Dansk Cardiologisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Cardiologisk Selskab"

Transkript

1 Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS & DASEM holdningspapir Nr. 2

2 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS & DASEM holdningspapir Nr. 2 Udgivet maj 2011 af: Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Selskab for Akut Medicin Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads København K Copyright : Dansk Cardiologisk Selskab. Indholdet af dette holdningspapir må anvendes, herunder kopieres i forsknings, undervisnings, planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at Dansk Cardiologisk Selskab & Dansk Selskab for Akut Medicin nævnes som kilde, samt at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af holdningspapirets tekst og data i markedsføringsøjemed samt kopiering eller elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra selskaberne. ISBN: Layout Birger Gregers MDD, Frederiksberg Tryk: AKA-PRINT A/S

3 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling, 2011 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM). Arbejdsgruppens medlemmer (alfabetisk): Christian Juhl Terkelsen, Kardiologisk afdeling, Skejby Sygehus (DCS). Claus Tveskov, Medicinsk afdeling, Svendborg Sygehus (DCS). Jakob Lundager Forberg, Akutafdelingen, Hillerød Sygehus (DASEM). Lene Holmvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet (DCS). Peter Bisgaard Stæhr, Fælles Akut Modtage-Afdeling, Kolding Sygehus (DASEM). Susanne Aagaard, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus (DCS). Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 3 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

4 Indhold Forord 5 Indledning 6 Arbejdsgruppens kommissorium: 6 Litteratur der ligger til grund for arbejdsgruppens rapport: 6 Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 6 Kommentarer fra Harvard Medical School: 6 Dansk Cardiologisk Selskab s kommentarer: 6 Dansk selskab for Akutmedicin s kommentarer: 7 Arbejdsgruppens overordnede kommentarer: 7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende minimums-kompetencer i hjerteafdeling eller FAM der modtager patienter med mistænkt akut hjertesygdom: 7 Den apparaturmæssige minimumskompetence og adgang til parakliniske undersøgelser omfatter: 7 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende indlæggelse af hjertepatienter direkte på hjertecenter, på kardiologisk afdeling eller i FAM: 8 Reference liste: 10 Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 4 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

5 Forord De mange organisatoriske omvæltninger i sygehusvæsenet kræver tæt dialog, specielt når patientforløb involverer flere parter / specialer. Det er svært at lave en klar opdeling på baggrund af præcise diagnoser, da denne ofte først stilles under indlæggelsen. Der er ligeledes store lokale forskelle, man må tage hensyn til. Holdningspapiret er et udgangspunkt for det videre arbejde. Udviklingen går rivende hurtigt, og anbefalingerne bør derfor revurderes om 3-4 år. DASEM og DCS takker arbejdsgruppen for det gode samarbejde og for udarbejdelsen af et praktisk anvendeligt holdningspapir. Christian Hassager Formand Dansk Cardiologisk Selskab Dan Brun Petersen Formand Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 5 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

6 Indledning Sundhedsstyrelsens rapport»styrket akutberedskab, 2007«(1) lægger vægt på, at et godt akutberedskab både præhospitalt og i sygehusvæsenet er vigtig, for at yde hurtig og ensartet behandling af høj kvalitet til den akut syge eller tilskadekomne patient. Overordnet anbefaler rapporten en samling af hospitalernes akutfunktioner til større Fælles Akut Modtagelser (FAM), med bred repræsentation af specialiserede kompetencer og udstyr, samt et øget fokus på præhospital behandling og effektiv visitation. Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) og Dansk Kardiologisk Selskab (DCS) besluttede ultimo 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fokusere på hvilke hjertepatienter som fremover kan håndteres i en FAM, og hvilke som bør indlægges direkte på hjerteafdeling. Arbejdsgruppens kommissorium:»dasem og DCS har i fællesskab vurderet, at der er et behov for en beskrivelse af, hvordan akutte hjertepatienters primære forløb er ved hospitalsindlæggelser. Der ønskes en fagligt begrundet redegørelse for hvilke patienter, der primært kan håndteres i regi af akutmedicin, og hvilke der bør visiteres direkte til kardiologisk afdeling, alternativt kardiologisk center. I redegørelsen skal muligheder for telemedicinsk visitation inddrages. Redegørelsen bør også definere krav til umiddelbar behandling og specialiseret diagnostik i afdelinger, der modtager akut hjertesyge patienter. Redegørelsen udformes af 2-4 medlemmer fra DASEM, og et tilsvarende antal fra DCS.«Litteratur der ligger til grund for arbejdsgruppens rapport: Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten lagt vægt på»akut-rapporten, 2007, Sundhedsstyrelsen«(1),»Rapport om fælles akut modtagelse, 2009, Region Syddanmark«(2),»Report on the Emergency Medical Service in Region Midtjylland, 2009, Harvard expert gruppe«(3), DCS kommentarer til»akut medicin som et nyt fagområde, 2008, DMS«(4),»Rapport om minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter, 2000, DCS«(5), samt»anbefalinger til Fremtidens Kliniske Grundstruktur«, 2011, Region Hovedstaden (6). Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Sundhedsstyrelsen anbefaler at sygehusenes akutte funktioner samles i FAM-enheder med befolkningsgrundlag på indbyggere, og 4 traumecentre på højt specialiseret niveau. Samling af akutfunktionen skal sikre, at akut syge eller tilskadekomne patienter mødes af en bred vifte af specialiserede lægelige og sundhedsfaglige kompetencer og specialiseret udstyr. Dette for at ruste det akutte beredskab til at yde en målrettet indsats og håndtere akutte patienter med flere sygdomme på samme tid. En konsekvens af reduktion i antallet af akutmodtagelser bliver øget transporttid til sygehusene, hvorfor Sundhedsstyrelsen også anbefaler at det præhospitale beredskab styrkes, herunder specialiseret diagnostik og visitation af patienter med akut opstået sygdom. Sundhedsstyrelsen anbefaler at de telemedicinske muligheder for præhospital diagnostik og behandling udvikles og udnyttes (1). Specifikt anføres at»i ambulancen vil bl.a. telemedicin kunne bidrage til en forbedret visitation, således at patienten hurtigere kan komme til definitiv behandling på rette sted«. Sundhedsstyrelsen påpeger at for det akutte beredskab gælder at der foruden kvalitet skal sikres sammenhængende patientforløb. Hvad angår kompetencerne i FAM-enhederne anfører Sundhedsstyrelsen: 1. Der bør være intern medicinere repræsenteret på matriklen på sygehuse med FAM-enheder, og speciallæger i tilstedeværelsesvagt indenfor intern medicin, samt speciallæger med kompetencer til at foretage akutte ultralydsundersøgelser herunder ekkokardiografi døgndækkende. 2. Der bør være intern medicinere (bred repræsentation) og særskilt vagtlag i intern medicin: kardiolog tilgængelige ved traumecentre, herunder i tilstedeværelsesvagt, og døgndækkende mulighed for invasiv kardiologi samt ekko-kardiografi. Sundhedsstyrelsen har i.f.m. udarbejdelse af rapporten haft kontakt til Harvard Medical School. Efterfølgende har en ekspert-gruppe fra Harvard bistået Region Midtjylland i planlægningen af det fremtidige sygehusvæsen, og i den forbindelse udarbejdet en selvstændig rapport (3). Kommentarer fra Harvard Medical School: Ved evaluering af forholdende i Region Midtjylland påpegede en ekspert-gruppe fra Harvard Medical School at patienter med alvorlig sygdom aktuelt visiteres korrekt til relevant afdeling og behandling, mens moderat syge patienter med usikker diagnose eller multiple potentielle diagnoser med fordel kan have gavn af at blive modtaget i fremtidens FAM. Det pointeredes, at for nuværende er der ikke nogen enkelt læge-gruppe som har tilstrækkelig viden eller evner til at kunne håndtere alle akutte sygdomstilfælde, og omvendt ikke et tilstrækkeligt antal læger til at etablere en multi-specialitet model, hvor mange speciallæger sideløbende fungerer i FAM en. Der anbefales en uddannelse af speciallæger med fagområdet akutmedicin, og på sigt oprettelse af speciale i akutmedicin. Rapporten påpeger at der i det danske system er flere parallelle modtageafdelinger for akutte patienter, som medfører en stor variation af kvalitet og rutine i modtagelsen. Man støtter SST anbefalinger om èn indgang til akutte patienter til hospitalet, dog med undtagelse af veldefinerede afklarede patientgrupper med klare indikationer for behandling og observation på en specialespecifik afdeling, herunder overflyttede fra andre sygehuse, patienter der indlægges fra ambulatorier, patienter med»åbne indlæggelser«og patienter der har kontakt med telemedicinsk læge eller ambulance-læge. (3) Det fremhævedes at den præhospitale diagnostik og direkte visitation af STEMI patienter direkte til invasiv afdeling var unik, og ikke set tilsvarende andre steder. Dansk Cardiologisk Selskab s kommentarer: Dansk Cardiologisk Selskab har i.f.m. med etablering af fagområdet akutmedicin påpeget at:»speciallæger med fagområdet akut medicin ikke kan erstatte et 24 timers kardiologisk vagtberedskab, og de to vagtberedskaber skal således være til stede i et samarbejde på hospitaler med akutmodtagelse«.(4) Det er vigtigt at hjertepatienter uændret får en optimal behand- Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 6 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

7 ling i FAM, og hvor nødvendigt fortsat visiteres direkte til observation og behandling på relevant hjerteafdeling. DASEM er enig heri. DCS anbefaler, at telemedicinsk visitation af hjertepatienter forankres i kardiologisk afdeling, og varetages af vagthavende kardiolog. DASEM er enig heri. Dansk selskab for Akutmedicin s kommentarer: I FAM bør der være faste speciallæger (med uddannelse i fagområdet akutmedicin), som er tæt involveret i modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelse af patienter med symptomer hvor hjertesygdom kan mistænkes, bør ske i tæt samarbejde med kardiologisk ekspertise. DASEM pointerer at forskellige FAM i Danmark, er på forskellige udviklingstrin hvad angår både fysiske rammer og kompetencer. En veletableret Akutafdeling/FAM, herunder med de beskrevne minimumskompetencer i dette dokument, er en vigtigt forudsætning for resten af anbefalingerne. Arbejdsgruppens overordnede kommentarer: Op mod 40 % af alle medicinske patienter der indlægges akut har hjertesygdom enten som primære problem eller som bidiagnose. Hjertepatienterne udgør således en betragtelig del af de akut indlagte patienter, hvilket retfærdiggør nærværende holdningspapir. Det er arbejdsgruppens synspunkt at fremtidens FAM kan højne kvaliteten af patient-behandlingen for en lang række akut syge patienter. Omvendt vil der dog uændret være en række patienter med høj risiko for hjertesygdom, som er bedst tjent med at blive indlagt til observation og behandling på hjerteafdeling, idet den ekspertise der besiddes af speciallæger og specialsygeplejersker på hjerteafdelingerne, ikke umiddelbart kan forventes tilgængelig i alle FAM-enheder. Arbejdsgruppens overordnede mål har været at beskrive hvilke minimums-kompetencer der bør være til stede i afdelinger (FAM eller hjerteafdeling) som modtager akutte hjertepatienter, samt overordnet skitsere hvilke hjertepatienter som bør visiteres direkte til hjertecenter, hvilke som bør indlægges direkte på hjerteafdeling og hvilke som med fordel kan modtages i en FAM. Der er enighed om at formålet med fremtidens FAM er at sikre et kvalitetsløft i modtagelsen og behandlingen af patienter med akut indlæggelsesbehov. Arbejdsgruppen støtter således overordnet sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger om en fælles indgang til hospitalet for akutte patienter, dog undtaget patientforløb som ikke gavnes af dette princip. FAM-rapporten fra RegionSyd (2) er brugt som skabelon. I den er også anført at der er undtagelser fra reglen om én indgang til sygehuset, og veldefinerede hjertepatienter kan visiteres direkte til hjerteafdeling, specielt som led i de telemedicinske ordninger. Det drejer sig om patienter med oplagte diagnoser og akut behandlingsbehov, eller patienter med kendt tilknytning til hjerteafdeling. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende minimums-kompetencer i hjerteafdeling eller FAM der modtager patienter med mistænkt akut hjertesygdom: DCS nedsatte i 2000 en arbejdsgruppe der skulle beskrive minimumskompetencer i afdelinger der modtager akutte hjertepatienter (5). Arbejdsgruppen bakker op om denne rapport. Således bør patienter med mistænkt akut hjertesygdom modtages i afsnit hvor et team af læger og specialuddannede sygeplejersker og nødvendigt apparatur sikrer korrekt og ofte intensiv observation og behandling. Et udbygget samarbejde med anæstesiologisk/intensiv afdeling er nødvendigt mhp. beredskab til intubation, respiratorbehandling, hæmodynamisk understøttende behandling, invasiv trykmonitorering og sikring af patienten under evt. transport til højt specialiseret enhed. Der bør være mulighed for på alle tidspunkter af døgnet at foretage lægeledsagede patienttransporter. Den apparaturmæssige minimumskompetence og adgang til parakliniske undersøgelser omfatter: EKG-apparat, telemetrisk overvågning, (transportabelt ) ekkoapparat incl. TEE probe, moderne defibrillator med mulighed for transkutan pacing, magnet til inaktivering af ICD-enhed Konventionelle røntgen undersøgelser, CT, laboratorieanalyser (herunder myocardiespecifikke markører, D-dimer). De personalespecifikke minimumskompetencer omfatter: 1. Kunne vurdere og behandle patienten ud fra ABCDE principper 2. Akutte patienter skal triageres umiddelbart, og der skal foreligge standardiserede rutiner for re-evaluering af patientens tilstand 3. Akut team skal kunne alarmeres hele døgnet 4. Der skal være mulighed for at tage EKG indenfor 10 minutter, som umiddelbart kan tolkes af læge, og der skal etableres kontinuerlig rytmeovervågning umiddelbart ved ankomst. 5. Sygeplejepersonalet skal være uddannet til at håndtere akutte patienter, herunder patienter med hjertesymptomer, heriblandt AKS, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop (selvstændigt indtil lægen ankommer), og kunne agere adækvat på observerede arytmier. De skal kunne optage akut EKG ved relevante symptomer, og identificere tegn på akut iskæmi eller alvorlig arytmi, samt agere adækvat på sådanne observationer. 6. Der skal være adgang til akut ekkokardiografi døgnet rundt, og undersøgelsen skal kunne udføres og fortolkes på niveau sv.t. de af DCS tidligere formulerede minimumskrav:»anbefalinger for standardiseret minimumskrav til transtorakal ekkokardiografi hos voksne«. 7. Specielt for den lægelige minimumskompetence gælder at modtagende læge skal kunne a. Håndtere og lede behandling af hjertestop på avanceret niveau. b. Håndtere akut DC konvertering c. Stille indikation for og udføre transkutan pacing. Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 7 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

8 d. Tolke 12-aflednings EKG mhp at erkende arytmi, (AFLI/AFLA, SVT, breddeøget takykardi, 1., 2. og 3. grads AV blok), langt QT, ST-T forandringer, patologiske Q-takker, præeksi-tation, grenblok, low voltage og pacemakerdysfunktion (hovedsageligt exitblok). e. Tolke overvågnings-ekg / telemetri-ekg f. Fortolke biokemiske analyser incl. A-punktur, biomarkører, D- dimer g. Vurdere røntgen af thorax h. Kende indikationer og kontraindikationer, og kunne iværksætte umiddelbar farmakologisk behandling ved AKS, akut hjertesvigt, hjertearytmi og hjertestop i. Have kendskab til de vigtigste problemstillinger for ICD patienten, herunder vide at ICD enheden kan inaktiveres v.h.a. ekstern magnet. j. Kende til indikationer, kontraindikationer og bivirkninger for de hyppigst anvendte antiarytmika. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende indlæggelse af hjertepatienter direkte på hjertecenter, på kardiologisk afdeling eller i FAM: Det er arbejdsgruppens vurdering at hvor man præhospitalt, på lægeligt niveau, har fundet høj risiko for hjertesygdom, bør patienten visiteres direkte til hjertecenter eller hjerteafdeling. Patienter med moderat eller lav risiko for hjertesygdom, samt patienter med flere andre betydende potentielle diagnoser eller svær ABCDE instabilitet, bør primært modtages i FAM. Nedenfor præsenteres en oversigt over patienter som bør visiteres direkte til hjertecenter eller hjerteafdeling, henholdsvis patienter som initialt kan modtages i en FAM. Arbejdsgruppen er opmærksom på at andelen af hjertepatienter der modtages i en FAM kan variere, betinget af hvordan man lokalt har etableret samarbejdet mellem FAM-enheden og hjerteafdelingen, herunder samarbejdet mellem FAM-lægerne og kardiologerne. Følgende patienter bør visiteres direkte til invasivt center (forudsætter præhospital diagnostik ved telemedicinsk læge, akut læge eller almen mediciner): STEMI-patienter: visiteres direkte til invasivt center mhp. PPCI. Dette forudsætter at patienten er transportabel uden lægeledsagelse (HR>30, ingen malign taky-arytmi (VF/VT), sat >95% med ilt-tilskud, ikke behov for assisteret ventilation, systolisk BT>90 mmhg, respirations-frekvens <20) (6;7), ELLER at en læge er tilstede præhospitalt til ledsagelse, ELLER at der kan arrangeres rendezvous med akut-læge. Hvis ikke køres STEMI-patienten til en FAM mhp. stabilisering/vurdering og herefter lægeledsaget transport. Hjertestop-patienter: Hvis akut-læge er tilstede præhospitalt, og der er rimelig mistanke om iskæmisk hjertesygdom som årsag til hjertestop, visiteres patienten direkte til invasivt center mhp. KAG og evt. PCI. Patienter med pace-behov: Avanceret AV-blok visiteres om muligt direkte til center med mulighed for transvenøs pacing. Dette fordrer dog enten rendez-vous med lægeambulance, eller kortere afstand til hjertecenter end lokal-sygehus. Alternativt køres patienten omkring lokal FAM mhp. lægeledsagelse og mulighed for transkutan-pacing og understøttende medicinsk behandling. Følgende patienter bør visiteres direkte til hjerteafdeling (på baggrund af systematisk præhospital diagnostik ved telemedicinsk læge, akut læge eller almen mediciner, samt in-hospital diagnostik ved læge på andet sygehus eller FAM-læge ifald patienten møder uvisiteret): Hjertepatienter der overflyttes fra andet sygehus (allerede diagnosticerede) Hjertepatienter som indlægges fra ambulatorium. Hjertetransplanterede (HTX) patienter Kroniske hjertepatienter med kendt tæt tilknytning til hjerteafdeling Patienter med brystsmerter og høj risiko for AKS: baseret på EKG, BT, P, saturation, anamnese og evt. præhospitale biomarkører Begrundet mistanke om lungeemboli Begrundet mistanke om aorta-dissektion Begrundet mistanke om endocarditis Begrundet mistanke om peri/myocardit Begrundet mistanke om akut hjertesvigt. Dekompenseret kronisk hjertesvigt: Patienter kendt med hjertesvigt med symptomer eller objektive fund forenelig med inkompensation. Symptomgivende bradykardi med risiko for pace-behov eller malign arytmi Patienter med ICD der har fået stød Patienter med breddeøget takykardi Følgende patienter kan ses initialt i FAM-enheden af vagthavende speciallæge: STEMI-patienter der ikke kan visiteres præhospitalt direkte til PPCIcenter: Læge med nødvendige kompetencer ledsager patienten til PPCI-center (hvis transportkriterier uden lægeledsagelse ikke er opfyldt). Selvhenvendere/ikke-præhospitalt visiterede patienter med brystsmerter: Ved STEMI overflyttes patienten til invasivt center. Ved andre EKG forandringer forenelige med AKS overflyttes patienten umiddelbart til kardiologisk afdeling. Stabile patienter med normalt EKG og lav risiko for hjertesygdom: kan vurderes under telemetri i FAM, Hjertestop-patienter: Som ikke præhospitalt er visiteret til invasivt center. Ikke risiko-stratificerede patienter / selvhenvendere Lav-risiko patienter med brystsmerter: Dem hvor man præhospitalt (typisk telemedicinsk) på baggrund af EKG, BT, P, saturation, anamnese og evt. præhospitale biomarkører ikke har fundet høj risiko for hjertesygdom herunder specielt akut koronart syndrom. Patienter med intermediær/lav risiko for hjertesygdom: F.eks. patienter uden kendt hjertesygdom og dyspnø og normalt EKG, palpitationer og normalt EKG, 1.gangs synkope og normalt EKG. Patienter med arytmi: ukompliceret Afli/Afla vurderes at kunne håndteres i FAM. DC-konvertering bør dog foretages på kardiologisk afdeling. SVT (incl. mulig AVNRT, WPW og lignende) vurderes Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 8 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

9 at kunne håndteres i FAM i de fleste tilfælde, men fordrer mulighed for at konsultere med kardiolog. Patienter med indlæggelseskrævende hypertension. Synkope/lipotymi patienter: Patienter med abnormt EKG, eksisterende hjertesygdom og/eller positiv familieanamnese, bør overflyttes til kardiologisk afdeling. Elektrolytforstyrrelser: Tilstand med elektrolytforstyrrelser. Ved høj risiko for malign arytmi bør patienten overflyttes til hjerteafdeling. Forgiftning: Den vågne patient, hvor forgiftning - ikke hjertesygdom er primære problemstilling. Såfremt patienten ikke har behov for intensivbehandling, men blot skal monitoreres pga. mulig kardiotoxicitet, kan observeres i FAM. Generelt: Visse patienter med mistænkt hjertesygdom hvor akut hjertesygdom har kunnet afkræftes i FAM, vil kunne udskrives fra FAM til ambulant hjerteudredning. Ved behov skal der være mulighed for at patienten konfereres med/ tilses af kardiolog forud for udskrivelsen med henblik på planlægning af relevant udredningsprogram. Figur: Indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling. Indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom Præhospitalt Selvhenvendere Kontakt til almen mediciner 112 Præhospital triage +/- akutlæge Triage med EKG, Anamnese, ABCDE Telemedicinsk diagnostik hvis kriterier opfyldt: Vurdering ved kardiologisk speciallæge Risikostratificering, visitation Modtagelse på sygehus Modtagelse i FAM Intermediær / lav risiko for hjertesygdom Modtagelse i FAM - akut / traumestue Hyperakut behandlingsbehov Indlæggelse på hjerteafdeling Høj ridiko for hjertesygdom Overførsel til hjertecenter / HSE Behov for akut invasiv / operativ behandling Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 9 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

10 Reference liste: (1) Sundhedsstyrelsen. Styrket akutberedskab - planlægninsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2) Region Syddanmark. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark (3) Harward medical faculty physicians. Report on the Emergency Care System in Region Midtjylland (4) Dansk Medicinsk Selskab (DMS). Akutmedicin et nyt fagområde (5) Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter (6) Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskab. Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter (7) Ladegaard E, Terkelsen CJ, Lassen JF, Hansen TM. Akut koronarsyndrom i praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling 10 DCS holdningspapir 2011 nr. 2

11 ISBN:

forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011

forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011 Følgende foredrag er udlånt med venlig tilladelse af forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011 Agenda: skjulte dagsorden akut kardiologi 1. DCS understreger,

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Cardiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Kardiologi i Sygehus Lillebælt forår 2012

Kardiologi i Sygehus Lillebælt forår 2012 Kardiologi i Sygehus Lillebælt forår 2012 Ledende overlæge Anne Sejr Knudsen Oversygeplejerske Susanne Sebens Hjertemedicinsk Afdeling Sygehus Lillebælt Baggrund Fusion af 5 sygehuse til ét Sygehus Lillebælt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi Dato: 29. april 2009 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Ekg tolkning i almen praksis.

Ekg tolkning i almen praksis. Ekg tolkning i almen praksis. v. Jan Bech, overlæge Phd. Bispebjerg Hospital På kurset fokuseres på systematisk ekg tolkning af ekg er du kan se hos dine patienter i praksis. De fleste ekg apparater er

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Anne Kaltoft Formand for bestyrelsen i Hjerteforeningen Ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Den 26. oktober 2012 1 3. Specialets højt specialiserede niveau Ansøgning om varetagelse af de højt specialiserede funktioner: Akut koronarangiografi (KAG)

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Akut koronarsyndrom i almen praksis

Akut koronarsyndrom i almen praksis K ARDIOLOGI 181 Akut koronarsyndrom i almen praksis Ellen Ladegaard, Christian Juhl Terkelsen, Jens Flensted Lassen & Troels Martin Hansen Tidligere studier tyder på, at to tredjedele af patienterne med

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 428 Offentligt Dato 21. august 2013 Sagsnr. 4-1010-39/1 Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Kardiologisk uddannelse

Kardiologisk uddannelse Sygehus Sønderjylland, Aabenraa MODUL 1 Tirsdag den 20. oktober 2015 Kl 08.30 09.00 Kl 09.00 15.30. Mødelokale1. 08.30 09.00 Præsentation og introduktion v/ Klinikleder Anette N. Sørensen. Overlæge Peter

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Fælles Akutmodtagelse

Fælles Akutmodtagelse Fælles Akutmodtagelse Fælles Akut Modtagelse (FAM) akutteam triage 1 triage 2 Akut læge Modtageområde triage-sygeplejerske triage 3 triage 4 vagtlæge triage 5 Radiologi venteområde Senge- og Speciallæger

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 473 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Medlemmer af SUU, medier, offentlighed Samråd AG om Respirationscenter

Læs mere

Regionernes telemedicinstrategi. Torben Mogensen, vicedirektør

Regionernes telemedicinstrategi. Torben Mogensen, vicedirektør Regionernes telemedicinstrategi Torben Mogensen, vicedirektør Regionernes telemedicinstrategi Målet med nærværende strategi er at formulere en sammenhængende strategi for anvendelse af telemedicin med

Læs mere

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. NOTAT vedrørende optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de Fælles Akutte Modtage Enheder (FAME) Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst Baggrund og

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser

Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser 2015 Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser Michael Thinggaard Juhl Region Hovedstaden 04-11-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Opdragsholder til audit... 2 1.2 Baggrund for audit...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Tirsdag den 8. december 2015 kl. 10-13 Sted Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet 19 november 2014 Annmarie Lassen Professor i Akut Medicin SDU Overlæge Fælles Akutmodtagelse OUH Fælles Akutdatabase, RKKP Fælles Akutdatabase Præhospitale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé N O T A T 16-05-2006 Sag nr. 06/283 Dokumentnr. 24803/06 Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi Resumé Sundhedsvæsenet står foran omfattende forandringer. Med fokus på høj faglig

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere