket betyder, at enkelte pårørende ikke orienteres om udviklingsarbejdet på Sundbygård, eftersom vi ikke ved, hvem de er. Sundbygård oprettede i 2004 en såkaldt pårørende telefontid, som er et tilbud til pårørende om at ringe på et bestemt tidspunkt, hvor centerledelsen kan træffes med henblik på at besvare spørgsmål. Det har vist sig, at pårørende også kontakter os telefonisk på andre tidspunkter % af alle boliger på Sundbygård har etableret strukturer og rutiner, som sikrer, at de pårørende tilbydes orienteringsmøder vedrørende den sociale handleplan. Nogle boliger er domineret af beboere, som ikke har eller ønsker kontakt med deres pårørende, hvorfor der ikke i disse boliger kan etableres rutiner vedrørende orienteringsmøderne. Der er gjort et stort arbejde for at informere de pårørende om det faglige grundlag for arbejdet i boligen. Vi må dog erkende, at vi ikke kan ikke nå ud til samtlige pårørende, hvad angår orientering om arbejdet i den enkelte bolig, eftersom det ikke er alle pårørende vi kender til eller har tilladelse til at kontakte. Vi er imidlertid i gang med at revidere Sundbygård s hjemmeside og informationsfolder. Dette vil forbedre information om Sundbygård generelt til gavn for bl.a. for de pårørende.

15 2. Følgende afdelinger på Sundbygård opretter og beskriver beboerjobs i egen afdeling:? Serviceafdelingen: minimum 66 timer ugentligt? Aktivitetsområdet: minimum 42 timer ugentligt? Boligerne: minimum 4 timer pr. bolig ugentligt? Administrationen: minimum 4 timer ugentligt 3. Beboere som fremstiller kunst, kunsthåndværk mv., tilbydes mulighed for at udstille deres værker og produkter Resultat af evalueringen: 1. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Udviklingsafdelingen har sammen med koordinator og daglig leder af aktivitetsområdet udarbejdet en beskrivelse af, hvordan beboerjobs organiseres her på Sundbygård, således at beboernes kvalifikationer og senere muligheder for at erhverve sig beskæftigelse udenfor Sundbygård øges. Der har været afholdt en række møder i foråret 2005, hvor fokus har været rettet mod det interne samarbejde, der skulle etableres her på Sundbygård, således at beboerne får de bedste betingelser for at realisere deres ønske om at komme i arbejde. Det har således været nødvendigt undervejs at inddrage boligernes ledelse i arbejdsgruppens arbejde. Projektbeskrivelsen er fremlagt for centerledelse og på stort ledermøde for endelig godkendelse i juni Kvalitetsmålet er opfyldt med 75 %. Der er oprettet og beskrevet jobs i serviceafdelingen, aktivitetsområdet og boligerne. Det er endnu ikke lykkedes at finde velegnede opgaver i administrationen, som eventuelt kan varetages af beboere. Vi arbejder videre på at nå målet i løbet af Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Opgaven med at etablere en struktur er tildelt læreren i tegning/maling og musik. Tegne /male læreren har konsekvent opsøgt muligheder for udstillinger og fulgt op på invitationer

16 aftale med tre virksomheder udenfor Sundbygård, med henblik på ansættelse af beboere i job med løntilskud. Det har naturligvis givet os blod på tanden. Vi satser på at udvide antallet af job tilbud udenfor Sundbygård i Det forarbejde vi har gjort i indeværende periode, giver os grund til at tro det vil lykkes. Kvalitetsmålsætning: Sundbygård finder det vigtigt, at aktivitetsområdet tilbyder beboerne meningsfulde, tiltrækkende og udviklende kursustilbud. Kvalitetsmål: 1. Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af boligerne, som skal undersøge, hvordan beboere og kontaktpersoner bruger aktivitetsområdet og hvilke kursustilbud beboere og kontaktpersoner finder meningsfulde, tiltrækkende og udviklende for beboerne. Arbejdsgruppen skal foreslå initiativer til udvikling af aktivitetsområdets kursustilbud 2. Der udarbejdes standarder for samarbejdet mellem aktivitetskoordinator, afdelingsledere og aktivitetspersoner 3. For at sætte fokus på det relationelle arbejde, når beboere ønsker at benytte aktivitetsområdets tilbud, standardiseres kontaktpersonens ansvar i denne sammenhæng 4. To tredjedele af tilmeldte kursister på aktivitetsområdets kursusforløb møder op til undervisningen Resultat af evalueringen: 1. Kvalitetsmålet er delvist opfyldt. I stedet for at nedsætte en arbejdsgruppe besluttede vi at ændre på mødestrukturen i aktivitetsområdet. Der blev etableret et aktivitetsmøde, hvor en beboerrepræsentant fra hver bolig deltager. Der blev også udpeget en personale repræsentant fra hver bolig.

17 beslutninger om og tilrettelæggelse af diverse arrangementer. Der samarbejdes således i højere grad direkte med beboerne. 3. Kvalitetsmålet er opfyldt med 100 %. Kontaktpersonerne informeres jævnligt om brug af intranettet og har således mulighed for at holde sig orienteret om aktivitetsområdets tilbud. Underviserne i aktivitetsområdet har gjort det til en fast rutine at mødes med kontaktpersonen for den beboer, der har tilmeldt sig undervisning, når sæsonen starter for at aftale, hvordan de hver især skal forholde sig i tilfælde af manglende fremmøde. 4. Kvalitetsmålet er opfyldt med 60 % fremmøde til undervisningstilbudene. Aktivitetsområdet har været præget af stort engagement fra beboernes side, hvad angår involvering i diverse arrangementer. Der synes at være størst interesse for ad hoc arrangementer f.eks. foredrag, backgammonturnering og fastelavnsfest, hvorimod der ikke kommer så mange forslag til nye kursusforløb. Café Oasen trækker mange beboere til aktivitetsområdet. Vi må således konkludere, at aktivitetsområdet fungerer som et meningsfuldt, tiltrækkende og udviklende alternativ til livet i boligerne. Der arbejdes fortsat på, at beboerne involverer sig i planlægning og afholdelse af arrangementer. Kvalitetsmålsætning: Sundbygård finder det vigtigt, at beboerne sikres øget brugerindflydelse, dels ved at konsolidere, dels udvikle brugerindflydelsen lokalt i den enkelte bolig. Kvalitetsmål: 1. Hver enkelt bolig formulerer brugerindflydelsespolitik med henblik på maksimering af brugerindflydelse indenfor rammerne af FAF s brugerpolitik 2. Hver bolig vælger et område, som de finder særligt vigtigt, og som de ønsker at fokusere særligt på i arbejdet med at udvikle brugerindflydelse

18 stiller store krav til både personale og beboere. Evalueringen viser, at der hersker forskellige opfattelser af, hvad brugerindflydelse er, og at der således er brug for en præcisering af, hvad der menes med brugerindflydelse. Herudover vil fokus være at implementere den brugerindflydelse, der allerede er, og udvikle metoder, der appellerer til, at beboerne anvender den indflydelse de har. Vi har derfor valgt at arbejde videre med emnet brugerindflydelse i den kommende udviklingsplan.

19 Udfordringer og prioritering af indsatsområder: 1. Brugerindflydelse Emnet brugerindflydelse vægtes højt på flere niveauer. Ifølge Servicelovens 112 skal kommunen sørge for, at brugerne får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbudene. Vigtigheden af at afstemme brugernes behov, ressourcer og forudsætninger til indholdet af den ydelse man giver understreges. Brugerne bør således inddrages i udviklingen af tilbudene. Brugerpolitikken i SOF tegner bl.a. principperne for brugeres rettigheder i relation til socialpsykiatriske tilbud. Det understreges i sektorplanen på psykisk syge-området, at forvaltningen ønsker at udvikle samarbejdet med brugerorganisationerne med udgangspunkt i de principper, der fremgår af brugerpolitikken. Sundbygård s værdigrundlag hviler blandt andet på en grundlæggende tro på, at alle mennesker ønsker og evner at udvikle sig, og at Sundbygård kan danne rammerne om et værdifuldt liv, hvor den enkelte beboer får mulighed for at nå sine mål. Brugerindflydelse skal være med til at sikre, at udviklingen i tilbudene tager udgangspunkt i brugernes behov. Det tager tid at implementere og udvikle brugerindflydelse det er en løbende proces der stiller krav til både personale og beboere. Ved evalueringen af indsatsområdet brugerindflydelse i Udviklingsplanen har vi spurgt, hvordan boligernes indsats er forløbet, hvilke resultater der er kommet ud af det, og hvordan det giver mening i den enkelte bolig at

20 2. Misbrug Vi har i denne Udviklingsplan valgt fortsat at have fokus på indsatsen for psykisk syge med misbrug. Vi ønsker med valget af dette indsatsområde at tage yderligere skridt i retning af at implementere den politisk vedtagne misbrugspolitik for de socialpsykiatriske bocentre. Vi oplever, at misbrug er en problemstilling, som i stigende grad supplerer de øvrige vanskeligheder, der kendetegner målgruppen for 92 botilbud. Selvom vi allerede gør meget for at støtte beboerne i håndteringen af misbrugsproblemer, oplever vi samtidig en vækst i den samlede mængde af misbrugsrelaterede problematikker hos Sundbygårds målgruppe. Vi finder det derfor vigtigt at videreføre erfaringerne fra arbejdet med den foregående Udviklingsplan, hvor vi pegede på en række indsatsområder, der kan medvirke til at styrke den behandlingsunderstøttende indsats, der ydes for psykisk syge med misbrugsproblemer. 3. Personale Iflg. Personalepolitisk regnskab 2003 konstateres det bl.a., at der generelt er stigende tilfredshed med Københavns Kommune som arbejdsplads. I FAF (nuværende SOF) personalepolitik fremhæves, at man tror på at glade og engagerede medarbejdere yder en god service til borgerne og at det derfor er af stor betydning, at der skabes en ramme for en udfordrende og udviklende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. De personalepolitiske fokusområder er bl.a. rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. På Sundbygård mærkes i stigende grad tendensen til øget bevægelighed på arbejdsmarkedet. Personalerekruttering og fastholdelse bliver i den forbindelse centrale redskaber for at sikre sig en stabil og kompetent arbejdsstyrke. Når vi

21 Nye kvalitetsmålsætninger og -mål Indsatsområde vedrørende brugerindflydelse Kvalitetsmålsætning: At fremme beboernes brug af indflydelse på livet i boligerne samt støtte beboernes autonomi og aktive engagement i eget liv Kvalitetsmål: Udvikle, etablere og konsolidere praktiske rutiner som fordrer brugerindflydelse i boligen. Handleplan:? Boligerne afholder temadage med beboere og personale 3. kvartal 2006? Boligerne afholder temadage for personale i eller på tværs af boliger for afklaring af, hvor personalet er og hvordan de personligt kan forholde sig til arbejdet og omsætte det i meningsfuld praksis. 1. kvartal 2007? Der afholdes/gentages brugerindflydelseskurser m. brugerlærere i boliger (evt. på tværs) for nytilkomne beboere og personale. Påbegyndes 1. kvartal 2007 og evalueres 4. kvartal 2007.? Udviklingsafdelingen følger op på boligernes indsats i forhold til drøftede emner/konklusioner på temadagene.? Lederteams følger op på personalets indsats i forhold til drøftede emner/konklusioner på temadagene.? Personalet følger op på beboeres indsats i forhold til drøftede emner/konklusioner på temadagene. Kvalitetsmål: Afdelingsledelserne sørger for, at kontaktpersonerne minimum to gange om

22 Kvalitetsmål: Revision af Sundbygårds værdigrundlag Handleplan:? Udviklingsafdelingen tager initiativ til og er tovholder på, hvordan processen omkring revidering af værdigrundlaget skal forløbe i Samarbejdsudvalget og Beboerrådet. Påbegyndes 4. kvartal 2006? Beboere inddrages i arbejdsprocessen.

23 Indsatsområde vedrørende misbrug Kvalitetsmålsætning: Beboere med misbrug tilbydes en individuel behandlings understøttende indsats, der tilgodeser kompleksiteten i målgruppens behov. Kvalitetsmål: Fastlægge pædagogiske & sundhedsfaglige strategier. Handleplan: Afholde lederseminar med temaet misbrugsindsats på Sundbygård. Udviklingsafdelingen og Centerledelsen forbereder og planlægger seminaret. Seminaret finder sted 4. kvartal 2006 Afdelingsledelsen i boligerne udarbejder en handleplan for den pædagogiske og sundhedsfaglige strategi lokalt. Kontaktpersoner og lederteam afsætter tid til drøftelse af handleplan. Handleplanen fremlægges og godkendes på boligens ledermøde. Afdelingsledelsen følger op og er ansvarlige for overholdelse af handleplan. Arbejdet med handleplan påbegyndes 1. kvartal 2007 og forventes klar i slutningen af 3. kvartal 2007 Udviklingsafdelingen udarbejder en vejledning for kontaktpersoner i forbindelse med den behandlingsunderstøttende indsats i relation til beboere med misbrug. Vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i resultaterne af misbrugsundersøgelsen Psykologerne i udviklingsafdelingen afsætter tid til at udarbejde vejledningen. Udviklingsleder følger op. Vejledningen forventes klar 3. kvartal 2006.

24 Afdelingsledelsen afsætter tid til målrettet vejledning for den samlede personalegruppe i forbindelse med problemer omkring beboeres misbrug. Afdelingsledelsen planlægger møder, hvor problemer omkring misbrug er på dagsordenen. Påbegyndes 2. kvartal Afdelingsledelsen coacher kontaktpersoner til beboere med misbrug. Påbegyndes 4. kvartal Kvalitetsmål: Udbygge samarbejdet med relevante parter i indsatsen Handleplan: Udviklingsafdelingen tilbyder konsultativ bistand i forbindelse med problemstillinger vedr. beboeres misbrug. Psykologer i udviklingsafdelingen afsætter tid til konsultation en gang ugentligt for kontaktpersoner og beboere. Afdelingsledelsen sørger for at de kontaktpersoner, som har behov for yderligere inspiration til etablering af samarbejde med beboere med misbrug via den sociale handleplan, opsøger konsultation. Påbegyndes 3. kvartal 2006 og evalueres 4. kvartal Afdelingsledelsen sørger for at udbygge samarbejdet med psykiatrisk afdeling, når beboere med misbrug indlægges. Afdelingsledelsen laver en handleplan for, hvordan samarbejdet kan udbygges lokalt. Påbegyndes 2. kvartal 2006 og evalueres 3. kvartal Udviklingsafdelingen opsøger de beboere med misbrug, der af personalet skønnes at have særlig problem skabende, skadelig eller uhensigtsmæssig adfærd, med henblik på at indhente information om og bidrage til samarbejdet. Udviklingslederen følger op. Påbegyndes 2. kvartal 2006 og

25 Indsatsområde vedrørende personale Kvalitetsmålsætning: At tilstræbe kontinuitet og et højt fagligt niveau i arbejdsstyrken Kvalitetsmål: Rekruttere kompetent personale Handleplan: Centerledelsen tager initiativ til at revidere administrative procedurer i relation til annoncering, ansættelse og introduktionsforløb. Centerledelsen nedsætter en arbejdsgruppe til revidering af skriftligt materiale og udarbejdelse af forslag til annoncetekst i forbindelse med ansættelse. Arbejdsgruppen udarbejder en spørgeguide til brug for ansættelsesinterview og kommer med forslag til procedurer for ansættelsesforløbet. Arbejdsgruppen nedsættes i 2. kvartal 2006 og er færdige med opgaven 1. kvartal Samarbejdsudvalget reviderer eksisterende lønpolitik, med fokus på rekruttering af kompetent personale. Centerledelsen laver en handleplan for arbejdet med opgaven. Centerleder er ansvarlig for overholdelse af handleplan. Påbegyndes og afsluttes i Kvalitetsmål: Fastholde kompetent personale Handleplan: Med henblik på forbedring af det generelle arbejdsmiljø iværksættes følgende initiativer:

26 afdelingsledelse og personale med henblik på at igangsætte initiativer til forbedringer. Centerledelse og afdelingsledelse drøfter de igangsatte initiativer. I Samarbejdsudvalgets regi nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til en fleksibel struktur for ansvarshavendes funktion i weekends samt aften- dag- og nattevagt. Kommissorium udarbejdes i Samarbejdsudvalgets regi. Påbegyndes 2. kvartal 2006 Samarbejdsudvalget reviderer eksisterende lønpolitik, med fokus på fastholdelse af kompetent personale. Centerledelse laver en handleplan for arbejdet med opgaven. Centerleder er ansvarlig for overholdelse af handleplan. Påbegyndes og afsluttes i I Samarbejdsudvalgets regi nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til, hvordan Sundbygård kan blive en mere familievenlig arbejdsplads. I Arbejdsmiljøudvalgets regi foretages dataindsamling til ny APV (arbejdsplads vurdering). Påbegyndes 2. kvartal 2006 Kvalitetsmål: Udvikle kontaktpersoners kompetence til at reflektere over egen praksis Handleplan: Udvide undervisningsprogram for nyansatte med emnet socialpsykiatri. Udviklingslederen koordinerer programmet med Sundbygårds psykiatriske konsulent. Psykologer i udviklingsafdelingen forbereder undervisningsprogram og udarbejder evaluerings skema. Der afsættes tid til et undervisningsforløb to gange årligt. Påbegyndes 2. kvartal 2006 og afholdes 1. gang 3. kvartal 2006.

27 for arbejdsgruppen. Psykologer i udviklingsafdelingen samt tre afdelingsledere afsætter tid til at deltage i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen nedsættes 2. kvartal 2006 og fremkommer med sit forslag 4. kvartal Udviklingsleder følger op. Ud af det samlede kursusbudget på kr øremærkes kr årligt til individuelle kompetenceudviklingskurser målrettet kontaktpersonernes arbejdsfunktion. Disse kursusmidler kan søges efter aftale med deres afdelingsledelse. Samarbejdsudvalget reviderer eksisterende lønpolitik, med fokus på udvikling af kompetent personale. Centerledelsen laver en handleplan for arbejdet med opgaven. Centerlederen er ansvarlig for overholdelse af handleplan. Påbegyndes og afsluttes i Kvalitetsmål: Udvikle lederteams og kontaktpersoners IT kompetence Handleplan: Det af Samarbejdsudvalget nedsatte Teknologiudvalg udarbejder forslag til et undervisningsprogram i IT. Påbegyndes 1. kvartal Forslaget fremlægges for samarbejdsudvalget i slutningen af 3. kvartal Sundbygårds administrative leder afklarer afdelingsledelsers og kontaktpersoners behov for opdatering af IT kundskaber. Den administrative leder tilrettelægger undervisningsforløb på baggrund af forslag fra teknologiudvalget med henblik på opdatering af afdelingsledelsers og kontaktpersoners IT kundskaber, herunder brug af Sundbygårds intranet.

28 Perspektivering Vi har gennem de seneste år oplevet en stigning i forekomsten af sammensatte og komplekse problemstillinger blandt Sundbygård s beboere. Som eksempel herpå kan det nævnes, at problemstillinger i relation til misbrug, kriminalitet, hjerneskader og økonomi, langt hyppigere end tidligere supplerer beboernes psykiatriske problemstillinger. Som følge heraf oplever vi et stigende behov for, at vi som bocenter kan forstå og håndtere andre og flere typer af problemstillinger og udfordringer. Kompleksitetsforøgelse Vi har i den senere tid erfaret, at flere beboere visiteres direkte fra familiens bopæl og herberger, hvilket indebærer at beboerne på indflytningstidspunktet befinder sig på et tidligere stadie i deres sygdomsforløb. Denne udvikling skal ses i forhold til tidligere, hvor beboerne fortrinsvis blev visiteret til bocentret efter længerevarende indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Vi oplever, at de nyindflyttede beboere står i en mere kompleks situation, hvor de i højere grad end vi tidligere har oplevet, har brug for stabiliserende medicinsk, pædagogisk, social og økonomisk vejledning og støtte. Sundbygård s ydelser skal derfor rumme flere og mangeartede opgaver i hele spektret fra forbehandling til efterbehandling. Herudover har vi erfaret, at beboerne responderer forskelligt på vores ydelser og initiativer. Der er således stor forskel på i hvilket omfang, og i hvilket tempo, beboerne arbejder for at komme sig. Det skaber en stor spredning i de forventninger beboerne har til sig selv, deres sociale relationer og de rammer som bocentret kan tilbyde. Målgruppens behov

29 Blandt beboerne synes der at være et udbredt ønske om øget fleksibilitet og flere individualiserede ydelser indenfor bocentrets fysiske og sociale rammer. Eksempler herpå varierer fra ønsker vedrørende værelser, eget bad /toilet og fælles faciliteter, over ønsker til kontakt, samvær og social regulering, til beboernes forskellige ønsker i forhold til konkrete aktivitets- og behandlingstilbud. Samtidig er der imidlertid også beboere, der trives fint med de nuværende ydelser, og ikke oplever det samme behov for forandring. Behovet for øget fleksibilitet og individualiserede ydelser skal ses i relation til, at vi på Sundbygård arbejder med rammer, opgaver og ydelser, som til en vis grad bygger på ideen om, at beboergruppens individuelle og fælles behov/ interesser kan forenes. Det er imidlertid vores opfattelse, at det i stigende grad bliver vanskeligere at forene ønsket om differentiering samtidig med varetagelsen af fællesskabet. Selvom vi til stadighed søger at optimere balancen, tyder meget på, at vi netop på dette punkt står overfor en udfordring. Den fremtidige udvikling af ydelsen Vi forudser gennemgribende behov for en øget fleksibilitet og omstillingsparathed i vores ydelser og tilgang til Sundbygård s beboere. En del af denne fleksibilitet handler om de strukturelle og politisk bestemte vilkår, der danner rammen om Sundbygård som bocenter, mens andre vilkår peger i retning af en øget fleksibilitet i vores interne organisering, prioritering og brug af personaleressourcer. For en del af beboergruppen vil det fortsat være relevant at arbejde for udviklingen og fastholdelsen af et terapeutisk miljø, mens det for andre vil være mere relevant at sikre fokus på individuelle behov og interesser. Derudover vil der for dele af målgruppen være behov for, at vi udvikler vores

30 Handlingsplan Vi har lavet en oversigt over udviklingstiltag på skemaet s 38ff. Tidsplan for gennemførelse af handleplanen fremgår af skemaet. Alle kvalitetsmål vil blive evalueret 4. kvartal 2007 med henblik på erfaringsopsamling og dokumentation. Centerledelsen vil løbende følge op på handleplanen i forbindelse med de fastlagte boligmøder. Nærværende Udviklingsplan tager udgangspunkt i, at de politiske udmeldinger og økonomiske rammer er uændret. Der har i den foregående periode været en række politiske drøftelser om socialpsykiatriens organisering i Københavns Kommune, hvor man har diskuteret fordele og ulemper ved store og små boenheder samt problemstillinger vedrørende specialisering af tilbud til psykisk syge og samlede tilbud. Politiske beslutninger, der indebærer ændringer af nuværende vilkår for ydelsen til psykisk syge på Sundbygård, vil rykke fundamentet for vores arbejde.

31 Plan for måling, evaluering og opfølgning Evalueringen af kvalitetsmålene forankres i Sundbygårds centerledelse og udviklingsafdeling. Såvel beboere som personale vil blive inddraget i den evalueringsundersøgelse, som skal finde sted i Evalueringen vil foregå ved hjælp af spørgeskemaer stilet til de fora, som er i berøring med udviklingsarbejdet, hvor der spørges til, om målene er nået, og hvilke udfordringer man er stødt på i arbejdet på at opfylde målene. Centerledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en samlet evaluering af de opsatte mål. Ligesom ved udarbejdelsen af denne Udviklingsplan vil samtlige kvalitetsmål blive evalueret med henblik på at gøre en senere opfølgning af udviklingsarbejdet lettere. Mange delmål i handleplanen vil, som det fremgår af oversigten side 38ff, være afsluttet inden 4. kvartal Resultaterne behandles og evalueres efterhånden som delmålene nås. Efter evalueringsundersøgelsen vil Sundbygårds centerledelse være ansvarlig for en eventuel korrigering af kvalitetsmålene inden for de respektive indsatsområder.

32 Udviklingsplanens tilblivelse Alle lag i Sundbygårds organisation og alle arbejdsområder har været inddraget i udarbejdelsen af de endelige kvalitetsmål. Det vil sige beboere, medarbejdere i boligerne, Samarbejdsudvalget, Centerrådet, Beboerrådet, administrationen, udviklingsafdelingen og centerledelsen. En gruppe bestående af udviklingslederen og psykologerne i udviklingsafdelingen, Bocenterchefen og Souschefen samt den administrative leder har fungeret som styregruppe. Styregruppen har prioriteret, hvilke indsatsområder der skulle fokuseres på i Udviklingsplanen, formuleret forslag til kvalitetsmålsætninger, udstukket retningslinjer for kvalitetsmål og godkendt disse. Udviklingsafdelingen har detailplanlagt og koordineret arbejdsprocessens underordnede faser, udformet konkrete kvalitetsmål og justeret disse i henhold til høringssvar. Udkast til kvalitetsmålsætninger og mål er blevet sendt ud til høring i ovenstående fora. Der er afholdt et stormøde for alle ansatte og beboere på Sundbygård den 22. marts 2006 med henblik på at fremlægge og indhente de sidste kommentarer til kvalitetsmålsætninger og -mål. I forbindelse med afsnittet om perspektiver og udfordringer har vi haft fokusgruppeinterviews med beboere, kontaktpersoner og afdelingsledere. Disse interviews har dannet baggrund for afsnittet.

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap 1. processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Ultimo

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål (2011) Mål A Vi har i 2011 ønsket at udvikle vores praksis i forhold til at styrke fællesskabet. en har været relevant og det er lykkedes

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere