OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009

2 BIND II. ANSÆTTELSESRETTEN Forkortelser XXIII Afsnit X. Det retlige grundlag for det enkelte arbejdsforhold Alment om retskilderne. Disses prioritering i ansættelsesretten Identifikation af retskildeproblematikken i ansættelsesretten Kollektivt eller individuelt aftalegrundlag? Overenskomsten som retsgrundlag i h.t. særlig lovregel herom Retskildernes hierarki Fra de ufravigelige reglers område: Den offentlige rets regler som retskilde Indgåelse af aftaler om ansættelsesvilkår Fortolkning og udfyldning af indgåede ansættelsesaftaler Fortolkningsprincipper Udfyldning Alment Særligt om udfyldning gennem de almindeligt anvendte vilkår på området Særligt om overenskomster som udfyldende retsgrundlag Den overenskomstforpligtede arbejdsgiver Overenskomsten som retsgrundlag i relation til udenforstående arbejdsgivere Særligt om overført lovanvendelse 634 Afsnit XI. Lønmodtagergrupperne Funktionærer Elever Generelt - historisk baggrund Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Andre lovregulerede elevforhold Medhjælpere Sømænd Tjenestemænd Andre lønmodtagere Offentligt ansatte 671 Afsnit XII. Ansættelsen Formidlingen af kontakten mellem parterne Arbejdsformidling Avertering og opslag Særlige regler om etablering af ansættelse i det offentlige Informationsudveksling vedrørende ansættelsen 679 IX

3 4. Den frie antagelsesret De kollektive overenskomster Foreningsfrihedsloven Ligebehandlingsloven Anden diskriminering Habilitetsproblemet På lønmodtagerside På arbejdsgiverside Ansættelsesbetingelser Arbejdsaftalens etablering og form Ansættelsesforholdets etablering Ansættelsesaftalens form Generelt Loven om ansættelsesbeviser Andre bestemmelser om skriftlighed Aftalekompetencen Tiltrædelsen 742 Afsnit XIII. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling Det mest overordnede perspektiv: Ansættelsesforholdet som kontraktforhold Overordnede principper for retsstillingen mellem parterne i specielle henseender Ledelsesretten Organisationsfriheden Ligebehandling og diskriminering Ligebehandling uanset køn Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Ligelønsloven Ligebehandlingsloven: Ligebehandling i øvrigt Generelle principper Sanktioner og klageveje Diskriminering p.g.a. race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Diskriminationsloven Generelle principper Sanktioner og klageveje Ligebehandling af deltidsbeskæftigede Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Deltidsloven Generelle principper Sanktioner og klageveje 807 X

4 Ligebehandling af tidsbegrænset ansatte Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle principper Sanktioner og klageveje Anciennitetsprincippet Integritetsværnet Problemstillingen og almindelige principper Generelle regelsæt om integritetsbeskyttelse Personoplysningsloven Helbredsoplysningsloven Forvaltningslovgivningen Særligt om lønmodtageres ytringsfrihed Lønmodtagerens loyalitetspligt 845 Afsnit XIV. Ansættelsesforholdets tidsvilkår Alment Det normale ophør De normale tidsvilkår, generelt Tids-og opgavebegrænsede ansættelser Generelt Aftaler for lang eller ubegrænset tid Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle regler om opsigelse De normale tidsvilkår i enkelte kontrakter Funktionærer Elever Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Medhjælpere Tjenestemænd De kollektive overenskomster Udfyldende regler om ansættelsesforholdets tidsvilkår Begrænsninger i opsigelsesadgangen: Opsigelsesgrundens betydning Alment Materielle afskedigelsesbegrænsninger ifølge den offentlige rets regler Usaglige afskedigelser Alment om kravene til afskedigelsens grund Fælles principper i reglerne om værn mod usaglig afskedigelse Funktionærlovens regel om usaglig afskedigelse Overenskomstmæssige regler om usaglig afskedigelse Afskedigelse på grund af organisationsforhold m.v Almindelige principper 983 XI

5 Foreningsfrihedsloven Organisationsfjendtlige afskedigelser på overenskomstdækkede områder Afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Reglernes baggrund, område og struktur Tillidsmandsbeskyttelsens tidsmæssige udstrækning De materielle beskyttelsesregler Sanktioner Ligebehandling ved afskedigelse Køn som afskedigelseskriterium Race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap som afskedigelseskriterium Deltid som afskedigelseskriterium Tidsbegrænset ansættelse som afskedigelseskriterium Virksomhedsoverdragelse som afskedigelseskriterium Værnepligtsorlov som afskedigelseskriterium Pasningsorlov m.v. som afskedigelseskriterium Kommunalbestyrelseshverv som afskedigelseskriterium Krav efter arbejdstidsloven som afskedigelseskriterium Udnyttelse af vægringsretten efter arbejdsmiljøloven som afskedigelseskriterium Særlige afskedigelsesbegrænsninger ifølge de kollektive overenskomster Fremgangsmåden ved afskedigelse - herunder opsigelsesbeskyttelsen i øvrigt Fremgangsmåden ved afskedigelse ifølge den offentlige rets regler Loven om kollektive afskedigelser Afskedigelser af større omfang Fratrædelser, der ikke eller kun delvis omfattes af lovens regler Forhandlingsproceduren og varslingspligten Overtrædelse af lovens forskrifter Diskretionspligten Kollektive informations-, hørings- og/eller forhandlingsrettigheder ved afskedigelse Fremgangsmåden ved afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Erstatning for unødig skadeforvoldelse ved afskedigelse Fratrædelsesrettigheder i øvrigt Arbejdsgiverens oplysningspligt omkring afskedigelsen Arbejdssøgning Ledighedsgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse Fortrinsret til genansættelse Bevarelse af tjenestebolig 1122 XII

6 Tjenestemandsområdet: Rådighedsløn og tjenestemandspension Diskretionskravet Ophørsregler i specielle situationer Generelt Urigtige og bristende forudsætninger i almindelighed Nærmere om arbejdshindringer på virksomhedens side (»force majeure«m.v.) Almindelige principper Udtrykkelige bestemmelser i lov, overenskomst eller aftale Konklusioner Arbejdsgiverens død Lønmodtagerens invaliditet og død Særlige ophørsregler på elevområdet Lovlige arbejdskonflikter Iagttagelse af individualkontraktens tidsvilkår Arbejdsstandsningens individualretlige virkning i øvrigt 1160 Afsnit XV. Arbejdshindringer Permanente arbejdshindringer Midlertidige arbejdshindringer Midlertidige hindringer på arbejdsgiverside Midlertidige hindringer på lønmodtagerside Fraværets lovlighed Det principielt lovlige fravær Forbehold ud fra misligholdelsesreglerne Betalingskravet Betalingskravets principielle grundlag Retten til forholdsmæssigt afslag (inddragelse af en ellers hjemlet betaling) 1204 Afsnit XVI. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet Gennemførelse af vilkårsændringer Lov- og overenskomstmæssige regler Almindelige regler Det tilladeliges grænser - forudsætningerne for ansættelsen Vilkårsændringer ud over kontraktens forudsætninger Ændring af lønmodtagerrepræsentanters stilling Ændring af tjenestemandsstillinger Suspension Suspensionen som misligholdelse Lønmodtagerpligter i suspensionsperioden Suspensionens gennemførelse i praksis. Formodningsregler Identitetsændringer Generelle partsskifteproblemer 1256 XIII

7 Ændring i lønmodtagerens identitet Ændring i arbejdsgiverens identitet Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse De af loven omfattede dispositioner Lovens virkning Overførelse af rettigheder og pligter i ansættelsesforholdet Andre følger af overdragelsesloven: Informations- og forhandlingspligt; lønmodtagerrepræsentanters stilling Andre lovregler om arbejdsgiverskifte Konkurs m.v Gældsordninger generelt Konkursordningen Kontraktens fortsættelse ansvaret for afbrydelse Konkursordenen Lønmodtagernes Garantifond 1320 Afsnit XVII. Sanktioner ved uregelret opfyldelse Reaktioner mod retskrænkelser Alment Særligt om fordringshavermora De enkelte sanktioner 1330 XIV Hævebeføjelsen Alment Retsordenens almindelige regler om hævebeføjelsen Arbejdsgiverens frigørelsesadgang Almindelige ansættelsesforhold Særligt om bortvisning af lønmodtagerrepræsentanter Lønmodtagerens frigørelsesadgang Retten til at kræve erstatning Almindelige erstatningsregler Lønmodtagerens almindelige erstatningsansvar Arbejdsgiverens almindelige erstatningsansvar Arbejdsskader og erhvervssygdomme Almindelig skadeforvoldelse ved uregelret forvaltning af ansættelsesforholdet Uddannelsesmangler på elevområdet Skadevoldende omtale Skadevoldende rådgivning Tortgodtgørelse Forældelse Erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår Alment Udtrykkelige regler om erstatningsudmålingen Udfyldende regler om erstatningsudmålingen Standsningsretten Forholdsmæssigt afslag 1430

8 2.5. Naturalopfyldelse Ugyldighed som værn mod retskrænkelser Advarsel Disciplinærforfølgning af tjenestemænd Disciplinærforfølgning eller almindelig ledelsesbeslutning? Midlertidige disciplinærforanstaltninger Endelige disciplinærforanstaltninger 1443 Afsnit XVIII. Lønmodtagerens pligter Alment Arbejdspræstationen Arbejdspligten - arbejdsvægring og arbejdstidsforsømmelser Arbejdets art og omfang Arbejdstempoet Arbejdets kvalitet Arbejdsstedet Retten til arbejdsresultatet Almindelige regler Lønmodtageres opfindelser Lønmodtageres ophavsret Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser Arbejdstiden Lovgivningens arbejdstidsregler Hviletid og fridøgn m.v Lovregler om unges arbejdstid Medhjælpere Tjenestemænds arbejdstid Deltidsloven Overenskomstmæssige arbejdstidsregler Normalarbejdstiden Arbejdstidens tilrettelæggelse Deltid og nedsat tid Overarbejde Forskudt tid Skiftehold Individualaftalemæssige arbejdstidsregler Vandelskravet Respektpligten over for foresatte og kolleger Hæderlighedskravet og decorumkravet Oplysnings og rapportpligten Omsorgspligten Pligten til at fremme sikkerheden på arbejdspladsen Den private arbejdsgivers markedsbeskyttelse Almindelige regler Det løbende ansættelsesforhold Loyalitetspligtens eftervirkninger 1586 XV

9 9.2. Aftalemæssige ordninger Aktivitetsbegrænsningsklausulerne, deres vedtagelse og virkning Indskrænkninger i aftalefriheden, herunder lempelsesregler Reglerne og deres baggrund Begrænsning af klausuler vedrørende det løbende ansættelsesforhold Begrænsning af klausuler vedrørende ansættelsesforholdets ophør Definitioner Lempelse efter aftalelovens 38, stk Tilsidesættelse efter aftalelovens 38, stk Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 (konkurrenceklausuler) Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 a (kundeklausuler) Gyldighedsreglen i jobklausulloven Gyldighedsreglen i Danske Lovs og lempelse efter aftalelovens Særlige regler om offentlige ansættelsesforhold Afsnit XIX. Lønmodtagerens rettigheder 1. Vederlaget Fastsættelsen af vederlaget Lovgivning Aftale, overenskomst og udfyldende regler Vederlagssystemer Lønformerne.1. Tidløn og præstationsløn.2. Tillæg.3. Bidrag til sociale ordninger.4. Naturalieydelser og frynsegoder.5. Fritvalgsordninger og fleksible lønpakker.6. Lønregulering.7. Betalingen i atypiske rådighedssituationer.2.2. Overenskomsternes lønsystemer Generelt Minimalløn Mindsteløn Rammeløn Normalløn Akkordløn De offentlige lønsystemer: Lokalløn m.v Generelle problemer omkring de lokale lønforhandlingsordninger.2.3. Driftsresultatafhængige lønordninger Individuel tantieme o.l Kollektive overskudsdelingsordninger XVI

10 Aktieløn Provisionsløn Vilkårlige løntillæg Vederlagets beregning i særlige tilfælde Rette lønstørrelse Naturalieydelsers værdi Lønudbetalingen Transport af løn Fyldestgørelse i løn Lønindeholdelse og udlæg i løn Modregning i vederlaget Løntilbageholdelse indtil videre Misligholdelse af vederlagsforpligtelsen Tilbagesøgning af for meget erlagt løn Forældelse samt fortabelse ved passivitet Særlige mellemregninger Depositum og indskud Godtgørelse for udgifter Ferie Ferieloven Lovens baggrund, område og fravigelighed Feriefrihed Ferie i henhold til optjening Feriefrihedens omfang Feriens placering Ferie uden optjening (suppleringsferie) Feriebetalingen Ferie med feriegodtgørelse Ferie med løn Beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg Betaling under samlede ferielukninger Ikke-udnyttet feriebetaling Gennemtvingelse af loven Ferieoverenskomster Medhjælpere Tjenestemænd Søgnehelligdage m.v Rettigheder ved sygdom Generelle principper Sygedagpengeloven Lovens baggrund og hovedprincipper Arbejdsgiverperioden Friholdelse for risikoen i arbejdsgiverperioden Betingelser for arbejdsgiverforpligtelsen Dagpengenes beregning og udbetaling Arbejdsgiverens refusions-og regreskrav 1902 XVII

11 5.3. Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Kollektive overenskomster Rettigheder ved svangerskab og fødsel m.v Oversigt Barselloven Lovens system Frihedens udstrækning og placering Betingelser for fraværets lovlighed. Tilbagekomsten til arbejde Retten til dagpenge Ligebehandlingsreglerne Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Overenskomster om rettigheder ved barsel Rettigheder ved værnepligt m.v Loven om værnepligtsorlov og FN-tjeneste Lovens område Almindelig værnepligt FN-tjeneste m.v Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Orlovsordninger i øvrigt Pasningsorlov Børnepasningsorlovsloven Nærtståendeorlov Overenskomster om orlov Tjenestemandsorlov Andre fraværssituationer Personbeskyttelsen Den fysiske personbeskyttelse: Arbej dssikkerheden Lønmodtagerens beføjelser Typesituationer Den ideelle personbeskyttelse Arbejdsgivers almindelige respektpligt Særlig lovgivning Retten til fritiden Retskrav på uddannelse 2002 Stikordsregister XVIII

12 BIND III. KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Forkortelser XXIII Afsnit XX. Det retlige grundlag for det kollektive overenskomstsystem Alment Kollektivarbejdsrettens kilder Almindelige regler om organisationsmæssig! virke og om handlefrihedens grænser De kollektive overenskomster Alment De almindelige fagoverenskomster Hovedaftaler Lokalaftaler Samarbejdsaftaler Paradigmeaftaler. Særligt om Nonnen Forvaltningsoverenskomster Sideordnede overenskomster Tiltrædelses- og virksomhedsoverenskomster Kollektive aftaler og forlig med henblik på konkrete sager Arbejdsretsloven, forligsmandsloven m.v Den offentlige rets regler som retskilde Prioriteringen af retskilderne Den kollektivarbejdsretlige lovgivnings ufravigelighed Overenskomsternes indbyrdes prioritering Idégrundlaget for gældende kollektive arbejdsret Overenskomstsystemets udbredelse - DA/LO-ordningens udbredelse. Udfyldende regler om de kollektive relationer 2056 Afsnit XXI. Almindelige regler om kollektive aktioner Alment Aktionsrettens materielle grænser Aktionsformer Aktionsrettens retlige grænser Typer af retsbrud Kontraktkrænkelser Overtrædelse af lovgivningen Retsstridighed efter almindelige retsregler Den offentlige rets grundsætninger Menneskerettighederne og EU-retten Særligt om aktionsformålets betydning for retsstridigheden Særligt om proportionalitetsafvejningens betydning for retsstridigheden Procedureregler Særlige forhold Aktionsretten på tjenestemandsområdet Aktionsretten i uddannelseskontrakterm.v Bistandssystemer ved lovlige arbejdskonflikter 2139 XIX

Ansasttelsesret og Personalejura

Ansasttelsesret og Personalejura Ole Hasselbalch Laerebog Ansasttelsesret og Personalejura 2. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Forkorielser 75 Forord 17 Om forfatteren 19 Kapitel 1. Anscettelsesrettens

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH

Læs mere

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 BIND i. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser Forord XXI XXIII Afsnit I. Introduktion

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ARBEJDSRET I mindet om Folke Schmidt Ole Hasselbalch ARBEJDSRET med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og

Læs mere

ANSÆTTELSES RET & PERSONALE JURA

ANSÆTTELSES RET & PERSONALE JURA Ole Hasselbalch LÆREBOG I ANSÆTTELSES RET & PERSONALE JURA 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura Ole Hasselbalch Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser XV XVI F0RSTE

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND III KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND III KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 15 Del 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur Kapitel 1. Det arbejdsretlige system 19 1 Arbejdsrettens særlige

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv Forord 5 Kapitel 1 Det offentlige arbejdsmarked 15 1.1. Offentlig arbejdsret 15 1.2. Det offentlige arbejdsmarked 15 1.2.1. Karakteristik 15 1.2.2. Parterne 20 1.2.2.1. Staten 20 1.2.2.2. Kommunerne og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

HA(jur.) + HA(jur i skat.) 2. DEL. Sommereksamen 2005. Skriftlig prøve i: 6298 ARBEJDSRET. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

HA(jur.) + HA(jur i skat.) 2. DEL. Sommereksamen 2005. Skriftlig prøve i: 6298 ARBEJDSRET. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS HA(jur.) + HA(jur i skat.) 2. DEL Sommereksamen 2005 Skriftlig prøve i: 6298 ARBEJDSRET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Firmaet Andersen & Co., der virker i grossistbranchen,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura Ole Hasselbalch Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Ole Hasselbalch Lærebog i ansættelsesret og personalejura 5. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Tillidsmandsret og repræsentation

Tillidsmandsret og repræsentation Ole Hasselbalch Tillidsmandsret og repræsentation 3. udgave 2013 Indholdsfortegnelse Forkortelser......................... 8 Forord............................ 9 Kapitel 1 Introduktion.........................

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Aqbal Amiri. Arbejdsret. Kompendium

Læs mere om udgivelsen på  Aqbal Amiri. Arbejdsret. Kompendium Aqbal Amiri Arbejdsret Kompendium Aqbal Amiri Arbejdsret kompendium 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978 87 619 3594 6 Omslag: Birger Gregers mdd, Frederiksberg Sats og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... Forkortelser... 17 Forord... 19 Kapitel 1. Indledning...................................... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... 23 KAPITEL 2. Direktivet og

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vikarloven med kommentarer

Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnow Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3757-5 Omslag: Torben Lundsted,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen Snorre Andreas Kehler Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer 3. udgave Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kommenteret af Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Incentives og bonusordninger

Incentives og bonusordninger Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3699-8

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold

Indhold. Indhold Indhold Indhold Indhold Kapitel 1. Introduktion... 17 1. Ændringer på arbejdsmarkedet... 18 2. Om loyalitet... 21 2.1. Sproglig forståelse... 21 2.2. Mellemmenneskelig tilgang til loyalitet... 23 2.3. Loyalitet

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere