TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 VEDLIGEHOLDELSE AF BEREDSKABSPLAN ALARMERINGSFASEN ORGANISERING AF INDSATSEN HÅNDTERING AF INDSATSEN INFORMATION...7 BILAG 1: SKEMA TELEFONISK ANMELDELSE AF FORURENING...8 BILAG 2: SKEMA: INTERN UHELDSRAPPORT...9 BILAG 3: AKTIONSKORT AKTIONSKORT 1: OLIEUDSLIP PÅ JORD AKTIONSKORT 2: OLIEUDSLIP I FERSKVAND AKTIONSKORT 3: KEMIKALIEUDSLIP PÅ JORD AKTIONSKORT 4: KEMIKALIEUDSLIP I FERSKVAND AKTIONSKORT 5: OLIE- OG KEMIKALIEUDSLIP PÅ VIRKSOMHED AKTIONSKORT 6: SLUKNINGSVAND PÅ VIRKSOMHED BILAG 4. KONTAKTOPLYSNINGER...19 BILAG 4-1. TÅRNBY KOMMUNE, NABOKOMMUNER BILAG 4-2. MYNDIGHEDER, OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER MM BILAG 4-3. PRIVATE SELSKABER ASSISTANCE MM BILAG 4-4. FORSIKRINGSSELSKABER BILAG 5: MATERIELLISTER...23 Thor Sandersen Thor Sandersen Side 1

4 Thor Sandersen Indledning Kommuner skal i henhold til Beredskabslovens 25 1 udarbejde en beredskabsplan. Dette er den del af planen, som vedrører akutte miljøuheld. Planens målsætning er, at Natur & Miljø indenfor forvaltningens kompetenceområde yder en kvalificeret natur- og miljøfaglig bistand til beredskabet i forbindelse med miljøuheld. Planen er udarbejdet af Natur- og Miljøafdelingen i samarbejde med Tårnby Brandvæsen, og beskriver opgaverne for Natur- & Miljø-afdelingen i forbindelse med miljø-uheld, der involverer forvaltningen eller en eksternt tilknyttet miljørådgiver. Planens primære målgruppe er Tårnby Brandvæsen, idet der beskrives den miljømæssige side af akutindsatsen i form af aktionskort for forskellige miljø-uheldsscenarier. Kommunen udarbejder desuden iht. Lov om beskyttelse af havmiljøet 35, stk. 2 2 en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger, og bekæmpelse af forurening af havne i tilfælde af forurening. Lovens formål er at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Planen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. august Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen. Thor Sandersen Side 2

5 Vedligeholdelse af beredskabsplan Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode (Beredskabsloven 25, stk. 3). Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen. (Beredskabsloven 25, stk. 3). Planen skal endvidere revideres i forhold til Tårnby Kommunens overordnede Beredskabsplan. Reviderbart dokument: v1. Hovedansvarlig: Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen. Praktisk ansvarlig: Tårnby Kommune Plan, Byg og Miljø. R E T T E L S E S B L A D Nr. Dato Ansvarlig Beskrivelse af ændring Thor Sandersen Side 3

6 1. Alarmeringsfasen 1.1 AKUT Alarmering til 112 AKUT - alarmering af miljøuheld sker til alarmcentralen på telefon 112. Alarmcentralen alarmerer: Københavns Politi Tårnby Brandvæsen Indsatslederen ved Tårnby Brandvæsen kontakter efter behov: Natur & Miljø (inden for normal arbejdstid) 1.2 AKUT ALARMERING TIL TÅRNBY KOMMUNE - Natur & Miljø Hvis AKUT alarmering indløber til Natur & Miljø i arbejdstiden på vagttelefonen udenom Alarmcentralen eller Tårnby Brandvæsen, følges nedenstående retningslinjer: Miljøvagten modtager anmeldelsen og noterer oplysningerne på skemaet Telefonisk anmeldelse af forurening (bilag 1). Ved større uheld kontaktes alarmcentralen på med henblik på at sikre en forsvarlig håndtering af forløbet. Ved mindre uheld kontaktes indsatslederen ved Tårnby Brandvæsen for at afklare situationen. Ved grænseoverskridende forurening kontaktes miljøvagten i de(n) berørte nabokommune(r) straks. Thor Sandersen Side 4

7 2. Organisering af indsatsen. Såfremt indsatslederen vurderer, at omfanget af miljøuheldet påkræver miljømæssig assistance (i.e. miljømæssig rådgivning, vurdering af akutindsats, kildeopsporing, entreprenørassistance, eventuelle renseforanstaltninger, indsamling af prøver og anden dokumentation), kontaktes følgende: Indenfor normal arbejdstid Der er udpeget en række medarbejdere inden for alle grupper i Natur & Miljø, som på skift fungerer som vagt inden for normal arbejdstid telefon-nummer: Udenfor normal arbejdstid Se telefonlisten (bilag 4). Indsatsleder tilser at uheldsrapport tilgår Natur- og miljøafdelingen. Natur & Miljø kontaktes eller tilkaldes ved uheld som omfatter emne-områderne: 1. Jord og grundvand forurening af veje, arealer, grundvand, brønde og boringer. 2. Recipienter forurening af dræn, kloaker, regnvandsbassiner, overfaldsbygværker, renseanlæg, vandløb og vådområder. 3. Søer forurening af vandhuller og større søområder. 4. Virksomheder forurening på virksomheden i f. m. spild og brand. 5. Luften ulovlige afbrændinger, udslip af farlige gasser, lugtgener. 6. Havet, kyst / strand, havn (henviser til Beredskabsplan for Strandsanering i h. t.) Havmiljøloven) For at beskrive den miljømæssige side af akut-indsatsen for Tårnby Brandvæsen, er der udarbejdet 6 aktionskort (bilag 3) for følgende scenarier: 1. Olieudslip på jord. 2. Olieudslip i ferskvand. 3. Kemikalieudslip på jord. 4. Kemikalieudslip i ferskvand. 5. Olie- og kemikalieudslip på virksomhed. 6. Slukningsvand på virksomhed. Thor Sandersen Side 5

8 3. Håndtering af indsatsen I forbindelse med indsatsen på skadestedet har Natur & Miljø følgende opgave: 1. Kontakte indsatsleder, modtage situationsrapport og aftale det videre forløb. 2. Bistå indsatslederen med miljøtekniske råd og vejledning. 3. Opspore forureningskilden i fornødent omfang, hvis denne ikke er kendt. 4. Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 5. Agere forbindelsesled til kommunens øvrige vagtordninger (renseanlæg, vandværker). 6. Rekvirere assistance fra private og offentlige entreprenører efter indsatslederens anmodning. 7. Underrette andre myndigheder eller instanser efter indsatslederens anmodning. Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur & Miljø. Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab. Der udarbejdes en uheldsrapport efter retningslinjerne i bilag 2, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur & Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse). Thor Sandersen Side 6

9 4. Information Information af presse og offentlighed i øvrigt varetages på skadestedet af politiet hhv. indsatsleder. Efterfølgende supplerende informationer under oprydnings- og myndighedsfasen udsendes af Natur & Miljø efter koordinering med politiet hhv. indsatsleder. Den enkelte medarbejder kan dog ved mindre uheld som udgangspunkt udtale sig til pressen om faktuelle oplysninger, dvs. ikke skyldspørgsmål og lignende. Ved større uheld med omfattende miljøeffekter, samt i krisesituationer, lægges information ud på kommunens hjemmeside under nyheder, og samtidig underrettes teknisk chef samt leder for Natur & Miljø. Informationer til Direktion, Borgmester samt øvrige forvaltninger i organisationen varetages af teknisk chef. Ved forurening som passerer kommunegrænsen underrettes Miljøvagten i de(n) relevante nabokommune(r) i henhold til telefonlisten. Ved uheld som kan medføre risiko for menneskers sundhed, inddrages Embedslægerne Hovedstaden og/eller Arbejdstilsynet. Ved forurening fra en virksomhed eller et anlæg, der er omfattet af statens tilsyn, underrettes Miljøcenter Roskilde, Plantedirektoratet, Fødevareregionen og/eller anden relevant myndighed. Thor Sandersen Side 7

10 Bilag 1: Skema Telefonisk anmeldelse af forurening Anmelders navn Anmelders adresse Anmelders telefon nr. Fast Net Mobil Arbejde Skadevolders navn Skadevolders adresse Skadevolders telefon nr. Fast Net Mobil Arbejde Uheldssted Uheldets art Stof-type UN-nr Mængde Uheldstidspunkt Observationstidspunkt Anmeldelse modtaget Dato Kl. Af: Anmeldelse videregivet Dato Kl. Af: Bemærkninger: Anvendes af Tårnby Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Thor Sandersen Side 8

11 Bilag 2: Skema: Intern Uheldsrapport Side 1 / 3 Dato: Journalnummer: Dato: Klokken: Via: Tilkaldetidspunkt Uheldssted Uheldstidspunkt Uheldsart Stoftype ANMELDER Navn / Firma Kontaktperson Telefon Mobil Adresse Nummer / etage Postnummer By SKADEVOLDER Navn / Firma Kontaktperson Telefon Mobil Adresse Nummer / etage Postnummer By Thor Sandersen Side 9

12 BILAG 2, Side 2 / 3 RAPPORT LOG Tidspunkt Hændelse / Aktivitet / Underretning ASSISTANCE Assisterende Tårnby Brandvæsen Tårnby Forsyning A/S Privat 1 Privat 2 Ja/Nej Hvem / Kontakt Thor Sandersen Side 10

13 BILAG 2, Side 3 / 3 DOKUMENTATION KORT OG FOTOs mm. SKITSE (Hvis aktuelt) VIDERE FORANSTALTNING / SAGSBEHANDLING Foranstaltning / sagsbehandling Ansvarlig SAGSBEHANDLER Navn Initialer Telefon Thor Sandersen Side 11

14 Bilag 3: Aktionskort 1 6 Aktionskort 1: Olieudslip på jord Miljøindsats 1. Lokalisér forureningskilde og stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger 3 Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning eller med indføring af vand under olien) Etablering af afbrydningsgrøft ved højtliggende grundvandsspejl (mindre end 3 m dybde) Opsamling af fri olie (opsugningsmateriale, slamsuger) Afpropning af dræn/kloak/regnvandsledning (stop evt. pumpestation) Afdækning af afløbsriste med plast og jorddække Opgravning af oliemættet jord til container eller anden plads med tæt belægning (overdækkes) Afdækning af forurenet areal med presenning 3. Kritiske faktorer Markdræn/kloakledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient/rensningsanlæg Tilstrømmende overfladevand Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab/vagtordning Grundejer(e) Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (jord) Mængdevurdering af udslip, opgravet jord Retablering Beluftning af jorden ved pløjning / harvning Gødskning med NPK-gødning til fremme af mikrobiologisk nedbrydning Rensning af hårde overflader ved afspuling med (varmt) vand (olie/vandemulsion skal opsamles) Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø 3 Oprensningsteknik ved oliespild på land. Orientering nr. 9, Miljøstyrelsen 1985 (113 sider) side / Thor Sandersen Side 12

15 Aktionskort 2: Olieudslip i ferskvand Miljøindsats 1. Lokalisér forureningskilde og stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger 4 ( Tømning af evt. defekt beholder Afpropning af evt. olieholdigt udløb Inddæmning af forurening i stadig strømmende vandløb (etablering af spadespærre, jorddæmning, halmspærring, netspærring, flydespærring) Inddæmning af olie i stillestående vand (etablering af flydespærring evt. kombineret med spærring ved søens afløb, tilse evt. forsinkelsesbassin med dykket afløb ) Opsamling af fri olie (opsugningsmateriale, olieskimmer, olieudskiller, sugehoved, slamsuger) 3. Kritiske faktorer. Specielle sårbare recipienter / gydebanker Benzindampe eller emulgerede stoffer 4. Varsling. Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab Grundejer(e) Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Affaldsmodtager Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (olieholdigt udløb) Mængdevurdering af udslip Dokumenter sammenhæng mellem kilde og forurening i recipient Retablering Gennemspuling af rørlægninger og vandløb kan overvejes Flydespærring bibeholdes om nødvendigt et passende tidsrum efter forureningen efter aftale med Natur og Miljø Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø 4 Oprensningsteknik ved oliespild på land. Orientering nr. 9, Miljøstyrelsen 1985, side 35 76). Thor Sandersen Side 13

16 Aktionskort 3: Kemikalieudslip på jord Miljøindsats 1. Lokalisér forureningskilde og stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning eller med indføring af vand under ikke vandopløselig kemikalie, evt. opsamling i regnvandsledning) Opsugning af væske/spild med slamsuger Afpropning af dræn/kloak/regnvandsledning. Afdækning af afløbsriste med vandfyldte plastposer Opgravning af kemikaliemættet jord til container eller anden plads med tæt belægning (overdækkes) Afdækning af forurenet areal med presenning 3. Kritiske faktorer Evt. dampe af stoffet Markdræn/kloakledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient/rensningsanlæg Tilstrømmende overfladevand Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab/vagtordning Grundejer(e) Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Affaldsmodtager Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (vand, jord) Mængdevurdering af udslip, evt. opgravet jord Retablering Rensning af hårde overflader ved afspuling med (varmt) vand (vandopløselig kemikalie skal opsamles) Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Thor Sandersen Side 14

17 Aktionskort 4: Kemikalieudslip i ferskvand Side 1 / 2 Miljøindsats Ekstrem hurtig reaktion er nødvendig grundet spredningen og mulig giftvirkning i vandløbet. Fortynding til ikke-dræbende koncentration eller afspærring og oppumpning i meget små vandløb er ofte bedste løsninger. 1. Indhent om muligt følgende data fra anmelder Tids- og stedsangivelse for konstateret forurening Kemikaliets art, kode og koncentration Kildens placering og størrelse Udstrømningshastighed (l/sek) Hvornår har forureningsfanen nået vandløbet / søen Hvor omfattende er udslippet (m3) Er der konstateret effekter på recipienten Er der konstateret lugt, eller misfarvning af vandet, hvilken 2. Lokaliser forureningskilde og stands udslip 3. Kontakt Natur & Miljø med henblik på vurdering af udslip og fastlæggelse af indsats og afværgeforanstaltninger 4. Indsatspunkter nedstrøms konstateret forurening lokaliseres omgående i kortdata, og afværgeforanstaltninger vurderes. Entreprenør rekvireres og sendes til indsatspunkt med observationsmand fra beredskabet 5. Hold 1: Koncentrerer sig om forebyggende arbejde ved udvalgte indsatspunkter, samt overvågning af relevante parametre Hold 2: Koncentrerer sig (sideløbende med hold 1) om lokalisering og inddæmning af forureningen ved kilden Nærmere beskrivelse af holdindsats på bagsiden 6. Afværgeforanstaltninger Sikring af evt. defekt beholder, evt. tømning til under kritisk niveau Afpropning af evt. afløb eller udløb med forurenet vand Inddæmning af forurening i stadig strømmende vandløb (etablering af spadespærre, jorddæmning) Opsamling af forurenet vand (slamsuger) 7. Kritiske faktorer Evt. dampe af stoffet Målsatte vandløb og alle søer Varsling Forsikringsselskab/vagtordning Assistance Entreprenør/vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto. Kortskitse/notater/hændelsesforløb. Konstatering af fiskedød Prøvetagning. Mængdevurdering af udslip. Dokumentér sammenhæng mellem kilde og forurening i recipient Retablering Evt. gennemspuling af rørlægning eller mindre vandløb med rent vand Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Aktionskort 4: Kemikalieudslip i ferskvand 5 Se: De statslige vandplaner for Øresund og Køge Bugt. Thor Sandersen Side 15

18 Aktionskort 4. Side 2 / 2. Nærmere beskrivelse af indsats - Indsatspunkter er nedstrøms konstateret forurening, som lokaliseres omgående i kortdata. Regn med en vandhastighed på 1 m/s. - Vurder om muligt hvor langt forureningen er nået i vandløbet. - Vurder det aktuelle stofs akutte giftvirkning og langtidspåvirkning af recipienter. - Vurder hvilke recipienter det er realistisk at lave indsats overfor, og muligt indsatspunkt vælges. - Observatører sendes ud til indsatspunkter ved usikre anmeldelser (melding: vandløbet ser forurenet ud!). - Ved sikre større forureninger indkaldes entreprenør med rendegraver omgående med afspærrende materiel til forhåndsvurderet bedste indsats-punkt. Afhængig af stoffets karakter og koncentration samt vandløbets vandføringsevne vælges enten afspærring og fortynding, afspærring og oppumpning (på mark eller opsamling), eller accept af at afgrænsning af forurening er urealistisk eller unødvendig. - Flydestoffer stoppes med flydespærring på sted med roligt vand, emulgerede eller opløste stoffer tilbage-holdes med fuld spærring. Hold 1 (observatør og entreprenør) tager omgående til indsatspunkt(er) nedstrøms konstateret forurening med rendegraver og afspærrende materiel. Observatør går op langs vandløbet fra indsatspunktet og observerer vandløbet for forurenende stoffer, evt. døde fisk og foretager om muligt målinger i vandløbet. Observatør anmoder entreprenør omgående om afspærring hvis forureningen registreres opstrøms indsatspunkt. Er der flere realistiske indsatspunkter, sendes entreprenør og observatør til begge punkter. Ved etablering af afspærring tilkaldes forstærkning med ekstra udstyr, afhængig af de vandmængder der måtte passere indsatspunktet. (Slamsuger til oppumpning og udsprøjtning på landbrugsjord eller opsamling). Hold 2 koncentrerer sig, (sideløbende med hold 1), om lokalisering og inddæmning af forureningen ved kilden, som ved ethvert andet forureningsuheld. Løbende udveksling af informationer om tilstanden mellem indsatspunkter er nødvendig for optimal indsats. Udstyr Udstyr til måling af relevante parametre medbringes. Thor Sandersen Side 16

19 Aktionskort 5: Olie- og kemikalieudslip på virksomhed Miljøindsats 1. Stands udslip 2. Afværgeforanstaltninger Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af vold, opsamling i kunstig sump) Afdækning af afløbsriste med vandfyldte plastposer Opsugning af spild med opsugningsmateriale eller slamsuger evt. i afproppede afløbsbrønde 3. Kritiske faktorer Interne afløbsledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient/rensningsanlæg Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslæge Forsikringsselskab/vagtordning Virksomhedsejer Assistance Entreprenør / vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater / hændelsesforløb Prøvetagning / dokumentation af udslip Mængdevurdering af udslip Retablering Rensning af hårde overflader ved afspuling med (varmt) vand (forurenet vand skal opsamles) Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Thor Sandersen Side 17

20 Aktionskort 6: Slukningsvand på virksomhed Miljøindsats 1. Sluk branden 2. Afværgeforanstaltninger Tømning af evt. defekt beholder Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold, eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning) Opsugning af væske/spild/slukningsvand evt. med slamsuger Afpropning af markdræn/kloak/regnvandsledning Afdækning af afløbsriste med vandfyldte plastposer 3. Kritiske faktorer Markdræn / kloakledninger Lokale vandforsyningsboringer og brønde Udledning til recipient / rensningsanlæg Sårbar natur / grundvand i lokalområdet 4. Varsling Tårnby Forsyning A/S Embedslægen Forsikringsselskab/vagtordning Virksomhedsleder Assistance Entreprenør / vognmand Natur & Miljø Politi (efterforskning) Dokumentation Foto Kortskitse/notater/hændelsesforløb Prøvetagning (slukningsvand) Mængdevurdering Retablering Opfølgning Overlevering af dokumentation til Natur & Miljø Kopi af udrykningsrapport fremsendes til Natur & Miljø Thor Sandersen Side 18

21 Bilag 4. Kontaktoplysninger OVERSIGT: Bilag 4-1: Tårnby Kommune, nabokommuner Bilag 4-2: Myndigheder, offentlige virksomheder mm Bilag 4-3: Private selskaber assistance mm Bilag 4-4: Forsikringsselskaber Bilag 4-1. Tårnby Kommune, nabokommuner Navn / funktion Telefon arbejde Mobil / privat ALARM Central 112 Tårnby Kommune Kommunal-direktør: Klavs Gross Teknisk Chef: Betina H. Grimm Tekn. Sekretariat: Kontorchef Helle Myhre Afdelingsl. Viviane Mortensen (Plan, Byg og Miljø) taarnby.dk Tårnby Brandvæsen - vagthavende taarnby.dk Miljø-ALARM (Brandvæsenet) Beredskabschef Henning Vestergaard Viceberedskabschef: Per Jacobsen MILJØVAGT NORMAL TID Materiel-gården HAVNE: Havnefoged Dragør Kommune Dragør Brandvæsen Dragør Brandvæsen - Beredskabschef Dragør Kommune, Miljøvagt (v/tårnby Kommune) Københavns Kommune Københavns Brandvæsen Vagtcentral København Kommune, Miljøvagt Tårnby Forsyning A/S Forsyning andre Tårnby Forsyning Vand A/S (Jørgen Pedersen) Tårnby Forsyning Spildevand A/S (Teddy Jenfort) Tårnby Forsyning Varme A/S(Jørgen Pedersen) Tårnby Renseanlæg (Teddy Jenfort) DONG Energy EL. (Katastrofe) DONG Energy Naturgas (Katastrofe) DONG Energy Bygas (Katastrofe) Thor Sandersen Side 19

22 Bilag 4-2. Myndigheder, offentlige virksomheder mm Navn og funktion Telefon - arbejde Alarmcentralen 112 STATSLIGE INSTITUTIONER o.l.: Beredskabsstyrelsen Sjælland (FM) Bag Bakkerne 26, 4700 Næstved Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsstyrelsen, Kemisk Beredskab DØGNVAGT SOK. Søværnets Operative Kommando (kun kontortid) Hjemmeværnet Døgn-nummer Civilforsvarets Laboratorium Københavns Politi Räddningstjänsten Syd, Sverige Miljøstyrelsen (MM) Anmeldelse af olieuheld mhp refusion Fax: Danmarks Miljøundersøgelser (olieprøver til opbevaring /analyse) DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (Erstatter DMU 2011) Naturstyrelsen, Nordsjælland (aflivning olie-fugle) Jægersborg Statsskovdistrikt Skovfoged Sven Norup Kystdirektoratet Metroselskabet - Kontrolcentral Fiskeridirektoratet (M FLF) DØGNVAGT Fiskerikontrollen _ Roskilde Arbejdstilsynet (AM) call center Vejdirektoratet (TM) Trafikinformationscenteret TIC/DØGNVAGT Københavns Lufthavn ALARM Øresundskonsortiet Statens Institut for Strålebeskyttelse (RISØ) (UM) ALARM Mobil / privat Statens Seruminstitut (MSF) Statens Veterinære Serumslaboratorie REGIONALE INSTITUTIONER: Bispebjerg Hospital - Giftlinien Rigshospitalet - Giftcentralen Region Hovedst. -Embedslægeinstitutionen Region Hovedst. - Jord og Råstof BEHANDLINGSANLÆG: Amager Forbrænding Kræftværksvej 31, 2300 København S KMC Kalvebod Miljøcenter Selinevej Kbh. S. SMOKA Prøvestenen U-vej 7, 2300 Kbh. S. Vestforbrænding Thor Sandersen Side 20

23 Bilag 4-3. Private selskaber assistance mm Navn og funktion Telefon arbejde GEOTEKNIK og JORDPRØVER: Dansk Geoteknik GEO Geoteknisk Institut DSB Geo-og Miljøteknik Dansk Geo-servEx Geoteknik og jordprøver Niras Cowi Rambøll Orbicon Mobil / privat DYRLÆGER: Helle Poder / Carsten Poder ENTREPRENØRER - LOKALE Falck Falck Vagtcentral Dansk Autohjælp SLAMSUGERFIRMAER: BEHANDLINGSANLÆG: Kommunekemi LABORATORIER: Dansk Teknologisk Institut AnalyTech Eurofins Danmark A/S JT Service. Jordprøve afhentning UDSTYR og KEMIKALIER: OG Maskiner A/S. Strandrensning Ole Mikkelsen A/S. (Jylland). Strandrensning Thor Sandersen Side 21

24 Bilag 4-4. Forsikringsselskaber Her kan du finde forsikringsselskabernes telefonnumre og se hvilke samarbejdspartnere de benytter til følgeskadebekæmpelse Region Hovedstaden FORSIKRINGS-SELSKAB FØLGESKADE-FIRMA NAVN HOVEDNUMMER DØGNVAGT-NR. NAVN DØGNVAGT-NR ALKA forsikring SSG ALKA forsikring Dansk Industri & Skadeservice A/S Alm. Brand Polygon Aros Forsikring Skadeservice Danmark Bauta Forsikring ISS BG Forsikring Skadeservice Danmark Codan ISS Danske Forsikring Skadeservice Danmark Fair Forsikring Skadeservice Danmark FDM Forsikring ISS Focus Forsikring Skadeservice Danmark GF Forsikring Skadeservice Danmark HF Forsikring Tune Skadeservice If Skadeforsikring Dansk Industri & Skadeservice A/S If Skadeforsikring ISS Damage Control If Skadeforsikring Polygon A/S Kommune Forsikring Skadeservice Danmark Købstædernes Forsikring SSG A/S Lærerstandens ISS Brandforsikring Nykredit Forsikring ISS Nykredit Forsikring Polygon A/S Topdanmark Skadeservice Danmark Topdanmark Polygon A/S Tryg SSG Tryg Skadeservice Danmark Tryg Pro Industri- og Skadeservice Tryg Thorøa Industri & Skadeservice Oliebranchens Døgnservice (Top Danmark) Oliebranchens Miljøpulje - Villaolietanke Thor Sandersen Side 22

25 Bilag 5: Materielliste Der henvises til: Tårnby Kommunes BEREDSKABSPLAN Kan eventuelt suppleres her. STED / MATERIELBETEGNELSE Int nr. UDSTYR TOTALVÆGT Bemærkninger Thor Sandersen Side 23

5.9.1 Miljøberedskabsplan

5.9.1 Miljøberedskabsplan 5.9.1 Miljøberedskabsplan Rudersdal Kommune Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Alarmeringsfasen... 4 2. Organisering af indsatsen... 5 3. Håndtering af indsatsen... 6 4. Information og underretning...

Læs mere

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Kontakt og telefonliste Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Bilag nr. R2 Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Bilag nr. R2 Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2 Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Kontakt og telefonliste Bilag nr. R2 Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR STRANDRENSNING

BEREDSKABSPLAN FOR STRANDRENSNING TÅRNBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR STRANDRENSNING 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen. v/thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 2 1. PLANENS

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Kontakt og telefonliste Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Bilag nr. R2 Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 Spildevandsberedskab i Afsnit : Side : 1 Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 FØRSTE DEL Indledning Beredskabsplanen for spildevand er en del af kommunes overordnede beredskabsplan. Denne beredskabsplan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Version 2013/14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 OPBYGNING AF PLANEN... 3 1.3 RAMMER FOR KOMMUNERNES

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Alarmering Indsats Litteratur Bilag

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald  Alarmering Indsats Litteratur Bilag Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald December 2004 Indhold Forord... 2 Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Peroxiddannende kemikalier... 3 Overtryksdannende kemikalier... 4 Regulering...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Version 0 22. marts 2011 Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Normalt beredskab før regnen /oversvømmelsen...5

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Manual. - for samarbejdet mellem kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi om miljøsagers behandling

Manual. - for samarbejdet mellem kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi om miljøsagers behandling Manual - for samarbejdet mellem kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi om miljøsagers behandling Fremsendelse af anmeldelser Kommunen fremsender anmeldelser med bilag i papirform. Anmeldelsen udfærdiges

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads.

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads. KOMMISSORIUM 1. marts 2010 CSB/IBE Sagsnr.: 2009/013818 Sagsbehandler: PHS Baggrund for evalueringen Den 17. oktober 2009 udbrød der brand på Toelt Losseplads i Nordsjælland. Branden krævede mange ressourcer

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Søtransport af farligt gods

Søtransport af farligt gods Søtransport af farligt gods Involverede myndighederne En række sektormyndigheder er involveret i søtransport af farligt gods. Søfartsstyrelsen, for godkendelse af- og tilsyn med danske skibe, samt kontrol

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47 1 of 11 Beredskabsplan for Tøstrupvej 47 Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...7 STRØMSVIGT...8 TRANSPORT

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Beredskabsplan for kystforurening Læsø Kommune

Beredskabsplan for kystforurening Læsø Kommune Beredskabsplan for kystforurening Læsø Kommune Læsø Kommune Teknisk Forvaltning 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Diagram med alarmeringsprocedure Side 4 3. Anmeldelse til Miljøstyrelsen

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere