SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE (KTO), SUNDHEDSKARTELLET, AC OG FOA FAG OG ARBEJDE OM OVERENSKOMST- OG AFTALEFORNYELSEN PR. 1. APRIL 2011

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv Generelle lønstigninger Reguleringsordningen Lønstatistik Seniorordninger Seniorbonusordning Seniorstillinger Ophævelse af 65 års-grænse Redigering af rammeaftale om seniorpolitik Arbejdstid MED-aftalen Revidering af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Personalepolitisk projekt Én fælles MED-håndbog Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven Lokale MED-aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Tilkendegivelse om tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling AKUT AKUT-ordningen Regulering af AKUT-bidraget Refusionsopgørelse Fælles skabelon for refusionsanmodninger Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Øvrige forhold Tjenestemandspension Frivillig forhøjet pensionsindbetaling Forsikringsdækning ved tjenesterejser Revision af aftalen om fravær af familiemæssige årsager som følge af ændringer i barselloven og adoptionsloven Implementering af EU-direktiver og europæiske aftaler Provenu ATP lønsum Redaktionelle ændringer Procedurer for aftaler Lønfrigivelse Omkostningsbilag Forbeholdskrav Bilag 1 Reguleringsordning Bilag 2 Protokollat vedrørende seniorbonus (KTO, AC og FOA)... 17

3 Side 3 Bilag 2.a Konvertering af seniorbonus Bilag 3 Protokollat vedrørende seniorbonus (SHK) Bilag 3.a Konvertering af seniorbonus Bilag 4 Projektbeskrivelse vedrørende fælles forskningsprojekt om deltidsarbejde på de regionale arbejdspladser Bilag 5 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Bilag 6 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Bilag 7 Førtidspensionsfradrag Bilag 8 Engangsbeløb Bilag 9 Omkostningsbilag... 52

4 Side 4 Dato: Den 27. februar 2011 Sted: Danske Regioner Emne: Overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 Deltagere: Repræsentanter for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og hhv. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Sundhedskartellet, AC og FOA Fag og Arbejde PROTOKOLLAT Der er enighed mellem RLTN og hhv. KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA Fag og Arbejde om, at overenskomster og aftaler på det regionale område fornyes for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 på nedennævnte vilkår: Hvor intet andet fremgår, træder de aftalte ændringer i kraft 1. april Procentvise lønforhøjelser gives i deres helhed som lønforhøjelser i forhold til lønniveauet pr. 31. marts Løn mv Generelle lønstigninger Pr. 31. marts 2011 nedskrives reguleringsprocenterne med henholdsvis 1,22 pct. for KTO, AC og FOA og 1,17 pct. for Sundhedskartellet, således at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. oktober 2010 er fuldt afregnet. Udskydelsen af afregningen af den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. oktober 2010 akkumulerer et tilgodehavende svarende til et samlet engangsbeløb på 226,9 mio. kr. Tilbagebetalingen sker over 9 måneder ved en midlertidig negativ lønstigning på henholdsvis 0,60 pct. for KTO, AC og FOA og 0,53 pct. for Sundhedskartellet i perioden 1. april 2011 til 31. december Da parterne er enige om, at der ikke skal ske nogen lønændring i 2011 ydes en generel lønstigning pr. 1. april 2011, således at reguleringsprocenterne forbliver uændrede. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. oktober 2011 udskydes som følge heraf til 1. januar 2012, jf. pkt Pr. 1. januar 2012 ydes en generel lønstigning på henholdsvis 1,07 pct. for KTO, AC og FOA og 1,23 pct. for Sundhedskartellet. Samtidig ophæves den midlertidige negative lønstigning på henholdsvis 0,60 pct. for KTO, AC og FOA og 0,53 pct. for Sundhedskartellet, således at der samlet udløses en generel lønstigning på henholdsvis 1,67 pct. for KTO, AC og FOA og 1,76 pct. for Sundhedskartellet. Pr. 1. oktober 2012 ydes en generel lønstigning på 0,21 pct. for KTO, AC og FOA og 0,18 pct. for Sundhedskartellet.

5 Side Reguleringsordningen A. Reguleringsordningen videreføres og baseres på Danmarks Statistiks lønindeks og årlige stigningstakter for ansatte i regioner og kommuner i overensstemmelse med bilag 1. B. Pr. 1. januar 2012 og pr. 1. oktober 2012 foretages en ekstraordinær regulering af den aktuelle løn i overensstemmelse med bilag 1. C. Danmarks Statistik er i gang med en omlægning af lønindeksene, så indeksene fremadrettet følger nationalregnskabets afgrænsning. Det kan have betydning for sektorafgrænsningen i statistikken. Når den nye afgrænsning kendes, vil parterne drøfte behovet for eventuelle korrektioner af lønindeks. D. Parterne er enige om, at arbejde for, at opgørelsen af udviklingen i personalegoder i den offentlige og private sektor prioriteres i Danmarks Statistiks kontaktudvalg for lønog fraværsstatistik, herunder arbejdet med e-indkomst. E. Såfremt der ved overenskomstforhandlingerne i 2013 aftales en reguleringsordning er det i form af en selvstændig regional reguleringsordning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 har parterne drøftet, hvorvidt der vil være afgørende strukturelle personaleforskydninger i den regionale sektor set i forhold til strukturelle personaleforskydninger i den private sektor, og at dette vil medføre en uforholdsmæssig ændring i gennemsnitslønnen i den regionale sektor. Med henblik på at belyse dette forhold i overenskomstperioden analyseres strukturelle personaleforskydninger i såvel den regionale som den private sektor. Analysen skal være afsluttet juni Lønstatistik Parterne er enige om, at revidere aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger med en præcisering i 2, stk. 1 af, at statistikken udveksles med repræsentanten for den forhandlingsberettigede organisation. 2. Seniorordninger 2.1. Seniorbonusordning Der aftales en varig seniorbonusordning med virkning fra 1. januar 2012 i overensstemmelse med vedlagte bilag 2 og 3. RLTN har tilkendegivet, at de i bilagenes punkt 3 fastsatte aldersgrænser tager udgangspunkt i, at folkepensionsalderen på aftaletidspunktet er 65 år. Ved en stigende folkepensionsalder vil RLTN tage skridt til at genforhandle aftalen.

6 Side 6 KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA har uden præjudice for udfaldet af en evt. genforhandling noteret sig tilkendegivelsen. Omkostningerne til seniorbonus er opgjort til en årlig merudgift på: Centrale midler Organisationsmidler KTO 0,12 % 0,03 % 1 FOA 0,12 % 0,06 % AC 0,12 % - 0,12 % I oversigten er indregnet de 1,15 mio. kr., som blev anvendt af den generelle ramme på KTO s område ved OK-08. På Sundhedskartellets område udgør merudgiften 0,07 %. Der er enighed om i forbindelse med redigering af rammeaftale om seniorpolitik at indsætte revideret protokollat om seniorbonus i overensstemmelse med ovenstående Seniorstillinger I rammeaftale om seniorpolitik, i indledningen til kapitel 2 om seniorstillinger, indsættes i direkte forlængelse af det andet afsnit følgende tekst: For chefer og ledere kan et relevant alternativ til pensionering derfor også være en seniorstilling i form af en stilling uden ledelsesansvar Ophævelse af 65 års-grænse I rammeaftale om seniorpolitik ændres ordlyden af 13, stk. 1 til følgende: Når en tjenestemand, der er fyldt 60 år fratræder stillingen med henblik på at oppebære aldersbetinget førtids- eller egenpension, kan der tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder. Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder kan ikke bevirke en samlet pensionsalder på mere end 37 år eller en samlet pensionsalder højere, end der ville være optjent ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år Redigering af rammeaftale om seniorpolitik Der er enighed om, at der generelt foretages redaktionelle ændringer af rammeaftale om seniorpolitik som følge af bortfald af trepartsmidler. 3. Arbejdstid Parterne er enige om at gennemføre et fælles forskningsprojekt om deltidsarbejde på de regionale arbejdspladser, jf. vedlagte bilag 4. 1 Organisationer i KTO

7 Side 7 4. MED-aftalen 4.1. Revidering af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Parterne er enige om at revidere MED-rammeaftalen i overensstemmelse med vedlagte bilag Personalepolitisk projekt Parterne er enige om at iværksætte et projekt, der belyser de gode erfaringer og eksempler med implementeringen af det ved OK-08 aftalte i relation til MED-systemet. Formålet med projektet er videndeling og spredning af best practice i forhold til, hvordan regionerne har sikret lokalt ejerskab og effekt på de enkelte arbejdspladser i forhold til retningslinjer aftalt i Hovedudvalget. Projektet forudsættes finansieret af midler fra 5 i aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter Én fælles MED-håndbog Parterne er enige om, at formidlingen af MED-rammeaftalen finder sted i én samlet MED-håndbog, som alle parter står bag Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven Parterne er enige om, at de seneste ændringer i arbejdsmiljøloven implementeres ved redaktionelle ændringer i MED-rammeaftalen og håndbogen med tilhørende bilag til MED-rammeaftalen. Nyt afsnit i forordet til MED-håndbogen indsættes efter afsnittet Samarbejde er fortsat det vigtigste: ARBEJDSMILJØINDSATSEN Arbejdsmiljøindsatsen indgår som en del af drøftelsen på alle niveauer, og arbejdsmiljø skal indtænkes i såvel det strategiske som det operationelle niveau. Arbejdsmiljø indgår som en integreret del af drøftelserne om: Strategi Værdigrundlag Planlægning, opgaveløsning og kvalitet Drift Økonomi/budgetter mv. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal sikre et systematisk arbejdsmiljøarbejde med fokus på en forebyggende indsats. Udover de rammer, som arbejdsmiljøloven sætter for arbejdsmiljøarbejdet, kan der indgå andre opgaver i samarbejdet på arbejdsmiljøområdet f.eks. arbejdsmiljøpolitikker. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra parterne. Arbejdsgruppen har til formål og opgave at udføre det redaktionelle arbejde, idet arbejdet søges fremmet mest muligt med henblik på en hurtig implementering inden udgangen af maj 2011.

8 Side Lokale MED-aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet Der er enighed om følgende: 1. Følgende tekst indføjes i MED-rammeaftalens kapitel 4 om de centrale parter: De centrale parter medvirker til at sikre, at lokale MED-aftaler for så vidt angår den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet lever op til arbejdsmiljølovens betingelser. De centrale parter vurderer på konkret foranledning de lokale MED-aftaler. I Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. ændres den sidste sætning som følge heraf til: Når aftalen er indgået, sendes kopi til de centrale parter. 2. Uenighed mellem de centrale parter om, hvorvidt den lokale aftale overholder bestemmelserne vedr. arbejdsmiljøarbejdets organisering, løses ved en voldgift i hht. 22 i MED-rammeaftalen. Parterne forudsætter, at arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet hermed opfylder lovens forudsætninger for parternes håndhævelse. 5. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 5.1. Honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Til gavn for arbejdspladsen og de ansatte varetager arbejdsmiljørepræsentanter en række funktioner og opgaver i den lokale arbejdsmiljøorganisation. Parterne er enige om, at der i den enkelte region indgås forhåndsaftaler om honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Tilkendegivelse om tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling Parterne er enige om, at nedenstående tekst indføjes i kapitel 3 i MED-rammeaftalen: Parterne er enige om at understrege vigtigheden af, at tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling sikres. Tillidsrepræsentantens kompetenceudvikling og faglige ajourføring kan finde sted ikke blot i form af såvel eksterne som interne kurser, men også i form af sammensætning af opgaver (hvor omfanget er tilpasset tillidsrepræsentanthvervets omfang), som den pågældende skal varetage samtidig med tillidsrepræsentanthvervet. 6. AKUT 6.1. AKUT-ordningen Parterne er enige om, at AKUT-ordningen videreføres i sin nuværende form.

9 Side Regulering af AKUT-bidraget Der er enighed mellem parterne om, at AKUT-bidraget reguleres i overenskomstperioden i forhold til værdien af det endelige overenskomstresultat. AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime forhøjes fra 33,9 øre til 34,6 øre og pr. 1. april 2012 fra 34,6 øre til 34,9 øre Refusionsopgørelse Følgende bemærkning indsættes i MED-rammeaftalens 15, stk. 2: Regionernes refusionsopgørelse skal fremsendes til organisationerne hurtigst muligt og senest et år efter medarbejderrepræsentanten har indleveret dokumentation for afholdelse af tjenestefrihed med løn Fælles skabelon for refusionsanmodninger Der søges nedsat en arbejdsgruppe bestående af alle parter, der i fællesskab udarbejder et forslag til en fælles skabelon, som regionerne kan anvende, når de sender refusionsanmodninger til organisationerne. 7. Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Parterne er enige om, at Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område redigeres i overensstemmelse med vedlagte bilag 6. Aftalens bilag G og H-2 udfyldes snarest muligt inden for den økonomiske ramme, der fremgår af aftalens bilag H-1, hvorefter endelig aftale indgås. Parterne er enige om, at Sundhedskartellet indtræder i Væksthus for ledelse i form af én plads i hvert af de tre væksthuse, med én repræsentant i forhold til Lederweb, samt med én repræsentant i sekretariatsgruppen for PUF. Parterne er derfor enige om, snarest muligt efter overenskomstforhandlingernes afslutning, at redigere de tilknyttede aftaler og bilag til 7 og 11 i aftale om udviklingsmæssige aktiviteter. Redigeringsarbejdet gennemføres i samarbejde med KL. Parterne er endvidere enige om, at Personaleweb skal moderniseres således, at formidling af parternes fælles aktiviteter i højere grad baseres på imødekommelse af målgruppernes behov og fremstår mere nutidig i relation til funktionalitet, design mv. Styregruppen for personaleweb er ansvarlig for at gennemføre et udviklingsprojekt herom i overenskomstperioden. Udviklingsprojektet finansieres af uforbrugte midler afsat til personaleweb ved tidligere overenskomstfornyelser. Parterne tager et forbehold vedrørende endelig revision af bilag F vedrørende råd, nævn og udvalg. 8. Øvrige forhold 8.1. Tjenestemandspension Parterne er enige om, at aftale af 23. maj 1995 om fradrag i egenpension i medfør af pensionsregulativets 6, stk. 4 og 5 udtages af pensionsregulativet for tjenestemænd.

10 Side 10 Parterne er enige om at drøfte og implementere konsekvenserne af ændringerne i Tjenestemandspensionsloven jf. VI, punkt 1 i Resultat af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg af 12. februar 2011, når loven ændres i.o. hermed, samt ændringer som følge af tidligere ændringer i tjenestemandspensionsloven mv. (ajourføring af tjenestemandspensionsregulativet). Parterne er enige om aftale om førtidspensionsfradrag, jf. vedlagte bilag 7. Parterne er enige om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, jf. vedlagte bilag Frivillig forhøjet pensionsindbetaling Parterne er enige om, at overenskomstansatte, med virkning fra 1. januar 2012, har ret til at få foretaget en forhøjet løbende pensionsindbetaling. Tilsvarende ret og principper gælder for tjenestemænd mv. De relevante bestemmelser indskrives i Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. Den enkelte region kan fastsætte de nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt valg og eventuelt omvalg kan foretages, fx i lighed med frit valg-ordning eller seniorbonus. I de enkelte overenskomsters bestemmelser om pension indsættes følgende tekst: Stk. x Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal oplyse ansættelsesmyndigheden skriftligt om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procentdel af lønnen b) Perioden forhøjelsen skal indbetales i. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv Forsikringsdækning ved tjenesterejser I overenskomstperioden foretages en kortlægning af eksisterende forsikringsordninger i de enkelte regioner med henblik på at skabe klarhed over retstilstanden for de medarbejdere, som dør eller kommer til skade i tjenesten, herunder i forbindelse med tjenesterejser. Når resultatet af kortlægningen foreligger, drøfter parterne det videre forløb. Parterne er enige om, at afdækningen skal foretages senest ultimo 2011.

11 Side Revision af aftalen om fravær af familiemæssige årsager som følge af ændringer i barselloven og adoptionsloven Parterne er enige om, at de seneste ændringer i barselloven og adoptionsloven implementeres i aftale om fravær af familiemæssige årsager. Parterne er enige om, at der i aftale om fravær af familiemæssige årsager indføjes en ny, der sikrer, at adoptanten ved stedbarnsadoption af en registreret partners barn er berettiget til fravær i overensstemmelse med det i barsellovens 8 stk. 8 anførte, jf. adoptionslovens 8a, og at adoptanten sikres de øvrige rettigheder, der følger af aftalen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra parterne. Arbejdsgruppen har til formål at gennemføre det redaktionelle arbejde i forbindelse med implementeringen af de pågældende lovændringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager Implementering af EU-direktiver og europæiske aftaler Implementering af direktivet om stikskader Parterne er enige om, at rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren søges aftaleimplementeret, under hensyn til at implementeringsfristen er 11. maj Med henblik på at gennemføre aftaleimplementeringen nedsætter parterne en arbejdsgruppe. Formen er ikke fastlagt. Der er fra arbejdsgiverside peget på muligheden for, at denne tekst indarbejdes i aftale om trivsel og sundhed. Forældreorlovsdirektivet Parterne er enige om, at rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedr. forældreorlov søges aftaleimplementeret, under hensyn til, at implementeringsfristen er 8. marts Framework Agreement on Inclusive Labour Markets Parterne er enige om, at den europæiske aftale, Framework Agreement on Inclusive Labour Markets, er opfyldt ved rammeaftale om det sociale kapitel og aftale om integrations- og oplæringsstillinger. Parterne er endvidere enige om, at det i indledningen til de to aftaler tilføjes, at den europæiske aftale er implementeret med aftalen Provenu ATP lønsum Det provenu, der opstår ved en regulering af den arbejdsgiverbetalte del af ATPlønsummen, og som således ikke belaster forligets økonomiske ramme, er opgjort til 22,9 mio. kr. Midlerne forudsættes anvendt efter konkret aftale Redaktionelle ændringer Parterne er enige om, at der foretages redaktionelle ændringer af aftale om kompetenceudvikling som følge af bortfald af trepartsmidler.

12 Side Procedurer for aftaler Aftaler der er indgået ved det tværgående regionale forhandlingsbord ved indgås mellem RLTN og henholdsvis KTO, AC, FOA og Sundhedskartellet. Aftaler med KTO, AC og FOA udformes som en samlet aftale med KTO, AC og FOA som parter. Parternes stillingtagen til forlig Sundhedskartellet giver en samlet tilbagemelding på Sundhedskartellets og Sundhedskartellets medlemsorganisationers stillingtagen til det samlede forlig. KTO giver en samlet tilbagemelding på KTO s og KTO s medlemsorganisationers stillingtagen til både RLTN/KTO-forliget og forlig på de enkelte overenskomstområder. AC giver en samlet tilbagemelding på AC s og AC s medlemsorganisationers stillingtagen til det samlede forlig. FOA giver en tilbagemelding på FOA s stillingtagen til det samlede forlig. RLTN giver en samlet tilbagemelding på RLTN s stillingtagen til hhv. Sundhedskartellet, KTO, AC og FOA både med hensyn til det samlede forlig og forlig på de enkelte overenskomstområder. RLTN tager forbehold for at udsætte sin endelige stillingtagen til forligene, indtil der er mulighed for at få et overblik over i hvilket omfang, der er tilslutning til forligene på arbejdstagerside. Retstvister vedrørende aftaler mv. Parterne er enige om, at behandling af retstvister i forhold til aftalerne mellem RLTN og KTO/AC/FOA behandles i henhold til Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem RLTN og KTO. Når der i aftalerne anvendes begrebet centrale parter eller tilsvarende formulering, herunder når KTO er nævnt i den betydning, varetages opgaven overfor RLTN af KTO. 10. Lønfrigivelse A. De generelle lønstigninger frigives, når RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA har meddelt godkendelse af forliget, jf. punkt 10, og dermed fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen. Parterne er enige om, at parternes stillingtagen til et aftaleresultat så vidt muligt skal foreligge senest den 15. april Nedskrivningen af reguleringsprocenterne pr. 31. marts 2011, jf. punkt 1.1., sker ikke før, parternes stillingtagen foreligger. B. Lønstigninger som følge af de specielle forhandlinger frigives, når den enkelte overenskomst/aftale er den lønanvisende myndighed i hænde. 11. Omkostningsbilag Omkostningsbilag vedlægges som bilag 9.

13 Side Forbeholdskrav I tilfælde af ændringer i lovgivningen m.v. vedrørende statstjenestemænd tages der forbehold for tilsvarende ændringer på det regionale område med henblik på at opretholde retsenheden med statens tjenestemænd. I tilfælde af ændringer i lovgivningen m.v. vedrørende statstjenestemændenes pension tages der forbehold for tilsvarende ændringer af pensionsregulativ og -aftaler med henblik på at bevare retsenheden med statens tjenestemænd. Der tages forbehold for, at der kan være yderligere behov for justering af aftaler i forhold til opdatering af henvisninger til love, myndigheder eller andre kilder og/eller implementering af øvrige regler/lovgivning o0o Parterne er enige om, at samtlige krav ved det tværgående forhandlingsbord hermed er afhandlet. Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med forhandlingerne om nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. København, den 27. februar 2011 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: For KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE: For SUNDHEDSKARTELLET: For AC: For FOA FAG OG ARBEJDE:

14 Bilag 1 Reguleringsordning Noter til reguleringsordningen for aftaleperioden 1. april marts 2013 Statistikgrundlaget for reguleringsordningen Danmarks Statistiks lønindeks for den private henholdsvis den kommunale/regionale sektor. Fortjenesten i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg og eksklusive feriepenge og andre uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomstfornyelse. Korrektioner ved fejl i Danmarks Statistiks indeks Eventuelle efterfølgende korrektioner af udmøntningen fra reguleringsordningen som følge af rettelser i de anvendte indeks foretaget af Danmarks Statistik, skal indarbejdes i nærmest følgende regulering(er), efter følgende principper. 1. I den tidligere beregning, hvor statistikgrundlaget er korrigeret, foretages en ny korrekt beregning af udmøntningen baseret på de reviderede tal fra Danmarks Statistik. Det vil sige, at r genberegnes. 2. I de efterfølgende perioder indgår den korrekte udmøntning som korrektion af de anvendte kommunale/regionale lønudviklinger i perioderne. Det vil sige, at det under pkt. 1 beregnede r anvendes i beregningerne af l, m, n og o. 3. Differencen mellem udmøntningen fra den korrekte beregning i pkt. 1 og den faktiske udmøntning medtages i den første efterfølgende periode som korrektion for tidligere perioder. Det vil sige r korrigeres i den første efterfølgende periode med differencen. 4. I de efterfølgende perioder indgår den beregnede udmøntning (r) før korrektionen i beregningerne af l, m, n og o. Det vil sige r før korrektionen nævnt under pkt. 3 anvendes i beregningen som r pr. 1/10. Modellen foretager alene en fremadrettet korrektion, og der er ingen korrektion af lønnen med tilbagevirkende kraft. Bemærkninger Hvis procenten til anvendelse r er negativ, nedsættes de generelle lønstigninger tilsvarende. I 3-partaftalerne fra juni 2007 indgår, at virkninger på reguleringsordningen i medfør af seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres. Grundlaget for opgørelsen udarbejdes af FLD. FLD har opgjort, at neutraliseringen vil være netto 0 fra og med udmøntningen fra reguleringsordningen 1. januar Forhøjes ATP-bidraget udover de af parterne aftalte forhøjelser, foretages et fradrag i nærmeste følgende udmøntning fra reguleringsordningen r. Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages den resterende del i nærmeste aftalte generelle lønforbedring. De indsatte talværdier på de følgende sider, er de kendte ved forligsindgåelsen.

15 Side 15 Reguleringsordningen pr. 1. januar 2012 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra maj 2009 til maj 2010: 2,2 pct. august 2009 til august 2010: 2,3 pct. november 2009 til november 2010: c pct. februar 2010 til februar 2011: d pct. Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den kommunale/regionale sektor fra maj 2009 til maj 2010: 2,8 pct. august 2009 til august 2010: 2,5 pct. november 2009 til november 2010: 1,6 pct. februar 2010 til februar 2011: h pct. Stigning, private sektor: (2,2 + 2,3 + c + d)/4 i pct. Korrigeret stigning, kommunale/regional sektor: maj 2009 til maj 2010: 2,8 - (0,40*) + (udm. pr ) + 0,02**)) pct. l pct. august 2009 til august 2010: 2,5 - (0,40*) + (udm. pr ) + (-0,01**))) pct. m pct. november 2009 til november 2010: 1,6 (udm. pr ) pct. n pct. februar 2010 til februar 2011: h - (udm. pr ) pct. o pct. Samlet korrigeret stigning, kommunal/regional sektor (l + m + n + o)/4 j pct. Forskel i lønudvikling: i - j p pct. Deflatering under hensyn til forbedringer for kommunalt/regionalt ansatte fra februar 2010 til og med oktober 2011: p * 100/(100 + (Indeks(kom./reg.)2011k1/121,1 1) * 100 * 1,5 + s) q pct. hvor s er de aftalte forbedringer1 pr. 1. oktober Til anvendelse pr. 1. januar 2012 q * 0,8 r pct. Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen. *) beregnet som udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2009 på 0,47 pct. fratrukket korrektionen på 0,07 pct.point som følge af rettet lønindeks fra Danmarks Statistik efter udmøntningen var foretaget i **) 3-partkorrektion for voksenelevlønnen den kommunale/regionale sektor opgjort af FLD. 1 Summen af alle stigninger inden for den aftalte ramme.

16 Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2012 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra maj 2010 til maj 2011: a pct. august 2010 til august 2011: b pct. november 2010 til november 2011: c pct. februar 2011 til februar 2012: d pct. Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den kommunale/regionale sektor fra maj 2010 til maj 2011: e pct. august 2010 til august 2011: f pct. november 2010 til november 2011: g pct. februar 2011 til februar 2012: h pct. Stigning, private sektor: (a + b + c + d)/4 i pct. Korrigeret stigning, kommunale/regionale sektor: fra maj 2010 til maj 2011: e - (Y*)) pct. l pct. august 2010 til august 2011: f - (Y*)) pct. m pct. november 2010 til november 2011: g - (Y*)) pct. n pct. februar 2011 til februar 2012: h - (Y*)) + r pr. 1/1 2012) pct. o pct. Samlet korrigeret stigning, kommunal/regional sektor (1 + m + n + o)/4 j pct. Forskel i lønudvikling: i - j p pct. Deflatering under hensyn til forbedringer for kommunalt/regionalt ansatte fra februar 2011 til og med oktober 2012: P * 100/(100 + (Indeks(kom./reg.)2012k1/Indeks(kom./reg.)2011k1 1) * 100* 1,5 + s) q pct. hvor s er de aftalte forbedringer1 pr. 1. oktober Til anvendelse pr. 1. oktober 2012: q * 0,8 r pct. Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen. *) Y er beregnet som udmøntningen pr. 1. april 2011 før korrektion på 0,07 pct. som følge af rettet lønindeks fra Danmarks Statistik efter udmøntningen var foretaget i Summen af alle stigninger inden for den aftalte ramme.

17 Side 17 Bilag 2 Protokollat vedrørende seniorbonus (KTO, AC og FOA) RLTN og KTO, AC og FOA er enige om følgende: 1. Dette protokollat omfatter ansatte inden for RLTN s forhandlingsområde. Protokollatet omfatter ikke ansatte, der er timelønnede eller ansatte, der er omfattet af overenskomster og aftaler indgået af en organisation, der har tilsluttet sig AC. 2. Med henblik på at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har hver enkelt medarbejder, der opfylder kriterierne i pkt. 3, ret til en seniorbonus. Seniorbonus er et supplement til de seniorinitiativer, som i øvrigt finder sted i regionerne inden for rammeaftale om seniorpolitik. 3. Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 58/60 år (gruppe1/gruppe 2), jf. nedenfor. Eksempel: Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, får bonussen udbetalt første gang i januar Seniorbonussens størrelse udgør: Alder Bonus i % af sædvanlig løn Gruppe 1 Gruppe 2 58 år 60 år 0,8 % 59 år 61 år 1,2 % 60 år 62 år 1,6 % Gruppe 1 består af: Husassistenter Pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. Rengøringsassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse Social- og sundhedspersonale Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere m.v. Gruppe 2 består af: Alle øvrige personalegrupper, som ikke indgår i gruppe 1 Seniorbonussen udbetales en gang årligt i januar.

18 4. Den enkelte medarbejder kan konvertere sin seniorbonus til en anden seniorordning. I forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale/seniorsamtalen, drøfter lederen og medarbejderen, hvad der skal til, for at den pågældende medarbejder vil fortsætte på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorordning, der vil være rigtig for den pågældende. Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med et af følgende elementer eller kombinationer heraf: betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, jf. bilag 2.a kontant bonus ekstraordinær pensionsindbetaling særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb, jf. bilag 2.a BEMÆRKNINGER: Med særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb menes forløb, der falder uden for den almindelige kompetenceudvikling af medarbejderne og som typisk, men ikke nødvendigvis, indgår som del af en større seniorpakke. En medarbejder, der vælger at konvertere sin bonus til et eller flere af ovenstående elementer skal på eget initiativ give arbejdsgiveren besked herom senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling. Eksempel: Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, skal senest den 1. oktober 2011 meddele, om bonussen konverteres og til hvilken seniorordning. Medarbejderen træffer valget for et år ad gangen. 5. Såfremt medarbejdere, der opfylder kriterierne i pkt. 3, fratræder, inden bonussen kommer til udbetaling i januar måned, udbetales en forholdsmæssig andel af bonussen. Eksempler: En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2012, men fratræder inden januar 2013, får udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen, svarende til den periode af 2012, den pågældende har været ansat. En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, men fratræder i perioden 1. april til 31. december 2011, får udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen svarende til den periode af 2011, den pågældende har været ansat. En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, men er fratrådt inden den 1. april 2011, er ikke omfattet af aftalen. 6. Medarbejdere, der opfylder kriterierne i pkt. 3, der tiltræder i løbet af kalenderåret, får ret til en forholdsmæssig andel af bonussen. 7. Aftalen indsættes som protokollat i rammeaftale om seniorpolitik. 8. Protokollatet træder i kraft den 1. april 2011.

19 Side 19 Bilag 2.a Konvertering af seniorbonus Konvertering til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb Ved konvertering til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb kan indregnes kursus-, materiale- og eventuelle opholdsudgifter samt 0,4 % af medarbejderens sædvanlige årsløn pr. kursusdag i opgørelsen af værdien. Konvertering til seniordage Ønsker medarbejderen at konvertere den i pkt. 3 nævnte seniorbonus til seniordage, kan dette ske på følgende måde: Alder Antal seniordage Gruppe 1 Gruppe 2 58 år 60 år 1-2 seniordage 59 år 61 år 1-3 seniordage 60 år 62 år 1-4 seniordage Værdien af en seniordag udgør 0,4 % af medarbejderens sædvanlige årsløn. For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt. Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen kan afviklingen dog ske i form af halve dage eller som enkeltstående timer. Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal holdes. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker. Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis arbejdsgiveren har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene kan afholdes, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.

20 Bilag 3 Protokollat vedrørende seniorbonus (SHK) RLTN og Sundhedskartellet er enige om følgende: 1. Dette protokollat omfatter ansatte inden for RLTN s forhandlingsområde. Protokollatet omfatter ikke ansatte, der er timelønnede. 2. Med henblik på at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har hver enkelt medarbejder, der opfylder kriterierne i pkt. 3, ret til en seniorbonus. Seniorbonus er et supplement til de seniorinitiativer, som i øvrigt finder sted i regionerne indenfor rammeaftale om seniorpolitik. 3. Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 60 år. Eksempel: Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 60 år i 2011, får bonussen udbetalt første gang i januar Seniorbonussens størrelse udgør: Alder Bonus i % af sædvanlig løn 1) 60 år 0,8 % 61 år 1,2 % 62 år og derover 1,6 % 1) Vedrørende definition af sædvanlig løn henvises der til Aftale om fravær af familiemæssige årsager Seniorbonussen udbetales en gang årligt i januar. 4. Den enkelte medarbejder kan konvertere sin seniorbonus til en anden seniorordning. I forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale/seniorsamtalen, drøfter lederen og medarbejderen, hvad der skal til, for at den pågældende medarbejder vil fortsætte på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorordning, der vil være rigtig for den pågældende. Den årlige seniorbonus kan konverteres til en ordning med et af følgende elementer eller en kombination heraf: betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, jf. bilag 3.a kontant bonus ekstraordinær pensionsindbetaling særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb, jf. bilag 3.a

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn generelt.... 1 2. Pension..... 3 3. Kompetenceudvikling.. 4 4. Seniorinitiativer 4 5. Tillidsrepræsentanter 4 6. Trivsel og sundhed 5 7. Fravær af familiemæssige årsager... 6

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Køreplansaftale for OK-15

Køreplansaftale for OK-15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESKABET Køreplansaftale for OK-15 Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er aftalt en plan for forhandlingerne om

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for Tid Den 16. februar 2015 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015 Deltagere Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for KL PROTOKOLLAT Der er enighed mellem

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik (bilag 4 til Rammeaftale om seniorpolitik ml. KL og Sundhedskartellet) Side 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning... 3 1. Indledning...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning I N D H O L D Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning 1. Indledning 5 2. Seniorpolitik 6 3. Seniorsamtaler 7 4. Rammeaftalens 3 typer seniorordninger 10 4.1.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere