Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. sns@sns.dk"

Transkript

1 Dato: Arkivnummer: Sagsbehandler: Nina Larsen Saarnak Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Sommerhuse på Årø og Mandø må udgå af direktivet: Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland: Danmarks Naturfredningsforening har med interesse læst landsplandirektivet. Foreningen ønsker med dette høringssvar primært at redegøre for, hvorfor arealudlæggene til sommerhuse på Årø og Mandø må udtages af direktivet. Sommerhusene på Årø og Mandø strider mod lovens krav til udlæg af sommerhuse på småøerne. Det kræves i loven, at sommerhusene kan begrundes ud fra en samlet afvejning af naturbeskyttelsesinteresser, landskabelige interesser og den forventede lokaløkonomiske effekt, hvilket jf. redegørelsen i bilag 1 ikke kan opfyldes. Der er endvidere på Årø og Mandø tale om planlægning for sommerhuse i - eller lige op til - internationale naturbeskyttelsesområder. De internationale naturbeskyttelsesområder udgør hjørnestenene i fremtidens natur i Danmark, og områderne omkring Årø og Mandø er ikke bare nationalt - men også internationalt, i særklasse. Det er DN s vurdering, at det retlige grundlag for at tillade sommerhuse er mangelfuldt i forhold til forpligtelserne i habitatdirektivets artikel 6, for så vidt angår Årø, da konsekvensvurderingen i sig selv redegør for en række mangler i vurderingen. Endvidere er der ikke foretaget en vurdering i forhold til det eksisterende plangrundlag for 50 ferieboliger. Det er desuden DN s opfattelse, at det vil være i overensstemmelse med de politiske intentioner bag sommerhusaftalen og ministeriets egen bekendtgørelse om fremme af beskyttelsen af Ramsarområder, at sommerhusområderne på Årø og Mandø udgår af landsplandirektivet. Endeligt skal det påpeges, at både på Årø og Mandø er der områder, hvor der i den gældende planlægning allerede er mulighed for at realisere de ønskede ferieboliger uden at udlægge yderligere arealer til sommerhuse. Sommerhuse på Årø og Mandø kan kun begrundes ud fra få - men stærke, politiske ønsker om at åbne for sommerhuse i vores mest værdifulde naturområder. Det har ifølge Miljøminister Connie Hedegaard aldrig været hensigten - for hverken den nuværende eller den forrige miljøminister, at sommerhuse i kystnærhedszonen skulle ligge i vores mest værdifulde naturområder (jf. brev til Folketingets Miljø og Planudvalg af 7. juli 2006). Tværtimod var det hensigten, at give danskerne adgang til et sommerhus nær kysterne via en grundig planproces, der sikrede, at vi ikke samtidigt drev rovdrift på vores få tilbageværende værdifulde natur- og landskabsområder.

2 DN skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Årø og Mandø udgår af landsplandirektivet. Landsplandirektivet opfylder ikke lovens krav og lever ikke op til forpligtelserne i habitatdirektivets artikel 6. I bilag 1 redegøres nærmere for, hvorfor udlæggende på Årø og Mandø er problematiske og lovstridige. I bilag 2 gennemgås foreningens bemærkninger til udvidelsen af de øvrige sommerhusområder. Med venlig hilsen Nina Larsen Saarnak, , Plankoordinator

3 Bilag 1 Redegørelse for Årø og Mandø derfor må områderne udgå 1.0 Fakta om Årø og Mandø I det følgende redegøres kort for de faktiske forhold på hhv. Årø og Mandø. 1.1 Årø Befolkninstallet på Årø er ca Årø er forbundet med fastlandet via færgedrift til Årøsund. Årø by ligger på øens vest side. Syd for byen ligger et skovtilgroet areal, der er udlagt til feriecenter. Kommunen oplyser, at der er aktuelle planer om bygning af et feriecenter med op til 50 ferieboliger på arealet. På sydkysten ligger et eksisterende sommerhusområde med ca. 41 sommerhuse. Desuden benyttes flere af øens helårshuse som sommerhuse. Endeligt er der en campingplads og 2 lejerskoler på øen. Hele Årø er udlagt som internationalt naturbeskyttelsesområde (habitatområde 96, fuglebeskyttelsesområde 47 og ramsarområde 15). Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er: 96 Lillebælt 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 1150 *Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige 1170 Rev 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 1220 Flerårig vegetation på stenede strande 1230 Klinter eller klipper ved kysten 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 1330 Strandenge 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 2120 Hvide klitter og vandremiler 2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3260 Vandløb med vandplanter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

4 6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 7230 Rigkær 9130 Bøgeskove på muldbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Her ud over forekommer padder omfattet af direktivets artikel 12 om forbud mod ødelæggelse af disse arters yngle- og rasteområder. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er: Sangsvane T F2, F4 Havørn Y F1 Rørhøg Y F1 Plettet rørvagtel Y F1 Engsnarre Y F1 Klyde Y F1 Brushane Y F3 Mosehornugle Y F3 Fjordterne Y F3 Havterne Y F1 Dværgterne Y F3 Bjergand T F4 Ederfugl T F4 Hvinand T F4,F7 Toppet skallesluger T F4 Område A I område A planlægges udlagt et areal på 5,1 ha til maksimalt 20 sommerhusgrunde. Område A er i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt udpeget som værdifuldt kulturmiljø, værdifuldt kystlandskab, uforstyrret landskab og område med naturinteresser. Det meste af området er omfattet af skovbyggelinje. En 3 beskyttet strandeng afgrænser området mod vest. Område A er desuden udpeget som område der pga. geologisk interesse er enestående, og som et område hvor der er registreret beskyttede arter (padder). Mod øst afgrænses området af lavbundsarealer og kirkelandskaber. Mod nord ligger arealet udlagt til feriecenter, hvor der er aktuelle planer om bygning af de 50 ferieboliger. Områdets vestligste del udlægges som

5 bufferzone, hvor der af hensyn til strandengsarealet kun må ske begrænset færdsel. Mod syd og vest er der åbent udsyn over kystlandskabet, lagunesøer og Årøsund. Område B I område B planlægges udlagt et areal på 5,0 ha til maksimalt 30 sommerhusgrunde. Også område B er internationalt naturbeskyttelsesområde og udpeget i regionplanen som uforstyrret landskab, særligt værdifuldt landbrugsområde, værdifuldt kulturmiljø og område med naturinteresser. Den nordvestlige del af området er udpeget som en del af et større lavbundsareal, der dækker den centrale del af øen. Området er omgivet af marker, men tangerer i det sydvestlige hjørne det eksisterende sommerhusområde på øen. Området er på alle sider omfattet af markante læhegn. Ved skellet mod nord ligger et mindre vandhul. Afværgeforanstaltninger DMU har udarbejdet en konsekvensvurdering af de planlagte 50 nye sommerhuse i relation til de internationale forpligtelser. Det fremgår af rapportens afsnit om begrænsninger, at det inden for den givne ramme ikke har været muligt at give nærmere beskrivelser af dyrelivet, herunder dets opholdssteder, fordeling, vandringsveje og ynglesteder. Alligevel konkluderes det, at udlæggene ikke vil have væsentlig negativ virkning på hverken habitattyper eller arter omfattet af udpegningsgrundlaget og således ikke strider mod de internationale forpligtelser, hvis der gennemføres en række afværgeforanstaltninger. Der er tale om beplantningsrestriktioner, etablering af vandhul og etablering af bufferzone (færdselsrestriktioner i fuglenes yngletid). Der er jf. habitatdirektivet forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for arter omfattet af direktivets artikel 12, jf. bilag 4. Den forslåede bufferzone vil ikke efter DN s vurdering være tilstrækkelig til at forhindre, at sommerhusgæster samt løse hunde og katte vil kunne færdes i strandengsområdet i fuglenes yngletid. Dette vil i givet fald være i modstrid med varetagelsen af beskyttelseshensynene for flere arter af de ynglefugle, som er en del af områdets udpegningsgrundlag i særdeleshed arterne rørhøg, havterne, fjordterne og dværgterne. Det nuværende omfang af færdsel synes omvendt ikke at være problematisk for områdets ynglefugle. Derfor bør der politisk tages stilling til, om ønsket om etablering af i alt yderligere 50 sommerhuse i område A og B, ud over de 50 ferieboliger, som det eksisterende plangrundlag muliggør, kan berettige, at en del af naturen på Årø i givet fald skal spærres af som bufferzone, som en lappeløsning for at søge at efterleve internationale forpligtelser? Dertil kommer det meget uheldige signal om som foreslået, at forbyde den almene befolkning adgang til naturen af hensyn til etableringen af sommerhuse. 1.2 Mandø Der kommer hvert år rigtigt mange turister primært éndagsturister til Mandø. De to væsentligste årsager hertil er turen med Mandøbussen over Vadehavet og Mandøs unikke natur. Hvis man ønsker at bevare turismen på øen er det derfor vigtigt, at man også bevarer naturen. Med landsplandirektivet udlægges der i alt 17 nye sommerhuse på øen i 3 udpegede naturområder. Område A ligger lige syd for Annelbankevej, er ca. 0,8 ha stort, og der planlægges opført 5 huse. Området er udlagt i regionplanen til bevaringsværdigt kulturmiljø og er delvist omfattet af åbeskyttelseslinje. Område B ligger i et klitområdet nord for Mandø by, er ca. 3,2 ha stort, og er p.t. bebygget med ca. 10 spredte huse, og her påtænkes opførelse af yderligere 7 huse. Der er tale om et klitbevokset område der er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø.

6 Område C er beliggende øst for Mandø by langs Mandø Toftevej, er ca. 0,9 ha stort, er p.t. ubebygget, og her påtænkes 5 huse opført. Området er delvist udpeget som lavbundsareal, er delvist omfattet af en kirkebyggelinje og er udlagt til bevaringsværdigt kulturmiljø. Den gældende lokalplan for Mandø by fra 1983, blev bl.a. udarbejdet med det formål at beskrive udviklingsmulighederne i Mandø by under hensyn til både natur-, landskabs- og kulturværdierne på øen. Lokalplanen anviser ca. 30 byggemuligheder spredt rundt i den eksisterende bybebyggelse som velegnede til boligbyggeri. Her er tale om byggeri, som skal bygges i helårskvalitet, men som også kan have status af sommerhus. Af disse ca. 30 grunde er der siden 1983 imidlertid højest blevet bygget på op til 15 af grundene. Der er således som minimum mulighed for fortætning i Mandø by med 15 sommerhuse. 2. Hvorfor sommerhusene må udgå af direktivet I loven er der opstillet en række krav til udlæg af sommerhuse i kystnærhedszonen. Disse er lempet en smule for småøerne. Således er lovens krav for at udlægge sommerhuse på småøerne at: De ovenfor nævnte krav kan fraviges på de små øer, hvis det findes begrundet efter en samlet afvejning af naturbeskyttelsesinteresser, landskabelige interesser og den forventede lokaløkonomiske effekt. De små øer er i den forbindelse defineret som de 27 små øer, der er omfattet af loven om ø-støtte. Det gennemgås i det følgende, i hvilket omfang disse krav opfyldes af arealudlæggene på Årø og Mandø. 2.1 Lokaløkonomisk vækst Et generelt problem knytter sig til, at landsplandirektivet ikke indeholder en redegørelse for den lokaløkonomiske effekt af de enkelte foreslåede sommerhusudlæg. For Mandø fremgår det dog af teksten, at den økonomiske effekt vil være marginal. Allerede her er det således klart, at udlægget på Mandø ikke har nogen egentlig lokaløkonomisk effekt. Direktivforslaget nævner (s. 5), at der med bistand fra Institut for Grænseregionforskning (IFG), Syddansk Universitet er udarbejdet en analyse af de regionaløkonomiske konsekvenser af 500 sommerhusgrunde i Sønderjylland. Direktivforslaget indeholder imidlertid ikke nogen redegørelse for resultatet af denne analyse, ud over nogle bemærkninger om, at der for landsdelen som helhed vil være en gevinst med nye sommerhuse, men at de lokale effekter vil variere. Kun 4 af de 12 foreslåede sommerhusudlæg er vurderet specifikt for den lokaløkonomiske effekt i den ovennævnte analyse fra IFG, som landsplandirektivet henviser til. Ministeren og høringsparterne har med andre ord ikke noget grundlag for på baggrund af landsplandirektivet at vurdere den lokaløkonomiske effekt af de øvrige 8 arealudlæg, ligesom analysen ikke indeholder nogle konkrete tal men udelukkende beskriver de forventede økonomiske konsekvenser af udlæggene. Det fremgår efter samtale med Skov- og Naturstyrelsen, at de har vurderet den lokaløkonomiske effekt af sommerhusudlæggene på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale fra kommunerne. Mandø er et af de 4 eksempler der er vurderet i IFG s analyse. Selv om analysen ikke indeholder tal men overordnede vurderinger af forventede effekter, blev en beregningsmetode fremlagt i forbindelse med en analyse som Rambøl Management udarbejde i henhold til det forrige landsplandirektiv for 500 sommerhuse på Lolland, Femø Beregning af den lokaløkonomiske effekt på Mandø og Årø Mandø Aarø Antal nye sommerhuse Forudsat udlejningsandel 60% 60% Personer/hus 3 3 Gnsn. Udlejning (uger) Skønnet forbrug/år: Brugsforening/Købmand kr kr. Værditilvækst (20,2%) kr kr. Restauration kr kr. Værditilvækst (64%) kr kr.

7 og Fejø. Anvendes beregningsmodellen for sammenhængen mellem forbrug og værditilvækst viser den følgende lokaløkonomiske effekt af arealudlæggene: Den samlede værditilvækst eller positive effekt af de nye sommerhuse på Mandø er i bedste fald knap kr./år med halvdelen til Brugsen og halvdelen til kroen, og effekten på Årø ca kr./år med tilsvarende fordeling. Der er ved dette regnestykke taget hensyn til, at der på ingen af de to øer er bygningshåndværkere, andre butikker eller andre erhverv, der kan nyde godt af effekten af de nye sommerhuse. Dette erkendes også i landsplandirektivet (s.8), hvor det anføres, at de små udlæg på Rømø, Mandø og Kelstrup Strand vil kun give en marginal lokaløkonomisk effekt. Når effekten anføres som i bedste fald, skyldes det lokale udsagn fra begge øer om, at en meget stor andel af de nuværende sommerhusgæster tager dagligvarer og drikkevarer med hjemmefra til feriens forbrug. Ud over, at det allerede fremgår, at den lokaløkonomiske effekt er ikke eksisterende på Mandø, så viser tallene, at der ligeledes er en meget begrænset lokaløkonomisk effekt for Årø. Til dette skal tilføjes, at der i forvejen ligger 1350 sommerhuse i Haderslev kommune som Årø er en del af. Ca. 100 af disse blev tildelt kommunen som et led i uddelingen af de første 5000 sommerhuse i I kommunen udlægges med dette landsplandirektiv også sommerhuse ved Flovt Strand, Hejsager Strand, og Kelstrup Strand. Til sammen 114 nye sommerhusgrunde. Ligges til dette de 50 ferieboliger som Haderslev Kommune har aktuelle planer om at bygge på Årø, så kan den lokaløkonomiske effekt af 50 sommerhuse på Årø - endsige i Haderslev Kommune som helhed, meget dårligt begrundes. 2.2 Landskabelige interesser Den lokaløkonomiske effekt skal jf. loven vejes op mod tilsidesættelse af naturinteresser og/eller landskabelige interesser på de to øer. Mandø Områderne på Mandø grænser alle op til det internationale naturbeskyttelsesområde der dækker hele Mandø med undtagelse af byen og dens næromgivelser, herunder sommerhusudlæggene. Landskabet i og omkring Mandø by er fladt, lavtliggende og præget af store åbne flader, der omgrænses af klitter og diger. Område A er et helt fladt areal på bar mark, hvor byggeri vil være meget synligt og iøjnefaldende, og område B ligger placeret i et klitlandskab. Jf. Ribe Amts regionplan, er det strukturen i landskabet, dvs. bebyggelsens placering, markopdeling m.v. der fortæller den lange historie og som er den helhed der skal bevares på Mandø. Derfor er det ifølge regionplanen vigtigt at sikre, at bebyggelsens karakteristiske placering på grænsen mellem eng/marsk og ager og dens sammenhæng med de oprindelige naturressourcer ikke sløres ved nybyggeri, nye store anlæg eller tilplantning. Kulturmiljøet i Mandø by er i følge regionplanen særligt følsomt og sårbart over for yderligere sommerhusbyggeri og tilplantning der kan sløre strukturen. I den sammenhæng forekommer det meget uhensigtsmæssigt, at sprede sommerhusbebyggelsen på 3 forskellige lokaliteter, hvoraf husene i område A skal placeres som perler på en snor på bar mark. Et sådant byggeri uden tilknytning til nogen andet bebyggelse ville normalt aldrig kunne accepteres i dansk planlægning, og i 2003 gav Naturklagenævnet da også afslag på en dispensation til opførelse af et sommerhus i netop dette område. Område B ligger i et regulært klitlandskab, hvor nye sommerhuse landskabeligt er meget uheldige. Kun område C ligger i tilknytning til regulær samlet bebyggelse. Der er dog tale om byggeri på bar mark inden for kirkebyggelinjen. Landskabeligt er sommerhusområderne på Mandø samlet set meget uheldige og vil med deres spredte og markante placering have en tydelig negativ påvirkning af det flade kystlandskab og kulturmiljøet på Mandø. Sammenholdes det med de eksisterende muligheder for fortætning (15 boliger eller mere) i lokalplanen for Mandø by, virker planlægningen endnu mere uhensigtsmæssig. Årø Områderne på Årø er udlagt som værdifuldt kulturmiljø, værdifuldt landskab, uforstyrret landskab og område A ligeledes som værdifuldt kystlandskab. Det er Sønderjyllands Amtsråds mål, at kystlandskaberne friholdes for byggeri, hvis funktion ikke er betinget af at ligge her, og sik-

8 re at de åbne og ubebyggede strækninger beskyttes. Desuden er det en retningslinje i regionplanen, at de værdifulde kystlandskaber friholdes for yderligere bebyggelse, og at eventuel bebyggelse ikke må forringe landskabs-, natur- og kulturhistoriske værdier. Desuden skal offentlighedens adgang sikres og udbygges. Det er derudover amtsrådets mål at sikre, at disse områder fortsat er ubebyggede og relativt åbne. I de øvrige værdifulde landskaber tillægger amtet landskabshensynet stor vægt, og områderne skal som hovedregel friholdes for ny bebyggelse der skæmmer landskab, kulturhistoriske indtryk m.m., og der lægges særlig vægt på at sikre og udbygge offentlighedens adgang. Det fremgår desuden af regionplanen, at udpegningen af uforstyrrede landskaber har til formål at undgå, at de få tilbageværende områder påvirkes af bl.a. byggeri. Årø er generelt en flad ø med let bølget terræn. Sønderjyllands Amt har lavet en særlig landskabsbeskrivelse for øen (Landskabsbeskrivelse af Sønderjyllands Østkyst analyse af landskabskarakteren, Sønderjyllands Amt 2006). Af denne fremgår det, at: Årø er i særdeleshed, meget sårbar overfor boligbebyggelser i det åbne land, der vil betyde at udsigterne over havet, og indsigt til øen bliver afbrudt/forstyrret. Landskabet har dog en sådan størrelse/skala, at enkelte mindre spredte bygninger vil kunne indpasses i tilknytning til eksisterende bebyggelse Område A vil med sin åbne placering være meget synlig i det værdifulde kystlandskab. Område B vil i mindre grad være synligt. Ændringen af området fra fladt landbrugsland til et bebygget sommerhusområde vil dog virke som en bastant ændring af landskabets karakter. Samtidigt er den nordvestlige 1/3 af området lavbundsområde, hvor retningslinjer i regionplanen angiver, at der ved vandstandshævning kan genskabes områder med stor natur- og miljømæssig værdi, og at de derfor skal friholdes for byggeri og anlæg, som vil kunne forhindre fremtidig vandstandshævning. Særligt i et internationalt naturbeskyttelsesområde er det afgørende at potentialer for naturgenopretning og understøttelse af dyre- og planteliv ikke tilsidesættes for andre interesser (se desuden afsnit 5.3 om naturgenopretning på arealet). Samlet set vil de 2 sommerhusområder på Årø ligge som meget synlige bebyggede klodser i et ellers uberørt og ubebygget landskab. Bebyggelsen er helt i strid med amtsrådets massive landskabelige målsætninger, retningslinjer & udpegninger og rådets ønsker om at understøtte områdets status som ubebyggede væsentlige landskabs- og naturområder. 2.3 Naturinteresser Mandø De 3 spredte sommerhusområder på Mandø grænser op til internationalt naturbeskyttelsesområde. Der er tale om Fuglebeskyttelsesområde 52 for Mandø, Ramsarområde 27 for Vadehavet og Habitatområde 78 for Vadehavet med Ribe Å. Det danske Vadehav udgør samlet Danmarks vigtigste vådområde og indeholder meget store naturværdier. Sammen med de tyske og hollandske dele af Vadehavet, rangerer det blandt de 10 vigtigste vådområder i verden. Vadehavet er Europas vigtigste rasteplads for mange arter vandfugle, som har yngleområder i det nordlige Europa. I udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde fremhæves flere faktorer som væsentlige for forstyrrelser af udpegningsgrundlaget. Herunder fremhæves det bl.a., at områdets klit- og engarealer er følsomme over for turister og ubegrænset adgang, der kan volde skade på vegetationen og forstyrre dyrelivet. Fuglelivet på Mandø er jf. udpegningsgrundlaget generelt sårbar overfor den rekreative udnyttelse af området, primært mennesker på sandstrande og kystarealer - generelt samt tilgroning og forstyrrelser i yngletiden. I den forbindelse fremgår det af landsplandirektivet, at område A der i dag er et helt bart område der grænser op til Natura 2000 området, skal beplantes hele vejen rundt. Område B er det største relativt uspolerede klitområde på øen, og lokale oplyser, at det fungerer som overvintringsområde for strandtudsen, som er Bilag IV-art. Samlet set må det konkluderes, at udlæg af sommerhuse på Mandø ikke er til gavn for naturen, og ikke er særlig hensigtsmæssigt af hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne og områdets unikke forhold på nationalt såvel som internationalt plan. Årø

9 Årø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde og omfatter derfor væsentlige naturinteresser. Årø udgør på linje med Mandø en del af det netværk der danner grundstenene i fremtidens natur i Danmark. Området indeholder unikke naturbeskyttelsesmæssige værdier. Det har, jf. landsplandirektivet været nødvendigt med afværgeforanstaltninger for at undgå skader på beskyttet natur. Jf. DMU s konsekvensvurdering: har det inden for den givne ramme ikke været muligt at give nærmere beskrivelser af dyrelivet, herunder dets opholdssteder, fordeling, vandringsveje og ynglesteder. Alligevel konkluderes det i konsekvensrapporten, at udlæggene ikke vil have væsentlig negativ virkning på hverken habitattyper eller arter omfattet af udpegningsgrundlaget og således ikke strider mod de internationale forpligtelser, hvis der gennemføres en række afværgeforanstaltninger. Forpligtelserne i habitatdirektivets artikel 6 indebærer imidlertid, at det påhviler myndighederne at dokumentere, at der ikke vil være væsentlige negative påvirkninger af et Natura 2000 områdes udpegningsgrundlag. Det er yderligere ikke urimeligt at antage, at etablering af 50 sommerhuse og en øgning af øens befolkning i dyrenes yngletid med ca. 50 %, vil kunne medføre væsentlige forstyrrelser af flere af de fuglearter, som indgår i områdets udpegningsgrundlag. Dertil kommer de aktuelle planer om bygning af 50 ferieboliger nord for område A. Den foreliggende konsekvensvurdering forholder sig således ikke til effekten på udpegningsgrundlaget af den samlede påvirkning (op til i alt 100 ny sommerhuse / ferieboliger, svarende til ca. en fordobling af øens indbyggertal), og opfylder derfor ikke efter DN s vurdering EU Kommissionens krav til en konsekvensvurdering. Vi henviser her til afsnit i EU Kommissionens vejledning Forvaltning af Natura 2000 områder habitatdirektivets artikel 6. Ministeriet har endvidere med bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder bestemt, at målsætningen for Ramsarområder er, at beskyttelsen skal fremmes ( 1 nr. 3 stk. 2) samt, at myndighederne ved administrationen af en række specifikke dispensationer med videre, skal administrere bestemmelsen på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne ( 4 stk. 2.). Selvom ministerens dispensationsbeføjelse i 8 til bl.a. at tillade udlægning af sommerhusområder er uafhængig heraf, er udlægning af sommerhusområder i et Ramsar-område bestemt ikke fremmende for beskyttelsen. Det vil derfor forekomme paradoksalt, at andre myndigheder på den ene side skal administrere dispensationsmuligheder til større og mindre aktiviteter på en måde, som fremmer beskyttelsen, mens ministeren på den anden side af rent politiske hensyn kan tillade et sommerhusområde, som ikke fremmer beskyttelsen! Det forekommer desuden mærkværdigt, at det ikke er medtaget i overvejelserne om udlæg af område B, at det indgår i et stort naturgenopretningsprojekt om reetablering af vådområderne på midten af øen. Udlæg af sommerhuse i området vil være ødelæggende for projektet, der har været undervejs i et samarbejde mellem amt og kommune. Planen er at slukke for pumperne, og derigennem forstærke øens naturpræg, så øen fortsat vil fremstå frodig og grøn. 2.4 Konklusion sommerhusene er lovstridige Ifølge loven, kan lovens krav til udlæg af sommerhusområder kun fraviges på Årø og Mandø hvis: det findes begrundet efter en samlet afvejning af naturbeskyttelsesinteresser, landskabelige interesser og den forventede lokaløkonomiske effekt. I det ovenstående er det påvist, at der på Mandø ikke er en egentlig lokaløkonomisk effekt og på Årø kun en marginal lokaløkonomisk effekt af sommerhusudlæggene. Det er desuden påvist, at der vil være væsentlige negative landskabelige konsekvenser ved udlæg af sommerhusene på såvel Årø som Mandø. Og at disse i høj grad vil tilsidesætte de amtslige målsætninger og massive landskabelige beskyttelsesudpegninger for områderne. Endeligt er det påvist, at naturgrundlaget i områderne er internationalt beskyttet og har international klasse, og at de desuden er følsomme for yderligere færdsel og udvikling i turismen. Udlæg af sommerhuse vil

10 ikke være gavnligt for naturbeskyttelsesinteresserne på hverken Årø eller Mandø. For Årø gælder det desuden, at konsekvensvurderingen ikke opfylder habitatdirektivets krav. Det kan derfor kun konkluderes, at det efter en samlet afvejning af lokaløkonomiske forhold, landskabsog naturinteresser ikke med rimelighed kan retfærdiggøres at fravige lovens krav til opfyldelse af retningslinjerne for sommerhusudlæg. Det betyder således, at områderne på Årø og Mandø må udgå af landsplandirektivet. 3.0 Øvrige argumenter for ikke at udlægge flere sommerhuse på Årø og Mandø 3.1 Rummelighed i eksisterende planer Ud over at flere sommerhuse på Årø og Mandø er i strid med loven, så skal de konkrete arealønsker sammenholdes med, at der kan rummes yderligere minimum 15 boliger i den eksisterende lokalplan for Mandø by (til sammenligning ønskes der udlagt 17 sommerhuse), og at der er aktuelle planer om bygning af 50 ferieboliger på Årø (til sammenligning ønskes der udlagt 50 sommerhuse). Ønsket om ferieboliger kan rummes på ledige arealer inden for det gældende plangrundlag, på trods af den marginale lokaløkonomiske effekt, og de negative påvirkninger af landskabs- og naturinteresser. 3.2 Systematisk omgåelse af Regionplanernes udpegninger Både områderne på Mandø og Årø er belagt med en lang række beskyttelsesinteresser inden for både landskab, natur og kulturhistorie. Ingen af disse områder var desuden indstillet af amterne, som områder der kunne støttes i yderligere sommerhusbebyggelse. Der er tale om en massiv tilsidesættelse af regionplanens beskyttelsesudpegninger. Netop nu hvor kommunalreformen træder i kraft, er det et meget uheldigt og bekymrende signal at sende. Det tegner ikke godt for forventningerne til fremtidens statslige opbakning og støtte til videreførelsen af amternes massive arbejde for udpegning og beskyttelse af danmarks natur-, landskabs- og kulturinteresser. 3.3 Ministeren mod sommerhuse i internationale naturbeskyttelsesområder I et brev fra miljøminister Connie Hedegaard til Folketingets Miljø- og Planudvalg (7. juli 2006, J.nr ) fremgår: Det har hele tiden stået klart, og det var også den daværende miljøministers holdning, at der ikke skulle placeres sommerhuse i internationale naturbeskyttelsesområder. Det fremgår tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget. Det har således aldrig været intentionen at udlægge sommerhuse i internationale naturbeskyttelsesområder. Da det samtidigt fremgår tydeligt af ovenstående redegørelse, at det heller ikke kan begrundes ud fra en samlet vurdering, må områderne på Årø og Mandø udgå af landsplandirektivet. 3.4 Regeringens støtte til landdistrikterne Regeringen har netop sammen med Dansk Folkeparti besluttet ikke at ville overføre op til 20% af landdistriktsmidlerne til udvikling af landdistrikterne. I det lys forekommer det utroværdigt, at et eventuelt lokaløkonomisk argument på under kr./år for Årø og under kr./år for Mandø kan være afgørende for, at der udlægges sommerhuse på øerne, med store landskabelige og naturmæssige konsekvenser til følge. Den tidligere miljøminister H.C. Schmidt anførte i et ministersvar (spørgsmål 2) under behandlingen af det oprindelige lovforslag om udlæg af sommerhuse i kystnærhedszonen, at antallet af udlæg af sommerhuse er en vurdering af balancen mellem benyttelse og beskyttelse, et kompromis mellem ønsket om at fastholde og fremme den lokaløkonomiske effekt og udvikling i yderområderne, ønsket om at tilgodese befolkningens rekreative interesser og ønsket om at beskytte og bevare de værdifulde natur- og landskabsområder, som kystområderne rummer.

11 Det er dog i det ovenstående påvist, at sommerhusene på Årø og Mandø ikke har lokaløkonomiske effekter. Derfor ville det i højere grad være relevant, at lave beregningerne over den regionaløkonomiske effekt af f.eks. gennemførelse af naturgenopretningsprojekter eller naturforbedrende indsatser og beregninger over f.eks. velfærdstabet ved yderligere byggeri i naturen.

12 Bilag 2 Gennemgang af de øvrige sommerhusudlæg I landsplandirektivet udlægges i alt 12 sommerhusområder. Det er i loven et krav for udlæg af sommerhusområder (med undtagelse af øerne), at det bl.a. skal ske bag eksisterende sommerhusområder, og at det skal findes godtgjort, at udvidelsen af sommerhusområderne får en lokaløkonomisk effekt, og at det samtidigt ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. Tilknytningskravet Det er således et krav, at udlæggene sker som udvidelser af eksisterende sommerhusområder. I den forbindelse planlægges der denne gang for flere udvidelser af sommerhusområder lagt uden på områder der blev udlagt i 2005 og som endnu er ubebyggede. Der bør derfor påhvile kommunerne et krav om, at planlægningen sker i etaper efter princippet inde fra og ud, således at der sikres en sammenhæng mellem de eksisterende og nye sommerhuse. Og således at der ikke opstår klynger af sommerhuse omgivet af ubebyggede grunde. Skovbyggelinjen Det er generelt uhensigtsmæssigt, at flere af områderne planlægges inden for skovbyggelinjen. Det er netop hensigten med naturbeskyttelseslovens skovbyggelinjer, at friholde arealer og indsigten til skoven, og netop undgå større samlede bebyggelser lige op ad vores skove. Væsentlige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Det blev allerede i betænkningen til loven understreget af den daværende miljøminister, at det var vigtigt, at sommerhusene placeres rigtigt i forhold til natur- og landskabsinteresser, og at udlæggene ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabsinteresser. I den forbindelse påpeges det, at mange af de foreslåede udvidelser af sommerhusområderne ligger inden for regionplanens udpegning af beskyttelsesområder, herunder primært i de særligt beskyttede landskaber. Udlæggene kan derfor forekomme som en systematisk omgåelse af amtsrådet målsætninger for deres kystområder, og som værende i strid med lovens betænkning og intentioner. Samtidigt placeres flere af de konkrete arealudlæg, som udvidelser der bygger uden på de områder der blev udlagt i 2005, da ministeren planlagde for de første 5000 sommerhuse i kystnærhedszonen. På det tidspunkt har man vurderet, hvor mange sommerhuse der kunne udlægges hvor. I den sammenhæng forekommer det derfor uheldigt, at man kun 1 år efter kan vurderer, at flere af de samme områder alligevel godt kan rumme yderligere sommerhusbyggeri. Sammenfatning af bilag 2 Der knytter sig en række konkrete problemstillinger til de enkelte arealudlæg, om uhensigtsmæssige udlæg og behov for yderligere redegørelser og hensyntagen i planlægningen til det eksisterende dyre- og planteliv i områderne. Ud over arealudlæggene på Årø og Mandø, der er behandlet særskilt i bilag 1, kan arealudlæggene ved Kelstrup Strand i Haderslev Kommune og Kromose i Skærbæk Kommune ikke forventes at have nogen lokaløkonomiske effekter, jf. lovens krav. Endeligt omfatter arealudlægget i Sønderby i Sydals Kommune et kirkefredet areal. Sådanne områder må ikke bebygges, hvilket også fremgår af landsplandirektivet. Området skal derfor udtages af områdeafgrænsningen for sommerhusområdet. Områdenavn Sandervig Christiansfeld Kommentarer Der blev i 2005 udstykket 185 sommerhuse. Denne gang udlægges yderligere 29 grunde på 1100 m 2 - i alt 3,9 ha. Hele området ligger inden for skovbyggelinjen. Området er i regionplanen udpeget som værdifuldt kyst-

13 landskab og værdifuld landbrugsjord. Se de indledende bemærkninger til bilag 2. Årø Haderslev Området må udgå af landsplandirektivet - se redegørelsen i bilag 1. Flovt strand Haderslev Der findes 171 grunde samt yderligere 50 grunde der blev udlagt i Denne gang åbnes for 60 ekstra sommerhuse på et 6,5 ha stort areal. Området grænser op til et internationalt naturbeskyttelsesområde, og det skal derfor vurderes, om sommerhusudlæggene vil påvirke udpegningsgrundlaget. Området er i regionplanen udpeget til værdifuldt landskab & uforstyrret landskab og område med naturbeskyttelsesinteresser samt særligt værdifuldt landbrugsområde. Se de indledende bemærkninger til bilag 2. Hejsager strand - Haderslev Kelstrup strand - Haderslev Købingsmark Nordborg Lavensby Nordborg Der ligger 605 sommerhusgrunde i området. Der udlægges denne gang 50 nye sommerhuse. Den sydvestlige del af området er omfattet af skovbyggelinje. Området gennemskæres, jf. regionplanen, af en biologisk korridor, der har til formål på sigt at sikre spredningen af dyr og planter. Området er i forvejen stærkt belastet af de eksisterende sommerhuse, og det er uhensigtsmæssigt at placere yderligere sommerhuse i området. Området grænser desuden op til internationalt naturbeskyttelsesområde, og det skal derfor vurderes nærmere, hvordan spredningsmulighederne for dyr og planter samt udpegningsgrundlaget påvirkes af sommerhusudlæggene. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. Det eksisterende sommerhusområde rummer 260 sommerhusgrunde. I 2005 blev udlagt yderligere 14 ha med 70 grunde. Denne gang foreslås udlagt 4 grunde på 0,6 ha. Området ligger inden for skovbyggelinjen og rummer et 3 område. Det fremgår af landsplandirektivet, at udlægget ved Kelstrup Strand kun vil give en marginal lokaløkonomisk effekt. Dermed lever udlægget ikke op til lovens krav om, at det skal være godtgjort, at udvidelsen af sommerhusområdet kan forventes at få en lokaløkonomisk effekt. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. Området udgør allerede i dag et større sammenhængende sommerhusområde. Denne omgang planlægges for yderligere 17 ha til 115 sommerhusgrunde. Området omfatter 2 beskyttede diger, der skal tages hensyn til i planlægningen. Området ligger desuden mellem to større spændende naturområder. Mod vest drejer det sig om Hopsø, og mod øst om de ferske og salte enge ved Tontoft Nakke. Det er vigtigt, at den fremtidige kommunale planlægning for arealet indeholder en nærmere analyse af de eksisterende naturværdier i området. Det må forventes, at den øgede trafik og støj de nye sommerhuse medfører, vil påvirke de dyr der vandrer langs kysten og mellem de eksisterende naturområder, og dermed at dyrelivet fortrænges og udvekslingens mulighed nedsættes væsentligt. Syd for sommerhusområdet er der ikke nye naturområder, hvor dyr og planter kan trives og være i fred, og vandringsvejene er reduceret væsentligt. Det fremgår af landsplandirektivet, at området er plaget af lugtgener fra 2 større husdyrbrug. Samlet set forekommer en yderligere udvidelse af sommerhusområdet derfor uhensigtsmæssig. Der ligger ca. 30 eksisterende sommerhuse i området og en campingplads. For få år siden blev der udstykket 45 nye grunde. Nu udlægges yderligere 8,4 ha til 50 grunde. Det nye område er placeret syd for og lige op til et fugtigt strandengs område. Den forholdsvis nye sommerhusbebyggelse har tilført et ellers stille og uforstyrret landskab, støj og trafik. Der blev ikke i den lokale planlægning for de 45 sommerhusgrunde udlagt erstatningsbiotoper eller fortaget nogen afværgeforanstaltninger i form af plantning af skov eller buskads, nye vandhuller eller anden form for naturforbedrende foranstaltninger. Dyre- og plantelivet kommer yderligere under pres med den nye udvidelse af sommerhusområdet. Området er i regionplanen udlagt til værdifuldt kystlandskab og en øst-vest gående spredningskorridor

14 Mommark Sydals gennemskærer området. Det er derfor vigtigt, at der i planlægningen for de nye sommerhuse tages behørigt hensyn til spredningskorridoren og til behovet for erstatningsbiotoper. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. I 2005 udlagde man 86 grunde på 12 ha i tilknytning til det eksisterende sommerhusområde. Denne gang udlægges yderligere 8,5 ha med 55 grunde. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. Sønderby Sydals I området ligger 124 sommerhuse. I denne omgang udlægges 6 ha med 35 sommerhuse. Området er i regionplanen udpeget som værdifuldt kystlandskab og hele området ligger inden for kirkebyggelinjen. Områdets sydøstlige hjørne er desuden omfattet af kirkefredning. Det betyder, at området ikke kan bebygges eller på anden måde bør indgå i en planlægning til sommerhusformål. Det kirkefredede område skal derfor udgå af landsplandirektivet. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. Østerby Sydals Kromose Skærbæk I området ligger 62 sommerhuse og 15 ferielejligheder. Denne gang udlægges der 25 grunde på 4,5 ha. Området er i regionplanen udpeget til værdifuldt landskab, kystlandskab og uforstyrret landskab. Særligt i de få landskaber der i regionplanerne kan betragtes som uforstyrrede, er det kedeligt, at der udlægges sommerhuse, der udgøre massive bebyggede elementer i landskabet. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. Der udlægges i denne omgang 3 sommerhusgrunde. Området ligger inden for skovbyggelinjen. Udvidelsen af sommerhusområdet kan dårligt forventes at få en lokaløkonomisk effekt og overholder derfor ikke lovens krav. Se desuden de indledende bemærkninger til bilag 2. Mandø Ribe Området må udgå af landsplandirektivet. Se redegørelsen i bilag 1.

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Høringsbidrag til forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland

Høringsbidrag til forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00088 Ref. charm Dato: 30. april 2007 Høringsbidrag til forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland Forslaget har været

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007 for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland april 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det sønderjyske område... 9 4 Haderslev

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Charlotte Mærsk M L Sørensen Bellerivestrasse 24, 6006 Luzern Den 6. marts 2015 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Odsherred Kommune har modtaget ansøgning af 16.

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Dato: 11.06.2001 Ref. tnp Journal. nr. 01-021-0017/1 Tel. dir.: 33 95 57 92 e-mail: tnp@naturraadet.dk Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Naturrådet har i forbindelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006 Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland oktober 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Christiansfeld Kommune - Sandersvig...

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus samt anneks

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus samt anneks Eva Fog Bruun og Peter Bruun Ordruphøjvej 44 2920 Charlottenlund Sendt til: peter.bruun@hotmail.com, eva_fog_bruun@yahoo.dk Den 21. marts 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst. Vindtestcenter Kappel A/S Att.: Andreas von Rosen Diplomvej 377 2800 Lyngby Mail: avr@ewf-dk.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-360-00085 Ref. Kajra Den 22. maj 2013 Dispensation til opstilling af forsøgsvindmøller

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Marts 2008 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 6 4 Saxild, Odder Kommune...

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Dato: 10-11-2006. november 2006 Arkivnummer: 622-123-27/021623105447 EU Kommissionen DG Miljø (ENV) B - 1049 Brussels Belgium Klage over afgørelser truffet

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Arkitektfirma Arne Birk ApS Møllergade 67 5700 Svendborg Att.: Thomas Buhl Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00104 Ref. cespa Den 28. november 2013 -sendt pr. mail til: post@arnebirk.dk; thomas@arnebirk.dk

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

Lars Rosenkvist Bukholmvej 43 6100 Haderslev. Afgørelse: Haderslev Kommune meddeler hermed:

Lars Rosenkvist Bukholmvej 43 6100 Haderslev. Afgørelse: Haderslev Kommune meddeler hermed: Lars Rosenkvist Bukholmvej 43 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk

Læs mere

Ansøgning. Afgørelse. Tilladelse med vilkår til etablering af fire nye søer og oprensning af to eksisterende søer

Ansøgning. Afgørelse. Tilladelse med vilkår til etablering af fire nye søer og oprensning af to eksisterende søer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Morten Axelsen Birk Centerpark 24 4000 Herning Sendt med mail til max@byggeriteknik.dk DATO 19-05-2014

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro Odsherred kommune Nyvej 22 4573 Højby Den 3. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro Odsherred Kommune behandler for tiden en sag vedr. adgangsforhold

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en ny badestrand i Nysted Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en ny badestrand i Nysted Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. juni 2006 J.nr.: 03-132/350-0033 LER Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Tillæg til Planstrategi 2015

Tillæg til Planstrategi 2015 Tillæg til Planstrategi 2015 Hedensted Kommune Indhold Forord...3 Læsevejledning...4 Visioner og strategier...5 Forudsætninger for udvikling...6 Revisionstema i Kommuneplanen...8 Bilag 1: Naturkonsekvensvurderinger...14

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 1 til byggeri

Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 1 til byggeri Anne Skovbro og Jacob Martin Andersen Wilhelm Marstrands Gade 26 2100 København Ø Sendt til e-mail: jacobmedc@hotmail.com Den 6. august 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 492 Offentligt [Danmarkskort med områderne] Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Skollehøj v/carsten Randa Sendt pr. mail: carsten@randa.dk Den 12. april 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af 12. juni

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Miljørapport. Miljøvurdering af Tillæg til planstrategi for Nordfyns Kommune - Nye sommerhusområder NORDFYNS KOMMUNE

Miljørapport. Miljøvurdering af Tillæg til planstrategi for Nordfyns Kommune - Nye sommerhusområder NORDFYNS KOMMUNE Miljørapport Miljøvurdering af Tillæg til planstrategi for Nordfyns Kommune - Nye sommerhusområder NORDFYNS KOMMUNE 6. JULI 2017 Indhold 1 Indledning 3 2 Ikke teknisk resumé 4 3 Nye sommerhusområder på

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere