Bedre behandling for pengene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre behandling for pengene"

Transkript

1 sundhedsudspil

2 Bedre behandling for pengene - Liberal Alliances udspil til en ny sundhedspolitik Danskerne dør unødvendigt tidligt og får ikke altid, når de er syge, en behandling, der hører til blandt verdens bedste. Det bør vi selvfølgelig få, og det kan vi, hvis vi formår at gennemføre en række konkrete forandringer i sundhedsvæsenet. De forandringer handler Liberal Alliances sundhedsudspil om, og dem vil vi gennemføre blandt andet ved at sikre friere rammer til dem, der har den største faglige indsigt i sundhedsvæsenet. De overordnede redskaber, vi skal bruge i kampen for at skabe et bedre sundhedsvæsen, er mere konkurrence og et opgør med bureaukrati og tomt arbejde, der fjerner tid og penge fra kerneydelserne. LA mener, at sundhedsvæsenet også i fremtiden altovervejende bør finansieres over skatten og i beskedent omfang ved brugerbetaling, som det f.eks. kendes ved besøg til praktiserende læger i Sverige og Norge. Udgifterne til sundhedsvæsenet er høje i Danmark, men de står desværre ikke mål med hverken effektiviteten eller kvaliteten. Derfor arbejder Liberal Alliance for, at vi får mere sundhed for de mange penge, der hvert år bliver brugt. Udspillet her er en vigtig komponent i det arbejde, og det falder i to dele: 1. Bedre pleje og behandling. Her foreslår LA blandt andet flere sengepladser, kortere ventetid, flere valg for patienterne, bedre muligheder for behandling i udlandet og mere forskning og efteruddannelse. 2. Et moderne sundhedsvæsen. Her foreslår LA blandt andet mere konkurrence, privat overtagelse af enkelte provinshospitaler, effektiviseringer, nedlæggelse af ydernummersystemet, nedlæggelse af regionerne, beskeden brugerbetaling og liberalisering af apoteksvæsenet. 2

3 BEDRE PLEJE OG BEHANDLING På en række områder halter den behandling, som danske patienter modtager. De kan være tvunget til at ligge på overfyldte stuer, eller sågar helt ude på gangene, de kan opleve urimelige ventetider, at der manipuleres med deres frie valg eller at de ikke får den bedste behandling, der kan tilbydes. For Liberal Alliance er det afgørende, at vi formår at forbedre den pleje og behandling, som patienterne bliver tilbudt. At alle valg træffes med udgangspunkt i patientens bedste frem for systemets, og at vi tør gå nye veje, der hvor de gamle ikke slår til. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Flere sengepladser Dansk Sygeplejeråd har regnet sig frem til, at regionerne har nedlagt hver femte sygehusseng. Det svarer til, at knap sengepladser er blevet nedlagt på sygehusene siden I det lys er det ingen overraskelse, at tal fra Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd viser, at ca. 25 pct. af deres medlemmer både i december 2012 og i december 2013 har oplevet overbelægning inden for den seneste uge. 70 pct. af Lægeforeningens medlemmer peger i samme undersøgelse på, at de væsentligste årsager til overbelægningen er manglen på senge. 50 pct. af medlemmerne peger også på, at der blandt andet mangler alternative plejepladser. Det problem skal løses. Ikke med fremtidens supersygehuse og kommunale sundhedshuse, men lige nu og her. Nedlæggelsen af sengepladser skal stoppes, indtil den nye kapacitet er klar til at tage over. Det kan for eksempel ske ved, at regionerne laver aftaler med private om levering af hotelfunktioner, udskrivelsessygehuse eller udskrivelsesplejehjem, for de patienter, der ikke har behov for yderligere behandling, men som det er for tidligt at sende hjem. De private skal modvirke de komplikationer det medfører, når man er lidt for hurtig til at udskrive patienter, og de skal forhindre, at især ældre medicinske patienter kommer til at ligge på hospitalsgangene, når hospitalernes almindelige kapacitetsgrænser er nået. Initiativet vil også betyde, at patienter, der egentligt er færdigbehandlede, men som optager nogle af de sengepladser, der mangler inden for f.eks. det medicinske område, kan blive sendt videre og frigive pladsen. 3

4 Kortere ventetid og behandlingsgaranti Alt for ofte stilles borgere, der har brug for sundhedsydelser, i kø, selvom det at gå rundt med sygdom eller skader medfører stort ubehag både fysisk og psykisk, ligesom det dyrt for samfundet, hvis patienter bliver dårligere mens de venter og derfor mere behandlingskrævende, end hvis man satte rettidigt ind. Liberal Alliance arbejder for, at ventetiderne bliver markant kortere, hvad enten det er den ventetid, der er forbundet med at få en diagnose, den ventetid man oplever på akutafdelinger og skadestuer, eller den ventetid, der er på operationer. Liberal Alliance ønsker derfor blandt andet, at udrednings- og behandlingsgarantierne sikrer, at ingen behøver at vente mere end en måned på at blive udredt eller på at modtage behandling. For at nedbringe ventetiderne vil vi tage skridt, der sikrer en bedre udnyttelse af lægers, sygeplejerskers og andet sundhedspersonales tid. Forbedringspotentialet er stort: En undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd og Megafon viser, at de danske hospitalssygeplejersker spilder fire millioner timer årligt på unødvendige dokumentationsopgaver. Det svarer til ikke mindre end fuldtidsstillinger, der går med at dokumentere arbejdet i stedet for at udføre det. Der kan altså frigøres megen tid ved en ambitiøs afbureaukratisering og effektiviseringsindsats. Der er heldigvis masser af inspiration at hente andre steder i verden, når dét potentiale skal realiseres. Politikerne skal ikke detailstyre afbureaukratiseringen. Medarbejderne ved bedst, så de skal inddrages så meget som muligt. Det er f.eks. væsentligt, at sygeplejersker ved, hvor de skal gå hen med afbureaukratiseringsforslag, for at se resultater. Det er også væsentligt, at der er klare incitamenter, så deltagelse i effektiviseringsarbejdet bliver belønnet og kan betale sig. Og det er vigtigt, at de relevante ledelsesinstrumenter bliver taget i brug. Bent Christensen, der er tidligere direktør for Skånes Universitetssjukhus, mener f.eks., at indførelse af LEAN vil kunne frigøre op mod 15 mia. kr. i det danske sundhedsvæsen. Andre hospitaler har med succes arbejdet efter et princip om kun én boldberøring. Det vil sige, at ting så vidt muligt skulle færdiggøres af én person og hurtigst muligt uden at inddrage andre. Flere frie valg Det frie sygehusvalg kan ifølge Konkurrencestyrelsen bidrage til at øge konkurrencen i sundhedsvæsenet. Det skyldes, at det frie valg giver patienterne en mulighed for at stemme med 4

5 fødderne. Patienterne kan frit vælge det behandlingstilbud, som de selv synes er bedst. Retten bruges kun i begrænset omfang. Ifølge en opgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde ca. 87 procent af patienterne i 2006 kendskab til det frie sygehusvalg, og heraf oplyste kun ca. 46 procent af patienterne, at de selv havde valgt, hvilket hospital de skulle indlægges på. Der kan være mange forklaringer på det lave tal. En af dem kan være, at patienterne har manglet den nødvendige information. Derfor vil Liberal Alliance sikre, at der kommer mere information om kvaliteten på de forskellige hospitaler, og at man f.eks. på internettet kan hente detaljeret information om kvaliteten af behandlinger på forskellige offentlige og private hospitaler, ligesom man kan i England og USA. Vi vil også sikre, at den information man modtager om det frie sygehusvalg bliver forenklet i forhold til de ofte ret komplicerede breve, man modtager i dag. Det udvidede frie valg er også vigtigt i forhold til at styrke konkurrencen. Med indførelsen af den differentierede behandlingsgaranti er ventetiden på de offentlige hospitaler nu afhængig af en patients sygdom og arbejdsmarkedstilknytning. F.eks. får patienter med nogle typer sygdomme ret til at vælge behandling på private sygehuse efter en måned, mens patienter med andre sygdomme må vente to måneder. Liberal Alliance mener, at patienter skal have ret til at få påbegyndt en behandling inden for en måned, og at det i øvrigt bør sikres, at patienter, allerede fra de er visiteret til ambulant behandling, frit kan vælge at lade sig behandle på et privathospital eller på et offentligt hospital, så længe privathospitalerne lever op til aftalte pris- og kvalitetskrav. Det vil ligestille de patienter, der vælger at få indenlandsk behandling, med dem, der vælger at gøre brug af de regler, der gælder i forlængelse af EU s patientmobilitetsdirektiv. Bedre mulighed for behandling i udlandet Når borgernes liv og helbred står på spil, bør det ikke betyde noget, om det rette behandlingstilbud findes på et hospital i den anden ende af landet, eller om det er nødvendigt for patienten at rejse på tværs af landegrænser. På den baggrund er det Liberal Alliances vurdering, at EU s patientmobilitetsdirektiv, der trådte i kraft den 1. januar 2014, bygger på en sympatisk ambition, og vi glæder os over, at danskere med en henvisning i hånden kan få foretaget behandling i udlandet uanset hvad ventetiden måtte være i Danmark og efterfølgende få refunderet omkostningerne efter den offentlige takst. 5

6 Vi har dog noteret os, at det er et krav at udenlandsk behandling er den samme eller tilsvarende den, der tilbydes i Danmark, og der skal indhentes tilladelse fra regionerne, når behandlingen kræver indlæggelse i mindst en nat, eller når der er tale om specialiseret behandling. Derfor mener Liberal Alliance ikke, at patientmobilitetsdirektivet bringer os helt i mål. Frit-valgs-ordningen bør udvides, så det er ukompliceret for danske patienter at få finansieret behandling af kritisk sygdom på udenlandske hospitaler, når behovet opstår. F.eks. når der ikke ifølge Sundhedsstyrelsens tommelfingerregel er den fornødne ekspertise hos danske læger. Høj behandlingskvalitet kræver nemlig, at der er mindst 30 patienter til en højt specialiseret funktion og mindst 100 patienter inden for tilstødende områder. For at være på højde med udviklingen bør Danmark indgå samarbejdsaftaler med udenlandske læger om behandling af patienter med disse sjældne sygdomme. Mere rimelighed i tandplejen På trods af en lang række komplicerede tilskudsordninger, der giver store mængder tomt administrationsarbejde for tandlæger og embedsmænd, er der fortsat danskere, der rammes af alvorlige og uforskyldte tandulykker og -sygdomme, og som har dårligere muligheder for at blive behandlet, end borgere, der rammes af andre ulykker og sygdomme. Det er urimeligt, og derfor foreslår Liberal Alliance, at tandlægebehandling bliver gratis for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder, personer der lider af kroniske tandlidelser, og personer der er ramt af sygdom, som medfører tandproblemer, eller hvor behandlingen medfører tandproblemer. Garanti for hurtig genoptræning I en undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen fremgår det, at den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven for 32% af kommunerne er op til en uge. 47% af kommunerne har en ventetid på op til 2 uger, og i 11% af kommunerne er ventetiden på op til 3 uger. 1% af kommunerne har en ventetid på op til 4 uger, og 1% af kommunerne har en ventetid på op til 5 uger. Der er altså en tendens til, at genoptræningsforløb kommer sent i gang, med de store gener det giver patienterne. Liberal Alliance vil sikre, at patienter, der er klar til at gå i gang med genoptræningen, men som ikke er startet på det relevante forløb efter en uge, skal have mulighed for at vælge et andet tilbud. 6

7 Mere forskning og mere videre- og efteruddannelse Dygtige medarbejdere er både nu og i fremtiden sundhedsvæsenets væsentligste ressource. Derfor er det vigtigt, at sundhedspersonalet løbende har mulighed for at blive dygtigere, så alle de vigtigste internationalt anerkendte behandlinger som hovedregel tilbydes i Danmark. Det betyder, at sundhedsfaglige miljøer skal have bedre adgang til videre- og efteruddannelse og flere penge til forskning. Viljen og modet til at tænke nyt, udvikle sygehusene og lære af hinanden på tværs af afdelinger, enheder og lande skal være langt større end i dag. Denne udveksling af viden og ideer skal understøttes gennem økonomiske og driftsmæssige incitamenter, og den nye viden skal omsættes til et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Så vil effektiviseringer og driftsbesparelser også kunne bære en væsentlig del af den løbende finansiering af udgifterne til sundhedspersonalets videre- og efteruddannelse. Det er vigtigt, at læger sikres forskellige og fleksible former for forskerkarriereveje gennem hele karrieren. Det betyder blandt andet, at lægerne skal have værktøjer og kompetencer til at arbejde med kvalitetsudvikling allerede under medicinstudiet. Det betyder også, at man for at øge lægernes engagement med at udvikle, forbedre og implementere den faglige kvalitet bør sikre, at arbejdet er meriterende og indgår som en del af lægernes efter- og videreuddannelse. Endelig kan man forestille sig, at der oprettes et antal centers of excellence, hvor talenter samles i stærke, forskningsledede enheder. For at fremme forskning og efter- og videreuddannelse er det vigtigt at skabe bedre og hurtigere adgang til valide og opdaterede data. Der sker nemlig allerede nu en stor dataindsamling på både hospitaler, i den private sektor, i kommunerne og en række andre steder, og hvis denne dataindsamling skal føre til bedre og mere effektive behandlinger, og høj kvalitet og sikkerhed lige nu, er det vigtigt, at data i højere grad gøres tilgængelige. Man kan blandt andet forestille sig at etablere stærkere incitamenter for, at den enkelte forsker vælger at dele sine data, hvilket forudsætter, at den enkelte forsker i højere grad anerkendes for sin indsats. 7

8 ET MODERNE SUNDHEDSVÆSEN Et sundhedsvæsen i verdensklasse er naturligvis en stor post på budgettet, det er der ikke noget mærkeligt i. Det er imidlertid vigtigt, at vi tilstræber, at de mange penge, vi tilfører systemet, også gør størst mulig nytte. Alt for mange penge bliver i dag spildt på bureaukrati, ineffektive arbejdsprocesser og ringe incitamentsstrukturer. Liberal Alliance ønsker at reformere sundhedsvæsenet, så vi får bedre behandling ud af de midler, der i dag går til administration, dokumentation og forældede systemer og dårlige forløb. På den baggrund foreslår Liberal Alliance: Mere konkurrence Udenlandske erfaringer tyder ifølge Konkurrencestyrelsen på, at øget konkurrence mellem hospitalerne kan føre til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Liberal Alliance ønsker derfor at fremme den interne konkurrence i det offentlige sundhedsvæsen. Derfor vil vi samle de offentlige hospitaler i selvejende institutioner. Det vil medføre, at hospitalerne tager mere ansvar for økonomien og kvaliteten, og det vil være et skridt i retningen af at opdele regionernes rolle, så regionerne ikke både er sygehusejere og dem, der skal sørge for at sikre borgerne mest sundhed for pengene (dvs. indkøbere). Endelig vil det give mulighed for, at man lokalt, på det enkelte sygehus, kan afprøve ledelsesmodeller med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Der er ingen grund til at tro, at markedsmekanismen ikke også gør sig gældende i forhold til konkurrence mellem offentlige og private hospitaler. F.eks. viser en undersøgelse foretaget af Cepos, at privathospitalerne igennem udbudsaftaler med regionerne har foretaget behandlinger til gennemsnitligt 43 pct. af DRG-taksten. Det er umiddelbart under halv pris af, hvad behandlingerne blev afregnet til på de offentlige hospitaler. Beklageligvis har regeringen taget en række skridt, som f.eks. at trække patienterne tilbage i offentligt regi og indføre en differentieret behandlingsgaranti, som betyder, at privathospitalernes markedsandel har været faldende og i 2013 kun udgjorde 1,03 procent. 8

9 Der er god grund til at tro, at mere konkurrence på dette område vil give betydelige besparelser. F.eks. har vi noteret os, at praktiserende radiologer (speciallæger) ønsker at drive klinikker, hvor der tilbydes scanninger inden for både ydernummersystemet og på fuldt kommercielle vilkår, og hvor man vil oprette satellitpraksisser i yderområder, som kun består af røntgenudstyret og personalet, der skal betjene det. Billederne bliver sendt digitalt til en radiolog, der kan sidde hvor som helst i landet, og vedkommende kan give sin diagnose, som bliver sendt tilbage til satellitpraksissen og patienten. Taksterne for denne type røntgenundersøgelse er op til 49 pct. billigere hos de praktiserende læger end på sygehusene. Vi noterer os også, at beskrivelse af røntgenbilleder allerede i dag, i et vist omfang, finder sted fra udlandet. Liberal Alliance ønsker at fremme den sunde konkurrence mellem offentlige hospitaler og private hospitaler og klinikker. Det kan både ske ved, at flere patienter sendes videre gennem det udvidede frie sygehusvalg, og ved, at der laves flere udbud af regionale opgaver. F.eks. gennem outsourcing af hele serviceområdet på et sygehus altså rengøring, kost, transport, sikkerhed, teknik og administration, eller at der etableres samarbejde med privathospitaler, der driver afdelinger på offentlige sygehuse. Illustrativt kan det fremhæves, at et notat fra Cepos viser, at prisen på en standard MR-scanning udført offentligt er kr. Prisen på en tilsvarende scanning udført under udbud på privathospital er kr. (begge 2012-tal). Det koster altså godt 2,5 gange mere at få MR-scanninger udført på et offentligt hospital, og det til trods for, at der pt. er op til 30 ugers ventetid på scanninger på offentlige hospitaler, mens der blot er op til 3 ugers ventetid på privathospitaler. Det er dog værd at være opmærksom på, at der er visse forskelle i hospitalernes rammevilkår. Liberal Alliance ser gerne, at der etableres en egentlig udbudspligt på standardiserede behandlinger, så privathospitalerne og de offentlige hospitaler kappes om at levere behandlinger bedst og billigst. En sådan model bør overvåges af Konkurrencestyrelsen, som skal have mulighed for at udstede bøder, hvis udbudspligten ikke overholdes, eller hvis offentlige hospitaler sætter kunstigt lave priser for at vinde udbuddet. Det vil sikre, at skatteyderne får mest mulig sundhed for skattekronerne og dermed, at flest muligt kan få behandling for de tilgængelige ressourcer. 9

10 Privat overtagelse af provinshospitaler Som supplement til afgrænsede udbud og en udvidelse af det frie sygehusvalg, ønsker Liberal Alliance, at vi i Danmark lærer af Sverige, hvor man med stor succes har valgt at lade private drive et stort offentligt hospital med akutfunktion i Stockholm. Erfaringerne viser, at hospitalet blandt alle Stockholms hospitaler er bedst i klassen ift. de satte kvalitetsmål, at omkostningseffektiviteten er øget, og at medarbejdertilfredsheden er steget. Samtidig er det lykkedes hospitalet at reducere enhedsomkostningerne markant. Det betyder, at hospitalet kan behandle flere patienter årligt for de samme ressourcer. Liberal Alliance mener, at erfaringerne må inspirere, og vi noterer derfor med interesse, at Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker har foreslået, at privathospitaler overtager driften af to til tre provinshospitaler. Konkret kan man i en forsøgsordning starte med at lægge et hospital ud til private, og så kan flere komme til efterhånden, som man høster erfaringer. Effektiviseringskrav De faste økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner har år efter år indeholdt krav om en produktivitetsvækst på 2 procent, og de offentlige hospitaler har langt hen ad vejen opfyldt dette krav. Fra steg produktiviteten f.eks. med hele 5,6 procent. En del af produktivitetsvæksten har været affødt af et konkurrencepres fra privathospitalerne, men en del produktivitetsforbedringer er også fremkommet via ny teknologi, ændrede operationsmetoder, mere hensigtsmæssig planlægning og bedre arbejdstilrettelæggelse. Liberal Alliance ønsker, at arbejdet med produktiviteten i sundhedsvæsenet fortsættes. Øget effektivitet vil nemlig geare os til at modstå det demografiske pres, der vil melde sig i de kommende år og i øvrigt medvirke til at sikre en mere effektiv offentlig sektor, hvor vi får mere for pengene. Et effektivt rationaliseringsværktøj er at vise mere tillid til de fagprofessionelle. Kontrol og overbureaukratisering er desværre blevet alt for udbredt, og det stjæler tiden fra det vigtigste, nemlig patienterne. I dag står det temmelig skidt til på netop det område. En undersøgelse foretaget af Overlægeforeningen viser, at selvom overlægernes gennemsnitlige arbejdsuge er steget fra 44 timer i 2008 til 47 timer i 2014, er den arbejdstid, som bliver brugt på patientrelateret arbejde, faldet fra 67,1 pct. til 61,3 pct. i samme periode. 10

11 Et andet værktøj er at give hospitalsledelser det nødvendige frirum. Det betyder, vi skal kræve af de offentlige chefer, at de har styr på, hvad deres medarbejdere laver. Har de ikke det, skal de fyres. Det fungerer i det private erhvervsliv, og det vil naturligvis også fungere i det offentlige system. Selvfølgelig giver det bedre resultater at have kompetente ledelser, som står til ansvar for deres organisation, end at have usynlige ledelser, som gemmer sig bag regler, kontrol og evalueringer. Samtidig skal den politiske ledelse bakke de gode offentlige chefer op, og sikre at der indføres en flad og mere decentral ledelse på hospitalerne. På den måde ved ledelsen altid, hvad der sker på gulvet og kontrol, afrapportering og mange møder bliver overflødigt. Liberal Alliance støtter en øget målstyring på hospitalerne, men det er vigtigt, at de mål, der styres efter, er relevante det kan f.eks. være effekten af indsatser målt ved helbredelse, overlevelse, genoptræningseffekt eller genvundet funktionsniveau. Dermed undgår man, at medarbejdere ikke pakkes ind i ligegyldig afrapportering og irrelevante dokumentationssystemer. Nedlæggelse af regionerne Med kommunalreformen i 2007 blev der etableret fem regioner, som fik ansvaret for de danske sygehuse som vigtigste arbejdsopgave. Regionerne har dog aldrig haft det fulde ansvar for sundhedsområdet, for kommunerne varetager en lang række sundhedsmæssige opgaver, herunder genoptræning og forebyggelse, og staten varetager den overordnede styring, bl.a. fastsættelsen af de økonomiske rammer for sundhedsområdet og forskellige former for prioritering i forhold til sygehusbyggeri og behandlingstiltag. Med denne arbejdsfordeling er der stadig en treleddet struktur i den offentlige forvaltning på sundhedsområdet, selvom hovedformålet med strukturreformen var at effektivisere den offentlige sektor og mindske de administrative udgifter. Erfaringerne har vist, at det er blevet svært at placere det politiske ansvar for udviklingen, og der er tilsyneladende en del dobbeltadministration f.eks. opgaver, der behandles både i regionskontorerne og af de administrative stabe på sygehusene. Liberal Alliance foreslår derfor, at regionerne nedlægges, og at ansvaret for deres opgaver fordeles mellem staten og kommunerne. Konkret forestiller vi os, at der etableres en række selskaber eller selvejende institutioner, der får til opgave at varetage sygehusopgaverne. De skal have mulighed for at skabe profit og lave finansieringsaftaler med private aktører, og de skal referere til en statslig bestyrelse, der er sammensat 11

12 af personer med sundhedsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise. Desuden skal der etableres advisory boards til at følge op på selskabernes aktiviteter, kvalitet og uvildig behandlingskontrol. Hver selvejende institution kan dække flere sygehuse med blandt andet fælles administration og ledelse. Denne model vil, ud over at sikre, at regionerne kan afvikles på en god og ordentlig måde, betyde, at styringen af sundhedsvæsenet bliver afpolitiseret på det operationelle niveau. Garanti for høj datasikkerhed Som nævnt ovenfor er dataindsamling og deling vigtig for udvikling af bedre praksisser i sundhedsvæsenet. Men det er lige så vigtigt, at patienternes private forhold respekteres og beskyttes. Det betyder blandt andet, at patientdata skal anonymiseres inden de deles med uvedkomne. I det omfang man vil bruge sundhedsdata kommercielt er det også vigtigt at sikre sig, at ingen oplysninger kan henføres til bestemte patienter. En bedre praksissektor De privatpraktiserende læger løfter hver dag kæmpe opgaver i det danske sundhedssystem. Selvom kommunernes voksende rolle i leveringen af sundhedsydelser er en udfordring, som praktiserende lægehuse og måske også lægehuse, der vil arbejde på tværs af sektorer med f.eks. både lægehjælp og genoptræning kan være med til at løfte, er der en snigende tendens til, at lægerne behandles med mistillid. Liberal Alliance har tillid til de privatpraktiserende læger og ønsker derfor at forbedre deres forhold i det danske sundhedssystem. De rette økonomiske incitamenter bør, indenfor de eksisterende rammer, tillægges større betydning i aflønningen af både praktiserende læger og af speciallæger. Ordninger, som for eksempel det skrå indtægtsloft, sikrer ikke alle patienters bedste. I stedet bør de praktiserende læger og speciallæger aflønnes, så det altid kan betale sig at tage imod patienterne, og så de har en klar interesse i altid at holde deres patienter raske. Samtidig er det dog vigtigt at få gjort op med den incitamentsstruktur, der betyder, at læger altid har en interesse i at se patienter flere gange, da det udløser flere takster. I stedet kan man f.eks. forestille sig, at der i højere grad indføres forløbstakster (bundled payments), så der gives en samlet afregning for et patientforløb, som deles indbyrdes blandt de relevante behandlere. 12

13 Det planøkonomiske ydernummersystem, hvor der kun er et bestemt, aftalt antal alment praktiserende læger, et bestemt aftalt antal praktiserende speciallæger og et bestemt antal fysioterapeuter, som kan modtage sygesikringsbetalte undersøgelser og behandlinger, bør nedlægges, så enhver læge, der af Sundhedsstyrelsen er bedømt kvalificeret til arbejdet som alment praktiserende læge eller speciallæge, frit kan oprette en praksis alene eller i kompagniskab med andre og få sine undersøgelser og behandlinger af patienter betalt af sygesikringen. Det vil modvirke kødannelse og ventetid og fremme den fri konkurrence. Indførelse af en beskeden brugerbetaling I Danmark har vi i dag allerede brugerbetaling på mange offentlige ydelser som institutionspladser, tandlægebesøg og plejehjem. Liberal Alliance ønsker i lighed med Velfærdskommissionen, og i overensstemmelse med erfaringerne fra vores nabolande, at indføre en beskeden brugerbetaling i sundhedssystemet som supplement til skattefinansieringen, der fortsat skal være det bærende princip. Vi forestiller os, at der kan være en lille egenbetaling på f.eks. 130 kr. for besøg ved egen læge. Vi er også åbne for, at der kan være en beskeden brugerbetaling på lægevagten, ved besøg på skadestuen og på den mad, man indtager på hospitalerne. Sondemad og anden mad, der er en del af ens behandling, er selvfølgelig undtaget. I 2012 havde danskerne ca. 40 mio. kontakter til praktiserende læger. Det svarede til ca. 7 kontakter pr. person. I det omfang vores nordiske sundhedsvæsener kan sammenlignes, så havde nordmændene 5,1 kontakter, svenskerne 1,6 kontakter, og finnerne havde 4,5 kontakter. Brugerbetaling er altså ikke primært en finansieringskilde, men skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Derfor åbner Velfærdskommissionen også for, at brugerbetalingen betinges af forskellige sociale og økonomiske forhold. Det er forslag, Liberal Alliance gerne ser nærmere på. Liberalisering af apotekervæsenet Både Produktivitetskommissionen og Konkurrencerådet har gjort sig til talsmænd for, at apotekervæsenet liberaliseres. Deres anbefaling kan Liberal Alliance til fulde tilslutte sig, for det er bestemt på tide, at det forældede apoteksmonopol afskaffes, så vi får mere konkurrence på markedet. Det vil blandt andet betyde bedre service og øget tilgængelighed, og det er klart i forbrugernes 13

14 interesse at slippe for lange køer, snævre åbningstider og alt for store afstande mellem apotekerne. Liberal Alliance forestiller sig ikke, at der skal slækkes på de faglige krav til apotekspersonalet, og ansvaret for opbevaring og udlevering af receptpligtig medicin bør fortsat påhvile ansatte farmaceuter og farmakonomer. Vi vil dog gerne gøre op med forventningen om, at det kun er udpegede farmaceuter, der har mulighed for at etablere og drive apoteker. Vi glæder os over, at både Dansk Supermarked, Coop og Matas har vist interesse for at indrette apoteker i deres butikker. 14

15 Liberal Alliance Christiansborg 1240 København K liberalalliance.dk

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Nordisk gennemsnit for brugerbetaling til læge: ca. 120 kr.

Nordisk gennemsnit for brugerbetaling til læge: ca. 120 kr. Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 8. september 2011 Nordisk gennemsnit for brugerbetaling til læge: ca. 120 kr. I dette notat belyses niveauet for brugerbetaling på sundhedsydelser

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013 Region Midtjylland Høringssvar Sundhedsplan 2013 Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsplan 2013. Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND Venstres valgprogram til regionsvalget 2013 Morgendagens Region Sjælland At leve en meningsfyldt tilværelse med et sundt legeme og et rask sind står øverst på de fleste danskeres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - En samlet strategi for ambulant behandling Ambulante behandlingsformer kan være både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse.

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Fritvalgsmodeller på ældre- og sundhedsområdet. Oplæg v. Mia Amalie Holstein

Fritvalgsmodeller på ældre- og sundhedsområdet. Oplæg v. Mia Amalie Holstein Fritvalgsmodeller på ældre- og sundhedsområdet Oplæg v. Mia Amalie Holstein Introduktion OVERBLIK Frit valg og ældreområdet 1. Ikke-kommunale leverandørers markedsandel 2. Tyske erfaringer med voucherordninger

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. FOA Bornholm 3 oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. FOA Bornholm 3 oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen FOA Bornholm 3 oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere over

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere