!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, ""

Transkript

1 !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 ) ! #40--, ), -! 2, )2!"# $% "&! &

2 )) ),! )) ) ), - % 0 % ), 5 )) % )0 )0 )0 6 )) ), )* 7 " 0 ), " )0 - * - -, # 2"80 ) % )* 2 0&, #2#&&& 0 (-# - -!+ )) $, 0 " 9 % )0 9 %, 2 -, ) ) ), %- -, 9, )* ) )* 5, ) ' &!() * %!$ +" *$% # &!$,(%! $& $ (!$-(

3 , 2),) / ), % 2 # 7 % 2( 2* +-, % )-)), :) 0 : ) %!, ) ) % -)), )!, % ) 0 % ; 2 ) 2 ) ) ) 0 < )), ), ) 2 -%!, 0 0 < )), ), ) 2 -%!, 0 )) 2), -!,, ",,% ) -) )) ) -),2 9, ), 0 2), 0,) %,!

4 - % -# ),, ), -# 40 - # % - % % 2, )- 40- % -! % 2, )-! 40 -! 1 )0. 7#), ) "

5 -( 1 = =.,(%,(% = =,(% 1 =. = =. = = " = = " =! 1 = " =. =! = =! = # = =!" = # = # = # % % % #>#>?# 5), )

6 !:" - 2 )#&&&%! )#) )!$ )) %"! -#2"0 ) )* 2 8 " ) 0 % - 0 * )0 %, 2 ), %! )". % #&&&. #)* ),)#!!)* #)* ), )!- % ")* )*) /!#! " " 0, < &! % 0, #)* ),-# (-9#+!')* ),-(-9+ ".)* ),-!(-9!+-,! " 9.!"# ' $ &' ),-9# #")* #"..% ),-9#'! ),-9!%!&")* ".")* - # ), ),% 5 # ),0 ; % /0.)1! * 2!" & & 1 2!"& *.

7 5 0, -, 0,, % ), ) -, 0, # " & #.##-, " 1, # ),-9# 2 ) 1, "#&)* ),-9# % #")* ),-9# % #!.)* ),-9# 0, ) 2 -,0-0 ),-9 $ )* #)* % 2 ) % - ')* % ),- 0 4,-9! 2 0 )) 0 % - )) 2,.")* ),-9! 6 ),-9! 1 ), ), -9# ),-902 % ),-9! 0),, )!"# $% "&! &

8 !"!"#$$% & '( & '( &) '( * $ ( #+ ##!" #"A #&& #A &" A "! $ 0( + "&& &"A #'&# #&A "# #"!A "'.# / (/+ "#&A " A #!& A "'" 7% ""# '!A #& ''A ".A #'! (#+ 7% % #'!A ' A!& A #! (+ 10 (1#+ "#& &A & ##A '&" "&A ## 10 (1+!! A # ##.A #"'A "' (+ " #A! A!" A.# B!#.A. #A!! #'A. 9) & "!A # "&A.&" "A #." * %+, $$-.//$ $$- 0,) $$- )0. /C 5 #." ("")* + % () +- 0 ) 0 " %, - % 2 % ' #!!&!. # % $ #&')* ),-9#"")* ),-9!& )* ),-9! " #!"& ), #)*, ), ), - 02,-9#-9 1, &&&" ),-9# #.!. ),-9 )) 4,-9! % ),-9# -9 '

9 0 % 0 ),-9!!"!"#$$%1 $$$2 & & &) * $ ( #+ && "#& #&." $ 0( + #."! #.# / (/+ '! #!' "# & 7% % (#+ #! "! #!' #" 7% & "# (+ 10 (1#+ #' & #!# #&.& 10 (1+ &'!&# ".' &. (+ # &. #. B #.#." #! 9) " #'& #" " * $%%.%+$ )0+ $)0. /C5 / ), 0% ), 6! ) % ), ), 1, % (+ ".! - )) > ), 10 )) )!!"#$$% & & &) * $ ( #+ "' "# "." ".! $ 0( + ""!"!#!! / (/+!"!!!"!" 7% % (#+!"!'!.! 7% (+ "'!# #&!! 10 (1#+!" ## #! ## 10 (1+!!! #'! # (+!#"!# #'".! B!' # ## " 9)!.! " " 34 ),, ) ) / 0+ /C5 &

10 $), ),-9# ),-9 ),-9! ) - )2 ),-9# % ),-9! 0 0 % D, 3! ")* " % )*, )* ) - 6" )* ), ), 1, ), ), - 02 ),-9! "")* ),-9# -9!'"#)*.5 "!!#$$% & & &) * $ ( #+ &A #A #&"A #.A $ 0( + #'A A A #A / (/+ A 'A!.A!A 7% (#+ 7% % (+ &A A #'A #A #&A.A 'A &A 10 (1#+ &&A &"A '&A &#A 10 (1+ #&A "A A "&A (+.'A #!A &A A B ''A 'A 'A!!A 9) #A "#A!#A "A 1!'A "#A ""A "A /C5 $), % 0 2 ) )) 02 - % #

11 "7)) % 02 )), % ) = 0 02 ), % * 2 4 $).7 )),, - ),0, $ ), 0 %, 7 0 ),! " 0 0,!"# ),0 7# 0) ), 4,-9-9! '.!&&. 0 &"&0),-9#!!4 "$$% & '. "! # = # = =! = " = =. -# - -! /C5 4,# ),-9! ), 0 ),-9#-9 ), # ), 0 4, 0), ##

12 - )) ), 0 0), )2 %, ) % 2 - % ),-9! ),-9#-90 - % ), 2 )*), % 0 >!: 0 0 % ),; 6 ) 0),-% ), 1, % #. ),-9## ),-9 #!& ), -9!- *) 0),-9# -9),-9!- -9#-9, 2 % 2 1 " ), % -,, ), ),, )* ), % $ ),-9#02 ), 4,-9 ), 0 ),-9! ), -, 0 ), )2 ), ), %6 4!5 "!!4 $$% & & &) = # " A #"' A &' "A #! "A = # "A #'".A ##!!A #& A =! & "A #&# A #' A #! A = " # "A A #& A #' "A = #& A ##!A #. "A ##!A =.. A # #A #& A #.! A 6 / 0 )+ /C5.( 6. 0), ), 0 % 1, % ), 1, 2."!)* #

13 ), 2!)* / ) ),, -,), 4,-9# 2 ')* 2.")*.!)* % 0),-9-9! /7!!!"!!#$$% & & &) * 8!# $ % (#+ $ % 0% ( !A.&'A "'&A ##A "'A #'A "!'A.A #A ''A!"'A.A "A.A &!A A / (/+ #'A '"A 'A A.A "A "!A A 7% % (#+!##A.'&A "!A.!A """A.A "#!A 'A 7% % % (+ 10 (1#+ 10 (1+.A &""A!!!A..A A &A &A "#A.A!!A "'A A!&A.#A "A &A #A 'A "!'A.A!..A.!"A!'!A.#A (+ A A.&.A!"A!'A.#'A "&A 'A B!'A.#!A ""A 'A!.!A.!A!&.A."A 9) A &A "#A '!A!.A.""A!.A.!'A 34 :,- 0,:- )+:/- /$:.- )/:%- /):%- )%:0- /.:)- /C5 $ ), 0 ), % % 2 0 % #!

14 ,( )0),-#!-# 40 -#(4-# (4-+-! 40 -!(4-!+ 1 )0(14+.5)0 0, )) " ), )0,)) ), )0 )0 2%2 % * % ( - )0 % C 8, = 8, 1 " )0 ), $ )0 % )07)0),!" 40C 40-# ! 1 )0 40C 8,; 8,; 8,; 8, 1 8,; 8, 1 8, = 8, 1 -#!, ), ),. ),#!%- )0 4-# 4-4-! )0, 7 1 )0 #"

15 )0,. 1 )0 )0 5 & (!$ - 0 ), ) %2%* 1, "" )0 -#- -! #)0 $ "#& )0 &# )* 1 0 (.# )* + 40-(4-+-!)* 40-! (4-!+")* 40-#(4-#+ 40 -#(4-#+ )0 &!)* &)* '')* 4-4-!% )0 / #' 1 )0)0 2%2)0 7% )0 1 )0 0 )0 )0 1 )0,.- 0% )0)%, 0 1 )0% - 0)0 3 )0 %*!"& % )0-4#-4-4!$!#"' )0 &)* 1 0 (.!)* + 4--!#)* 4-!.)* 4-# - #&& 1 )0)0 %*)0% #

16 0 4 :4!"!$$%" 4 4 4!:4 #" 6 < 0 0 >,,, / % 4 14 ;;$$%2 40-# #.# #"& &!A #! # '&A '! 40-.&. "& &A. &#A ' 40-! #.' #!' ''A #!. &"A '! *..%.$ )/++ )$ +- 1 )0 % #' % #. " A '! 4 14 (4 $$%2 40-# #&& #" 'A #. #" &A & 40- #&& #&'' &A #&! #& &A '! 40-! #'# &'. &#A &#! &.A ' * ).0+ )., +$- +$ )0 % #! % '" "'."A '.6!. 7!$7!$ 8!& (( 0$6,(%& $ *-( * (. $!& (( 0$ (! &!$($ ( 4-#)0')* )0 % %* & )* &# )* 4-4-!)0 6 )0 0 )0 1 &)*, )0 -#- -!, )0 2%2 )0 %* 3 )0 2%2,)* / 4-# '&)* &#)* 4- &")* 4-! 1 )0 )*, 3)0 %* 4-4-# 1 )0 2%2 0 4-! 1 )0 )0%*. /, )0 ), )0 )0 2%2 4, 4-# 4-! ), 1 )0 )0 2%2,'! 4- ' #.

17 3 )0 %* 0 ), % ), )0 ), 4-# & % ), 4-4-! '! ' 4, 1 )0 ' )0 %*-,4-# 0% ), 0 )0 6' )0 )0 2%2 )0 % %* #

18 ,!4 $$%"4 $</ /<,,< $ $ ) '4 14 ;;$$%2 40-# # #.& # #"& 4* ##A!"A ".A 'A #A 40- # &!& " "& 4* &A "A!'A ##A #A 40-!.. #. #& #!' 4*.A "#A!A #.A #A '4 14 (4 $$%2 40-# #" ' #" 4* 'A "A ""A!A #A 40- #& # '&! #&'' 4* #A!'A "A #!A #A 40-!!! ". # &'. 4* "A!.A "!A #A #A.6! 9 65!!$& (( 8 0, ),. # 1, ')* ), )0 ),)0)0-02), 4-# )0 %* )&)* ), ),.# 3 )0 0 4-!,02,4-#4-1,#.)* 4-! ), ),# 02 )0 2%2 ##)* 4-')* ##)* 4-#&)* 4-), % ),.(, +.)* 4-! - ),-9! 2, )2 3 )0 %*!)* 4-#, ),##)*, 4-! ")* 4-! ),. '#)* 4-#4- #'

19 = 7 $. #./0/ 6!!&!!' 7!!###!& 5 E F DDD C = 8 G 5?= $ = 8 9 C = #&

20 Bilag 1: Antallet af kursister fordelt på danskuddannelse, køn og bopælskommune i 2005 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje-Tåstrup Kommune Ledøje-Smørum Kommune Lyngby-Tårbæk Kommune Rødovre Kommune Søllerød Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Værløse Kommune Allerød Kommune Birkerød Kommune Farum Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Frederikssund Kommune Frederiksværk Kommune Græsted-Gilleje Kommune Helsinge Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hundested Kommune Hørsholm Kommune Jægerspris Kommune Karlebo Kommune

21 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Skibby Kommune Skævinge Kommune Slangerup Kommune Stenløse Kommune Ølstykke Kommune Bramsnæs Kommune Greve Kommune Gundsø Kommune Hvalsø Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Ramsø Kommune Roskilde Kommune Skovbo Kommune Solrød Kommune Vallø Kommune Bjergsted Kommune Dianalund Kommune Dragsholm Kommune Fuglebjerg Kommune Gørlev Kommune Hashøj Kommune Haslev Kommune Holbæk Kommune Hvidebæk Kommune Høng Kommune Jernløse Kommune Kalundborg Kommune Korsør Kommune Nykøbing-Rørvig Kommune Ringsted Kommune Skælskør Kommune Slagelse Kommune Sorø Kommune Stenlille Kommune Svinninge Kommune

22 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Tornved Kommune Trundholm Kommune Tølløse Kommune Fakse Kommune Fladså Kommune Holeby Kommune Holmegård Kommune Højreby Kommune Langebæk Kommune Maribo Kommune Møn Kommune Nakskov Kommune Nykøbing F Kommune Nysted Kommune Næstved Kommune Nr. Alslev Kommune Præstø Kommune Ravnsborg Kommune Rudbjerg Kommune Rødby Kommune Rønnede Kommune Sakskøbing Kommune Stevns Kommune Stubbekøbing Kommune Suså Kommune Sydfalster Kommune Vordingborg Kommune Bornholm Region Assens Kommune Bogense Kommune Broby Kommune Egebjerg Kommune Ejby Kommune Fåborg Kommune Glamsbjerg Kommune Gudme Kommune

23 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Hårby Kommune Kerteminde Kommune Langeskov Kommune Marstal Kommune Middelfart Kommune Munkebo Kommune Nyborg Kommune Nr. Åby Kommune Odense Kommune Otterup Kommune Ringe Kommune Rudkøbing Kommune Ryslinge Kommune Svendborg Kommune Sydlangeland Kommune Søndersø Kommune Tommerup Kommune Tranekær Kommune Ullerslev Kommune Vissenbjerg Kommune Ærøskøbing Kommune Ørbæk Kommune Årslev Kommune Årup Kommune Augustenborg Kommune Bov Kommune Bredebro Kommune Broager Kommune Christiansfeld Kommune Gram Kommune Gråsten Kommune Haderslev Kommune Højer Kommune Lundtoft Kommune Løgumkloster Kommune Nordborg Kommune

24 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Nørre-Rangstrup Kommune Rødding Kommune Rødekro Kommune Skærbæk Kommune Sundeved Kommune Sydals Kommune Sønderborg Kommune Tinglev Kommune Tønder Kommune Vojens Kommune Aabenraa Kommune Billund Kommune Blåbjerg Kommune Blåvandshuk Kommune Bramming Kommune Brørup Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Grindsted Kommune Helle Kommune Holsted Kommune Ribe Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Ølgod Kommune Brædstrup Kommune Børkop Kommune Egtved Kommune Fredericia Kommune Gedved Kommune Give Kommune Hedensted Kommune Horsens Kommune Jelling Kommune Juelsminde Kommune Kolding Kommune

25 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Lunderskov Kommune Nr. Snede Kommune Tørring-Uldum Kommune Vamdrup Kommune Vejle Kommune Aulum-Haderup Kommune Brande Kommune Egvad Kommune Herning Kommune Holmsland Kommune Holstebro Kommune Ikast Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing Kommune Skjern Kommune Struer Kommune Thyborøn-Harboøre Kommune Thyholm Kommune Trehøje Kommune Ulfborg-Vemb Kommune Videbæk Kommune Vinderup Kommune Åskov Kommune Ebeltoft Kommune Galten Kommune Gjern Kommune Grenå Kommune Hadsten Kommune Hammel Kommune Hinnerup Kommune Hørning Kommune Langå Kommune Mariager Kommune Midtdjurs Kommune Nørhald Kommune Nr. Djurs Kommune

26 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Odder Kommune Purhus Kommune Randers Kommune Rosenholm Kommune Rougsø Kommune Ry Kommune Rønde Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Sønderhald Kommune Them Kommune Århus Kommune Bjerringbro Kommune Fjends Kommune Hanstholm Kommune Hvorslev Kommune Karup Kommune Kjellerup Kommune Morsø Kommune Møldrup Kommune Sallingsund Kommune Skive Kommune Spøttrup Kommune Sundsøre Kommune Sydthy Kommune Thisted Kommune Tjele Kommune Viborg Kommune Ålestrup Kommune Arden Kommune Brovst Kommune Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Farsø Kommune Fjerritslev Kommune

27 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Frederikshavn Kommune Hadsund Kommune Hals Kommune Hirtshals Kommune Hjørring Kommune Hobro Kommune Læsø Kommune Løgstør Kommune Løkken-Vrå Kommune Nibe Kommune Nørager Kommune Pandrup Kommune Sejlflod Kommune Sindal Kommune Skagen Kommune Skørping Kommune Støvring Kommune Sæby Kommune Åbybro Kommune Aalborg Kommune Års Kommune Uoplyst I alt Kilde: Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase 8

28 Bilag 2a: Antallet af kursister fordelt på danskuddannelse, køn og udbyder i 2005 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Sprogcenter IA AOF Sprogcentret København Studieskolen i København Sprogcentret Kigkurren K-I-S-S Københavns Sprogcenter Social- og Sundhedsskolen i København UCI Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Ballerup Sprogcenter Brøndby Sprogcenter Sprogcenter Hellerup Albertslund Sprogcenter Hvidovre Sprogcenter AOF Høje-Taastrup Sprogcenter Ishøj Sprog- og Integrationscenter Den Internationale Sprogskole i Farum Samkurser Sprogcenter Nordsjælland Greve Sprogcenter Køge Sprogcenter Roskilde Sprogcenter Holbæk Sprogcenter SIK - Sprogcentret i Kalundborg Ringsted Sprogcenter Slagelse Sprogcenter AOF Daghøjskole Sprogcenter Nykøbing Falster Næstved Sprog- og Integrationscenter Bornholms Erhvervsskole Kerteminde Kommunale Ungdomsskole Nyborg Sprogcenter Dansk Flygtningehjælps Sprog- og Integrationscent

29 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Alle uddannelser Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Sprogcentret AOF Odense Studieskolen i Odense Rissing Ungdomsskole AOF Svendborg Sprogcenter Sprogskolen Sprogcentret Haderslev Sprogcenter LOF - Sønderborg AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder Sprogcenter Vest Esbjerg Ungdomsskole VUC Ribe Amt Højskolen for Erhverv og Integration Give Uddannelsescenter/Daghøjskole Sprogcenter Horsens Sprogskolen i Kolding Tørring Uddannelsescenters Daghøjskole Sprogcentret Vejle/ Fredericia FOF Sprogcenter Herning Sprogcentret Holstebro Sprogcenter Syd Sprogcenter Randers AOF Sprogskolen i Silkeborg Århus Kommunes Sprogcenter SAM-Skolen Skiveegnens Sprogcenter Sprogcenter Thisted Sprogcenter Viborg AOF Dronninglund Daghøjskole AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter Sprogcenter Vendsyssel Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Aalborg Aalborg Ungdomsskole Afd- for tosprogede unge I alt Kilde: Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase 10

30 Bilag 2b: Antallet af kursister fordelt på henvisningskategori og udbyder i 2005 (I1) (I2) (K) (A1) (A2) (S1) (S2) (R) Øvrige kursister Uoplyst I alt Sprogcenter IA AOF Sprogcentret København Studieskolen i København Sprogcentret Kigkurren K.I.S.S Københavns Sprogcenter Social- og Sundhedsskolen i København UCI Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Ballerup Sprogcenter Brøndby Sprogcenter Sprogcenter Hellerup Albertslund Sprogcenter Hvidovre Sprogcenter AOF Høje-Taastrup Sprogcenter Ishøj Sprog- og Integrationscenter Den Internationale Sprogskole i Farum Samkurser Sprogcenter Nordsjælland Greve Sprogcenter Køge Sprogcenter Roskilde Sprogcenter Holbæk Sprogcenter SIK - Sprogcentret i Kalundborg Ringsted Sprogcenter Slagelse Sprogcenter AOF Daghøjskole Sprogcenter Nykøbing Falster Næstved Sprog- og Integrationscenter Bornholms Erhvervsskole Kerteminde Kommunale Ungdomsskole Nyborg Sprogcenter Dansk Flygtningehjælps Sprog- og Integrationscent

31 Sprogcentret AOF Odense Studieskolen i Odense Rissing Ungdomsskole AOF Svendborg Sprogcenter Sprogskolen Sprogcentret Haderslev Sprogcenter LOF - Sønderborg AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder Sprogcenter Vest Esbjerg Ungdomsskole VUC Ribe Amt Højskolen for Erhverv og Integration Give Uddannelsescenter/Daghøjskole Sprogcenter Horsens Sprogskolen i Kolding Tørring Uddannelsescenters Daghøjskole Sprogcentret Vejle/ Fredericia FOF Sprogcenter Herning Sprogcentret Holstebro Sprogcenter Syd Sprogcenter Randers AOF Sprogskolen i Silkeborg Århus Kommunes Sprogcenter SAM-Skolen Skiveegnens Sprogcenter Sprogcenter Thisted Sprogcenter Viborg AOF Dronninglund Daghøjskole AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter Sprogcenter Vendsyssel Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Aalborg Aalborg Ungdomsskole Afd. for tosprogede unge I alt Kilde: Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase 12

32 Bilag 3a: Antallet af kursistforløb og lektioner fordelt efter moduler og bopælskommune for Danskuddannelse 1 i 2005 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Ballerup Kommune , Brøndby Kommune Dragør Kommune , Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje-Tåstrup Kommune Ledøje-Smørum Kommune Lyngby-Tårbæk Kommune Rødovre Kommune Søllerød Kommune , Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune ,., Værløse Kommune Allerød Kommune , Birkerød Kommune Farum Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune., , Frederikssund Kommune Frederiksværk Kommune , Græsted-Gilleje Kommune ,.,., Helsinge Kommune ,., Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hundested Kommune., , Hørsholm Kommune Jægerspris Kommune , 13

33 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Karlebo Kommune Skibby Kommune., Skævinge Kommune ,.,.,., Slangerup Kommune , , Stenløse Kommune., Ølstykke Kommune Bramsnæs Kommune , Greve Kommune , Gundsø Kommune Hvalsø Kommune.,.,., Køge Kommune Lejre Kommune ,., Ramsø Kommune , Roskilde Kommune Skovbo Kommune , Solrød Kommune , Vallø Kommune , Bjergsted Kommune Dianalund Kommune ,., Dragsholm Kommune , Fuglebjerg Kommune ,.,., Gørlev Kommune., Hashøj Kommune ,., Haslev Kommune Holbæk Kommune Hvidebæk Kommune., Høng Kommune , Jernløse Kommune Kalundborg Kommune Korsør Kommune , Nykøbing-Rørvig Kommune Ringsted Kommune Skælskør Kommune ,., Slagelse Kommune , Sorø Kommune , Stenlille Kommune 1 87., ,., 14

34 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Svinninge Kommune , Tornved Kommune , ,., Trundholm Kommune , Tølløse Kommune Fakse Kommune , , Fladså Kommune Holeby Kommune., 1 88.,.,.,., Holmegård Kommune , Højreby Kommune ,.,., Langebæk Kommune , Maribo Kommune Møn Kommune ,., Nakskov Kommune Nykøbing F Kommune Nysted Kommune , Næstved Kommune , Nr. Alslev Kommune Præstø Kommune ,.,., Ravnsborg Kommune.,.,.,.,.,., Rudbjerg Kommune.,.,.,.,.,., Rødby Kommune , Rønnede Kommune , Sakskøbing Kommune.,., Stevns Kommune , Stubbekøbing Kommune Suså Kommune ,.,., Sydfalster Kommune Vordingborg Kommune , Bornholm Region , , Assens Kommune , Bogense Kommune Broby Kommune., Egebjerg Kommune., Ejby Kommune., ,.,.,., Fåborg Kommune , Glamsbjerg Kommune.,., ,., 15

35 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Gudme Kommune , Hårby Kommune.,., ,.,., Kerteminde Kommune 1 60., Langeskov Kommune., Marstal Kommune.,.,.,.,.,., Middelfart Kommune., Munkebo Kommune., , , Nyborg Kommune , Nr. Åby Kommune.,.,.,.,.,., Odense Kommune Otterup Kommune., Ringe Kommune., , Rudkøbing Kommune ,.,., Ryslinge Kommune., , Svendborg Kommune Sydlangeland Kommune ,.,.,.,., Søndersø Kommune., , , Tommerup Kommune ,.,.,., Tranekær Kommune , Ullerslev Kommune.,.,.,.,.,., Vissenbjerg Kommune.,.,.,.,.,., Ærøskøbing Kommune., ,., Ørbæk Kommune., , , Årslev Kommune Årup Kommune ,., Augustenborg Kommune , Bov Kommune Bredebro Kommune.,.,.,.,.,., Broager Kommune ,., Christiansfeld Kommune., ,., Gram Kommune , Gråsten Kommune., ,., Haderslev Kommune ,., Højer Kommune.,.,.,.,.,., Lundtoft Kommune.,., Løgumkloster Kommune.,., , 16

36 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Nordborg Kommune., Nørre-Rangstrup Kommune , Rødding Kommune ,.,.,.,., Rødekro Kommune Skærbæk Kommune Sundeved Kommune., ,.,., Sydals Kommune , Sønderborg Kommune Tinglev Kommune Tønder Kommune ,., Vojens Kommune , Aabenraa Kommune Billund Kommune.,., , Blåbjerg Kommune ,., Blåvandshuk Kommune Bramming Kommune ,., Brørup Kommune.,.,.,.,.,., Esbjerg Kommune Fanø Kommune ,.,., Grindsted Kommune ,., Helle Kommune., ,., Holsted Kommune ,.,., Ribe Kommune Varde Kommune , Vejen Kommune , Ølgod Kommune Brædstrup Kommune ,., Børkop Kommune.,.,.,., Egtved Kommune ,., Fredericia Kommune , Gedved Kommune ,., Give Kommune Hedensted Kommune Horsens Kommune Jelling Kommune ,., Juelsminde Kommune., , 17

37 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Kolding Kommune Lunderskov Kommune., ,., Nr. Snede Kommune ,., Tørring-Uldum Kommune , Vamdrup Kommune , Vejle Kommune Aulum-Haderup Kommune 1 16.,.,.,.,., Brande Kommune , Egvad Kommune Herning Kommune Holmsland Kommune., ,., Holstebro Kommune Ikast Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing Kommune., , Skjern Kommune., , Struer Kommune , Thyborøn-Harboøre Kommune.,., ,., Thyholm Kommune 1 96.,.,.,.,., Trehøje Kommune ,.,., Ulfborg-Vemb Kommune ,., Videbæk Kommune ,.,., Vinderup Kommune Åskov Kommune , Ebeltoft Kommune ,.,., Galten Kommune Gjern Kommune.,.,., , Grenå Kommune Hadsten Kommune ,., Hammel Kommune.,.,., , Hinnerup Kommune , Hørning Kommune ,., Langå Kommune.,.,.,., Mariager Kommune Midtdjurs Kommune Nørhald Kommune.,

38 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Nr. Djurs Kommune ,., Odder Kommune Purhus Kommune Randers Kommune Rosenholm Kommune , Rougsø Kommune.,., ,.,., Ry Kommune ,., Rønde Kommune ,., , Samsø Kommune.,.,.,.,.,., Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Sønderhald Kommune Them Kommune.,., ,.,., Århus Kommune Bjerringbro Kommune Fjends Kommune , ,., Hanstholm Kommune.,.,., Hvorslev Kommune.,.,.,.,.,., Karup Kommune , Kjellerup Kommune , Morsø Kommune Møldrup Kommune ,., Sallingsund Kommune.,.,.,.,.,., Skive Kommune Spøttrup Kommune ,.,.,., Sundsøre Kommune.,., , Sydthy Kommune , Thisted Kommune Tjele Kommune ,.,., Viborg Kommune , Ålestrup Kommune ,.,., Arden Kommune , Brovst Kommune., ,., Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Farsø Kommune , 19

39 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Fjerritslev Kommune ,., Frederikshavn Kommune , Hadsund Kommune , Hals Kommune , Hirtshals Kommune , Hjørring Kommune Hobro Kommune ,., Læsø Kommune.,.,.,.,.,., Løgstør Kommune ,., Løkken-Vrå Kommune Nibe Kommune., ,., Nørager Kommune.,., ,., Pandrup Kommune., ,., Sejlflod Kommune ,.,., Sindal Kommune Skagen Kommune , Skørping Kommune Støvring Kommune ,., Sæby Kommune ,., Åbybro Kommune , Aalborg Kommune Års Kommune , 1 44., Uoplyst I alt Kilde: Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase 20

40 Bilag 3b: Antallet af kursistforløb og lektioner fordelt efter moduler og udbyder for Danskuddannelse 1 i 2005 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Sprogcenter IA AOF Sprogcentret København Studieskolen i København Sprogcentret Kigkurren K-I-S-S Københavns Sprogcenter Social- og Sundhedsskolen i København UCI Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Ballerup Sprogcenter Brøndby Sprogcenter Sprogcenter Hellerup Albertslund Sprogcenter Hvidovre Sprogcenter AOF Høje-Taastrup Sprogcenter Ishøj Sprog- og Integrationscenter Den Internationale Sprogskole i Farum Samkurser Sprogcenter Nordsjælland Greve Sprogcenter Køge Sprogcenter Roskilde Sprogcenter Holbæk Sprogcenter SIK - Sprogcentret i Kalundborg Ringsted Sprogcenter Slagelse Sprogcenter AOF Daghøjskole Sprogcenter Nykøbing Falster Næstved Sprog- og Integrationscenter Bornholms Erhvervsskole Kerteminde Kommunale Ungdomsskole Nyborg Sprogcenter Dansk Flygtningehjælps Sprog- og Integrationscent

41 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Sprogcentret AOF Odense Studieskolen i Odense Rissing Ungdomsskole AOF Svendborg Sprogcenter Sprogskolen Sprogcentret Haderslev Sprogcenter LOF - Sønderborg AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder Sprogcenter Vest Esbjerg Ungdomsskole VUC Ribe Amt Højskolen for Erhverv og Integration Give Uddannelsescenter/Daghøjskole Sprogcenter Horsens Sprogskolen i Kolding Tørring Uddannelsescenters Daghøjskole Sprogcentret Vejle/ Fredericia FOF Sprogcenter Herning Sprogcentret Holstebro Sprogcenter Syd Sprogcenter Randers AOF Sprogskolen i Silkeborg Århus Kommunes Sprogcenter SAM-Skolen Skiveegnens Sprogcenter Sprogcenter Thisted Sprogcenter Viborg AOF Dronninglund Daghøjskole AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter Sprogcenter Vendsyssel Sprogcenter Himmerland Sprogcenter Aalborg Aalborg Ungdomsskole Afd- for tosprogede unge I alt Kilde: Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase 22

42 Bilag 4a: Antallet af kursistforløb og lektioner fordelt efter moduler og bopælskommune for Danskuddannelse 2 i 2005 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Forløb Timer Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje-Tåstrup Kommune Ledøje-Smørum Kommune Lyngby-Tårbæk Kommune Rødovre Kommune Søllerød Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Værløse Kommune Allerød Kommune Birkerød Kommune Farum Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Frederikssund Kommune Frederiksværk Kommune Græsted-Gilleje Kommune Helsinge Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hundested Kommune Hørsholm Kommune Jægerspris Kommune

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet en Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet Reformens gennemførelse 3 hovedelementer: Geografi Nyt kommunalt landkort Opgavefordeling Kommuner-regioner-staten Økonomi Finansierings-

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet Albertslund Allerød Anne Marie Brixtofte Olsen 48175293 ambrixtofte@gmail.com Arden Christian Odgaard 98561728 chr.odg@mail.dk Assens Hanne Svenstrup 64711679 hannes@webspeed.dk Augustenborg/Sydals Aulum-Haderup

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Kommunestatistik 2003

Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Borgmesteren. Kære borgmester

Borgmesteren. Kære borgmester Borgmesteren Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 4. maj 2006 Kære borgmester Regeringens integrationsplan fra maj

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kommunestatistik 2005

Kommunestatistik 2005 Kommunestatistik 2005 Kommunestatistik 2005 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale Løndatakontor, Direktør

Læs mere

Kommunestatistik 2000

Kommunestatistik 2000 Kommunestatistik 2000 Styringsgruppe: Kontorchef Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2002 Jens Bjørn Christiansen næstformand

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2000 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Christensen Grafisk Aps Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2003 Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Indgåede aftaler... 5 3a. Køn... 5 3b. Alder... 6 3c. Uddannelsesbaggrund... 7 3d. Egu-aftaler

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Den fremtidige kommunestruktur streger på et landkort

Den fremtidige kommunestruktur streger på et landkort Den fremtidige kommunestruktur streger på et landkort af Anne Kaag Andersen AKF Forlaget Maj 2004 Forord Med udgivelsen af Strukturkommissionens rapport kom diskussionen af Danmarks inddeling i kommuner

Læs mere

HVILKE KOMMUNER HAR ØGET/MINDSKET DE REGIONALE IND-

HVILKE KOMMUNER HAR ØGET/MINDSKET DE REGIONALE IND- 13. december 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 og Peter Spliid Resumé: HVILKE KOMMUNER HAR ØGET/MINDSKET DE REGIONALE IND- KOMSTFORSKELLE? Hensigten med denne analyse er at give et

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere