TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 VEDLIGEHOLDELSE AF BEREDSKABSPLAN ALARMERINGSFASEN ORGANISERING AF INDSATSEN HÅNDTERING AF INDSATSEN INFORMATION...7 BILAG 1: SKEMA TELEFONISK ANMELDELSE AF FORURENING...8 BILAG 2: SKEMA: INTERN UHELDSRAPPORT...9 BILAG 3: AKTIONSKORT AKTIONSKORT 1: OLIEUDSLIP PÅ JORD AKTIONSKORT 2: OLIEUDSLIP I FERSKVAND AKTIONSKORT 3: KEMIKALIEUDSLIP PÅ JORD AKTIONSKORT 4: KEMIKALIEUDSLIP I FERSKVAND AKTIONSKORT 5: OLIE- OG KEMIKALIEUDSLIP PÅ VIRKSOMHED AKTIONSKORT 6: SLUKNINGSVAND PÅ VIRKSOMHED BILAG 4. KONTAKTOPLYSNINGER...19 BILAG 4-1. TÅRNBY KOMMUNE, NABOKOMMUNER BILAG 4-2. MYNDIGHEDER, OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER MM BILAG 4-3. PRIVATE SELSKABER ASSISTANCE MM BILAG 4-4. FORSIKRINGSSELSKABER BILAG 5: MATERIELLISTER...23 Thor Sandersen Thor Sandersen Side 1

4 Thor Sandersen Indledning Kommuner skal i henhold til Beredskabslovens 25 1 udarbejde en beredskabsplan. Dette er den del af planen, som vedrører akutte miljøuheld. Planens målsætning er, at Natur & Miljø indenfor forvaltningens kompetenceområde yder en kvalificeret natur- og miljøfaglig bistand til beredskabet i forbindelse med miljøuheld. Planen er udarbejdet af Natur- og Miljøafdelingen i samarbejde med Tårnby Brandvæsen, og beskriver opgaverne for Natur- & Miljø-afdelingen i forbindelse med miljø-uheld, der involverer forvaltningen eller en eksternt tilknyttet miljørådgiver. Planens primære målgruppe er Tårnby Brandvæsen, idet der beskrives den miljømæssige side af akutindsatsen i form af aktionskort for forskellige miljø-uheldsscenarier. Kommunen udarbejder desuden iht. Lov om beskyttelse af havmiljøet 35, stk. 2 2 en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger, og bekæmpelse af forurening af havne i tilfælde af forurening. Lovens formål er at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Planen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. august Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen. Thor Sandersen Side 2

5 Vedligeholdelse af beredskabsplan Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode (Beredskabsloven 25, stk. 3). Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen. (Beredskabsloven 25, stk. 3). Planen skal endvidere revideres i forhold til Tårnby Kommunens overordnede Beredskabsplan. Reviderbart dokument: v1. Hovedansvarlig: Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen. Praktisk ansvarlig: Tårnby Kommune Plan, Byg og Miljø. R E T T E L S E S B L A D Nr. Dato Ansvarlig Beskrivelse af ændring Thor Sandersen Side 3

6 1. Alarmeringsfasen 1.1 AKUT Alarmering til 112 AKUT - alarmering af miljøuheld sker til alarmcentralen på telefon 112. Alarmcentralen alarmerer: Københavns Politi Tårnby Brandvæsen Indsatslederen ved Tårnby Brandvæsen kontakter efter behov: Natur & Miljø (inden for normal arbejdstid) 1.2 AKUT ALARMERING TIL TÅRNBY KOMMUNE - Natur & Miljø Hvis AKUT alarmering indløber til Natur & Miljø i arbejdstiden på vagttelefonen udenom Alarmcentralen eller Tårnby Brandvæsen, følges nedenstående retningslinjer: Miljøvagten modtager anmeldelsen og noterer oplysningerne på skemaet Telefonisk anmeldelse af forurening (bilag 1). Ved større uheld kontaktes alarmcentralen på med henblik på at sikre en forsvarlig håndtering af forløbet. Ved mindre uheld kontaktes indsatslederen ved Tårnby Brandvæsen for at afklare situationen. Ved grænseoverskridende forurening kontaktes miljøvagten i de(n) berørte nabokommune(r) straks. Thor Sandersen Side 4

7 2. Organisering af indsatsen. Såfremt indsatslederen vurderer, at omfanget af miljøuheldet påkræver miljømæssig assistance (i.e. miljømæssig rådgivning, vurdering af akutindsats, kildeopsporing, entreprenørassistance, eventuelle renseforanstaltninger, indsamling af prøver og anden dokumentation), kontaktes følgende: Indenfor normal arbejdstid Der er udpeget en række medarbejdere inden for alle grupper i Natur & Miljø, som på skift fungerer som vagt inden for normal arbejdstid telefon-nummer: Udenfor normal arbejdstid Se telefonlisten (bilag 4). Indsatsleder tilser at uheldsrapport tilgår Natur- og miljøafdelingen. Natur & Miljø kontaktes eller tilkaldes ved uheld som omfatter emne-områderne: 1. Jord og grundvand forurening af veje, arealer, grundvand, brønde og boringer. 2. Recipienter forurening af dræn, kloaker, regnvandsbassiner, overfaldsbygværker, renseanlæg, vandløb og vådområder. 3. Søer forurening af vandhuller og større søområder. 4. Virksomheder forurening på virksomheden i f. m. spild og brand. 5. Luften ulovlige afbrændinger, udslip af farlige gasser, lugtgener. 6. Havet, kyst / strand, havn (henviser til Beredskabsplan for Strandsanering i h. t.) Havmiljøloven) For at beskrive den miljømæssige side af akut-indsatsen for Tårnby Brandvæsen, er der udarbejdet 6 aktionskort (bilag 3) for følgende scenarier: 1. Olieudslip på jord. 2. Olieudslip i ferskvand. 3. Kemikalieudslip på jord. 4. Kemikalieudslip i ferskvand. 5. Olie- og kemikalieudslip på virksomhed. 6. Slukningsvand på virksomhed. Thor Sandersen Side 5

8 3. Håndtering af indsatsen I forbindelse med indsatsen på skadestedet har Natur & Miljø følgende opgave: 1. Kontakte indsatsleder, modtage situationsrapport og aftale det videre forløb. 2. Bistå indsatslederen med miljøtekniske råd og vejledning. 3. Opspore forureningskilden i fornødent omfang, hvis denne ikke er kendt. 4. Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 5. Agere forbindelsesled til kommunens øvrige vagtordninger (renseanlæg, vandværker). 6. Rekvirere assistance fra private og offentlige entreprenører efter indsatslederens anmodning. 7. Underrette andre myndigheder eller instanser efter indsatslederens anmodning. Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur & Miljø. Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab. Der udarbejdes en uheldsrapport efter retningslinjerne i bilag 2, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur & Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse). Thor Sandersen Side 6

9 4. Information Information af presse og offentlighed i øvrigt varetages på skadestedet af politiet hhv. indsatsleder. Efterfølgende supplerende informationer under oprydnings- og myndighedsfasen udsendes af Natur & Miljø efter koordinering med politiet hhv. indsatsleder. Den enkelte medarbejder kan dog ved mindre uheld som udgangspunkt udtale sig til pressen om faktuelle oplysninger, dvs. ikke skyldspørgsmål og lignende. Ved større uheld med omfattende miljøeffekter, samt i krisesituationer, lægges information ud på kommunens hjemmeside under nyheder, og samtidig underrettes teknisk chef samt leder for Natur & Miljø. Informationer til Direktion, Borgmester samt øvrige forvaltninger i organisationen varetages af teknisk chef. Ved forurening som passerer kommunegrænsen underrettes Miljøvagten i de(n) relevante nabokommune(r) i henhold til telefonlisten. Ved uheld som kan medføre risiko for menneskers sundhed, inddrages Embedslægerne Hovedstaden og/eller Arbejdstilsynet. Ved forurening fra en virksomhed eller et anlæg, der er omfattet af statens tilsyn, underrettes Miljøcenter Roskilde, Plantedirektoratet, Fødevareregionen og/eller anden relevant myndighed. Thor Sandersen Side 7

10 Bilag 1: Skema Telefonisk anmeldelse af forurening Anmelders navn Anmelders adresse Anmelders telefon nr. Fast Net Mobil Arbejde Skadevolders navn Skadevolders adresse Skadevolders telefon nr. Fast Net Mobil Arbejde Uheldssted Uheldets art Stof-type UN-nr Mængde Uheldstidspunkt Observationstidspunkt Anmeldelse modtaget Dato Kl. Af: Anmeldelse videregivet Dato Kl. Af: Bemærkninger: Anvendes af Tårnby Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Thor Sandersen Side 8

11 Bilag 2: Skema: Intern Uheldsrapport Side 1 / 3 Dato: Journalnummer: Dato: Klokken: Via: Tilkaldetidspunkt Uheldssted Uheldstidspunkt Uheldsart Stoftype ANMELDER Navn / Firma Kontaktperson Telefon Mobil Adresse Nummer / etage Postnummer By SKADEVOLDER Navn / Firma Kontaktperson Telefon Mobil Adresse Nummer / etage Postnummer By Thor Sandersen Side 9

12 BILAG 2, Side 2 / 3 RAPPORT LOG Tidspunkt Hændelse / Aktivitet / Underretning ASSISTANCE Assisterende Tårnby Brandvæsen Tårnby Forsyning A/S Privat 1 Privat 2 Ja/Nej Hvem / Kontakt Thor Sandersen Side 10

13 BILAG 2, Side 3 / 3 DOKUMENTATION KORT OG FOTOs mm. SKITSE (Hvis aktuelt) VIDERE FORANSTALTNING / SAGSBEHANDLING Foranstaltning / sagsbehandling Ansvarlig SAGSBEHANDLER Navn Initialer Telefon Thor Sandersen Side 11

14 Bilag 3: Aktionskort 1 6 Aktionskort 1: Olieudslip på jord Miljøindsats 1. Lokalisér forureningskilde og stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger 3 Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning eller med indføring af vand under olien) Etablering af afbrydningsgrøft ved højtliggende grundvandsspejl (mindre end 3 m dybde) Opsamling af fri olie (opsugningsmateriale, slamsuger) Afpropning af dræn/kloak/regnvandsledning (stop evt. pumpestation) Afdækning af afløbsriste med plast og jorddække Opgravning af oliemættet jord til container eller anden plads med tæt belægning (overdækkes) Afdækning af forurenet areal med presenning 3. Kritiske faktorer Markdræn/kloakledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient/rensningsanlæg Tilstrømmende overfladevand Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab/vagtordning Grundejer(e) Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (jord) Mængdevurdering af udslip, opgravet jord Retablering Beluftning af jorden ved pløjning / harvning Gødskning med NPK-gødning til fremme af mikrobiologisk nedbrydning Rensning af hårde overflader ved afspuling med (varmt) vand (olie/vandemulsion skal opsamles) Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø 3 Oprensningsteknik ved oliespild på land. Orientering nr. 9, Miljøstyrelsen 1985 (113 sider) side / Thor Sandersen Side 12

15 Aktionskort 2: Olieudslip i ferskvand Miljøindsats 1. Lokalisér forureningskilde og stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger 4 ( Tømning af evt. defekt beholder Afpropning af evt. olieholdigt udløb Inddæmning af forurening i stadig strømmende vandløb (etablering af spadespærre, jorddæmning, halmspærring, netspærring, flydespærring) Inddæmning af olie i stillestående vand (etablering af flydespærring evt. kombineret med spærring ved søens afløb, tilse evt. forsinkelsesbassin med dykket afløb ) Opsamling af fri olie (opsugningsmateriale, olieskimmer, olieudskiller, sugehoved, slamsuger) 3. Kritiske faktorer. Specielle sårbare recipienter / gydebanker Benzindampe eller emulgerede stoffer 4. Varsling. Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab Grundejer(e) Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Affaldsmodtager Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (olieholdigt udløb) Mængdevurdering af udslip Dokumenter sammenhæng mellem kilde og forurening i recipient Retablering Gennemspuling af rørlægninger og vandløb kan overvejes Flydespærring bibeholdes om nødvendigt et passende tidsrum efter forureningen efter aftale med Natur og Miljø Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø 4 Oprensningsteknik ved oliespild på land. Orientering nr. 9, Miljøstyrelsen 1985, side 35 76). Thor Sandersen Side 13

16 Aktionskort 3: Kemikalieudslip på jord Miljøindsats 1. Lokalisér forureningskilde og stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning eller med indføring af vand under ikke vandopløselig kemikalie, evt. opsamling i regnvandsledning) Opsugning af væske/spild med slamsuger Afpropning af dræn/kloak/regnvandsledning. Afdækning af afløbsriste med vandfyldte plastposer Opgravning af kemikaliemættet jord til container eller anden plads med tæt belægning (overdækkes) Afdækning af forurenet areal med presenning 3. Kritiske faktorer Evt. dampe af stoffet Markdræn/kloakledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient/rensningsanlæg Tilstrømmende overfladevand Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab/vagtordning Grundejer(e) Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Affaldsmodtager Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (vand, jord) Mængdevurdering af udslip, evt. opgravet jord Retablering Rensning af hårde overflader ved afspuling med (varmt) vand (vandopløselig kemikalie skal opsamles) Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Thor Sandersen Side 14

17 Aktionskort 4: Kemikalieudslip i ferskvand Side 1 / 2 Miljøindsats Ekstrem hurtig reaktion er nødvendig grundet spredningen og mulig giftvirkning i vandløbet. Fortynding til ikke-dræbende koncentration eller afspærring og oppumpning i meget små vandløb er ofte bedste løsninger. 1. Indhent om muligt følgende data fra anmelder Tids- og stedsangivelse for konstateret forurening Kemikaliets art, kode og koncentration Kildens placering og størrelse Udstrømningshastighed (l/sek) Hvornår har forureningsfanen nået vandløbet / søen Hvor omfattende er udslippet (m3) Er der konstateret effekter på recipienten Er der konstateret lugt, eller misfarvning af vandet, hvilken 2. Lokaliser forureningskilde og stands udslip 3. Kontakt Natur & Miljø med henblik på vurdering af udslip og fastlæggelse af indsats og afværgeforanstaltninger 4. Indsatspunkter nedstrøms konstateret forurening lokaliseres omgående i kortdata, og afværgeforanstaltninger vurderes. Entreprenør rekvireres og sendes til indsatspunkt med observationsmand fra beredskabet 5. Hold 1: Koncentrerer sig om forebyggende arbejde ved udvalgte indsatspunkter, samt overvågning af relevante parametre Hold 2: Koncentrerer sig (sideløbende med hold 1) om lokalisering og inddæmning af forureningen ved kilden Nærmere beskrivelse af holdindsats på bagsiden 6. Afværgeforanstaltninger Sikring af evt. defekt beholder, evt. tømning til under kritisk niveau Afpropning af evt. afløb eller udløb med forurenet vand Inddæmning af forurening i stadig strømmende vandløb (etablering af spadespærre, jorddæmning) Opsamling af forurenet vand (slamsuger) 7. Kritiske faktorer Evt. dampe af stoffet Målsatte vandløb og alle søer Varsling Forsikringsselskab/vagtordning Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto. Kortskitse/notater/hændelsesforløb. Konstatering af fiskedød Prøvetagning. Mængdevurdering af udslip. Dokumentér sammenhæng mellem kilde og forurening i recipient Retablering Evt. gennemspuling af rørlægning eller mindre vandløb med rent vand Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Aktionskort 4: Kemikalieudslip i ferskvand 5 Se: De statslige vandplaner for Øresund og Køge Bugt. Thor Sandersen Side 15

18 Aktionskort 4. Side 2 / 2. Nærmere beskrivelse af indsats - Indsatspunkter er nedstrøms konstateret forurening, som lokaliseres omgående i kortdata. Regn med en vandhastighed på 1 m/s. - Vurder om muligt hvor langt forureningen er nået i vandløbet. - Vurder det aktuelle stofs akutte giftvirkning og langtidspåvirkning af recipienter. - Vurder hvilke recipienter det er realistisk at lave indsats overfor, og muligt indsatspunkt vælges. - Observatører sendes ud til indsatspunkter ved usikre anmeldelser (melding: vandløbet ser forurenet ud!). - Ved sikre større forureninger indkaldes entreprenør med rendegraver omgående med afspærrende materiel til forhåndsvurderet bedste indsats-punkt. Afhængig af stoffets karakter og koncentration samt vandløbets vandføringsevne vælges enten afspærring og fortynding, afspærring og oppumpning (på mark eller opsamling), eller accept af at afgrænsning af forurening er urealistisk eller unødvendig. - Flydestoffer stoppes med flydespærring på sted med roligt vand, emulgerede eller opløste stoffer tilbage-holdes med fuld spærring. Hold 1 (observatør og entreprenør) tager omgående til indsatspunkt(er) nedstrøms konstateret forurening med rendegraver og afspærrende materiel. Observatør går op langs vandløbet fra indsatspunktet og observerer vandløbet for forurenende stoffer, evt. døde fisk og foretager om muligt målinger i vandløbet. Observatør anmoder entreprenør omgående om afspærring hvis forureningen registreres opstrøms indsatspunkt. Er der flere realistiske indsatspunkter, sendes entreprenør og observatør til begge punkter. Ved etablering af afspærring tilkaldes forstærkning med ekstra udstyr, afhængig af de vandmængder der måtte passere indsatspunktet. (Slamsuger til oppumpning og udsprøjtning på landbrugsjord eller opsamling). Hold 2 koncentrerer sig, (sideløbende med hold 1), om lokalisering og inddæmning af forureningen ved kilden, som ved ethvert andet forureningsuheld. Løbende udveksling af informationer om tilstanden mellem indsatspunkter er nødvendig for optimal indsats. Udstyr Udstyr til måling af relevante parametre medbringes. Thor Sandersen Side 16

19 Aktionskort 5: Olie- og kemikalieudslip på virksomhed Miljøindsats 1. Stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af vold, opsamling i kunstig sump) Afdækning af afløbsriste med vandfyldte plastposer Opsugning af spild med opsugningsmateriale eller slamsuger evt. i afproppede afløbsbrønde 3. Kritiske faktorer Interne afløbsledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient/rensningsanlæg Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab/vagtordning Virksomhedsejer Assistance Entreprenør / vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater / hændelsesforløb Prøvetagning / dokumentation af udslip Mængdevurdering af udslip Retablering Rensning af hårde overflader ved afspuling med (varmt) vand (forurenet vand skal opsamles) Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Thor Sandersen Side 17

20 Aktionskort 6: Slukningsvand på virksomhed Miljøindsats 1. Sluk branden 2. Afværgeforanstaltninger Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold, eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning) Opsugning af væske/spild/slukningsvand evt. med slamsuger Afpropning af markdræn/kloak/regnvandsledning Afdækning af afløbsriste med vandfyldte plastposer 3. Kritiske faktorer Markdræn / kloakledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient / rensningsanlæg Sårbar natur / grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslægen Forsikringsselskab/vagtordning Virksomhedsleder Assistance Entreprenør / vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (slukningsvand) Mængdevurdering Retablering Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Thor Sandersen Side 18

21 Bilag 4. Kontaktoplysninger OVERSIGT: Bilag 4-1: Tårnby Kommune, nabokommuner Bilag 4-2: Myndigheder, offentlige virksomheder mm Bilag 4-3: Private selskaber assistance mm Bilag 4-4: Forsikringsselskaber Bilag 4-1. Tårnby Kommune, nabokommuner Navn / funktion Telefon arbejde Mobil / privat ALARM Central 112 Tårnby Kommune Kommunal-direktør: Klavs Gross Teknisk Chef: Betina H. Grimm Tekn. Sekretariat: Kontorchef Helle Myhre Afdelingsl. Viviane Mortensen (Plan, Byg og Miljø) taarnby.dk Tårnby Brandvæsen - vagthavende taarnby.dk Miljø-ALARM (Brandvæsenet) Beredskabschef Henning Vestergaard Viceberedskabschef: Per Jacobsen MILJØVAGT NORMAL TID Materiel-gården HAVNE: Havnefoged Dragør Kommune Dragør Brandvæsen Dragør Brandvæsen - Beredskabschef Dragør Kommune, Miljøvagt (v/tårnby Kommune) Københavns Kommune Københavns Brandvæsen Vagtcentral København Kommune, Miljøvagt Tårnby Forsyning A/S Forsyning andre Tårnby Forsyning Vand A/S (Jørgen Pedersen) Tårnby Forsyning Spildevand A/S (Teddy Jenfort) Tårnby Forsyning Varme A/S(Jørgen Pedersen) Tårnby Renseanlæg (Teddy Jenfort) DONG Energy EL. (Katastrofe) DONG Energy Naturgas (Katastrofe) DONG Energy Bygas (Katastrofe) Thor Sandersen Side 19

22 Bilag 4-2. Myndigheder, offentlige virksomheder mm Navn og funktion Telefon - arbejde Alarmcentralen 112 STATSLIGE INSTITUTIONER o.l.: Beredskabsstyrelsen Sjælland (FM) Bag Bakkerne 26, 4700 Næstved Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsen, Kemisk Beredskab DØGNVAGT SOK. Søværnets Operative Kommando (kun kontortid) Hjemmeværnet Døgn-nummer Civilforsvarets Laboratorium Københavns Politi Räddningstjänsten Syd, Sverige Miljøstyrelsen (MM) Anmeldelse af olieuheld mhp refusion Fax: Danmarks Miljøundersøgelser (olieprøver til opbevaring /analyse) DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (Erstatter DMU 2011) Naturstyrelsen, Nordsjælland (aflivning olie-fugle) Jægersborg Statsskovdistrikt Skovfoged Sven Norup Kystdirektoratet Metroselskabet - Kontrolcentral Fiskeridirektoratet (M FLF) DØGNVAGT Fiskerikontrollen _ Roskilde Arbejdstilsynet (AM) call center Vejdirektoratet (TM) Trafikinformationscenteret TIC/DØGNVAGT Københavns Lufthavn ALARM Øresundskonsortiet Statens Institut for Strålebeskyttelse (RISØ) (UM) ALARM Mobil / privat Statens Seruminstitut (MSF) Statens Veterinære Serumslaboratorie REGIONALE INSTITUTIONER: Bispebjerg Hospital - Giftlinien Rigshospitalet - Giftcentralen Region Hovedst. -Embedslægeinstitutionen Region Hovedst. - Jord og Råstof BEHANDLINGSANLÆG: Amager Forbrænding Kræftværksvej 31, 2300 København S KMC Kalvebod Miljøcenter Selinevej Kbh. S. SMOKA Prøvestenen U-vej 7, 2300 Kbh. S. Vestforbrænding Thor Sandersen Side 20

23 Bilag 4-3. Private selskaber assistance mm Navn og funktion Telefon arbejde GEOTEKNIK og JORDPRØVER: Dansk Geoteknik GEO Geoteknisk Institut DSB Geo-og Miljøteknik Dansk Geo-servEx Geoteknik og jordprøver Niras Cowi Rambøll Orbicon Mobil / privat DYRLÆGER: Helle Poder / Carsten Poder ENTREPRENØRER - LOKALE Falck Falck Vagtcentral Dansk Autohjælp SLAMSUGERFIRMAER: BEHANDLINGSANLÆG: Kommunekemi LABORATORIER: Dansk Teknologisk Institut AnalyTech Eurofins Danmark A/S JT Service. Jordprøve afhentning UDSTYR og KEMIKALIER: OG Maskiner A/S. Strandrensning Ole Mikkelsen A/S. (Jylland). Strandrensning Thor Sandersen Side 21

24 Bilag 4-4. Forsikringsselskaber Her kan du finde forsikringsselskabernes telefonnumre og se hvilke samarbejdspartnere de benytter til følgeskadebekæmpelse Region Hovedstaden FORSIKRINGS-SELSKAB FØLGESKADE-FIRMA NAVN HOVEDNUMMER DØGNVAGT-NR. NAVN DØGNVAGT-NR ALKA forsikring SSG ALKA forsikring Dansk Industri & Skadeservice A/S Alm. Brand Polygon Aros Forsikring Skadeservice Danmark Bauta Forsikring ISS BG Forsikring Skadeservice Danmark Codan ISS Danske Forsikring Skadeservice Danmark Fair Forsikring Skadeservice Danmark FDM Forsikring ISS Focus Forsikring Skadeservice Danmark GF Forsikring Skadeservice Danmark HF Forsikring Tune Skadeservice If Skadeforsikring Dansk Industri & Skadeservice A/S If Skadeforsikring ISS Damage Control If Skadeforsikring Polygon A/S Kommune Forsikring Skadeservice Danmark Købstædernes Forsikring SSG A/S Lærerstandens ISS Brandforsikring Nykredit Forsikring ISS Nykredit Forsikring Polygon A/S Topdanmark Skadeservice Danmark Topdanmark Polygon A/S Tryg SSG Tryg Skadeservice Danmark Tryg Pro Industri- og Skadeservice Tryg Thorøa Industri & Skadeservice Oliebranchens Døgnservice (Top Danmark) Oliebranchens Miljøpulje - Villaolietanke Thor Sandersen Side 22

25 Bilag 5: Materielliste Der henvises til: Tårnby Kommunes BEREDSKABSPLAN Kan eventuelt suppleres her. STED / MATERIELBETEGNELSE Int nr. UDSTYR TOTALVÆGT Bemærkninger Thor Sandersen Side 23

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Kontakt og telefonliste Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Bilag nr. R2 Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

Bilag nr. R2 Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2 Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Kontakt og telefonliste Bilag nr. R2 Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR STRANDRENSNING

BEREDSKABSPLAN FOR STRANDRENSNING TÅRNBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR STRANDRENSNING 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen. v/thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 2 1. PLANENS

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Beredskabsplan - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne og Teknik, december 2009 BEREDSKABSPLAN for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Indholdsfortegnelse Afsnit : Side

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere