TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Henrik Zimino, Allan Andersen, Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ny struktur i Teknisk Forvaltning, omplacering af lønmidler Tillægsbevilling til renovering af Pl. Irlandsvej - Fløj E Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Nedsat timetal for lærere i skoleåret 2015/ LUKKET SAG Nedat timetal for lærere (aldersreduktion) i skoleåret 2015/ LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Indstilling til tjenstlig sanktion - Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever LUKKET SAG Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG Boligplacering af flygtninge, omdannelse af boliger til bofællesskaber - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/12154 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Camilla Schwalbe INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/12154 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Camilla Schwalbe 3

5 3. Ny struktur i Teknisk Forvaltning, omplacering af lønmidler Åben sag Sagsnr.: 15/6332 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe RESUMÉ Teknisk Forvaltning har pr foretaget en organisationsændring indenfor forvaltningens driftsområder. I den nye struktur er der otte områdeledere, fordelt på tre driftsområder Vej, Park og Institutioner, Kultur og Fritid samt Idræt, Uddannelse og Pleje. Områdeledernes løn skal fremadrettet konteres på de nye steder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ændringer pr : Ea de-hote Volder, Karina Jønsson og Marianne Skov Jensen er tidligere konteret på Teknisk Forvaltning øvrig administration og skal fremover konteres på Fællesudgifter under Idræt, Uddannelse og Pleje. Henrik Malmros er tidligere konteret på Vestamagerhallen - Skelgårdshallen og skal fremover konteres på Fællesudgifter under Idræt, Uddannelse og Pleje. Marianne Bente Blom og Tina Morell Nielsen er tidligere konteret på Teknisk Forvaltning øvrig administration og skal fremover konteres på Fællesudgifter under Kultur og Fritid. Stig Bo Simonsen er tidligere konteret på Fælles formål vej og skal fremover konteres ligeligt mellem Vejvedligeholdelse, Fælles formål vej samt Fællesudgifter og indtægter, områder og naturpladser under Vej, Park og Institutioner. Michael Strøm er tidligere konteret på Teknisk Forvaltning myndighedsudøvelse og skal fremover konteres ligeligt mellem Vejvedligeholdelse, Fælles formål vej samt Fællesudgifter og indtægter, områder og naturpladser under Vej, Park og Institutioner. ØKONOMI Omplaceringen er udgiftsneutral for kommunens samlede budget, men giver korrektioner mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen har ingen bemærkninger til ny struktur i Teknisk Forvaltning og omplacering af lønmidler. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget. 1. at lønbudget for områdelederne omplaceres til de nye steder i at ændringerne indarbejdes i Budget

6 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Tillægsbevilling til renovering af Pl. Irlandsvej - Fløj E Åben sag Sagsnr.: 14/35050 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe RESUMÉ På investeringsoversigten for 2015 er der afsat kr. til den løbende renovering af plejehjemmet Irlandsvej. Der har nu været afholdt udbud på rådgiver- og entreprenørydelsen på renovering af Pl. Irlandsvej fløj E og renoveringen kan desværre ikke indeholdes inden for budgettet. Projektet har ligget stille i 4 år, og i denne periode har priserne ændret sig. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr., subsidiært godkendelse af et reduceret projekt, hvor der er behov for en tillægsbevilling på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I de 4 år, projektet har ligget stille, har priserne ændret sig opad gående, og samtidig er kravene til ventilation og energi blevet skærpet. Derfor er det ikke muligt at afholde renoveringen inden for budgettet på kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling på kr. Alternativt kan der i projektet foreslås besparelser på kr., således at der søges om en tillægsbevilling på kr. Det betyder, at der ikke etableres en mellembygning på samme måde som i de tidligere renoveringer (se bilag). Mellembygningens primære funktion er relateret til mere effektive arbejdsgange på tværs af fløjene. Gårdhaven etableres kun med græs uden for terrasserne. Endvidere etableres der ikke automatik på døre mellem bolig og gang og på vindue, som ønsket af Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen. Da budgettet ikke kan overholdes, er der ikke skrevet kontrakt med entreprenøren. Det kan få indflydelse på tidsplanen, og indflytningsdatoen 1/3-16, om end der arbejdes på at indhente det tabte. ØKONOMI Der søges om en tillægsbevilling til anlægsprojekt på bevillingsniveau: Plejehjem og beskyttede boliger kr. Subsidiært søges en tillægsbevilling på kr. til samme konto. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, den

8 Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger herfra. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. hvorvidt der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. til renovering af pl. Irlandsvej fløj E 2. hvorvidt der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. til renovering af pl. Irlandsvej fløj E. /HMY BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny mellembygning.pdf /15 2 Åben Byggebudget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 tiltrådt. 7

9 5. Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale Åben sag Sagsnr.: 14/38875 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe RESUMÉ Der anmodes hermed om en udgiftsneutral tillægsbevilling til forlængelse af opnormering af skolernes administrative personale i perioden Den samlede opnormering udgør 0,995 stilling og foreslås finansieret af ubrugte lønmidler på kapitalmidlet Daginstitutioner og klubber. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget tiltrådte den 17. december 2014 en midlertidig opnormering af skolernes administrative personale med 73,64 ugentlige timer i perioden , da der i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen og planlægningen af det kommende skoleår 2015/16 var behov for midlertidig øget administrativ sekretærbistand på skoleområdet, så det var muligt at frigive ledelsesressourcer til styrkelse af opgaveløsningen. Der anmodes om en forlængelse af opnormeringen i perioden , da der fortsat er behov for øget administrativ sekretærbistand. De 73,64 ugentlige timer ønskes fortsat fordelt i forhold til elevtallene på de enkelte skoler, som det fremgår herunder: Skole: Ugentlige timer Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen 7,64 11,69 6,41 Pilegårdsskolen 15,00 Skelgårdsskolen 12,51 Tårnbygårdsskolen 1,04 Kastrupgårdsskolen 9,41 Skottegårdsskolen US10 8,10 1,84 Ugentlige timer i alt 73,64 ØKONOMI Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Daginstitutioner og klubber Dagplejen kr. 8

10 Den samlede opnormering på 73,64 ugentlige timer (1,990 stillinger på årsbasis) i perioden udgør 0,995 stilling, og der anmodes i den forbindelse om en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 på kr. Finansieringen kan ske ved hjælp af ubrugte lønmidler på dagplejens lønbudget til fagpersonale på kapitalmidlet Daginstitutioner og klubber. PÅTEGNING Den 20. juli 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de til finansieringen nævnte stillinger pt. er vakante. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /MSV 1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 til forlængelse af midlertidig opnormering af skolesekretærområdet på skolerne i perioden som beskrevet under punktet Økonomi. 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Åben sag Sagsnr.: 15/20511 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe RESUMÉ Ungdomsskolen anmoder om udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på kr. vedrørende tilbud af valgfagspakke i skoleåret 2015/16 i forbindelse med partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har den godkendt partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformens intentioner. Aftalen omfatter endagskurser, uddannelsesparathedsprojekt, kontakt og koordinering samt en valgfagspakke på 8-10 aktuelle hold, der skal understøtte et bredere og mere varieret tilbud til folkeskoleeleverne, samt give eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber/ungemiljøer på tværs af skolerne. Ungdomsskolen er i forbindelse med planlægning af skoleåret 2015/16 tillagt 2,000 stillinger til varetagelsen af aftalen. Men da der har været en stor søgning til de udbudte valgfag, anmoder Ungdomsskolen om, at der tilføres yderligere ressourcer med henblik på at gennemføre tilbuddet for flest mulige elever. Ungdomsskolen er i dialog med klub Tårnby, om at bidrage med 1-2 medarbejdere, men derudover ansøges der om kr. til aflønning af 5 timelønnede medarbejdere. ØKONOMI Øvrig undervisning og faglig uddannelse kr. Almindelig undervisning kr. Der anmodes derfor om en udgiftsneutral tillægsbevilling på kr. til Ungdomsskolens timelønskonto, som kan finansieres af pulje, skolereform. Beløbet fordeles med 5/12 svarende til kr. i 2015 og kr. i PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 10

12 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på kr. og gives tilladelse til at indarbejde kr. i budgetforslag 2016 til varetagelse af valgfagspakke som ansøgt 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Åben sag Sagsnr.: 15/20500 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe RESUMÉ Der anmodes om opførelse af en pavillon på Pilegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer, og i den forbindelse ansøges om en tillægsbevilling i 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På grund af et stigende elevtal i skoledistrikt Pilegårdsskolen, er der de senere år oprettet 5 stk. 0.klasser, hvilket fra skoleåret 2015/2016 og fremadrettet medfører lokalemæssige udfordringer. For at løse den lokalemæssige udfordring på Pilegårdsskolen anmodes om opførelse af pavillon med 2 klasseværelser, mindre møderum og toiletter. ØKONOMI Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret har indhentet tilbud på projektet, og det mest fordelagtige tilbud, der er modtaget vedrørende totalentreprise, er på kr. eks. moms, og med 15 % til uforudsigelige udgifter udgør det samlede budgetoverslag kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, den Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger herfra. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen godkendes 2. at der imødekommes tillægsbevilling 2015 på kr. 3. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. /MSV 12

14 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 2 Åben Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 3 Åben Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11982 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2015 indberettes til Social- og Indenrigsmiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen juli 2015.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 14

16 9. Nedsat timetal for lærere i skoleåret 2015/ LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25555 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 15

17 10. Nedat timetal for lærere (aldersreduktion) i skoleåret 2015/ LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25555 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 16

18 11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/2776 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 17

19 12. Indstilling til tjenstlig sanktion - Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/573 Sagsansvarlig: mzi.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 18

20 13. Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 19

21 14. Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/464 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 20

22 15. Boligplacering af flygtninge, omdannelse af boliger til bofællesskaber - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12759 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Allan Andersen, Henrik Zimino, Camilla Schwalbe 21

23 Bilagsoversigt 4. Tillægsbevilling til renovering af Pl. Irlandsvej - Fløj E 1. Ny mellembygning.pdf (149543/15) 2. Byggebudget (149410/15) 7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer 1. Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf (151773/15) 2. Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf (151770/15) 3. Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf (151769/15) 8. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen juli 2015.pdf (142636/15) 22

24 Bilag: 4.1. Ny mellembygning.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25

26 Bilag: 4.2. Byggebudget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27 Indstilling Plejehjemmet Irlandsvej Renovering af fløj E og del af fløj B Af: Dato: Rev. Dato (NR) 00 ARB 01 ARB 02 ARB 03 ARB 04 ARB 05 ARB 06 ARB 07 ARB 08 ARB 09 ARB 10 ARB 11 ARB 12 ARB 13 ARB 14 ARB 15 Beskrivelse Hovedentreprisen Nedrivning Afløb i jord Jordarbejder Anlægsgartner Pladsstøbt beton Murer Tømrer og snedker Gulv Tagdækker Maler Blikkenslager VVS Ventilation Teknisk isolering El Samlet tilbudssum (90)1.1 (90)1.2 (90)1.3 Vejrligsforanstaltninger, estimeret Opvarmning/udtøring, estimeret El/vand byggeperiode, estimeret (91) Uforudsigelige udgifter 10 % (92)1.1 (93)1.1 (93)1.2 (93)1.3 (93)1.4 (93)1.5 (93)1.6 (93)1.7 (93)1.8 (93)1.9 (93)1.10 (93) Byggeudgifter i alt eks. Rådgivning/bygherre udgifter Byggesagsbehandling Inventar Administration/øvrige udgifter, Byggeweb (bygherre) Byggelånsrenter (bygherre) Forsikring All Risk (bygherre) Revisior/advokat (bygherre) Landinspektør, afsætning (bygherre) estimeret Miljøundersøgelser (bygherre) Geotekniske undersøgelser (bygherre) CTS (bygherre) estimeret Andre udgifter i alt (94) (94)1.1 (99)1.2 (94)1.3 Totalrådgivning BH rågivning - Emcon Eksist. Projektmateriale - Per Hagemann (tegninger) Arkitekt og ingeniør, rådgivning (MN og Dominia) (99) Samlede byggeudgifter i alt eks. moms TP Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,80 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,80 Budget Difference Option/Tilvalg Automatik på døre mellem boliger/gang Automatik på vinduer i opholdsrum, i boliger Forslag til besparelser (estimeret) Landskabsprojekt reduceres således at der kun etableres flisebelægninger ved facadedøre samt terrasser til boligeren (øvrige overflader udføres med græs) Ny mellembygning mellem fløj E/F udføres ikke (ca. 60m² á ,- pr. m²) kr ,00 -kr ,80 kr ,00 kr ,00 -kr ,00 -kr ,00

28 Bilag: 7.1. Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29

30 Bilag: 7.2. Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31

32 Bilag: 7.3. Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

33 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Ejendomscentret ALO.TF Budget overslag - Tilbygning af pavillon til Pilegårdsskolen Det økonomisk mest fordelagtige tilbud der er modtaget vedrørende totalentreprise - tilbygning af pavillon til Pilegårdsskolen er på kr eks. moms. Der skal bruges 15 % til uforudselige udgifter. Budget overslag Tilbudspris Uforudselige udgifter - 15 % Samlet Kr Kr Kr

34 Bilag: 8.1. Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen juli 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Likviditetsoversigt 1. april 1. august 1. september 1. oktober 1. november 1.december 1. januar 1. februar 1. marts 1. april 1. maj 1. juni 1. juli Gennemsnit Gennemsnit over 12 måneder for funktion (A) Gennemsnit over 12 måneder for funktion 9.50 ex. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån (B) Likviditet (A-B) Kommentarer: Fra og med 2014 er den daglige kasseopgørelse foretaget via Opus. Den gennemsnitlige beholdning af likvide aktiver udgør således t. kr., og som forventet er kassekreditreglen for den beskrevne periode overholdt. I det vedtagne Budget 2015 forventedes der et forbrug af likvide aktiver på 14,5 mill. kr.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere