Sociale indsatser til borgere med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale indsatser til borgere med"

Transkript

1 Sociale indsatser til borgere med

2 Sociale indsatser til borgere med ADHD Copyright 2013 Socialstyrelsen Udgivet af: Socialstyrelsen, udgave april 2013, 1. oplag Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Layout: KreativGrafisk ApS Foto: Lars Aarø, Polfoto og Colourbox Tryk: Rosendahls 2

3 Sociale indsatser til borgere med ADHD UDVIKLINGSPROJEKTERNE Socialstyrelsens projekt Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD danner ramme om i alt fem delprojekter, som alle bidrager med viden til den nationale ADHD-handleplan for det sociale område. Målet med indsatsen og handleplanen er at sikre en mere målrettet støtte og kompensation, så risikoen for, at personer med ADHD udvikler andre problemer, som fx misbrug, kriminalitet og andre alvorlige sociale vanskeligheder, reduceres mærkbart. Udviklingsprojekterne har haft sigte på opbygning af viden og metoder, der kan anvendes af kommunale myndigheder i en målretning, prioritering og kvalificering af indsatsen for børn, unge og voksne med ADHD. Projektkommunerne Slagelse, Vejle og Aarhus var udpeget som projektkommuner. Kommunerne sikrede, at projekterne satte fokus på indsatser for børn, unge og voksne med ADHD, og at projekterne tilsammen dækkede følgende områder: Familiestyrkende indsatser Samspil mellem sociale støtteforanstaltninger og en uddannelses- eller jobrelateret indsats Metodeudvikling i forhold til unge og voksne med ADHD og følgeproblematikker 3

4 Evaluering af udviklingsprojekterne Udviklingsprojekterne blev evalueret af Rambøll Management Consulting med henblik på at belyse, hvordan indsatsen virkede for borgeren, samt i hvilket omfang samarbejde på tværs af organisatoriske skel har kunnet skabe værdi for en fælles indsats. Der var således sat fokus på: Indsatsernes effekter i forhold til at afhjælpe de problematikker, som en hverdag med ADHD kan indebære, samt på deres betydning for borgerens trivsel og funktion. Projekternes implementering (opsporing, visitation og indsats) og kommunens rammer for implementering (ressourcer, ledelse og organisering og samarbejdskultur). ADHD-handleplanen Resultaterne fra udviklingsprojekterne har været inddraget ved udformningen af den nationale ADHD-handleplan, som afslutter Socialstyrelsens projekt Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD. De sammenfattende projektresultater beskrives sammen med fire af de ni lokale udviklingsprojekter på de følgende sider. Alle projekterne blev afviklet i 2011 til Læs mere uddybende om projekterne og om ADHD-handleplanen på Socialstyrelsens hjemmeside: 4

5 Sociale indsatser til borgere med ADHD 5

6 Familiestyrkende indsatser OPKVALIFICERING AF FORÆLDREKOMPETENCER OG KOORDINERING AF INDSATSEN I FORHOLD TIL BØRN MED ADHD Projektet i Vejle Kommune skulle øge trivslen for det enkelte barn med ADHD, dets forældre og dets lærere. En fælles faglig tilgang til barnet og en bedre koordinering mellem familie og skole skulle skabe større sammenhæng og en fælles forståelse imellem indsatsen i hjemmet og indsatsen i skolen, så samarbejdet i det daglige blev bedre. Deltagerne Forældre til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder i alderen 6-12 år, som gik i almindelig folkeskole. Sekundært var målgruppen børnenes lærere. Indsatsen Indsatsen blev etableret i et tæt samarbejde med forældrene. De var afsæt til den efterfølgende kontakt til det enkelte barns skole. 16 forældrepar var tilmeldt projektets kursusforløb, der indeholdt i alt tre undervisningsgange og seks gruppeforløb over en tremåneders periode. Her blev der arbejdet med generel indsigt i ADHD og forståelse for de dertilhørende problematikker, interaktion og gensidighed i familier med et barn med særlige behov samt med betydningen af det konstruktive samarbejde mellem de voksne omkring barnet. 6

7 Sociale indsatser til borgere med ADHD Konkret tog indsatsen udgangspunkt i: Introduktionsmøder Undervisningsseancer Gruppemøder Forældretræningsprogram (De utrolige år) Marte Meo. Forældrene mødtes på ugentlig basis, to timer ad gangen. De tre undervisere var en Marte Meo-terapeut og to undervisere fra kompetencecenter Mølholm. Resultaterne I forhold til børnenes adfærd og trivsel viser projektets eftermåling, at 12 % færre børn ligger uden for normalområdet, og at andelen af børn, som har flere vanskeligheder eller vanskeligt ved at indgå i sociale relationer, er faldet med 25 % i projektperioden. Forældrene giver samtidig udtryk for at have fået flere redskaber til at håndtere de særlige udfordringer, der kan være et vilkår for børn med ADHD. Til spørgsmålet Er barnets dagligdag blevet lettere efter projektet? svarer 44 % af forældrene: I nogen grad. Implementeringen Vejle Kommune foretager forandringer i Børne - & Ungeforvaltningen i 2013 med henblik på at forbedre den forebyggende indsats og arbejdet med inklusion. Strategien Forebyggelse i Forandring er vedtaget, og kommunen deltager i Ministeriet for Børn og Undervisnings taskforce Inklusionsudvikling med henblik på at styrke sammenhængen i inklusionsindsatsen. Et af elementerne i strategien er en sammenlægning af PPR, Støttekorpset, socialfaglige rådgivere og andre forebyggende tilbud i en ny organisation, Tværfagligt Center. I forlængelse af projektets evaluering er projektet blevet præsenteret i kommunens tværfaglige styregruppe og i skolernes udvalg for inklusion og specialundervisning. Fire forskellige forslag til en fremtidig forankring af projektet, eller dele deraf, er blevet fremlagt. På den baggrund er det besluttet, at projektet indgår i arbejdet med, hvilke tilbud det nye cen- 7

8 ter skal tilbyde, ligesom det overvejes at lade projektet indgå i det videre arbejde med inklusion på hele skoleområdet. Det er derfor endnu for tidligt at sige, hvorvidt projektet fortsætter i sin nuværende form, eller om der implementeres delelementer deraf. Økonomien Samlet set kostede projektet kr ,- (heraf kr ,- pr. borger/familie). Yderligere info Læs mere på eller kontakt Jane Damsgaard Jensen, Vejle Kommune: 8

9 Sociale indsatser til borgere med ADHD 9

10 Samspil mellem sociale støtteforanstaltninger og en uddannelselses- eller jobrelateret indsats TO PROJEKTER OM AT FASTHOLDE UNGE OG VOKSNE MED ADHD I UDDANNELSE ELLER JOB Unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder kan have brug for ekstra støtte til at færdiggøre en uddannelse og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Projekterne I arbejde med ADHD i Slagelse Kommune og Fastholdelse af unge med ADHD eller lignende adfærd i ungdomsuddannelse i Vejle Kommune har arbejdet aktivt med at udvikle indsatser, der kan klæde borgere med ADHD på til dels at fastholde tilknytningen til en ungdomsuddannelse, og dels at få hul igennem til arbejdsmarkedet, for i sidste ende at blive selvforsørgende. Deltagerne I Slagelse Kommune var målgruppen voksne i alderen år med ADHD-problematikker, der fylder så meget i deres hverdag, at det belaster den daglige funktion, og som ønskede at få eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. 10 I Vejle Kommune var målgruppen unge, der var i gang med en ungdomsuddannelse, og som var i risiko for at falde fra uddannelsen. Deltagerne bestod af elever med ADHD eller ADHD-lignende træk, der gik på Autolinjen på Syddansk Erhvervsskole og HG Flex klassen på Campus Vejle, samt fagfolk (fx lærere og studievejledere) og andre, som arbejdede med de unge.

11 11 Sociale indsatser til borgere med ADHD Indsatsen I arbejde med ADHD havde specifikt fokus på at undervise målgruppen i at mestre deres ADHD sideløbende med en virksomhedspraktik. Mestringsundervisningen varede i 17 uger og tog udgangspunkt i 11 temaer. Temaerne var blandt andet min egen ADHD, mål og netværk. Undervisningen viste sig at være særlig værdifuld i forhold til livsstrategier, planlægning og stresshåndtering. Praktikken gik i gang tre til fire uger inde i forløbet. Det gjorde det muligt at klæde virksomheden og personen med ADHD på til at indgå i et samarbejde. Der var ligeledes tilknyttet en virksomhedsmentor og en støttekontaktperson. Projektet viste, at jo mere viden den enkelte havde om sin egen ADHD, desto mere usikkerhed kunne han/hun rumme. De, som havde arbejdet med deres ADHD, nåede længere i udviklingsprocessen end de, der ikke havde. Fastholdelse af unge havde et lidt bredere perspektiv. Fokus var ikke særskilt på unge med en ADHD-diagnose, men på frafaldstruede unge som ofte har problematikker, der minder om ADHD. Omdrejningspunktet for projektet var en mentorordning. Mentoren var en central figur, som både fungerede som støtte for den enkelte i en-til-ensamtaler, som underviser for gruppen af unge, og som underviser for de andre fagfolk, der omgiver de unge. Gruppeundervisningen afløste efterhånden de individuelle støttesamtaler. Det var muligt, fordi mentoren stod for begge dele, og de unge på den måde oplevede helhed og tryghed. Gruppeundervisningen tog udgangspunkt i de unge selv og havde fokus på styrkelse af egne kompetencer, oplevelsen af selv at kunne og at blive selvhjulpen. Mentoren underviste også de fagfolk, der er omkring de unge til daglig. Undervisningen af fagfolkene tog afsæt i adfærd og positive støttemuligheder, og dermed i en forståelse af adfærd som afhængig af konteksten, og ikke i ADHD som diagnose.

12 Resultaterne I Slagelse er to af dem, der har gennemført forløbet, kommet i ordinært arbejde. Tre er begyndt i uddannelse, to er i job med løntilskud, to er begyndt i ordinært arbejde pr. 1. januar 2013, én er flyttet fra matchgruppe 3 til matchgruppe 2, én er i revalidering, én er i misbrugsbehandling, to er blevet sygemeldt og én er på barsel. Der er endvidere ni borgere, som har fået en støttekontaktperson ( 85). I Vejle er frafaldet blandt de unge faldet med 12,9 % fra 2. kvartal 2010 til 1. kvartal Derudover er der mindre sygdom, underviserne er blevet mere positive og pædagogikken mere synlig. Implementeringen I Vejle er indsatsen fra projektet blevet forankret, og yderligere tre mentorer blevet ansat. Indsatsen fortsætter i sporet fra projektet, både metodisk og organisatorisk. Indsatsen er en del af en større ambition om at komme tættere på de unge og deres uddannelse for i højere grad at kunne støtte der, hvor behovet opstår. I Slagelse er erfaringen, at metoden i forhold til mestring med fordel kan overføres til andre af jobcentrets målgrupper. Man har derfor valgt at implementere konceptet uden den særlige jobkonsulentfunktion, og borgeren visiteres i dag til praktik og job via jobcentrets almindelige jobkonsulentfunktion. Indsatsen vil fremover blive delt i indsatser for deltagere over/under 30 år. Økonomien Slagelse Kommunes projekt I arbejde med ADHD kostede kr ,- (heraf kr ,- pr. borger). Samlet set kostede projektet Fastholdelse af elever med ADHD i ungdomsuddannelser i Vejle Kommune kr ,- (heraf kr ,- pr. borger). Yderligere info Læs mere på eller kontakt Annette Pedersen, Slagelse Kommune: eller Morten Bundgaard Fredsted, Vejle Kommune: 12

13 Sociale indsatser til borgere med ADHD 13

14 Metodeudvikling i forhold til unge og voksne med ADHD og tillægsproblematikker SAMARBEJDSMODEL FOR SOCIALE OG ARBEJDSRELATEREDE INDSATSER Projektet i Aarhus Kommune udviklede og afprøvede en samarbejdsmodel mellem myndighedspersoner i Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Modellen skulle sikre en bedre koordinering af indsatsen og give en større grad af fælles faglig tilgang overfor borgere med ADHD. Deltagerne Målgruppen var borgere mellem 18 og 25 år, der både har ADHD og en eller flere tillægsproblematikker, som fx hjemløshed, misbrug, kriminalitet, psykiatriske vanskeligheder og adfærdsmæssige problematikker. Ofte havde borgerne oplevet en række resultatløse foranstaltnings- og aktiveringstiltag, og de skulle som minimum have en sag i mindst to af de tre myndighedsområder og ikke mindst være motiverede for forandring. Indsatsen Projektet løb fra medio 2011 til udgangen af Et ADHD-team, bestående af en myndighedsperson fra Beskæftigelsesforvaltningen og to myndighedspersoner fra Socialforvaltningen, blev etableret. Teamet skulle som følge af deres opgaver og organisering udvikle og afprøve en samarbejdsmodel, som understøttede målene om en bedre koordineret indsats overfor borgere med ADHD. Desuden skulle teamet indgå i et konkret samarbejde omkring de involverede borgere. 14

15 15 Sociale indsatser til borgere med ADHD Samarbejdsmodellen bestod af: 1. Viden om ADHD Myndighedsområderne delte viden og erfaringer i forhold til arbejdet med borgeren og opsummerede hvilke tilgange, metoder og indsatser, hver projektmedarbejder benyttede sig af i arbejdet med borgeren. 2. En tovholderfunktion Tovholderen skulle skabe en tydelig kontaktvej igennem forvaltningen og sikre, at én person havde ansvar for at formidle information fra borger til forvaltning og fra forvaltning til borger. 3. Handleplaner og jobplaner Projektdeltagerne havde handleplaner, delhandleplaner, jobplaner og indsatser udarbejdet af forskellige myndighedsområder. Planerne var et omdrejningspunkt i samarbejdsmodellen, som løbende blev justeret med fokus på koordinering af indsats og mål. Borgeren var selv med til at udarbejde planerne og fik på den måde medejerskab og en aktiv rolle i koordineringen og sammenhængen mellem indsatserne. Anvendte metoder: Visitationssamtaler Tydelig rollefordeling via tovholderen Samtaler med borgeren Koordinerede handleplaner og jobplaner/praksis styreredskab Samarbejdsmøder. Resultaterne Projektet har skabt en forbedret koordination mellem de forskellige kommunale forvaltninger og enheder. Afprøvningen af samarbejdsmodellen har bidraget til, at kulturforskelle i Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen er blevet tydelige, og samtidig har projektet forbedret samarbejdet på tværs af forvaltningerne, fordi der er opnået et større kendskab til de andre myndigheders rolle, tilbud og ressourceramme.

16 9 % af borgerne oplever i mere og højere grad at få støtte og opbakning fra deres omgivelser i dag. Implementeringen Projektets erfaringer har bevirket, at Aarhus Kommune overvejer at arbejde hen imod en diagnoseuafhængig model. Der er derfor udarbejdet et udkast til en instruks på en samarbejdsmodel, som kan danne udgangspunkt for den videre drøftelse og beslutningsproces i forhold til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Økonomien Samlet set kostede projektet Samarbejdsmodel for sociale og arbejdsrelaterede indsatser kr ,- (heraf kr ,- pr. borger). Yderligere info Læs mere på eller kontakt Trine Aarskov Friis, Aarhus Kommune: 16

17 17 Sociale indsatser til borgere med ADHD DE NI PROJEKTER - SAMMENFATTENDE RESULTATER Den samlede evaluering af de ni udviklingsprojekter viser en række positive effekter for målgruppen, herunder: Reduktion af problemer forbundet med ADHD via styrkede netværk, nye værktøjer og ny indsigt i ADHD. Forbedrede familieforhold gennem blandt andet familiekurser. Oplevelsen af øget støtte fra omgivelserne. Både deltagere og projektledere forklarer de positive effekter med erhvervelsen af mestringsstrategier i forhold til ADHD-kernesymptomer, hvilket giver et mindre konfliktfyldt forhold til familie og venner. Flere projekter omfattede desuden indsatser målrettet pårørende, så de bedre kunne støtte et familiemedlem med ADHD, hvilket blandt andet medførte, at andelen af borgere med få indikatorer på et problemfuldt familieforhold steg fra 15 % ved førmålingen til 29 % ved eftermålingen. Evalueringen viser, at de positive resultater ikke skyldes en reduktion af kernesymptomer som uopmærksomhed og hyperaktivitet, men derimod en øget evne til at håndtere og dæmpe symptomerne. I forhold til projekternes før- og eftermålinger registreres et uændret symptombillede hos 92 % af deltagerne og begrænsede forandringer og hos de resterende 8 %. Dette resultat stemmer overens med nyere forskning, som viser, at psykosociale indsatser har deres primære styrke i forhold til mestring af de problematikker, som ofte knytter sig til livet med ADHD og lignende funktionelle vanskeligheder. Der blev registreret en høj deltagertilfredshed på voksenområdet, idet 90 % af deltagerne udtrykker, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Især opleves de gruppebaserede indsatser positivt, da de giver mulighed for etablering af netværk med ligesindede.

18 18 En stor del af deltagerne vurderer også, at projekterne har bidraget til at gøre hverdagen lettere. 38 % af deltagerne svarer, at projektet i høj grad eller i meget høj grad har givet dem værktøjer til at tackle problemer, som følge af ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Endvidere oplever hovedparten af deltagerne, at projekterne har givet dem øget håb og livsmod i forhold til fremtiden. Dette fremgår også af, at 37 % tilkendegiver, at projektet i nogen grad har givet dem værktøjer til at tackle deres ADHD-symptomer, mens 48 % udtrykker, at projektet i høj grad eller i meget høj grad har givet dem øget viden om ADHD og ADHD-lignende symptomer. Af de resterende er der 32 %, som tilkendegiver, at de i nogen grad har øget deres viden på området. På børneområdet er resultaterne mindre markante end på voksenområdet. Der er samtidig en mindre positiv deltagervurdering af projekterne, hvor lidt over en tredjedel af deltagerne ikke oplever, at projektet har bidraget til at gøre barnets hverdag lettere. Projektlederne påpeger, som et led i evalueringen, at det kan skyldes, at der generelt er flere tilbud til målgruppen på børneområdet, sammenlignet med voksenområdet, og at deltagerne kan have haft et højt udgangspunkt for viden om ADHD. Denne sammenhæng er dog ikke undersøgt yderligere i forbindelse med evalueringen. Se projekternes uddybende metodebeskrivelser på Projekternes forankring og videreførelse Kommunerne oplyser, at otte af de ni udviklingsprojekter bliver videreført. Et af projekterne opretholdes i samme form som i projektperioden, mens de resterede projekter videreføres med en udvidet målgruppe, der fx inkluderer sårbare unge og voksne, som oplever lignende udfordringer som personer med ADHD, men som ikke har diagnosen. At en så stor del af projekterne videreføres efter projektperioden, markerer vigtigheden af foregribende og rehabiliterende indsatser henvendt til målgruppen. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at kommunerne, i den fremadrettede indsats, vælger at udvide målgruppen, så denne ikke alene omfatter borgere, der har ADHD, men tillige borgere med lignende funktionelle vanskeligheder knyttet til områderne opmærksomhed, koncentration og trivsel.

19 19 Sociale indsatser til borgere med ADHD Fra udviklingsprojekt til handleplan Projekterne under Ny forstærket indsats danner tilsammen et solidt udgangspunkt for den fremtidige tilrettelæggelse af indsatser på det sociale område. Ud over de ni omtalte udviklingsprojekter med fokus på opsporing og etablering af psykosociale indsatser rummer programmet: En forskningsoversigt En national kortlægning af sociale indsatser til målgruppen Et socialt forskningsprojekt med fokus på familiernes situation, jobcentrene og kriminalforsorgen. Tilsammen er der samlet en betydelig viden om sociale forhold af særlig betydning for mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder, og der er indhentet ideer til indsatser og tilbud, som det vil være relevant at fokusere på i den fremadrettede indsats på området. Der er således skabt et godt udgangspunkt for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatsen på området et udgangspunkt som danner grundstammen i den nationale ADHD-handleplan for det sociale område.

20 ny viden - forstærket indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense Tlf

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Styrket social indsats på væresteder resultater og erfaringer

Styrket social indsats på væresteder resultater og erfaringer 17. november 2016 Styrket social indsats på væresteder resultater og erfaringer Ulf Hjelmar Forskningsprogramleder Ph.d. KORA rapporten Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen i samarbejde med Haderslev

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom ERFARINGER FRA TRE SATSPULJEPROJEKTER INDHOLD INDLEDNING FAMILIERNE OG DERES BEHOV OPSPORING OG REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN INDSATSENS

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap

Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap Mestringsprogrammet - overblik Mestringsprogrammet Kortlægning af evidensbaserede og lovende indsatser samt kommunale

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL

Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Fra: Til: Resumé: Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Kommunale forvaltningsdirektører, centerchefer samt område- og centerledere indenfor Socialpsykiatrien Landets kommuner introduceres

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Unge med psykiske problemer eller ondt i livet. Hvordan kommer vi videre så flere får en uddannelse? Hvordan styrker vi samarbejdet?

Unge med psykiske problemer eller ondt i livet. Hvordan kommer vi videre så flere får en uddannelse? Hvordan styrker vi samarbejdet? Unge med psykiske problemer eller ondt i livet. Hvordan kommer vi videre så flere får en uddannelse? Hvordan styrker vi samarbejdet? Socialcenter Central og Ung Historie Undersøgelse af anvendelsen af

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Projektbeskrivelse - Skifteholdet

Projektbeskrivelse - Skifteholdet Projektbeskrivelse - Skifteholdet Fastholdelse af marginaliserede unge, så de påbegynder og gennemfører ungdomsuddannelse. Kvalitativ udvikling af partnerskab mellem unge og virksomheder, herunder metodeudvikling

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere