DANICA PENSION I Årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANICA PENSION I Årsrapport 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007 DANICA Pension i

2 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 1 Resume... 3 Konkurrencesituationen og salget... 3 Kunder og service... 4 Risikostyring og investeringsstrategi... 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer... 6 Årets resultat... 7 Forventninger til REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis... 9 Regnskab LEDELSE OG LEDELSESHVERV...26 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning...28 Revisionspåtegninger...29 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

3 Hovedtal Mio. kr RESULTATOPGØRELSE Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter Egenkapital i alt NØGLETAL I PCT. Afkast før pensionsafkastskat 3,8 4,1 3,9 5,1 4,4 Afkast efter pensionsafkastskat 3,1 3,5 3,3 4,3 3,5 Omkostningsprocent af præmier 4,9 3,9 5,0 6,2 6,9 Omkostningsprocent af hensættelser 1,8 1,7 1,9 2,4 4,4 Omkostninger pr. forsikret i kr Omkostningsresultat 0,8 0,6 0,7 1,0 2,7 Forsikringsrisikoresultat 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat 8,0 13,1 10,4 8,7 15,4 Egenkapitalforrentning efter skat 5,1 4,9 12,6 4,7 10,5 NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio f.e.r Operating ratio De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler og ikke unitlink kundernes afkast. Præmier og ydelser i 2003 er inkl. ind og udbetalinger på investeringskontrakter. For er værdiansættelsen foretaget i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse af 13. december For 2003 er værdiansættelsen foretaget i henhold til dagældende regler. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. 2 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

4 Resume 2007 var et godt år for Danicas kunder. I lyset af uroen på de finansielle markeder har investeringsafkastet været tilfredsstillende. Kundefremgang og fortsat stram omkostningsstyring muliggjorde prisnedsættelser i Bruttopræmierne inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter og syge og ulykkespræmier blev på mio. kr. mod mio. kr. i Antallet af kunder med Danica Balance udgjorde ved udgangen af 2007 mod ultimo Den fortsatte høje tilgang vidner om, at Danica Balance er fremtidens produkt og derved afløseren for det traditionelle pensionsprodukt. Åbenhed og gennemsigtighed I 2007 har Danica Pension arbejdet målrettet på at øge åbenheden og gennemsigtigheden i pensionsbranchen. Dette arbejde har blandt andet medvirket til, at brancheforeningen Forsikring & Pension har præsenteret flere forbedrende tiltag på dette område. Danica Pension ser positivt på, at man i fremtiden tydeligt vil kunne se de samlede årlige omkostninger i kroner ved at have en pensionsopsparing. Dette vil blive betegnet ÅOK. I ÅOK indgår alle omkostninger, dvs. både dem der fremgår direkte af policen, og dem der betales indirekte ved fradrag i investeringsafkastet. Danica Balance har for kunder med 30 år til pension, og som har valgt middel risiko, givet et afkast på 2,8 pct. før skat, mens pensionsopsparere med høj risiko fik et afkast på 3,7 pct. før skat. Danica Balance middel risiko har siden maj 2005 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,4 pct. Danica Link har for kunder, som har valgt at placere opsparingen i middel risiko, givet et afkast på 2,3 pct. før skat i 2007, mens pensionsopsparere med høj risiko fik et afkast på 3,4 pct. før skat. Hovedparten af kunderne med Danica Link har valgt middel risiko, der siden 2005 har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 9,4 pct. Danica Pension I, opnåede i 2007 et resultat på 29 mio. kr. mod 23 mio. kr. i 2006, hvilket er på niveau med forventningerne i halvårsrapporten 2007 og i årsrapporten for Danica forventer en fortsat vækst i præmieindtægterne i Ved et uændret kursniveau forventes et positivt resultat i Den nye mæglerlov er nu trådt i kraft. Loven betyder, at kunderne selv aftaler med mægleren, hvad de skal betale. Derved er der en direkte sammenhæng mellem kundernes betaling og mæglerens aflønning. Som led i Danica Pensions øgede fokus på åbenhed og gennemsigtighed er årsopgørelsen for 2007 ikke alene gjort elektronisk men samtidig også mere tilgængelig og overskuelig. Konkurrencesituationen og salget Der har i 2007 været stor interesse for pensionsopsparing. Udsigten til en højere levealder samt drømmen om et aktivt liv som pensionist har betydet, at stadig flere har erkendt behovet for selv at spare op til pension, og at behovet løbende bør revurderes i takt med større ændringer i livet som ægteskab, skilsmisser m.v. I kombination med de stadig voksende pensionsformuer øges også mediernes interesse for området. Danica Pension har fastholdt sin konkurrencekraft i markedet som følge af øget effektivitet og et godt produktudbud, hvor Danica DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

5 Balance og Danica Link med en markedsandel for bruttopræmier på godt 50 pct. er blandt de førende markedsprodukter. Effektiviteten var høj også i 2007, og som følge heraf sænkede Danica Pension igen i 2007 priserne på Danica Balance og Danica Link. Salget af Danica Balance og Danica Link har udviklet sig tilfredsstillende i 2007, og mange kunder har tillige valgt at flytte deres opsparing fra Danica Traditionel til et af de to markedsprodukter. Kunder og service Danica har fokus på forbedring af ekspeditionstider og kvaliteten i sagsbehandlingen. Det sker bl.a. ved automatisering og standardisering af arbejdsprocesserne. Servicemål og ekspeditionstider inden for oprettelse og ændring af policer, samt ekspeditionstider på skadesager, offentliggøres på Danicas hjemmeside. Danica yder en godtgørelse til kunderne, såfremt en nyoprettet pensionsopsparing ikke er etableret inden for 20 arbejdsdage efter, at kundens underskrift er modtaget. Den stigende interesse, som både private og firmaer viser for markedsprodukterne, betyder, at disse over tid vil afløse det traditionelle pensionsprodukt. Generelt anbefaler Danica yngre kunder med Danica Traditionel med ydelsesgaranti baseret på 1,5 pct. eller 2,5 pct. at omlægge opsparingen til enten Danica Balance eller Danica Link. For kunder, der har en traditionel ordning med en ydelsesgaranti baseret på 4,5 pct., er problemstillingen lidt mere kompleks, og det er derfor vigtigt, at disse kunder får omhyggelig rådgivning inden de eventuelt omlægger ordningen. Cirka af Danicas kunder har allerede valgt markedsbaserede produkter. Præmierne voksede med 15 pct. på Danica Balance fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i 2007, og med 27 pct. på Danica Link fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i Stigningen fordeler sig med 42 pct. på løbende præmier og 7 pct. på engangspræmier. Af stigningen i engangspræmier stammer 1,4 mia. kr. fra reserver overført fra Danica Pension. EKSPEDITIONSTIDER I DANICA KONCERNEN (I pct.) Nytegninger inden for 5 dage Policeændringer inden for 10 dage Skadebehandling inden for 10 dage Kundeundersøgelser har vist, at Danica og branchen som helhed kan blive væsentlig bedre til at kommunikere med kunderne. Derfor er der i 2007 pågået et arbejde med revurdering af Danicas skriftlige kommunikation med kunderne, og der er udviklet flere elektroniske løsninger. Den sædvanlige årsoversigt vil fra 2008 ikke længere blive udsendt på papir, og kunderne kan i stedet søge oplysninger om deres pensionsopsparing m.v. på Din Netpension. Adgangen til Din Netpension vil blive forbedret, idet kunderne fra begyndelsen af 2008 vil kunne anvende NetID som adgangskode. NetID er fællesbetegnelsen for pengeinstitutternes adgangskoder til netbankerne. Kunderne vil altså kunne logge på til Din Netpension ved anvendelse af adgangskoden til netbanken, uanset hvilken bank man benytter. 4 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

6 Danica deltager i branchens fælles pensionsløsning Pensionsinfo, der vil være fuldt udbygget i løbet af 2008, når de sidste pensionsselskaber bliver tilsluttet Pensionsinfo. Risikostyring og investeringsstrategi Bestyrelsen fastlægger rammer for Danica Pension I s risikostyring, mens den daglige ledelse løbende overvåger Danica Pension I s risici og sikrer, at rammerne er overholdt. Bestyrelsen fastlægger Danica Pension I s investeringsstrategi og følger op på resultaterne af denne, mens den daglige ledelse udarbejder de konkrete investeringsplaner. Finansielle risici Risikoen på Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter påhviler i væsentligt omfang forsikringstagerne. Risikoen på garantierne i Danica Link afdækkes med afledte finansielle aktieinstrumenter samt ved omlægning af investeringerne de sidste fem år inden udbetaling. Risikoen på garantierne i Danica Balance styres primært gennem investeringsstrategien. Selskabets egne midler er placeret i obligationer med en varighed på cirka 2,2 år. Forsikringsmæssige risici De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i dødelighed, invaliditet, kritisk sygdom m.v. Eksempelvis forøger en levetidsforlængelse varigheden på udbetalingerne på visse pensionsprodukter, mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger og efterfølgende raskmeldinger påvirker udgifterne til dødsfalds og invaliditetsforsikringer. Den væsentlige forsikringsmæssige risiko er levetiden De forskellige risikoelementer underkastes løbende aktuarmæssige analyser med henblik på opgørelsen af de forsikringsmæssige forpligtelser og eventuelle fornødne forretningsmæssige tiltag. For syge og ulykkesforsikringer opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til forventninger om omfanget af fremtidige raskmeldinger og genoptagelse af gamle skader. Forsikringsrisikoen på syge og ulykkesforsikringer er delvis genforsikret i Danica Pension. Operationelle risici Operationelle risici vedrører bl.a. overholdelsen af love, regler og standarder. Danica gennemgår systematisk forretningsområderne med henblik på at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af myndighedssanktioner, erstatningskrav og forringelse af omdømme, som hidrører fra manglende overholdelse af love, regler og standarder Investeringsstrategi Opsparingen i Danica Balance investeres i kombinationer af fire investeringsfonde, som er specielt udviklet til Danica Balance. For hver enkelt kunde tilpasser Danica løbende fordelingen mellem de fire fonde ud fra kundens alder og valgte risikoprofil. Én af fondene investerer i aktier, hvor udgangspunktet er en portefølje af indekserede udenlandske aktier, som suppleres med aktive investeringer inden for udvalgte områder. De øvrige tre fonde investerer i obligationer og adskiller sig især fra hinanden ved løbetiden for de obligationer, der investeres i. Der investeres primært i danske og europæiske obligationer. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

7 Danica Link er Danicas mest fleksible pensionsprodukt, hvor den enkelte kunde har stor frihed til selv at vælge risikoprofil på investeringerne. Pensionsopsparingen investeres med udgangspunkt i et fondsunivers bestående af 43 investeringsfonde fra en række danske og internationale fondsforvaltere. Udviklingen i hver enkelt investeringsfond følges nøje, og fonde, der ikke lever op til Danicas krav, bliver udskiftet. Herved sikres en høj kvalitet i de tilbudte investeringsfonde. Den enkelte Danica Linkkunde kan enten selv bestemme, hvilke investeringsfonde, der skal investeres i, eller overlade det til Danica ved at vælge en af de seks Danica Valgporteføljer. Danica Valgporteføljerne sammensættes med forskellige risikoniveauer, hvor aktieandelen udgør mellem 0 pct. og 100 pct. Danica Valgporteføljernes aktieandel styres med udgangspunkt i en global aktieportefølje. Forskellige regioner eller sektorer kan over eller undervægtes alt efter den forventede fremtidige udvikling. Obligationsandelen styres primært ud fra forventningerne til renteudviklingen. Kunderne kan investere opsparingen i værdipapirer og samtidig sikre sig mod kurstab, idet Danica Link tilbydes både med og uden udbetalingsgaranti. Udbetalingsgarantien sikrer kunden mindst 95 pct. af indbetalingerne på pensionstidspunktet. stor spredning i afkastet på de forskellige markeder. Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og 30 år til pensionering fik i 2007 et afkast på 2,8 pct. Siden Danica Balance blev introduceret i foråret 2005, har disse kunder fået et samlet afkast på 10,4 pct. p.a. før skat. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT (i pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Høj 3, ,6 38 Middel 2,8 75 1,2 27 Lav 1,9 49 0,8 16 Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at placere deres investering i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 2,3 pct. mod 5,3 pct. i Set over 3 år blev det gennemsnitlige afkast 9,4 pct. p.a. før skat. Afkastet for kunder med høj risiko udgjorde 3,4 pct. før skat og 0,8 pct. før skat for kunder med 100 pct. aktier. Set over 3 år blev det gennemsnitlige afkast 16,5 pct. p.a. for kunder med 100 pct. aktier. Generelt vil afkastet på markedsprodukterne svinge mere fra år til år, end det er tilfældet for Danica Traditionel. DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT (i pct.) Danica Valg Garanti 3,6 6,6 Danica Valg 100 pct. Obligationer 2,0 1,1 Danica Valg Lav Risiko 2,8 3,5 Danica Valg Middel Risiko 2,3 5,3 Danica Valg Høj Risiko 3,4 9,1 Danica Valg 100 pct. Aktier 0,8 11,4 Afkast og markedsudvikling Afkastet af obligationer var påvirket af kurstab som følge af en stigende rente. Afkastet på aktierne var påvirket af uroen på de finansielle markeder, og der har været en Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer Danica Pension I er ejet af Danica Pension, der indgår i Danske Bank koncernen. Selskabet tegner markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link samt unitlink ordninger i den norske filial. 6 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

8 Der er udover direktion, aktuar og bestyrelsessekretær ikke ansatte i selskabet. I Danmark administreres Danica Pension I af Danica Pension, og den norske filial administreres af Danica Pensjonsforsikring. Omkostningerne afregnes på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Bestyrelsen i Danica Pension I består af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf tre er medarbejder ansat i Danica Pension. Direktionen er uændret i forhold til 2006 og består af administrerende direktør Henrik RamlauHansen, direktør Jørgen Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann. Årets resultat Danica Pension I s resultat før skat udgjorde 45 mio. kr. mod 61 mio. kr. i Efter skat udgjorde resultatet 29 mio. kr. mod 23 mio. kr. i 2006, hvilket er på niveau med forventningerne i halvårsrapporten 2007 og i årsrapporten for Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. DDANICA PENSION I, RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) Omkostningsresultat Syge og ulykkesresultat Risikoresultat 4 2 Indtægter fra fondsforvaltere Egenkapitalafkast Diverse reguleringer 3 4 Resultat før skat I resultatet indgår resultatet af filialen i Norge med 14 mio. kr. Skatten i den norske filial udgør 0 mio. kr. BRUTTOPRÆMIER (Mio. kr.) Løbende præmier Engangspræmier Investeringskontrakter Danica Link, Norge Bruttopræmier i alt I selskabets filial i Norge udgjorde præmieindtægter inklusiv indbetalinger på investeringskontrakter 186 mio. kr. De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 121 mio. kr. til 358 mio. kr., heraf steg administrationsomkostningerne med 56 mio. kr. og erhvervelsesomkostningerne med 65 mio. kr. De stigende omkostninger kan henføres til en fremgang i præmierne på markedsprodukterne på 21 pct. samt at IT omkostninger og provisioner forholdsmæssigt har været højere i 2007 end i Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring udgjorde 66 mio. kr. mod 81 mio. kr. i Skadeniveauet var fortsat utilfredsstillende, men erstatningsprocenten er faldet fra 185 pct. i 2006 til 131 pct. i Andre ordinære indtægter i resultatopgørelsen vedrører indtægter fra fondsforvaltere. Stigningen fra 81 mio. kr. i 2006 til 131 mio. kr. i 2007 kan henføres til den stigende portefølje. Egenkapitalens afkast udgjorde 39 mio. kr. i Kommentarer til resultatopgørelsen Bruttopræmierne inkl. syge og ulykkesforsikring og indbetalinger på investeringskontrakter steg med 21 pct. og udgjorde mio. kr. Det samlede investeringsafkast efter pensionsafkastskat blev i 2007 på 418 mio. kr. Selskabsskatten udgjorde en indtægt på 16 mio. kr. Skatten af årets indkomst udgjorde 11 mio. kr. svarende til 25 pct. af resultatet før skat samt indtægt på 1 mio. kr. vedr. æn DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

9 dring i udskudt skat som følge af nedsættelse af skatteprocenten fra 28 til 25. Der udløses ingen skat af resultatet i selskabets norske filial på grund af underskudsfremførsel fra tidligere år. Kommentarer til balancen Danica Pension I s balance steg fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. ultimo Hensættelser for unitlink kontrakter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ultimo Ultimo 2007 var 44 pct. af de danske Danica Link kunders midler placeret i obligationsafdelinger og 56 pct. i aktieafdelinger. Af de samlede midler var cirka 88 pct. investeret via Danica Valg. Danica Valg betyder, at kunderne efter valg af risikoprofil overlader investeringen af indbetalingerne til Danica. Af de samlede hensættelser udgjorde 25 pct. hensættelser for unitlink forsikringer med udbetalingsgaranti ultimo 2007 mod 31 pct. ultimo Selskabets kapital blev den 30. august 2007 forhøjet med nominelt 50 mio. kr. til kurs svarende til 200 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 654 mio. kr. ultimo 2007 mod 472 mio. kr. ultimo Selskabets norske filial har modtaget koncernbidrag fra Danica Pensjonsforsikring for 2007, hvilket har forøget egenkapitalen med 11 mio. kr. Fra 2007 skal selskaber i tillæg til solvensopgørelsen indberette et individuelt solvens behov til Finanstilsynet. Danica skal efterleve det største af solvenskravet og det individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov er en forløber for det internationale Solvency II. Danica Pension I har også i 2007 overholdt Finanstilsynets røde og gule lys. Danica Pension I er således i grønt lys, hvilket indebærer, at Danica Pension I kan modstå en negativ markedsudvikling med blandt andet et samtidigt aktiekursfald på 30 pct. og en renteændring på 1 pct. Forventninger til 2008 Danica forventer en fortsat vækst i præmieindtægterne i Ved et uændret kursniveau forventes et positivt resultat i Forsikringsbestanden i den norske filial forventes i løbet af 1. kvartal 2008 at blive porteføljeoverdraget til Danica Pensjonsforsikring AS pr. 1. januar Herefter vil filialen blive lukket. Begivenheder efter balancedagen Der er i tiden fra 31. december 2007 til regnskabets underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. Solvenskravet udgjorde 310 mio. kr. Basiskapitalen, der udelukkende består af egenkapital, udgjorde 654 mio. kr. 8 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

10 Regnskab Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Konsolidering Danica Pension I indgår i koncernregnskabet for henholdsvis Danica Pension, Livsforsikringsselskab, København, Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, København, og Danske Bank A/S, København. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank koncernen foretages på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne, med mindre transaktionerne er ubetydelige. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Ikkemonetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer indregnes som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/ forpligtelsen. Omregning af udenlandske enheder Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes til danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster og tab ved omregning af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed indregnes direkte på egenkapitalen. Valutakursregulering af finansielle instrumenter, der anvendes til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske enheder, indregnes tillige direkte på egenkapitalen. Omregning af transaktioner i fremmed valuta Regnskabet præsenteres i danske kroner, som er Danica Pension I s funktionelle valuta. Den funktionelle valuta i selskabets udenlandske enhed er valutaen i det land, hvor enheden er hjemhørende, idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i hjemlandets valuta. Transaktioner omregnes til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. Alle omregningsdifferencer er indregnet direkte på egenkapitalen. RESULTATOPGØRELSE Præmier Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Præmier fra investeringskontrakter vises i noterne. Investeringsafkast Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer og DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

11 tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af kapitalandele. telserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver. Renteudgifter indeholder renter af lån og øvrig gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder portfoliomanagement gebyrer til kapitalforvaltere, handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast. Pensionsafkastskatten udgør 15 pct. Forsikringsydelser Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for genforsikringens andel. Ændringen specificeres i noterne på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter omfatter årets ændring i unitlink hensæt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger omfatter øvrige periodiserede omkostninger vedrørende forsikringsdriften. Overført investeringsafkast Det overførte investeringsafkast består af afkast til egenkapitalen samt afkast til sygeog ulykkesforsikring. Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., overføres fra investeringsafkast. Beløbet beregnes ud fra den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning. Den del af forøgelsen af præmieog erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering, overføres fra præmierne/erstatningsudgifterne til modregning i den forsikringstekniske rente. Kursregulering indgår dog under posten investeringsafkast. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års erstatningshensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de for 10 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

12 ventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, idet disse aktiver styres på dagsværdibasis. Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig andel af det samlede investeringsafkast ekskl. unitlink kundernes afkast. Andelen er beregnet efter forholdet mellem syge og ulykkeshensættelserne og de samlede forsikringsmæssige hensættelser. Andre indtægter Omfatter indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikrings eller investeringsaktiviteter. Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i sidst kendte markedspris på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Andre omkostninger Omfatter omkostninger, der ikke direkte kan henføres til forsikringseller investeringsaktiviteter. Derivater omfatter derivater, hvis dagsværdi er positiv, mens derivater, hvis dagsværdi er negativ, indgår under posten Anden Gæld og hvis positiv, under posten Øvrige. Skat I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og udskudt skat af årets resultat før skat samt efterregulering af tidligere års beregnede skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor selskabet driver virksomhed. Skat i forbindelse med poster, der indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte på egenkapitalen. BALANCE AKTIVER Finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes ændringer i værdien af det erhvervede eller solgte aktiv. Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter måles til dagsværdi. Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede officielle kurs på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Tilgodehavender Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshensættelser, erstat DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

13 ningshensættelser og hensættelser til unitlink kontrakter. Livsforsikringshensættelserne består af garanterede ydelser. Tilgodehavender måles til skønnet dagsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. PASSIVER Egenkapital Omregning af udenlandske enheder Omregning af udenlandske enheder omfatter omregningsdifferencer opstået ved omregning af resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder fra deres funktionelle valutaer til danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering af finansielle forpligtelser, som afdækker nettoinvesteringen i udenlandske enheder. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne vedrører syge og ulykkesforsikringer og afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra et Euro swapmarked med tillæg af spændet mellem danske og tyske statsobligationer. Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er fastlagt på baggrund af erfaringer fra bestanden i Danica, inklusiv et risikotillæg. Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige præmier. De garanterede ydelser er opgjort uden hensyntagen til fremtidig omskrivning af policerne til fripolicer og tilbagekøb. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser udgør et skøn over forventede udbetalinger samt forfaldne, endnu ikke udbetalte forsikringsydelser. For skader vedrørende syge og ulykkesforsikringer, der afvikles som løbende udbetalinger, opgøres hensættelsen til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger inklusiv omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne. Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for indeværende eller tidligere år. Hensættelser til unitlink kontrakter Hensættelserne opgøres til dagsværdi med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede investeringsforeninger og under hensyntagen til indgåede garantier. For den del af forsikringerne, der er tegnet med garanti, opgøres værdien af garanterede fripoliceydelser på basis af de til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag. Den anvendte opgørelsesmetode sikrer hensættelsens tilstrækkelighed. Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle midlertidige forskelle mellem regn 12 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

14 skabs og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser. Udskudt skat indregnes i balancen under posterne Udskudte skatteaktiver og Udskudte skatteforpligtelser på grundlag af gældende skattesatser. Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og skattefradrag indeholdes alene i udskudt skat, hvis det er sandsynligt at sådanne underskud og skattefradrag kan udnyttes. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

15 14 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

16 Resultatopgørelse Danica Pension I Note Mio. kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Renteindtægter og udbytter m.v. 2 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt 3 Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 4 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Forsikringsydelser f.e.r., i alt 5 Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i genforsikringsandel Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger 7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING 9 Skat Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

17 Balance Danica Pension I Aktiver Note Mio. kr Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter 10 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til unitlinked kontrakter Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

18 Balance Danica Pension I Passiver Note Mio. kr Aktiekapital Overført overskud 12 EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fripoliceydelser 5 Livsforsikringshensættelser, i alt 13 Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter 14 Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 9 Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT 15 Eventualforpligtelser DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

19 Kapitalforhold Danica Pension I Mio. kr. Aktiekapital Overført overskud I alt Egenkapital, 1. januar Årets resultat Indkomst i alt Kapitaltilførsel Anden tilgang, koncernbidrag Egenkapital, 31. december Egenkapital, 1. januar Årets resultat Indkomst i alt Anden tilgang, koncernbidrag Egenkapital, 31. december DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

20 Kapitalforhold Danica Pension I Mio. kr Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Kernekapital Reduceret kernekapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

21 Noter Danica Pension I Note Mio. kr BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer i alt Bruttopræmier i alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer I alt Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.): Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold: Forsikringer med egen investeringsrisiko I alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Øvrige lande I alt I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter, som ikke indgår i resultatopgørelsen: Løbende indbetalinger Engangsindbetalinger Indbetalinger i alt KURSREGULERINGER Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Kursreguleringer i alt PENSIONSAFKASTSKAT Friholdt andel 1,0% 1,0% 4 UDBETALTE YDELSER Direkte forsikringer: Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved udløb Pensions og renteydelser Tilbagekøb Udbetalte ydelser i alt DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

22 Noter Danica Pension I Note Mio. kr ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Andet Ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med: Bonuspotentiale på fripoliceydelser Hensættelserne vedrører samme bestand, med en grundlagsrente på 1,5 pct. 3 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

23 Noter Danica Pension I Note Mio. kr ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED KONTRAKTER Hensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg Risikogevinst Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Indbetaling investeringskontrakter Udbetaling investeringskontrakter Overdragelse af hensættelser Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Hensættelser ultimo perioden Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Unitlinked hensættelser er opdelt således: Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Unitlinked hensættelser ultimo perioden FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER Provisioner for direkte forsikringer udgør Honorar til revisionsvirksomheder: Samlet honorar til: KPMG Grant Thornton Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision: KPMG Selskabet har ansat direktion, aktuar og bestyrelsessekretær. Der er ikke udbetalt vederlag til disse eller til bestyrelsen. Administrationen varetages af andre selskaber i Danske Bank koncernen. Administrationsvederlaget dækker bl.a. omkostninger til revision, direktion og bestyrelse. Der er ultimo 2007 ingen ansatte i den norske filial. Medarbejderne er i 2007 ansat i Danica Pensjonsforsikring AS. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året Antal heltidsbeskæftigede ultimo året Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Andet 7 0,4 0,2 7 0,5 0,2 0, Personaleudgifter i alt 5 22 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

24 Noter Danica Pension I Note Mio. kr FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt: Brutto For egen regning Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast: Investeringsafkast fordelt til SUL Forsikringsteknisk rente, sats Forsikringsteknisk rente, beløb Diskontering erstatningshensættelse Diskontering stigende risiko m. alder Forsikringsteknisk rente f.e.r. efter diskontering Investeringsafkast fordelt til syge og ulykkesforsikring Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer Heraf overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast ,16% ,96% Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

25 Noter Danica Pension I Note Mio. kr SKAT Årets skat kan opdeles således: Skat af årets resultat I alt Skat af årets resultat fremkommer således: Aktuel skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatteprocent Øvrige ændringer af udskudt skat I alt Effektiv skatteprocent Dansk skatteprocent Efterregulering af tidligere års beregnede skat Effekt af nedsættelse af skattesats Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter Effektiv skatteprocent 25,0 3,4 1,6 6,0 36,0 28,0 11,2 23,1 62,3 Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter: Andet 7 I alt 7 10 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således: Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Kapitalandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter I alt EGENKAPITAL Aktieantal á 100 kr ERSTATNINGSHENSÆTTELSER Brutto syge og ulykkesforsikring Erstatningshensættelser i alt HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED KONTRAKTER Hensættelser for unitlinked kontrakter uden garanti Hensættelser for unitlinked kontrakter med udbetalingsgaranti I (Danica Link) Hensættelser for unitlinked kontrakter i alt I hensættelser for unitlinked kontrakter med garanti indgår: Garanterede ydelser Garanterede fripoliceydelser DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

26 Noter Danica Pension I Note Mio. kr EVENTUALFORPLIGTELSER Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo 23,488 17, Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før Selskaberne er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncernens ITdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Danica Pension I administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I 2007 har Danica Pension I således refunderet Danica Pension 366 mio. kr. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. 17 RISIKOEKSPONERING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2007 Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Aktiekursfald på 12 pct. Ejendomsprisfald på 8 pct. Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.) Tab på modparter på 8 pct. Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. Risikostyring og investeringsstategi er omtalt i beretningen på side 67. Minimum påvirkning af basiskapitalen DANICA PENSION I, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST Regnskabsmæssig Primo Ultimo Nettoinvesteringer Afkast i pct. p.a. før pensionsafkastskat og selskabsskat Øvrige kapitalandele: Børsnoterede udenlandske kapitalandele Øvrige kapitalandele i alt Obligationer: Statsobligationer (Zone A) * Realkreditobligationer * , Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning Andre obligationer 966 1, Obligationer i alt 966 1, Øvrige finansielle investeringsaktiver * Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 3,5 pct. og for Realkreditobligationer 3,1 pct. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

27 Ledelse og ledelseshverv I henhold til lov om finansiel virksomhed 80, stk. 8 skal den finansielle virksomhed mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som bestyrelsen har godkendt for personer ansat af bestyrelsen, jf. samme lovs 80, stk. 1. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: 3 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S I oversigten er endvidere for bestyrelsens medlemmer anført ledelseshverv, der ligger uden for Forsikringsselskabet Danica koncernen. For bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af ledelsen i Danske Bank A/S, oplyses antallet af ledelseshverv i øvrige helejede datterselskaber af Danske Bank. Bestyrelse Peter Straarup (formand) Ordførende direktør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesformand i: 3 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S DanmarkAmerika fondet International Monetary Conference Institut International d Etudes Bancaires Sven Lystbæk (næstformand) Bankdirektør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: 5 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Værdipapircentralen A/S (formand) PBS Holding A/S (næstformand) PBS A/S (næstformand) Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S (næstformand) Multidata Holding A/S (næstformand) Multidata A/S (næstformand) Visa Europe Limited Jakob Brogaard Direktør Født den Bestyrelsesmedlem i: DONG Energy A/S Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse LR Realkredit A/S Medlem af Det Finansielle Virksomhedsråd Thomas Falck Afdelingsdirektør, Danica Pension Født den Gitte Jensen Assistent, Danica Pension Født den Jens Rasmussen Pensionschef, Danica Pension Født den Erik Sevaldsen Vicedirektør, Danske Bank A/S Født den Bestyrelsesmedlem i: 6 helejede datterselskaber af Danske Bank A/S 26 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

28 Direktion Oplysningerne om ledelseshverv i 100 pct. ejede datterselskaber findes på koncernoversigten. Henrik RamlauHansen Administrerende direktør Født den Bestyrelsesmedlem i: Forsikring & Pension (næstformand) Forenede Gruppeliv A/S (bestyrelsesmedlem) Jørgen Klejnstrup Direktør Født den Bestyrelsesmedlem i: Pensionsinfo (næstformand) Jesper Winkelmann Direktør Født den DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

29 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiel stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 31. januar 2008 Direktionen Henrik RamlauHansen Jørgen Klejnstrup Jesper Winkelmann administrerende Bestyrelsen Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen formand næstformand Jakob Brogaard Tomas Falck Gitte Jensen Jens Rasmussen Erik Sevaldsen 28 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2007

30 Revisionspåtegninger Intern revisions påtegning Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold og noter. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vor revision har omfattet alle væsentlige og risikofyldte områder og er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, således at ekstern revision i videst muligt omfang kan basere sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde. Revisionen er planlagt og udført således, at vi har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risiko og kapitalstyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen omfatter endvidere handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risiko og kapitalstyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. København, den 31. januar 2008 Jens Peter Thomassen Revisionschef Torben Gudmundsen Afdelingsdirektør DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Årsrapport 2006. Danica Pension I

Årsrapport 2006. Danica Pension I Årsrapport 2006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituationen og salget... 4 Kunder og service... 5 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2005. Danica Pension I

Årsrapport 2005. Danica Pension I Årsrapport 2005 Danica Pension I Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere