Professionsbachelor, januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor, januar 2013"

Transkript

1 Professionsbachelor, januar 2013 Ultralydsbehandling i koldt vand givet til håndboldspiller med lateral ankeldistorsion - En case rapport Udarbejdet af: Thomas Harding Pilak Vejleder: Lis Bentzen Mørk Hansen Kontaktperson: Thomas Harding Pilak: Antal tegn: inkl. mellemrum Antal ord, dansk abstrakt: 242 inkl. mellemrum Antal ord, engelsk abstrakt: 293 inkl. mellemum Denne opgave er udarbejdet af en studerende ved University College Sjælland, Campus Roskilde, fysioterapeutuddannelsen. Dette eksemplar af opgaven er hverken rettet eller kommenteret af Campus Roskilde, fysioterapeutuddannelsen. Kopiering eller anden gengivelse af opgaven er kun tilladt med forfatterens tilladelse. Jeg bekræfter hermed med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jfr. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr. 782 af 17. august 2009, 19. Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp Thomas Pilak: Underskrift Dato 1

2 1. Abstrakt Baggrund: Akut ankelskade er i dag den hyppigste idrætsskade. Behandlingen er oftest forskellig fra terapeut til terapeut, og behandlingstilgangen er i praksis baseret mere på antagelser og erfaringer end på videnskabelige undersøgelser.. Design: Case Rapport Formål: Formålet med bacheloropgaven er at beskrive det praktiske patientforløb med behandling af ultralyd givet under koldt vand til patienten med ankeldistorsion. Interventionen vil være præcist og udførligt beskrevet og vil kunne bruges som skabelon i større effektstudie af emnet Materiale og Metode: I case rapporten deltog en 29-årig mandlig divisionsspiller fra håndboldidrætten med akut forstuvet højre ankel. Han trænede 3 gange ugentlig og spillede kampe i de fleste weekender. Deltageren var spilfordeler og havde en vigtig rolle på holdet. Resultater: Deltagerens smerter aftog og på ottende dag efter at skaden indtraf, var smerten i anklen væk, når foden var i hvile og der var kun meget lidt smerte ved aktivitet svarende til en VAS 1. Diskussion: Ultralyd har i studier vidst sig, enten ikke at have nogen effekt sammenlignet med placeboultralyd eller kun at have så lille effekt, at det ikke kan forsvares at skulle bruge tid på det. Dog er den tilgængelige eveidensbaserede litteratur for utilstrækkelig til at bedømme, om der er en optimal dosering, der muligvis har en effekt. Resultaterne i denne case rapport har ikke tilstrækkelig evidens til at kunne konkludere, at interventionen anvendt i studie har effekt. Resultatet giver anledning til at udføre et større effektstudie, hvor doseringsmængden og metoden bliver testet. 2

3 2. Abstract Background: Acute ankle injury is one the most common sports injury. Treatment used to these injuries varies. The author of this study has experienced, after discussing this with several physiotherapists, that there are many opinions about which treatment that are having the best effect on acute ankle sprains. But in general, these opinions are often based on experience and not always based on scientific studies. Study Design: Case Study Objectives: The purpose of the case study is to describe an intervention with ultrasound given under cold water to the patient with acute ankeldistorsion, so the description of the treatment can be used as a template in greater efficacy study to investigate the effects of treatment. Material and Methods: The case report involved a 29-year-old male handball division player with acute ankeldistorsion on right ankle. He has three training sessions per week and play matches most weekends. The participant is playmaker on the team and has a leading role on the team. Results: The participant's pain subsided and on the eighth day after the injury occurred. There were no pain in his ankle when resting it and only a little when being active scaled to be a VAS 1. Discussion: Ultrasound has in studies been found either to have no effect compared to placebo ultrasound or just to have so little effect that it s not justifiable to spend time on. However, the available evidence based reviews is insufficient to determine whether there is an optimal dosage that may have an effect. This study cannot provide enough evidence because of the size of it to claim that this intervention has an effect. But the result given could be the start to a greater effect study where the dosage amount and the method are being tested. 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Abstrakt Abstract Indledning Baggrund Problemstilling Definitioner Afgrænsning Teori Heling af væv ICE + Genoptræning ULTRALYD Videnskabsteori Litteratursøgning MATERIALE OG METODE Klinisk undersøgelse inklusiv palpation Test Batteri Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Design Intervention Indgang Måleredskaber af interventionens påvirkning på anklen Behandling med ultralyd Etik Resultater Dataopsamling Test batteri Dag Dag Dag Dag Dag VAS Short Form - McGill Pain Questionaire

5 13.5 Resultatopsummering Diskussion Materialet Metode Etik Resultaterne Konklusion Perspektivering Referanceliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

6 Bachelorprojekt Ultralydsbehandling i koldt vand givet til håndboldspiller med lateral ankeldistorsion - En case rapport 3. Indledning Som fysioterapeutstuderende og træner af et elite squashhold har det min interesse at tilbyde spillerne den bedst mulige behandling af idrætsskader, som hindrer spillerne i at udøve deres idræt. Under et praktikophold som fysioterapeutstuderende i en engelsk elite fodboldklub, blev jeg bekendt med, en for mig, ukendt ultralydsbehandling af ankeldistorsion. Ultralyden blev givet på anklen under koldt vand med is i ca. 20 minutter med pulserende ultralydsbølger. Litteratursøgninger i anerkendte videnskabelige databaser har ikke frembragt videnskabelige artikler for interventioner ved brug af ultralyd i koldt vand. Som mit bachelorprojekt har jeg valgt at skrive en case rapport, som tager udgangspunkt i interventionen fra den engelske fodboldklub Sheffield United FC, med hensigten at levere udgangspunktet til et eventuelt senere effekt-studie af ultralyd givet under koldt vand til ankeldistorsioner. 4. Baggrund Ved en idrætsskade forstås først og fremmest en skade på bevægeapparatet påført under udførelsen af idræt. Idrætsskader forekommer på alle niveauer og i alle aldre. Selvom skaden kan identificeres, kan samme skade havde forskellige konsekvenser for idrætsudøverene. Professionelle sportsudøvere kan miste for eksempel indtjening, kontrakt og måske en fortsat karriere. Motionister mister motionen og/eller konkurrencemuligheden, men kan i højere grad end den professionelle opretholde arbejdslivet og sin hverdag (1). Ligamentskader udgør et omfangsmæssigt stort problem for den enkelte sportsudøver og for samfundet på grund af de store økonomiske udgifter til sygefravær og behandling(2). Idrætsskader er knyttet an til den sport den enkelte dyrker, og det niveau det gøres på. For eksempel vil 70 % af løberne, der løber regelmæssigt og på konkurrenceniveau på et tidspunkt i deres karriere opleve skader på underekstremiteterne. Boldspil, som er en kontaktsport, har fra taklinger og hurtige retningsskifte høj risiko for akutte skader på ankel og knæ (3). Akut ankelskade er i dag den hyppigste idrætsskade. I Norge ses for eksempel dagligt gennemsnitligt 400 tilfælde af ankeldistorsion, tilsvarende har USA tilfælde. Ledbåndsskader i anklen er den hyppigste skade indenfor idræt og udgør 20 % af alle idrætsskader. I enkelte idrætsgrene som fodbold (40 %), basketball (40 %), volleyball (50 %) og håndbold (25 %) udgør ankelskaderne en endnu større procentdel af det totale skadeantal (4)(5). Behandlingen af disse skader er forskellig. Studiets forfatter har erfaret, efter at have snakket med flere forskellige fysioterapeuter, at der er mange meninger og holdninger til hvilken behandling der har bedst effekt på en ankeldistorsion. Men helt generelt er disse holdninger ofte baseret på antagelser og erfaringer og ikke altid ud fra videnskabelige undersøgelser. Den mest almindeligt kendte og anvendte behandling til ankelvrid er RICE princippet efterfuldt af mobilisering (nyere litteratur kaldes det samlet for RICEM). Ultralyd (UL) er også ofte brugt på ligamentøse skader i anklen. UL er nok den mest kendte og mest brugte form for el-terapi. UL-behandling har rødder inden for fysioterapien helt tilbage til begyndelsen af 1950 erne. Grunden til denne bety- 6

7 delige udbredelse af UL kan bunde i flere forhold. For eksempel ultralydens brede indikationsramme eller det faktum, at dens mekaniske virkningsmekanismer ikke ligger langt fra virkemidlerne i den manuelle terapi. Udbredelsen af en terapiform inden for det fysioterapeutiske fag hænger ofte sammen med effekten af den, eller den formodede effekt af den. For selvom UL har været brugt i over et halvt århundrede mangler der stadig en entydig dokumentation af effekten af behandling med UL. Det kan have flere årsager som for eksempel at der er mangel på metodisk kvalitet i de undersøgelser, der er lavet. For der kan findes flere studier om UL, men grundet de mange forskellige måder at bruge UL-apparatet på, kan det være svært og måske ikke relevant at sammenligne effekten af studierne (6). Ultralyd er en behandling, der i almindelighed gives når man snakker muskuloskeletale skader. Det kan være alt fra kroniske lidelser som leddegigt i fingrene til akutte skader forårsaget af idræt. I den engelske fodboldklub Sheffield United F.C. tilbydes ultralyd i isvand til ankeldistorsioner. Fysioterapeuten der benyttede interventionen udtrykte sine klare meninger om interventionens effekt, men nævnte samtidig at der ikke var nogen videnskabelig evidens for lige præcis den måde, Sheffield United F.C. anvendte ultralyden på i behandlingen. Opmærksomheden på denne interventions var dog vakt og resultatet af behandlingen på en af deres unge spillere var effektiv. Han restituerede hurtigt og kunne derved tidligt begynde mobilisering og genoptræning af anklen. Formålet med bacheloropgaven er at beskrive det praktiske patientforløb med behandling af ultralyd givet i kold vand til patienten med ankeldistorsion. 5. Problemstilling Hvordan kan et patientforløb, som skabelon til et effekt-studie, beskrives gennem en ultralydsbehandling givet i koldt vand til patienten med lateral ankeldistorsion forårsaget af idræt? 6. Definitioner UL er lydbølger med frekvenser over det hørbare område. Altså frekvenser over Hz. Ved UL arbejdes der med frekvenser fra til Hz (0,8 MHz til 3 MHz). Akut lateral ankeldistorsion: Ankeldistorsioner inddeles i 3 grader. Grad 1 - mild overstrækning af ledbånd uden instabilitet i leddet Grad 2 - delvis ruptur af ligamentkomplekset med mild instabilitet i leddet Grad 3 - komplet ruptur af ligamentkomplekset med in-stabilitet i leddet (5). Kliniske tegn: varme, hvilesmerte, hævelse, rødme, dysfunktion, nedsat ROM, løshed i ledet. Koldt vand: grader C. Idræt: Håndbold 7. Afgrænsning Case rapporten er afgrænset til at omhandle ankeldistorsioner på eliteidrætsudøvere i alderen 18-30, år som enten lever af deres sport eller som spiller på et højt niveau, hvor det vil have stor negativ betydning for spillerens klub og spillerens mentale velvære at være skadet. Ankeldistorsion kan begrundes i forskellige årsager, her begrænses opgaven til akut ledbåndsskade på latteralsiden af højre- eller venstresidig ankel. Behandlingsvandet er begrænset til temperaturintervallet C. Dette temperaturinterval er valgt ud fra en kombination af egen erfaring (in- 7

8 terventionen i Sheffield United F.C.), samt ud fra Therapeutic Modalities Chapter 7 (7) og ud fra bogen El-Terapi (6). Det betyder at ultralydsbehandlingen begrænses til intensiteter til hvilken fase vævet er i valgt ud fra skema i bogen El-Terapi s. 139 og dertil lagt 10 % af behandlingstiden oven i den udregnede behandlingstid. Deltageren vil blive mødt, mens hans skade er i den akutte til sub-akutte fase, dvs. fra 1-9 dage efter skaden er sket. 8. Teori 8.1 Heling af væv Ved ankeldistorsioner er der skade på et eller flere ligamenter i anklen. Ved en akut/overbelastningsskade sker der en skade på ligamentet, som enten kan være en lille forstrækning eller i værre tilfælde en delvis eller fuld ruptur. Umiddelbart efter at skaden er indtruffet, bliver det skadede område på ligamentet udfyldt med inflammatoriske celler såsom polynukleære leukocytter og erytrocytter. Inden for det første døgn påbegyndes fagocytese af det ødelagte væv via monocytter og makrofager, og der sker en replacering af fibroblaster og dannelse af type-3 kollagen. Over de næste 3-6 uger stiger mængden af kollagen og mængden af type-1 kollagen ligesom glykosamin koncentrationen er høj. På dette tidspunkt i rehabiliteringen og regenereringen af vævet ser det ud til, at mekanisk påvirkning har betydning for de kollagene fibres orienteringsretning under opheling, ligesom der er dyreeksperimentel evidens for at helingshastigheden kan øges. Det er lige præcis den mekaniske påvirkning er tanken bag ultralydsbehandling. Reperationsfasen afsluttes efter ca. 6 uger og remodulerings- og helingsfasen startes. Kollagen og glykosaminoglykan-syntesen reduceres, vandindholdet reduceres og vævets styrke genoprettes. Det er derfor vigtigt at påpege for patienten at selvom smerten og hævelsen er væk, er der stadig lang tid til at ligamentet har genvundet sin tidligere styrke (8). 8.2 ICE + Genoptræning Isbehandling (kryoterapi) er ofte den første form for behandling man laver på ankeldistorsioner. Is har flere forskellige effekter som er gavnlige til denne skade. Det er ligesom med ultralyd ikke sikkert at denne har en effekt på tiden det tager at rehabilitere efter skade, men ikke desto mindre er det anvendt og anbefalet til stort set alle patienter med akutte ankeldistorsions skader. (9) En af kryoterapiens vigtigste terapeutiske effekter, er evnen til at bremse den inflammatoriske proces. Ved en indre blødning, som der kommer ved en ankeldistorsion, kan kuldens karkonstriherende og viskositetsøgende virkning være med til at bremse blødningen. Blandt andet på grund af den øgede viskositet er nedkølet væv længere tid om at blive genopvarmet, og det er med denne viden i tankerne at de i den engelske fodboldklub Sheffield United FC behandlede med ultralyd i isvand i op til 20 minutter uden skade på vævet. Kulden er også med til at reducere smerten ved at hæmme frigørelsen af smertegivende mediatorer, bland andet histamin og plasmakin Mobiliseringen af ankelleddet starter så tidligt efter at skaden indtraf som muligt. Foden skal fortsat aflastes og holdes denh så meget som muligt. Det er vigtigt, at bevæge foden flere gange dagligt, op og ned (ingen drejebevægelser i foden endnu), for at bruge venepumpen og for at holde bevægelighed i leddet. I den super-akutte og akutte fase bør der anvendes is flere gange i døgnet. Det kan være godt med støttebind på om dagen, men dette tages af inden man går i seng. Det er vigtigt, at komme hurtigt i gang igen. Genoptræningen kan begynde, når hævelsen har fortaget sig. I praksis betyder det, at genoptræ- 8

9 ningen ved lette til middelsvære forstuvninger kan begynde efter ca. 3-6 dage. Genoptræningen starter med bevægeøvelser i alle retninger, samtidig med at foden nu må belastes lidt, ved at stå og gå på den. Når gangen udføres uden smerter eller besvær, kan der startes på let løb. Genoptræningen fortsætter med styrketræning af musklerne i underbenet. Grundprincippet i genoptræningen er, at belastningen gradvist øges, men uden at der opstår smerte og hævelse. Efter styrketræningen startes balancetræningen. Denne udføres på et balancebræt. Når balanceevnen svarer til den raske fod, kan løbebelastningen øges og der kan begyndes hoppetræning. Her bør man begynde at løbe i de bevægelsesmønstre som man udfører i sin idræt. Når øvelserne kan gennemføres uden gener, kan sporten genoptages. For at sikre stabiliteten i fodleddet, kan det være en god idé at tape din fod, når der dyrkes idræt (10)(11)(12). 8.3 ULTRALYD Ultralyd en af de mest brugte former for elterapi. Det har været benyttet gennem 6 årtier og bliver stadig benyttet i dag. Ultralyd har flere biologiske virkninger som udspringer fra den mekaniske effekt, også kaldet den primære effekt (mikromassage). Vibrationerne der bliver skabt i vævet af ultralydens bølger fører til kompression og udvidelse. Dette fører til trykvariationer i vævet som medfører volumenforandringer i cellerne på omkring 0,02 %. Det er også denne mekaniske effekt der ligger til grund for den termiske effekt af ultralyd. Den termiske effekt er dog mere en konsekvens af den mekaniske effekt end at den ønskes som behandling til heling af bløddels strukturer(6)(13). De biologiske effekter ved behandling med ultralyd er: Forbedret vævsheling Der er en bevist sammenhæng mellem den hastighed de intracellulære partikler bevæger sig med og den hastighed væv heler. Derfor menes ultralyd med den stimulerende mekaniske effekt at have en indflydelse på vævsheling. Ultralyd kan i den tidlige inflammation frigøre histamin hurtigere og stimulere leukocytternes vandring gennem karvæggen. Det er ved frigørelsen af histamin som er et kemisk signalstof og som udløser en karreaktion som fører til ekssudat, at der sker hurtigere vævsheling. Efter leukocytternes vandring gennem karvæggen kan de optage uønskede partikler cytoplasmaet ved fagocytese. Denne funktion kan faciliteres ved brug af ultralyd. Senere i inflammationsprocessen kan ultralyd påvirke monocytterne, fagocytterne og macrofagerne så selve fagocytesen stimuleres. I proliferationsfasen kan fibroblasterne og endothelcellerne stimuleres til nye kar og til sidst sikres dannelsen af et stærkt og smidigt bindevæv ved at det kollagene væv i remoduleringsfasen bliver godt organiseret (6) Øget blodcirkulation Varme medfører i sig selv en vasodilation og dermed en øget cirkulation. Det er en del af kroppens forsvar imod temperaturstigning og på den måde at beskytte cellerne imod overophedning. Den mekaniske påvirkning fra ultralyden kan i sig selv stimulere arteriolernes blodgennemstrømning (6). Muskelafslapning/smertelindring Det menes at ultralyd ved at depolarisere afferente nerver kan føre til en smertelindrende og muskelafslappende virkning ved hjælp af gatekontrol mekanismen (6). Øget permeabilitet Svingningerne fra ultralyden kan rent mekanisk presse vævsvæskerne igennem cellemembranerne. Det menes dog også at svingningerne kan påvirke natrium-calcium-pumpen aktivitetsniveau i en positiv retning. Det gælder specielt ultralyd med pulsfrekvenser på 20 Hz og 50 Hz (6). 9

10 9. Videnskabsteori Bachelorprojektet tager udgangspunkt i en behandlingsforbredende beskrivelse af en intervention, her ved brug af case rapport metoden. En case rapport tager afsæt i både det naturvidenskabelige- og det humanistiske paradigme og lægger derfor vægt på såvel en kvantitativ som en kvalitativ forskningsmetode. Gennem den hermeneutiske tankegang fortolkes på observationer og respons fra case personen undervejs i behandlingen, og ud fra den kliniske ræssonnering justeres og korrigeres interventionen, så den er tilpasset case personen i det videre forløb (14). Case rapporten tager udgangspunkt i den logiske positivistismes tankegang, idet projektets problemstilling skal kunne falsificeres eller verificeres på baggrund af de data, der bliver indsamlet. Positivisme er en naturvidenskabelig metode, som er opstået i 1800-tallet. I det videnskabelige arbejde, ifølge det positivistiske syn, skal der ses objektivt på tingene, altså se det, der virkelig fremstår og forekommer, når man ser på virkeligheden. Alle observationer skal forstås i forhold til deres logiske struktur, og der skal ikke fremkomme subjektive synspunkter. Målbarhed er et nøgleord inden for positivismen, hvormed der menes, at alt der kan måles, skal måles og hvad der ikke kan måles, skal gøres målbart. Et andet nøgleord er verificerbarhed, hvilket betyder, at gøre noget sandt eller bekræfte en hypotese. Før der er tale om objektivitet i en undersøgelse, skal en forskers arbejde kunne verificeres af andre forskere (16). I denne case rapport gøres brug af det positivistiske paradigme ved, at benytte resultatmål til at vurdere skadens omfang og videre behandling. De brugte måleredskaber i denne case rapport er Visuel Analog Skala (VAS), Short Form McGill Pain Quiestionaire (SF-MPQ) og et test batteri med udvalgte ankel ligament tests. VAS skalaen som er et kvalitativ måleredskab, bliver i case rapporten behandlet kvantitativt. Det samme gør sig gældende med resultaterne fra SF- MPQ. Test batteriets resultater bliver behandlet kvalitativt, hvor det er studiets forfatter, der subjektivt vurdere test resultatet. Igennem den logiske positivisme beskrives og forklares objektivt uden studiets forfatters prægning (15). Udover at benytte sig af den logisk positivistiske tænkning, vil den hermeneutiske tankegang ligge til grund for case rapporten, da forfatterens forforståelse af emnet vil have indflydelse på den kliniske ræsonnering igennem interventionens forløb (15). Case rapporter som metode placeres lavt i evidenshierakiet. Case rapporter kan ikke bruges til at levere evidens og til at konkludere ud fra (16). Selvom det ikke er muligt at konkludere ud fra case rapporter, giver de en dybdegående beskrivelse af et projekt, som i sidste ende kan blive inspirationskilde til fremtidige forskningsprojekter (14). 10

11 10. Litteratursøgning Formålet med litteratursøgningen var, at finde litteratur der omhandlede effekten af ultralyd givet i vand til ankeldistorsioner. Specifikt blev der søgt efter studier/effektstudier hvis resultater viste evidens for brugen af ultralyd til ankeldistorsioner. Der blev søgt i videnskabelige databaser (PubMed, Cochrane), samt søgt efter litteratur i via google. Da det var svært at finde studier med evidens for brugen af ultralyd i vand blev der taget kontakt til producent af ultralyds udstyr. Dette gav dog heller ikke noget resultat. Der blev dog henvist til deres egne artikler/hæfter om brugen af ultralyd. I søgningerne blev der benyttet fritekstsøgning og søgning med Mesh termer som blev kombineret med Boolske operatører AND/OR. I søgning blev der også søgt med forskellige begrænsninger, for at få et overblik over hvad der eksisterede af ny og gammel litteratur på området. Først blev søgningen begrænset til de seneste 5 år, så 10 år og til sidst uden tidsbegrænsning. Alle søgninger blev begrænset til at gælde artikler skrevet på engelsk og dansk. Søgetermerne kan ses i søgematrixen (bilag 2). Søgningerne der blev foretaget gav ingen resultater om brugen af UL givet i vand. Studier og artikler valgt til gennemlæsning og derefter valgt til eller fra i forhold til brug i case rapporten findes som bilag 3. Der er de beskrevet kort i fig. 7. vrikket om på modsatte fod. Som behandling dengang modtog han ultralyd 1 gang. Projektdeltageren passede derfor godt ind i projektet og passede til casens inklusionskriterier. Til dagligt arbejdede han som elektriker, boede sammen med sin kone og to små børn. Billede 1: På skadedagen Projektdeltageren blev med henblik på udvælgelse til projektdeltagelse klinisk undersøgt (fig. 1) samt undersøgt med test batteri (fig. 2). Der var positive fund ud fra generel klinisk undersøgelse ved palpationsømhed svarende til det Talofibulare anterior ligament og det Calcaneofibulare ligament. 11. MATERIALE OG METODE En 29-årig mandlig divisionsspiller fra håndboldidrætten med forstuvet højre ankel (billede 1 og 2) indgik i case rapporten. Han trænede 3 gange ugentlig og spillede kampe i de fleste weekender. Han var spilfordeler og havde en vigtig rolle på holdet. Holdet havde 2 kampe inden for 14 dage som var vigtige for holdet, og derfor ønskede han hurtigt at komme i gang igen. Han havde tidligere Billede 2: På skadedagen 11

12 11.1 Klinisk undersøgelse inklusiv palpation 1. Patienten modtages i den super-akutte (0-24 timer efter traume) eller akutte timer efter traume) fase. Patient undersøges for at definere skadens grad. Graden inddeles i grad 1, 2 og 3. Deltageren bliver ekskluderet, hvis graden af skade er for lille (grad 1). 2. Anamnese foretages 3. Undersøgelse af skaden foretages. a. Observation b. Under gang og evt. løb hop c. Stående d. Rygliggende e. Aktiv/passiv f. Palpation (Hævelse, varme, rødme, smerte, ROM) g. Distale fibula (lateral malleol) h. Skaftet af tibia (sm. indikerer fraktur) i. Mediale malleol j. Lig. Talofibulare ant. k. Lig. Tibiofibulare ant. l. Lig. Calcaneofibulare m. Lig. Talofibulare post. Og mm. Peroneii senerne n. Lig. Deltoideum o. Achillesenen p. Os naviculare q. Lig. Bifurcatum r. Basis af 5. metatars s. Anteriore ledlinje i anklen Figur 1. Klinisk undersøgelse af ankel. (17) Hvis der i den kliniske undersøgelse var mistanke om for eksempel frakturer eller overrevne ligamenter skulle patienten ud fra en klinisk betraktnin sendes til ultralydsskanning eller røntgen for at afgøre præcis hvilken skade, der er tale om og graden af den. 12

13 11.2 Test Batteri 1. Talar Tilt Test Talar Tilt test tester både det calacaneofibulare (CFL) og anteriore talofibilare ligament (ATFL). Terapeuts position: En hånd holder om calcaneus (højre fod/venstre hånd), mens den anden hånd holder på vristen og fingrene er placeret over den laterale del af talus og tommelfingeren støtter under foden. Selve testen: Foden føres i dorsal fleksion tæt på closed pack position. Foden der holder om calcaneus tilfører et fast varus stress og bevægelsen af talus kan palperes med den anden hånd (fingrene). Positiv test: Øget CFL/ATFL elasticitet og øget bevægelighed ved talus kan indikere at der er sket en kombineret ruptur af de to ligamenter. Testresultat ved indgang: Negativ gennem hele forløbet 2. Skuffetest (anterior draw test) Terapeuts position: Terapeuten står på modsatte side at briksen i forhold til den ankel der testes på. Den ene hånd holder på vristen lige over talus for at stabilisere (højre hånd/venstre fod), mens den anden hånd holder på den distale del af tibia og fibula, med fingrene på lateral side og tommelfingeren på medial siden over den mediale malleol og sikrer at der er et godt udsyn til fibulas distale ende. Selve testen: Foden holdes på plads mens tibia og fibula bliver presset posteriort. Imens observerer man og mærker hvor meget bevægelse der er bagud på den laterale malleol. Positiv test: Testen er positiv ved øget bevægelighed af den laterale malleol og indikerer delvis eller fuld ruptur på ATFL. Testresultat ved indgang: Negativ gennem hele forløbet 3. Anterior Talofibular ligament test Terapeuts position: En hånd holder om calcaneus (højre ankel/højre hånd, og omvendt), og den anden hånd holder rundt om vristen på foden. Det er vigtigt at sørge for at den mediale del af håndfladen er positioneret over Talus for at lokalisere stresset på ligamentet effektivt. Selve testen: Udføres ved at calcaneus bevæges i plantarfleksion. Den anden hånd tilfører gradvist mere og mere plantarfleksion og inversion. Positiv test: Testen er positiv ved smerte på lateral side af anklen eller ved begrænset ROM. Ved forventning om at ligamentet er intakt, har graden af hvor akut skaden er og i hvilken grad der er sket skade indflydelse på graden af smerte og begrænsning af ROM. Testresultat ved indgang: Positiv ved behandling 1,2,3,4. Negativ ved behandling 5 og 6(slutsamtale) 4. Calcaneofibular lig. Stress test Terapeuts position: En hånd holder rundt om calcaneus (højre fod/venstre hånd) og den anden holder over vristen på foden (på talus), fingrene er positioneret på den laterale del af talus og tommelfingeren støtter under foden. Selve testen: Foden bevæges i let plantar position så talus ikke er i closed-packed position. Hånden ved calcaneus påfører let varus stress og graden af bevægelsen i talus kan testes ved palpation. Positiv test: Smerte på lateralsiden af anklen og/eller begrænset ROM uden øget løshed er tegn på sprain grad 1 eller 2. Testresultat ved indgang: Positiv ved behandling 1,2,3. Negativ ved 4,5,6(slutsamtale) 5. Calcaneocuboid lig. Stress test Terapeuts position: En hånd holder om calcaneus (højre fod/højre hånd), den anden hånd holder på vristen så den mediale del af håndfladen er positioneret lige distalt for den calcaneocuboide ledlinje. Selve testen: Calcaneus sættes i neutral position mens den anden hånd laver en kombineret adduktion og inversions bevægelse af forfoden. Positiv test: Smerte på nederste laterale område af anklen og /eller nedsat ROM. Testresultat ved indgang: Negativ gennem hele forløbet 6. Medial collateral lig. Stress test Terapeuts position: En hånd holder om calcaneus (højre hånd/venstre fod), den anden hånd holder om vristen fra medial siden og proximalt på vristen (medial delen af hånden ligger over navicular) for at modvirke stress kun på forfoden. Selve testen: Calcaneus er ført i valgus stilling mens den anden hånd gradvist tilfører eversion i let dorsal fleksion. Positiv test: Smerte på den medieale del af anklen og/eller nedsat elasticitet. Testresultat ved indgang: Negativ gennem hele forløbet Figur 2. Seks ankeltest anvendt som inklusionskriterier og måleredskab i forhold til behandlingseffekt i behandlingsforløbet. Testene er taget fra bogen Special Tests in Musculoskeletal Examination, An evidence-based guide for clinicians (18). Udførelse af greb kan ses via billeder i figur 5 vedlagt som bilag 1. 13

14 Der var positive testfund på to ud af seks ankeltest fra test batteriet (fig. 2), der blev foretaget ved indgangen til behandlingen. Tests 3 og 4 viste positive fund, mens øvrige tests var negative. Fund ved test 3: Her blev fundet nedsat ROM på grund af smerte på lateral side både aktivt og passivt. Der kan mistænkes, at der muligvis var løshed i forhold til modsatte ankel. Dette kunne først vurderes, når hævelsen var faldet og smerterne er aftaget. Fund ved test 4:Her blev fundet nedsat ROM på grund af smerte på lateral side af anklen, både aktiv og passivt Inklusionskriterier Alder: år. Aldersspændet i hvilket de fleste idrætsfolk udøver deres professionelle karriere. Positivt testresultat på én eller flere tests fra figur 2. Idrætsudøver på eliteplan eller højt motions plan. Underskrevet samtykkeerklæring 11.4 Eksklusionskriterier Før indgang i undersøgelsen: Fraktur observereret risiko ved Ottawa ankel og fod regler (19). Andre skader end ankeldistorsion Tidligere ankelvrid på samme fod inden for 12 måneder Efter indgang i case rapporten Forværring af skaden Validiteten er forsøgt sikret i case rapporten ved præcist og detaljeret at beskrive udførelsen af undersøgelsen og af behandlingen. Testene fra test batteriet og hævelsen på anklen fra dag til dag er blevet afbilledet, samt blev der benyttet måleredskaber og tests som er vurderet som valide. De kliniske tests er blevet bedømt af forfatterne til bogen Special Tests in Musculoskeletal Examination, An evidence-based guide for clinicians (18). Her blev testene bedømt og givet stjerner i forhold til hvor anvendelige og brugte de er i klinisk praksis. Der blev givet *,** eller *** stjerner, hvor tre er bedste score. Test 3 som var positiv på deltageren i dette studie får tre stjerner. Test 4 er ikke bedømt med stjerner i bogen, hvilket ikke forklares. Alle seks kliniske tests ligger inden for almindelig kendt standard for udredning af ankelskader (18). Vandets temperatur blev sikret ved at anvende termometer ved hver behandling. Reliabiliteten er sikret ved at benytte måleredskaber og tests, som er vurderet at være reliable/reproducerbare, så studiets forfatter kunne udføre dem på præcis samme måde hver gang Design Opgavens design er en case rapport af den forskningsforberedende type. Opgaven har til hensigt, at beskrive teorien og interventionen til problemer med ankeldistorsioner ved brug af ultralydsbehandling i koldt vand. Case rapporten som tager udgangspunkt i den logistiske positivistiske tankegang kan med den sidestillede hermeneutiske tilgang tilføre emnet en klinisk ræssonnering, der kan anvendes i et senere kvantitativt effektstudie. Specielt er case rapporter gode til at afdække og beskrive interventioner som på den ene side går imod litteraturens anvisninger, og på den anden side erfaringsmæssigt viser gode kliniske effekter på beskrevne problemstillinger (14) Intervention Patienten fik et par neopren tåsokker på for at modvirke ubehag ved kolde tær. Derefter sænkedes patientens fod ned i vandbadet. Og derefter blev ultralyd givet i det skadede område. Ultra- 14

15 lydshovedet blev holdt ca. 1 centimeter fra huden i det område, der var markeret til behandlingen. Ultralydsapparatet indstilles i forhold til skemaer fra bogen El-Terapi og med Jan Hendrik Demmink s metode om ultralyd i tankerne. Jan Hendrik Demmink s metode om ultralydstræning går ud på at finde den laveste intensitet af ultralyd som giver sensorisk fornemmelse på skadestedet og derefter findes så den højeste som ikke giver sensorisk fornemmelse. Denne metode er taget med i overvejelserne, men ikke endegyldigt for valget af intensitet, selv om det biologiske rationale både for den biologiske effekt og muligheden for bedre dosisrespons virker fornuftigt, mangler der stadig evidens for om denne metode kan give bedre resultater sammenlignet med traditionel ultralydsbehandling og derfor er der ikke valgt kun at gå ud fra denne metode (8). Ultralydsapparatets lydhoved havde en størrelse på 5 cm 2 (ERA). Apparatet blev indstillet i forhold til retningslinjerne i bogen El-Terapi til pulserende på 50 Hz (i noget litteratur 48 Hz) med en terapeutisk intensitet i forhold til hvilken fase skaden var i. I den akutte fase blev apparatet således indstillet til 0,5-1,5 W (TI) og med den længste behandlingstid fremvist til akut fase på 3 min/cm 2 (6). Opmåling af behandlingsområde sker vha. Kurt Grey s skabelon. Et opmålt område omkring Lig. Talofibular anterior på 11 cm 2 vil have en behandlingstid på 6,9 minutter (6). For at øge effekten lægger jeg 10 % af behandlingstiden oven i den oprindelige, så vi kommer op på 7,59 minutters behandlingstid. Indstillingen på apparatet vil ændre sig gennem behandlingsforløbet ud fra nedenstående skema + 10 % af behandlingstiden. Figur 3 15

16 Indgang Patienten ankom til behandlingen selvhjulpen uden albuestokke. Der blev observeret kort standfase og begrænset skridtafvikling over forfoden under gang. Der blev foretaget anamnese og klinisk undersøgelse efterfulgt af seks ankeltests fra test batteri (fig. 2) for, at blive godkendt i forhold til inklusionskriterierne. Mandag d kl. 20 før træning, varmer holdet op med fodbold, hvor han i en takling kommer til at træde på en andens fod og vrider om på højre fod. Vriddet sker ved foden bliver ført i plantar fleksion og inversion. Anklen hævede hurtigt op efter at skaden indtraf. Pt. får hurtigt is på, holder foden eleveret og komprimerer anklen. Pt. sørger for at komme is på anklen igen inden han gå i seng om aftenen. Mandag d kl. 20 før træning, varmer holdet op med fodbold hvor han i en takling kommer til at træde på en andens fod og vrider om på højre fod. Vriddet sker ved foden bliver ført i plantar fleksion og inversion. Anklen hævede hurtigt op efter skaden indtraf. Pt. får hurtigt is på, holder foden eleveret og komprimerer anklen. Pt. sørger for at komme is på anklen igen inden han gå i seng om aftenen. Patienten blev modtaget i den akutte fase 36 timer efter skaden indtraf og den kliniske undersøgelse blev foretaget. Anklen er ved inspektion stadig hævet, varm og en smule rødere sammenlignet med modsatte ankel. Skadesområdet blev palperet ud fra de punkter der er blevet beskrevet i figur 1. Ved palperingen blev fundet smerte lateralt på anklen svarende til ATFL og CFL. Ved aktiv/passiv var der nedsat ROM både aktivt og passivt pga. smerte. Efter palpationen blev der gået videre med de 6 test fra test batteriet beskrevet i figur 2. Der blev fundet positive svar på test nummer 3 og 4, som er testene for det anteriore talufibulare ligament og calcaneofibulare ligament. De øvrige tests gav negativt resultat. Test 3 var positiv med smerte og nedsat ROM, ligesom test 4 også var positiv med smerte og nedsat ROM Måleredskaber af interventionens påvirkning på anklen A. Test 3 og 4 blev anvendt som måle-redskab af behandlingseffekten (se figur 2), da test 3 og 4 var positive ved undersøgelse før interventionsstart. Testene blev foretaget før hver behandling for at følge helingen af skaden og for at bedømme næste skridt i behandlingen. B. Short form McGill Pain Quiestionaire er en forkortet udgave af McGill Pain Quiestionaire. Det indeholder en sensorisk del og en emotionel del til at forklare smerten. Den giver terapeuten et godt og hurtigt overblik over patientens følelse af smerte på det givne tidspunkt Behandling med ultralyd 1. behandling 36 timer efter skadetidspunkt (akut fase) Ud fra sygehistorie, graden af hævelse, smerte og resultater fra testene, har case rapportens forfatter vurderet skaden til at være en grad 2 sprain. Før hver behandling udfyldte patienten Short Form - McGill Pain Questionaire som også indeholder VAS skalaen. Resultaterne for disse er beskrevet i resultatafsnittet. Anklen blev behandlet med ultralyd i koldt vand som beskrevet i interventionen. Vandet havde en temperatur på mellem 13 og 15 grader og der blev sørget for, at der ikke var luftbobler at se i vandet da disse vil have indflydelse på intensiteten der bliver overført til vævet. UL apparatet blev indstillet på 3 MHz, 1,5 W, pulserende på 50 Hz, og på 5:5 i signal-pause-forholdet i 8,63 minutter. Patienten oplevede en let kildende fornemmelse, men ikke noget han følte var ubehageligt. Der blevet justeret ind ved at øge intensi- 16

17 111 teten en smule og derefter sænket igen, da den øgede intensitet begyndte at være mere ubehag en bare en kildende følelse. Dette var indikationen for om jeg fik den ønskede effekt i påført i vævet. Behandlingstiden blev udregnet ved hjælp Grey s hjælpeskabelon til opmåling af behandlingsområdet. Området blev målt til 11 cm 2. Det gav en behandlingstid på 6,9 minutter som jeg tilføjede 10 % oven i. Det kolde vand sørger for køling af vævet, specielt i hudlaget, så risikoen for forbrændinger mindskes som følge af den ekstra behandlingstid. Den ønskede effekt var den mekaniske (mikromassage) og ikke den termiske. I fodboldklubben varede behandlingen i længere tid og med koldere vand. Men af etiske årsager holder jeg mig tæt op af retningslinjerne for brugen af ultralyd og den temperatur der er beskrevet i litteraturen for brug af koldt vand til nedkøling af væv. Dette sammenholdt med at behandlingen blev fulgt op med at spørge ind til om patienten oplevede ubehag ved behandlingen både under og efter. Ultralydsapparatets Indstillinger: 3MHz 2 W (SI) = 1,32 W (TI) 50 Hz 5:5 signal-pause-forhold 3 min/cm2 Behandlingsareal 11 Cm 2 Behandlingstid = 8,63 minutter da skaden var i den akutte fase. Vandbad: C 11 Billede behandling Patienten fik et par neopren tå sokker på for at modvirke ubehag ved kolde tær. Derefter sænkedes patientens fod ned i vandbadet og derefter tilførtes ultralyd i det skadede område. Ultralydshovedet blev holdt ca. 1 centimeter fra huden i det område der var markeret til behandlingen. Foden blev placeret i vandet 5 minutter før behandlingen med ultralyd begyndte og blev holdt i vandet til der var gået 20 minutter. 2. Behandling 3 døgn efter skadetidspunkt (akut fase) 2. behandling startede med opfølgning på behandlingen dagen før. Der blev spurgt ind til om, der havde været nogen former for ubehag efter behandlingen såsom urolige ben eller prikkende fornemmelse i anklen. Herefter blev hævelsen vurderet om den var faldet, det skadede området blev palperet og sammenlignet med smertesvar fra palperingen dagen før og til sidst blev anklen testet med test 3 og 4 som var positive med nedsat ROM og smertesvar. Der var stadig en del palperingsømhed i skadeområdet. Hævelsen var faldet en anelse og testene resulterede igen i ømhed fra ligamenterne, men dog i mindre grad end dagen før. Vandbadet blev klargjort og patienten fik neopren sok på og puttede foden i vandet. Foden var 5 minutter i vandet før behandlingen med ultra- 17

18 lyd blev sat i gang og holdt i vandet til der var gået 20 minutter. Ultralydsapparatet blev indstillet på samme intensitet som dagen før, som denne dag gav lidt mindre sensorisk prikkende fornemmelse: 3MHz 2 W (SI) = 1,32 W (TI) 50 Hz 5:5 signal-pause-forhold 3 min/cm 2 Behandlingsareal 11 Cm 2 Behandlingstid = 8,63 minutter Vandbad: C Billede 4. 2.behandling 3. Behandling 4 døgn efter skadetidspunkt (sub-akut fase) 3. behandling startede ligesom 2. behandling med en opfølgning på behandlingen dagen før. Der blev igen spurgt ind til om der havde været nogen former for ubehag efter behandlingen såsom urolige ben eller prikkende fornemmelse i anklen. Herefter blev hævelsen vurderet på om den var faldet, det skadede området blev palperet og sammenlignet med smerte fra testene dagen før og til sidst blev anklen testet med test 3 og 4 som var positive. Der var stadig en del hævelse, dog faldende. Der var også stadig en del palperingsømhed i det skadede område. Testene resulterede igen i ømhed fra ligamenterne, men dog i mindre grad end dagen før og tilstrækkelig lidt til at jeg kunne nå helt til end-range og mærke endfeel som var fast, men måske en anelse mere spongy sammenlignet bilateralt. Vandbadet blev klargjort og patienten fik neopren sok på og puttede foden i vandet. intensiteten blev øget så der igen var en let prikkende sensorisk fornemmelse i skadeområdet inden for retningslinjerne for ultralyd i den sub-akutte fase figur 3. Derudover blev der lavet mobiliserende øvelser i vandbadet. Øvelsen bestod i, at patienten stod i skridtstående med let vægtbæring og derefter bevægede anklen i dorsal og plantar fleksion ved, at flytte vægten ind over foden og tilbage under behandlingen for at opretholde bevægeligheden i anklen. Øvelsen blev lavet til smertegrænsen og i et minuts intervaller med 1 minuts pause. Behandlingen med ultralyd blev igen sat op i intensitet til 1,65 W (TI) og behandlingstiden blev øget til 10,12 min. Intensiteten blev igen sat op med henblik på at patienten kun mærkerede let sensorisk fornemmelse i skadeområdet uden ubehag. Igen blev der undervejs i behandlingen fuldt op med spørgsmål om ubehag ved behandlingen. Ultralydsapparatets indstillinger: 3MHz 2,5 W (SI) = 1,65 W (TI) 50 Hz 5:5 signal-pause-forhold 4 min/cm2 Behandlingstid = 10,12 min Areal11 cm2 Vandbad: C 18

19 mod end-range han kunne inden for smertegrænsen. Ultralydsapparatets indstillinger: 3MHz 3 W (SI) = 1,98 W (TI) 50 Hz 5:5 signal-pause-forhold 5 min/cm 2, 11 cm 2 Behandlingstid = 12,65 min Vandbad: C Billede behandling 4. Behandling 5 døgn efter skadetidspunkt (sub-akut fase) Som de andre behandlingsdage blev der fuldt op på sidste behandling for at sikre at doseringen ikke gav ubehag. Herefter blev hævelsen vurderet på om den var faldet, det skadede området blev palperet og sammenlignet med smerte fra testene dagen før og til sidst blev anklen testet med test 3 og 4 som var positive ved indgangen. Hævelsen var faldet yderligere og var næsten væk. Der var stadig lidt palperingsømhed i det skadede område. Test 3 og 4 resulterede igen i ømhed fra ligamenterne, men mindre grad end dagen før. Der blev øget i intensiteten til højeste intensitet i behandlingsforløbet. Igen blev der spurgt indtil om der var sensorisk fornemmelse for at sikre intensiteten ikke var for høj og gav ubehag for patienten. Behandlingstiden blev også øget til højeste behandlingstid til 12,65 minutter. Der blev igen lavet mobiliserende øvelser i vandbadet. Patienten stod i skridtstående, denne gang med næsten fuld vægtbæring. Derefter bevægedes anklen i dorsal og plantar fleksion ved, at flytte vægten ind over foden og tilbage under behandlingen for at opretholde bevægeligheden i anklen. Øvelsen blev lavet til smertegrænsen og i et minuts intervaller med 1 minuts pause. Efter behandlingen blev patienten instrueret i at lave dorsal/plantar vippeøvelser hjemme så langt ud Billede behandling 5. Behandling (sidste) 7 døgn efter skadetidspunkt (sub-akut fase) På døgn 6 efter skadetidspunktet var det ikke muligt at lave en aftale da fødselsdag og kamp for patienten kom i vejen. Patienten fortæller mig, at holdet til kampen dagen før kom bagud og at han mod mine anvisninger spillede 20 minutter med grundig tapening for at hjælpe holdet tilbage. Han fortæller at anklen var lidt øm at spille på, men efterfølgende ikke hævede op eller gjorde mere ondt. Der var kun meget lidt palpationsømhed i skadeområdet og testene 3 og 4 fremprovokerede også kun meget lidt ømhed. Hævelsen var næsten helt væk. Intensiteten på ultralydsbehandlingen var den samme som ved 4. behandling. Eneste ændring i behandlingen var, at den mobiliserende øvelse blev progredieret til balancetræning på et ben 19

20 under behandlingen med ultralyd. 1 minuts intervaller og 1 minuts pause. Patienten havde mulighed for at støtte med en enkelt hånd hvis nødvendigt. Behandlingen startede med at spørge indtil ubehag og gener efter sidste behandling Ultralydsapparatets indstillinger: 3MHz 3 W (SI) = 1,98 W (TI) 50 Hz, 5:5 signal-pause-forhold 5 min/cm 2 Areal 11 cm 2 Behandlingstid = 12,65 min Vandbad C Slutsamtale 8 døgn efter skadetidspunkt Patienten fortæller at han efter 5. behandling, om aftenen var med til hele træningen med sit hold. Han sørgede for at spille med en grundig tapening. Under træning var der kun let ømhed, men intet der gav problemer under træningen. Efter træningen vurderede han, at der ikke var yderligere hævelse eller ømhed. Der var ingen ømhed i hvile om aftenen og kun meget lidt når han bruger foden. Jeg bad ham om at placere ømheden på en skala fra 0-10 hvor nul var ingen smerte. Ved aktivitet som at gå og træne lå den på 1 og i hvile gav han den 0. Derfor så jeg det ikke som nødvendig at fortsætte med ultralydsbehandling og 5. behandling var derfor sidste behandling med ultralyd. 12. Etik Inden studiets start blev der sendt en informationsmail ud til deltagerens håndboldklub, hvorefter formanden i klubben kontaktede studiets forfatter, da en af deres spillere fik en ankeldistorsion. Inden indgangen til studiet blev spilleren informeret om projektets indhold, formål og behandlingsmetode over telefon og ved første møde fik han udleveret skriftligt informationsbrev og samtykkeerklæring, som han underskrev (Bilag 5). Samtykkeerklæringen tog udgangspunkt i Den nationale videnskabsetiske komités anvisninger. 1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 2. At jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse. 3. At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan genkendes. Billede Behandling 4. At fortrolige oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet. 5. At der kan forekomme lettere gener ved brugen af is og ultralyd som er helt normalt (20). I fodboldklubben Sheffield United FC var behandlingstiden med UL i koldt vand længere end det var tilfældet i bachelorprojektet. Det vurderedes at behandlingstiden, som lå tæt på almindelig anerkendt faglig standard for UL behandling, var etisk forsvarligt. Derved afveg behandlingstiden en smule fra Sheffield United FC s anvendelse. Dosis var i overensstemmelse med retningslinjerne for brugen af ultralyd. Ultralyden blev dog givet i koldt vand, hvor lærebøgerne oftest anbefaler vandbaseret GEL (6). 20

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER. www.krop&fysik.dk IDRÆTSSKADER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER. www.krop&fysik.dk IDRÆTSSKADER DANSKE FYSIOTERAPEUTER www.krop&fysik.dk IDRÆTSSKADER 2 www.krop-fysik.dk Fakta om idrætsskader Hvert år kommer mange danskere til skade når de dyrker idræt. Ankelforstuvninger, fibersprængninger, smerter

Læs mere

Sådan træner du dine knæ

Sådan træner du dine knæ Sådan træner du dine knæ 45.000 patienter humper hvert år ind på skadestuen med skader i bentøjet i forbindelse med sport og motion. 15 procent af alle skader i løb og fodbold sker i knæet. I denne guide

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt.

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt. Idrætsskader Hvert år rammes danske sportsfolk af foruroligende mange idrætsskader, som idrætsfolkene først og fremmest selv bør gøre noget ved. Først ved at forberede sig grundigt både fysisk og psykisk

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

"Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin

Whip-lash - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin "Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin Hvad er Whip-lash En whip-lash skade opstår oftest

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto

Fod og ankel. www.sdu.dk/ki/orto Fod og ankel Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Anatomi Ligamenter Den objektive undersøgelse

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ

Patientvejledning. Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ Patientvejledning Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Lig med benet højt

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Om Kinesio. Igennem mere end 25 år har Kinesio Tape banet nye veje indenfor områderne sportsudøvelse, smertelindring og fysioterapi.

Om Kinesio. Igennem mere end 25 år har Kinesio Tape banet nye veje indenfor områderne sportsudøvelse, smertelindring og fysioterapi. Om Kinesio Igennem mere end 25 år har Kinesio Tape banet nye veje indenfor områderne sportsudøvelse, smertelindring og fysioterapi. Kinesio Tape metoden er udviklet til at fremme kroppens naturlige helingsproces,

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skulderproblemer 2 www.krop-fysik.dk Fakta Stadig flere danskere oplever at få skulderproblemer. Det kan skyldes at flere af os arbejder i mange timer med ensidigt

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvad er. dagligdagen? Ultralydscanning -kast jer ud i det Det kan ikke gå galt!-? Silkeborg Centralsygehus. Indhold. Praktisk klinik.

Hvad er. dagligdagen? Ultralydscanning -kast jer ud i det Det kan ikke gå galt!-? Silkeborg Centralsygehus. Indhold. Praktisk klinik. Reumatologia minor omkring foden Sådan gør jeg.. Silkeborg Centralsygehus Ultralydscanning -kast jer ud i det Det kan ikke gå galt!-? Indhold Artritis Artrosis Ankelleds distorsioner - m komplikationer

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere