Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013"

Transkript

1 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013

2 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 29 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING Bilagsmaterialet til Entreprisernes omfang Målsætning med og overordnede krav til drift og vedligehold af ME systemer Normer og standarder YDELSESFORUDSÆTNINGER Generelt Generelle administrative værktøjer/systemer Entreprisespecifikke IT programmer og systemer Kort Adgang til systemer Bygherreleverancer ENTREPRENØRENS YDELSER Generelt Ressourcer Entrepriseledelse Responstider og tidsfrister Vagtordning og Vagtberedskab Driftsovervågning Forebyggende vedligehold Afhjælpende vedligehold Materialer Lager Projektarbejde Påvisning af kabler Dokumentation BILAG...Oversigt over bilag fremgår af afsnit 1.2

4 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 3 af 29 1 ORIENTERING Denne gælder for de entrepriser, der rekvireres iht. rammeaftaler i Øst hhv. Syddanmark. er i opbygning og indhold tilsvarende SAB-ME-Teknik fra Samlet Driftsudbud Afgrænsning af Syd- hhv. Østdanmark er vist på kortet neden for. Syddanmark Østdanmark indeholder ydelsesgrundlag og forudsætninger og entreprenørens ydelser. 1.2 Bilagsmaterialet til består af tekstdelen med en række bilag. Af disse gælder nogle for alle entrepriser, der rekvireres under rammeaftalen, mens nogle gælder specifikt for den konkrete entreprise. Dette er anført i skemaet i afsnit neden for Bilagstyper Det er anført (i kolonnen Bilagets tilknytning) om bilaget gælder (generelt) for rammeaftalen eller om bilaget er entreprisespecifikt og tilkommer ifm. rekvisition på den konkrete entreprise.

5 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 4 af 29 Oversigt over bilagene, bilagsbetegnelser og bilagenes indhold fremgår af skemaet herunder. Tabel Bilagsbetegnelse Bilag -x A Normer og standarder Bilagets tilknytning Bilagt denne SAB-TL- Teknik. B Kvalitetsnormer Bilagt denne SAB-TL- Teknik. C D Arbejdsbeskrivelser, procedurer og tjeklister Elementbeskrivelser Bilaget kan blive suppleret ifm. den konkrete rekvisition (entreprise) Bilagt denne SAB-TL- Teknik. Bilaget kan blive suppleret ifm. den konkrete rekvisition (entreprise). Bilaget vil blive udarbejdet ifm. de konkrete entrepriser. E IT-Værktøjer Bilagt denne SAB-TL- Teknik. F G Undervisningsplaner Vejmandstilsynsinstruks Bilaget kan blive suppleret ifm. den konkrete rekvisition (entreprise) Bilagt denne SAB-TL- Teknik. Bilaget kan blive suppleret ifm. den konkrete rekvisition (entreprise) Bilagt denne SAB-TL- Teknik. Indhold i bilaget Bilaget indeholder en oplistning af de relevante fagområdespecifikke normer og standarder supplerende dem, der er nævnt i afsnit 1.6. Bilaget indeholder en sammenfattende oversigt over kvalitetskrav til entreprisens udførelse. I bilaget fastsættes alle variable grænseværdier, der knytter sig til kvalitetskrav.. Bilaget indeholder de væsentligste anvisninger for entreprisens systemer - i form af arbejdsbeskrivelser, procedurer, tjeklister o.l. - som entreprenøren specifikt skal følge og udføre sit arbejde efter. Det fremgår af bilaget, såfremt driftsherren stiller specialmateriel eller udstyr til rådighed for entreprenøren, samt hvorledes dette skal anvendes. Bilaget indeholder endvidere eventuelle særlige krav til lagerbeholdning. Specialmateriel, som entreprenøren skal råde over til entreprisen Elementbeskrivelserne vil indeholde beskrivelse af de arter af udstyr, som findes indenfor et fagområde, og som dermed udgør de pågældende systemers hovedbestanddele. Elementbeskrivelserne indeholder en oversigtlig sammenfatning af de D&V-opgaver, som knytter sig til elementerne hvor det er relevant med henvisning til mere detaljerede anvisninger, som er indeholdt i bilag arbejdsbeskrivelser m.m.. Elementbeskrivelserne udgør sammen med systembeskrivelserne - en overordnet beskrivelse af aftalens genstand. Bilaget anfører og beskriver endvidere de bygherreleverancer, entreprenøren skal påregne kan forekomme. Bilaget indeholder en introduktion til fagområdets specifikke programmer samt eventuelle andre specifikke/specielle programmer og ITværktøjer, som anvendes i forbindelse med driften af systemerne. Bilaget indeholder en oversigt og kort beskrivelse af kurser og undervisningsforløb for de enkelte ME-entreprisetyper. I oversigten indarbejdes kurser relateret til forhold/systemer, som er beskrevet i SAB-TL-SOS. Bilaget indeholder instrukser til vejmandstilsynet angående indberetning af skader på entreprisens systemer og udstyr.

6 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 5 af 29 H I Dokumentationsoversigt Entreprisekarakteristik Bilaget vil blive udarbejdet ifm. de konkrete entrepriser. Bilaget vil blive udarbejdet ifm. de konkrete entrepriser. J Styklister Bilaget vil blive udarbejdet ifm. de konkrete entrepriser. Bilaget vil opliste de dokumenter, som udgør dokumentationen af entreprisens systemer. Hensigten med oplistning er - overfor entreprenøren - at anskueliggøre dokumentationsomfanget. Bilaget vil indeholde en kort karakteristik af systemerne med henblik på. at anskueliggøre arbejdsindsatsen i forbindelse med de pågældende systemer ved oplysninger om driftsudgifter, jobs, fejl/alarmer, skadevoldersager, mv. Karakteristikken er oversigtlig og vejledende. Bilaget indeholder endvidere særlige grænseflader (fx supplering af interessenter i SAB-TL-SOS) samt oversigt over evt. specialentreprenører. Bilaget indeholder en liste over systemer, samt evt. supplerende korte systembeskrivelser, herunder kortbilag. Bilaget vil indeholde detaljerede oplysninger om systemernes individuelle stykker udstyr. 1.3 Entreprisernes omfang Entreprisen omfatter systemer beskrevet i bilag I (Entreprisekarakteristik), og udstyr beskrevet i bilag J (Styklister), samt den til systemerne hørende dokumentation med omfang fremgående af bilag H (Dokumentationsoversigt). Med hensyn til vilkår for ændringer i entreprisens omfang henvises til SB-TL. 1.4 Målsætning med og overordnede krav til drift og vedligehold af ME systemer Det overordnede mål for drift og vedligehold er: at opretholde det trafikale og tekniske sikkerhedsniveau at optimere funktionalitet, teknisk kvalitet og økonomi at sikre kapitalbevarelse at overholde krav til miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med arbejdets udførelse Drift og vedligehold skal gennemføres i samarbejde mellem driftsherren og entreprenøren og ved fælles indsats og opfylde følgende overordnede krav: at systemer og udstyr altid i videst mulig udstrækning bevarer sine egenskaber i sikkerheds- og funktionsmæssig henseende at minimere generne for trafikanterne ikke at udføre overvedligehold, som medfører unødige omkostninger og risiko for fejl ikke at udføre undervedligehold, som kan føre til funktionssvigt, give sikkerhedsmæssige risici, stor reduktion af restlevetiden, følgeskader på andet udstyr, havari eller miljøproblemer

7 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 6 af 29 at systemerne er vel vedligeholdte og æstetisk passer ind i de omgivelser, de er en del af at driftsgrundlag/anlægsdokumentation til enhver tid er ajourført, anvendes og efterleves Ydelsesforudsætninger og krav til entreprenørens ydelser for opfyldelse af de overordnede mål og krav, er indeholdt i denne samt SAB-TL-SOS og øvrigt udbudsmateriale. 1.5 Normer og standarder Generelle regler, normer og standarder for ME Følgende generelle normer og standarder: Maskindirektivet relevant i forbindelse med produkter, der har mindst en bevægelig del Byggevaredirektivet og Byggevareforordningen vedrørende produkters CE og CPR mærkning EMC-direktivet (EMCD) vedrørende producentens/leverandørens ansvar for udarbejdelse af CEoverensstemmelseserklæring Lavspændingsdirektivet Udbudsdirektivet Eurocodes det europæiske system af beregningsregler for bygge og anlægsarbejder, særligt følgende nævnte: Eurocode 0 (Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner), Eurocode 1 (Last), Eurocode 3 (Stålkonstruktioner), Eurocode 7 (Fundering), Eurocode 12 (Fast vejudstyr endnu ikke udarbejdet). Stærkstrømsbekendtgørelsen SB6 (indtil afløses af Eurocodes om få år) i forhold til hvilken der bør være fokus på følgende anlægsdokumentation: Anlægstegning, Tavletegning og tavleoversigtstegning, Styk- og komponentlister, Brugervejledning på dansk, Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for hele anlægget, Dokumentation for afprøvning iht. SB6. Bekendtgørelsen om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed Fællesregulativet vedrørende Netselskabets givne anvisninger for elinstallatøren at følge Vejregler Der henvises til:

8 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 7 af 29 2 YDELSESFORUDSÆTNINGER Afsnittet beskriver de specifikke ydelsesforudsætninger, der gælder og er til rådighed for entreprenøren for opfyldelsen af kravene til hans ydelser. 2.1 Generelt Der anvendes betegnelser og forkortelser som anført i Bilag SAB-TL-SOS Generelle administrative værktøjer/systemer Entreprenøren skal anvende følgende generelle administrative systemer. Systemerne er detaljeret beskrevet i SAB-TL-SOS. JobManager GPS Log ROV (Råden Over Vej) VaV (Visning af Vejarbejder) VejmanDK Vejdirektoratet driver disse systemer. Entreprenøren får systemerne eller adgang til dem stillet til rådighed af driftsherren. Entreprenøren skal sikre, at de relevante medarbejdere får undervisning i brug af systemerne, jf. SAB-TL- SOS. Entreprenøren skal sikre sin anvendelse af systemerne ved eventuelle anskaffelser af nødvendige hardware/software. 2.3 Entreprisespecifikke IT programmer og systemer For de enkelte entrepriser skal entreprenøren anvende IT programmer og systemer, som driftsherren stiller til rådighed. De enkelte programmer er for beskrevet i Bilag -E (IT-værktøjer). Entreprenøren skal deltage i undervisning i disse systemer iht. Bilag -F (Undervisningsplan). Udover ovenstående systemer i Bilag -E vil der kunne være helt specifikke ITværktøjer/systemer, som entreprenøren skal anvende i de konkrete entrepriser. Driftsherren vil udlevere sådanne IT-værktøjer (software og evt. nødvendig hardware) og instruere i brug af dem.

9 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 8 af Kort Geografiske oversigtskort for den enkelte entreprise fremgår af Bilag -I (Entreprisekarakteristik). Bilaget vil blandt andet indeholde kort over vejnettet i entreprisens geografiske område med eventuelle oplysninger om placering af systemer/anlæg. 2.5 Adgang til systemer Driftsherren leverer alle nødvendige nøgler til låse og lignende, der giver adgang til systemer og anlæg. Adgang til IT systemer fremgår af Bilag -E (IT-værktøjer). 2.6 Bygherreleverancer Se afsnit

10 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 9 af 29 3 ENTREPRENØRENS YDELSER 3.1 Generelt Formålet med entreprenørens ydelser er at sikre, at systemerne og driften af disse til enhver tid overholder de opstillede kvalitetsnormer, som er beskrevet i Bilag -B (Kvalitetsnormer), og at målsætninger og overordnede krav opfyldes, jf. afsnit 1.5. Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer for opnåelse af de fastlagte kvalitetskrav. Forudsætningerne for ydelserne er anført i afsnit 2. Et væsentlig forhold knyttet til mange af entreprenørens ydelser er dokumentation. Dokumentationsrelaterede krav er samlet i afsnit 3.13, som supplerende til dokumentationskrav fremgående af entreprisens Bilag -C (Arbejdsbeskrivelser). 3.2 Ressourcer De ressourcer, der anføres krav til i dette afsnit omfatter medarbejdere og materiel Entreprenørens medarbejdere Generelt For de enkelte entrepriser skal de medarbejderkategorier, som er anført i skemaet neden for, være til rådighed for entreprisens gennemførelse. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. For netværksspecialist gælder, at vedkommende også kan indgå i entreprisen som fx servicemontør, og at en netværksspecialist kan dække flere faglige områder, samt at netværksspecialistfunktionerne kan dækkes af et team af medarbejdere, hvor kvalifikationskravet så går på teamet. Entreprenørens medarbejdere på entreprisen skal forelægges driftsherren til godkendelse inden aftaleindgåelse, og senere erstatninger for disse medarbejdere skal godkendes af driftsherren, inden de begynder at arbejde på entreprisen Medarbejderkategorier Der er beskrevet følgende medarbejderkategorier, som skal være til rådighed ifm. entrepriserne: Medarbejderkategori 1: Entrepriseleder Medarbejderkategori 2: Ledende servicemontør Medarbejderkategori 3: Servicemontør Medarbejderkategori 4: Netværksspecialist, ITV-tekniker Medarbejderkategori 5: Netværksspecialist, TLF-tekniker Medarbejderkategori 6: Netværksspecialist, PLC-programmør

11 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 10 af 29 Medarbejderkategori 7: Netværksspecialist, IP-tekniker Medarbejderkategori 8: Faglært smed Medarbejderkategori 9: Faglært elektriker Medarbejderkategori 10: Ufaglært specialarbejder Kvalifikationer og kompetencekrav Kvalifikationer er medarbejderens faglige erfaring og viden. Kompetencer indeholder tillige de krav, der er til den pågældende medarbejderkategori angående udfyldelse af ansvar, indsigt i entrepriseorganisationen, i kontraktgrundlaget, mv Medarbejderkategori 1 - Entrepriseleder Entrepriselederen er entreprenørens ansvarlige for entreprisen. Vedkommende er ansvarlige for entreprenørens samlede indsats, og skal herunder varetage de entrepriseledelsesmæssige opgaver såvel internt på entreprenørsiden som i forhold til Driftsherren. De entrepriseledelsesmæssige opgaver er beskrevet i afsnit 3.3. Entrepriselederen er den entydige kontaktperson for Driftsherren om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold og derudover i øvrigt den primære kontaktperson i forhold til Driftsherren om øvrige forhold. Entrepriselederen skal være bemyndiget til at indgå aftaler med Driftsherren. Følgende kvalifikationskrav stilles til entrepriselederen: Uddannelse som el-installatør eller el-ingeniør eller elektriker Supplerende lederuddannelse ved efteruddannelse af minimum samlet 2 ugers varighed Min. 5 års erfaring med entrepriseledelse indenfor de aktivitetsområder, kontrakten vedrører I tilfælde af entrepriseleders kortvarige forfald skal entreprenøren tilstille en afløser, som entreprenøren kan godtgøre kan varetage de ledelsesmæssige opgaver Medarbejderkategori 2 - Ledende servicemontør Den ledende servicemontør har det tekniske ansvar for afviklingen af det daglige arbejde, og skal opretholde detaljeret kendskab til systemerne. Den ledende servicemontør skal indgå i vagtordningen. Den ledende servicemontør er ansvarlig for den daglige styring af aktiviteter og opgaver på systemerne, koordinering af disse aktiviteter og direkte relationer til specialentreprenører. Daglig styring af udførelsen indeholder: at sikre, at medarbejdere har de rette kompetencer, informationer, instruktion og hjælpemidler til den mest optimale udførelse af arbejdet at planlægge arbejdstiden, således at det udførende personale så vidt muligt møder, arbejder og afslutter sin arbejdstid på arbejdsstedet/ skadestedet på entreprisens strækninger at udføre egenkontrol og opfølgning på de konkrete arbejder

12 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 11 af 29 at videreinformere relevant oplysning til entrepriselederen at sikre at arbejdet udføres, så sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen efterleves inklusive sikkerhedskoordineringen med andre entreprenører og at rapportering og dokumentation fuldføres iht. Aftale at tilkalde specialentreprenører og følge op på deres aktivitet Følgende kvalifikationskrav stilles til den ledende servicemontør: Minimum 3 års erfaring med arbejde inden for de aktivitetsområder, som kontrakten vedrører Minimum 8 års erfaring som udlært elektriker - dog for pumper stilles alene krav om minimum 2 års erfaring med styring af projekter eller medarbejdere inden for fagområdet pumper Arbejdserfaring med daglig ledelse af minimum 3 elektrikere i minimum 3 år L-AUS kursus Medarbejderkategori 3 - Servicemontører Servicemontører skal være udlærte elektrikere, maskinarbejdere, eller tilsvarende. Servicemontører skal kunne udføre diverse arbejder af såvel forebyggende som afhjælpende karakter. Servicemontørerne anvendes primært til fagrelevante opgaver svarende til deres uddannelse. De servicemontører, som deltager i vagtordningen, skal også deltage i de løbende driftsarbejder (inden for normal arbejdstid), så de er bekendt med forholdene og kan varetage akutte opgaver i forbindelse med tilkald. Der skal udpeges 2 servicemontører, som kan fungere som backup for ledende servicemontør i tilfælde af dennes forfald. Entreprenøren skal godtgøre, at mindst én af disse to kan agere som ledende servicemontør ved dennes forfald i kortvarig periode. Følgende kvalifikationskrav stilles til servicemontører: Udlært elektriker, maskinarbejder eller tilsvarende Minimum 2 års erfaring med arbejde inden for de aktivitetsområder, som kontrakten vedrører, dog kan den samlede gruppe af servicemontører rumme servicemontører med kortere erfaring L-AUS kursus Medarbejderkategori 4 - Netværksspecialist ITV Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for ITV-teknik: Minimum 3 års sammenhængende erfaring generelt inden for design, installering, konfigurering og servicering af kameraanlæg Erfaring med anlæg opbygget med traditionel ITV-teknologi (central ITV-matrice, ptz-enheder, analog video) Erfaring med anlæg med minimum 50 stk. tilsluttede kameraer Erfaring med overføring af analog video på fiberkabler, herunder multiplexing af video- og styresignaler på fiberanlæg

13 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 12 af 29 Erfaring med IP-video-teknologi Medarbejderkategori 5 - Netværksspecialist TLF Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for TLF-teknik: Skal være uddannet inden for-, eller have erfaring med servicering af-, PABX telefonianlæg. Erfaring med anlæg med min. 50 stk. blandede analoge og digitale apparater Erfaring med analog telefonteknik Erfaring med ISDN2-teknik Kendskab til IP-telefoni Medarbejderkategori 6 - Netværksspecialist PLC Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for PLC: Skal have mindst én medarbejder, der har minimum 3 års sammenhænde erfaring inden for ovennævnte områder Skal have uddannelse og erfaring generelt inden for design, installering, konfigurering og servicering af plc-anlæg, såvel hardware- som softwaremæssigt. Erfaring med PLC-teknik og -programmering Erfaring med PLC-anlæg med mindst 15 understationer Erfaring med PLC-anlæg der internt kommunikerer via proprietære, kobber- eller fiberbaserede netværk samt anlæg der kommunikerer internt og eksternt via Ethernet TCP/IP Erfaring med Allen-Bradley/Rockwell PLC-udstyr Erfaring med Siemens Simatic TI545/555 PLC-udstyr Medarbejderkategori 7 - Netværksspecialist IP Følgende kvalifikationskrav stilles til netværksspecialist for IP: Skal være uddannet indenfor kommunikationsnetværk, specielt indenfor IP-netværk og tilhørende protokoller, evt. som efteruddannelse. Dokumenteret erfaring med IP-netværk med mere end 500 kommunikerende enheder. Erfaring med opsætning af forskellige typer netværksudstyr Erfaring med fejlsøgning på netværk ved anvendelse af de mest udbredte værktøjer Erfaring med netværksopsætninger på pc'er med Windows og Linux Erfaring med serverplatforme på Windows og Linux Funktionen skal dækkes af mindst én medarbejder, der har minimum 3 års sammenhænde erfaring inden for design, installering, konfiguration og servicering af kommunikationsnetværk.

14 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 13 af Medarbejderkategori 8 - Faglært smed Denne kategori omfatter såvel smedearbejder som VVS-arbejder, hvilket fortinsvis forekommer i forbindelse med arbejder med tunnelinstallationer. Følgende kvalifikationskrav stilles til smede: Skal være uddannet som smed eller klejnsmed Følgende kvalifikationskrav stilles for VVS-personale: Skal være uddannet som VVS'er eller blikkenslager Medarbejderkategori 9 - Faglært elektriker Følgende kvalifikationskrav stilles til faglært elektriker: Skal være uddannet elektriker Medarbejderkategori 10 - Ufaglærte specialarbejdere Specialarbejdere er ikke-faglærte håndværkere. Specialarbejdere varetager diverse arbejder, som ikke kræver en faglært håndværker er serviceteknikerstatus. Kategorien dækker over eksempelvis lastbilchauffører, førere af materiel og gravefolk Medarbejderkategori 11 - Lærlinge Lærlinge må kun anvendes i følge med servicemontør eller anden faglært håndværker Materiel Entreprenøren skal stille følgende materiel og udstyr til rådighed: Servicevogn for servicemontører mv. Krav til servicevogne fremgår af afsnit Alt standardværktøj for alle medarbejderkategorier - standardværktøj fremgår af afsnit Relevant IT udstyr (fx bærbar computer). Alle stationære og bærbare computere skal være af tidssvarende standard inklusive almindeligt gængs standardprogrammel herunder office-værktøjer. De skal som minimum modsvare de til enhver tid gældende krav gældende for de generelle og specifikke VD-it-værktøjer, som er anført i SAB-TL-SOS og (de her anførte krav vil når de sammenholdes med det tilsvarende nutidige performanceniveau for standard computere - kunne regnes som vejledende for det kvalitetsniveau, entreprenøren skal forvente der til enhver tid stilles). GSM mobiltelefon til alle medarbejdere med kendte numre for kontakt til dem i deres arbejdstid. GPS lognings udstyr jf. de generelle bestemmelser i SAB-TL-SOS samt eventuelle supplerende bestemmelser for de enkelte fagområder i henhold til bilag C (Arbejdsbeskrivelser) og/eller bilag I (Entreprisekarakteristik).

15 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 14 af 29 Materiel der fremgår af TBL/TABG. Specialmateriel og udstyr til brug for entreprisen i henhold til bilag I (Entreprisekarakteristik). For fagområdet TL specielt: Trailer i stål, 3 * 1,5 meter, totalvægt 1300 kg Servicevogne Følgende krav stilles til alle servicevogne: Servicevogne skal have tilstrækkelig motorkraft til at manøvrere i alle situationer uden at genere trafikafviklingen. Servicevogne skal være udstyret med 2 stk. plomberede (fyldte) 6 kg pulverslukkere. Servicevogne skal være udstyret med GPS-logning jf. SAB-TL-SOS. Følgende krav stilles til servicevogne for så vidt det er relevant for opgaven: Servicevogne skal være udstyret med trækkrog samt skal kunne trække påhængskøretøj på op til 1300 kg, samt være godkendt til det. Servicevogne skal være udstyret med 230 V inverter på minimum 1000 W (gælder ikke YSentrepriser). Servicevogne skal være afmærket iht. Vejregler for arbejdspladsafmærkning og Vejdirektoratets regler. Afregning af servicevogne jf. i øvrigt TABG: For fagområderne BY, TL, YS, FV og PU skal servicevogne indregnes i mandskabskategoriernes timepriser. For fagområderne NT og VB skal servicevogne afregnes selvstændigt som materiel Standardværktøj Standardværktøj er håndværktøj samt andet værktøj med nyanskaffelsespris på op til kr. ekskl. moms, som er nødvendigt til arbejdets udførelse og/eller som naturligt medgår til en given mandskabskategoris udførsel af sit arbejde. Som eksempler nævnes: Hånd- og el værktøj, kabelsøgere, måleinstrumenter såsom Multimeterinstrument, SKS-tester (digitaludgave af en megger), Henrymeter m.m. Ved standardværktøj forstås værktøj, mv. og derunder. Bærbare computere er standardværktøj for mandskabskategorierne Entrepriseledelse Formålet med entrepriseledelsen er at sikre: At der til enhver tid er et samlet overblik over entreprisen og dens aktiviteter med hensyn til forløb, stade, fremdrift og forbrug

16 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 15 af 29 At der varetages koordinering såvel internt som eksternt At generelle administrative og udførelsesmæssige krav overholdes At kritiske situationer håndteres hensigtsmæssigt og korrekt Entrepriselederen Se beskrivelsen i afsnit , herunder krav til kompetencer og kvalifikationer Entrepriseledelsesmæssige opgaver De ledelsesmæssige opgaver omfatter: Planlægning og tilrettelæggelse af entreprisen udarbejde og vedligeholde arbejdsplan (jf. SAB-TL-SOS) være på forkant med detailplanlægning af forestående aktiviteter udarbejde disponeringsgrundlag (tilbud) sikre allokering af optimale ressourcer og kompetencer sikre at arbejderne planlægges og gennemføres med minimum af spildtid og transportomkostniger Opfølgning på entreprisens udførelse vedligeholde aktivitetsoverblik (dvs. have styr på udførte og igangværende aktiviteter, indhold, fremdrift, forbrug, forklaringer, komplikationer etc.) følge op på ledende servicemontørs arbejde og oplysninger aktiv og kvalificeret deltagelse i driftsplanlægning og i driftsmøder udarbejde periodiske afrapporteringer kontrollere og kvalitetssikre udført arbejde, dokumentation, ajourførte driftsdata, udstyreregistrering i det omfang entreprenøren skal varetage udstyrsregistrering jf Administrativ jobstyring sikre at der sker rapportering om arbejdets fremdrift og økonomi i JobManager, jf. SAB-TL-SOS overvåge overholdelse af budgetrammer og tidsterminer sikre anvendelse af de administrations- og styringssystemer, som Vejdirektoratet stiller til rådighed, herunder løbende opdatering af eventuelle udstyrsoplysninger, stamdata o.l., jf. bilag C (Arbejdsbeskrivelser). Varetage entreprisegrundlag varetage at krav til kvalitetsledelse, sikkerhed og sundhed samt miljøledelse opfyldes forestå udarbejdelse og opdatering af grundlaget for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse sikre at grundlaget anvendes og krav opfyldes

17 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 16 af 29 Varetage kvalitetssikring kvalitetssikre input til strategiske vedligeholdelsesaktiviteter kvalitetssikre input til forbedringer af arbejdets udførelsesgrundlag (procedurer o.l.) udarbejdelsen af input for foranstående 2 punkter forudsættes at kunne udføres af andre af entreprenørens medarbejdere varetage optimeringstiltag Kommunikation med driftsherren se SAB-TL-SOS se eventuel supplerende bestemmelser i bilag C (Arbejdsbeskrivelser) og/eller MEI (Entreprisekarakteristik). Håndtere og forvalte det gode samarbejde se SAB-TL-SOS Administrative opgaver i øvrigt administration af lager 3.4 Responstider og tidsfrister Responstider som begreb er knyttet til vagtordning og vagtberedskab. Responstiden defineres fra det tidspunkt, hvor vagtordning har modtaget indmelding om et fejlforhold til det tidspunkt, hvor den rette medarbejder er til stede på anlægget og har påbegyndt fejlafhjælpning. Tidsfrister som begreb er knyttet til aktiviteter generelt og til fejlafhjælpning i særdeleshed. Tidsfrister i sidstnævnte sammenhæng defineres som tiden indtil det tidspunkt, hvor fejlen skal være afhjulpet. De konkrete gældende responstider og tidsfrister fremgår af bilag B (Kvalitetsnormer). Responstider og tidsfrister tillægges stor betydning, og deres eventuelt manglende overholdelse er af den grund omfattet af bodsbestemmelser - jf. SAB-TL-SOS og TABG-TL. Overskridelse af responstider og tidsfrister er ikke bodsbelagte ved hændelser, som er uden for entreprenørens kontrol (fx usædvanligt vejrlig). Om responstider ved flere samtidigt forekommende fejl gælder, at: hvis der udenfor normal arbejdstid indmeldes 2 fejl (i klasse 1 eller 2) er disse bodsbelagte, hvis responstid ikke overholdes. Ved indmelding af flere end 2 fejl pålægges disse flere fejl (end 2) ikke bod, hvis entreprenøren ikke kan overholde responstiden. hvis der indenfor normal arbejdstid indmeldes 3 fejl (i klasse 1 eller 2) er disse bodsbelagte, hvis responstid ikke overholdes. Ved indmelding af flere end 3 fejl pålægges disse flere fejl (end 3) ikke bod, hvis entreprenøren ikke kan overholde responstiden.

18 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 17 af 29 idet der ved "samtidigt" forstås fejl i fejlklasse 1 og 2, der i det hele taget forekommer på samme tid, og hvor entreprenøren efter bedste evne skal foretage prioritering af håndteringen af disse samtidigt forekommende fejl. Overholdelse af responstider og tidsfrister skal dokumenteres i JobManager og andre relevante værktøjer. 3.5 Vagtordning og Vagtberedskab Vagtordning og vagtberedskab er to sammenhængende ydelser. Vagtordningen indeholder modtagelse af indmeldinger/indrapporteringer og korrekt håndtering af disse. Vagtberedskabet er den indsatsressource, der skal være hos entreprenøren i forbindelse med udførelse af afhjælpende vedligehold, jf. afsnit 3.8. Vagtberedskabet kan varetages af medarbejdere i vagtordningen. På figuren neden for er dette illustreret. Indmelding af fejl/afvigelse, fx fra T.I.C. Vagtordning Modtager og kvitterer Fejlklassificerer Aktiverer vagtberedskab Vagtberedskab afhjælpende vedligehold Vagtordningen og vagtberedskabet skal overholde de responstider og tidsfrister, der er anført i entreprisens Bilag -B (Kvalitetsnormer) Vagtordning Formålet med vagtordningen er at sikre, at der sker en korrekt modtagelse og håndtering af henvendelser og indmeldinger, og at der igangsættes den relevante indsats fra vagtberedskabet. Vagtordningen indeholder flere funktioner: Modtage og i givet fald kvittere for modtagelse af henvendelser vedrørende entreprisens systemer samt modtage jobs i JobManager fra driftsherrens entreprisestyrer.

19 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 18 af 29 Udføre fejlklassifikation iht. afsnit 3.8.3, og for fejl i Fejlklasse 1, 2 og 3 - aktivere vagtberedskabet for korrekt iværksættelse af løsning af de opståede problemer. Registrere jobs i JobManager både akutte jobs og almindeligt afhjælpende vedligehold Håndtering af henvendelser skal varetages af kompetente medarbejdere, der kan sikre, at den nødvendige assistance fra vagtberedskabet iværksættes, og at aftalte procedurer overholdes. Medarbejderne skal have kendskab til anlæggene. Krav til vagtordningens responstider fremgår af Bilag -B (Kvalitetsnormer). Indenfor disse responstider og tidsfrister skal vagtordningen præstere sine relaterede ydelser, så de i øvrigt opfylder de stille kvalitetskrav til håndtering. Uanset de krævede minimums responstider og tidsfrister skal vagtordningens opgaver gennemføres uden unødige forsinkelser og så hurtigt, at gener og risiko for trafikanterne bliver nedsat til et minimum. Vagtordningen modtager primært henvendelser/indmeldinger fra T.I.C. (som hovedregel mundtlige via telefon) eller ved automatiske alarmer (som hovedregel direkte fra systemerne). I særlige tilfælde kan der indkomme henvendelser fra Politi, Brandvæsen. Beredskab eller Redningskorps. Vagtordningen skal agere på disse henvendelser, og de skal endvidere straks videregives til T.I.C. Endvidere kan vagtordningen modtage henvendelser fra driftsherren. Automatiske alarmer vil som hovedregel være i form af eller sms. Ved automatiske SMS beskeder forstås, at anlægget ringer SMS beskeder ind til vagtordningen på en mobillinje. Vagtordningen skal derfor fungere som SMS-central og kunne håndtere disse opkald. Vagtordningen skal: Klarlægge fejlens omfang og konsekvenser. Foretage fejlklassificering. Rekvirere/iværksætte afhjælpning herunder vurdere hvorvidt der skal tilkaldes specialentreprenør. Ved fejlklassificering i fejlklasse 1 (akut) og 2 (alvorlig) skal vagtberedskabet øjeblikkeligt og maksimalt inden for den i kvalitetsnormen anførte responstid aktiveres; dvs. henvendelsen skal være videregivet til entreprenørens medarbejder i vagtordningen, som skal aktionere på forholdet (kan være samme medarbejder). Vagtordningen skal håndtere alle henvendelser af teknisk karakter. Henvendelser af administrativ karakter kan som hovedregel forudsættes rettet direkte til entrepriseledelsen, men uanset denne hovedregel, må vagtordningen ikke afvise nogen henvendelse, men skal i stedet for sørge for at videreformidle den til entrepriselederen. Vagtordningen skal foretage logning og dokumentation, som blandt andet tjener som dokumentation af vagtordningens handling. For dokumentationskrav til vagtordningen se afsnit Det accepteres, at en vagtordning omfatter flere entrepriser. Der stilles ikke krav om, at vagtordningens to funktioner skal foregå under én organisatorisk enhed. Modtagelse og håndtering af indmeldinger til vagtordningen kan således udføres af en underentreprenør (fx en vagtcentral), som i givet fald skal kunne udføre korrekt håndtering af henvendelserne. Resultatet af den sammenhængende funktion skal opfylde de kvalitetsmæssige herunder tidsperformancemæssige krav.

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere