Dansk Cardiologisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Cardiologisk Selskab"

Transkript

1 Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS & DASEM holdningspapir Nr. 2

2 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS & DASEM holdningspapir Nr. 2 Udgivet maj 2011 af: Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Selskab for Akut Medicin Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads København K Copyright : Dansk Cardiologisk Selskab. Indholdet af dette holdningspapir må anvendes, herunder kopieres i forsknings, undervisnings, planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Selskab for Akut Medicin nævnes som kilde, samt at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af holdningspapirets tekst og data i markedsføringsøjemed samt kopiering eller elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra selskaberne. ISBN: Layout Birger Gregers MDD, Frederiksberg Tryk: AKA-PRINT A/S

3 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling, 2011 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM). Arbejdsgruppens medlemmer (alfabetisk): Christian Juhl Terkelsen, Kardiologisk afdeling, Skejby Sygehus (DCS). Claus Tveskov, Medicinsk afdeling, Svendborg Sygehus (DCS). Jakob Lundager Forberg, Akutafdelingen, Hillerød Sygehus (DASEM). Lene Holmvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet (DCS). Peter Bisgaard Stæhr, Fælles Akut Modtage-Afdeling, Kolding Sygehus (DASEM). Susanne Aagaard, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus (DCS). Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 3 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

4 Indhold Forord 5 Indledning 6 Arbejdsgruppens kommissorium: 6 Litteratur der ligger til grund for arbejdsgruppens rapport: 6 Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 6 Kommentarer fra Harvard Medical School: 6 Dansk Cardiologisk Selskab s kommentarer: 6 Dansk selskab for Akutmedicin s kommentarer: 7 Arbejdsgruppens overordnede kommentarer: 7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende minimums-kompetencer i hjerteafdeling eller FAM der modtager patienter med mistænkt akut hjertesygdom: 7 Den apparaturmæssige minimumskompetence og adgang til parakliniske undersøgelser omfatter: 7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende indlæggelse af hjertepatienter direkte på hjertecenter, på kardiologisk afdeling eller i FAM: 8 Reference liste: 10 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 4 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

5 Forord De mange organisatoriske omvæltninger i sygehusvæsenet kræver tæt dialog, specielt når patientforløb involverer flere parter / specialer. Det er svært at lave en klar opdeling på baggrund af præcise diagnoser, da denne ofte først stilles under indlæggelsen. Der er ligeledes store lokale forskelle, man må tage hensyn til. Holdningspapiret er et udgangspunkt for det videre arbejde. Udviklingen går rivende hurtigt, og anbefalingerne bør derfor revurderes om 3-4 år. DASEM og DCS takker arbejdsgruppen for det gode samarbejde og for udarbejdelsen af et praktisk anvendeligt holdningspapir. Christian Hassager Formand Dansk Cardiologisk Selskab Dan Brun Petersen Formand Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 5 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

6 Indledning Sundhedsstyrelsens rapport»styrket akutberedskab, 2007«(1) lægger vægt på, at et godt akutberedskab både præhospitalt og i sygehusvæsenet er vigtig, for at yde hurtig og ensartet behandling af høj kvalitet til den akut syge eller tilskadekomne patient. Overordnet anbefaler rapporten en samling af hospitalernes akutfunktioner til større Fælles Akut Modtagelser (FAM), med bred repræsentation af specialiserede kompetencer og udstyr, samt et øget fokus på præhospital behandling og effektiv visitation. Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) og Dansk Kardiologisk Selskab (DCS) besluttede ultimo 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fokusere på hvilke hjertepatienter som fremover kan håndteres i en FAM, og hvilke som bør indlægges direkte på hjerteafdeling. Arbejdsgruppens kommissorium:»dasem og DCS har i fællesskab vurderet, at der er et behov for en beskrivelse af, hvordan akutte hjertepatienters primære forløb er ved hospitalsindlæggelser. Der ønskes en fagligt begrundet redegørelse for hvilke patienter, der primært kan håndteres i regi af akutmedicin, og hvilke der bør visiteres direkte til kardiologisk afdeling, alternativt kardiologisk center. I redegørelsen skal muligheder for telemedicinsk visitation inddrages. Redegørelsen bør også definere krav til umiddelbar behandling og specialiseret diagnostik i afdelinger, der modtager akut hjertesyge patienter. Redegørelsen udformes af 2-4 medlemmer fra DASEM, og et tilsvarende antal fra DCS.«Litteratur der ligger til grund for arbejdsgruppens rapport: Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten lagt vægt på»akut-rapporten, 2007, Sundhedsstyrelsen«(1),»Rapport om fælles akut modtagelse, 2009, Region Syddanmark«(2),»Report on the Emergency Medical Service in Region Midtjylland, 2009, Harvard expert gruppe«(3), DCS kommentarer til»akut medicin som et nyt fagområde, 2008, DMS«(4),»Rapport om minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter, 2000, DCS«(5), samt»anbefalinger til Fremtidens Kliniske Grundstruktur«, 2011, Region Hovedstaden (6). Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Sundhedsstyrelsen anbefaler at sygehusenes akutte funktioner samles i FAM-enheder med befolkningsgrundlag på indbyggere, og 4 traumecentre på højt specialiseret niveau. Samling af akutfunktionen skal sikre, at akut syge eller tilskadekomne patienter mødes af en bred vifte af specialiserede lægelige og sundhedsfaglige kompetencer og specialiseret udstyr. Dette for at ruste det akutte beredskab til at yde en målrettet indsats og håndtere akutte patienter med flere sygdomme på samme tid. En konsekvens af reduktion i antallet af akutmodtagelser bliver øget transporttid til sygehusene, hvorfor Sundhedsstyrelsen også anbefaler at det præhospitale beredskab styrkes, herunder specialiseret diagnostik og visitation af patienter med akut opstået sygdom. Sundhedsstyrelsen anbefaler at de telemedicinske muligheder for præhospital diagnostik og behandling udvikles og udnyttes (1). Specifikt anføres at»i ambulancen vil bl.a. telemedicin kunne bidrage til en forbedret visitation, således at patienten hurtigere kan komme til definitiv behandling på rette sted«. Sundhedsstyrelsen påpeger at for det akutte beredskab gælder at der foruden kvalitet skal sikres sammenhængende patientforløb. Hvad angår kompetencerne i FAM-enhederne anfører Sundhedsstyrelsen: 1. Der bør være intern medicinere repræsenteret på matriklen på sygehuse med FAM-enheder, og speciallæger i tilstedeværelsesvagt indenfor intern medicin, samt speciallæger med kompetencer til at foretage akutte ultralydsundersøgelser herunder ekkokardiografi døgndækkende. 2. Der bør være intern medicinere (bred repræsentation) og særskilt vagtlag i intern medicin: kardiolog tilgængelige ved traumecentre, herunder i tilstedeværelsesvagt, og døgndækkende mulighed for invasiv kardiologi samt ekko-kardiografi. Sundhedsstyrelsen har i.f.m. udarbejdelse af rapporten haft kontakt til Harvard Medical School. Efterfølgende har en ekspert-gruppe fra Harvard bistået Region Midtjylland i planlægningen af det fremtidige sygehusvæsen, og i den forbindelse udarbejdet en selvstændig rapport (3). Kommentarer fra Harvard Medical School: Ved evaluering af forholdende i Region Midtjylland påpegede en ekspert-gruppe fra Harvard Medical School at patienter med alvorlig sygdom aktuelt visiteres korrekt til relevant afdeling og behandling, mens moderat syge patienter med usikker diagnose eller multiple potentielle diagnoser med fordel kan have gavn af at blive modtaget i fremtidens FAM. Det pointeredes, at for nuværende er der ikke nogen enkelt læge-gruppe som har tilstrækkelig viden eller evner til at kunne håndtere alle akutte sygdomstilfælde, og omvendt ikke et tilstrækkeligt antal læger til at etablere en multi-specialitet model, hvor mange speciallæger sideløbende fungerer i FAM en. Der anbefales en uddannelse af speciallæger med fagområdet akutmedicin, og på sigt oprettelse af speciale i akutmedicin. Rapporten påpeger at der i det danske system er flere parallelle modtageafdelinger for akutte patienter, som medfører en stor variation af kvalitet og rutine i modtagelsen. Man støtter SST anbefalinger om èn indgang til akutte patienter til hospitalet, dog med undtagelse af veldefinerede afklarede patientgrupper med klare indikationer for behandling og observation på en specialespecifik afdeling, herunder overflyttede fra andre sygehuse, patienter der indlægges fra ambulatorier, patienter med»åbne indlæggelser«og patienter der har kontakt med telemedicinsk læge eller ambulance-læge. (3) Det fremhævedes at den præhospitale diagnostik og direkte visitation af STEMI patienter direkte til invasiv afdeling var unik, og ikke set tilsvarende andre steder. Dansk Cardiologisk Selskab s kommentarer: Dansk Cardiologisk Selskab har i.f.m. med etablering af fagområdet akutmedicin påpeget at:»speciallæger med fagområdet akut medicin ikke kan erstatte et 24 timers kardiologisk vagtberedskab, og de to vagtberedskaber skal således være til stede i et samarbejde på hospitaler med akutmodtagelse«.(4) Det er vigtigt at hjertepatienter uændret får en optimal behand- Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 6 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

7 ling i FAM, og hvor nødvendigt fortsat visiteres direkte til observation og behandling på relevant hjerteafdeling. DASEM er enig heri. DCS anbefaler, at telemedicinsk visitation af hjertepatienter forankres i kardiologisk afdeling, og varetages af vagthavende kardiolog. DASEM er enig heri. Dansk selskab for Akutmedicin s kommentarer: I FAM bør der være faste speciallæger (med uddannelse i fagområdet akutmedicin), som er tæt involveret i modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelse af patienter med symptomer hvor hjertesygdom kan mistænkes, bør ske i tæt samarbejde med kardiologisk ekspertise. DASEM pointerer at forskellige FAM i Danmark, er på forskellige udviklingstrin hvad angår både fysiske rammer og kompetencer. En veletableret Akutafdeling/FAM, herunder med de beskrevne minimumskompetencer i dette dokument, er en vigtigt forudsætning for resten af anbefalingerne. Arbejdsgruppens overordnede kommentarer: Op mod 40 % af alle medicinske patienter der indlægges akut har hjertesygdom enten som primære problem eller som bidiagnose. Hjertepatienterne udgør således en betragtelig del af de akut indlagte patienter, hvilket retfærdiggør nærværende holdningspapir. Det er arbejdsgruppens synspunkt at fremtidens FAM kan højne kvaliteten af patient-behandlingen for en lang række akut syge patienter. Omvendt vil der dog uændret være en række patienter med høj risiko for hjertesygdom, som er bedst tjent med at blive indlagt til observation og behandling på hjerteafdeling, idet den ekspertise der besiddes af speciallæger og specialsygeplejersker på hjerteafdelingerne, ikke umiddelbart kan forventes tilgængelig i alle FAM-enheder. Arbejdsgruppens overordnede mål har været at beskrive hvilke minimums-kompetencer der bør være til stede i afdelinger (FAM eller hjerteafdeling) som modtager akutte hjertepatienter, samt overordnet skitsere hvilke hjertepatienter som bør visiteres direkte til hjertecenter, hvilke som bør indlægges direkte på hjerteafdeling og hvilke som med fordel kan modtages i en FAM. Der er enighed om at formålet med fremtidens FAM er at sikre et kvalitetsløft i modtagelsen og behandlingen af patienter med akut indlæggelsesbehov. Arbejdsgruppen støtter således overordnet sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger om en fælles indgang til hospitalet for akutte patienter, dog undtaget patientforløb som ikke gavnes af dette princip. FAM-rapporten fra RegionSyd (2) er brugt som skabelon. I den er også anført at der er undtagelser fra reglen om én indgang til sygehuset, og veldefinerede hjertepatienter kan visiteres direkte til hjerteafdeling, specielt som led i de telemedicinske ordninger. Det drejer sig om patienter med oplagte diagnoser og akut behandlingsbehov, eller patienter med kendt tilknytning til hjerteafdeling. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende minimums-kompetencer i hjerteafdeling eller FAM der modtager patienter med mistænkt akut hjertesygdom: DCS nedsatte i 2000 en arbejdsgruppe der skulle beskrive minimumskompetencer i afdelinger der modtager akutte hjertepatienter (5). Arbejdsgruppen bakker op om denne rapport. Således bør patienter med mistænkt akut hjertesygdom modtages i afsnit hvor et team af læger og specialuddannede sygeplejersker og nødvendigt apparatur sikrer korrekt og ofte intensiv observation og behandling. Et udbygget samarbejde med anæstesiologisk/intensiv afdeling er nødvendigt mhp. beredskab til intubation, respiratorbehandling, hæmodynamisk understøttende behandling, invasiv trykmonitorering og sikring af patienten under evt. transport til højt specialiseret enhed. Der bør være mulighed for på alle tidspunkter af døgnet at foretage lægeledsagede patienttransporter. Den apparaturmæssige minimumskompetence og adgang til parakliniske undersøgelser omfatter: EKG-apparat, telemetrisk overvågning, (transportabelt ) ekkoapparat incl. TEE probe, moderne defibrillator med mulighed for transkutan pacing, magnet til inaktivering af ICD-enhed Konventionelle røntgen undersøgelser, CT, laboratorieanalyser (herunder myocardiespecifikke markører, D-dimer). De personalespecifikke minimumskompetencer omfatter: 1. Kunne vurdere og behandle patienten ud fra ABCDE principper 2. Akutte patienter skal triageres umiddelbart, og der skal foreligge standardiserede rutiner for re-evaluering af patientens tilstand 3. Akut team skal kunne alarmeres hele døgnet 4. Der skal være mulighed for at tage EKG indenfor 10 minutter, som umiddelbart kan tolkes af læge, og der skal etableres kontinuerlig rytmeovervågning umiddelbart ved ankomst. 5. Sygeplejepersonalet skal være uddannet til at håndtere akutte patienter, herunder patienter med hjertesymptomer, heriblandt AKS, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop (selvstændigt indtil lægen ankommer), og kunne agere adækvat på observerede arytmier. De skal kunne optage akut EKG ved relevante symptomer, og identificere tegn på akut iskæmi eller alvorlig arytmi, samt agere adækvat på sådanne observationer. 6. Der skal være adgang til akut ekkokardiografi døgnet rundt, og undersøgelsen skal kunne udføres og fortolkes på niveau sv.t. de af DCS tidligere formulerede minimumskrav:»anbefalinger for standardiseret minimumskrav til transtorakal ekkokardiografi hos voksne«. 7. Specielt for den lægelige minimumskompetence gælder at modtagende læge skal kunne a. Håndtere og lede behandling af hjertestop på avanceret niveau. b. Håndtere akut DC konvertering c. Stille indikation for og udføre transkutan pacing. Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 7 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

8 d. Tolke 12-aflednings EKG mhp at erkende arytmi, (AFLI/AFLA, SVT, breddeøget takykardi, 1., 2. og 3. grads AV blok), langt QT, ST-T forandringer, patologiske Q-takker, præeksi-tation, grenblok, low voltage og pacemakerdysfunktion (hovedsageligt exitblok). e. Tolke overvågnings-ekg / telemetri-ekg f. Fortolke biokemiske analyser incl. A-punktur, biomarkører, D- dimer g. Vurdere røntgen af thorax h. Kende indikationer og kontraindikationer, og kunne iværksætte umiddelbar farmakologisk behandling ved AKS, akut hjertesvigt, hjertearytmi og hjertestop i. Have kendskab til de vigtigste problemstillinger for ICD patienten, herunder vide at ICD enheden kan inaktiveres v.h.a. ekstern magnet. j. Kende til indikationer, kontraindikationer og bivirkninger for de hyppigst anvendte antiarytmika. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende indlæggelse af hjertepatienter direkte på hjertecenter, på kardiologisk afdeling eller i FAM: Det er arbejdsgruppens vurdering at hvor man præhospitalt, på lægeligt niveau, har fundet høj risiko for hjertesygdom, bør patienten visiteres direkte til hjertecenter eller hjerteafdeling. Patienter med moderat eller lav risiko for hjertesygdom, samt patienter med flere andre betydende potentielle diagnoser eller svær ABCDE instabilitet, bør primært modtages i FAM. Nedenfor præsenteres en oversigt over patienter som bør visiteres direkte til hjertecenter eller hjerteafdeling, henholdsvis patienter som initialt kan modtages i en FAM. Arbejdsgruppen er opmærksom på at andelen af hjertepatienter der modtages i en FAM kan variere, betinget af hvordan man lokalt har etableret samarbejdet mellem FAM-enheden og hjerteafdelingen, herunder samarbejdet mellem FAM-lægerne og kardiologerne. Følgende patienter bør visiteres direkte til invasivt center (forudsætter præhospital diagnostik ved telemedicinsk læge, akut læge eller almen mediciner): STEMI-patienter: visiteres direkte til invasivt center mhp. PPCI. Dette forudsætter at patienten er transportabel uden lægeledsagelse (HR>30, ingen malign taky-arytmi (VF/VT), sat >95% med ilt-tilskud, ikke behov for assisteret ventilation, systolisk BT>90 mmhg, respirations-frekvens <20) (6;7), ELLER at en læge er tilstede præhospitalt til ledsagelse, ELLER at der kan arrangeres rendezvous med akut-læge. Hvis ikke køres STEMI-patienten til en FAM mhp. stabilisering/vurdering og herefter lægeledsaget transport. Hjertestop-patienter: Hvis akut-læge er tilstede præhospitalt, og der er rimelig mistanke om iskæmisk hjertesygdom som årsag til hjertestop, visiteres patienten direkte til invasivt center mhp. KAG og evt. PCI. Patienter med pace-behov: Avanceret AV-blok visiteres om muligt direkte til center med mulighed for transvenøs pacing. Dette fordrer dog enten rendez-vous med lægeambulance, eller kortere afstand til hjertecenter end lokal-sygehus. Alternativt køres patienten omkring lokal FAM mhp. lægeledsagelse og mulighed for transkutan-pacing og understøttende medicinsk behandling. Følgende patienter bør visiteres direkte til hjerteafdeling (på baggrund af systematisk præhospital diagnostik ved telemedicinsk læge, akut læge eller almen mediciner, samt in-hospital diagnostik ved læge på andet sygehus eller FAM-læge ifald patienten møder uvisiteret): Hjertepatienter der overflyttes fra andet sygehus (allerede diagnosticerede) Hjertepatienter som indlægges fra ambulatorium. Hjertetransplanterede (HTX) patienter Kroniske hjertepatienter med kendt tæt tilknytning til hjerteafdeling Patienter med brystsmerter og høj risiko for AKS: baseret på EKG, BT, P, saturation, anamnese og evt. præhospitale biomarkører Begrundet mistanke om lungeemboli Begrundet mistanke om aorta-dissektion Begrundet mistanke om endocarditis Begrundet mistanke om peri/myocardit Begrundet mistanke om akut hjertesvigt. Dekompenseret kronisk hjertesvigt: Patienter kendt med hjertesvigt med symptomer eller objektive fund forenelig med inkompensation. Symptomgivende bradykardi med risiko for pace-behov eller malign arytmi Patienter med ICD der har fået stød Patienter med breddeøget takykardi Følgende patienter kan ses initialt i FAM-enheden af vagthavende speciallæge: STEMI-patienter der ikke kan visiteres præhospitalt direkte til PPCIcenter: Læge med nødvendige kompetencer ledsager patienten til PPCI-center (hvis transportkriterier uden lægeledsagelse ikke er opfyldt). Selvhenvendere/ikke-præhospitalt visiterede patienter med brystsmerter: Ved STEMI overflyttes patienten til invasivt center. Ved andre EKG forandringer forenelige med AKS overflyttes patienten umiddelbart til kardiologisk afdeling. Stabile patienter med normalt EKG og lav risiko for hjertesygdom: kan vurderes under telemetri i FAM, Hjertestop-patienter: Som ikke præhospitalt er visiteret til invasivt center. Ikke risiko-stratificerede patienter / selvhenvendere Lav-risiko patienter med brystsmerter: Dem hvor man præhospitalt (typisk telemedicinsk) på baggrund af EKG, BT, P, saturation, anamnese og evt. præhospitale biomarkører ikke har fundet høj risiko for hjertesygdom herunder specielt akut koronart syndrom. Patienter med intermediær/lav risiko for hjertesygdom: F.eks. patienter uden kendt hjertesygdom og dyspnø og normalt EKG, palpitationer og normalt EKG, 1.gangs synkope og normalt EKG. Patienter med arytmi: ukompliceret Afli/Afla vurderes at kunne håndteres i FAM. DC-konvertering bør dog foretages på kardiologisk afdeling. SVT (incl. mulig AVNRT, WPW og lignende) vurderes Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 8 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

9 at kunne håndteres i FAM i de fleste tilfælde, men fordrer mulighed for at konsultere med kardiolog. Patienter med indlæggelseskrævende hypertension. Synkope/lipotymi patienter: Patienter med abnormt EKG, eksisterende hjertesygdom og/eller positiv familieanamnese, bør overflyttes til kardiologisk afdeling. Elektrolytforstyrrelser: Tilstand med elektrolytforstyrrelser. Ved høj risiko for malign arytmi bør patienten overflyttes til hjerteafdeling. Forgiftning: Den vågne patient, hvor forgiftning - ikke hjertesygdom er primære problemstilling. Såfremt patienten ikke har behov for intensivbehandling, men blot skal monitoreres pga. mulig kardiotoxicitet, kan observeres i FAM. Generelt: Visse patienter med mistænkt hjertesygdom hvor akut hjertesygdom har kunnet afkræftes i FAM, vil kunne udskrives fra FAM til ambulant hjerteudredning. Ved behov skal der være mulighed for at patienten konfereres med/ tilses af kardiolog forud for udskrivelsen med henblik på planlægning af relevant udredningsprogram. Figur: Indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling. Indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom Præhospitalt Selvhenvendere Kontakt til almen mediciner 112 Præhospital triage +/- akutlæge Triage med EKG, Anamnese, ABCDE Telemedicinsk diagnostik hvis kriterier opfyldt: Vurdering ved kardiologisk speciallæge Risikostratificering, visitation Modtagelse på sygehus Modtagelse i FAM Intermediær / lav risiko for hjertesygdom Modtagelse i FAM - akut / traumestue Hyperakut behandlingsbehov Indlæggelse på hjerteafdeling Høj ridiko for hjertesygdom Overførsel til hjertecenter / HSE Behov for akut invasiv / operativ behandling Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 9 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

10 Reference liste: (1) Sundhedsstyrelsen. Styrket akutberedskab - planlægninsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2) Region Syddanmark. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark (3) Harward medical faculty physicians. Report on the Emergency Care System in Region Midtjylland (4) Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Akutmedicin et nyt fagområde (5) Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter (6) Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskab. Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter (7) Ladegaard E, Terkelsen CJ, Lassen JF, Hansen TM. Akut koronarsyndrom i praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 10 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

11 ISBN:

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser DCS Kørekortsrapport 2012. Nr. 2 DCS kørekortsrapport 2012 No. 2 Udgivet juni 2012 af:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere