Retningslinjer for udformning og evaluering af miljøpåstande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for udformning og evaluering af miljøpåstande"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse Retningslinjer for udformning og evaluering af miljøpåstande Kontrakt nr. B5-1000/99/ Rapport nr. 67/94/22/1/00281 December 2000 Udarbejdet af: Dr. Juan R Palerm ECA, S.A. Quatre Camins 9-15, 1ºB Barcelona, SPANIEN Tlf Fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Baggrund...4 Principper...6 Retningslinjer for alle miljøpåstande...7 Generelle retningslinjer...7 Brug af symboler...12 Brug af sammenlignende påstande...14 Retningslinjer for specifikke miljøpåstande...16 Komposterbar...16 Nedbrydelig...17 Designet til demontering...17 Produkt med forlænget levetid...17 Genvunden energi...18 Genvindelig...18 Genvundet indhold...19 Reduceret energiforbrug...20 Reduceret vandforbrug...21 Reduceret ressourceforbrug...21 Genanvendelig og genpåfyldelig...22 Affaldsreduktion...23 Retningslinjer for evaluering af miljøpåstande...24 Evalueringsmetoder...24 Adgang til information...25 Retlige rammer...26 Definitioner...27 Bibliografi og referencemateriale

3 FORORD Europæiske forbrugere er i stigende grad indstillet på at købe varer og tjenester med en reduceret miljøpåvirkning. Producenter, tjenesteleverandører og reklameindustri er opmærksomme på denne tendens og søger da også at tiltrække kunder i kraft af de miljømæssige fordele, som varerne og tjenesterne frembyder. Et af de midler, der anvendes til at formidle information om varernes og tjenesternes miljøkvalitet, er selvdeklarerede miljøpåstande. Miljøpåstande gør det muligt for forbrugerne at foretage informerede valg og for industrien at formidle information om varernes og tjenesternes miljøkvalitet. Men for at miljøpåstandene effektivt kan sikre informerede valg og fremme salget af varer og tjenester med reduceret miljøbelastning, er det absolut nødvendigt, at de er klare, sande, specifikke og ikke vildledende. Vildledende, usande, intetsigende eller uklare miljøpåstande medfører, at forbrugerne mister tilliden til miljøpåstande og miljømærker i almindelighed, at der opstår illoyal konkurrence, og at ophavsmændene til påstandene tilskyndes til ikke at fremkomme med sandfærdige oplysninger. Europa-Kommissionen er af den opfattelse, at brugen af klare, sandfærdige og relevante miljøpåstande bør fremmes som et middel til at sikre forbrugerne mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger, øge udbuddet af varer og tjenester med reduceret miljøpåvirkning og beskytte ærlige ophavsmænd til påstande mod illoyal konkurrence ved at udelukke usande, uklare og vildledende påstande. Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har udviklet en international standard for selvdeklarerede miljøpåstande (ISO 14021:1999). Europa-Kommissionen finder, at ISO 14021:1999 er et glimrende redskab, der kan bidrage til at regulere og fremme brugen af kvalitetsbetonede selvdeklarerede miljøpåstande. Nærværende dokument indeholder retningslinjer, der er i overensstemmelse med ISO 14021:1999, og som sigter mod at hjælpe enhver, der ønsker at formulere en miljøpåstand, med at sikre, at det bliver en god og brugbar påstand, og tjener som vejledning for enhver part eller myndighed, der ønsker at evaluere eksisterende påstande. Europa-Kommissionen nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde dette dokument, og har inkorporeret generelle synspunkter med udgangspunkt i høringer af relevante myndigheder og interessegrupper. 3

4 BAGGRUND Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har udviklet standarder for tre typer miljøpåstande vedrørende varer og tjenester: Type I 1, der er baseret på tredjepartscertificering af varer og tjenester, type II 2, der bygger på egendeklarationer, og type III 3, som er LCA-baseret. Nærværende retningslinjer omhandler selvdeklarerede miljøpåstande (type II); det vil sige miljøpåstande, som udarbejdes af fabrikanter, importører, distributører, detailhandlere eller enhver anden, der kunne tænkes at drage fordel af en sådan påstand, uden en uafhængig tredjepartscertificering. Den internationale standard ISO 14021:1999 indeholder specifikationer for udarbejdelse af selvdeklarerede miljøpåstande vedrørende varer og tjenester. Den fastsætter generelle krav til selvdeklarerede miljøpåstande (inklusive brug af symboler), specifikke krav til bestemte påstande og krav til evaluering og verificering af påstande. Disse retningslinjer er tænkt som et redskab til fremme af forståelsen og gennemførelsen af ISO 14021:1999. De erstatter ikke den internationale standard, der fortsat er udgangsdokumentet. For mere detaljeret information om kravene henvises til ISO 14021:1999. Dette dokument, der følger ISO 14021:1999, tjener som vejledning for enhver enkeltperson, virksomhed eller institution, som ønsker at udarbejde en miljøpåstand vedrørende en vare eller en tjeneste eller at evaluere en eksisterende. Det tjener som vejledning i brugen af udsagn, symboler og grafer vedrørende varer og tjenester og sigter mod at sikre sandfærdige, klare og ikke vildledende miljøpåstande. Endelig giver det et overblik over de fællesskabsretsforskrifter, der omhandler miljøpåstande. 1 ISO 14024:1999 "Environmental labels and declarations Type I environmental labelling Principles and procedures". 2 ISO 14021:1999 "Environmental labels and declarations Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)". 3 ISO/DTR "Environmental labels and declarations Environmental labelling Type III Guiding principles and procedures". 4

5 Evalueringen af miljøpåstande, herunder valg af egnede testmetoder, fastlæggelse af procedurer for opbevaring, ajourføring, vedligeholdelse og offentliggørelse af miljøoplysninger, og den generelle kvalitetssikring af miljøpåstande, vil kunne reguleres, hvad angår EMAS 4 -registrerede virksomheder og institutioner, i henhold til kravene i den kommende EMAS-forordning. I dette tilfælde vil tredjepartscertificeringssystemet, som miljøoplysningerne er undergivet, bidrage til at sikre disse oplysningers troværdighed. Bemærk, at gennemførelsen af EMAS ikke nødvendigvis sikrer, at kravene i ISO 14021:1999 opfyldes. Det står dog fast, at en række krav i ISO 14021:1999 (kapitel 5.7) også indfris af de miljøoplysninger, som er forsynet med EMAS-logoet. 4 Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision. 5

6 PRINCIPPER 1. Selvdeklarerede miljøpåstande skal være præcise, verificerbare, relevante, dokumenterbare og ikke vildledende. 2. Miljøpåstande skal baseres på videnskabelige metoder, der er tilstrækkelig grundige og vidtspændende til at støtte påstanden, og som frembringer præcise og reproducerbare resultater. 3. Information om procedure, metoder og kriterier, der anvendes til støtte for miljøpåstande, skal være tilgængelige og udleveres på anmodning til alle interesserede parter. 4. Der skal ved udformningen af miljøpåstande tages hensyn til alle relevante aspekter af varens eller tjenestens livscyklus, idet der dog ikke absolut behøver være tale om en komplet livscyklusvurdering. 6

7 RETNINGSLINJER FOR ALLE SELVDEKLAREREDE MILJØPÅSTANDE GENERELLE RETNINGSLINJER Ovenstående principper danner basis for fastlæggelsen af specifikke krav til selvdeklarerede miljøpåstande i ISO 14021:1999. Nedenstående retningslinjer finder anvendelse på alle selvdeklarerede miljøpåstande (inklusive symboler og sammenlignende påstande). 1. Undlad at fremsætte påstande om miljømæssige fordele af generel karakter eller om bæredygtighed 5. Påstande om generelle miljømæssige fordele ved et produkt eller en tjeneste, som f.eks. "miljøvenlig", "grøn", "ikke-forurenende", "ozonvenlig", "miljøsikker", "naturens ven" og "naturlig", er uklare og uspecifikke og må derfor ikke fremsættes. Påstande såsom "økologisk", "økologisk produkt" eller "økologisk produceret" må kun anvendes, hvis produktet opfylder kravene i fællesskabslovgivningen om økologiske produkter eller økologisk produktion. Selv om EU har accepteret begrebet bæredygtighed og gjort det til et ledende princip i sin miljøpolitik i kraft af det femte miljøhandlingsprogram ("Mod en bæredygtig udvikling"), er der ikke fastlagt nogen metoder til måling af begrebet. Derfor er påstande om bæredygtighed uklare og bør ikke fremsættes. 5 Disse krav er fastsat i kapitel 5.3 og 5.5 i ISO 14021:

8 2. Er der mulighed for, at en påstand kan misforstås, bør det forsøges at fjerne påstandens uklarhed gennem ændring af ordlyden, tilføjelse af en begrundelse, brug af symboler eller på anden vis. Er der herefter stadig mulighed for, at påstanden kan misforstås, bør påstanden opgives. I visse tilfælde vil en begrundelse være tilstrækkelig til at fjerne uklarheden ved en påstand, så længe det står klart, at begrundelsen er et led i påstanden 6. Er et produkt energibesparende i sammenligning med et tidligere design, men behøver et særligt batteri fra samme fabrikant for at opnå en sådan energibesparelse, skal kunden informeres om dette forhold. En påstand i stil med "Denne nye version sparer 20 % energi i sammenligning med vores tidligere version" er vildledende. En velvalgt påstand vil lyde "Denne nye version sparer 20 % energi i sammenligning med vores tidligere version, når den anvendes sammen med vores batteri xxx". Et typisk eksempel på påstande, der kan misforstås, er, når det ikke står klart, om påstanden refererer til varen eller tjenesten i sin helhed eller kun til en af komponenterne eller emballagen. Misforståelser af denne type kan skyldes påstandens ordlyd eller omfang eller dens relative placering på varen eller emballagen. Er en æske med pakker med hvidt papir forsynet med påskriften "100 % genvundet materiale", kan der herske tvivl om, hvorvidt påstanden refererer til æsken eller til papiret. En ordlyd i stil med "Denne æske er fremstillet af 100 % genvundet materiale" vil fjerne enhver tvivl. En sodavandsflaske er forsynet med påskriften "genvundet". Selv om kapslen sandsynligvis ikke er fremstillet af genvundet materiale, forventes det, at forbrugeren normalt er klar over, at påstanden kun refererer til flasken, og ikke vil blive vildledt. Denne miljøpåstand er således velvalgt. Visse påstande kan selv om de er sande være vildledende, hvis de udelader relevante facts. 6 Kravene til anvendelse af begrundelser er fastsat i kapitel 5.6 i ISO 14021:

9 En påstand om, at et produkt anvender 15 % mindre energi end den tidligere version, uden at det nævnes, at det er nødvendigt at anvende et særligt batteri for at muliggøre energibesparelse, er ufuldstændig og dermed vildledende og bør ikke fremsættes. 3. Undlad at fremsætte påstande, der ikke er sandfærdige eller præcise, eller som nævner miljøforbedringer, der ikke er hold i. Usande påstande f.eks. om at varer genvindes, når det ikke er tilfældet må ikke fremsættes. Påstås det, at varer ikke indeholder et farligt stof, f.eks. ved et "...fri"-argument, må det stof, der påstås fraværende ikke forefindes i større niveauer end dem, der kan forventes i form af en kendt sporforurening eller baggrundsniveau. Påstande, der ikke er præcise, kan lede forbrugerne til at tro, at der foreligger en miljømæssig fordel, som i realiteten ikke er relevant for disse varer eller tjenester. Det gælder f.eks. den ikke-velvalgte brug af "...fri"-argumenter: De er vildledende, hvis de refererer til stoffer, der aldrig har været knyttet til varen eller tjenesten. En påstand om, at noget givet papir ikke indeholder tropisk ædeltræ, er ikke forsvarlig, eftersom tropisk ædeltræ ikke anvendes til papirfremstilling. En gennemsnitsforbruger kan blive vildledt til at tro, at det er almindeligt at benytte tropisk ædeltræ til papirfremstilling, og at dette specifikke produkt frembyder en miljømæssig fordel. "...fri"-argumenter er også vildledende, hvis det stof, der refereres til, plejede at være knyttet til produktet, men ikke er det længere. En påstand om, at en deodorantspray er "CFC-fri", er vildledende, da dette er et krav til alle tilsvarende produkter. En sådan påstand bør kvalificeres, så den tegner et sandt billede af de miljømæssige fordele ved produktet f.eks. "I lighed med andre tilsvarende produkter er dette produkt CFC-frit" eller "CFC-frit i henhold til loven". En påstand om, at produktet er "CFC-frit", vil imidlertid være velvalgt, hvis produktet markedsføres i et land, hvor det stadig er lovligt at anvende CFC'er, og CFC'er anvendes i deodorantspray. 9

10 Et andet eksempel er, når der fremsættes en påstand om miljømæssige fordele, som aldrig kan realiseres på grund af produktets natur eller manglen på faciliteter og/eller muligheder for at opnå de påståede fordele. Affaldsposer i polyethylen er (med undtagelse af dem, der alene er beregnet til genvindeligt affald) teknisk set genvindelige, men vil når de anvendes til det tilsigtede formål ende på et deponeringsanlæg, f.eks. et affaldsdepot. Selv om en sådan påstand i bogstavelig forstand er sand, er den vildledende og dermed ikke forsvarlig. Andre påstande kan i bogstavelig forstand være sande, men resulterer ikke i en miljømæssig fordel. Sådanne påstande vil kunne lede forbrugerne til fejlagtigt at tro, der er en miljømæssig fordel ved produktet. En pakke med kaffefiltre er forsynet med følgende påskrift: "Fremstillet ved en klorfri blegningsproces". Den anvendte blegningsproces afgiver imidlertid stadig en betragtelig mængde andre giftige stoffer til miljøet. Selv om påstanden strengt taget er sand, er der ingen reel miljømæssig fordel, og påstanden er vildledende. 4. Undlad at fremsætte en miljøpåstand, der ikke har kunnet dokumenteres. Alle krav skal fremsættes på basis af dokumentation, der kan verificeres. Dette gælder valg af en egnet testmetode samt opbevaring og offentliggørelse af alle oplysninger, der er nødvendige for at dokumentere den. Nedenfor findes en nærmere vejledning i valg af metoder og adgang til information (s. 24). Enhver, der ønsker at fremsætte eller evaluere en påstand, bør studere ISO 14021:1999 7, som indeholder detaljerede krav til dokumentation af miljøpåstande. Angivelsen "biologisk nedbrydelig" på et produkt, for hvilket der ikke er gennemført nogen test i henhold til godkendte procedurer, er ikke en dokumenteret påstand. Også selv om der er gennemført en passende test, men dokumentationen af resultaterne ikke stilles til rådighed, er påstanden ikke verificerbar og således ikke forsvarlig. 7 Kravene til evaluering og verificering af påstande er fastsat i kapitel 6 i ISO 14021:

11 5. Det bør sikres, at miljøpåstandene er ajourførte, så de fortsat er relevante. Normale ændringer som f.eks. ny lovgivning, ændringer i konkurrerende produkter og teknologiske fremskridt kan bevirke, at visse miljøpåstande bliver irrelevante eller ligefrem vildledende. Alle påstande skal tjekkes med regelmæssige mellemrum og om nødvendigt revideres, så de afspejler de ændrede omstændigheder. Påstande om, at varer ikke indeholder et skadeligt stof, er vildledende, hvis ingen varer, som anvendes til det formål, indeholder stoffet. Hvis ikke-biologisk nedbrydelige rensemidler var tilladte på et bestemt marked, ville det være forsvarligt at påstå, at et rensemiddel var "biologisk nedbrydelig". Er loven blevet ændret, og det er blevet et krav, at rensemidler skal være biologisk nedbrydelige, skal den tidligere velvalgte påstand enten fjernes eller kvalificeres ved udsagn såsom "Biologisk nedbrydelig i lighed med tilsvarende produkter" eller "Biologisk nedbrydelig i henhold til loven". 11

12 BRUG AF SYMBOLER Symboler anvendes ofte til at oplyse om varers eller tjenesters miljømæssige fordele. Symboler udgør i den forstand miljøpåstande i sig selv 8. Nedenfor følger en vejledning i, hvorledes man bruger symboler, så de ikke er vildledende. Der gives også en specifik vejledning i brugen af Möbius-båndet Benyttes et symbol, bør det sikres, at symbolet er enkelt og anvendes på en sådan måde, at det ikke giver et forkert indtryk af varens eller tjenestens kendetegn. En alufolieemballage er forsynet med et stort Möbius-bånd med et "30 %" kvalificerende udsagn, der angiver, at varerne indeholder 30 % genvundet materiale. Det er imidlertid ikke klart, om symbolet refererer til emballagen eller til den aluminium, der er indeholdt i æsken. Der bør vælges enten en mere hensigtsmæssig størrelse og placering for symbolet, f.eks. et mindre symbol anbragt på tværs, som viser, at påstanden refererer til emballagen, eller et kvalificerende udsagn i tilknytning til symbolet som f.eks. "genvundet karton". 2. Undlad at anvende naturlige objekter, medmindre der er en direkte og verificerbar forbindelse mellem det naturlige objekt, der er gengivet, og den påståede fordel. Naturlige objekter anses for miljøpåstande, da de tillader en potentiel forbruger at forbinde objektet med en miljømæssig fordel. De bør klart kunne skelne fra andre symboler og relevante for de påstande, der fremsættes. 8 Kravene til brugen af symboler er fastsat i kapitel 5.8, 5.9 og 5.10 i ISO 14021: Kravene til brugen af Moebius-løkken er fastsat i kapitel 5.10 i ISO 14021:

13 Möbius-løkken 10 Det mest almindelige symbol, der i øjeblikket anvendes, er Möbius-båndet, der angiver "genvindelighed" eller "genvundet indhold", afhængigt af hvorledes den anvendes. Möbius-båndet bør ikke benyttes til at repræsentere andre kvaliteter end "genvindelig" eller "genvundet indhold". Vedrører påstanden "genvundet indhold", skal Möbiusbåndet ledsages af en angivelse af det genvundne materiales procentdel. Anvendes Möbius-båndet alene uden procentangivelse, angiver påstanden "genvindelighed". Nedenfor er anført nogle eksempler på brugen af Möbius-båndet; de skal opfylde kravene i ISO 14021:1999. Anvendelser af Möbius-båndet til at angive "genvindelighed". Anvendelser af Möbius-båndet til at angive "genvundet indhold". På nogle markeder er forbrugerne måske endnu ikke fortrolige med de forskellige anvendelser af Möbius-båndet (de tror måske, at Möbius-båndet anvendt alene uden procentangivelse står for "genvundet indhold"). I disse tilfælde og indtil forbrugerne 10 Som anført i ISO 14021:1999, skal udformningen af Möbius-båndet opfylde de grafiske krav i ISO 7000, symbol nr

14 bliver fortrolige med de forskellige anvendelser af Möbius-båndet, anbefales det, at Möbius-båndet ledsages af en begrundelse. BRUG AF SAMMENLIGNENDE PÅSTANDE Nogle miljøpåstande har kun en mening, når kendetegnene ved de tilbudte varer eller tjenester sammenlignes med kendetegnene ved tilsvarende varer eller tjenester; sådanne miljøpåstande kaldes sammenlignende påstande 11. Sammenlignende påstande skal præsenteres på en sådan måde, at grundlaget for sammenligning er tilstrækkelig klart, så man undgår enhver misforståelse. 1. Sammenlign kun varer eller tjenester, der opfylder de samme behov eller tjener det samme formål. Fremsæt ikke sammenlignende påstande, hvis de vedrører varer eller tjenester, der tjener forskellige funktioner, eller hvis sammenligningen kan skabe forvirring på markedet mellem annoncøren og konkurrenten eller mellem annoncørens og konkurrentens varemærker, varenavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenester. 2. Sammenlignende påstande bør baseres enten på procentangivelser eller absolutte værdier. Er sammenlignende påstande ikke baseret på enten en procentangivelse eller en absolut værdi, er de uklare og dermed vildledende. Et produkt er forsynet med følgende miljøpåstand: "dette produkt indeholder nu 11 Kravene til sammenlignende påstande er fastsat i kapitel 6.3 i ISO 14021:1999. Sammenlignende påstande er i EU reguleret ved direktiv 84/450/EØF som ændret ved direktiv 97/55/EF for at medtage sammenlignende reklame. 14

15 endnu mere genvundet materiale end vores tidligere version". Denne påstand oplyser ikke om omfanget af den miljømæssige fordel; den er uspecifik og dermed ikke forsvarlig. Det påstås om et produkt, at: "intet andet luftkonditioneringssystem på markedet behøver så lidt energi for at fungere". Dette er en sammenlignende påstand, der ikke oplyser om den sparede energimængde; den er uklar. Baseres en sammenlignende påstand på en procentangivelse, bør denne gengives i form af en absolut forskel. En påstand om, at en emballage, hvor det genvundne indhold er øget fra 4 % til 6 %, har et "genvundet indhold på ekstra 2 %", er velvalgt, da den absolutte forskel er 6 %-4 %=2 %. En relativ påstand om "en 50 % stigning i det genvundne indhold", er vildledende, om end den er korrekt. Baseres en sammenlignende påstand på en absolut (målt) værdi, bør den gengives i form af en relativ forbedring. Er den værdi, i forhold til hvilken sammenligningen foretages, nul, kan der anvendes en absolut forskel. For et batteri, der varer 15 timer i stedet for de tidligere 10 timer, udgør den relative forskel: 15 hours 10 hours % 10 hours I dette tilfælde ville en velvalgt påstand lyde "50 % længere levetid". [hours= timer] Lad os forestille os et batteri, der normalt er et engangsbatteri, og hvor den nye version kan genoplades op til 5 gange. Ønskes der fremsat en påstand om "genopladelig" baseret på antallet af mulige genopladninger, vil en forskel udtrykt som en procentdel give uendelig som svar: 5 recharges 0 recharges recharges 15

16 Selv om sammenligningen i dette tilfælde er baseret på en absolut (målt) værdi, er en af værdierne nul, og påstanden skal derfor udtrykkes som en absolut forskel. En velvalgt påstand kunne være "nu genopladelig op til 5 gange". [recharges= genopladninger] RETNINGSLINJER FOR SPECIFIKKE MILJØPÅSTANDE Ud over ovenstående retningslinjer, der gælder alle miljøpåstande, følger nedenfor en mere detaljeret vejledning i brugen af en række specifikke påstande i overensstemmelse med ISO 14021: : 1. Komposterbar 7. Genvundet indhold 2. Nedbrydelig 8. Reduceret energiforbrug 3. Designet til demontering 9. Reduceret ressourceforbrug 4. Produkt med forlænget 10. Reduceret vandforbrug levetid 5. Genvundet energi 11. Genanvendelig og genpåfyldelig 6. Genvindelig 12. Affaldsreduktion 1. Komposterbar Merværdien ved kompostmateriale består i, at dette er gavnligt for miljøet som jordforbedringsmateriale. Man bør derfor søge at undgå at fremsætte påstande om komposterbarhed for materialer, som kunne forringe kompostens kvalitet, eller som afgiver skadelige stoffer til miljøet. Fremsættes en påstand om komposterbarhed, bør man sørge for at formidle den nødvendige information til forbrugeren, så produktet komposteres korrekt, f.eks.: 12 Kravene til disse specifikke påstande er fastsat i kapitel 7 i ISO 14021:

17 Specificere, om påstanden om komposterbarhed refererer til et hjemmekomposteringsanlæg eller et centralt komposteringssystem, medmindre produktet kan komposteres i alle faciliteter uanset type. Er produktet kun delvis komposterbart, bør dette anføres. Det bør også anføres, hvorledes den komposterbare del udskilles, hvis dette skal gøres af brugeren. Der bør kun fremsættes en påstand om hjemmekomposterbarhed, hvis operationen nemt kan udføres af et voksent medlem af husstanden med de redskaber og det udstyr (ud over komposteringsanlægget), som normalt forefindes i de fleste husholdninger. Behøver produktet et komposteringsanlæg, bør et sådant være til rådighed for en rimelig andel af forbrugerne; hvis ikke, skal der utvetydigt gøres opmærksom på denne begrænsning. Der bør ikke anvendes generelle udsagn som f.eks. "Komposterbar, hvor der forefindes faciliteter". 2. Nedbrydelig I modsætning til et komposterbart produkt, der tjener som jordforbedringsmateriale, undergår et nedbrydeligt produkt ændringer i sin kemiske struktur, hvilket i sidste ende resulterer i produktets nedbrydning. Af gængse former for nedbrydelighed kan nævnes biologisk nedbrydelighed (det vil sige nedbrydning ved naturlige organismer) og fotonedbrydelighed (det vil sige nedbrydning ved lys). Der må ikke fremsættes påstande om nedbrydelighed for materialer, der kan frigive stoffer i koncentrationer, som er skadelige for miljøet. Når der testes for nedbrydelighed, skal der gøres brug af anerkendte og pålidelige testmetoder. 3. Designet til demontering Fordelen ved at kunne demontere et produkt er, at delene da på en eller anden måde kan udskilles fra affaldsstrømmen. Påstande om, at et produkt er "designet til demontering", 17

18 skal ledsages af oplysninger om, hvorledes produktet demonteres, samt om, hvilke dele af produktet der kan udskilles fra affaldsstrømmen, og hvorledes dette kan ske. 4. Produkt med forlænget levetid Påstande om forlænget levetid for et produkt skal ledsages af oplysninger, som er nødvendige, for at forbrugeren kan sikre produktet en sådan forlænget levetid. Påstande om "forlænget levetid for et produkt" er sammenlignende og skal derfor opfylde kravene til sammenlignende påstande. Dette indebærer bl.a., at der kun foretages sammenligning med produkter, der imødekommer samme behov eller tjener samme formål, og at der gøres brug af procentangivelser eller absolutte værdier. Nærmere oplysninger om sammenlignende påstande findes i ovenstående kapitel om "sammenlignende påstande" eller - med hensyn til mere specifikke krav - i den internationale standard Genvunden energi Påstande om, at et produkt er fremstillet under anvendelse af genvunden energi (det vil sige energi, som ellers ville være blevet bortskaffet som affald), skal ledsages af oplysninger om typen og mængden af det affald, der anvendes til produktion af den genvundne energi. ISO 14021:1999 indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvorledes disse påstande evalueres Genvindelig Der bør kun fremsættes påstande om genvindelighed, hvis der er genvindingsfaciliteter til rådighed. Fremsæt ikke påstande om genvindelighed, hvis produktet selv om det teknisk set er genvindeligt aldrig vil blive genvundet, fordi der ikke findes indsamlings- eller genvindingsfaciliteter der, hvor det markedsføres. 13 Kapitel 6.3 i ISO 14021: Evalueringsmetoderne for påstande om genvunden energi er foreskrevet i kapitel i ISO 14021:

19 Påstanden om genvindelighed kan formidles enten ved skreven tekst eller ved brug af Möbius-båndet. Anvend ikke andre symboler end Möbius-båndet til formidling af påstande om genvindelighed. Der kan kun fremsættes en påstand om, at en bærepose er "genvindelig", hvis det materiale, posen er lavet af, kan bringes til et genvindingsanlæg og genforarbejdes, efter at forbrugeren har kasseret posen. Er materialet ikke genvindeligt, og er det budskab, der skal formidles, at posen kan anvendes flere gange, er den velvalgte påstand "genanvendelig" og ikke "genvindelig". Der kan kun fremsættes påstand om, at plasticflasker er "genvindelige" i områder, hvor der forefindes indsamlingsfaciliteter eller -programmer. Selv om et materiale er genvindeligt, vil en sådan påstand være uforsvarlig, hvis forbrugeren ikke har adgang til et genvindingsanlæg. Ønsker producenten ikke desto mindre at oplyse om produktets genvindelighed for at skelne det fra lignende, men ikke genvindelige produkter, kan han gøre dette ved at sikre sig, at der oplyses om indskrænkninger i genvindeligheden. Under alle omstændigheder er generelle udsagn såsom "genvindelig, hvor der forefindes faciliteter" ikke forsvarlige. 7. Genvundet indhold Fremsættes der påstand om genvundet indhold, må der kun refereres til materiale, som ellers ville være havnet i affaldsstrømmen. Genbruges i metalindustrien affald fra efterslibning som råmateriale i den samme proces, kan der ikke fremsættes en påstand om "genvundet indhold", da genanvendelsen af sådant materiale sker i selve den proces, der frembragte det. Der kan ikke fremsættes påstand om, at returflasker (med eller uden pant) "genvindes", da de stadig anvendes til det tilsigtede formål uden at blive 19

20 genforarbejdet. Men indsamles og omsmeltes flaskerne med henblik på fremstilling af nye flasker, kan der fremsættes påstand om, at de "genvindes". Fremsættes der påstand om genvundet indhold, skal der altid oplyses om procentdelen af det genvundne materiale, og påstanden skal præsenteres således, at det klart fremgår, om påstanden refererer til produktet eller til emballagen. Anvendes Möbius-båndet, skal symbolet ledsages af procentdelen af genvundet materiale. Anvend ikke andre symboler end Möbius-båndet til angivelse af genvundet indhold. En påstand som f.eks. "denne æske er fremstillet af genvundet materiale" er ikke forsvarlig. Et velvalgt argument om genvundet indhold skal kvalificeres med et udsagn som f.eks. "denne æske indeholder 65 % genvundet materiale". Alternativt vil følgende brug af Möbius-båndet være velvalgt: 8. Reduceret energiforbrug Alle påstande om reduceret energiforbrug (normalt med formuleringen: energieffektiv, energibevarende eller energibesparende) er sammenlignende og skal rumme oplysninger om procentdelen eller den absolutte værdi af reduktionen. Sådanne påstande må ikke referere til den energi, der medgår til fremstillingen af produktet, men til dets anvendelse. Påstande om "reduceret energiforbrug" er sammenlignende og skal derfor opfylde kravene til sammenlignende påstande. Dette indebærer bl.a., at der kun foretages sammenligning med produkter, der imødekommer samme behov eller tjener samme 20

21 formål, og at der gøres brug af procentangivelser eller absolutte værdier. Nærmere oplysninger om sammenlignende påstande findes i ovenstående kapitel om "sammenlignende påstande" eller - med hensyn til mere specifikke krav - i den internationale standard. En påstand om et reduceret energiforbrug på et kemisk renseri som f.eks. "på xxxrenseriet benytter vi en teknologi, der sparer mere energi end vores konkurrenter" er ikke forsvarlig, da der ikke oplyses om den energimængde, der spares. Et velvalgt argument ville lyde "på xxx-renseriet benytter vi en teknologi, som forbruger 20 % mindre energi end de konventionelle processer". 9. Reduceret vandforbrug Påstande om reduceret vandforbrug (normalt med formuleringen: vandeffektiv, vandbevarende eller vandbesparende) er sammenlignende og skal rumme oplysninger om procentdelen eller den absolutte værdi af reduktionen. Sådanne påstande må ikke referere til det vand, der medgår til fremstillingen af produktet, men til dets anvendelse. Påstande om "reduceret vandforbrug" er sammenlignende og skal derfor opfylde kravene til sammenlignende påstande. Dette indebærer bl.a., at der kun foretages sammenligning med produkter, der imødekommer samme behov eller tjener samme formål, og at der gøres brug af procentangivelser eller absolutte værdier. Nærmere oplysninger om sammenlignende påstande findes i ovenstående kapitel om "sammenlignende påstande" eller - med hensyn til mere specifikke krav - i den internationale standard Reduceret ressourceforbrug I modsætning til påstandene om "reduceret energiforbrug" og "reduceret vandforbrug", der refererer til brugen af varer eller leveringen af en tjeneste, refererer påstanden om "reduceret ressourceforbrug" til mængden af det materiale, den energi eller det vand, der medgår til at fremstille eller distribuere et produkt eller en emballage. 21

22 Påstande om "reduceret ressourceanvendelse" er sammenlignende og skal derfor rumme oplysninger om, hvor stor en procentdel (%) reduktionen udgør; da der er tale om sammenlignende påstande, skal kravene til sammenlignende påstande være opfyldt. Medfører en reduceret anvendelse af en bestemt ressource en øget anvendelse af en anden ressource, skal påstanden oplyse nærmere om en sådan forøgelse. Anvendes der i en produktionsproces mindre vand i sammenligning med den tidligere proces, men er det til gengæld nødvendigt at bruge mere energi, skal der i påstanden om et reduceret ressourceforbrug samtidig oplyses om det øgede energiforbrug. 11. Genanvendelig og genpåfyldelig Fremsættes der en påstand om, at et produkt er enten genanvendeligt eller genpåfyldeligt, skal man på forhånd sikre sig, at betingelserne er til stede, for at det pågældende produkt kan genanvendes eller genpåfyldes (f.eks. indsamlingsordning, faciliteter til genanvendelse eller genpåfyldning). 15 Kapitel 6.3 i ISO 14021:

23 Fremsættes der en påstand om, at en sodavandsflaske er "genpåfyldelig", selv om der ikke forefindes faciliteter til indsamling og genpåfyldning af flasker, er påstanden ikke forsvarlig. Der bør kun fremsættes påstande om genpåfyldelighed, hvis produktet kan genpåfyldes med samme eller et tilsvarende produkt, og uden at der kræves yderligere forarbejdning (med undtagelse af specificerede krav såsom rensning og vask). En påstand om, at en glasvinflaske er "genpåfyldelig", er ikke forsvarlig, hvis der ikke forefindes faciliteter eller ordninger for indsamling og genpåfyldning med vin. En påstand om, at flasken kan genpåfyldes med vand til hjemmebrug, er ikke forsvarlig; det samme gælder en påstand om, at flasken er "genpåfyldelig", da den kan bringes til en vinkælder og her blive påfyldt med vin til literpris. 12. Affaldsreduktion Påstande om "affaldsreduktion" er sammenlignende og skal indeholde oplysninger om procentdelen eller den absolutte værdi af reduktionen. Da der er tale om sammenlignende påstande, skal kravene til sammenlignende påstande være opfyldt. Undlad at fremsætte påstande om "affaldsreduktion", når der er tale om genanvendelse af materialer, som frembringes under en proces, og som kan genanvendes i samme proces; som eksempler på sådanne materialer kan nævnes affald i forbindelse med efterslibning, efterbearbejdning eller skrot. Men hvis affaldsmaterialet overdrages til en andenpart, som benytter det til konstruktive formål og ikke bortskaffer det som affald, kan denne fremsætte en påstand om "affaldsreduktion". Et industrianlæg, som sender den brugte olie til en cementfabrik, der anvender olien som brændsel i sin ovn, kan fremsætte en påstand om "affaldsreduktion". 23

24 RETNINGSLINJER FOR EVALUERING AF MILJØKRAV EVALUERINGSMETODER Det påhviler ophavsmanden til påstanden at evaluere denne og fremskaffe de data, der er nødvendige, for at påstanden kan verificeres. Ifølge princip 2 skal "miljøpåstandene baseres på videnskabelige metoder, der er tilstrækkelig grundige og vidtspændende til at støtte påstanden, og som frembringer præcise og reproducerbare resultater". Dette princip bør overholdes ved valg af evalueringsmetode 16. En række nationale og internationale organisationer (f.eks. ASTM, BS, ISO, OECD, IEC, DIN) har udviklet evalueringsmetoder til verificering af forskellige påstande. Det anbefales, at man anvender ISO serien, da den indeholder et stort antal oplysninger om reproducerbarhed og pålidelighed samt standarder for test og verificering af påstande. Ved valg af metode til evaluering og/eller verificering af en påstand, skal der gives forrang til internationale standarder frem for andre internationalt anerkendte standarder og industri- og handelsmetoder, som har været underkastet et peer-review. Findes der ingen sådanne standarder for den påstand, der skal evalueres eller verificeres, kan der udvikles en metode, for så vidt som den er forenelig med princip 2 og underkastes et peer-review. Der skal gennemføres en evaluering af en påstand om fotonedbrydelighed for en bærepose. Den regionale fremstillingsindustri har udviklet en testmetode, som har været underkastet et peer-review; der findes imidlertid en international standard. I dette tilfælde skal den internationale standard vælges frem for den regionale 16 Kravene til evaluering af miljøpåstande er fastsat i kapitel 6 i ISO 14021:1999. Denne standard indeholder desuden specifikke evalueringskrav for visse miljøpåstande: kapitel for "produkter med forlænget levetid", kapitel for "genvunden energi", kapitel for "genvindelig", kapitel for "genvundet indhold", kapitel for "reduceret energiforbrug", kapitel for "reduceret ressourceforbrug", kapitel for "reduceret vandforbrug", kapitel for "genanvendelig og genpåfyldelig" og kapitel for "affaldsreduktion". 24

25 industristandard. I forbindelse med evaluering eller verificering af en sammenlignende påstand henvises ligeledes til ovenstående kapitel om "brug af sammenlignende påstande". ADGANG TIL INFORMATION Ifølge princip 3 skal "information om procedure, metoder og kriterier, der anvendes til støtte for miljøpåstande, være tilgængelig og udleveres på anmodning til alle interesserede parter" 17. Kort sagt skal miljøpåstande være gennemsigtige, og alle interesserede skal kunne verificere dem. Fremsæt ikke en påstand, hvis de oplysninger, der er nødvendige for at verificere den, er fortrolige. For at sikre, at miljøpåstande kan dokumenteres, skal den dokumentation, der underbygger påstanden, som et minimum opbevares i den tid, produktet er på markedet, og i et vist tidsrum derefter afhængigt af produktets levetid 18. Fremsættes der miljøpåstande om de miljømæssige fordele ved en bil, skal den dokumentation, som understøtter påstandene, opbevares, så længe bilen forventes at være i brug, uanset om en specifik model er udgået af produktion. Den dokumentation, der understøtter en miljøpåstand, skal ikke kun opbevares; den skal også stilles til rådighed for alle, der ønsker at verificere påstanden. Der kan opkræves et rimeligt beløb i forbindelse med udleveringen af oplysningerne. 17 Kravene om adgang til information om miljøpåstande er fastsat i kapitel 6.5 i ISO 14021: Kravene om det mindstemål af information, der skal opbevares og kunne fremlægges, er fastsat i kapitel i ISO 14021:

26 RETLIGE RAMMER Forbrugerbeskyttelse er et af målene for Fællesskabets indsats, jf. Amsterdam-traktatens afsnit XI. Den grundlæggende retsakt, hvad angår miljøpåstande af enhver art, er direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame (som ændret ved direktiv 97/55/EF for at medtage sammenlignende reklame). Direktivet omhandler reklame forstået som "enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenester, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser". Medlemsstaterne kan have fastsat supplerende bestemmelser med henblik på at sikre en udvidet beskyttelse med hensyn til vildledende reklame med undtagelse af sammenlignende reklame, for så vidt angår sammenligningen 19. Direktiv 84/450/EØF sigter ikke kun mod at beskytte forbrugerne mod vildledende reklame, men også mod at beskytte personer, der er involveret i handel eller forretningsvirksomhed, mod den illoyale konkurrence, som vildledende reklame medfører. Det hedder i direktiv 84/450/EØF, at medlemsstaterne " påser, at der findes tilstrækkelige og effektive muligheder for kontrol med vildledende reklame ". Sådanne muligheder skal inkludere lovbestemmelser, således at enkeltpersoner, virksomheder eller institutioner kan tage retsskridt over for vildledende reklame og/eller indgive en klage ved en kompetent administrativ myndighed. Selv om der findes sådanne retlige muligheder i alle medlemsstater, er der forskelle med hensyn til de specifikke mekanismer. Det tilrådes forbrugere og ophavsmænd til påstande, der ønsker at kende deres rettigheder og de retsmidler, de råder over, i deres hjemland, at kontakte den 19 Denne begrænsning er foreskrevet i artikel 1, nr. 9, i direktiv 97/55/EF, der ændrer artikel 7 i direktiv 84/450/EØF. 26

27 kompetente myndighed i hjemlandet. Forbrugerorganisationer og annoncerende selvregulerende organer kan også formidle denne information og tjene som forbindelsesled til de relevante myndigheder. DEFINITIONER 20 Komposterbar.- Et kendetegn ved et produkt, en emballage eller en tilknyttet komponent, der gør, at disse er biologisk nedbrydelige; ved nedbrydningsprocessen dannes et relativt homogent og stabilt humuslignende materiale. Nedbrydelig.- Et kendetegn ved et produkt eller en emballage, der gør, at disse under særlige forhold nedbrydes i et nærmere bestemt omfang inden for en given tidsramme. Designet til demontering.- Et kendetegn ved et produkts design, der gør, at produktet kan adskilles ved afslutningen af dets levetid på en sådan måde, at komponenter og dele kan genanvendes, genvindes, bruges til energiudvinding eller på anden måde udskilles fra affaldsstrømmen. Miljøaspekt.- Et aspekt ved en virksomhed eller institutions aktiviteter eller produkter, der kan indgå i et samspil med miljøet. Miljøpåstand.- En angivelse, et symbol eller en graf, der fremhæver et miljøaspekt ved et produkt, en komponent, en emballage eller en tjeneste. Verificering af miljøpåstand.- Bekræftelse af en miljøpåstands gyldighed under anvendelse af specifikke forudfastsatte kriterier og procedurer, som sikrer dataenes troværdighed. Miljøpåvirkning.- Enhver ændring af miljøet, hvad enten den er skadelig eller gavnlig, som helt eller delvis hidrører fra en virksomheds eller institutions aktiviteter, varer eller tjenester. Begrundelse.- Enhver forklaring, som der er behov for, eller som gives, så at en miljøpåstand forstås korrekt af en køber, potentiel køber eller bruger af varer eller tjenester. Produkt med forlænget levetid.- Et produkt, der er konstrueret således, at det har en længere levetid enten på grund af øget holdbarhed eller opgraderbarhed, der resulterer i reduceret ressourceforbrug eller en reduceret affaldsmængde. 20 Samtlige disse definitioner er oversat fra den internationale standard ISO 14021:

28 Livscyklus.- Et produktsystems fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra indkøb af råvarer eller udnyttelse af naturressourcer til endelig bortskaffelse. Emballage.- Materiale, der anvendes til at beskytte eller rumme et produkt under transport, lagring, markedsføring eller brug. Materiale efter forbrug.- Materiale, der hidrører fra kommercielle eller industrielle virksomheder og institutioner i deres egenskab af slutbrugere af varer eller tjenester, som ikke længere kan anvendes til det tilsigtede formål. Dette inkluderer returnering af materiale fra distributionskæden. Materiale før forbrug.- Materiale, der udskilles fra affaldsstrømmen under fremstillingsprocessen. Dette gælder ikke genbrug af materialer som f.eks. affald i forbindelse med efterbearbejdning og efterslibning samt skrot, der frembringes i en proces, og som kan genanvendes i selvsamme proces. Produkt.- Enhver vare eller tjeneste. Kvalificerende miljøpåstand.- En miljøpåstand, der ledsages af en begrundelse, som beskriver påstandens begrænsninger. Genvunden energi.- Et kendetegn ved varer eller tjenester, der er skabt under anvendelse af energi, som er genvundet fra materialer, eller energi, der ville være blevet bortskaffet som affald, men i stedet er blevet udnyttet ved styrede processer. Genvundet [regenereret] materiale.- Materiale, der ellers ville være blevet bortskaffet som affald eller anvendt til energiudvinding, men i stedet er blevet indsamlet og genvundet [regenereret] som materialeinput som erstatning for nyt primærmateriale i en genvindings- eller fremstillingsproces. Genvindelig.- Et kendetegn ved varer, emballage eller tilknyttede komponenter, der kan udskilles fra affaldsstrømmen ved til rådighed værende processer og programmer og kan indsamles, behandles og anvendes på ny i form af råmaterialer eller varer. Genvundet indhold.- Andelen målt i masse af genvundet materiale i varer eller emballage. Kun materiale før forbrug og materiale efter forbrug kan betragtes som genvundet indhold. Genvundet materiale.- Materiale, der er blevet genforarbejdet på grundlag af genvundet [regenereret] materiale ved en fremstillingsproces og gjort til et endeligt produkt eller en komponent, som indgår i varer eller tjenester. Reduceret energiforbrug.- Reduktion i den energimængde, der er knyttet til brugen af varer eller tjenester, som opfylder det tilsigtede formål, i forhold til den energimængde, der medgår ved brugen af andre varer eller tjenester, som opfylder et tilsvarende formål. 28

29 Reduceret ressourceforbrug.- Reduktion i mængden af det materiale, den energi eller det vand, der medgår til at fremstille eller distribuere varer, tjenester eller emballage eller en nærmere angivet tilknyttet komponent. Reduceret vandforbrug.- Reduktion i vandforbruget i tilknytning til brugen af varer eller tjenester, som opfylder det tilsigtede formål, i forhold til den vandmængde, der medgår ved brugen af andre varer eller tjenester, som opfylder et tilsvarende formål. Genpåfyldelig.- Et kendetegn ved en vare eller emballage, der kan fyldes med samme eller tilsvarende vare mere end én gang i dens originale form og uden yderligere forarbejdning med undtagelse af nærmere angivne krav som f.eks. rensning og vask. Genanvendelig.- Et kendetegn ved en vare eller emballage, der er udformet og designet til i sin levetid at foretage et vist antal ture, rotationer eller anvendelser til opfyldelse af ét og samme tilsigtet formål. Affaldsreduktion.- Reduktion i mængden (massen) af det materiale, der indgår i affaldsstrømmen som følge af en ændring i varen, processen eller emballagen. 29

30 BIBLIOGRAFI OG REFERENCEMATERIALE Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame. ISO 14020: Environmental labels and declarations General principles. ISO 14021: Environmental labels and declarations Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations Type I environmental labelling Principles and procedures. ISO/DTR Environmental labels and declarations Environmental labelling Type III Guiding principles and procedures. 30

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.11.2014 L 337/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1252/2014 af 28. maj 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere