SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE (KTO), SUNDHEDSKARTELLET, AC OG FOA FAG OG ARBEJDE OM OVERENSKOMST- OG AFTALEFORNYELSEN PR. 1. APRIL 2011

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv Generelle lønstigninger Reguleringsordningen Lønstatistik Seniorordninger Seniorbonusordning Seniorstillinger Ophævelse af 65 års-grænse Redigering af rammeaftale om seniorpolitik Arbejdstid MED-aftalen Revidering af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Personalepolitisk projekt Én fælles MED-håndbog Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven Lokale MED-aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Tilkendegivelse om tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling AKUT AKUT-ordningen Regulering af AKUT-bidraget Refusionsopgørelse Fælles skabelon for refusionsanmodninger Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Øvrige forhold Tjenestemandspension Frivillig forhøjet pensionsindbetaling Forsikringsdækning ved tjenesterejser Revision af aftalen om fravær af familiemæssige årsager som følge af ændringer i barselloven og adoptionsloven Implementering af EU-direktiver og europæiske aftaler Provenu ATP lønsum Redaktionelle ændringer Procedurer for aftaler Lønfrigivelse Omkostningsbilag Forbeholdskrav Bilag 1 Reguleringsordning Bilag 2 Protokollat vedrørende seniorbonus (KTO, AC og FOA)... 17

3 Side 3 Bilag 2.a Konvertering af seniorbonus Bilag 3 Protokollat vedrørende seniorbonus (SHK) Bilag 3.a Konvertering af seniorbonus Bilag 4 Projektbeskrivelse vedrørende fælles forskningsprojekt om deltidsarbejde på de regionale arbejdspladser Bilag 5 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Bilag 6 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Bilag 7 Førtidspensionsfradrag Bilag 8 Engangsbeløb Bilag 9 Omkostningsbilag... 52

4 Side 4 Dato: Den 27. februar 2011 Sted: Danske Regioner Emne: Overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 Deltagere: Repræsentanter for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og hhv. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Sundhedskartellet, AC og FOA Fag og Arbejde PROTOKOLLAT Der er enighed mellem RLTN og hhv. KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA Fag og Arbejde om, at overenskomster og aftaler på det regionale område fornyes for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 på nedennævnte vilkår: Hvor intet andet fremgår, træder de aftalte ændringer i kraft 1. april Procentvise lønforhøjelser gives i deres helhed som lønforhøjelser i forhold til lønniveauet pr. 31. marts Løn mv Generelle lønstigninger Pr. 31. marts 2011 nedskrives reguleringsprocenterne med henholdsvis 1,22 pct. for KTO, AC og FOA og 1,17 pct. for Sundhedskartellet, således at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. oktober 2010 er fuldt afregnet. Udskydelsen af afregningen af den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. oktober 2010 akkumulerer et tilgodehavende svarende til et samlet engangsbeløb på 226,9 mio. kr. Tilbagebetalingen sker over 9 måneder ved en midlertidig negativ lønstigning på henholdsvis 0,60 pct. for KTO, AC og FOA og 0,53 pct. for Sundhedskartellet i perioden 1. april 2011 til 31. december Da parterne er enige om, at der ikke skal ske nogen lønændring i 2011 ydes en generel lønstigning pr. 1. april 2011, således at reguleringsprocenterne forbliver uændrede. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. oktober 2011 udskydes som følge heraf til 1. januar 2012, jf. pkt Pr. 1. januar 2012 ydes en generel lønstigning på henholdsvis 1,07 pct. for KTO, AC og FOA og 1,23 pct. for Sundhedskartellet. Samtidig ophæves den midlertidige negative lønstigning på henholdsvis 0,60 pct. for KTO, AC og FOA og 0,53 pct. for Sundhedskartellet, således at der samlet udløses en generel lønstigning på henholdsvis 1,67 pct. for KTO, AC og FOA og 1,76 pct. for Sundhedskartellet. Pr. 1. oktober 2012 ydes en generel lønstigning på 0,21 pct. for KTO, AC og FOA og 0,18 pct. for Sundhedskartellet.

5 Side Reguleringsordningen A. Reguleringsordningen videreføres og baseres på Danmarks Statistiks lønindeks og årlige stigningstakter for ansatte i regioner og kommuner i overensstemmelse med bilag 1. B. Pr. 1. januar 2012 og pr. 1. oktober 2012 foretages en ekstraordinær regulering af den aktuelle løn i overensstemmelse med bilag 1. C. Danmarks Statistik er i gang med en omlægning af lønindeksene, så indeksene fremadrettet følger nationalregnskabets afgrænsning. Det kan have betydning for sektorafgrænsningen i statistikken. Når den nye afgrænsning kendes, vil parterne drøfte behovet for eventuelle korrektioner af lønindeks. D. Parterne er enige om, at arbejde for, at opgørelsen af udviklingen i personalegoder i den offentlige og private sektor prioriteres i Danmarks Statistiks kontaktudvalg for lønog fraværsstatistik, herunder arbejdet med e-indkomst. E. Såfremt der ved overenskomstforhandlingerne i 2013 aftales en reguleringsordning er det i form af en selvstændig regional reguleringsordning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 har parterne drøftet, hvorvidt der vil være afgørende strukturelle personaleforskydninger i den regionale sektor set i forhold til strukturelle personaleforskydninger i den private sektor, og at dette vil medføre en uforholdsmæssig ændring i gennemsnitslønnen i den regionale sektor. Med henblik på at belyse dette forhold i overenskomstperioden analyseres strukturelle personaleforskydninger i såvel den regionale som den private sektor. Analysen skal være afsluttet juni Lønstatistik Parterne er enige om, at revidere aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger med en præcisering i 2, stk. 1 af, at statistikken udveksles med repræsentanten for den forhandlingsberettigede organisation. 2. Seniorordninger 2.1. Seniorbonusordning Der aftales en varig seniorbonusordning med virkning fra 1. januar 2012 i overensstemmelse med vedlagte bilag 2 og 3. RLTN har tilkendegivet, at de i bilagenes punkt 3 fastsatte aldersgrænser tager udgangspunkt i, at folkepensionsalderen på aftaletidspunktet er 65 år. Ved en stigende folkepensionsalder vil RLTN tage skridt til at genforhandle aftalen.

6 Side 6 KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA har uden præjudice for udfaldet af en evt. genforhandling noteret sig tilkendegivelsen. Omkostningerne til seniorbonus er opgjort til en årlig merudgift på: Centrale midler Organisationsmidler KTO 0,12 % 0,03 % 1 FOA 0,12 % 0,06 % AC 0,12 % - 0,12 % I oversigten er indregnet de 1,15 mio. kr., som blev anvendt af den generelle ramme på KTO s område ved OK-08. På Sundhedskartellets område udgør merudgiften 0,07 %. Der er enighed om i forbindelse med redigering af rammeaftale om seniorpolitik at indsætte revideret protokollat om seniorbonus i overensstemmelse med ovenstående Seniorstillinger I rammeaftale om seniorpolitik, i indledningen til kapitel 2 om seniorstillinger, indsættes i direkte forlængelse af det andet afsnit følgende tekst: For chefer og ledere kan et relevant alternativ til pensionering derfor også være en seniorstilling i form af en stilling uden ledelsesansvar Ophævelse af 65 års-grænse I rammeaftale om seniorpolitik ændres ordlyden af 13, stk. 1 til følgende: Når en tjenestemand, der er fyldt 60 år fratræder stillingen med henblik på at oppebære aldersbetinget førtids- eller egenpension, kan der tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder. Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder kan ikke bevirke en samlet pensionsalder på mere end 37 år eller en samlet pensionsalder højere, end der ville være optjent ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år Redigering af rammeaftale om seniorpolitik Der er enighed om, at der generelt foretages redaktionelle ændringer af rammeaftale om seniorpolitik som følge af bortfald af trepartsmidler. 3. Arbejdstid Parterne er enige om at gennemføre et fælles forskningsprojekt om deltidsarbejde på de regionale arbejdspladser, jf. vedlagte bilag 4. 1 Organisationer i KTO

7 Side 7 4. MED-aftalen 4.1. Revidering af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Parterne er enige om at revidere MED-rammeaftalen i overensstemmelse med vedlagte bilag Personalepolitisk projekt Parterne er enige om at iværksætte et projekt, der belyser de gode erfaringer og eksempler med implementeringen af det ved OK-08 aftalte i relation til MED-systemet. Formålet med projektet er videndeling og spredning af best practice i forhold til, hvordan regionerne har sikret lokalt ejerskab og effekt på de enkelte arbejdspladser i forhold til retningslinjer aftalt i Hovedudvalget. Projektet forudsættes finansieret af midler fra 5 i aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter Én fælles MED-håndbog Parterne er enige om, at formidlingen af MED-rammeaftalen finder sted i én samlet MED-håndbog, som alle parter står bag Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven Parterne er enige om, at de seneste ændringer i arbejdsmiljøloven implementeres ved redaktionelle ændringer i MED-rammeaftalen og håndbogen med tilhørende bilag til MED-rammeaftalen. Nyt afsnit i forordet til MED-håndbogen indsættes efter afsnittet Samarbejde er fortsat det vigtigste: ARBEJDSMILJØINDSATSEN Arbejdsmiljøindsatsen indgår som en del af drøftelsen på alle niveauer, og arbejdsmiljø skal indtænkes i såvel det strategiske som det operationelle niveau. Arbejdsmiljø indgår som en integreret del af drøftelserne om: Strategi Værdigrundlag Planlægning, opgaveløsning og kvalitet Drift Økonomi/budgetter mv. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal sikre et systematisk arbejdsmiljøarbejde med fokus på en forebyggende indsats. Udover de rammer, som arbejdsmiljøloven sætter for arbejdsmiljøarbejdet, kan der indgå andre opgaver i samarbejdet på arbejdsmiljøområdet f.eks. arbejdsmiljøpolitikker. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra parterne. Arbejdsgruppen har til formål og opgave at udføre det redaktionelle arbejde, idet arbejdet søges fremmet mest muligt med henblik på en hurtig implementering inden udgangen af maj 2011.

8 Side Lokale MED-aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet Der er enighed om følgende: 1. Følgende tekst indføjes i MED-rammeaftalens kapitel 4 om de centrale parter: De centrale parter medvirker til at sikre, at lokale MED-aftaler for så vidt angår den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet lever op til arbejdsmiljølovens betingelser. De centrale parter vurderer på konkret foranledning de lokale MED-aftaler. I Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. ændres den sidste sætning som følge heraf til: Når aftalen er indgået, sendes kopi til de centrale parter. 2. Uenighed mellem de centrale parter om, hvorvidt den lokale aftale overholder bestemmelserne vedr. arbejdsmiljøarbejdets organisering, løses ved en voldgift i hht. 22 i MED-rammeaftalen. Parterne forudsætter, at arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet hermed opfylder lovens forudsætninger for parternes håndhævelse. 5. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 5.1. Honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Til gavn for arbejdspladsen og de ansatte varetager arbejdsmiljørepræsentanter en række funktioner og opgaver i den lokale arbejdsmiljøorganisation. Parterne er enige om, at der i den enkelte region indgås forhåndsaftaler om honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Tilkendegivelse om tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling Parterne er enige om, at nedenstående tekst indføjes i kapitel 3 i MED-rammeaftalen: Parterne er enige om at understrege vigtigheden af, at tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling sikres. Tillidsrepræsentantens kompetenceudvikling og faglige ajourføring kan finde sted ikke blot i form af såvel eksterne som interne kurser, men også i form af sammensætning af opgaver (hvor omfanget er tilpasset tillidsrepræsentanthvervets omfang), som den pågældende skal varetage samtidig med tillidsrepræsentanthvervet. 6. AKUT 6.1. AKUT-ordningen Parterne er enige om, at AKUT-ordningen videreføres i sin nuværende form.

9 Side Regulering af AKUT-bidraget Der er enighed mellem parterne om, at AKUT-bidraget reguleres i overenskomstperioden i forhold til værdien af det endelige overenskomstresultat. AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime forhøjes fra 33,9 øre til 34,6 øre og pr. 1. april 2012 fra 34,6 øre til 34,9 øre Refusionsopgørelse Følgende bemærkning indsættes i MED-rammeaftalens 15, stk. 2: Regionernes refusionsopgørelse skal fremsendes til organisationerne hurtigst muligt og senest et år efter medarbejderrepræsentanten har indleveret dokumentation for afholdelse af tjenestefrihed med løn Fælles skabelon for refusionsanmodninger Der søges nedsat en arbejdsgruppe bestående af alle parter, der i fællesskab udarbejder et forslag til en fælles skabelon, som regionerne kan anvende, når de sender refusionsanmodninger til organisationerne. 7. Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Parterne er enige om, at Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område redigeres i overensstemmelse med vedlagte bilag 6. Aftalens bilag G og H-2 udfyldes snarest muligt inden for den økonomiske ramme, der fremgår af aftalens bilag H-1, hvorefter endelig aftale indgås. Parterne er enige om, at Sundhedskartellet indtræder i Væksthus for ledelse i form af én plads i hvert af de tre væksthuse, med én repræsentant i forhold til Lederweb, samt med én repræsentant i sekretariatsgruppen for PUF. Parterne er derfor enige om, snarest muligt efter overenskomstforhandlingernes afslutning, at redigere de tilknyttede aftaler og bilag til 7 og 11 i aftale om udviklingsmæssige aktiviteter. Redigeringsarbejdet gennemføres i samarbejde med KL. Parterne er endvidere enige om, at Personaleweb skal moderniseres således, at formidling af parternes fælles aktiviteter i højere grad baseres på imødekommelse af målgruppernes behov og fremstår mere nutidig i relation til funktionalitet, design mv. Styregruppen for personaleweb er ansvarlig for at gennemføre et udviklingsprojekt herom i overenskomstperioden. Udviklingsprojektet finansieres af uforbrugte midler afsat til personaleweb ved tidligere overenskomstfornyelser. Parterne tager et forbehold vedrørende endelig revision af bilag F vedrørende råd, nævn og udvalg. 8. Øvrige forhold 8.1. Tjenestemandspension Parterne er enige om, at aftale af 23. maj 1995 om fradrag i egenpension i medfør af pensionsregulativets 6, stk. 4 og 5 udtages af pensionsregulativet for tjenestemænd.

10 Side 10 Parterne er enige om at drøfte og implementere konsekvenserne af ændringerne i Tjenestemandspensionsloven jf. VI, punkt 1 i Resultat af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg af 12. februar 2011, når loven ændres i.o. hermed, samt ændringer som følge af tidligere ændringer i tjenestemandspensionsloven mv. (ajourføring af tjenestemandspensionsregulativet). Parterne er enige om aftale om førtidspensionsfradrag, jf. vedlagte bilag 7. Parterne er enige om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, jf. vedlagte bilag Frivillig forhøjet pensionsindbetaling Parterne er enige om, at overenskomstansatte, med virkning fra 1. januar 2012, har ret til at få foretaget en forhøjet løbende pensionsindbetaling. Tilsvarende ret og principper gælder for tjenestemænd mv. De relevante bestemmelser indskrives i Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. Den enkelte region kan fastsætte de nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt valg og eventuelt omvalg kan foretages, fx i lighed med frit valg-ordning eller seniorbonus. I de enkelte overenskomsters bestemmelser om pension indsættes følgende tekst: Stk. x Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal oplyse ansættelsesmyndigheden skriftligt om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procentdel af lønnen b) Perioden forhøjelsen skal indbetales i. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv Forsikringsdækning ved tjenesterejser I overenskomstperioden foretages en kortlægning af eksisterende forsikringsordninger i de enkelte regioner med henblik på at skabe klarhed over retstilstanden for de medarbejdere, som dør eller kommer til skade i tjenesten, herunder i forbindelse med tjenesterejser. Når resultatet af kortlægningen foreligger, drøfter parterne det videre forløb. Parterne er enige om, at afdækningen skal foretages senest ultimo 2011.

11 Side Revision af aftalen om fravær af familiemæssige årsager som følge af ændringer i barselloven og adoptionsloven Parterne er enige om, at de seneste ændringer i barselloven og adoptionsloven implementeres i aftale om fravær af familiemæssige årsager. Parterne er enige om, at der i aftale om fravær af familiemæssige årsager indføjes en ny, der sikrer, at adoptanten ved stedbarnsadoption af en registreret partners barn er berettiget til fravær i overensstemmelse med det i barsellovens 8 stk. 8 anførte, jf. adoptionslovens 8a, og at adoptanten sikres de øvrige rettigheder, der følger af aftalen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra parterne. Arbejdsgruppen har til formål at gennemføre det redaktionelle arbejde i forbindelse med implementeringen af de pågældende lovændringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager Implementering af EU-direktiver og europæiske aftaler Implementering af direktivet om stikskader Parterne er enige om, at rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren søges aftaleimplementeret, under hensyn til at implementeringsfristen er 11. maj Med henblik på at gennemføre aftaleimplementeringen nedsætter parterne en arbejdsgruppe. Formen er ikke fastlagt. Der er fra arbejdsgiverside peget på muligheden for, at denne tekst indarbejdes i aftale om trivsel og sundhed. Forældreorlovsdirektivet Parterne er enige om, at rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedr. forældreorlov søges aftaleimplementeret, under hensyn til, at implementeringsfristen er 8. marts Framework Agreement on Inclusive Labour Markets Parterne er enige om, at den europæiske aftale, Framework Agreement on Inclusive Labour Markets, er opfyldt ved rammeaftale om det sociale kapitel og aftale om integrations- og oplæringsstillinger. Parterne er endvidere enige om, at det i indledningen til de to aftaler tilføjes, at den europæiske aftale er implementeret med aftalen Provenu ATP lønsum Det provenu, der opstår ved en regulering af den arbejdsgiverbetalte del af ATPlønsummen, og som således ikke belaster forligets økonomiske ramme, er opgjort til 22,9 mio. kr. Midlerne forudsættes anvendt efter konkret aftale Redaktionelle ændringer Parterne er enige om, at der foretages redaktionelle ændringer af aftale om kompetenceudvikling som følge af bortfald af trepartsmidler.

12 Side Procedurer for aftaler Aftaler der er indgået ved det tværgående regionale forhandlingsbord ved indgås mellem RLTN og henholdsvis KTO, AC, FOA og Sundhedskartellet. Aftaler med KTO, AC og FOA udformes som en samlet aftale med KTO, AC og FOA som parter. Parternes stillingtagen til forlig Sundhedskartellet giver en samlet tilbagemelding på Sundhedskartellets og Sundhedskartellets medlemsorganisationers stillingtagen til det samlede forlig. KTO giver en samlet tilbagemelding på KTO s og KTO s medlemsorganisationers stillingtagen til både RLTN/KTO-forliget og forlig på de enkelte overenskomstområder. AC giver en samlet tilbagemelding på AC s og AC s medlemsorganisationers stillingtagen til det samlede forlig. FOA giver en tilbagemelding på FOA s stillingtagen til det samlede forlig. RLTN giver en samlet tilbagemelding på RLTN s stillingtagen til hhv. Sundhedskartellet, KTO, AC og FOA både med hensyn til det samlede forlig og forlig på de enkelte overenskomstområder. RLTN tager forbehold for at udsætte sin endelige stillingtagen til forligene, indtil der er mulighed for at få et overblik over i hvilket omfang, der er tilslutning til forligene på arbejdstagerside. Retstvister vedrørende aftaler mv. Parterne er enige om, at behandling af retstvister i forhold til aftalerne mellem RLTN og KTO/AC/FOA behandles i henhold til Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem RLTN og KTO. Når der i aftalerne anvendes begrebet centrale parter eller tilsvarende formulering, herunder når KTO er nævnt i den betydning, varetages opgaven overfor RLTN af KTO. 10. Lønfrigivelse A. De generelle lønstigninger frigives, når RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA har meddelt godkendelse af forliget, jf. punkt 10, og dermed fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen. Parterne er enige om, at parternes stillingtagen til et aftaleresultat så vidt muligt skal foreligge senest den 15. april Nedskrivningen af reguleringsprocenterne pr. 31. marts 2011, jf. punkt 1.1., sker ikke før, parternes stillingtagen foreligger. B. Lønstigninger som følge af de specielle forhandlinger frigives, når den enkelte overenskomst/aftale er den lønanvisende myndighed i hænde. 11. Omkostningsbilag Omkostningsbilag vedlægges som bilag 9.

13 Side Forbeholdskrav I tilfælde af ændringer i lovgivningen m.v. vedrørende statstjenestemænd tages der forbehold for tilsvarende ændringer på det regionale område med henblik på at opretholde retsenheden med statens tjenestemænd. I tilfælde af ændringer i lovgivningen m.v. vedrørende statstjenestemændenes pension tages der forbehold for tilsvarende ændringer af pensionsregulativ og -aftaler med henblik på at bevare retsenheden med statens tjenestemænd. Der tages forbehold for, at der kan være yderligere behov for justering af aftaler i forhold til opdatering af henvisninger til love, myndigheder eller andre kilder og/eller implementering af øvrige regler/lovgivning o0o Parterne er enige om, at samtlige krav ved det tværgående forhandlingsbord hermed er afhandlet. Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med forhandlingerne om nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. København, den 27. februar 2011 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: For KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE: For SUNDHEDSKARTELLET: For AC: For FOA FAG OG ARBEJDE:

14 Bilag 1 Reguleringsordning Noter til reguleringsordningen for aftaleperioden 1. april marts 2013 Statistikgrundlaget for reguleringsordningen Danmarks Statistiks lønindeks for den private henholdsvis den kommunale/regionale sektor. Fortjenesten i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg og eksklusive feriepenge og andre uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomstfornyelse. Korrektioner ved fejl i Danmarks Statistiks indeks Eventuelle efterfølgende korrektioner af udmøntningen fra reguleringsordningen som følge af rettelser i de anvendte indeks foretaget af Danmarks Statistik, skal indarbejdes i nærmest følgende regulering(er), efter følgende principper. 1. I den tidligere beregning, hvor statistikgrundlaget er korrigeret, foretages en ny korrekt beregning af udmøntningen baseret på de reviderede tal fra Danmarks Statistik. Det vil sige, at r genberegnes. 2. I de efterfølgende perioder indgår den korrekte udmøntning som korrektion af de anvendte kommunale/regionale lønudviklinger i perioderne. Det vil sige, at det under pkt. 1 beregnede r anvendes i beregningerne af l, m, n og o. 3. Differencen mellem udmøntningen fra den korrekte beregning i pkt. 1 og den faktiske udmøntning medtages i den første efterfølgende periode som korrektion for tidligere perioder. Det vil sige r korrigeres i den første efterfølgende periode med differencen. 4. I de efterfølgende perioder indgår den beregnede udmøntning (r) før korrektionen i beregningerne af l, m, n og o. Det vil sige r før korrektionen nævnt under pkt. 3 anvendes i beregningen som r pr. 1/10. Modellen foretager alene en fremadrettet korrektion, og der er ingen korrektion af lønnen med tilbagevirkende kraft. Bemærkninger Hvis procenten til anvendelse r er negativ, nedsættes de generelle lønstigninger tilsvarende. I 3-partaftalerne fra juni 2007 indgår, at virkninger på reguleringsordningen i medfør af seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres. Grundlaget for opgørelsen udarbejdes af FLD. FLD har opgjort, at neutraliseringen vil være netto 0 fra og med udmøntningen fra reguleringsordningen 1. januar Forhøjes ATP-bidraget udover de af parterne aftalte forhøjelser, foretages et fradrag i nærmeste følgende udmøntning fra reguleringsordningen r. Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages den resterende del i nærmeste aftalte generelle lønforbedring. De indsatte talværdier på de følgende sider, er de kendte ved forligsindgåelsen.

15 Side 15 Reguleringsordningen pr. 1. januar 2012 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra maj 2009 til maj 2010: 2,2 pct. august 2009 til august 2010: 2,3 pct. november 2009 til november 2010: c pct. februar 2010 til februar 2011: d pct. Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den kommunale/regionale sektor fra maj 2009 til maj 2010: 2,8 pct. august 2009 til august 2010: 2,5 pct. november 2009 til november 2010: 1,6 pct. februar 2010 til februar 2011: h pct. Stigning, private sektor: (2,2 + 2,3 + c + d)/4 i pct. Korrigeret stigning, kommunale/regional sektor: maj 2009 til maj 2010: 2,8 - (0,40*) + (udm. pr ) + 0,02**)) pct. l pct. august 2009 til august 2010: 2,5 - (0,40*) + (udm. pr ) + (-0,01**))) pct. m pct. november 2009 til november 2010: 1,6 (udm. pr ) pct. n pct. februar 2010 til februar 2011: h - (udm. pr ) pct. o pct. Samlet korrigeret stigning, kommunal/regional sektor (l + m + n + o)/4 j pct. Forskel i lønudvikling: i - j p pct. Deflatering under hensyn til forbedringer for kommunalt/regionalt ansatte fra februar 2010 til og med oktober 2011: p * 100/(100 + (Indeks(kom./reg.)2011k1/121,1 1) * 100 * 1,5 + s) q pct. hvor s er de aftalte forbedringer1 pr. 1. oktober Til anvendelse pr. 1. januar 2012 q * 0,8 r pct. Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen. *) beregnet som udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2009 på 0,47 pct. fratrukket korrektionen på 0,07 pct.point som følge af rettet lønindeks fra Danmarks Statistik efter udmøntningen var foretaget i **) 3-partkorrektion for voksenelevlønnen den kommunale/regionale sektor opgjort af FLD. 1 Summen af alle stigninger inden for den aftalte ramme.

16 Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2012 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra maj 2010 til maj 2011: a pct. august 2010 til august 2011: b pct. november 2010 til november 2011: c pct. februar 2011 til februar 2012: d pct. Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den kommunale/regionale sektor fra maj 2010 til maj 2011: e pct. august 2010 til august 2011: f pct. november 2010 til november 2011: g pct. februar 2011 til februar 2012: h pct. Stigning, private sektor: (a + b + c + d)/4 i pct. Korrigeret stigning, kommunale/regionale sektor: fra maj 2010 til maj 2011: e - (Y*)) pct. l pct. august 2010 til august 2011: f - (Y*)) pct. m pct. november 2010 til november 2011: g - (Y*)) pct. n pct. februar 2011 til februar 2012: h - (Y*)) + r pr. 1/1 2012) pct. o pct. Samlet korrigeret stigning, kommunal/regional sektor (1 + m + n + o)/4 j pct. Forskel i lønudvikling: i - j p pct. Deflatering under hensyn til forbedringer for kommunalt/regionalt ansatte fra februar 2011 til og med oktober 2012: P * 100/(100 + (Indeks(kom./reg.)2012k1/Indeks(kom./reg.)2011k1 1) * 100* 1,5 + s) q pct. hvor s er de aftalte forbedringer1 pr. 1. oktober Til anvendelse pr. 1. oktober 2012: q * 0,8 r pct. Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen. *) Y er beregnet som udmøntningen pr. 1. april 2011 før korrektion på 0,07 pct. som følge af rettet lønindeks fra Danmarks Statistik efter udmøntningen var foretaget i Summen af alle stigninger inden for den aftalte ramme.

17 Side 17 Bilag 2 Protokollat vedrørende seniorbonus (KTO, AC og FOA) RLTN og KTO, AC og FOA er enige om følgende: 1. Dette protokollat omfatter ansatte inden for RLTN s forhandlingsområde. Protokollatet omfatter ikke ansatte, der er timelønnede eller ansatte, der er omfattet af overenskomster og aftaler indgået af en organisation, der har tilsluttet sig AC. 2. Med henblik på at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har hver enkelt medarbejder, der opfylder kriterierne i pkt. 3, ret til en seniorbonus. Seniorbonus er et supplement til de seniorinitiativer, som i øvrigt finder sted i regionerne inden for rammeaftale om seniorpolitik. 3. Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 58/60 år (gruppe1/gruppe 2), jf. nedenfor. Eksempel: Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, får bonussen udbetalt første gang i januar Seniorbonussens størrelse udgør: Alder Bonus i % af sædvanlig løn Gruppe 1 Gruppe 2 58 år 60 år 0,8 % 59 år 61 år 1,2 % 60 år 62 år 1,6 % Gruppe 1 består af: Husassistenter Pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. Rengøringsassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse Social- og sundhedspersonale Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere m.v. Gruppe 2 består af: Alle øvrige personalegrupper, som ikke indgår i gruppe 1 Seniorbonussen udbetales en gang årligt i januar.

18 4. Den enkelte medarbejder kan konvertere sin seniorbonus til en anden seniorordning. I forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale/seniorsamtalen, drøfter lederen og medarbejderen, hvad der skal til, for at den pågældende medarbejder vil fortsætte på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorordning, der vil være rigtig for den pågældende. Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med et af følgende elementer eller kombinationer heraf: betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, jf. bilag 2.a kontant bonus ekstraordinær pensionsindbetaling særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb, jf. bilag 2.a BEMÆRKNINGER: Med særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb menes forløb, der falder uden for den almindelige kompetenceudvikling af medarbejderne og som typisk, men ikke nødvendigvis, indgår som del af en større seniorpakke. En medarbejder, der vælger at konvertere sin bonus til et eller flere af ovenstående elementer skal på eget initiativ give arbejdsgiveren besked herom senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling. Eksempel: Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, skal senest den 1. oktober 2011 meddele, om bonussen konverteres og til hvilken seniorordning. Medarbejderen træffer valget for et år ad gangen. 5. Såfremt medarbejdere, der opfylder kriterierne i pkt. 3, fratræder, inden bonussen kommer til udbetaling i januar måned, udbetales en forholdsmæssig andel af bonussen. Eksempler: En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2012, men fratræder inden januar 2013, får udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen, svarende til den periode af 2012, den pågældende har været ansat. En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, men fratræder i perioden 1. april til 31. december 2011, får udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen svarende til den periode af 2011, den pågældende har været ansat. En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, men er fratrådt inden den 1. april 2011, er ikke omfattet af aftalen. 6. Medarbejdere, der opfylder kriterierne i pkt. 3, der tiltræder i løbet af kalenderåret, får ret til en forholdsmæssig andel af bonussen. 7. Aftalen indsættes som protokollat i rammeaftale om seniorpolitik. 8. Protokollatet træder i kraft den 1. april 2011.

19 Side 19 Bilag 2.a Konvertering af seniorbonus Konvertering til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb Ved konvertering til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb kan indregnes kursus-, materiale- og eventuelle opholdsudgifter samt 0,4 % af medarbejderens sædvanlige årsløn pr. kursusdag i opgørelsen af værdien. Konvertering til seniordage Ønsker medarbejderen at konvertere den i pkt. 3 nævnte seniorbonus til seniordage, kan dette ske på følgende måde: Alder Antal seniordage Gruppe 1 Gruppe 2 58 år 60 år 1-2 seniordage 59 år 61 år 1-3 seniordage 60 år 62 år 1-4 seniordage Værdien af en seniordag udgør 0,4 % af medarbejderens sædvanlige årsløn. For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt. Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen kan afviklingen dog ske i form af halve dage eller som enkeltstående timer. Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal holdes. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker. Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis arbejdsgiveren har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene kan afholdes, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.

20 Bilag 3 Protokollat vedrørende seniorbonus (SHK) RLTN og Sundhedskartellet er enige om følgende: 1. Dette protokollat omfatter ansatte inden for RLTN s forhandlingsområde. Protokollatet omfatter ikke ansatte, der er timelønnede. 2. Med henblik på at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har hver enkelt medarbejder, der opfylder kriterierne i pkt. 3, ret til en seniorbonus. Seniorbonus er et supplement til de seniorinitiativer, som i øvrigt finder sted i regionerne indenfor rammeaftale om seniorpolitik. 3. Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 60 år. Eksempel: Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 60 år i 2011, får bonussen udbetalt første gang i januar Seniorbonussens størrelse udgør: Alder Bonus i % af sædvanlig løn 1) 60 år 0,8 % 61 år 1,2 % 62 år og derover 1,6 % 1) Vedrørende definition af sædvanlig løn henvises der til Aftale om fravær af familiemæssige årsager Seniorbonussen udbetales en gang årligt i januar. 4. Den enkelte medarbejder kan konvertere sin seniorbonus til en anden seniorordning. I forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale/seniorsamtalen, drøfter lederen og medarbejderen, hvad der skal til, for at den pågældende medarbejder vil fortsætte på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorordning, der vil være rigtig for den pågældende. Den årlige seniorbonus kan konverteres til en ordning med et af følgende elementer eller en kombination heraf: betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, jf. bilag 3.a kontant bonus ekstraordinær pensionsindbetaling særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb, jf. bilag 3.a

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2011

Overenskomstfornyelse 2011 Område: Human Resources Journal nr.: 11/3844 Dato: 7. marts 2011 Udarbejdet af: Grethe Kömmler Overenskomstfornyelse 2011 Indholdsfortegnelse Generelle regler... 2 Det samlede resultat... 2 Den negative

Læs mere

OK-11. KTO-forliget - med RLTN (Danske Regioner)

OK-11. KTO-forliget - med RLTN (Danske Regioner) KTO-forliget - med RLTN (Danske Regioner) 1. april 2011 Indholdsfortegnelse 1) KTO s beskrivelse af hovedelementerne i forliget... 3 KTO s plancheserie om forliget... 7 KTO s pressemeddelelse... 20 Protokollat

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsfællesskabet post@forhandlingsfaellesskabet.dk Krav til fornyelse/ændring

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé)

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) 1. Løn generelt 1.1. Generelle lønforhøjelser Lønsatserne ændres ikke i 2011. De nuværende satser blev senest ændret

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4 1. HVEM ER OMFATTET

Læs mere

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn generelt.... 1 2. Pension..... 3 3. Kompetenceudvikling.. 4 4. Seniorinitiativer 4 5. Tillidsrepræsentanter 4 6. Trivsel og sundhed 5 7. Fravær af familiemæssige årsager... 6

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

OK-11. KTO-forliget - med KL

OK-11. KTO-forliget - med KL OK-11 KTO-forliget - med KL 1. april 2011 Indholdsfortegnelse KTO s beskrivelse af hovedelementerne i forliget... 3 KTO s plancheserie om forliget... 9 KTO s pressemeddelelse... 23 Protokollat om KTO-forliget

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA AC AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

KOMMUNALE TJENESTEMÆND OVERENSKOMSTANSATTE

KOMMUNALE TJENESTEMÆND OVERENSKOMSTANSATTE KL KOMMUNALE TJENESTEMÆND OVERENSKOMSTANSATTE 4. oktober 2012 AFTALE mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2013 af aftaler

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 5. Procedurer for aftaler Lønfrigivelse Omkostningsbilag Forbeholdskrav...10

INDHOLDSFORTEGNELSE. 5. Procedurer for aftaler Lønfrigivelse Omkostningsbilag Forbeholdskrav...10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1. Generelle lønstigninger... 1 1.2. Reguleringsordningen... 1 1.3. Reguleringsprocent og grundbeløbsniveau... 2 1.4. Lønstatistik... 2 2. Rammeaftale

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE... 5 1. OMRÅDE...

Læs mere

N O TAT. Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2011 af aftaler inden for KTO s forhandlingsområder.

N O TAT. Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2011 af aftaler inden for KTO s forhandlingsområder. N O TAT Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2011 af aftaler inden for KTO s forhandlingsområder. KL s overordnede målsætning for forhandlingerne i 2011 er, at de fornyede aftaler og overenskomster

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE... 5 1. OMRÅDE... 5 KAPITEL 2.

Læs mere

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer KL s overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2015 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at understøtte kommunernes

Læs mere

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 Cirkulære om aftale om Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 2016 Cirkulære af 15. juni 2016 Modst. nr. 025-16 J.nr. 2015-1621-0014 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Der er vedlagt et bilag med alle generelle aftaler. Bilaget indeholder endvidere en oversigt over generelle bestemmelser vedrørende tjenestemænd.

Der er vedlagt et bilag med alle generelle aftaler. Bilaget indeholder endvidere en oversigt over generelle bestemmelser vedrørende tjenestemænd. KL Forhandlings fællesskabet 22. juni 2017 AFTALE mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Køreplansaftale for OK-15

Køreplansaftale for OK-15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESKABET Køreplansaftale for OK-15 Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er aftalt en plan for forhandlingerne om

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

AKTUELLE SAGER. nr. 3/2013 17. august 11. oktober 2013 OK-13... 3. Løn- og pensionsvilkår... 3. Personalepolitik... 6. Andet... 9

AKTUELLE SAGER. nr. 3/2013 17. august 11. oktober 2013 OK-13... 3. Løn- og pensionsvilkår... 3. Personalepolitik... 6. Andet... 9 AKTUELLE SAGER nr. 3/2013 17. august 11. oktober 2013 OK-13... 3 Løn- og pensionsvilkår... 3 Personalepolitik... 6 Andet... 9 KTO Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K. Telefon: 33 11 97 00.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2008 INDEN FOR HK/PRIVATS FORHANDLINGSOMRÅDE FOR GRAFISK BESKÆFTIGET

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og Aftalenr. Titel Parter 1. Lønaftaler 1_1_1 Aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr. 1. april 2002 KL og 1_1_2 Aftale om

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KTO-forliget - med RLTN (Danske Regioner)

KTO-forliget - med RLTN (Danske Regioner) KTO-forliget - med RLTN (Danske Regioner) 1. april 2013 Indholdsfortegnelse KTO s beskrivelse af hovedelementerne i forliget... 3 KTO s overheads om forliget... 7 KTO s pressemeddelelse... 11 Protokollat

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere