Sundhed opfølgning på indsatsområder 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed opfølgning på indsatsområder 2011"

Transkript

1 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2011 Egne indsatsområder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliterende indsats ved formidling af hjælpemidler (rehabiliterende hjælpemidler) Hjælpemiddelafsnittet søger puljemidler til at gennemføre projektet: Tidlig rehabiliterende indsats ved formidling af genbrugshjælpemidler til voksne borgere i Fredericia Kommune. Her tænkes rehabiliterende hjælpemidler ind og effekterne forventes at bestå i, at borgerne i længere tid end ellers kan bevare deres aktive funktionsevne og livskvalitet i hverdagen. Projektet gennemføres i samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet og følger principper fra Længst muligt i eget liv. Hjælpemiddelafsnittet har modtaget puljemidler fra Helsefonden og afventer svar på en ansøgning hos Trygfonden på 1 mio. kr. Projekt Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling starter Første fase er i gang, med oversættelse af et engelsk testredskab til dansk i samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet. Næste fase er kompetenceudvikling til teamet, som skal gennemføre hjemmebesøgene. Via projektet finansieres et træningshold på Genoptrænings- Centret, såfremt borgeren har behov for træning frem for det ansøgte hjælpemiddel Ny lovgivning på hjælpemiddelområdet, boligændringer og bilområdet Lovgivningen, som træder i kraft fra , implementeres. Den ændrede lovgivning betyder nye valgmuligheder for borgerne og ændrede arbejdsgange på Hjælpemiddelafsnittet inden for: Genbrugshjælpemidler, boligændringer og bilområdet. Udmøntning af den nye lovgivningen er effektueret på Hjælpemiddelafsnittet og borgerne informeres mundtligt og skriftligt om deres nye valgmuligheder, når der ansøges om genbrugshjælpemidler, boligændringer eller bil. Erfaringen fra det første ½ årer, at ganske få borgere ønsker at benytte sig af de nye valgmuligheder Etablering af Patientuddannelsen: Lær at leve med en kronisk sygdom I forbindelse med delprojekt 2 i Længst muligt i eget liv forventes Stanford patientuddannelsen etableret. Formålet er at styrke borgernes ressourcer til aktiv egenomsorg og daglig håndtering af hverdagen med en kronisk sygdom. Der uddannes instruktører blandt borgere med en kronisk sygdom, og uddannelsen er et supplement til den vejledning og rådgivning der allerede finder sted ved sundhedsfagligt personale, herunder patientrettet forebyggelse på GenoptræningsCentret. Etablering af Patientuddannelsen: Lær at leve med en kronisk sygdom er forløbet tilfredsstillende. Fredericia Kommune er blevet godkendt af Komiteen for Folkeoplysning og modtaget licens til at måtte anvende Stanford konceptet. Der er uddannet 1 instruktør i den Forebyggende afdeling, som koordinerer undervisningen. De første hold gennemføres med hjælp fra instruktører fra Kolding. Undervisningen gennemføres ved at borgere med en kronisk lidelse underviser andre borgere på baggrund af en veldokumenteret manual. Det første hold har deltaget i patientuddannelse: Mestring af kroniske smerter i hverdagen og kurset er gennemført med stor borgertilfredshed. Flere fra holdet har valgt at foresætte i fælles netværksgruppe hos Fredericia selvhjælp. Der er fra første hold udvalgt 2 egnede borgere, som uddannes til at være de første frivillige instruktører.

2 1.4. Samarbejde med frivillige organisationer om fremtidens seniorkurser Forebyggende afdeling indleder samarbejde med SAMKLANG og ældreorganisationer omkring planlægning og den praktiske afvikling af de populære seniorkurser. Kurserne ændres til i højere grad at være workshops ud fra ønskede temaer. Forårets første 3 Seniorkurser er afviklet: Det handler om mennesker v/søren Ryge Fedme og Diabetes er det blot et spørgsmål om livsstil? Dette seniorkursus blev planlagt i samarbejde med Børne- og Sundhed og forløb som et teaterstykke suppleret med oplæg ved forskere, musik og dans Kommunikation på tværs af alder v/kulturforsker Anne Leonora Blaakilde Der har været god tilslutning til kurserne og diabetes seniorkurset blev gennemført som workshop. Forebyggende afdelingen er ikke klar med borgertilfredshed af forårets seniorkurser, da 1 kursus mangler at blive gennemført Fortsættelse af partnerskab med UCL Lillebælt Formålet er at University College Lillebælt, UCL og Fredericia Kommune i fællesskab fremmer sundhed og livskvalitet hos ældre borgere. Dette sker ved, at udvikle, afprøve og justere funktionstests, som formår at opspore ældre borgere, der er i særlig risiko for at udvikle funktionsnedsættelse. Borgerne tilbydes funktionstest og samtale om testresultaterne i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg og vejledes til at benytte motions- og idrætstilbud i lokalsamfundet. Borgere, som er i særlig risikogruppe henvises til GenoptræningsCentret. Hensigten via partnerskabet er tillige, at fysioterapeutstuderende uddannes til at anvende og udvikle test. University College Lillebælt og Forebyggende afdeling har samarbejdet om projektet: Tilbud om funktionstest ved forebyggende hjemmebesøg. Projektet er ved afslutningen og overgår til daglig drift. Den endelige rapport forventes offentliggjort inden sommeren Undersøgelsen viser at % af borgerne, som har gennemført funktionsscreening var i højrisiko gruppen for funktionsnedsættelse. Nogle henvises til GenoptræningsCentret andre vejledes til motion i frivilligsektor. Projektet har medvirket til uddannelsen af fysioterapeutstuderende og 2 grupper har valgt at skrive deres afsluttende Bachelorprojekt på baggrund af dette fælles ældreprojekt. 2 Sundhedssekretariatet 2.1. Sundhedsaftaler med regionen Nye sundhedsaftaler med regionen vedtages i januar Disse implementeres herefter. Sundhedsaftalerne blev godkendt i Byrådets efter indstilling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i møder i slutningen af januar måned. Herefter blev aftalerne indsendt til Sundhedsstyrelsen, som ultimo marts har meldt tilbage, at aftalerne er godkendt. Implementeringen af sundhedsaftalerne er påbegyndt pr. 1. februar Medfinansiering Data fra 2010 analyseres, når de foreligger, og dette danner grundlag for den fortsatte dialog med Sygehus Lillebælt om indlæggelsesmønstre mv. med fokus på diabetes og reumatologi. Det endelige sæt data fra 2010 forventes at forelægge i maj måned. Sundhedssekretariatet bearbejder data, når de foreligger, hvorefter de præsenteres for Sundhedsudvalget.

3 Tværgående sektorpolitikker: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Projekt: Længst muligt i eget liv 1. Delprojekt: Udrulning af Trænende hjemmehjælp til hele plejen fortsættes. 2. Delprojekt: Seniorkurser ændres i retning af workshops med mulighed for højere grad af borgerinddragelse. Der etableres af samarbejde med SAMKLANG og ældreorganisationer. 3. Delprojekt: Opfølgende hjemmebesøg fortsætter som pilotprojekt i 3 plejedistrikter. 4. Delprojekt: Tidlig opsporing af sygdom fortsætter og er afgrænset til borgere med KOL og forebyggelse af fald hos demente. 5. Delprojekt: Ny teknologi, hvis formål er at forbedre borgernes selvhjulpenhed fortsætter. 1. Udrulningen af Trænende hjemmehjælp forløber planmæssigt med revisitering af borgere, som i forvejen modtager hjælp fra Plejen. Der gennemføres systematisk kompetenceudvikling til alle medarbejdere i Plejen og de nyetablerede tværfaglige teams. Udbredelsen er gennemført i distrikt 1, distrikt 4 og 6 + aftenvagten er godt på vej. De sidste 2 udedistrikter 2 og 3 starter deres kompetenceudvikling i april og udbredelsen starter 1. maj Afprøvning af model for Længst muligt i eget liv på plejecenter gennemføres som et lille pilotprojekt på 4. sal på Othello. En tværfaglig personalegruppe arbejder i projektet med den enkelte borgers værdiprofil og hvad der skaber en god dag hos ældre borgere på plejecenter. 2. Seniorkurserne er inde i næste udviklingsfase, hvor Forebyggende afdeling i 2011 gennemføre seniorkurser som højere grad af borgerinddragelse. Diabetes seniorkurset er afviklet med høj borgerinddragelse i form af gruppedialog og fælles opsamling og dialog med underviserne. Ved møde i borgerinvolveringsgruppen den blev det drøftet, at der kan stilles tvivl om, hvorvidt seniorerne foretrækker gruppearbejde. 3. Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus afprøves fortsat i et pilotforskningsprojekt i distrikt 1, 2 og 3. Der er aktuelt foretaget 50 ud af 100 besøg. Det er endnu ikke muligt at beskrive resultaterne af delprojektet. 4. Tidlig opsporing af sygdom er afgrænset til 2 hovedområder: KOL og fald og afprøves i pilotprojekt. Der arbejdes med opsporing af den ældres sygdom ud fra hverdagsindikatorer og systematisering af handlinger, når sygdom opspores af hjælperen i hjemmet. Delprojektet samkøres med Trænende hjemmehjælp i løbet af Indsatser omkring velfærdsteknologi er intensiveret og overgået til projekt Fredericia Former Fremtiden. Der er ansat en projektkonsulent med stor kompetencer inden for velfærdsteknologiske projekter. Formålet med delprojektet er at fremme borgerne selvhjulpenhed ved teknologiske hjælpemidler. Plejecenter Hybyhus indgår direkte i afprøvning af velfærdsteknologi. Der afprøves fx personlift som 1 hjælper. Temadagene for Længst muligt i eget liv fortsætter i 2011 og der er fortsat stor interesse fra andre kommuner og fra Norge.

4 1.2. Implementering af kroniker strategien på to områder 1. Differentieret rehabiliterende indsats målrettet socialt udsatte med type 2 diabetes. GenoptræningsCentret etablerer rehabiliterende indsats på diabetesområdet for særligt udsatte borgere pr Projektet gennemføres ud fra puljemidler og afsluttes Etablering af kræftrehabilitering ved tværgående teamsamarbejde. Genoptrænings- Centret tager initiativ til at Fredericia Kommune styrker kræftrehabiliteringsindsatsen ved et tværgående rehabiliteringsteam. Projekt: Differentieret indsats for socialt udsatte borgere type 2 diabetes. GenoptræningsCentrets diabetes team er i projektforløbet udvidet med en psykolog. Nuværende erfaringer viser at afklaringsforløb hos psykolog er effektfuld og forudsætningen for at diætist vejledning og den fysiske træning kan gennemføres. Der er 8 borgere i gang med den differentierede rehabiliteringsindsats og borgerne er mere psykisk komplekse end forventet. De første resultater ses og eksempelvis er en langtidssygemeldt borger med diabetes er startet i arbejde. Flere borgere registreres også med vægttab eller omfordeling af fedtvæv til muskelvæv ved fysisk motion. GenoptræningsCentrets diætist supplerer sin individuelle vejledning til borgerne med indkøb og sund madlavning i praksis. Den aktuelle udfordring i projektet er at få socialt udsatte med en anden etnisk baggrund end dansk henvist til projektet Rehabilitering ind i Arbejdsmarkedsafdelingen GenoptræningsCentrets samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen forventes udvidet på tre områder: 1. Deltagelse i det landsdækkende projekt Tilbage til arbejde, (TTA) fra TTA projektets formål er at nedbringe langtidssygefravær og hermed hjælpe langtidssyge hurtigere og varigt i arbejde gennem en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats. Der uddannes TTA- koordinatorer og etableres et TTA team, bestående af psykolog og fysioterapeut/ergoterapeut og læge. TTA er puljefinansieret og indsatsen starter, når borgeren har været sygemeldt 8 uger. 2. Rehabiliterende indsats for sygemeldte medarbejdere i Plejen. Pilotprojektet er på tværfaglig idéplan og ikke godkendt. Målet er at nedbringe sygefravær hos medarbejdere, som er langtidssygemeldte eller har hyppige korte sygefraværsperioder. Ønsket er, at tilbyde den sygemeldte, en tidlig rehabiliterende indsats (tidlig kontakt, dialog, funktionsscreening, evt. træning og vejledning) via et rehabiliteringsteam. 3. GenoptræningsCentret som 2. aktør i Sund og Glad. Rehabiliteringsafdelingen har indledt samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen med henblik på, at GenoptræningsCentret ønsker at indgå som 2 aktør i Aktiv Sygemelding. Ved tilbagevenden til arbejde eller deltagelse i Aktiv sygemelding min. 10 timer pr. uge, afholder staten 65 % af udgifterne til sygedagpenge fra uge Fordelene ved at styrke den fælles rehabiliterende indsats, fx tidlig og koordineret indsats, fokus på den sygemeldte borgers funktionsevne, fælles handlingsplan ud fra aftalte mål med borgeren, fysisk træning og uddannelse i at mestre arbejdslivet. Deltagelse i det landsdækkende projekt Tilbage til arbejde, (TTA) fra april 2011 starter projekt TTA (Tilbage til arbejde) for borgere, som har været sygemeldte i 8 uger. Det er et landsdækkende projekt i tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedsafdelingen, GenoptræningsCentret og en klinisk lægefaglig enhed. 340 sygemeldte borgere forventes at deltage i projektet som løber over 1 år. Sund og Glad (aktive tilbud) indgår i projektet og foregår i lejede lokaler på FIC i et tæt samarbejde mellem GenoptræningsCentret, Misbrugscentret og Kompetencecenter Fredericia Rehabiliterende indsats for sygemeldte medarbejdere i Plejen Fredericia Kommune har på ny ansøgt Forebyggelsesfonden om puljemidler til at gennemføre projektet Længst muligt i arbejde (LMIA). I projektet tilbydes rehabiliterende indsatser til

5 medarbejdere i Plejen, som på grund af helbredsproblemer har hyppige spredte sygefraværsperioder. Uafhængig af puljeansøgningen, gennemføres et mindre pilotprojekt med Fredericia Kommune som arbejdsgiver. 10 medarbejdere i Plejen med flere end 5 sygefraværsperioder inden for 1 år tilbydes en rehabiliterende indsats. Tilbuddet tilrettelægges ud fra medarbejderens behov og indeholder dialog om sundhed og sygdom, fysisk træning, ergonomisk vejledning mv. ved ergoog fysioterapeuter, kliniske diætist og psykolog fra GenoptræningsCentret. Projektet kører i tæt samarbejde med forebyggelseskonsulenter fra P&U og Plejen. GenoptræningsCentret som 2. Aktør i Sund og Glad Der er truffet politisk beslutning om, at Arbejdsmarkedsafdelingen indgår aftale med GenoptræningsCentret, Misbrugscentret og Kompetencecenter Fredericia som tilbyder sammenhængende rehabiliterende indsatser til sygemeldte borgere. Tilbuddet etableres i roligt tempo fra i lejede lokaler på FIC og det samkøres fra terapeutside med TTA-projektet. Borgergruppen for rehabiliterende forløb i Sund og Glad er: Borgere med stress, angst, udbrændthed eller depression (til psykologer fra Misbrugscentret). Borgere med lidelser i bevægeapparatet, neurologiske lidelser, følger efter kræft mv. 2 Sundhedssekretariatet 2.1. Sundhedspolitikken Sundhedspolitikken, der forventes godkendt i Byrådet i 2011, implementeres. De regionale data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2010 blev offentliggjort i starten af februar måned. Disse er Sundhedsudvalget blevet præsenteret for. Sundhedssekretariatet har medio februar modtaget de lokale data med fredericianernes besvarelser. Disse bearbejdes og vil indgå i arbejdet med en ny sundhedspolitik Tværgående strategier I 2010 er en overvægts- og en tobaksforebyggelsesstrategi godkendt, ligesom en kronikerstrategi forventes at være på vej. Disse implementeres, herunder ved at etablere de nødvendige organiseringer. Strategierne og deres implementering afventer ny sundhedspolitik Et sammenhængende sundhedssystem Udvikling af metoder og midler til, at borgeren oplever et sammenhængende kommunalt sundhedstilbud. Organisatorisk kan det fx gøres ved at udvikle én indgang for borgeren via et center i mursten, virtuelt (center uden mursten) eller via forløbskoordination. I Sundhedsudvalgets møde i februar måned blev udvalget præsenteret for en undersøgelse af borgernes opfattelse af kommunale sundhedstilbud. Denne rapport vil indgå i arbejdet med det sammenhængende sundhedssystem Bydelssundhed Mens indsatsen i Korskærparken fortsætter i 2011, igangsættes aktiviteter i Sønderparken, som et af benene i den boligsociale helhedsplan. I Korskærparken er arbejdet med at forankre svømmeaktiviteten i regi af en motionsforening, der er under oprettelse. Nye aktiviteter er igangsat, herunder syaktiviteter for piger og kvinder, ligesom der regelmæssigt afvikles sundhedstjek. Projektet har i marts måned haft besøg af ca. 70 deltagere på Sund By Netværkets netværksdage, ligesom TV2 har produceret og sendt et indslag om værestedet. Angående Sønderparken har Sundhedsudvalget i februar godkendt en projektbeskrivelse for

6 projektet, ligesom der fra medio februar ansat er en projektleder. En sundhedsprofilundersøgelse er sat i gang og dataindsamlingen er endnu ikke afsluttet. Mht. aktiviteter er der opstartet et tilbud om sundhedtjek Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Der udvikles en indsats til virksomheder med afsæt i en dialog med private og offentlige virksomheder. Indsatsen kan bestå i sundhedsfremmede tilbud til virksomheder, rådgivning på et strategisk niveau og/eller etablering af et netværkssamarbejde mellem virksomheder. Afventer ny sundhedspolitik, hvor sundhed og trivsel på arbejdspladsen forventes at indgå som et indsatsområde.

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Egne indsatsområder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliterende hjælpemiddelformidling Hjælpemiddelafsnittet igangsætter udviklingsprojektet Tidlig rehabiliterende

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Egne indsatsområder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliterende hjælpemiddelformidling Hjælpemiddelafsnittet igangsætter udviklingsprojektet Tidlig rehabiliterende

Læs mere

Sundhed. Overordnede mål. Sundhedsudvalget. Aktiv hele livet Aktiv hele livet er en sektorpolitik.

Sundhed. Overordnede mål. Sundhedsudvalget. Aktiv hele livet Aktiv hele livet er en sektorpolitik. Overordnede mål Byrådets vision, der gælder frem til 2012 indeholder ønsket om, at Fredericia er byen for alle, at kommunen sprænger rammer, at alle lærer at lære, at borgerne tager ansvar, at kommune

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk Kontakt oplysninger Ledende Terapeut: Ellen Pedersen Tlf.: 7210 6056 ellen.pedersen@fredericia.dk Teamleder:

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Længst muligt i eget liv delprojekt 5. Fremrykket forebyggelse: Seniorkursus Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser blandt ældre

Længst muligt i eget liv delprojekt 5. Fremrykket forebyggelse: Seniorkursus Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser blandt ældre Længst muligt i eget liv delprojekt 5 Fremrykket forebyggelse: Seniorkursus Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser blandt ældre Program 13.15 14.15 Signe Pedersen Forebyggende konsulent i Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Program for workshop 1

Program for workshop 1 Program for workshop 1 Seniorkurser fremrykket forebyggelse Seniorkurser Lisbeth Møllegaard Hansen (fysioterapeut) Tidlig opsporing af funktionsnedsættelse Signe Pedersen (Cand. Scient. San. Publ.) Spørgsmål

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Serviceområde: Omsorg og pleje

Serviceområde: Omsorg og pleje Serviceområde: Omsorg og pleje Fokusområde: Kroniske sygdomme Fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme får fra maj 2010 tilbud om fysisk træning. Tilbuddet er evalueret

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Baggrunden Fredericia Kommunes sundhedspolitik Sundhed med alle KLs udspil om det nære sundhedsvæsen Den ændrede sygehusstruktur (Flytningen

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

Kolding Kommune søger midler til to indsats områder: i. Forløbskoordinator for borgere med flere kroniske sygdomme eller ringe egenomsorgsevne

Kolding Kommune søger midler til to indsats områder: i. Forløbskoordinator for borgere med flere kroniske sygdomme eller ringe egenomsorgsevne Kontornotits Senior- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsområdet Emne: Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere