Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk"

Transkript

1 Beredskabsplan Børkop Vandværk 1

2 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6 Beredskabsplan generelt...7 Akutforurening af kildepladser...9 Forurening af forsyningsanlæg Lækage på ledningsnettet Strømudfald Trusler om sabotage Brand og eksplosion Desinficering Rapportblad skabelon Pressemeddelelse skabelon

3 Alarmeringsliste Børkop vandværks bestyrelse Betegnelse Navn Adresse Tlf. arbejde Tlf. privat Mobil Formand Chris Lyngsøe Nebbegårdsvej Næstformand Børge Larsen Falkevej Sekretær Ib Hansen Høgevej Best. medlem Allan Damgaard Borggårdsparken Best. medlem Søren Pedersen Knudsvej Myndigheder Betegnelse Navn Adresse Embedslægeinstitutionen Syddanmark Tlf. arbejde Nytorv Kolding Mail Mobil Beredskabschef / vagtcentralen Vejle kommune Ole Borch Mette Temløv Norgesvej Vejle Kirketorvet Vejle Alarmcentralen Vejle Brandvæsen Norgesvej Vejle Beredskabscenter Sydjylland Vilstrupvej Haderslev Lokalpoliti Sydøstjyllands politi Skolegade 3A 7100 Vejle 118 / Falck Boulevarden Vejle Lægevagten 7100 Vejle Rigshospitalets giftinformationscenter Blegdamsvej København Ø

4 Driftspersonale, teknikere og håndværkere Betegnelse Navn Adresse Driftsleder Per Møller Tlf. arbejde Tlf. privat Mobil Borggårdsparken Børkop Driftsassistent Klaus J Mikkelsen Gl. Højenvej Vejle Vand og Teknik Bjarne Knudsen Vand og Teknik Jens Kristensen Vand og Teknik Ole Fredborg Gårslev Entreprenørforretning Gårslev Entreprenørforretning Johnny Jørgensen Flemming Industrivej Børkop Industrivej Børkop El-installatør: PL Electric A/S El-installatør PL Electric A/S Elforsyning / Nødstrømsanlæg Dennis Nissen Klaus Holm TreFor Soltoften 32 Smidstrup 7000 Fredericia Soltoften 32 Smidstrup 7000 Fredericia Koksbjerg Kolding Pumper Grundfos Poul Bøgelund Boringer A. Højfeldt Water Drilling Tryg forsikring Vandprøver Aage Eurofins Mads Eg Damgaards Vej Herning Klausdalsbrovej Ballerup Ladelundvej Vejen

5 Følsomme forbrugere Betegnelse Navn Adresse Tlf. arbejde Tlf. privat Mobil Englystskolen Dorthe Terp Skolebakken Børkop Borggården Lene Ibsgaard Andersen Borggårdsvej Børkop Lilholtgård Gerda Svendsen Borggårdsvej Børkop Krystallen Bodil Buchholtz Bundsgaard Børkop Englystparken Englystparken Børkop

6 Nyttige navne og adresser Betegnelse Navn Adresse Brejning Vandværk Bjarne Fischer Tlf. arbejde Tlf. privat Mobil Stationsvej Børkop Gårslev Vandværk FVD VLR Vejle DR - Trekanten TV2 - Syd Birger Krog Kragholmvej Børkop Solrød Center 22C 2680 Solrød Strand Bugattivej Vejle Den Hvide Facet Vejle Media Park Kolding

7 Generelt 1. Beredskabsplan, Børkop Vandværk Denne beredskabsplan for Børkop vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Driftslederen har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. 2. Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af nedenstående her fremgår prioriteringen af den ansvarlige: 1. Driftsleder 2. Formand 3. Næstformand Dvs. hvis driftslederen er tilstede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han er tilstede, overgår ansvaret til formanden osv. Desuden er det driftslederen i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. Bestyrelsen er politikere og skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation. I alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage, krig m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb. Her kan det være en fordel at sammensætte en koordinationsgruppe. I en sådan gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket og en fra kommunen. Embedslægen er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt, skal altid foretages i samarbejde med embedslægen. 3. Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjer i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket og på vandværkets hjemmeside. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer. 7

8 En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af driftslederen / bestyrelsen og evt. beredskabschefen til vandværkets personale, rådgivere, elektriker, entreprenør m.m. I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildepladser, produktionsanlægget og i ledningsnettet) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. 8

9 Akut forurening af kildeplads Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld inden for vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m. eller forurening i boringer. Følgende procedure følges: Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Noter tidspunktet, og hvordan meldingen indgik. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet. Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser: - Kommunens tekniske forvaltning / beredskabschefen - Ansvarlig tekniske personale på vandværket - Politiet - Embedslægen Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Vedkommende har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. Konsekvenserne af at afspærre råvandsledningen undersøges vha. ledningsplaner i Rambøll Graf. Ved brud vurderes det, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Boringerne stoppes og ventil i kælderen til råvandsledning lukkes. Der er vand i rentvandsbeholderne til 1,25 døgns forbrug, herefter åbnes der for nødforsyningerne fra Brejning og Gårslev. Ved brud på råvandsledningen udbedres skaden staks. Ved længerevarende stop af kildepladserne gives information til forbrugerne via medierne samt hjemmesiden om at spare på vandet. Udbedring af skade Endelig oprensning Opfølgning NB! Ved forurening af en eller flere boringer, tages den / disse ud af drift. Kontakt herefter kommunen, embedslægen samt rådgiver. Ved brud på råvandsledningen - kontakt kommunen for indhentning af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra LER. Kontakt gravemandskab og påbegynd skadeudbedringen hurtigst muligt. Ved overfladeforurening i indvindingsområdet - Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet, der forestår den endelige oprensning. De berørte parter informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 9

10 Forurening af forsyningsanlæg Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skaden Opfølgning NB! Noter tidspunkt, og hvordan meldingen indgik. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket om, der er behov for en øjeblikkelig indsats. Hvis ikke offentlig myndighed allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles kommunens miljøafdeling, beredskabet, embedslægen m.m. Se telefonlisten. Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Find ud hvorfra forureningen stammer - fra en boring, vandbehandlingsanlæg, rentvandsbeholder eller ledningsnettet. Få det forurenende led ud af drift hurtigst muligt således, at forureningen ikke spredes. Nødvendige initiativer i form af kogepåbud, drikkeforbud m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Stammer forureningen fra kildepladserne eller produktionsanlægget etableres vandforsyning via nødforsyningsledningerne fra Brejning og Gårslev vandværker. Forbrugerne (først de følsomme forbrugere, se listen) orienteres om situationen i pressemeddelelser, personlig kontakt og / eller løbesedler. I alvorligere situationer og efter besked fra embedslægen med højtalervogne fra beredskabet. Forbrugerne orienteres om, hvorledes de skal forholde sig ved for eksempel kogepåbud, drikkeforbud og muligheder for alternativ vandforsyning. Udbedring af skaden påbegyndes straks fx rengøring af rentvandsbeholderne, udskylning af ledningsnettet eller skadeudbedring i kildepladserne. Under udbedring af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes ligeledes orienteret via pressemeddelelser og på hjemmesiden. Anlægget sættes først i normal drift, når embedslægen giver grønt lys. Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Dette gøres via pressemeddelelser og på vandværkets hjemmeside. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse af skadeforløbet samt stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 10

11 Lækager på ledningsnettet Følgende procedure følges: Noter tidspunktet og, hvordan meldingen indgik. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger, noter navn og adresse, og der spørges om omfang Alarm indgået og eventuelle skader samt skadeslokalitet. Varsling Konsekvenser Ansvarlig teknisk personale varsles, og herefter indkalder vedkommende nødvendigt mandskab. Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til det berørte område, fremgår af ledningsregistreringen i Rambøll Graf, som er tilgængelig på både pc og tablet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag foretages! Handling Lækage lokaliseres, evt. med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. nødvendigt afspærringsmateriel. Find relevante kontaktpersoner i telefonlisten. Etabler evt. nødvandsforsyning fra Brejning og / eller Gårslev. Information Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. personlig kontakt og / eller løbesedler. Brandvæsen informeres om i hvilket område der er lukket for vandet. (Gælder kun hvis brandhaner er uden vandtilførsel). Søg gravetilladelse på kommunens hjemmeside og ledningsoplysninger (LER) fra andre ledningsejere. Udbedring af skaden Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen hurtigst muligt. Når skaden er udbedret, skal rørrene gennemskylles og om nødvendigt desinficeres. Afslutning af skaden NB! Når reparationen er afsluttet og skaderne udbedret, færdigmeldes gravetilladelsen på kommunens hjemmeside med oplysning om evt. asfaltarbejder. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse af skadeforløbet samt stedbetegnelse. 11

12 Strømudfald Ved længerevarende / omfattende strømudfald følges nedenstående procedure: Noter tidspunkt, og hvordan meldingen indgik. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Alarm indgået El-installatør kontaktes, se håndværkerlisten. Varsling Ved strømsvigt uden for værket, kontaktes TreFor, se håndværkerlisten. Ved længerevarende strømudfald, kan der rekvireres nødstrømsanlæg ved TreFor. Handling Nødforsyningen fra Brejning og Gårslev kan åbnes efter varsling af disse værker. Dette opretholder normal vandforsyning i zone 1. Zone 2 kan kun forsynes i begrænses omfang uden strøm (lavt tryk). Ved længerevarende strømudfald og deraf manglende vandforsyning Information informeres forbrugerne gennem medierne og vandværkets hjemmeside. Kontakt relevante håndværkere. Udbedring af skaden Advarsel: Undlad selv at foretag indgreb i elinstallationer af hensyn til egen og andres sikkerhed. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig NB! beskrivelse af skadeforløbet samt stedbetegnelse. Trusler om sabotage Ring: 112 Politi Alarm indgået Varsling Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Noter tidspunkt, og hvordan meldingen indgik. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Nærmeste omgivelser advares. I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Dette aftales med beredskabschefen. Forholdet bør til stadighed tænkes igennem Det kan ske i morgen. Ved forurening: Forureningen lokaliseres og det forurenede led kobles hurtigst muligt ud af systemet. Informere forbrugerne via pressemeddelelser, hjemmesiden og evt. højtalervogne fra beredskabet. Ved forurening, se side 10: Forurening af forsyningsanlæg. Ved forurening, se side 10: Forurening af forsyningsanlæg. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 12

13 Brand og eksplosion Ring 112: Brandvæsen Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Noter tidspunktet og hvordan meldingen indgik. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Nærmeste omgivelser advares. Råvandsstation: Boringen virker ikke. På vandværket: Ingen vand til forbrugerne. Råvandsstation: Minimere skaderne og den pågældende boring tages ud af systemet. På vandværket: Minimere skaderne, kontakt rådgiver og elektriker. Åben evt. nødforsyningerne fra Brejning og Gårslev. Ved større skader på vandværket informeres forbrugerne via pressemeddelelse, hjemmesiden og evt. højtalervogn. Råvandsstation: Skadesudbedring påbegyndes snarest. På vandværket: Skadesudbedring påbegyndes straks. Opfølgning NB! Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Dette gøres via pressemeddelelser og på vandværkets hjemmeside. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 13

14 Desinficering Desinficering med Carela Peroxsil benyttes ved bakteriologisk forureninger og det anbefales at kontakte vandværkets brøndborer og / eller rådgiver. Ved reparationsarbejder på produktionsanlægget (boringer og vandværk) desinficeres de komponenter, som har været berørt. Ved filterrenovering nedvaskes filtervæggene med en Carela Peroxsil-opløsning efter fabrikantens anvisninger. På ledningsnettet: Undgå desinficering udskyl rigeligt minimum 5 gange volumen af det berørte ledningsnet! Dette gælder både ved reparationsarbejder og ved nyanlæg. Der skal kun desinficeres på ledningsnettet efter en større forurening, og kun efter krav fra myndighederne! Ved mindre reparationsarbejder og desinficering af værktøj kan der bruges opløsning af Rodalon Udendørs. Der må aldrig bruges klor! NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. Beredskabsplanen revideret d PM. 14

15 Rapportblad, Børkop Vandværk Emne:. Dato: Side af Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Forløb Alarm indgået: Afhjælpning opstartet: Beskriv forløbet: 15

16 Skabelon til pressemeddelelse Afsender: Pressemeddelelse Overskrift: Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde ét, entydig budskab. Indledning / Summering af budskab: Indledning: 2-4 linjer der opsummerer hovedbudskabet. Tip: Hvis man færdiggør sætningen: Det jeg vil fortælle er:, vil fortsættelsen ofte være en passende overskrift eller indledning. Brødtekst: Forklar i enkle vendinger hvad er der sket og konsekvenserne forbundet hermed ( evt. påkrævede forholdsregler ) Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtig. Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornår Hvis relevant, oplys hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Anfør evt.: Til frigivelse: dato klokkeslæt Yderlige oplysninger / Kontaktperson: Navn, titel, telefonnummer 16

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere