Beredskabsplan For Tved Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan For Tved Vandværk"

Transkript

1 Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014

2 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening af kildeplads. 6: Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg (vandværket) 7: Handlingsplan ved lækager på ledningsnettet. 8: Handlingsplan ved brand og eksplosion. 9: Handlingsplan ved strømudfald. 10: Handlingsplan ved trusler/sabotage/større hændelser. Bilag A: Rapportskema til håndtering af beredskabssituationer Bilag B: Kommunikation telefonliste mailadresser.

3 3 Generelt om Beredskabsplanen: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (Lov nr af 1992, jfr. Lovbek. Nr. 660 af 10 juni 2009). Beredskabsplanen for et vandværk har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand. Planen tager udgangspunkt i den generelle beredskabsplan for Kolding Kommune. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere, som er bestyrelsesmedlemmer, Kolding kommune og samarbejdspartner TREFOR Vand. Den første og grundlæggende beredskabsplan er udarbejdet januar 2012 af vandværksbestyrer Carl C. Poulsen og godkendt af bestyrelsen den 21. marts Rettelser/opdateringer anføres her med angivelse af dato/år: Opdatering januar 2014 efter årlig beredskabsøvelse 6. november Ingen rettelser i selve planen. Telefonlisten kontrolleret /Carl C. Poulsen. Fordeling: Eksemplar 1: Beror i mappe på vandværket. Eksemplar 2: Hos formanden Søren Bolvig. Eksemplar 3: Hos Ove Lauritsen Rebæk. Eksemplar 4: Hos Vandværksbestyreren Carl C. Poulsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer har planen i elektronisk form. Endvidere lægges beredskabsplanen på Tved Vandværks hjemmeside:

4 4 Generel handling i beredskabssituationer: Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig i alle beredskabssituationer. Brug rapportskemaet som er en god vejledning i første fase. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVSmester, elektriker og entreprenør. I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på rapportskemaet som findes i beredskabsplanen med tid og initialer, samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. Tjekliste Hændelse/ulykke Varsling/underretning Forurening TREFOR Vand nødforsyning KILDEPLADS Kolding kommune Beredskabschef Politi Embedslæge Kolding Spildevand Forurening TREFOR Vand nødforsyning FORSYNINGSANLÆG Kolding kommune Politi Embedslæge Lækager på ledningsnet Entreprenør Niels Lindhøj evt. Vand-Schmidt Uheld med desinficeringsmidler TREFOR Vand nødforsyning Vand-Schmidt - Kolding Spildevand Brand og eksplosion Brandvæsen 112 TREFOR Vand - nødforsyning Strømafbrydelse EL-installatør Vagn O Elektronik Sabotage 112 Politi

5 5 Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads/boringer: Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld inden for vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m. Følgende procedure følges: Alarm indgår Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Endelig oprensning NB: Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom brug rapportskemaet. Spørg ind til omfanget. Alarm 112 som herefter sørger for nødvendig første indsats. Kolding kommunes operative beredskab under ledelse af vagthavende brandinspektør står for den tekniske indsats. Politiets repræsentant koordinerer indsatsen og sørger for yderligere hjælp/assistance. Underret Kolding kommunes miljøafdeling/vand Underret bestyrelsen for Tved Vandværk. Stop benyttelse af den truede boring. (Vi kan pt. nøjes med en boring til den daglige forsyning) Indsæt eventuelt nødforsyning fra TREFOR Vand. Vurder!!Information til forbrugerne via radio/lokal TV og løbesedler i samråd med embedslægen/kolding kommunes miljøafdeling/vand. Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenet. Husk også information når sagen er endelig afsluttet. Entreprenør Niels Lindhøj bestilles til at lave oprydning så hurtigt som muligt. Efter førsteindsatsen føres aktiv tilsyn med at forureneren foretager den endelig oprensning. Hold Kolding kommune underrettet. Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

6 6 Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg (vandværket): Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Følgende procedure følges: Alarm indgår Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB: Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår brug rapportskemaet. Hvis forureningen er konstateret ved analyse af en vandprøve vurderer kommunen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultater, varsles kommunens miljøafdeling/vand, samt embedslægen. Husk også at holde bestyrelsen i Tved Vandværk underrettet om sagens udvikling. Følger og omfang af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen, vandlaboratoriet og andre relevante myndigheder. Hvor stammer forureningen fra? Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samråd med embedslægen /Kolding kommunes miljøafdeling/vand. I den forbindelse bør nødforsyning fra TREFOR Vand straks overvejes. Forsyningsanlægget lukkes ned, så man kan undersøge boringer, rentvandsbeholder og vandbehandlingsanlæg på værket. Information til forbrugerne via radio/lokal TV og løbesedler i samråd med og koordineret med embedslægen/kolding kommunes miljøafdeling/ Vand. Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenet. Husk også information når sagen er endelig afsluttet. Så snart arnestedet for hændelsen er fundet iværksættes uden ophold udbedring eller rengøring. Der skal foreligge analyseresultater med tilfredsstillende vandkvalitet inden almindelig forsyning genoptages efter aftale med kommunen. Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for evt. politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

7 7 Handlingsplan ved lækage på ledningsnettet: Lækage på ledningsnettet omfatter såvel hovedledninger, stophaner og stikledninger samt større lækager på husinstallationer. Opdages ved stigende timeforbrug og specielt stigende natforbrug der registreres ved den ugentlige filterskylning. Følgende procedure følges: Alarm indgår Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade NB: Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår brug rapportskemaet. Husk anmelder + telefonnummer, skadested og omfang af skaden. Vandværksbestyrer og formand underrettes. En af disse tilkalder entreprenør Niels Lindhøj, som herefter disponerer over hvem der yderligere tilkaldes fx Vand- Schmidt. Det vurderes, om der skal lukkes for vandet til det berørte område inden reparation kan foretages. Oftest er det først nødvendigt at lukke når entreprenøren er klar til at grave. Hvis vand løber ind i huse eller lignende lukkes hovedventiler for området. Lækagen lokaliseres og området afspærres nødtørftigt så yderligere ulykke forhindres bedst muligt. Gadeafløb renses eventuelt. Følsomme forbrugere og virksomheder informeres hurtigst muligt telefonisk. Øvrige via medier (radio/tv) eller løbesedler. Entreprenør Niels Lindhøj sørger for udbedring af skaden, inkl. jordarbejdet og finish til slut. Har også ansvaret for at rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres inden der åbnes for almindelig levering af vand. Der udtages prøve for kontrol af bakteriologiske parametre efter større brud og reparationer. Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

8 8 Handlingsplan ved brand og eksplosion: Kald uden ophold 112 rekvirer brandvæsenet. Brandberedskabet har ansvaret for den tekniske indsats, medens politiet koordinerer og dokumenterer indsatsen. En bygningsbrand på vandværket forekommer usandsynlig, medens en kortslutning eller eksplosion i det elektriske anlæg forekommer mere sandsynlig. Alarm indgår Varsling Handling Information NB! Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår brug rapportskemaet. Få hurtigst muligt overblik over skader og omfang. Nærmeste omgivelser advares. Tilsynsmyndigheden Kolding kommunes miljøafdeling / Vand underrettes. Etabler eventuelt nødforsyning via TREFOR Vand. Underret bestyrelsen for Tved Vandværk og vandværksbestyreren som rekvirer elektriker Vagn O.-electric, Vand- Schmidt eller entreprenør Niels Lindhøj alt efter hvad der er sket. Information til forbrugerne via radio/lokal TV og løbesedler i samråd med embedslægen/kolding kommunes miljøafdeling/ Vand. Følsomme forbrugere underrettes telefonisk Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenet. Husk også information når sagen er endelig afsluttet. Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for evt. politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

9 9 Handlingsplan ved strømudfald: Alarm indgår Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom brug rapportskemaet. Varsling Efter få minutter kontaktes TREFORs vagtcentral for at få oplyst omfanget og varighed inden der er strøm igen. Konsekvenser Undlad ethvert indgreb i de elektriske installationer tilkald evt. Vagn O. Electric som har døgnvagt. Handling Tilslut nødforsyning (vand) via TREFOR Vand, hvis varighed for strømudfaldet skønnes art være over 1 time. Sluk for hovedafbryder på vandværket. Brug skyllemulighederne ved fjorden/vangen 1 samt Møllegærdet og Skovly i bunden, samt Bøgevænget ud for Engen lad vandet løbe der i minimum 20 minutter hvert sted for at rense hovedledningerne. Når strømmen er kommet igen går man igen over til selvforsyning afbryder nødforsyning. Måler for nødforsyning aflæses og sluttal påføres rapportskema. Information NB! Underret resten af bestyrelsen samt vandværksbestyreren så disse også kan svare på spørgsmål. Underret eventuelt følsomme forbrugere telefonisk. Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

10 10 Handlingsplan ved sabotage, samt trusler: Sabotage kan være hærværk på boringer og vandværkets bygning, men også aktive kemiske angreb som med kyndighed er mulige at få ind i vandforsyningen, såvel ude på ledningsnettet som på selve vandværket og i / ved boringerne. Kald straks 112 Politi Alarm indgår Varsling. Handling Konsekvenser NB! Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom brug rapportskemaet. Spørg nøje ind til de konkrete handlinger der er observeret eller blevet fortalt. Anmelders identitet er meget vigtig anmelder vil meget hurtigt blive kontaktet af politiet som har den koordinerende ledelse af disse sager. AFBRYD øjeblikkelig vandforsyningen - uden at tilslutte nødforsyning I samråd med politiets repræsentant samt beredskabschefen og kommunen aftales information til forbrugerne. Det kan let komme på tale at sende højttalervogne rundt i forsyningsområdet for at undgå forbrug af evt. forgiftet vand. Bestyrelsen for Tved Vandværk samt vandværksbestyrer underrettes. Vand-Schmidt tilkaldes for praktisk hjælp og rådgivning. Forurening bringes til ophør! Der åbnes hurtigst muligt for skyllehanerne på Vangen 1, Møllegærdet samt Skovly og Bøgevænget ud for Engen for at bringe forbrugerne ude af stand til at tappe forurenet vand. Desinficering af ledninger kan komme på tale. Ved mange timer uden vand etableres nødforsyning med tankvogn efter aftale med Kolding kommunes operative beredskab. Brug radio/lokal TV til at holde forbrugerne underrettet om situationens udvikling. Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

11 Bilag A Rapportskema til håndtering af beredskabssituationer: Kort beskrivelse af hændelsen: Hvem anmelder? Navn, adresse og telefonnummer Tid (Dato/år/tidspunkt Hvem modtog alarmen? Afhjælpning startet/hvad og hvordan? Hvem er underrettet/alarmeret? Formand Søren Bolvig, mobil Vandværksbestyrer Carl C. Poulsen Mobil Elektriker Vagn-O v. Bent Rask Mobil Vand-Schmidt/Jørn Boysen Mobil TREFOR Vand Entreprenør Niels Lindhøj mobil Do. medarbejder KEDDE mobil Brug evt. bagsiden til notater om forløbet! Tved Vandværk Idyl Kolding

12 Bilag B Kommunikation /alarmering/telefonliste. Navn Telefon/fastnet Mobiltelefon Mailadresse Bestyrelsen Tved Vandværk Formand Søren Bolvig Kasserer Kjeld Hansen Næstformand Ole Hauge Ove Lauritsen Jan Johanssen Arb Priv Vandværksbestyrer Carl C. Poulsen VVS/Rådgivere: Vand-Schmidt A/S Jørn Boysen Lars Michael Bertelsen Krenk-VVS Vagt tlf Indehaver Bjarne Nielsen Mads Nielsen Entreprenør Indehaver Niels Lindhøj Kristen Jensen, Kedde Højen Maskinstation Slamsuger Elektriker Vagn O. Electric Indehaver Bent Rask Tilsynsmyndighed Kolding Kommune Fx Beredskabet/chef Miljøafdeling Vand Nat: Via kommunen Dariush Hakimi Do. Helle Würtz Andre Kolding Spildevand Nat: Via kommunen TREFOR Følsomme virksomheder Dalby Mølle Bjergegård i Rebæk/Niels Bjerre Niels Bjerre Børnehaven, Gl. Tved AGRO-LAB (vandprøver) Dag Nat Medier: Servicemeddelelser DR Trekanten Radio SKALA TV Kolding TV Syd Tved Vandværk Idyl Kolding

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere