Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune Helsingør Kommune. Regulativ for erhvervsaffald. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for erhvervsaffald. Juni 2013"

Transkript

1 Regulativ fr erhvervsaffald Helsingør Kmmune Helsingør Kmmune Regulativ fr erhvervsaffald Juni 2013

2 Udarbejdet af: Helsingør Kmmune Center fr Teknik g Miljø Mørdrupvej Helsingør Telefn: Web: Juni 2013 Redaktin: Laust Bas, Center fr Teknik g Miljø Ltte Wammen Rahbek, Frsyning Helsingør Indledning Dette er regulativet fr erhvervsaffald gældende fr virksmheder g institutiner i Helsingør Kmmune fra Regulativet er udarbejdet i henhld til de nye regler fr natinale standardregulativer, jf. kapitel 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2011 m affald. Det er således lvpligtigt, at regulativet udarbejdes i verensstemmelse med de paradigmer, der er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Regulativ fr erhvervsaffald er således udarbejdet efter bekendtgørelsens bilag 10. Efter Kmmunalbestyrelsens vedtagelse af regulativet skal teksten indtastes i NSTAR, der er den natinale database fr kmmunernes affaldsregulativer.

3 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 I Generel del Frmål m.v Lvgrundlag Definitiner Registrering af udenlandske virksmheder Gebyrer Klage m.v Overtrædelse g straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 5 II Særlig del Ordning fr dagrenvatinslignende affald Ordning fr genbrugspladser Ordning fr ikke-genanvendeligt farligt affald Ordning fr klinisk risikaffald Ordning fr ikke-genanvendeligt PVC-affald Ordning fr frbrændingsegnet affald Ordning fr depneringsegnet affald Ordning fr emballeret farligt affald Ordning fr affald fra lie- g benzinudskillere Ordning fr støvende asbest Ordning fr jrd, der er affald Ordning fr anvisning af affald

4 I Generel del 1 Frmål m.v. Frmålet med dette regulativ er at fastsætte regler fr håndtering af affald fra virksmheder i Helsingør Kmmune med henblik på at frebygge frurening, uhygiejniske frhld fr miljø g mennesker samt begrænse ressurceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Frmålet er endvidere efter miljøbeskyttelseslven at fastsætte regler m de kmmunale affaldsrdningers mfang g tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere g skabe rammerne fr velfungerende kmmunale rdninger, herunder nrmere de praktiske frhld i frbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen g -håndteringen. De beskrevne rdninger i regulativet mfatter ikke kildesrteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, sm er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksmhed benytter den kmmunale genbrugsplads, skal bestemmelserne fr denne rdning dg verhldes. 2 Lvgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhld til gældende miljølvgivning, herunder navnlig: Lv m miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelseslven). Bekendtgørelse m affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse m markedsføring af elektrisk g elektrnisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk g elektrnisk udstyr (elektrnikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse m batterier g akkumulatrer g udtjente batterier g akkumulatrer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse m depneringsanlæg (depneringsbekendtgørelsen). 3 Definitiner De definitiner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitiner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Virksmheder g institutiner, der ikke er mfattet af regulativ fr erhvervsaffald jf. definitinerne i affaldsbekendtgørelsens (institutiner m.v. uden CVR-nummer ), er mfattet af Regulativ fr hushldningsaffald. 4 Registrering af udenlandske virksmheder Udenlandske virksmheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsprducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hs kmmunalbestyrelsen med henblik på pkrævning af affaldsgebyr m.v. 5 Gebyrer Kmmunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhld til miljøbeskyttelseslven samt affaldsbekendtgørelsen. Kmmunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på vennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Helsingør Kmmunes hjemmeside. 6 Klage m.v. Kmmunalbestyrelsens afgørelser i henhld til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes fr anden administrativ myndighed. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslven, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser efter miljøbeskyttelseslven kan efter miljøbeskyttelseslven, medmindre andet fremgår af lvens bestemmelser, påklages til Natur- g Miljøklagenævnet. Efter lv m kmmunernes styrelse kan spørgsmål m, hvrvidt kmmunen verhlder den lvgivning, der særligt gælder 4

5 fr ffentlige myndigheder, herunder kmmunale frskrifter, der er udstedt i medfør af denne lvgivning, indbringes fr statsfrvaltningen i den regin, hvri kmmunen er beliggende. Statsfrvaltningen beslutter selv, m der er tilstrækkeligt grundlag fr at rejse en tilsynssag. 7 Overtrædelse g straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis vertrædelsen er begået frsætligt eller ved grv uagtsmhed, g hvis der ved vertrædelsen er: vldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfr, eller pnået eller tilsigtet en øknmisk frdel fr den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske persner) strafansvar efter reglerne i straffelven. at træffe faktisk frvaltningsretlige afgørelser efter dette regulativ at lave affaldsplanlægning at drive genbrugspladser at pkræve gebyrer at etablere g drive affaldsrdninger 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 25. juni Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ phæves følgende: Helsingør Kmmunes Regulativ fr erhvervsaffald af 1. januar Således vedtaget af kmmunalbestyrelsen i Helsingør Kmmune den 25. juni 2013 i Helsingør. 8 Bemyndigelse Kmmunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Udvalg (TU) til at træffe myndighedsafgørelser efter dette regulativ. Center fr Teknik g Miljø i Helsingør Kmmune er ansvarlig fr myndighedspgaverne på affaldsmrådet. Det indebærer: Tilsyn med regulativets rdninger g den øvrige lvgivning Indskærpelser g påbud Tilladelser g gdkendelser Øvrige myndighedsarbejde Anvisning af affald til behandling Kmmunalbestyrelsen har bemyndiget Frsyning Helsingør A/S til at frestå affaldshåndteringen i Helsingør Kmmune g herunder: 5

6 II Særlig del 10 Ordning fr dagrenvatinslignende affald 10.1 Hvad er dagrenvatinslignende affald fra erhverv Dagrenvatinslignende affald er affald fra virksmheder, der er mfattet af definitinen af dagrenvatinslignende affald i affaldsbekendtgørelsen. Ved dagrenvatin g dagrenvatinslignende affald frstås affald fra virksmheder g institutiner, der i sammensætning svarer til dagrenvatin fra private hushldninger. Dagrenvatinslignende affald pstår fx ved fremstilling eller indtagelse af mad g drikke i køkkener, kantiner, frkststuer, restauranter med videre. Frsyning Helsingør A/S eller Helsingør Kmmune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er dagrenvatinslignende affald. Affaldet må ikke give anledning til miljømæssige g hygiejniske prblemer i frm af lugt, fluer, skadedyr eller lignende. Dagrenvatinslignende affald må ikke indehlde affaldstyper til genanvendelse g specialbehandling Hvem gælder rdningen fr Der er benyttelsespligt fr rdningen, g denne gælder fr alle virksmheder i Helsingør Kmmune. Reglerne gælder gså fr affaldsprducenter, der har midlertidige aktiviteter i kmmunen Beskrivelse af rdningen Der kan vælges mellem t rdninger fr dagrenvatinslignende affald. Den kmmunale indsamlingsrdning Virksmheder med dagrenvatinslignende affald, der ønsker at benytte den kmmunale indsamlingsrdning, skal tilmelde sig hs Frsyning Helsingør A/S. Den private henterdning Virksmheder kan alternativt indgå skriftlig aftale med en registreret affaldsindsamler m regelmæssig brtskaffelse af dagrenvatinslignende affald. I så fald skal affaldet afhentes mindst 1 gang ugentligt på virksmhedens adresse, g der skal benyttes fast psamlingsmateriel. Aftalen skal på frlangende fremsendes til Frsyning Helsingør A/S eller Helsingør Kmmune. Madaffald kan efter aftale med Frsyning Helsingør A/S indsamles g behandles i en separat rdning, der er gdkendt af Fødevarestyrelsen efter reglerne i Frrdningen m animalske biprdukter, sm ikke er bestemt til knsum. Srteringspligt Affaldsprducenten er fr begge rdninger ansvarlig fr, at det dagrenvatinslignende affald hldes adskilt fra virksmhedens øvrige affald herunder det genanvendelige affald sm fx plast, papir g pap. I særlige tilfælde kan gives tilladelse til, at dagrenvatinslignende affald, der er letfrdærveligt, eller sm kan give hygiejneprblemer, blandes med småt frbrændingsegnet affald. Ved sammenblanding skal alt affaldet klassificeres sm dagrenvatinslignende affald. Affaldet skal afhentes minimum en gang ugentligt g køres direkte til frbrænding. Midlertidig plagring af affaldet er ikke tilladt Behldere Den kmmunale indsamlingsrdning Virksmheder g grundejeren anskaffer g vedligehlder selv behldere efter anvisning fra Frsyning Helsingør A/S. Behldere, sm brtkmmer eller beskadiges, skal erstattes af virksmheden eller grundejeren. Til psamling af dagrenvatin kan der vælges mellem behldere i frm af affaldsstativer til sække eller cntainere af varierende størrelse. Affaldssække Renvatøren leverer g mnterer affaldssækkene. Der må ikke anvendes andre sække til dagrenvatin. Såfremt affaldssækken indehlder affald på tømningstidspunktet, leverer g mnterer renvatører- 6

7 ne en ny, tm sæk. Der leveres ikke en ny sæk, hvis der intet affald er. Sækkene må ikke fyldes ver fyldningsstregen. Affaldsstativer g affaldscntainere Virksmheden eller grundejeren er frpligtet til at anskaffe, renhlde g vedligehlde det nødvendige psamlingsmateriel. Opsamlingsmateriellet skal altid være i funktinsduelig g rengjrt stand. Stativer til affaldssække g affaldscntainere kan købes gennem Frsyning Helsingør A/S, hvrfra type- g prisversigt kan rekvireres. Andet psamlingsmateriel Andet psamlingsmateriel kan anvendes, såfremt type g kvalitet frinden er gdkendt af Frsyning Helsingør A/S. Opsamlingsmateriel til affald skal være sikret md rtter. Knstruktin g placering skal tillade bekæmpelse af insekter g hindre kattes g fugles adgang til affaldet. Der kan, hvr lkale frhld nødvendiggør dette, stilles yderligere krav til behldere. T eller flere virksmheder kan, efter anmdning til Frsyning Helsingør A/S, dele behldere til dagrenvatin. Den private henterdning Valg af psamlingsmateriel aftale direkte mellem virksmheden g indsamleren Kapacitet fr behldere Fr dagrenvatinslignende affald påhviler det virksmheden eller grundejeren, at der altid er tilmeldt tilstrækkeligt psamlingsmateriel, således at der ikke sker verfyldning. Frsyning Helsingør A/S kan vejlede m tilstrækkeligt antal g typer af behldere samt m tømningsfrekvensen af disse. Frsyning Helsingør A/S afgør, m en behlder er verfyldt. Hvis der gentagne gange knstateres verfyldning, kan der stilles krav m at yderligere materiel tilmeldes, således at verfyldning undgås. Det påhviler virksmheden eller grundejeren at meddele ændringer, sm har indflydelse på affaldsmængden til Frsyning Helsingør A/S - eller ved privat rdning at sørge fr at tilpasse kapacitet g tømning. Fr den kmmunale rdning gælder det, at ekstrasække, til anvendelse i situatiner hvr der krtvarigt er behv fr større kapacitet, kan købes ved henvendelse til Renvatøren eller Frsyning Helsingør A/S. Prisen fr ekstra sække indbefatter udgiften til indsamling g behandling. På ekstrasækken er der påtrykt EKSTRA, således at renvatøren kan se, at der er betalt fr ydelsen. De fyldte ekstrasække skal placeres ved affaldsstativet, hvrfra de medtages på tømningsdagen. Prisen fr ekstra sække frem- går af takstbladet. Frsyning Helsingør A/S plyser endvidere, hvr ekstrasække i øvrigt kan købes Anbringelse af behldere Den kmmunale rdning Bestemmelserne m standpladser, placering af psamlingsmateriel g indretning af adgangsveje har til frmål at sikre, at der ikke ved pbevaringen g brtskaffelsen af affald sker frurening af luft, vand eller jrd. Alt psamlingsmateriel til dagrenvatinslignende affald skal placeres i terræn på et jævnt, plant g fast underlag af fliser, asfalt eller lignende. Der skal være en frihøjde ver stativer g cntainere g et frit areal fran g på sider af stativer, så renvatøren frit g uhindret g med sækkekærre kan afhente g mntere sækkene. Hvis der er flere stativer på samme adresse, skal disse være placeret ved siden af hinanden under hensyn til den nødvendige fribredde på siderne. Standpladser fr cntainere skal være af en sådan størrelse, at renvatøren frit g uhindret kan manøvrere cntainerne ved tømning. Adgangsvejen skal være jævn g plan g uden trin g stigninger med en fast belægning af f.eks. fliser, asfalt eller kmprimeret grus. Jrd, græs, løse sten, løst grus mv. anses ikke fr at være fast belægning. Affaldssække skal kunne transprteres med sækkekærre. 7

8 I etageejendmme, hvr psamlingsmateriel er placeret i kældre, gårde mv. vil affald kun blive indsamlet, hvis adgangsvejene gør dette muligt. Standpladsen skal placeres så tæt på vej eller fællessti sm muligt. Ved tømning af materiel på hjul må afstanden fra standplads til renvatinsbilens mulige hldeplads (adgangsvejen) ikke verstige 20 meter. Ved sækketømning fra nybyggeri må afstanden fra standplads til renvatinsbilens mulige hldeplads (adgangsvejen) ikke verstige 20 meter. Adgangsvejen skal være indrettet på en måde g have en højde g bredde, der gør, at renvatøren frit g uhindret kan få adgang til standpladsen. Der må ikke være frhindringer på adgangsvejen sm fx løse hunde eller alarmsystemer. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, g denne skal kunne betjenes i prejst stilling g kunne stå åben ved egen hjælp. Standpladser g adgangsveje skal være velbelyste. Buske g træer skal beskæres, således at bestemmelserne m fri g uhindret adgang ad adgangsveje er verhldt. Der skal ryddes fr sne g gruses i nødvendigt mfang. Adgangskørevejen fr renvatinsbiler skal være af en sådan beskaffenhed, at den tåler renvatinbilernes tunge tryk. Vejens bredde, eventuelle stigninger på vejen g manglende beskæring af buske g træer må ikke være en hindring fr kørsel g afhentning af affaldet Anvendelse g fyldning af behldere Den kmmunale rdning Affaldssække må ikke fyldes mere end til fyldningsstregen. Behldere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, g affaldet ikke klemmes fast i behlderen. Sd g aske skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i psamlingsmateriellet. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt g uhygiejnisk affald skal være frsvarligt emballeret inden anbringelse i behlderen, så der hverken kan ske skade på persner eller på affaldssækken/behlderen Renhldelse af behldere Fr begge rdninger gælder det, at psamlingsmateriel skal renhldes g vedligehldes af virksmhed g grundejer, så de altid er i funktinsduelig g frsvarlig hygiejnisk stand. Ved rengøring af affaldscntainere skal det sikres, at vandet, der er anvendt til rengøringen, brtledes til spildevandsklak. Klak til verfladevand må ikke benyttes. Rengøringen kan alternativt udføres af en entreprenør med specielt rengøringsudstyr, der ikke brtleder rengøringsvandet på den ejendm, hvr rengøringen udføres. Helsingør Kmmune kan give påbud, hvis frhldene på en ejendm medfører uhygiejniske tilstande eller giver anledning til miljøprblemer. Efter Bekendtgørelse m bekæmpelse af rtter m.v. har grundejeren pligt til at sikre, at rtternes levemuligheder på ejendmmen begrænses mest muligt samt sørge fr rttebekæmpelse Afhentning af dagrenvatinslignende affald Afhentning g transprt af dagrenvatinslignende affald udføres enten af kmmunens renvatør eller en registreret indsamler, såfremt vilkår fr afhentning mdsvarer den kmmunale rdning. Affaldet må kun afhentes i tidsrummet mellem kl g Hvis trafikale frhld, vejrlig eller andre frhld nødvendiggør afhentning uden fr dette tidsrum, kan afhentning dg ske efter knkret aftale med Frsyning Helsingør A/S. Hvis bestemmelserne i dette regulativ ikke verhldes af virksmheden eller af grundejere kan den nrmale afhentning udelades. Hvis afhentning udelades, skal renvatøren rientere virksmheden eller grundejeren g Frsyning Helsingør A/S. 8

9 Hvis der ikke afhentes, eller hvis der er spørgsmål i frbindelse med afhentningen, skal brgere eller grundejere rette henvendelse til renvatøren. Afvigelser i frhld til den ugentlige tømning af dagrenvatin kan kun ske efter særlig aftale med Frsyning Helsingør A/S. Frsyning Helsingør A/S kan i visse tilfælde iværksætte afhentning g pkræve særgebyr fr dette. Klager ver manglende tømning på den nrmale tømningsdag skal hurtigst muligt indgives til renvatøren på tlf. nr Tilmelding/afmelding Til- g afmelding til den kmmunale rdning skal ske til Frsyning Helsingør A/S. Det er ikke muligt at tilmeldes rdningen fr en krtere peride end 1 måned. Dg kan der i særlige tilfælde etableres sæsntømning eller tømning i frbindelse med særlige begivenheder sm fx byfester. Til- g afmeldinger kan nrmalt kun fretages af virksmhedsejeren (den juridiske persn). Dispensatin Det vil nrmalt ikke være muligt at pnå dispensatin fra bestemmelserne i dette regulativ m benyttelse af indsamlingsrdningen fr dagrenvatin. I helt ekstrardinære tilfælde, fx i Helsingør indre by, kan der ansøges m dispensatin fra enkelte af regulativets bestemmelser vedrørende adgangsveje g standpladser. Begrundet ansøgning m dispensatin skal sendes til Frsyning Helsingør A/S. 11 Ordning fr genbrugspladser Kmmunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til mdtagelse af affald Hvem gælder rdningen fr Genbrugspladsen på Skibstrup Affaldscenter i Helsingør Kmmune drives af Frsyning Helsingør A/S. Genbrugspladsen må kun benyttes af brgere, grundejere g virksmheder i Helsingør kmmune, der har betalt til rdningen. Betaling fr mulighed fr benyttelse af genbrugsplads sker via erhvervsaffaldsgebyret iht. affaldsbekendtgørelsen se regulativets Adgang til genbrugsplads Virksmheden skal, hvis pladspersnalet på genbrugspladsen anmder m det, dkumentere, at denne er beliggende i Helsingør Kmmune, hvilket eksempelvis kan ske ved frevisning af udskrift fra CVRregister el. lign. Efter anmdning skal virksmheden afgive plysninger m, hvem der har prduceret affaldet. Adgang g phld er kun tilladt i frbindelse med aflevering af affald. Skibstrup Genbrugsplads har åbent alle ugens dage fra kl til Genbrugspladsen lukker kl på følgende dage: 1. maj g 5. juni. Genbrugspladsen hlder lukket på følgende dage: Stre bededag, Kristi himmelfartsdag, 24. december, 1. g 2. juledag, 31. december g 1. januar. Eventuelle særlige lukkedage vil blive annnceret i dagspressen g ved p lag på gen- brugspladsen samt på Frsyning Helsingør A/S hjemmeside. Lkalisering af genbrugspladsen plyses af Frsyning Helsingør A/S eller kan ses på I øvrigt gælder følgende bestemmelser fr brug af pladsen: Persnalet må ikke bistå med aflæsning af affald. Farligt affald må kun afleveres, når persnalet er til stede. Det er ikke tilladt at henkaste affald på eller uden fr pladsen g eventuelt spild i frbindelse med aflæsningen skal fejes p inden pladsen frlades. Det er ikke tilladt at klunse. Der må ikke fjernes ting fra cntainerne, g der 9

10 må ikke mlastes fra et køretøj til et andet på pladsen. Persnalet kan brtvise brugere af genbrugspladsen, der ikke følger anvisningerne eller sm vertræder rdensreglementet. Ved færdsel på genbrugspladsen skal der køres frsigtigt g vises hensyn. Ved aflæsning skal biler parkeres i højre vgnbane, så der er fri færdsel i midterbanerne. Før køretøjet frlades, skal mtren slukkes g håndbremsen trækkes. Børn g hunde må ikke færdes alene på pladsen. Der er udarbejdet et rdensreglement så er pslået på pladsen, der gælder fr alle brugere af pladsen. Ordensreglementet er udarbejdet i henhld til affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 511 af m plitiets sikring af den ffentlige rden g beskyttelse af enkeltpersners g den ffentlige sikkerhed mv. samt plitiets adgang til at iværksætte midlertidige franstaltninger) samt Færdselslven 118. Ordensreglementet er gdkendt af Nrdsjællands Pliti. Virksmheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til pladsen i indregistrerede køretøjer med en tilladt ttalvægt på maksimalt kg g med en på køretøjet mnteret trailer Srtering på genbrugspladsen Affald, der leveres til genbrugspladsen, skal håndaflæsses g srteres i de fraktiner, der fremgår af skiltningen ved de enkelte cntainere, g sm er beskrevet i den til enhver tid gældende fraktinsliste. I øvrigt skal persnalets anvisninger altid følges. Fraktinslisten kan findes på eller rekvireres af Frsyning Helsingør A/S eller fås på Skibstrup Affaldscenter. Dagrenvatin g dagrenvatinslignende affald må ikke afleveres på genbrugspladsen, men skal brtskaffes via indsamlingsrdningen fr dagrenvatin, se 10. Hvis affaldet tilføres genbrugspladsen i transprtemballage, fx kasser eller lignende, skal emballagen tømmes. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette fr at indhldet tydeligt kan ses af persnalet på genbrugspladsen. Ordensreglementet fr genbrugspladsen skal følges Vægtbegrænsning Den enkelte virksmhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald m året på genbrugspladsen. Dette gælder dg ikke fr bærbare batterier g akkumulatrer, sm defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk g elektrnisk udstyr fra hushldninger mfattet af prducentansvar, sm defineret i elektrnikaffaldsbekendtgørelsen. Kmmunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering fr det mdtagne farlige affald. Farligt affald Ved aflevering af farligt affald skal pladspersnalet altid kntaktes. Virksmheden skal frud fr afleveringen af farligt affald udfylde g underskrive en kvitteringsblanket med plysninger m affaldets art g mængde. Blanketten til kvittering kan findes på Efter aflevering af det farlige affald skal kvitteringen underskrives af pladspersnalet g pbevares af virksmheden sm dkumentatin fr krrekt aflevering. Dkumentatinen skal på frlangende vises til kmmunen. Farligt affald kan desuden brtskaffes via den kmmunale indsamlingsrdning sm beskrevet i 17. De 200 kg, der kan afleveres uden særskilt beregning på genbrugsplads, kan alternativt afleveres uden behandlingsmkstninger i den kmmunale indsamlingsrdning fr farligt affald. Ved større mængder eller ved mere specifikke affaldstyper, sm genbrugspladsen ikke er indrettet til at mdtage, skal virksmheden benytte ind- 10

11 samlingsrdningen fr farligt affald jf. regulativets Ordning fr ikkegenanvendeligt farligt affald 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, sm er mfattet af definitinen i affaldsbekendtgørelsen, g sm er ikkegenanvendeligt, brtset fra eksplsivt affald. Farligt affald mfatter bl.a.: Organisk affald med halgener sm fx halgenerede pløsningsmidler, halgenhldige skærelier Andet rganisk affald, sm fx pløsningsmidler, bremsevæske, tner, malingsrester Olieaffald (sm ikke er mfattet af genanvendelsesregisteret) Tungmetalhldigt affald Reaktive stffer Gift Urganisk farligt affald, sm syrer g baser I tvivlstilfælde afgør Frsyning Helsingør A/S eller Helsingør Kmmune, m der er tale m farligt affald. Klinisk risikaffald, asbest g affald fra tømningsrdning fr lie- g benzinudskillere er defineret sm ikke-genanvendeligt farligt affald, der er mfattet af selvstændige rdninger beskrevet herunder Hvem gælder rdningen fr Ordningen mfatter alle virksmheder i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Helsingør Kmmune har etableret indsamlingsrdninger fr ikke-genanvendeligt farligt affald, der drives af I/S Nrdfrbrænding. Der er benyttelsespligt til indsamlingsrdningerne. Endvidere mdtages mindre mængder farligt affald på genbrugspladsen (se regulativets 11). Nedenfr er generelle frhld beskrevet, mens hver rdning er beskrevet mere i detaljer under de særlige rdninger fr andet farligt affald. Frurenet jrd er ikke mfattet af indsamlingsrdningerne fr farligt affald. Aktuelle sager, hvr farligt affald er pstået sm følge af uheld g lignende, g dette skal brtskaffes øjeblikkeligt, er ikke mfattet indsamlingsrdningerne fr farligt affald. Her skal Helsingør Kmmune straks kntaktes. Gebyr Der betales gebyr fr indsamlingsrdningen jf. regulativets 5. Afregning fr afhentning g behandling af farligt affald sker iht. I/S Nrdfrbrændings gældende takstblad. De 200 kg, der kan afleveres uden særskilt beregning på en genbrugsplads, kan alternativt afleveres uden behandlingsmkstninger i den kmmunale indsamlingsrdning fr emballeret farligt affald. Virksmheden skal, såfremt den afleverer farligt affald på genbrugspladsen, udfylde en blanket med kvittering fr aflevering, sm underskrives af genbrugspladsens persnale jf. regulativets 11. Anmeldelse Virksmheder, der frembringer farligt affald, brtset fra eksplsivt affald, skal anmelde affaldet til Helsingør Kmmune. En anmeldelse skal mfatte plysning m affaldstype (EAK-kde) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning g egenskaber. Anmeldelsesskema findes på Opbevaring Farligt affald skal til enhver tid pbevares miljømæssigt g sikkerhedsmæssigt frsvarligt, således at der ikke pstår fare fr frurening af jrd g grundvand, g således at der ikke pstår fare fr mennesker g dyr. 11

12 Ved frsvarlig pbevaring frstås nrmalt, at affaldet pbevares i hensigtsmæssig emballage under tag, på fast tæt bund uden mulighed fr afløb til klak, jrd, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være frsynet med pkant, således at der er psamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindhldet af den størst benyttede behlder til flydende affald. Behlderne skal anbringes således, at eventuelle utætheder let kan knstateres g således at tømning eller afhentning let kan finde sted. Kan plagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksmheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksmheden, sm kan tilkøres. Det er ikke tilladt at håndtere affaldet ved at: hælde det i klakken blande det med fast affald frbrænde det på virksmheden lade det frdampe ændre vlumenet ved andre fysisk eller kemiske prcesser nedgrave affaldet hensætte det på et ffentligt sted Kmmunen frbehlder sig ret til at kræve plysningerne m mængder g afleverede affaldstyper hs virksmheder, der i henhld til affaldsbekendtgørelsen har pnået fritagelse fra indsamlingsrdningen. Farligt affald skal afleveres til anlæg, der har miljøgdkendelse til at håndtere affaldet g i verensstemmelse med de gældende mdtagekrav på anlægget. Hvis virksmheden ikke selv transprterer affaldet, skal der anvendes indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret i henhld til affaldsbekendtgørelsen. Virksmheder, der frembringer farligt affald, skal i frbindelse med påtænkt eksprt af farligt affald ansøge kmmunen m fritagelse fra benyttelsespligten. Ansøgning m fritagelse i frbindelse med påtænkt eksprt af farligt affald skal indehlde kpi af skriftligt samtykke fra Miljøstyrelsen vedr. anmeldelse af påtænkt eksprt af affald, jf. Eurpaparlamentets g Rådets (EF) Frrdning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 m verførsel af affald. Neddelt krestbehandlet træ skal frbrændes, jf. affaldsbekendtgørelsen. Krestbehandlet træ anvises til I/S Nrdfrbrænding. Mindre mængder af farligt genanvendeligt affald (p til 200 kg) kan afleveres på Helsingør Kmmunes genbrugsplads. Mindre mængder skal afleveres efter behv, dg mindst 1 gang årligt. Eksplsivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt frsvarligt ved en gdkendt affaldsmdtager. Virksmheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke frtyndes eller blandes med andre kategrier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. Virksmheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er frsvarligt emballeret. Virksmheden skal efter miljøbeskyttelseslven efter anmdning fra kmmunalbestyrelsen tilvejebringe dkumentatin fr, at farligt affald er krrekt klassificeret i verensstemmelse med bilag m listen ver affald (EAK-kder) g bilag m farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. 13 Ordning fr klinisk risikaffald 13.1 Hvad er klinisk risikaffald Klinisk risikaffald er affald fra sundhedssektren, der ved direkte kntakt kan indebære en særlig risik ved brtskaffelse. Sundhedssektren mfatter sygehuse, fødeklinikker, labratrier g behandlingsinstitutiner, plejehjem, hjemmeplejerdninger, læge- g tandlægeklinikker, samt praktiserende jrdemødre m.fl. Endvidere er tilsvarende affald fra dyrlæger g lignende mfattet. Kmmunen kan bestemme, at reglerne fr 12

13 klinisk risikaffald skal mfatte andet affald, der pga. prindelse g/eller egenskaber kan sidestilles med de definerede affaldstyper. Klinisk risikaffald Skærende g stikkende genstande, sm har været brugt i patient- eller dyrepleje eller behandling, eksempelvis: Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre g andet, der kan penetrere hud. Reagensglas, skår.l., der indehlder bld, pus g vævsvæskerester. Labratrieglasvarer frurenet med bld, pus g vævsvæsker, hæmglbinkuvetter, hårrør g pipetter. Smitteførende affald i øvrigt, sm indehlder eller kan indehlde mikrrganismer fra diagnstik g behandling af patienter g fra dyr, eksempelvis: Alle vævsdele fra peratinsstuer, sektinsstuer, fødsler.l. Petriskåle.l., sm indehlder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer. Drænflasker.l. med bld, pus eller vævsvæsker, sm ikke kan udtømmes før brtskaffelse, g sm ikke er effektivt inaktiveret. Frbindinger fra fugtige sår g andet materiale, der har været i direkte kntakt med patienters vævsvæsker, pus eller bld (hygiejnebind, bleer g mindre plaster vil nrmalt ikke være klinisk risikaffald). Engangs-peratinsafdækninger med bld, pus eller vævsvæsker. Alle vævsdele fra frsøgsdyr Rester af ikke-dræbt vaccine. Særlige affaldstyper af klinisk risikaffald: Vævsaffald defineres sm alle genkendelige vævs- g legemsdele fra mennesker samt andet affald, hvr uigenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde. Vævsaffald er eksempelvis mderkager, abrter, vævsprøver (herunder vævsprøver i frmalin) samt amputerede legemsdele. Vævsaffald skal emballeres separat fra andet klinisk risikaffald g skal mærkes særskilt. Cytstatikaaffald er medicinaffald, men der vil i praksis frekmme affald, sm både indehlder bld, pus eller vævsvæsker g rester af cytstatika. Dette affald må efter det ansvarlige sundhedsfaglige persnales vurdering brtskaffes enten sm klinisk risikaffald med henvisning til frureningen med bld, pus eller vævsvæsker eller sm andet farligt affald med henvisning til en udtalt frurening med cytstatika. Affald fra frsøgsdyr: Smitteførende affald fra frsøgsdyr, sm ikke brtskaffes via en af Fødevarestyrelsen gdkendt destruktinsvirksmhed, kan brtskaffes sm klinisk risikaffald. Kanyler m.m. fra dyrehld g dyrlæger skal indsamles i frbindelse med klinisk risikaffald. Uagtet kanyler m.m. fra dyrlæger, jrdbrug m.v. ikke er klinisk risikaffald, er dette affald mfattet af rdningen, g skal håndteres sm klinisk risikaffald. Indsamlingsrdningen fr klinisk risikaffald mfatter ikke: Andet farligt affald prduceret i sundhedssektren, fx lie- g kemikalieaffald, herunder kviksølvrester, medicinrester g ftgrafiske kemikalier. Dagrenvatinslignende affald, eksempelvis infusinsudstyr, stmipser, bleer, tømte urinpser g hygiejneaffald. Dette affald emballeres tæt hs prducenten før brtskaffelse sm dagrenvatinslignende affald. Radiaktivt affald. Fr nærmere uddybning af definitinerne fr klinisk risikaffald henvises i øvrigt til Vejledning nr fra Miljøstyrelsen m håndtering af klinisk risikaffald. 13

14 13.2 Hvem gælder rdningen fr Ordningen mfatter alle affaldsprducenter i den primære g den sekundære sundhedssektr, der prducerer klinisk risikaffald. Den primære sundhedssektr mfatter små g mellemstre affaldsprducenter fx praktiserende læger g tandlæger, praktiserende jrdemødre, hjemmeplejerdninger m.v. Den sekundære sundhedssektr mfatter mellemstre g stre affaldsprducenter fx sygehuse g hspitaler, klinikker g labratrier, behandlingsinstitutiner, plejehjem, sanatrier m.v. Endvidere er tilsvarende affald fra dyrlæger, svineprducenter g lignende mfattet Beskrivelse af rdningen Ordningen fr klinisk risikaffald er en indsamlingsrdning, hvrtil der er benyttelsespligt. Ordningen frestås af Frsyning Helsingør A/S. Opbevaring Klinisk risikaffald skal til enhver tid pbevares miljømæssigt g sikkerhedsmæssigt frsvarligt, således at der ikke pstår uhygiejniske frhld g fare fr mennesker g dyr. Klinisk risikaffald srteres ved kilden g psamles i typegdkendte g til frmålet specielt fremstillede emballager (affaldsbehldere/engangsemballager). Virksmheden skal efter behv købe behldere (af frskellige typer) af Frsyning Helsingør A/S, der frestår indsamlingsrdningen. De enkelte behldertyper skal benyttes til det frmål, de er bestemt fr g skal srteres g mærkes efter anvisning, g indhldet må aldrig blandes med andre affaldstyper. Generelt gælder altid følgende retningslinjer: Skærende g stikkende genstande, fx kanyler, lægges straks efter brugen i en egnet brudsikker behlder. Behlderen skal være tør g må ikke indehlde fx desinfektinsvæske af hensyn til tætheden. Den anvendte emballage skal lukkes frsvarligt g mærkes, før affaldet frlader prduktinsstedet. Andet smitteførende affald psamles på prduktinsstedet i plastpser, plastspande e.l. Den anvendte emballage skal lukkes frsvarligt g mærkes, før affaldet frlader prduktinsstedet. Vævsaffald, sm med henblik på en tilstrækkelig frbrænding, skal indsamles særskilt psamles i plastpser, plastspande e.l. Den anvendte emballage skal lukkes frsvarligt g mærkes, før affaldet frlader prduktinsstedet. Mærkningen af behldere g pser skal fretages efter anvisning fra Frsyning Helsingør, g skal sm minimum mfatte deklaratin af indhldet, prducentens navn, tlf. nr. samt kntaktpersn. Hs virksmheder med centrale psamlingssteder (fx sygehuse) skal de fyldte emballager transprteres til det centrale psamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transprteres til et centralt pbevaringssted samme dag, sm det er prduceret. Afhentning Aftale m afhentning af klinisk risikaffald indgås med Frsyning Helsingør/Skibstrup Affaldscenter på Der skal være en kntaktpersn fra affaldsprducenten til stede ved alle afhentninger. Klinisk risikaffald skal afhentes efter behv g mindst 1 gang årligt. Afhentningshyppigheden skal fastsættes ud fra en vurdering af mængder g hygiejniske frhld på psamlingsstedet. Kmmunen g Frsyning Helsingør kan vejlede i krrekt pbevaring g hensigtsmæssig afhentningshyppighed. Anvisninger m maksimale vægtgrænser i de frskellige emballagetyper skal følges. Aftale m behldere g afhentningshyppighed indgås med indsamlingsvirksmheden. Nrmalt skal klinisk risikaffald afhentes hs affaldsprducenten, hvr affaldet pstår. Ved decentral hjemmepleje/patientpleje, hvr der pstår klinisk risikaffald, kan affaldet medtages af plejepersnalet/lægen g psamles på centrale lkaliteter (fx plejehjem eller lægepraksis), hvr affaldet afhentes af Frsyning Helsingør. I disse tilfælde skal affaldet psamles, transprteres g pbevares frsvarligt i 14

15 verensstemmelse med vejledning nr fra Miljøstyrelsen m Håndtering af klinisk risikaffald. Frsyning Helsingør varsler affaldsprducenten m afhentning efter nærmere aftale mellem indsamlingsvirksmheden g affaldsprducenten. Varslingen kan være skriftlig eller telefnisk. Kmmunen kan med henblik på at undgå phbning hs den enkelte prducent, meddele påbud m regelmæssig/hyppigere aflevering af klinisk risikaffald. Døde dyr g vævsdele fra dyrlæger Døde dyr g vævsdele fra dyrlæger er ikke klinisk risikaffald, med mindre der er mistanke m smittefare. Døde dyr g vævsdele afhentes sm minimum en gang ugentligt g pbevares hygiejnisk i lukkede g mærkede pser, plastspande eller lignende. 14 Ordning fr ikkegenanvendeligt PVC-affald 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald Ikke genanvendeligt PVC-affald er typisk blødt sm fx Regntøj Gummistøvler Badeblde g badebassiner Presenninger Vinylgulve Bløde paneler PVC-persienner Vandslanger Tagflie Vksdug Brusefrhæng 14.2 Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr alle virksmheder i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Ordningen er en anvisningsrdning. Ikke-genanvendelig PVC skal afleveres til depnering på Skibstrup Affaldscenter eller andre gdkendte mdtageanlæg, sm Frsyning Helsingør A/S har indgået aftale med. Afregning fr affaldets håndtering sker direkte mellem virksmheden g mdtageanlægget. Små mængder ikke-genanvendelig PVC kan ligeledes afleveres til depnering via genbrugspladsen jf. i øvrigt Ordning fr frbrændingsegnet affald 15.1 Hvad er frbrændingsegnet affald. Frbrændingsegnet affald er affald, der er mfattet af definitinen af frbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Frbrændingsegnet affald er affald, sm ikke er egnet til genanvendelse, g sm kan destrueres ved frbrænding, uden at frbrænding heraf giver anledning til udledning af frurenende stffer i uacceptabelt mfang. Frbrændingsegnet affald mfatter bl.a. dagrenvatin g dagrenvatinslignende affald fra virksmheder, men ikke: a) Affald, sm det efter lvgivningen er frbudt at frbrænde. b) Affald, der efter lvgivningen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder depnering. c) PVC-affald, f.eks. klakrør, vinduer g gulvbelægning, g tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blyldder g affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved frbrænding kan give anledning til miljømæssige prblemer. Mdtagekravene på frbrændingsanlægget skal altid følges. 15

16 15.2 Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr alle virksmheder i Helsingør Kmmune. Ordningen gælder gså fr virksmheder i andre kmmuner, der indsamler eller transprterer frbrændingsegnet affald prduceret i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Ordning fr frbrændingsegnet affald er en anvisningsrdning. Al frbrændingsegnet affald anvises til frbrænding hs I/S Nrdfrbrænding, der kan behandle affaldet på egne anlæg eller anlæg, sm I/S Nrdfrbrænding har indgået aftale med. Frbrændingsegnet affald, dg ikke dagrenvatinslignende affald, kan ligeledes afleveres på genbrugspladsen se 11. Helsingør Kmmune g Frsyning Helsingør A/S kan anvise frbrændingsegnet affald til midlertidig plagring. Anvisning til plagring mfatter ikke dagrenvatinslignende affald eller andet let frdærveligt affald. Det er affaldsprducentens ansvar, at affaldet håndteres i verensstemmelse med anvisningerne g anlæggets gdkendelser. Frbehandling g srtering skal ske i verensstemmelse med mdtageanlæggets mdtageregler. Frbrændingsegnet affald skal på virksmheden udsrteres g pbevares, således at kvaliteten ikke frringes, g således at frbrænding er mulig. Afregning fr affaldets håndtering sker direkte mellem virksmheden g I/S Nrdfrbrænding. 16 Ordning fr depneringsegnet affald 16.1 Hvad er depneringsegnet affald Depneringsegnet affald er affald, der er mfattet af definitinen af depneringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen. Depneringsegnet affald pdeles jf. depneringsbekendtgørelsen i inert affald, mineralsk affald, blandet affald eller farligt affald. Depneringsegnet affald er fx: Ikke brændbart affald, f.eks. eternitplader g mineraluld. Ikke frbrændingsegnet affald, f.eks. PVC-affald. Andet affald sm ikke kan/må genanvendes eller brændes, bl.a. tungmetalfrurenet affald. Alt depneringsegnet affald skal aflevere til Skibstrup Affaldscenter, dg må følgende affaldstyper ikke afleveres: Organisk affald Flydende affald Affald sm under depneringsfrhldene er eksplsivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende Farligt affald Depneringsegnet affald, der ikke kan mdtages på Skibstrup Affaldscenter, skal anvises af kmmunen Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr alle virksmheder i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Depneringsegnet affald er affald, sm ikke er egnet til genanvendelse eller til frbrænding. Ordningen fr depneringsegnet affald er en anvisningsrdning. Depneringsegnet affald skal leveres til Skibstrup Affaldscenter i verensstemmelse med gældende mdtagekrav g md betaling af gebyrer herfr. Prisen fr at depnere affald fremgår af et takstblad, sm findes på Depneringsegnet affald skal leveres til Skibstrup Affaldscenter i verensstemmelse med gældende mdtagekrav g i det mfang den pågældende affaldstype er på depniets psitivliste. Virksmheden er frpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering g klassificering af affaldet i verensstemmelse med retningslinjerne i Bekendtgørelse m depneringsanlæg, når et læs affald 16

17 ønskes afleveret på depneringsanlægget. Affaldsprducenten er samtidig ansvarlig fr, at karakteriseringsplysningerne er krrekte. Testning g kemiske analyser i frbindelse med den grundlæggende karakterisering g verensstemmelsestestningen af en affaldstype samt analyser, der udføres sm led i grundvandsmniteringen g i de øvrige kntrl- g vervågningsprcedurer, skal udføres af akkrediterede labratrier. Depneringssegnet affald kan gså afleveres på Skibstrup Genbrugsplads jf Ordning fr emballeret farligt affald 17.1 Hvad er emballeret farligt affald Emballeret farligt affald er farligt affald, der skal afleveres emballeret. Emballeret farligt affald mfatter bl.a.: Organisk affald med halgener sm f.eks. halgenerede pløsningsmidler, halgenhldige skærelier Andet rganisk affald, sm f.eks. pløsningsmidler, bremsevæske, tner, malingsrester Kviksølvhldigt affald Reaktive stffer Gift Urganisk farligt affald, sm syrer g baser 17.2 Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr virksmheder i Helsingør Kmmune. Virksmheder kan søge m tilladelse til at brtskaffe emballeret farligt affald på anden vis end beskrevet i denne rdning, jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksmheder, der får denne tilladelse, skal verhlde de frhld der er beskrevet i tilladelsen Beskrivelse af rdningen Ordning fr emballeret farligt affald er en indsamlingsrdning med benyttelsespligt. Ordningen er en del af rdning fr ikkegenanvendeligt farligt affald jf. regulativets 12. Kmmunalbestyrelsen har etableret en indsamlingsrdning, der drives af I/S Nrdfrbrænding. Affaldsprducenter skal medmindre der er pnået fritagelse - benytte I/S Nrdfrbrændings afhentningsrdning fr farligt affald. Farligt affald afhentes efter aftale, dg minimum én gang m året. Opbevaring Farligt affald skal være srteret g emballeret, så det pfylder mdtageanlæggenes mdtageregler. I tvivlstilfælde afgør I/S Nrdfrbrænding, hvad der er frsvarlig emballering. Der henvises i denne frbindelse til transprtreglerne fr farligt gds. Virksmheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er frsvarligt emballeret. Emballagen skal være udfrmet efter følgende retningslinjer: Emballagen skal være tæt g lukket tæt til, så indhldet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, sm emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indhldet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige frbindelser med dette. Emballagen skal være så stærk, at den kan tåle transprt mv. Emballagen skal være mærket efter gældende regler, herunder affaldsprducentens kntaktplysninger g beskrivelse af indhld. Emballagen skal være udfrmet, så hel eller delvis tømning kan ske på frsvarlig måde. Er der risik fr gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. Indsamlingsrdningen g mdtageanlæg er kun frpligtet til at mdtage affald, der er frsvarligt emballeret efter indsamlingsrdningens g mdtageanlæggets mdtageregler. Affald, der ikke er emballeret krrekt, vil nrmalt blive afvist g frlangt memballeret. Alternativt vil der blive pkrævet særskilt gebyr fr srtering eller mpakning. 17

18 Såfremt indsamlingsrdningen, transprtør eller mdtageanlæg afviser affald, skal affaldsprducenten straks meddele dette til kmmunen. Opbevaringen skal følge retningslinjerne: Giftstffer, bekæmpelsesmidler. lign. skal pbevares aflåst. Farligt affald, skal pbevares i egnede behldere på tæt bund uden mulighed fr afløb til klak, jrd, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag g indrettes således, at spild kan psamles ved brud på den behlder, der indehlder den største mængde. Regn - eller smeltevand må ikke kunne kmme ind på pladsen. Pladsen skal være sikret md påkørsel. Oplagspladsen kan indrettes på følgende måder: Med pkant rundt m pladsen Med en tæt psamlingsbehlder under en stabil rist Med afløb fra pladsen til tæt psamlingsbehlder. Oplagspladsen skal være placeret på virksmhedens mråde, således at indsamleren/transprtøren kan køre direkte til behlderen eller cntaineren fr at fretage læsning. Kan plagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksmheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksmheden, sm kan tilkøres. Ved pbevaring af flydende affald i tankanlæg skal følgende retningslinjer verhldes: Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype g så tæt, at spild g frdampning undgås. Tanken skal være udfrmet, så tømning kan fregå frsvarligt g være frsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risik fr vertryk. Såfremt der benyttes verjrdiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en knstruktin, hævet ver underlaget således at inspektin af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden knstruktin skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er gdkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag sm strækker sig mindst 10 cm uden m tanken. Tankanlæg skal anmeldes til Kmmunen senest 14 dage inden etablering. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kmmunalbestyrelsens tilladelse. 18 Ordning fr affald fra lie- g benzinudskillere 18.1 Hvad er affald fra lie- g benzinudskillere Affald fra lie- g benzinudskillere er det frurenede vand, lie, benzin, sand g slam, der skal suges p fra virksmhedens sandfang g lie- g benzinudskillere Hvem gælder rdningen fr Alle virksmheder g institutiner, der har lie- g benzinudskillere g evt. tilhørende sandfang i afløbssystemer er mfattet af rdningen Beskrivelse af rdningen Ordningen er en indsamlingsrdning, sm I/S Nrdfrbrændingen står fr. Ordningen fungerer ved, at når en lieudskiller evt. med sandfang er tilmeldt, tilser Nrdfrbrændingen den en gang m året g fjerner det psamlede affald efter behv. I tilslutningstilladelsen kan der være fastsat krav m at udskilleren skal tømmes ftere, g affaldsprducenten skal derfr plyse Nrdfrbrændingen m dette. Affaldsprducenten kan desuden bede Nrdfrbrændingen m afhentning af affald ftere. Når Nrdfrbrændingens entreprenør kmmer til en udskiller, pejler han først fr at vurdere, m der er nget lie eller bundfald at hente. Er der affald, fjerner entreprenøren dette. Når udskilleren er 18

19 tm tjekker entreprenøren udskilleren fr synlige fejl g mangler samt tjekker eventuelle flydelukker g alarmer samt rengør eventuel kalescensfilter. Til slut fylder entreprenøren udskilleren med vand. Entreprenøren skal kunne køre til udskilleren. 19 Ordning fr støvende asbest 19.1 Hvad er støvende asbest Støvende asbest er farligt affald. Støvende asbest er i henhld til affaldsbekendtgørelsen klassificeret sm: Islatinsmateriale indehldende asbest Asbesthldige byggematerialer, støvende Støvende asbesthldigt affald kan bl.a. være: Tagplader af skiffereternit Teknisk islering Filtre Kiselgur mkring rør g kedler m.v. samt øvrig islering med asbest Bløde lfts- g vægplader med asbest Brudte asbesthldige tagplader af eternit Asbesthldigt støv Affald fra afrensning af eternittag Opfej, støvsugerpser, beskyttelsesdragter g andet støvende materiale, der fremkmmer ved arbejdet med asbest Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr alle virksmheder i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Afhentning af stærkt støvende asbestaffald kan frestås af I/S Nrdfrbrænding efter aftale med Frsyning Helsingør eller Helsingør Kmmune. Støvende asbestaffald pbevares i befugtet tilstand g brtskaffes i lukket, tæt emballage. Mærket med støvende asbest. Asbesthldigt affald skal anmeldes til Frsyning Helsingør eller Helsingør Kmmune, g deklareres før det afleveres til Skibstrup Affaldscenter. Anmeldelses- g deklaratinsblanketter kan dwnlades på g 20 Ordning fr jrd, der er affald 20.1 Hvad er jrd, der er affald Helsingør Kmmune beskriver reglerne fr håndteringen af jrd, der er klassificeret sm affald i Regulativ fr jrd i Helsingør Kmmune. Jrd, der er klassificeret sm affald, er jrd, sm ikke er mfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelse nr / m anmeldelse g dkumentatin i frbindelse med flytning af jrd eller Miljøministeriets bekendtgørelse. nr af 21/ m anvendelse af restprdukter g jrd til bygge- g anlægsarbejder g m anvendelse af srteret, ufrurenet bygge- g anlægsaffald (restprduktbekendtgørelsen). Jrd, der er affald, er fx: Jrd indehldende fremmedlegemer, sm ikke er naturligt frekmmende i jrd Jrd indehldende frurenende stffer i kncentratiner, der gør, at jrden karakteriseres sm farligt affald, jf. i øvrigt regulativets 12. Helsingør Kmmune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er jrd, der er affald Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr alle virksmheder i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Ordningen er en anvisningsrdning. 19

20 Jrd, der er affald, g sm skal flyttes, skal anmeldes til kmmunen. Anmeldelsesskema kan findes på g skal indehlde plysninger m prindelsen af affaldet, plysninger m jrden, transprtør/indsamler g mdtager. Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før affaldet påtænkes fjernet. Jrd, der er affald, skal afleveres til et gdkendt mdtageanlæg fr jrd eller afleveres til depnering hs Skibstrup Affaldscenter jf. i øvrigt regulativets Ordning fr anvisning af affald 21.1 Hvad er affald, der skal anvises Ordningen gælder fr anvisning af erhvervsaffald, undtagen fr kildesrteret, genanvendeligt erhvervsaffald. Herunder anvises fx ikke-srteret bygge- g anlægsaffald under 1 tn. Endvidere kan affald anvises til frbehandling g srtering. Affald, der er mfattet af prducentansvar, er ikke mfattet af kmmunens anvisningsrdning, herunder affald af elektrisk g elektrnisk udstyr g batterier Hvem gælder rdningen fr Ordningen gælder fr virksmheder beliggende i Helsingør Kmmune g fr affald frembragt i Helsingør Kmmune Beskrivelse af rdningen Knkrete anvisninger fretages af Helsingør Kmmune eller Frsyning Helsingør. Affald mfattet af en anvisningsrdning skal transprteres til frbrænding på I/S Nrdfrbrænding eller til et af de mdtageanlæg (herunder srterings- g frbehandlingsanlæg), sm kmmunen har indgået aftale med vedrørende mdtagelse af affald fra virksmheder i Helsingør Kmmune. Ved indgåelse af anvisningsaftale mellem et mdtageanlæg g Frsyning Helsingør A/S, frpligter mdtageanlægget sig til at mdtage affald efter nærmere fastlagte krav, herunder bl.a. at verhlde gældende lvgivning g sikre, at de affaldsfraktiner, der tilgår mdtageanlægget, behandles sm angivet i gældende miljøgdkendelse. I tvivlstilfælde afgør Frsyning Helsingør A/S eller Helsingør Kmmune, hvilke mdtageanlæg der må benyttes, ligesm kmmunen knkret kan anvise affald til mdtageanlæg, sm der ikke er aftale med. En liste ver mdtageanlæg, der anvises til, fås ved henvendelse til Frsyning Helsingør A/S eller I/S Nrdfrbrænding. Det er affaldsprducentens ansvar, at affaldet håndteres i verensstemmelse med Frsyning Helsingør A/S g mdtageanlæggets anvisninger. Såfremt mfang eller karakter af en affaldsfraktin bevirker, at denne ikke hensigtsmæssigt kan nyttiggøres eller brtskaffes til eksisterende anlæg, kan Helsingør Kmmune pålægge affaldsprducenten selv at franstalte en miljømæssig frsvarlig nyttiggørelse eller brtskaffelse. Den planlagte nyttiggørelse eller brtskaffelse skal gdkendes af Helsingør Kmmune. I tvivlstilfælde klassificerer kmmunen i henhld til affaldsbekendtgørelsens 4, herunder m affaldet er kildesrteret, genanvendeligt affald. Anvisningsrdningen administreres af Frsyning Helsingør A/S i samarbejde med I/S Nrdfrbrænding g infrmatin findes på Frsyning Helsingørs hjemmeside 20

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen. 10 Ordning fr dagrenvatinslignende affald 10.1 Hvad er dagrenvatinslignende affald fra erhverv Dagrenvatinslignende affald er affald fra virksmheder, der er mfattet af definitinen af dagrenvatinslignende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Retningslinjer ved arrangementer. Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2. Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 personer)..

Retningslinjer ved arrangementer. Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2. Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 personer).. Retningslinjer ved arrangementer Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2 Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 persner)..4 Retningslinjer fr arrangementer på kirkegårde.6 Center fr Trafik

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Håndtering af farligt affald

Håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m Håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. xx Endnu ikke gældende 1 1 Formål m.v. side 3 2 Lovgrundlag side 3 3 Definitioner side 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder side 4

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune Retningslinjer fr etablering af nedgravede renvatinssystemer i Helsingør Kmmune Retningslinjerne gælder fr etablering af nedgravede renvatinssystemer på privat grund i Helsingør Kmmune. Muligheden fr etablering

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Fredensborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Fredensborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Fredensborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 04-10-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Byggesagsbehandling Visioner og mål

Byggesagsbehandling Visioner og mål Rev. kt. 2015 Side 1 af 15 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning.... 3 1.1. Frmål... 3 1.2. Organisatin... 4 1.3. Visin g Målsætninger... 4 1.4. Service... 5 1.5. Orienteringer til udvalg... 5 1.6. Udvalgs-

Læs mere

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Bilag 2 København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Udkast af 31. oktober 2011 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer 6 Klage m.v. 7 Overtrædelse

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. Rudersdal Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. Rudersdal Kommune Regulativ for erhvervsaffald Rudersdal Kommune August 2011 1 Indholdsfortegnelse: I Generel del fælles for hele Danmark 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-04-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere