Sags nr. 14/ Dok. nr /14 Godkendt i ledergruppen den 27/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags nr. 14/8114 - Dok. nr. 105454/14 Godkendt i ledergruppen den 27/10 2014."

Transkript

1 Sags nr. 14/ Dok. nr /14 Godkendt i ledergruppen den 27/

2 2 Indledning... 4 Instruksens opbygning og indhold... 4 Instruksens anvendelse... 5 Formål med instruksen... 5 Anvendte begreber... 5 Medicinhåndtering ansvar... 7 Medicinordination, modtagelse og dokumentation Modtagelse af ordination Dokumentation i forbindelse med modtagelse af ordinationen Journal Medicinliste Dispensering og dokumentation Generelt Former for dispensering Dosisdispensering Manuel medicindispensering af kapsler og tabletter Medicin, der ikke kan dispenseres i æsker eller poser Dokumentation i forbindelse med dispensering Marevan Rengøring af doseringsæsker Medicinadministration og dokumentation Medicinadministration Administration af medicin doseret af pårørende... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Administration af medicin doseret af sygehus Dokumentation ved medicinadministration P.N. medicin Bestilling, levering, modtagelse, opbevaring, bortskaffelse og kontrol Bestilling Levering Opbevaring Generelt Særligt for Plejecentre Kontrol ved modtagelse Bortskaffelse af lægemiddel Når der er sket fejl Kvalitetssikring Utilsigtede hændelser Kontrol af medicinskema* Selvevaluering Tilsyn Dok nr /14

3 3 Del Injektioner, allergisk shock og adrenalin Adrenalin Allergisk shock Smerteplaster, epidural og subkutan smertebehandling Intravenøs medicingivning, væsketerapi og i.v. ernæring Tryghedskasse Håndkøbslægemiddel og naturlægemidler Selvadministration Ved indlæggelser Litteratur... 27

4 4 Indledning Denne instruks redegør for håndtering i forbindelse med medicinordination, medicingivning samt opbevaring og bortskaffelse af medicin. Instruksen er en ajourføring af Instruks for medicinhåndtering for Sundheds- og plejepersonale i Ældre- og Sundhedsområdet og erstatter tidligere instruksen fra oktober Alle forhold, der er omtalt i instruksen, er omfattet af sundhedslovgivningen. Instruksens struktur og indhold er udformet, så den med relativt få ændringer kan revideres, når aftaleholderne, skal forholde sig til, om det vil være hensigtsmæssigt med en fælles instruks for alle aftaleholdere, der har en instruks for medicinhåndtering. Love, vejledninger og retningslinjer er i øvrigt de samme for handicap- og psykiatriområdet, hjemmesygeplejerske og ældreområdet. Instruksen skal revideres, når Sundhedsstyrelsens Vejledning for medicinhåndtering fra 2006 er erstattet af en ny vejledning, som også omfatter FMK. Instruksens opbygning og indhold Indholdet er i overensstemmelse med: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler fra 30. juni De fire IKAS-standarder(Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet) på lægemiddelområdet er anvendt for at sikre, at de faglige standarder og vejledninger lever op til kravene fra Den Danske Kvalitetsmodel: - Lægemiddelordination og dokumentation - Dispensering og dokumentation - Administration og dokumentation - Modtagelse/transport og opbevaring og kontrol Instruksen består af to dele: Del 1 er en generel del, som omfatter generel instruks om ordination og håndtering af lægemidler. Del 1 er udformet således, at der ikke eller i meget begrænset omfang skal tilknyttes lokale vejledninger. Del 2 er en instruks i den konkrete håndtering af forskellige typer lægemidler, deres særlige dispensering, administration, dokumentation og andre forhold, der måtte gøre sig gældende for præparatet. Lokale forhold kan betyde, at der skal tilknyttes lokale vejledninger. Med det formål at skabe indsigt og overblik sendes lokale vejledninger til Social og Sundhedsafdelingen. Lokale vejledninger journaliseres under sagsnr. 11/ Ord mærket med en * betyder, at begrebet er defineret i afsnittet Anvendte begreber Dok nr /14

5 5 Instruksens anvendelse Instruksen anvendes i dens form og indhold i alle område og er ufravigelig. Opmærksomheden henledes på, at gældende kvalitetsstandard på området samt Varde Kommunes retningslinjer for delegering af sygeplejeopgaver, følges. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde nødvendige lokale vejledninger. Lokale vejledninger skal være udformet i overensstemmelse med principperne i Instruks for Medicinhåndtering, Varde Kommune og Sundhedsstyrelsens vejledninger/notater, ligesom de skal være afpasset behandlingsopgaverne og personalets uddannelse og erfaring. Formål med instruksen At den rigtige borger får den rigtige medicin i den rigtige dosis på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. At medarbejdere i Varde Kommune efterlever Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. At medarbejdere, der varetager opgaver vedrørende medicinhåndtering, dokumenterer korrekt. At medarbejderne kender deres ansvars- og kompetenceområde i forbindelse med opgaver vedrørende medicinhåndtering. At medarbejdere, der varetager opgaver vedrørende medicinhåndtering, oplever tryghed i opgavevaretagelsen.

6 6 Anvendte begreber CAVE: Betyder vogt dig eller undgå. Det er et fagudtryk for et lægemiddel, som en borger ikke bør indtage oftest på grund af allergi/overfølsomhed. Delegering Overdragelse af en medicinhåndteringsopgave til en person, der ikke har kompetence til opgaveløsningen. Se Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven, dok nr /13 Dosisdispensering Dosisdispensering er en ordning, hvor den enkelte borger får pakket sit lægemiddel på apoteket i engangsbeholdere = dosispakker. Journal Sygeplejefaglige optegnelse i det elektroniske omsorgssystem. Lægemiddel Synonym for medicin. Medhjælp I denne instruks er medhjælpen lig med lægens medhjælp: autoriserede sygeplejersker samt assistenter og personer, der handler på disses ansvar jf. Opgavebeskrivelserne og Retningslinjer for delegering. Medicin Synonym for lægemiddel. Medicinadministration Personalets omdeling og hjælp til borgerens indtagelse af lægemiddel, herunder den fornødne observation af borgeren. Ved borgers administration af egen medicin forstås, at borgeren selv har ansvaret for at indtage lægemidlet. Medicinafstemning Aktivitet hvor lægen sikrer, at en patients lægemiddelordinationer på dækker aktuel medicin Medicindispensering Optælle, afmåle, ophælde eller optrække medicin i anden beholder. Medicingennemgang Lægens vurdering og gennemgang af en patients aktuelle medicin Medicingivning Dispensering og medicinadministration. - Grundlæggende medicingivning: Dok nr /14

7 7 Opgaven er karakteriseret ved, at der er få sundhedsmæssige faktorer, der har indflydelse på opgaven medicingivning.* En grundlæggende medicingivning kan løses af assistenter. - Kompleks medicingivning: Opgaven er karakteriseret ved, at der er flere forskellige sundhedsmæssige faktorer, der har indflydelse på opgaven medicingivning*. Kompleks medicingivning løses af hjemmesygeplejersker. Opgaven kan videredelegeres efter Varde Kommunes retningslinjer. Medicinhåndtering Alle forhold vedrørende håndtering af lægemidler. I Varde Kommune dækker begrebet også modtagelse af medicinordination fra lægen, opbevaring og bortskaffelse. Medicinliste - Medicinliste: En samlet oversigt over patientens aktuelle medicin. Medicinordination En læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle en patient med receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin. Lægen delegerer medicingivning til en medhjælp. Plejepersonale Social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, sygeplejestuderende som afløsere, elever og ufaglærte afløsere. P.N. medicin P.N. er en forkortelse af "Pro Necessitate" og betyder "efter behov". Et lægemiddel, der gives efter behov. Sundhedspersonale Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter samt sygeplejestuderende afhængig af uddannelsestrin og erfaringer.

8 8 Medicinhåndtering ansvar Medicinhåndtering * Aftaleholdernes ansvar - at der er en instruks for medicinhåndtering i området, at den er tilgængelig og efterleves - at undervise eget personale i Instruks for medicinhåndtering Varde Kommune - at det personale, der deltager i medicinhåndtering, er instrueret og oplært heri efter gældende love og lokale instrukser/vejledninger - at medicinhåndtering foregår uforstyrret. - at alle medarbejdere, der deltager i medicinhåndtering, overholder kompetencerettigheder for egen faggruppe og individuelle rettigheder Sygeplejersker Sygeplejersker arbejder i henhold til autorisation, Sundhedsstyrelsens vejledning for lægemiddelhåndtering og lokalt vedtaget Instruks for medicinhåndtering i Ældre- og Sundhedsområdet. Derudover har sygeplejersken et selvstændigt ansvar for at udføre medicingivning * efter lægens instruks og skal hver gang sikre sig, at det foregår forsvarligt, herunder vise opmærksomhed på, om borgeren tager anden medicin end det, den aktuelle medicingivning omhandler. Social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter Fremadrettet kaldet assistenter. Assistenter arbejder i henhold til autorisation, Sundhedsstyrelsens vejledning for lægemiddelhåndtering og lokalt vedtaget Instruks for medicinhåndtering i Ældre- og Sundhedsområdet. Kompleks medicingivning * kan delegeres i henhold til gældende regler. Derudover har assistenterne et selvstændigt ansvar for at udføre medicingivning* efter lægens instruks og skal hver gang sikre sig, at det foregår forsvarligt, herunder vise opmærksomhed på, om borgeren tager anden medicin end det, den aktuelle medicingivning omhandler. Plejepersonale* Plejepersonale har ingen selvstændige opgaver i forbindelse med medicinhåndtering. En person, der har fået delegeret en opgave, er ansvarlig for at udføre denne opgave efter den givne instruktion. Plejepersonale er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Dok nr /14

9 9 Hvis personen ikke følger den givne instruktion, vil pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse. Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Arbejder under tæt vejledning af sygeplejerske/social og sundhedsassistent Alle Enhver, der ikke oplever sig kompetent til en opgave, de skal løse vedrørende medicinhåndtering, er forpligtiget til at sige fra og bede om hjælp/undervisning.

10 10 Medicinordination, modtagelse og dokumentation Modtagelse af ordination Medicin ordineres altid af en læge. Ordinationen kan modtages - Skriftligt - Mundtligt Sundhedspersonale* modtager ordinationen. Sygeplejestuderende og SSA-elever kan under vejledning af uddannet sundhedspersonale også tage imod ordinationen. Nye borgere Lægen/sygehuset retter henvendelse til Social- og Handicapservice, som visiterer ydelsen Sygeplejefaglig udredning til Sygeplejen. Hos borgere der ikke tidligere har fået hjælp til medicinhåndtering tager Sygeplejen den første kontakt til borger. Afhængig af opgavens kompleksitet vurderer Sygeplejen hvilken faggruppe, der skal varetage indsatsen. Kendte borgere Når borgere i forvejen får hjælp til opgaver vedrørende medicinhåndtering, skal lægen henvende sig til det område, hvor opgaven bliver varetaget. Varde Kommune har en aftale om, at læger kan sende medicinordinationer via korrespondance i omsorgssystemet. Ved telefon- eller anden mundtlig henvendelse skal både lægen og plejepersonen sikre sig, at det præcise indhold i ordinationen er forstået. Borgeren identificeres ved både navn og personnummer, og lægen identificerer lægemidlets navn, styrke, dosis, doseringshyppighed, dispenseringsform og indikation for behandling/ordination. Ved telefonordinationer nedskriver plejepersonen oplysningerne og oplæse dem for den ordinerende læge, der bekræfter, at ordinationen er forstået korrekt. Modtageren skriver de konkrete ordinationer ind i Omsorgssystemet Modtageren af ordination af P.N. medicin skal derudover sikre oplysning om maximalt antal gange per døgn, tidsintervaller mellem indtagelse og eventuelt slutdato for ordinationen. Modtageren af ordinationen varetager den sygeplejefaglige vurdering og iværksætter ordinationen. Social- og sundhedsassistenten skal vurdere, om opgavens kompleksitet gør det nødvendigt at kontakte en sygeplejerske. Dok nr /14

11 11 Dokumentation i forbindelse med modtagelse af ordinationen Journal En elektronisk korrespondance logges automatisk i journalen*. Når medicinordinationen er modtaget mundtligt eller skriftligt dokumenteres den modtagne ordination og den ordinerende læges navn i journalen. Dokumentation af lægemiddelordination i journalen ændres ved enhver ny ordination eller ved ændringer i bestående ordination. Det skal fremgå af medicinlisten, hvem der har ordineret lægemidlet. Har en vagtlæge ordineret, vælges lægevagten. Medicinliste Der forefindes altid kun én medicinliste over medicin, der dispenseres og eller administreres af personale. Medicinlisten oprettes i omsorgssystemet. Medicinlisten udskrives på lyserødt papir og placeres i Borgerbogen. Avaleo manualen Medicin i Caseflow beskriver arbejdsgangen. Hos beboere på plejecentrene skal der altid forefindes en ajourført medicinliste fra Omsorgssystemet. Undtagelsen: I de tilfælde, hvor der ikke er adgang til Omsorgssystemet, må ændringer i medicinordinationer skrives med kuglepen på medicinlisten. Der signeres ud for rettelsen. Medicinskemaet revideres i Omsorgssystemet ved først givne lejlighed. Dernæst udskrives en ajourført medicinliste på lyserødt papir, og medbringes ved næste besøg hos borgeren. Obligatoriske oplysninger om medicin på skemaet Medicininformation - Næste medicingennemgang - Hvem bestiller Social- og Sundhedsassistent, sygeplejerske, pårørende, borger - Navn på det apotek, hvorfra lægemidlet leveres. - Angivelse af hvor lægemidlet skal leveres, hvis borger/pårørende ikke selv henter. - Hvor opbevares medicinen Dokumentation på medicinlisten: Præparater med daglig ordination: Dosering, administrationstidspunkter og gentagelsesmønster registreres. Doseringer vælges eller beskrives med tekst F.eks. 2 tabletter 2 gange daglig. Præparater med ugentlig/flere gange ugentlig ordination 1. I Doseringsfeltet vælges Dosering fritekst: 2. Doseringen og hyppighed beskrives med STORE BOGSTAVER Gentagelsesmønster registreres svarende til det ordinerede Bemærkningsfeltet bruges til særlige opmærksomhedspunkter.

12 12 Print af medicinlister: Det foretrukne print er Dagsprint: Når det er muligt vælges uden tidsperiode Det kræver at der ikke er ændringer fra uge til uge. Når det ikke er muligt vælges Dagsprint med tidsperiode. Dispensering og dokumentation. Generelt Personale, der har opgaver i forbindelse med dispensering, skal spørge ind til, om borgeren tager anden medicin. Vigtige oplysninger journalføres, og medicinskemaet påføres den fortrykte linje: 1. Adm. selv øvrig medicin. Hvis sundhedspersonalet ikke oplever sig kompetent til at varetage dispenseringen forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal pågældende frasige sig opgaven. Personalet har også pligt til at sige fra, hvis pågældende får mistanke om fejl eller misforståelser. Former for dispensering Dosisdispensering Det er Varde Kommunes politik, at medicindispensering i videst mulig omfang foregår maskinelt som dosisdispensering. Det er lægen, der i samarbejde med sundhedspersonale etablerer dosisdispensering og kontakter apoteket. Dosispakkerne udleveres til 14 dage af gangen. Lægemidler, der ikke kan dispenseres maskinelt, håndteres efter gældende regler beskrevet i denne instruks. Der må kun forefindes én medicinliste* i Borgerbogen, det lyserøde. Doseringskortet fra apoteket er en varebetegnelse og må ikke ligge i Borgerbogen. Dosispakket medicin skal, når personale administrerer dette, registreres på medicinlisten. I feltet Administration vælges Dosisdispenseret og den dosisdispenserede medicin vil fremgå af medicinlisten i et særligt afsnit med overskriften Dosisdispenseret Særlige forhold, når personale administrer dosispakket medicin Det skal være pleje- eller sundhedspersonale, der åbner den nye pose fra apoteket. I posen vil der, når der sker ændringer, være en seddel og/eller et nyt doseringskort. Det er den, der åbner den nye pakke fra apoteket, der har ansvar for at videreformidle disse oplysninger til den sundhedsfaglige person, der har ansvar for medicinskemaet. Medicinliste tjekkes og rettes til. Der må ikke ændres i ordinationer efter doseringskortet. Der skal være Dok nr /14

13 13 en formel ordination fra lægen. For at sikre overensstemmelse mellem doseringskort og medicinliste skal kapsler og tabletter i 1. døgns poser i en ny forsendelse tælles. Herefter tælles tabletter og kapsler i poserne ikke, når personale administrerer dosispakket medicin, men alle, der er lægens medhjælp ved medicingivningen*, har et selvstændigt ansvar og skal foretage den fornødne observation af borger. Indikation og bemærkninger fremgår af optegnelser på medicinlisten. Hvis der registreres fejl i poserne, må poserne ikke åbnes, og der skal rettes henvendelse til apoteket. Hvis en poses indhold af en eller anden årsag mistes, kan der via lægen rekvireres en ny pose. Poserne må ikke åbnes for at fjerne at fjerne tabletter og kapsler i forbindelse med seponering. Det kan i særlige situationer blive nødvendigt; i så fald er det en sygeplejerskeopgave. Hjælp kan hentes på Poser fra dosisdispensering skal tilintetgøres, inden de lægges i daglig renovation, så de ikke kan personidentificeres. Manuel medicindispensering af kapsler og tabletter Det sundhedspersonale, der dispenserer lægemidlet, er ansvarlig for, at dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen, og for at doseringsæske er mærket med borgerens navn og personnummer. Holdbarhedsdato tjekkes, inden der dispenseres. Som hovedregel foretages medicindispensering i æsker hver 14. dag. Det skal fremgå tydeligt i hvilken rækkefølge æskerne administreres, æskernes omslag markeres med henholdsvis uge 1 og uge 2. Sundhedspersonale, der dispenserer lægemidler, skal undgå at huden kommer i kontakt med lægemidlet. Der anvendes nitrile handsker eller pincet. Medicin, der ikke kan dispenseres i æsker eller poser For eksempel flydende lægemidler, depotplastre, cremer, stikpiller, injektioner eller inhalationslægemiddel. Den, der varetager opgaven, skal have den fornødne kompetence eller en videredelegation af opgaven. Dokumentation i forbindelse med dispensering Den forudgående ordination er dokumenteret i journalen. Se under afsnit: Medicinordination, modtagelse og dokumentation. I journalen dokumenteres under medicinhåndtering, hvilke opgaver der varetages af sygeplejersken, og hvilke der varetages af social- og sundhedsassistenter i forhold til medicindispenseringen, og om der er videredelegeret opgaver til plejepersonale. Den der dispenserer bestiller medicin. Eventuelle aftaler, der er indgået med borgeren/pårørende/lægen i forbindelse med medicinhåndteringen, dokumenteres.

14 14 Medicinbeholderens etikette skal ved anbrud stemme overens med ordinationen. Er dette ikke tilfældet, kontaktes lægen, for at afklare årsagen til forskellen. Det dokumenteres i journalen. Indlægssedler i lægemiddelæsker kasseres efter endt brug. Indlægssedlerne findes på Øjendråber og andre lægemidler med kort holdbarhed skal påtegnes anbrudsdato. Den, der modtager ordinationen, er ansvarlig for at oprette et standard skema, bilag dok /12, når medicin, der skal administreres af personale, ikke kan dispenseres i æsker eller poser. Skemaer placeres i Borgerbogen efter medicinlisten. Skemaer, der anvendes i forbindelse med insulingivning. Dok /14, /14 og /14. Skemaer der anvendelse til depotplastre. Dok /14 Hvis borgeren selv bestiller og administrerer medicin, oprettes der ikke en medicinliste. Hvis borgeren selv administrerer P.N. medicin og har hjælp af sundhedspersonale til bestilling, skal medicinen fremgå af medicinlisten. Har borger hjælp til administration af P.N. medicin skal medicinen fremgå af medicinlisten. Relevante observationer, der foretages i forbindelse med dispenseringen, drøftes med borger, og der handles og dokumenteres ud fra dette. Marevan Dokumentation af Marevan behandling. Den ordinerede medicin påføres medicinlisten. - I feltet Dosering vælges Dosering fritekst. I skrivefeltet skrives Dosering efter skriftlig anvisning. Gives klokken 18 (eller andet aktuelt tidspunkt) - Korrespondancen fra lægen (ordinationen) kopieres og dokumenteres i et medicinnotat på præparatet. - Korrespondancen med ordinationen udskrives på lyserødt papir og sættes i Borgerbogen efter medicinlisten. Rengøring af doseringsæsker Doseringsæsker udleveres fra sygeplejedepotet og skal som minimum rengøres hver 6. uge. Dok nr /14

15 15 Medicinadministration og dokumentation Medicinadministration Personalet administrerer udelukkende medicin, som er dispenseret efter denne instruks. Pleje og sundhedspersonale, der har opgaver i forbindelse med administration, skal spørge ind til, om borgeren tager anden medicin. Den fortrykte linje: 1. Adm. selv øvrig medicin fremgår af medicinlisten, når det er relevant. Vigtige oplysninger journalføres. Overfølsomhed dokumenteres på skemaet Vigtige oplysninger Der må kun administreres medicin, der fremgår af den lyserøde medicinliste. Medicinadministration* skal foregå i nøje overensstemmelse med de instrukser, lægen har givet, og ændringer må kun foretages efter aftale med lægen. Hvis pleje- eller sundhedspersonale ikke oplever sig kompetent til at varetage administrationen forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal pågældende frasige sig opgaven. Personalet har også pligt til at sige fra, hvis pågældende får mistanke om fejl eller misforståelser. Pleje - og sundhedspersonale, der er usikre på, om den er det rigtige medicin, pågældende skal administrere, skal kontakte en sygeplejerske eller en assistent. Det pleje- og sundhedspersonale, der administrerer medicinen, skal sikre, at identifikationen af borgeren svarer til identifikationen på doseringsæske, dosispakke eller den beholder, hvorfra medicinen tages. Det pleje- og sundhedspersonale, der varetager medicinadministration, skal sikre, at antallet af tabletter og kapsler i doseringsæskerne svarer til det antal, der fremgår af medicinlisten. Det pleje- og sundhedspersonale, der administrerer medicin efter skema er pligtige til at anvende Skema til brug ved administration af ikke doserbar medicin dok nr /12 Pleje- og sundhedspersonale, der administrerer medicinen, skal varetage den fornødne observation af borgeren og handle på de observationer, der foretages. Administration af Dosisdispenseret medicin, se side Det er ikke tilladt at give borger medicin mod dennes vilje; herunder er det ikke tilladt at skjule medicin mod pågældendes viden ved for eksempel at gemme medicinen i maden. Lægen kontaktes, hvis borger ikke ønsker at tage den ordinerede medicin. Som udgangspunkt administreres medicin i borgerens bolig og ikke i fællesrum, som for eksempel en spise- eller opholdsstue på plejecentre. Administreres medicin i fællesrum, skal der tages lokale forholdsregler, der sikrer, at der ikke sker fejl. Doseret medicin må ikke omhældes i anden beholder. Når en medarbejder udelukkende hjælper med det praktiske i at åbne poser/æsker, er der ikke tale om lægemiddeladministration/en sygeplejefaglig indsats - altså er der ikke krav om dokumentation/journalføring, eller at der forefindes en medicinliste.

16 16 Administration af medicin doseret af sygehus Doseret medicin, der medsendes borgeren, når denne udskrives, administreres på lige vilkår med øvrig doseret medicin. Den, der administrerer denne medicin, skal sikre, at der er et ajourført medicinliste fra omsorgssystemet, så det er muligt at kontrollere antal tabletter/ kapsler og tidspunkter for indtagelse Dokumentation ved medicinadministration Alle observationer om ændringer i borgeres helbredsforhold skal journalføres. Den, der observerer, har ansvar for, at der handles korrekt på observationerne, og det er pågældendes opgave at sikre, at der bliver handlet på observationerne. P.N. medicin Administration af PN medicin dokumenteres som et medicinnotat på præparatet på medicinlisten. Den Sundhedsperson som træffer afgørelse om PN medicinen dokumenterer. Da der ikke er mulighed for umiddelbar dokumentation i Avaleo ude i eget hjem, anvendes også PN skema der. Dok /14. På centerområder anvendes ikke PN skema. P.N. medicin skal være lægeordineret og fremgå af medicinlisten med præparatnavn, styrke, indikation, tidsintervaller og maksimal dosis per døgn. Vurdering af behov for P.N. medicin kan foretages af en assistent i de tilfælde, hvor der er tale om en ofte forekommende og kendt tilstand hos borgeren. I alle andre tilfælde kontaktes sygeplejersken. Social- og sundhedshjælpere/hjemmehjælpere og sygehjælpere kan efter videredelegering give P.N. medicin og efterfølgende dokumentere dette. Den der træffer afgørelse vedr. P.N. medicin har også dokumentationsforpligtelsen Det skal fremgå tydeligt, hvor P.N. medicinen opbevares, så det ikke er muligt at tage fejl af denne og anden medicin. P.N. medicin opbevares i den originale emballage. Opbevaring af P.N. medicin følger generelle aftaler for opbevaring af lægemiddel. Hvis P.N. medicin gives regelmæssigt over en længere periode, skal der tages kontakt til lægen, der afgør, om ordinationen skal være permanent. Dok nr /14

17 17 Bestilling, levering, modtagelse, opbevaring, bortskaffelse og kontrol Bestilling Lægemidler bestilles så vidt muligt af borgeren selv. Alternativt af det sundhedspersonale, der varetager medicindispenseringen. Levering Borgeren, pårørende eller andre personer i borgerens netværk, henter medicinen på apoteket eller i et håndkøbsudsalg. Er dette ikke muligt, kan man aftale, at apoteket leverer (mod betaling). Det enkelte områdeudarbejder retningslinjer for levering af medicin. Det kan medføre, at det enkelte område skal træffe specifikke aftaler med det apotek, der benyttes. Opbevaring Generelt Lægemidler opbevares på en måde, der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt både i forhold til borgeren, men også i forhold til tyveri og misbrug. Vær opmærksom på, at opbevaringer forgår ved de for lægemidlet beskrevne forskrifter om korrekt temperatur og hygiejne. Når en borger ikke selv er i stand til at modtage og opbevare medicinen forsvarligt, aftaler sundhedspersonalet med borgeren, hvor medicinen skal opbevares, så det er forsvarligt. De enkelte borgeres medicin skal opbevares særskilt og helst aflåst. Det er en individuel vurdering, der afgør, om en borger skal have en aflåst boks til sin medicin. Det kan for eksempel dreje sig om demente borgere samt borgere, der har eller har haft et misbrugsproblem. Endelig kan det dreje sig om borgere, der har pårørende, der er misbrugere. Her kan det også være aktuelt at opbevare medicinen uden for borgerens hjem. Såfremt medicinen ikke opbevares i borgerens hjem, skal de enkelte borgeres medicin opbevares særskilt og aflåst. Sygeplejen stiller bokse til rådighed, hvis dette vurderes nødvendigt. Når der dispenseres medicin, skal aktuel og ikke aktuel medicin opbevares adskilt. P.N. medicin, der administreres af personale, skal opbevares særskilt, så det ikke er muligt at tage fejl af denne og anden medicin. Særligt for Plejecentre Der er ikke fastsat regler for opbevaring af medicin i plejeboliger. Det er plejecenterledernes ansvar, at medicin opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Beboere er selvstændigt sygesikrede. Det gælder såvel receptpligtig som håndkøbslægemiddel. Der kan ikke være fælles medicin af hverken håndkøbslægemiddel eller lægeordineret lægemiddel ( akutdepot ). Injektionsvæske adrenalin 1 mg/ ml. skal i plejecentrene opbevares i et køleskab, således akut allergisk shock kan behandles af sundhedspersonalet. Adrenalin rekvireres af en sygeplejerske.

18 18 Når apoteket leverer medicin til et plejecenter, skal medicinen opbevares i et aflåst skab/rum, indtil det pakkes ud. Apoteket kan forsynes med kort/nøgle til det aflåste rum, hvortil medicinen leveres. Buddet fra apoteket må ikke gå alene ind i rum, hvor der forefindes følsomme data. Kontrol ved modtagelse I eget hjem modtager borgeren selv medicinen. Sundhedspersonalet kontrollerer, om det er den rigtige medicin næste gang, der skal dispenseres medicin. På Plejecentrene kan der være forskellige procedurer for modtagelse af medicin og dermed for den kontrol, der skal finde sted. Som hovedregel foregår kontrollen ved næste dosering. Det sundhedspersonale, der modtager = åbner posen med medicinen, skal kontrollere, at oplysningerne på emballagen angående navn på borger, navn på lægemiddel, dosis og tider for indtagelse svarer til oplysninger på medicinlisten.. Modtageren skal også sikre sig, at den medicin, der skal opbevares i køleskab, lægges i et køleskab, umiddelbart efter den er afleveret fra apoteket. Bortskaffelse af lægemiddel Medicinen tilhører den enkelte borger. Restmedicin må derfor ikke anvendes til andre borgere. Medicin, der er blevet for gammelt, eller medicin, der ikke længere anvendes (er blevet seponeret), skal returneres til apoteket af borger eller netværk. Ved dødsfald tilhører medicinen boet. Tomme medicinglas, hætteglas, engangssprøjter, ampuller, tomme insulinpenne er almindelig dagrenovation. Kanyler lægges i kanylebokse og afleveres på apotekerne eller i håndkøbsudsalg. Medicinske plastre indeholder medicinrester og skal derfor foldes så den klæbrige flade er dækket og afleveres på apoteket. Insulinpenne med medicinrester afleveres på apoteket. Når der er sket fejl Den, der opdager en fejl i medicinhåndtering, har pligt til at handle på det. Er borgeren direkte involveret i fejlen, f.eks. har indtaget forkert medicin, er første tanke og handling at minimere konsekvenserne for borgeren. Det er det sundhedsfaglige personale, der iværksætter handlinger, - herunder vurdere behov for lægetilsyn. Er borgeren ikke direkte involveret i fejlen, rettes fejlen Ledelsen orienteres om alle fejl i medicinhåndtering.. Fejlen rapporterer efter gældende regler til Utilsigtede hændelser. Dok nr /14

19 19 Kvalitetssikring Utilsigtede hændelser Det er ledelsens ansvar at rapporterne analyseres, og at forebyggende handlinger sættes i værk. Kontrol af medicinskema* Borgernes medicinlister kontrolleres ved medicinafstemning* en gang årligt af praktiserende læge. De, der dosererer medicinen, sender korrespondance til læge om medicinafstemning. Selvevaluering Der foretages selvevaluering af lægemiddelhåndteringen en gang årligt ud fra skema. Fokus er på læring og kvalitetsudvikling. Formålet med selvevalueringen er via systematisk gennemgang at opspore og rette fejlkilder. Fremgangsmåde: Området udpeger den dag, der skal foretages selvevaluering et udsnit af dagens medicinhåndteringer evalueres efter skema, bilag dok nr /14 personale udfylder skemaerne skemaerne gennemgås med ledelsen ledelsen udarbejder en handleplan og skaber læring i egen virksomhed Tilsyn Embedslægeinstitutionen foretager hvert år uanmeldte tilsyn på plejecentrene. På disse tilsyn sættes der blandt andet fokus på, om der anvendes enstrenget lægemiddelhåndtering.

20 20 Del 2 Injektioner, allergisk shock og adrenalin Uanset hvad der injiceres, skal sundhedspersonale og andre, der har fået bemyndigelse til, som lægens medhjælp at give injektionsbehandling, have mulighed for straks at kunne behandle med adrenalin, så der kan iværksættes behandling for akut allergisk shock. 1 En hjælper kan/må ikke injicere insulin som en videredelegeret sygeplejeopgave, med mindre der i umiddelbar nærhed er en assistent eller sygeplejerske, der kan injicere adrenalin intramuskulært og dermed behandle et akut allergisk shock. Hvis en læge ordinerer for eksempel injektion af insulin til en borger på en social- eller socialpsykiatrisk institution, og delegerer opgaven til for eksempel en pædagog (lægen benytter pædagogen som sin medhjælp), er det lægens ansvar at varetage delegeringen af såvel injektion af insulin som delegeringen af injektion af adrenalin, så den person, der skal varetage injektionsgivningen, er i stand til med sikkerhed at udføre opgaven. Hvor ikke andet er foreskrevet sikrer man, at borgeren er under opsyn / observation i ca. 10 minuttet efter injektionsgivning. Adrenalin Der skal altid være mindst to ampuller á 1 mg./ml. adrenalin til rådighed. Adrenalinen skal være umiddelbart tilgængelig for den, der injicerer lægemidler. Adrenalin har begrænset holdbarhed, udskiftes i henhold til dette (i køleskab 1 år udenfor køleskab 3 mdr.). Adrenalin kan rekvireres af en sygeplejerske i det enkelte område 2, og udgiften afholdes af det enkelte område. Allergisk shock Et svært, akut allergisk shock optræder oftest få minutter efter injektionen. Der skal i et sådant tilfælde straks injiceres adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml i følgende dosering: Patienter under fem år: 0,2 mg adrenalin = 0,2 ml adrenalininjektionsvæske. Patienter fem 14 år: 0,3 mg adrenalin = 0,3 ml adrenalininjektionsvæske. Patienter over 14 år: 0,6 mg adrenalin = 0,6 ml adrenalininjektionsvæske. 1 Sundhedsstyrelsens vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock. 8(8 dato? Bekendtgørelse om recepter 55 nr. 155 af 20/ Dok nr /14

21 21 Adrenalininjektionen gives dybt intramuskulært omkring det sted, hvor lægemidlet er givet, dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat og dels for at modvirke det allergiske shock. Inden adrenalininjektionen gives, bør man på sædvanlig vis kontrollere, at kanylen ikke ligger i en blodåre. Umiddelbart herefter skal lægen kontaktes. Om nødvendigt skal der rekvireres ambulance. I det konkrete tilfælde må man vurdere, om det er nødvendigt at ledsage patienten til sygehuset. Hvis patientens tilstand efter nogle minutters forløb ikke er bedret væsentligt, kan det være nødvendigt at gentage injektionen med endnu en dyb intramuskulær injektion af samme dosis adrenalin. Ved livstruende allergisk shock vil der aldrig være tale om kontraindikation over for adrenalin. Smerteplaster, epidural og subkutan smertebehandling. Smerteplaster I princippet sættes plastret helt på. Gammelt plaster fjernes forinden. I særlige tilfælde kan plastret klippes over. Dette kan forekomme ved, at plastret ikke findes i den ordinerede dosis; typisk ved ned- og optrapning af dosis. Halveres plastet sker dette i samarbejde med ordinerende læge Epidural og subkutan smertebehandling varetages kun af sygeplejersker. Sygeplejerskerne skal kunne varetage den konkrete smertebehandling ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Skriftlige vejledninger og procedurer vedrørende smertebehandling, katetre og eventuelle pumper skal forefindes i borgerens hjem. Intravenøs medicingivning, væsketerapi og i.v. ernæring Varetages af sygeplejerskerne i Akut-funktionen. I særlige tilfælde kan sygeplejersken efter aftale med nærmeste leder varetage indsatsen forudsat at kompetencerne er til stede.

22 22 Tryghedskasse For meget syge borgere, kan lægen ordinere en såkaldt Tryghedskasse, som indeholder en sygdomslindrende medicin, sprøjter, kanyler, infusionssæt og informationsmateriale. Kassens indhold administreres i et samarbejde med lægen udelukkende af sygeplejersker. Der er udarbejdet en lokal Instruks for sygeplejerskerne Dok nr /12. Dok nr /14

23 23 Håndkøbslægemiddel og naturlægemidler Medarbejderne bør opfordre de borgere, der tager ikke-lægeordineret håndkøbslægemiddel og naturlægemidler til at rådføre sig med deres læge, idet nogle af disse kan medføre interaktion ved indtagelse af andet lægemiddel. Medarbejderne varetager ikke medicingivning af håndkøbslægemiddel, med mindre lægen ordinerer det. Medarbejderne skal medvirke til at give naturlægemidler, hvis en borger, der i forvejen modtager ydelser vedrørende medicin, har et ønske om det. Lægen skal orienteres og sanktionere/ordinere lægemiddeladministrationen af naturlægemidler. (Se Sundhedsstyrelsens vejledning 30/6 2006).

24 24 Selvadministration Det er den ordinerende læge, der er ansvarlig for at vurdere, om en borger, herunder beboer i et plejecenter, er i stand til at håndtere sin medicin på betryggende måde og uden hjælp fra medarbejderne. Hvis personale, der kommer i borgerens hjem, får kendskab til, at borgeren/beboeren ikke tager den ordinerede og doserede medicin som foreskrevet, skal pågældende kontakte et sundhedspersonale, der i samråd med borger orienterer lægen og dokumenterer det i omsorgssystemet. Bilag: Standard skema for medicin der ikke kan doseres i poser og æsker har dok nr /12. Ved indlæggelser Hvor en medarbejder fra Social og Sundhed er involveret i en borgers indlæggelse, sendes medicinoplysninger i henhold til SAM:BO. Dok nr /14

25 25 Varde Kommune Bilag til Medicininstruks Skema til brug ved administration af ikke doserbar medicin(eks.laxantia, øjendr. cremer.m.m) Navn: Cpr.nr. Præparat Dosering samt evt. seponeringsdato: Der dokumenteres med initialer. Tidspunkt Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Dato/ år

26 Dok nr /14 26

27 27 Litteratur Vejledninger og lovgrundlag Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler: Sundhedsstyrelsen nr. 9429, 2006, Bilag Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsstyrelsen april Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven, dok nr /13 Vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin. Sundhedsstyrelsen august Bilag Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, 1/ Dok. nr /12 Vejledning om hjemmesygepleje. Sundhedsstyrelsen december Vejledning om behandling af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning om behandling af antidepressiva a 2000 Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler 2007 Den Danske Kvalitetsmodel de 4 IKAS standarder på lægemiddelområdet. Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Lov nr. 451 af 22/05/2006. Sundhedsloven. Kapitel 38 Hjemmesygepleje. Indenrigs- og sundhedsministeriet juni Sundhedsloven. Kapitel 4 Patienters retsstilling. Indenrigs- og sundhedsministeriet juni Sundhedsstyrelsen Notat af 28/ Dokumentation i forbindelse med Dosisdispensering,. Bilag. Lokale vejledninger o.l. Varde Kommunes Indsatskatalog, dok 93648/13 Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven /13 Kvalitetsstandarden vedrørende bevilligede, lægehenviste sygeplejeydelser i Varde Kommune og flg. ydelsesbeskrivelser vedrørende sygeplejeydelser Dok. nr /12. Kommissorium for Kompetenceudvikling, Dok. nr /12. Personalevejledning til Omsorgssystemet, Dok. nr /12. Tryghedskasse Dok. nr /12. Vejledende retningsliner for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering. Dok. Nr /12

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Instruks for lægemiddelhåndtering Sundheds- og Ældreområdet Sygeplejen Plejecentre Hjemmepleje Varde Kommune

Instruks for lægemiddelhåndtering Sundheds- og Ældreområdet Sygeplejen Plejecentre Hjemmepleje Varde Kommune Instruks for lægemiddelhåndtering Sundheds- og Ældreområdet Sygeplejen Plejecentre Hjemmepleje Varde Kommune 1 Indhold Generelt om indhold og anvendelse... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Kvalitetssikring...

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. 1 MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. Indholdsfortegnelse: 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0 Generelle

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Medicinhåndtering. Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Mål for kurset: Maj 2014

Medicinhåndtering. Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Mål for kurset: Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Maj 2014 Mål for kurset: Kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i so-su-arbejde. Har kendskab til forskellige

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Lollandshus. Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Anne Seidelin.

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Lollandshus. Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Anne Seidelin. Tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Lollandshus Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg Kommune: Aalborg Leder: Anne Seidelin Telefon: 99316500 E-post: aalborg@aalborg.dk Dato for tilsynet: 24. oktober

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering 24.5.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Instruks for medicinhåndtering Struer Kommune 1 / 30

Instruks for medicinhåndtering Struer Kommune 1 / 30 M Instruks for medicinhåndtering Struer Kommune 1 / 30 Indholdsfortegnelse Instruks for medicinhåndtering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Forord... 3 Formål:... 4 Gældende for:... 4 1.0 Procedure

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short.

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short. Tilsynsrapport 2014 Fortegårdens Plejecenter Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov Kommune: Århus Leder: Karin Short Telefon: 87178144 Høringsmail: ksh@aarhus.dk E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering for 2008 uddannelsen og det første år af 2016 uddannelsen Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Tjekliste for Risikobaseret tilsyn-akut Tilbud. Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Forkortelser: MVV: Medarbejdernet-Værktøjer-vejledninger.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50 Tilsynsrapport 2014 Svanelundsbakken Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj Telefon: 72 33 69 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 16. juni 2014

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft.

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft. Tilsynsrapport 2014 Strandcentret plejecenter Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Mai-Britt toft Telefon: 43959066 E-post: mvt@greve.dk Dato for tilsynet: 23. juni 2014 Sagsnr:

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Lions Park Søllerød Adresse: Lendemosevej 4, 2850 Nærum Kommune: Rudersdal Leder: Birte Jexen Telefon: 40 71 35 75 E-post: bjx@lionspark.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D. 25.8.2016 Denne handleplan er forelagt ledelsen og vil blive anvendt aktivt på de

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Hoven Plejehjem. Adresse: Bredgade 25, 6880 Tarm. Kommune: Ringkøbing-Skjern. Leder: Karina Nielsen. Telefon: 75 34 30 85

Tilsynsrapport 2014. Hoven Plejehjem. Adresse: Bredgade 25, 6880 Tarm. Kommune: Ringkøbing-Skjern. Leder: Karina Nielsen. Telefon: 75 34 30 85 Tilsynsrapport 2014 Hoven Plejehjem Adresse: Bredgade 25, 6880 Tarm Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Karina Nielsen Telefon: 75 34 30 85 E-post: sikkerpost@rksk.dk Dato for tilsynet: 03. november 2014

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig PLEJEHJEMMET ROSENVANG Adresse: Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Ulla Krøger Telefon: 55 36 22 00 E-post: ulkr@vordingborg.dk Dato

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederiksberg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederiksberg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Ledere: Forstander Kirsten Staun Christiansen, afdelingssygeplejerske Maritta Eline

Læs mere

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse Medicinvejledninger - frivillige Indholdsfortegnelse Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud...2 Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Generelt Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Plejehjemstilsynet Lovbaseret systematisk tilsyn siden 2002 Embedslæge-institutionerne ~ 5 regionale enheder

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Allerød Omsorgscenter Engholm. Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød. Kommune: Allerød. Leder: Charlotte Urhammer

Tilsynsrapport 2014. Allerød Omsorgscenter Engholm. Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød. Kommune: Allerød. Leder: Charlotte Urhammer Tilsynsrapport 2014 Allerød Omsorgscenter Engholm Adresse: Rådhusvej 3, 3450 Allerød Kommune: Allerød Leder: Charlotte Urhammer Telefon: 24 40 09 63 E-post: charlotte.urhammer@alleroed.dk Dato for tilsynet:

Læs mere