Dansk Cardiologisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Cardiologisk Selskab"

Transkript

1 Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS & DASEM holdningspapir Nr. 2

2 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS & DASEM holdningspapir Nr. 2 Udgivet maj 2011 af: Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Selskab for Akut Medicin Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads København K Copyright : Dansk Cardiologisk Selskab. Indholdet af dette holdningspapir må anvendes, herunder kopieres i forsknings, undervisnings, planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Selskab for Akut Medicin nævnes som kilde, samt at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af holdningspapirets tekst og data i markedsføringsøjemed samt kopiering eller elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra selskaberne. ISBN: Layout Birger Gregers MDD, Frederiksberg Tryk: AKA-PRINT A/S

3 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling, 2011 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM). Arbejdsgruppens medlemmer (alfabetisk): Christian Juhl Terkelsen, Kardiologisk afdeling, Skejby Sygehus (DCS). Claus Tveskov, Medicinsk afdeling, Svendborg Sygehus (DCS). Jakob Lundager Forberg, Akutafdelingen, Hillerød Sygehus (DASEM). Lene Holmvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet (DCS). Peter Bisgaard Stæhr, Fælles Akut Modtage-Afdeling, Kolding Sygehus (DASEM). Susanne Aagaard, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus (DCS). Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 3 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

4 Indhold Forord 5 Indledning 6 Arbejdsgruppens kommissorium: 6 Litteratur der ligger til grund for arbejdsgruppens rapport: 6 Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 6 Kommentarer fra Harvard Medical School: 6 Dansk Cardiologisk Selskab s kommentarer: 6 Dansk selskab for Akutmedicin s kommentarer: 7 Arbejdsgruppens overordnede kommentarer: 7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende minimums-kompetencer i hjerteafdeling eller FAM der modtager patienter med mistænkt akut hjertesygdom: 7 Den apparaturmæssige minimumskompetence og adgang til parakliniske undersøgelser omfatter: 7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende indlæggelse af hjertepatienter direkte på hjertecenter, på kardiologisk afdeling eller i FAM: 8 Reference liste: 10 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 4 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

5 Forord De mange organisatoriske omvæltninger i sygehusvæsenet kræver tæt dialog, specielt når patientforløb involverer flere parter / specialer. Det er svært at lave en klar opdeling på baggrund af præcise diagnoser, da denne ofte først stilles under indlæggelsen. Der er ligeledes store lokale forskelle, man må tage hensyn til. Holdningspapiret er et udgangspunkt for det videre arbejde. Udviklingen går rivende hurtigt, og anbefalingerne bør derfor revurderes om 3-4 år. DASEM og DCS takker arbejdsgruppen for det gode samarbejde og for udarbejdelsen af et praktisk anvendeligt holdningspapir. Christian Hassager Formand Dansk Cardiologisk Selskab Dan Brun Petersen Formand Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 5 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

6 Indledning Sundhedsstyrelsens rapport»styrket akutberedskab, 2007«(1) lægger vægt på, at et godt akutberedskab både præhospitalt og i sygehusvæsenet er vigtig, for at yde hurtig og ensartet behandling af høj kvalitet til den akut syge eller tilskadekomne patient. Overordnet anbefaler rapporten en samling af hospitalernes akutfunktioner til større Fælles Akut Modtagelser (FAM), med bred repræsentation af specialiserede kompetencer og udstyr, samt et øget fokus på præhospital behandling og effektiv visitation. Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) og Dansk Kardiologisk Selskab (DCS) besluttede ultimo 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fokusere på hvilke hjertepatienter som fremover kan håndteres i en FAM, og hvilke som bør indlægges direkte på hjerteafdeling. Arbejdsgruppens kommissorium:»dasem og DCS har i fællesskab vurderet, at der er et behov for en beskrivelse af, hvordan akutte hjertepatienters primære forløb er ved hospitalsindlæggelser. Der ønskes en fagligt begrundet redegørelse for hvilke patienter, der primært kan håndteres i regi af akutmedicin, og hvilke der bør visiteres direkte til kardiologisk afdeling, alternativt kardiologisk center. I redegørelsen skal muligheder for telemedicinsk visitation inddrages. Redegørelsen bør også definere krav til umiddelbar behandling og specialiseret diagnostik i afdelinger, der modtager akut hjertesyge patienter. Redegørelsen udformes af 2-4 medlemmer fra DASEM, og et tilsvarende antal fra DCS.«Litteratur der ligger til grund for arbejdsgruppens rapport: Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten lagt vægt på»akut-rapporten, 2007, Sundhedsstyrelsen«(1),»Rapport om fælles akut modtagelse, 2009, Region Syddanmark«(2),»Report on the Emergency Medical Service in Region Midtjylland, 2009, Harvard expert gruppe«(3), DCS kommentarer til»akut medicin som et nyt fagområde, 2008, DMS«(4),»Rapport om minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter, 2000, DCS«(5), samt»anbefalinger til Fremtidens Kliniske Grundstruktur«, 2011, Region Hovedstaden (6). Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Sundhedsstyrelsen anbefaler at sygehusenes akutte funktioner samles i FAM-enheder med befolkningsgrundlag på indbyggere, og 4 traumecentre på højt specialiseret niveau. Samling af akutfunktionen skal sikre, at akut syge eller tilskadekomne patienter mødes af en bred vifte af specialiserede lægelige og sundhedsfaglige kompetencer og specialiseret udstyr. Dette for at ruste det akutte beredskab til at yde en målrettet indsats og håndtere akutte patienter med flere sygdomme på samme tid. En konsekvens af reduktion i antallet af akutmodtagelser bliver øget transporttid til sygehusene, hvorfor Sundhedsstyrelsen også anbefaler at det præhospitale beredskab styrkes, herunder specialiseret diagnostik og visitation af patienter med akut opstået sygdom. Sundhedsstyrelsen anbefaler at de telemedicinske muligheder for præhospital diagnostik og behandling udvikles og udnyttes (1). Specifikt anføres at»i ambulancen vil bl.a. telemedicin kunne bidrage til en forbedret visitation, således at patienten hurtigere kan komme til definitiv behandling på rette sted«. Sundhedsstyrelsen påpeger at for det akutte beredskab gælder at der foruden kvalitet skal sikres sammenhængende patientforløb. Hvad angår kompetencerne i FAM-enhederne anfører Sundhedsstyrelsen: 1. Der bør være intern medicinere repræsenteret på matriklen på sygehuse med FAM-enheder, og speciallæger i tilstedeværelsesvagt indenfor intern medicin, samt speciallæger med kompetencer til at foretage akutte ultralydsundersøgelser herunder ekkokardiografi døgndækkende. 2. Der bør være intern medicinere (bred repræsentation) og særskilt vagtlag i intern medicin: kardiolog tilgængelige ved traumecentre, herunder i tilstedeværelsesvagt, og døgndækkende mulighed for invasiv kardiologi samt ekko-kardiografi. Sundhedsstyrelsen har i.f.m. udarbejdelse af rapporten haft kontakt til Harvard Medical School. Efterfølgende har en ekspert-gruppe fra Harvard bistået Region Midtjylland i planlægningen af det fremtidige sygehusvæsen, og i den forbindelse udarbejdet en selvstændig rapport (3). Kommentarer fra Harvard Medical School: Ved evaluering af forholdende i Region Midtjylland påpegede en ekspert-gruppe fra Harvard Medical School at patienter med alvorlig sygdom aktuelt visiteres korrekt til relevant afdeling og behandling, mens moderat syge patienter med usikker diagnose eller multiple potentielle diagnoser med fordel kan have gavn af at blive modtaget i fremtidens FAM. Det pointeredes, at for nuværende er der ikke nogen enkelt læge-gruppe som har tilstrækkelig viden eller evner til at kunne håndtere alle akutte sygdomstilfælde, og omvendt ikke et tilstrækkeligt antal læger til at etablere en multi-specialitet model, hvor mange speciallæger sideløbende fungerer i FAM en. Der anbefales en uddannelse af speciallæger med fagområdet akutmedicin, og på sigt oprettelse af speciale i akutmedicin. Rapporten påpeger at der i det danske system er flere parallelle modtageafdelinger for akutte patienter, som medfører en stor variation af kvalitet og rutine i modtagelsen. Man støtter SST anbefalinger om èn indgang til akutte patienter til hospitalet, dog med undtagelse af veldefinerede afklarede patientgrupper med klare indikationer for behandling og observation på en specialespecifik afdeling, herunder overflyttede fra andre sygehuse, patienter der indlægges fra ambulatorier, patienter med»åbne indlæggelser«og patienter der har kontakt med telemedicinsk læge eller ambulance-læge. (3) Det fremhævedes at den præhospitale diagnostik og direkte visitation af STEMI patienter direkte til invasiv afdeling var unik, og ikke set tilsvarende andre steder. Dansk Cardiologisk Selskab s kommentarer: Dansk Cardiologisk Selskab har i.f.m. med etablering af fagområdet akutmedicin påpeget at:»speciallæger med fagområdet akut medicin ikke kan erstatte et 24 timers kardiologisk vagtberedskab, og de to vagtberedskaber skal således være til stede i et samarbejde på hospitaler med akutmodtagelse«.(4) Det er vigtigt at hjertepatienter uændret får en optimal behand- Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 6 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

7 ling i FAM, og hvor nødvendigt fortsat visiteres direkte til observation og behandling på relevant hjerteafdeling. DASEM er enig heri. DCS anbefaler, at telemedicinsk visitation af hjertepatienter forankres i kardiologisk afdeling, og varetages af vagthavende kardiolog. DASEM er enig heri. Dansk selskab for Akutmedicin s kommentarer: I FAM bør der være faste speciallæger (med uddannelse i fagområdet akutmedicin), som er tæt involveret i modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelse af patienter med symptomer hvor hjertesygdom kan mistænkes, bør ske i tæt samarbejde med kardiologisk ekspertise. DASEM pointerer at forskellige FAM i Danmark, er på forskellige udviklingstrin hvad angår både fysiske rammer og kompetencer. En veletableret Akutafdeling/FAM, herunder med de beskrevne minimumskompetencer i dette dokument, er en vigtigt forudsætning for resten af anbefalingerne. Arbejdsgruppens overordnede kommentarer: Op mod 40 % af alle medicinske patienter der indlægges akut har hjertesygdom enten som primære problem eller som bidiagnose. Hjertepatienterne udgør således en betragtelig del af de akut indlagte patienter, hvilket retfærdiggør nærværende holdningspapir. Det er arbejdsgruppens synspunkt at fremtidens FAM kan højne kvaliteten af patient-behandlingen for en lang række akut syge patienter. Omvendt vil der dog uændret være en række patienter med høj risiko for hjertesygdom, som er bedst tjent med at blive indlagt til observation og behandling på hjerteafdeling, idet den ekspertise der besiddes af speciallæger og specialsygeplejersker på hjerteafdelingerne, ikke umiddelbart kan forventes tilgængelig i alle FAM-enheder. Arbejdsgruppens overordnede mål har været at beskrive hvilke minimums-kompetencer der bør være til stede i afdelinger (FAM eller hjerteafdeling) som modtager akutte hjertepatienter, samt overordnet skitsere hvilke hjertepatienter som bør visiteres direkte til hjertecenter, hvilke som bør indlægges direkte på hjerteafdeling og hvilke som med fordel kan modtages i en FAM. Der er enighed om at formålet med fremtidens FAM er at sikre et kvalitetsløft i modtagelsen og behandlingen af patienter med akut indlæggelsesbehov. Arbejdsgruppen støtter således overordnet sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger om en fælles indgang til hospitalet for akutte patienter, dog undtaget patientforløb som ikke gavnes af dette princip. FAM-rapporten fra RegionSyd (2) er brugt som skabelon. I den er også anført at der er undtagelser fra reglen om én indgang til sygehuset, og veldefinerede hjertepatienter kan visiteres direkte til hjerteafdeling, specielt som led i de telemedicinske ordninger. Det drejer sig om patienter med oplagte diagnoser og akut behandlingsbehov, eller patienter med kendt tilknytning til hjerteafdeling. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende minimums-kompetencer i hjerteafdeling eller FAM der modtager patienter med mistænkt akut hjertesygdom: DCS nedsatte i 2000 en arbejdsgruppe der skulle beskrive minimumskompetencer i afdelinger der modtager akutte hjertepatienter (5). Arbejdsgruppen bakker op om denne rapport. Således bør patienter med mistænkt akut hjertesygdom modtages i afsnit hvor et team af læger og specialuddannede sygeplejersker og nødvendigt apparatur sikrer korrekt og ofte intensiv observation og behandling. Et udbygget samarbejde med anæstesiologisk/intensiv afdeling er nødvendigt mhp. beredskab til intubation, respiratorbehandling, hæmodynamisk understøttende behandling, invasiv trykmonitorering og sikring af patienten under evt. transport til højt specialiseret enhed. Der bør være mulighed for på alle tidspunkter af døgnet at foretage lægeledsagede patienttransporter. Den apparaturmæssige minimumskompetence og adgang til parakliniske undersøgelser omfatter: EKG-apparat, telemetrisk overvågning, (transportabelt ) ekkoapparat incl. TEE probe, moderne defibrillator med mulighed for transkutan pacing, magnet til inaktivering af ICD-enhed Konventionelle røntgen undersøgelser, CT, laboratorieanalyser (herunder myocardiespecifikke markører, D-dimer). De personalespecifikke minimumskompetencer omfatter: 1. Kunne vurdere og behandle patienten ud fra ABCDE principper 2. Akutte patienter skal triageres umiddelbart, og der skal foreligge standardiserede rutiner for re-evaluering af patientens tilstand 3. Akut team skal kunne alarmeres hele døgnet 4. Der skal være mulighed for at tage EKG indenfor 10 minutter, som umiddelbart kan tolkes af læge, og der skal etableres kontinuerlig rytmeovervågning umiddelbart ved ankomst. 5. Sygeplejepersonalet skal være uddannet til at håndtere akutte patienter, herunder patienter med hjertesymptomer, heriblandt AKS, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop (selvstændigt indtil lægen ankommer), og kunne agere adækvat på observerede arytmier. De skal kunne optage akut EKG ved relevante symptomer, og identificere tegn på akut iskæmi eller alvorlig arytmi, samt agere adækvat på sådanne observationer. 6. Der skal være adgang til akut ekkokardiografi døgnet rundt, og undersøgelsen skal kunne udføres og fortolkes på niveau sv.t. de af DCS tidligere formulerede minimumskrav:»anbefalinger for standardiseret minimumskrav til transtorakal ekkokardiografi hos voksne«. 7. Specielt for den lægelige minimumskompetence gælder at modtagende læge skal kunne a. Håndtere og lede behandling af hjertestop på avanceret niveau. b. Håndtere akut DC konvertering c. Stille indikation for og udføre transkutan pacing. Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 7 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

8 d. Tolke 12-aflednings EKG mhp at erkende arytmi, (AFLI/AFLA, SVT, breddeøget takykardi, 1., 2. og 3. grads AV blok), langt QT, ST-T forandringer, patologiske Q-takker, præeksi-tation, grenblok, low voltage og pacemakerdysfunktion (hovedsageligt exitblok). e. Tolke overvågnings-ekg / telemetri-ekg f. Fortolke biokemiske analyser incl. A-punktur, biomarkører, D- dimer g. Vurdere røntgen af thorax h. Kende indikationer og kontraindikationer, og kunne iværksætte umiddelbar farmakologisk behandling ved AKS, akut hjertesvigt, hjertearytmi og hjertestop i. Have kendskab til de vigtigste problemstillinger for ICD patienten, herunder vide at ICD enheden kan inaktiveres v.h.a. ekstern magnet. j. Kende til indikationer, kontraindikationer og bivirkninger for de hyppigst anvendte antiarytmika. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende indlæggelse af hjertepatienter direkte på hjertecenter, på kardiologisk afdeling eller i FAM: Det er arbejdsgruppens vurdering at hvor man præhospitalt, på lægeligt niveau, har fundet høj risiko for hjertesygdom, bør patienten visiteres direkte til hjertecenter eller hjerteafdeling. Patienter med moderat eller lav risiko for hjertesygdom, samt patienter med flere andre betydende potentielle diagnoser eller svær ABCDE instabilitet, bør primært modtages i FAM. Nedenfor præsenteres en oversigt over patienter som bør visiteres direkte til hjertecenter eller hjerteafdeling, henholdsvis patienter som initialt kan modtages i en FAM. Arbejdsgruppen er opmærksom på at andelen af hjertepatienter der modtages i en FAM kan variere, betinget af hvordan man lokalt har etableret samarbejdet mellem FAM-enheden og hjerteafdelingen, herunder samarbejdet mellem FAM-lægerne og kardiologerne. Følgende patienter bør visiteres direkte til invasivt center (forudsætter præhospital diagnostik ved telemedicinsk læge, akut læge eller almen mediciner): STEMI-patienter: visiteres direkte til invasivt center mhp. PPCI. Dette forudsætter at patienten er transportabel uden lægeledsagelse (HR>30, ingen malign taky-arytmi (VF/VT), sat >95% med ilt-tilskud, ikke behov for assisteret ventilation, systolisk BT>90 mmhg, respirations-frekvens <20) (6;7), ELLER at en læge er tilstede præhospitalt til ledsagelse, ELLER at der kan arrangeres rendezvous med akut-læge. Hvis ikke køres STEMI-patienten til en FAM mhp. stabilisering/vurdering og herefter lægeledsaget transport. Hjertestop-patienter: Hvis akut-læge er tilstede præhospitalt, og der er rimelig mistanke om iskæmisk hjertesygdom som årsag til hjertestop, visiteres patienten direkte til invasivt center mhp. KAG og evt. PCI. Patienter med pace-behov: Avanceret AV-blok visiteres om muligt direkte til center med mulighed for transvenøs pacing. Dette fordrer dog enten rendez-vous med lægeambulance, eller kortere afstand til hjertecenter end lokal-sygehus. Alternativt køres patienten omkring lokal FAM mhp. lægeledsagelse og mulighed for transkutan-pacing og understøttende medicinsk behandling. Følgende patienter bør visiteres direkte til hjerteafdeling (på baggrund af systematisk præhospital diagnostik ved telemedicinsk læge, akut læge eller almen mediciner, samt in-hospital diagnostik ved læge på andet sygehus eller FAM-læge ifald patienten møder uvisiteret): Hjertepatienter der overflyttes fra andet sygehus (allerede diagnosticerede) Hjertepatienter som indlægges fra ambulatorium. Hjertetransplanterede (HTX) patienter Kroniske hjertepatienter med kendt tæt tilknytning til hjerteafdeling Patienter med brystsmerter og høj risiko for AKS: baseret på EKG, BT, P, saturation, anamnese og evt. præhospitale biomarkører Begrundet mistanke om lungeemboli Begrundet mistanke om aorta-dissektion Begrundet mistanke om endocarditis Begrundet mistanke om peri/myocardit Begrundet mistanke om akut hjertesvigt. Dekompenseret kronisk hjertesvigt: Patienter kendt med hjertesvigt med symptomer eller objektive fund forenelig med inkompensation. Symptomgivende bradykardi med risiko for pace-behov eller malign arytmi Patienter med ICD der har fået stød Patienter med breddeøget takykardi Følgende patienter kan ses initialt i FAM-enheden af vagthavende speciallæge: STEMI-patienter der ikke kan visiteres præhospitalt direkte til PPCIcenter: Læge med nødvendige kompetencer ledsager patienten til PPCI-center (hvis transportkriterier uden lægeledsagelse ikke er opfyldt). Selvhenvendere/ikke-præhospitalt visiterede patienter med brystsmerter: Ved STEMI overflyttes patienten til invasivt center. Ved andre EKG forandringer forenelige med AKS overflyttes patienten umiddelbart til kardiologisk afdeling. Stabile patienter med normalt EKG og lav risiko for hjertesygdom: kan vurderes under telemetri i FAM, Hjertestop-patienter: Som ikke præhospitalt er visiteret til invasivt center. Ikke risiko-stratificerede patienter / selvhenvendere Lav-risiko patienter med brystsmerter: Dem hvor man præhospitalt (typisk telemedicinsk) på baggrund af EKG, BT, P, saturation, anamnese og evt. præhospitale biomarkører ikke har fundet høj risiko for hjertesygdom herunder specielt akut koronart syndrom. Patienter med intermediær/lav risiko for hjertesygdom: F.eks. patienter uden kendt hjertesygdom og dyspnø og normalt EKG, palpitationer og normalt EKG, 1.gangs synkope og normalt EKG. Patienter med arytmi: ukompliceret Afli/Afla vurderes at kunne håndteres i FAM. DC-konvertering bør dog foretages på kardiologisk afdeling. SVT (incl. mulig AVNRT, WPW og lignende) vurderes Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 8 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

9 at kunne håndteres i FAM i de fleste tilfælde, men fordrer mulighed for at konsultere med kardiolog. Patienter med indlæggelseskrævende hypertension. Synkope/lipotymi patienter: Patienter med abnormt EKG, eksisterende hjertesygdom og/eller positiv familieanamnese, bør overflyttes til kardiologisk afdeling. Elektrolytforstyrrelser: Tilstand med elektrolytforstyrrelser. Ved høj risiko for malign arytmi bør patienten overflyttes til hjerteafdeling. Forgiftning: Den vågne patient, hvor forgiftning - ikke hjertesygdom er primære problemstilling. Såfremt patienten ikke har behov for intensivbehandling, men blot skal monitoreres pga. mulig kardiotoxicitet, kan observeres i FAM. Generelt: Visse patienter med mistænkt hjertesygdom hvor akut hjertesygdom har kunnet afkræftes i FAM, vil kunne udskrives fra FAM til ambulant hjerteudredning. Ved behov skal der være mulighed for at patienten konfereres med/ tilses af kardiolog forud for udskrivelsen med henblik på planlægning af relevant udredningsprogram. Figur: Indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling. Indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom Præhospitalt Selvhenvendere Kontakt til almen mediciner 112 Præhospital triage +/- akutlæge Triage med EKG, Anamnese, ABCDE Telemedicinsk diagnostik hvis kriterier opfyldt: Vurdering ved kardiologisk speciallæge Risikostratificering, visitation Modtagelse på sygehus Modtagelse i FAM Intermediær / lav risiko for hjertesygdom Modtagelse i FAM - akut / traumestue Hyperakut behandlingsbehov Indlæggelse på hjerteafdeling Høj ridiko for hjertesygdom Overførsel til hjertecenter / HSE Behov for akut invasiv / operativ behandling Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 9 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

10 Reference liste: (1) Sundhedsstyrelsen. Styrket akutberedskab - planlægninsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2) Region Syddanmark. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark (3) Harward medical faculty physicians. Report on the Emergency Care System in Region Midtjylland (4) Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Akutmedicin et nyt fagområde (5) Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter (6) Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskab. Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter (7) Ladegaard E, Terkelsen CJ, Lassen JF, Hansen TM. Akut koronarsyndrom i praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 10 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

11 ISBN:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter Udkast til høring planlagt til 11. juni 2007

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Telekardiologi Erfaringer og udfordringer Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Pervasive Healthcare Telemedicin hvor er vi? Teknologien er udviklet Integreret telefoni Television

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Ventelisten til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom vokser over 22.000 patienter venter

Ventelisten til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom vokser over 22.000 patienter venter Ventelisten til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom vokser over 22.000 patienter venter Notat om ventelisteundersøgelse januar-februar 2009 Resume Mere end 22.000 patienter med hjertekarsygdom

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Kardiologisk screening i håndbold

Kardiologisk screening i håndbold Kardiologisk screening i håndbold Hvorfor, hvordan og har det egentlig relevans? Læge, ph.d.-studerende Susanne Glasius Tischer Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital Håndboldsymposium

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Revideret af klinisk sygeplejespecialist Lis Rybjer November 2011 1. Akutmodtagelsen - Roskilde sygehus Akutmodtagelsen

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og FAS 12. januar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken 16 Email

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere