BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002"

Transkript

1 BIG 1 A/S Prospekt BIG 1 A/S 2. september 2002 Obligationslån 2002/2007 med sikkerhed i danske realkreditobligationer 1 og call-option på indekskurv med 4 aktieindeks Serie Rentesats p.a. Udløbs Dato Salgskurs 2 PLUS Global % 4/ Fondskode: DK Superkupon Obligation nr % 4/ Fondskode: DK Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 1 der pr. 2. september 2002 har en Moody s rating Aaa. 2 Franko kurtage. 3 Samtlige Superkupon Obligation nr. 1 er forhåndssolgt. 4 Salgskursen fastsættes i henhold til markedsvilkårene den 26. september 2002, så den effektive rente overstiger den effektive rente på den bagvedliggende realkreditobligation med 0,5 % p.a., hvorefter den vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs. 1

2 BIG 1 A/S Denne side skal være blank 2

3 BIG 1 A/S Dette prospekt (herefter benævnt Prospektet ) danner grundlag for noteringen af de på forsiden omtalte obligationer (herefter benævnt "Obligationerne") på Københavns Fondsbørs A/S på den i Prospektet anførte første noteringsdag. Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret under the U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer. Ingen er bemyndiget til at give oplysninger i forbindelse med udstedelsen og salget af Obligationerne bortset fra, hvad der er indeholdt i Prospektet. Det må ikke lægges til grund, at oplysninger, som ikke er indeholdt i prospektet, er godkendt af eller afgivet på vegne af BIG 1 A/S (herefter benævnt "Selskabet") eller BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter benævnt "BIAM"). BIAM erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden af Prospektet angivne salgskurs, med fradrag af den BIAM tilkommende tegningsprovision med henblik på videresalg til markedskurs. BIAM har bistået Selskabet med finansiel rådgivning i forbindelse med udstedelsen. Prospektet er ikke en opfordring til at købe Obligationerne alene på baggrund af Prospektets oplysninger. Købere opfordres til at søge supplerende individuel rådgivning. Udlevering af Prospektet og udbuddet af Obligationerne er i visse lande begrænset af den der gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. Prospektet må ikke anvendes som (eller i forbindelse med) et tilbud eller en opfordring til nogen, hvor et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig i henhold til gældende lovgivning. I forbindelse med obligationsudstedelsen kan BIAM inden for rammerne af gældende lovgivning vælge at indgå handler, der stabiliserer eller opretholder markedskursen for Obligationerne på et niveau, der ligger højere end det, som ellers ville være gældende. Hvis en sådan stabilisering påbegyndes, kan den afbrydes til enhver tid. Udstedelsen er baseret på realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S samt en aktieoption på en i Prospektet beskrevet indekskurv. Der henvises til afsnittet "Obligationernes Sikkerhedsgrundlag". 3

4 BIG 1 A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Erklæringer 5 Obligationsvilkår 8 Risikofaktorer 22 Skattemæssige forhold 24 Tegning og Salg 25 Oplysninger om BIG 1 A/S 28 Beskrivelse af Indeks 39 Beskrivelse af Realkredit Danmark A/S 45 Øvrige oplysninger 47 Bilag formularer 49 4

5 Erklæringer Erklæringer Ansvar for prospektet Nærværende prospekt er udarbejdet af BIAM på vegne af BIG 1 A/S. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 2. september 2002 BIG 1 A/S Ib Mardahl-Hansen Bestyrelsesformand Karsten Havkrog Pedersen Bestyrelsesmedlem Per B. Hansen Direktør og bestyrelsesmedlem 5

6 Erklæringer Arrangørens erklæring I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. BIAM påtager sig intet ansvar eller hæftelse for BIG 1 A/S kreditværdighed eller opfyldelse af dets forpligtelser over for obligationsejerne, og eventuelle tvister mellem BIG 1 A/S og obligationsejerne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er BIAM uvedkommende. København, den 2. september 2002 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Niels B. Thuesen Bestyrelsesformand Bjarne Nørgaard Eriksen Konstitueret direktør 6

7 Erklæringer Revisorernes erklæring Åbningsbalance dateret den 28. maj 2002 Den af ledelsen udarbejdede åbningsbalance pr. 28. maj 2002 for BIG 1 A/S er revideret af Deloitte & Touche statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved de statsautoriserede revisorer Tommy Voigt Hansen og Thomas Hermann og ved KPMG C. Jespersen ved statsautoriseret revisor Sven Carlsen. Åbningsbalancen er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Prospekterklæring Udført arbejde Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af ledelsen udarbejdede prospekt for BIG 1 A/S og har påset, at disse er i overensstemmelse med den reviderede åbningsbalance pr. 28. maj I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vor gennemgang ikke omfattet ledelsens vurdering af selskabets fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Konklusion I overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S' regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende BIG 1 A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat er indeholdt i prospektet. København, den 2. september 2002 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Britta Fladeland Iversen Statsautoriseret revisor Thomas Hermann Statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Sven Carlsen Statsautoriseret revisor 7

8 Obligationsvilkår Obligationsvilkår Udstedelse: BIG 1 A/S udsteder et obligationslån i udstedelsesforholdet 96 procent (i) 0%- forrentet Plus Global 2007, fondskode DK ( PLUS Global 2007 ) og (ii) 4 procent 95%-forrentet superkupon obligation 2007, fondskode DK ( Superkupon Obligation nr. 1 ) (herefter samlet benævnt Obligationerne og for hver fondskode benævnt en Obligationsklasse ). Den endelige størrelse af obligationsudstedelsen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb. Mens der ikke er fastsat et endeligt maksimumbeløb for udstedelsen, er minimumsbeløbet fastsat til nominelt DKK Såfremt tegningsordrerne overstiger DKK , forbeholder BIAM sig ret til at foretage reduktion og tildele Obligationer efter BIAM s frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne. For yderligere oplysninger om udstedelsens størrelse henvises til afsnittet Tegning og Salg. Obligationerne udstedes med sikkerhed i de aktiver, der er nærmere beskrevet i afsnittet "Obligationernes Sikkerhedsgrundlag". Obligationerne udstedes uden personlig hæftelse for Selskabet. Udstedelsen af Obligationerne sker i henhold til Selskabets bestyrelsesbeslutning af 26. august 2002 på de i det følgende nærmere angivne vilkår. Registrering PLUS Global 2007, fondskode DK , udstedes gennem Værdipapircentralen i stykstørrelse af DKK 100. Superkupon Obligation nr. 1, fondskode DK , udstedes gennem Værdipapircentralen i stykstørrelse af DKK 0,01. Omsættelighed Obligationerne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i Obligationernes omsættelighed. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. 8

9 Obligationsvilkår Som obligationsejere (herefter Obligationsejerne ) betragtes de til enhver tid i Værdipapircentralen registrerede indehavere af Obligationerne. Betalinger Terminsdage for Obligationerne er hver den 4. januar i årene 2003 til 2007 (herefter benævnt en Terminsdag ). Første Terminsdag er den 4. januar Alle betalinger til Obligationsejerne sker ved overførsel til de i Værdipapircentralen registrerede konti på Terminsdagen. Såfremt en Terminsdag falder på en dag, hvor banker ikke er åbne for betalinger i Danmark, udskydes betalingen til den næstfølgende bankdag uden rentekorrektion. Selskabets betalingsforpligtelse er opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for Værdipapircentralen med henblik på overførsel til de i Værdipapircentralen registrerede konti. Forrentning PLUS Global 2007 er uforrentet. Superkupon Obligation nr. 1 forrentes fra og med den 4. januar 2002 med 95% p.a. Renten betales årligt bagud hver den 4. januar på baggrund af faktiske dage over faktiske dage. På hver terminsdag for den obligation, der er pantsat til sikkerhed for nærværende udstedelse (herefter Sikkerhedsobligationen ), se afsnittet Obligationernes Sikkerhedsgrundlag, overføres renter og eventuelle afdrag fra Selskabets pantsatte konto i Amagerbanken A/S, der i Værdipapircentralen er registreret som afkastkonto for Sikkerhedsobligationen (herefter benævnt "Afkastkontoen") til en af Selskabet oprettet og pantsat aftaleindlånskonto i Amagerbanken A/S (herefter benævnt "Depositkontoen"). På betalingsdatoen for optionen (for nærmere beskrivelse heraf se afsnittet Ordinær indfrielse og Beskrivelse af Optionen ) vil værdien af denne ligeledes blive indsat på Depositkontoen. Beløbene er placeret på Depositkontoen i de kalenderdage, der er mellem terminsdagen på Sikkerhedsobligationen og Terminsdagen. Tilsvarende vil realisationsværdien af optionen og Sikkerhedsobligationen én bankdag før en indfrielsesdag blive indsat på Depositkontoen (for yderligere oplysning om indfrielse se afsnittene Ordinær Indfrielse og Obligationsejernes Indfrielsesadgang ). 9

10 Obligationsvilkår På hver Terminsdag overføres et beløb svarende til beregnede renter og afdrag på Obligationerne fra Depositkontoen til Afkastkontoen, hvorfra der betales renter og eventuelle indfrielser til de i Værdipapircentralen registrerede Obligationsejere. Fra Depositkontoen overføres herefter, ligeledes på Terminsdagen, et beløb til Selskabet, svarende til restindeståendet på Depositkontoen, hvilket restindestående udgøres af det beløb, hvormed (a) renten på Sikkerhedsobligationen for disses umiddelbart foregående renteperiode overstiger (b) renten på Obligationerne for disses umiddelbart foregående renteperiode med tillæg af eventuel forrentning af Depositkontoen og Afkastkontoen. Det overførte beløb vil herefter ikke længere være omfattet af Obligationsejernes pant og derfor ikke længere være til rådighed for fyldestgørelse af Obligationsejernes krav. Likviditetsforløbet kan illustreres således: Investor Pantsat til fordel for Plus Global 2007 og Superkupon Obligation nr. 1 BIG 1 A/S RD 4% 2007 Option Rentebeatling på ternminsdagen og hovedstolen på udløbsdagen for RD 4% 2007 Merværdi af option indsættes på Deposit på betalingsdagen Afkastkonto Afkast overføres til Depositkontoen og på terminsdagen føres rente og evt. indfrielse til Afkastkontoen Deposit konto Renteindestående overføres til selskabets frie midler, hvorfra der betales omkostninger mv. Merværdi af option samt 96% af hovedstolen på RD 4% 2007 udbetales på udløbsdagen Plus Global 2007 Rentebetaling på terminsdagen samt 4% af hovedstolen på RD 4% 2007 på udløbsdagen Superkupon Obligation nr. 1 Frie midler 10

11 Obligationsvilkår Ved indløsning, jf. afsnittet Indløsningsadgang, vil Superkupon Obligation nr. 1 blive tillagt en forholdsmæssig rente for den på indløsningstidspunktet forløbne periode siden sidste Terminsdag. Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Option Den udestående restgæld på Superkupon Obligation nr. 1 indfries til kurs 100 den 4. januar Den udestående restgæld på PLUS Global 2007 indfries til minimum kurs 100 den 4. januar 2007, idet indfrielseskursen i øvrigt beregnes som følger: Indfrielseskursen vil blive opgjort senest 4 bankdage før Terminsdagen. Indfrielseskursen opgøres af Selskabet på baggrund af beregninger udført af beregningsagenten (beregningsagenten (herefter benævnt Beregningsagenten ) vil være den samme som optionsmodparten (herefter benævnt Optionsmodparten )) som det højeste af enten kurs 100 eller kurs 100 plus indeksstigningen multipliceret med deltagelsesgraden. Optionen Optionen er en call-option i danske kroner (herefter benævnt Optionen ), hvor den underliggende indekskurv (herefter benævnt Indekskurven ) består af: Indeks Vægt S&P % Nikkei % Swiss Market Index 25% Dow Jones EURO STOXX 50SM (Eurozone) 25% S&P er Standard & Poor s S&P 500 Composite Stock Price Index. Nikkei er Nihon Keizai Shimbun, Inc. s Nikkei 225 Stock Average Index. Swiss Market 5 Standard & Poor s, S&P, S&P 500, Standard & Poor s 500 og 500 er varemærker tilhørende McGraw-Hill Companies, Inc. og er blevet givet i licens til BIG 1 A/S. Dette produkt sponsoreres, anbefales, sælges, eller støttes ikke af Standard & Poor s og Standard & Poor s indestår ikke for tilrådeligheden af at investere i produktet. 6 Nihon Keizai Shimbun, Inc. ( Sponsoren ) har immateriel ejendomsret til Nikkei Stock Average-indekset ( Indekset ). Nikkei, Nikkei Stock Average og Nikkei 225 er Sponsorens servicemærker. Sponsoren forbeholder sig alle rettigheder, herunder copyright, til indekset. Produkterne er på ingen måde sponsoreret eller støttet af Sponsoren. Sponsoren giver hverken udtrykkeligt eller stiltiende nogen garanti for eller erklæring om de resultater, der opnås med hensyn til brugen af Indekset eller om indeksværdien på en bestemt dag eller på anden måde. Indekset sammensættes og beregnes udelukkende af Sponsoren. Sponsoren er dog 11

12 Obligationsvilkår Index 7 er SWX Swiss Exchanges Swiss Market Index. Dow Jones EURO STOXX 50SM (Eurozone) 8 benævnes herefter EURO STOXX 50SM. Optionen deltager i stigningen i Indekskurven med en forventet deltagelsesgrad på 85% - 90% (herefter benævnt Deltagelsesgraden ). Den endelige Deltagelsesgrad opgøres på baggrund af markedssituationen den 26. september Udstedelsen vil blive aflyst, hvis der ikke som minimum kan opnås en Deltagelsesgrad på 75%. Optionsvilkårene fremgår af Optionsaftalegrundlaget, bestående af confirmation, ISDA Master Agreement, Schedule to ISDA Master Agreement samt henvisning til ISDA definitioner. Optionsaftalegrundlaget indgår som en integreret del af nærværende Prospekt. Optionen er således undergivet de i optionsaftalevilkårene indeholdte rettigheder og forpligtelser for Optionsmodparten, herunder dennes eventuelle adgang til modregning/netting/førtidsindfrielse/overdragelse og opsigelse. Optionsmodpart Optionsmodparten på den underliggende option vælges den 26. september 2002 blandt en af følgende tre: a) UBS AG, London Branch er registreret i England og Wales under FSA og vægtes derfor med 20% risikovægt. UBS AG har en long term credit rating på Aa2 fra Moody s og AA+ fra Standard & Poors, hvilket er den næsthøjeste rating en virksomhed kan opnå. UBS AG, London Branch er en del af UBS AG, som per 30. juni 2002 havde en samlet balance på CHF mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde CHF mio. UBS AG har ca ansatte, kontorer fordelt på 50 lande og kundebasen inkluderer virksomheder, nationalstater, finansielle institutioner og private kunder. UBS AGs seneste ikke ansvarlig for fejl i Indekset, ligesom Sponsoren ikke er forpligtet til at give nogen meddelelse, herunder hverken til køberen eller sælgeren af produkterne, om nogen fejl i Indekset. Sponsoren giver ej heller nogen forsikringer om modifikationer eller ændringer i den metodik, der anvendes til beregning af Indekset, og Sponsoren er ikke forpligtet til at fortsætte beregningen, offentliggørelsen og udberedelsen af Indekset. 7 Nærværende produkter sponsoreres, anbefales, sælges eller støttes ikke på nogen måde af SWX Swiss Exchange og SWX Swiss Exchange giver hverken udtrykkeligt eller stiltiende nogen garanti for eller erklæring om de resultater, der opnås med hensyn til brugen af SMI indekset ( Indekset ) og/eller om indeksværdien på et bestemt tidspunkt eller på en bestemt dag eller på anden måde. Indekset er sammensat og beregnes udelukkende af SWX Swiss Exchange. SWX Swiss Exchange er dog ikke ansvarlig for nogen (hverken i uagtsomhed eller på anden måde) for fejl i Indekset og SWX Swiss Exchange er ikke forpligtet til at advisere om fejl i Indekset. 8 Dow Jones EURO STOXX 50 SM er ejendomsretligt og ophavsretligt beskyttet materiale. Dow Jones EURO STOXX 5O SM og de tilhørende varemærker er givet i licens til visse formål til BIG 1 A/S. 12

13 Obligationsvilkår reviderede og offentliggjorte regnskab fra 31. december 2001 er revideret af Ernst & Young. b) Morgan Stanley International Limited er registreret i London under FSA og vægtes derfor med 20% risikovægt. Morgan Stanley International Limited er et fuldt ejet datterselskab af Morgan Stanley Dean Witter & Co. Morgan Stanley International Limited udbyder en række finansielle services, så som udstedelse og distribution af finansielle aktiver, og finansierings- og market making-aktiviteter. Kundebasen inkluderer virksomheder, nationalstater, finansielle institutioner og private kunder. Morgan Stanley International Limited har en long term credit rating på AA- fra Standard & Poors og Aa3 fra Moody s, hvilket er den næsthøjeste rating en virksomhed kan opnå. Morgan Stanley International Limited er sidst revideret af Deloitte & Touche den 30. november Per 30. november 2001 havde Morgan Stanley International Limited en balance på USD mio., heraf en egenkapital på USD mio., og finansielle ressourcer i størrelsesordenen USD 3,7 mia., hvilket er USD 1 mia. mere, end hvad der minimum forlanges. c) Credit Suisse First Boston International er registreret i England og Wales og er ligeledes reguleret under FSA og risikovægtes derfor med 20%. Credit Suisse First Boston International tilbyder services inden for finansiering, risikostyring og investering for en verdensomspændende kundebase og har en long term credit rating på A1 fra Moody s og A fra Standard & Poors. Credit Suisse First Boston International samlede balance var per 31. december 2000 USD mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde USD mio. Credit Suisse First Boston Internationals seneste reviderede og offentliggjorte regnskab er revideret af KPMG. Løbetid Optionen løber til den 22. december 2006 med betaling den 2. januar 2007 (herefter benævnt Betalingsdagen ). Senest 4 bankdage før Betalingsdagen vil værdien af optionen blive opgjort af Optionsmodparten i sin funktion af Beregningsagent. En positiv værdi af Optionen vil blive betalt til Selskabets pantsatte afkastkonto af Optionsmodparten på Betalingsdagen. Optionens værdi Værdien af Optionen ved udløb opgøres som den gennemsnitlige indeksstigning for de fire indeks i Indekskurven multipliceret med det nominelle beløb multipliceret med Deltagelsesgraden divideret med 100. Medmindre der foreligger en markedsforstyrrelse (se om markedsforstyrrelser nedenfor), beregnes stigningen i Indekskurven som et simpelt gennemsnit af de fire indeks stigning i perioden fra startdatoen, den 27. september 2002 (herefter Startdato ), hvor det initiale vurderingsniveau for hvert af de underliggende indeks fastlægges, til slutdatoen, hvor lukkekursen af Indekskurven opgøres som et simpelt 13

14 Obligationsvilkår gennemsnit af lukkekursen af hvert af de fire indeks på de fire observationsdage, jf. nedenfor. Formlen, der anvendes til beregning af indeksstigningen i procent, er følgende: = 25 * + 25 * + 25 * + 25 * slut SMI SMI start SMI start EURO STOXX slut Nikkei225 Nikkei225 start Nikkei slut slut S & P500 S & P500 start S & P500 EURO STOXX EURO STOXX start start 50 start 50 start SMI start er den officielle lukkekurs af SMI, EURO STOXX 50 start er den officielle lukkekurs af EURO STOXX 50 SM, Nikkei 225 start er den officielle lukkekurs af Nikkei 225 og S&P 500 start er den officielle lukkekurs af Standard & Poor s 500 fastsat af Beregningsagenten den 26. september SMI slut, EURO STOXX 50 slut, Nikkei 225 slut og S&P 500 slut er det af Beregningsagenten beregnede gennemsnit af de officielle lukkekurser for hhv. SMI, EURO STOXX 50 SM, Nikkei 225 og Standard & Poor s 500 på hver af følgende observationsdage: 1. oktober november december december 2006 Er en observationsdag ikke en bankdag, vil observationsdagen blive udskudt til den nærmest følgende bankdag, medmindre den nærmeste bankdag falder i den efterfølgende kalendermåned, i hvilket tilfælde observationsdagen vil blive rykket til den sidste bankdag i måneden. 14

15 Obligationsvilkår Skulle der ikke blive beregnet en officiel lukkekurs for SMI, EURO STOXX 50 SM, Nikkei 225 og Standard & Poor s 500 på en af de førnævnte observationsdage, vil Beregningsagenten foretage en beregning efter de principper, som er angivet i afsnittet Beskrivelse af Indeks. SMI, EURO STOXX 50 SM, Nikkei 225 og Standard & Poor s 500 er beskrevet nærmere i afsnittet: Beskrivelse af Indeks. Potentielt afkast Nedenstående tabel viser det potentielle afkast for investor ved en deltagelsesgrad på 90%. Stigning på aktieindeks Afkast Hovedstol Udbetaling -25% % % % % % Opsigelse Med undtagelse af de under Indløsningsadgang nævnte tilfælde, er Obligationerne uopsigelige fra Selskabets side i hele løbetiden. Obligationerne er ligeledes uopsigelige fra Obligationsejernes side, med undtagelse af de tilfælde, der er anført i afsnittene Obligationsejernes Indfrielsesadgang og Betalingsrækkefølge ved misligholdelse/realisation. Obligationsejernes Indfrielsesadgang En Obligationsejer, der i henhold til Værdipapircentralens registreringer ejer samtlige cirkulerende (udstedte, ej indfriede) Obligationer af obligationsklassen PLUS Global 2007, eller er ejer af obligationer med en nominel hovedstol på minimum modværdien i DKK af EUR PLUS Global 2007, kan - ved at benytte den i vedlagte bilag 2 angivne blanket og mod samtidig deponering af de Obligationer, der ønskes indfriet i Amagerbanken A/S til fordel for Selskabet - med et varsel på 15 bankdage til en af følgende dage (i det følgende kaldet en Indfrielsesdag ) 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december, dog tidligst 1. marts 2003, forlange sine Obligationer førtidsindfriet. 15

16 Obligationsvilkår Indfrielseskursen opgøres af Selskabet, eventuelt ved administrator, ved at denne 9 bankdage før Indfrielsesdagen anmoder Optionsmodparten om en pris på tilbagesalg af Optionen med valør bankdagen før Indfrielsesdagen, og tilsvarende indhenter en pris på Sikkerhedsobligationen (se nærmere nedenfor under afsnittet Obligationernes Sikkerhedsgrundlag ) ved at indhente realisationstilbud fra minimum 3 danske banker/fondsmæglere/børsmæglere valør én bankdag før Indfrielsesdagen og realisere Sikkerhedsobligationen til bedst opnåede handelspris og lægge denne til grund for indfrielseskursen. Ligeledes fastsættes en indfrielseskurs på Superkupon Obligation nr. 1 i henhold til nedenstående afsnit om Indløsningsadgang, svarende til den effektive rente af Sikkerhedsobligationen med et tillæg af 0,50% p.a. (periode for rentetillæg). Under forudsætning af, at der kan opnås den minimumspris, som Obligationsejeren har anført på blanketten, jf. bilag 2, indgås aftale om tilbagesalg af den andel af Optionen, som Obligationsejerens andel er knyttet til. Indfrielseskursen fremkommer herefter som realisationsværdien eksklusiv vedhængende rente på Sikkerhedsobligationen tillagt en eventuel positiv tilbagekøbsværdi af Optionen og fratrukket indfrielseskursen på Superkupon Obligation nr. 1 (se nærmere under afsnittet Indløsningsadgang ) og fratrukket et administrationsgebyr på 1% af den nominelle værdi af de indfriede obligationer. Indfrielsesbeløbet indsættes på indfrielsesdagen på den af Obligationsejeren nærmere angivne bankkonto i et dansk pengeinstitut. Indløsningsadgang Før Superkupon Obligation nr. 1 s udløbsdato er Selskabet berettiget til at indløse denne Obligationsklasse helt eller delvist, dersom en Obligationsejer benytter sig af muligheden for førtidig indfrielsesadgang som beskrevet nærmere i afsnittet Obligationsejernes Indfrielsesadgang. Ved førtidig indfrielse af PLUS Global 2007 vil Selskabet benytte sin adgang til at indløse Superkupon Obligation nr. 1 i samme forhold som etableret ved udstedelsen. Indløsningen vil blive foretaget som matematisk udtrækning. Meddelelse om indløsning gives til Obligationsejerne med et varsel på minimum 8 bankdage ved offentliggørelse via Københavns Fondsbørs. Ved indløsning vil Superkupon Obligation nr. 1 modtage en forholdsmæssig rente for den på indløsningstidspunktet forløbne periode fra sidste Terminsdag, beregnet således: 95% x indløste Superkupon Obligation nr. 1 x antal faktiske dage siden sidste Terminsdag Udestående Superkupon Obligation nr. 1 x 365/366 16

17 Obligationsvilkår Af tekniske hensyn vil kuponrenten ikke fremstå som 95% på rentemeddelelser m.v., men vil være varierende på meddelelserne, ligesom såvel Terminsdagene som Indløsningsdagene vil fremstå som terminsdage i de elektroniske systemer. Obligationernes sikkerhedsgrundlag Til sikkerhed for enhver forpligtelse over for Obligationsejerne vil Selskabet senest samtidig med udstedelsen pantsætte følgende effekter: Sikkerhedsobligationen Sikkerhedsobligationen består af et nominelt beløb svarende til den nominelle mængde af udstedte Obligationer af følgende obligation: Fondskode: DK Udsteder: Realkredit Danmark A/S Obligationstype: Inkonverterbar realkreditobligation Hjemland: Danmark Cirkulerende mængde pr. 28. august 2002: DKK Moody s rating 2. september 2002: Aaa Kupon: 4% p.a. Termin: 1/1 Sidste termin: 1/ Der henvises endvidere til nedenstående beskrivelse af Realkredit Danmark A/S. Option En call-option, som beskrevet ovenfor under Ordinær Indfrielse og Option. Panteretten omfatter tillige afkast af samtlige pantsatte effekter, eksempelvis renter af Sikkerhedsobligationen, Afkastkontoen samt Depositkontoen. Panthaverbeføjelser Obligationsejernes panthaverbeføjelser udøves af Amagerbanken A/S, der har påtaget sig hvervet som Obligationsejernes Repræsentant i henhold til en repræsentationsaftale (herefter benævnt "Repræsentationsaftalen"), der indgås mellem Selskabet og Obligationsejernes Repræsentant, senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne. Panthaverbeføjelserne kan alene gøres gældende af Obligationsejernes Repræsentant. Panthaverbeføjelserne kan således ikke udøves af Obligationsejerne, hverken hver for sig eller samlet. 17

18 Obligationsvilkår Begrebet PLUS Global 2007 omfatter i tilfælde af realisation ligeledes eventuelle fondsaktiver udstedt gennem Værdipapircentralen som bevis for udskudte betalinger. Begrebet Superkupon Obligation nr. 1 omfatter i tilfælde af realisation ligeledes eventuelle fondsaktiver udstedt gennem Værdipapircentralen som bevis for udskudte betalinger. Betalingsrækkefølge ved misligholdelse/realisation Hvis Selskabet på en Terminsdag ved Obligationens udløb ikke modtager den fulde hovedstol af Sikkerhedsobligationen, vil tabet blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne i begge Obligationsklasser. Hvis Selskabet på en Terminsdag ikke modtager det fulde rentebeløb på Sikkerhedsobligationen, vil tabet blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Superkupon Obligation nr. 1. En manglende betaling af en positiv værdi af Optionen på Optionens udløbstidspunkt vil blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af PLUS Global I tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende obligationsvilkår er Obligationsejernes Repræsentant (men ikke den enkelte Obligationsejer) berettiget til at opsige Obligationerne til omgående indfrielse og til at realisere Sikkerhedsaktiverne efter de i Repræsentationsaftalen gældende regler. Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis: 1. Selskabet ikke rettidigt betaler renter og afdrag på Obligationerne, og betalingsmisligholdelsen vedvarer ud over 14 kalenderdage efter en Terminsdag, 2. Selskabet erklæres konkurs, 3. Selskabet væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftaler indgået til sikring af rettidig betaling af Obligationsejernes krav, 4. Selskabet udbetaler udbytte i strid med 17 i Selskabets vedtægter. I tilfælde af væsentlig betalingsmisligholdelse som angivet ovenfor er Obligationsejernes Repræsentant forpligtet til at opsige Obligationerne til indfrielse. I andre væsentlige misligholdelsestilfælde er Obligationsejernes Repræsentant kun forpligtet til at opsige Obligationerne til indfrielse, hvis Obliga-tionsejere, der tilsammen besidder mere end 2/3 af hver udestående Obligationsklasse, skriftligt opfordrer Obligationsejernes Repræsentant dertil, eller hvis der på et obligationsejermøde med den fornødne majoritet (jf. afsnittet 18

19 Obligationsvilkår Obligationsejermøder ) træffes beslutning om opsigelse af Obligationerne til indfrielse. Opsigelse skal omfatte alle Obligationerne. Der kan således ikke gyldigt foretages særskilt opsigelse af enkelte Obligationsklasser eller af enkelte Obligationer. Nettoprovenuet (efter betaling af omkostninger ved opsigelse, realisation og fordeling af provenuet) ved realisation af de pantsatte aktiver, jf. Pantsætningserklæringen, med tillæg af eventuelt indestående på Afkastkontoen og Depositkontoen, fordeles således: Først betales Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne i begge Obligationsklasser. Et eventuelt overskydende beløb betales til Obligationsejerne af Superkupon Obligation nr. 1 i forhold til deres respektive krav på rente påløbet fra seneste forudgående Terminsdag til dagen for afgivelse af opsigelse. Et herefter eventuelt overskydende beløb betales til Obligationsejerne af Superkupon Obligation nr. 1 i forhold til deres respektive krav på rente påløbet fra dagen for afgivelse af opsigelse til betaling sker. Et herefter eventuelt tilbageværende beløb betales til Obligationsejerne af Global Plus 2007 i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol for denne Obligationsklasse. Obligationsejernes Repræsentant I henhold til Repræsentationsaftalen, der indgås senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne og som skal læses som en del af nærværende obligationsvilkår, er Amagerbanken A/S udpeget som Obligationsejernes Repræsentant, som på Obligationsejernes vegne påser overholdelsen af nærværende obligationsvilkår og udøver panthaverbeføjelserne. Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsejernes Repræsentant. Ingen enkelt Obligationsejer er således berettiget til at gennemføre skridt til inddrivelse af sit tilgodehavende i henhold til Obligationerne. Amagerbanken A/S registreres senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne i Værdipapircentralen som eneberettiget og -legitimeret til at råde over Sikkerhedsobligationen på Obligationsejernes vegne. Samtidig med erhvervelsen af Optionen er kontrakten indlagt i pantsat sikkerhedsdepot, og pantsætningen er meddelt Optionsmodparten. Obligationsejernes opmærksomhed henledes på de ansvarsfritagelser, der gælder for Amagerbankens varetagelse af hvervet som Obligationsejernes Repræsentant. For andre ansvarsfraskrivelser end den nedenfor gengivne henvises til Repræsentationsaftalen mellem Selskabet og Amagerbanken A/S som 19

20 Obligationsvilkår Obligationsejernes Repræsentant, der sammen med den af Selskabet afgivne pantsætningserklæring (herefter benævnt Pantsætningserklæringen ) er fremlagt på Selskabets kontor og hos Selskabets administrator. Kopi udleveres på forlangende. Amagerbanken A/S er fritaget for ansvar i tilfælde af force majeure, det vil sige hindringer af aftalens opfyldelse, som ikke kunne forudses og ikke kan fjernes eller omgås uden urimelig opofrelse. Som force majeure anses blandt andet lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, antiterror, sabotage, naturkatastrofer samt strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Amagerbanken A/S er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af dennes funktioner. Amagerbanken A/S påtager sig at varetage hvervet som Obligationsejernes Repræsentant i Obligationernes løbetid. I denne periode kan Amagerbankens hverv som Repræsentant for Obligationsejerne alene bringes til ophør i tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelserne i Repræsentationsaftalen. Obligationsejermøder Obligationsejermøder til drøftelse af forhold vedrørende Obligationerne indkaldes af Selskabet eller Obligationsejernes Repræsentant. Obligationsejernes Repræsentant er forpligtet til at indkalde til Obligationsejermøde, hvis det forlanges skriftligt af Obligationsejere, der tilsammen besidder mindst 10% af alle cirkulerende (udstedte, ej indløste) Obligationer. Indkaldelse skal ske med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Indkaldelse til Obligationsejermøde sker ved bekendtgørelse i Statstidende og mindst ét landsdækkende dagblad med et varsel, der fastsættes under hensyntagen til karakteren af de emner, der skal behandles på Obligationsejermødet. På Obligationsejermødet giver hvert Obligationsbeløb på nominelt DKK 100 én stemme. Beslutning om opsigelse af Obligationerne til indfrielse eller om opsigelse af Repræsentationsaftalen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de på Obligationsejermødet repræsenterede ejere af hver udestående Obligationsklasse, dersom dette flertal repræsenterer minimum 10% af den cirkulerende (udstedte, ej indløste) obligationsmængde. Beslutning om ændring af Obligationsvilkårene til skade eller ulempe for ejerne af en enkelt Obligationsklasse kræver enstemmighed blandt de pågældende Obligationsejere. Enhver beslutning om ændring af Obligationsvilkårene kræver Selskabets tiltræden. 20

21 Obligationsvilkår Forældelse Krav om betaling af Obligationernes hovedstol og renter heraf forældes i henhold til lovgivningens almindelige regler, hvorefter krav om betaling af renter er undergivet 5- årig forældelse, medens der for krav om betaling af hovedstol gælder en 20-årig forældelsesfrist. Beskatning I henhold til gældende dansk skattelovgivning tilbageholdes der ikke dansk kildeskat (kuponskat) ved betaling af renter af Obligationerne. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at regulere rentebetalingerne ved eventuel fremtidig indførelse af kuponskat eller anden tilsvarende skat. Øvrige obligationsudstedelser Superkupon Obligation nr. 1 og Plus Global 2007 vil være lukket for yderligere udstedelse. Selskabet er berettiget til at foretage andre obligationsudstedelser, dog ikke på baggrund af og med sikkerhed i Sikkerhedsaktiverne. Meddelelser Meddelelser til Obligationsejerne (bortset fra indkaldelse til Obligationsejermøder, jf. ovenfor under "Obligationsejermøder") er gyldige, når de er afgivet gennem Værdipapircentralen, eller hvis de er offentliggjort i Statstidende. Meddelelser afgives tillige til Københavns Fondsbørs A/S efter de gældende regler herom. Lovvalg og værneting Obligationsvilkårene og de tilknyttede aftaler, herunder Pantsætningserklæringen og Repræsentationsaftalen med Amagerbanken A/S, er undergivet dansk ret. Søgsmål anlægges ved Sø- og Handelsretten i København som første instans. Obligationsudstedende institut Som obligationsudstedende institut benyttes Amagerbanken A/S. Arrangør Selskabet har indgået aftale med BIAM om at arrangere udstedelsen. Det indgår i aftalen, at BIAM afholder alle omkostninger, der er forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af udstedelsen, og at BIAM med henblik på videresalg erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden angivne salgskurs med fradrag af den BIAM tilkomne tegningsprovision, der for Plus Global 2007 svarer til ca. 1,36% p.a. Der tilfalder ikke BIAM tegningsprovision ved salg af Superkupon Obligation nr

22 Risikofaktorer Omkostninger ved udstedelsen De estimerede årlige omkostninger, der afholdes af BIAM, og som derfor er indeholdt i de ovenstående 1,36% p.a., i forbindelse med en udstedelse på DKK er anslået som følger, idet de endelige omkostninger ikke er kendt ved Prospektets underskrift den 2. september 2002: Tegningsprovision til tegningsstederne: ca. 0,35% p.a. af den faktiske udstedelsessum. Markedsføringsudgifter og produktudvikling; herunder indgår blandt andet annoncering, brochure, trykning af prospekt, indirekte salgsaktiviteter og undervisning cirka 0,94% p.a. af den faktiske udstedelsessum. Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs A/S samt registrering i Værdipapircentralen: ca. 0,004% p.a. beregnet ved en udstedelse på DKK Licensomkostninger til anvendte aktieindeks: ca. 0,014% p.a. Anvendelse af Provenu Selskabets provenu kan ikke opgøres før den 26. september Ved en udstedelse af et obligationslån stort nominelt DKK anslås provenuet til at udgøre ca. DKK Provenuet anvendes i alt væsentlighed til betaling af købesummen for de angivne Sikkerhedsobligationer og Option, hvilke effekter tillige med den i Værdipapircentralen registrerede afkastkonto for VP-depotet og den af Selskabet oprettede aftaleindlånskonto i Amagerbanken A/S pantsættes til sikkerhed for opfyldelse af Obligationsvilkårene. Risikofaktorer Afkastrisiko Såfremt de aktieindeks, som Optionen er baseret på, ikke samlet udvikler sig i positiv retning, vil dette medføre, at ejerne af PLUS Global 2007 alene indløses med kurs 100 ved udløb. I tilfælde af, at Superkupon Obligation nr. 1 førtidsindfries, jf. afsnittet Indløsningsadgang, skal investor være opmærksom på, at det er forbundet med kursrisiko. Kursrisikoen afhænger af renteudviklingen i det danske realkreditobligationsmarked. 22

23 Risikofaktorer Kreditrisiko Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den pågældende udstedelse. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at betale renter på Obligationerne og til at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på Sikkerhedsaktiverne. Selskabets betaling af renter og minimumshovedstolen er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationen, der er udstedt af Realkredit Danmark A/S. Supplerende afkast på PLUS Global 2007 er betinget af, at Optionsmodparten betaler rettidigt. Kriterierne for Optionsmodparten er anført ovenfor under afsnittet Optionsmodpart. I forbindelse med Terminsdage og Indfrielsesdage kan Selskabet have betydelige indeståender i Amagerbanken A/S. Væsentlig betalingsmisligholdelse I tilfælde af væsentlig betalingsmisligholdelse fra Selskabets side er Obligationsejernes Repræsentant forpligtet til at opsige Obligationerne til indfrielse, se nærmere afsnittet "Misligholdelse/Betalingsrækkefølge ved realisation". I tilfælde af Selskabets misligholdelse af forpligtelsen til betaling af renter og/eller afdrag på Obligationerne, er Obligationsejernes krav begrænset til pantets værdi. Rentekrav på Superkupon Obligation nr. 1 betales før afkast på PLUS Global Obligationsejerne er underlagt bestemmelserne i Repræsentationsaftalen, og Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsejernes Repræsentant. Interessekonflikt I forbindelse med afholdelse af Obligationsejermøder (se afsnittet "Obligationsejermøder") kan der opstå interessekonflikter mellem ejere af PLUS Global 2007 og ejere af Superkupon Obligation nr. 1, for eksempel ved beslutning om realisation i en misligholdelsessituation. 23

24 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler ikke omtales ligesom, der ikke tages højde for personlige skatteforhold. Afsnittet beskriver BIAMs opfattelse af gældende skatteregler pr. 2. september 2002, og omfatter alene investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Andre investorer eller investorer, der er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelsen af obligationer kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. PLUS Global 2007 har tilstrækkeligt med fordringspræg til som helhed at blive klassificeret som en obligation, hvorefter den skattemæssigt betragtes som en indeksobligation, hvor indeksreguleringen knytter sig til de valgte aktieindeks, mens Superkupon Obligation nr. 1 er en obligation, der opfylder mindsterenten. Personer, frie midler Ved investering i PLUS Global 2007 beskattes hele kursgevinsten inkl. indekstillæg, og kurstab kan ikke fratrækkes. Gevinst og indekstillæg beskattes som udgangspunkt ved realisation som kapitalindkomst. Superkupon Obligation nr. 1 anbefales ikke til private investorer. Superkupon Obligation nr. 1 udstedes med en pålydende rente over mindsterenten, hvorfor private investorer normalt ikke beskattes af kursgevinster, men heller ikke vil få fradrag for eventuelle kurstab. Selskaber Ved investering i PLUS Global 2007 og/eller Superkupon Obligation nr. 1 bliver selskaber beskattet af hele kursgevinsten inkl. eventuelt indekstillæg, og de har fradrag 24

25 Tegning og Salg for kurstab. Gevinst og tab indgår normalt i den skattepligtige indkomst ved realisation. Investering for pensionsmidler Investering i PLUS Global 2007 eller Superkupon Obligation nr. 1 kan tillige foretages for pensionsmidler, f.eks. i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15%. Maksimalt 20% af midlerne i en kapital- eller ratepensionsordning må være placeret i Obligationerne. Virksomhedsskatteordninger Midler i en virksomhedsskatteordning må ikke investeres i PLUS Global Tegning og Salg Børsnotering Obligationerne vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag den 2. oktober Fondskode Obligationerne har fået tildelt følgende fondskoder: PLUS Global 2007: DK Superkupon Obligation nr. 1: DK

26 Tegning og Salg Tegning og Salg BIAMs videresalg af Obligationerne foregår for PLUS Global 2007 ved tegning i perioden fra den 11. september september 2002 kl ved et af de nedenfor angivne salgssteder. Den endelige størrelse af obligationsudstedelsen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb. Mens der ikke er fastsat et endeligt maksimumbeløb for udstedelsen, er minimumsbeløbet fastsat til DKK Selskabet og BIAM vil undlade udstedelsen, hvis ikke tegningsordrerne minimum udgør DKK Udstedelsen af Obligationerne kan ikke aflyses enkeltvis, men kun samlet. Selskabet og BIAM forbeholder sig ret til, helt eller delvis, uden begrundelse at afvise ethvert tilbud om at tegne eller på anden måde erhverve Obligationerne eller til at sælge et mindre antal Obligationer end det samlede antal, der udbydes. Såfremt tegningsordrerne overstiger DKK , forbeholder BIAM sig ret til at foretage reduktion og tildele Obligationer efter BIAMs frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af Obligationerne. Udstedelsen vil blive aflyst, hvis der ikke som minimum kan opnås en Deltagelsesgrad på 75%. Afvikling Salg i henhold til tegningen afvikles med valør den 2. oktober Superkupon Obligation nr. 1 afvikles ligeledes med valør den 2. oktober 2002 med handelsrenter fra den 4. januar I øvrigt sker afregning af Obligationerne normalt med 3 børsdages afvikling mod registrering i Værdipapircentralen. Handelsrenter kan af tekniske årsager ikke afvikles i de elektroniske systemer, men skal beregnes som 95% siden sidste 4. januar. Salgssteder Obligationerne kan tegnes følgende steder: Amagerbanken Amtssparekassen Bonusbanken Brørup Sparekasse 26

27 Tegning og Salg Den jyske Sparekasse Diskontobanken Dronninglund Sparekasse Durup Sparekasse Forstædernes Bank Gjerlev-Enslev Sparekasse GrønlandsBANKEN Hadsten Bank Hvetbo Herreds Sparekasse Hvidbjerg Bank Haandværkerbanken Kreditbanken Lokalbanken Lollands Bank Løkken Sparekasse Morsø Bank Møns Bank Nordfyns Bank Nordjyske Bank Nordvestbank Nørresundby Bank Ringkjøbing Bank Ringkjøbing Landbobank Roskilde Bank Salling Bank Skjern Bank Skælskør Bank Snedsted-Nørhå Sparekasse Spar Nord Bank Sparbank Vest Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Sydbank Tarm Bank Totalbanken Tønder Bank Vestfyns Bank Vestjysk Bank Vinderup Bank Vivild og Omegns Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank Østjydsk Bank 27

28 Oplysninger om BIG 1 A/S Oplysninger om BIG 1 A/S Navn og hjemsted BIG 1 A/S Østergade København K Hjemsted er Københavns Kommune. Selskabets etablering Selskabet er stiftet den 28. maj Lovgivning og tilsyn Selskabet fik den 16. august tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed under lov om sparevirksomheder (LBK nr. 655 af 07/08/2002) og er således undergivet tilsyn fra Finanstilsynet. Formål I henhold til Selskabets vedtægter 2 er det Selskabets formål:.. at erhverve en eller flere porteføljer af obligationer og optioner og på grundlag af de erhvervede aktiver at udstede obligationer, der søges børsnoteret. Registrering Selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i Told og Skattestyrelsen under registreringsnummer CVR nr

29 Oplysninger om BIG 1 A/S Regnskab og vedtægter Der henvises til afsnittene Åbningsbalance pr. 28. maj 2002 for BIG 1 A/S samt Vedtægter for BIG 1 A/S". Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets årsrapporter og halvårsmeddelelser vil være fremlagt hos Selskabet på ovennævnte adresse samt hos Selskabets administrator, BI Holding A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Alt fremlagt materiale udleveres på forlangende. Kapital Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt til kurs 120, består af stk. aktier á nominelt DKK eller i alt DKK Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. BIG 1 Holding A/S ejer samtlige aktier i Selskabet og vil ved en repræsentationsaftale, der indgås senest samtidig med Selskabets udstedelse af Obligationerne forpligte sig til ikke at afhænde aktierne, så længe der er udestående Obligationer udstedt af Selskabet. Selskabets egenkapital udgør pr. 28. maj 2002 DKK Selskabets aktiver udgør pr. samme dato DKK , som er placeret i likvider. Koncernforhold Samtlige Selskabets aktier er ejet af BIG 1 Holding A/S, hvis eneste aktivitet er at eje aktier i BIG 1 A/S. Samtlige BIG 1 Holding A/S aktier er ejet af BIG Fonden. Koncernens aktiviteter udøves gennem datterselskab(er), der udsteder obligationer på baggrund af og med sikkerhed i andre obligationer og optioner, således at de bagvedliggende aktivers egenskaber med hensyn til renterisiko, konverte-ringsrisiko, løbetid, kreditrisko, værdi af optioner mv. fordeles på de forskellige obligationer, så de tilpasses investorernes præferencer. 29

30 Oplysninger om BIG 1 A/S BIG 1 A/S' virksomhed Forretningsområde Selskabet driver virksomhed inden for rammerne af lov om sparevirksomheder. Selskabet udsteder obligationer på baggrund af og med sikkerhed i til formålet erhvervede obligationer og eventuelle optioner, således at den samlede nominelle hovedstol på hver erhvervet portefølje af obligationer svarer til den samlede nominelle hovedstol på de på baggrund heraf udstedte obligationer, dog med forbehold for afrundingsdifferencer. Ethvert afdrag/enhver indfrielse af de erhvervede obligationer modsvares af et tilsvarende afdrag/en tilsvarende indfrielse af de udstedte obligationer efter en forudbestemt fordelingsnøgle. Afkastet på de erhvervede aktiver fordeles efter en forudbestemt fordelingsnøgle på de udstedte obligationer, dog således at det gennemsnitlige afkast på de udstedte obligationer er lavere end for de erhvervede obligationer, hvorved Selskabet har mulighed for at afholde administrationsomkostninger m.v. Hver portefølje af erhvervede obligationer og eventuelle optioner med tilknyttet afkastkonto samt en oprettet aftaleindlånskonto pantsættes til ejerne af samtlige obligationer, der udstedes på baggrund af porteføljen. Selskabet kan, med undtagelse af de i obligationsvilkårene angivne frigivelser til admini-strationsomkostninger, ikke disponere over de pantsatte obligationer, optioner eller de pantsatte afkastkonti. Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den pågældende udstedelse og ikke mod aktiver, der er pantsat til sikkerhed for eventuelle andre udstedelser. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Ved hver obligationsudstedelse udpeges en repræsentant for investorerne. Organisation Ud over Selskabets direktør, Per Bang Hansen, har Selskabet ingen ansatte. 30

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Programdokumentation BIG 4 A/S 20. april 2004 For selskabets obligationslån udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer og øvrige finansielle aktiver Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen Prospekt BIG 2 A/S 30. juli 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i norske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på indeks baseret på fonden O'Connor Global Fundamental Long-Short

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = mêçöê~ãççâìãéåí~íáçå= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= cçê=ëéäëâ~äéíë=çääáö~íáçåëä å=ìçëíéçí=ãéç=ëáââéêüéç=á= î êçáé~éáêéê=çö= îêáöé=ñáå~åëáéääé=~âíáîéê= ^êê~åö êw= _f=^ëëéí=j~å~öéãéåí=cçåçëã ÖäÉêëÉäëâ~Ä=^Lp=

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

BIG 2 A/S. Arrangør: Prospekt. 10. februar Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks

BIG 2 A/S. Arrangør: Prospekt. 10. februar Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks Prospekt BIG 2 A/S 10. februar 2003 Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks Serie Minimumsrente p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Basisrente 2008

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

BIG 5 A/S. Arrangør:

BIG 5 A/S. Arrangør: Resumé BIG 5 A/S 8. marts 2006 Obligationslån 2006/2013 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAAratede obligationer 1 og derivat på råvarer Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Råvarer 2013

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = rçëíéçéäëéëëìééäéãéåí= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= lääáö~íáçåëä å=ommqlommv=ìçëíéçí=á=éìêç=ãéç=ëáââéêüéç=á=^^^j ê~íéçé=çääáö~íáçåéê N =çö=å~ääjçéíáçå=é =íç=ìåçéêäáööéåçé= ~âíáéáåçéâëi=éå=âìêî=~ñ=~âíáéáåçéâëi=éå=î~äìí~=çö=éå=âìêî=~ñ=

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb Dette nummer af beskriver diverse begivenheder i PLUS-obligationerne. Derudover kan du se en oversigt over førtidige indfrielser foretaget siden seneste nummer af samt en overordnet status på alle PLUSobligationer

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Udstedelsessupplement BIG 4 A/S 20. april 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på fem underliggende aktieindeks Serie Rentesats

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere