Risikovurdering for Mandø Marathon Lørdag den 15. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering for Mandø Marathon Lørdag den 15. august 2015"

Transkript

1 Risikovurdering for Mandø Marathon Lørdag den 15. august 2015 RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.1

2 1.Indledning Ansvarligforrisikovurderingener: BeredskabsplanensendestilSyd ogsønderjyllandspoliti,sydvestjyskbrandvæsenogregion Syddanmark. 1.1.Forhistorie MandøMarathonblevafvikletførstegangden18.august2012ogafviklesi2015forfjerdeåri træk. Mandøforeningenerarrangørogarrangementetledesafenstyregruppebeståendeaf4persoS ner.understyregruppenerderformeretenrækkearbejdsgrupper,somtagersigafafgrænsede delopgaver. Ansvarligforsikkerhed:JesperJacobsen,Mandøforeningen Ansvarligforbevillingerogmusik:JesperJacobsen,Mandøforeningen Ansvarligforboderogfrivillige:Styregruppen AnsvarligforMarathonpladsen,rutenogmateriel:Styregruppen MandøMarathoneretmotionsløbmedfemdistancerS1hel,enhalvmarathon,enkvartmaraS thon,etbørneløbpå2,2kmsamtforførsteganget6kmløbhvorafhalvdelenløbeslangsden udvendigesideafdigetmodvest. MandøMarathonønskeratsættemotionogenoplevelsepåMandøifokusundermottoet MoS tion,marskogmennesker. Løbereogderespårørendesamtandreinteresseredeskalhaveenunikoplevelse. Derforventesialtmax.800løbere,menviforventeratderlørdag(afhængigafvejrSogvandforS hold)vilværeopmod2.500menneskerpåøen(inkl.hjælpere,løbereogtilskuere. 1.2.Fakta Antal Dato: Tidsplan: Max.800løberefordeltpå4distancer 15.august2014 Kl.08.00pladsenmedboderogevt.campingåbner Kl.10.30S13.00sendesløberneafsted Kl.16.00forventetdesidsteløbereatværeimål Kl.12.15og15.30overrækkespræmier Kl.19.00aftenfestenstartermedspisning,derefterlevendemusik RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.2

3 Kl.24.00slutterfesten Kl.19.00S23.30afholdesungdomsfesten 1.3Placering PåengræsmarkpåMandøByvejoverforMandøMøllepåetområdepågodt15.000m2medvej påtresidermedhenholdsvisgrøfteroghegn. Løberneløberafenrutepå10,5km.Langthovedpartenafrutenerpåasfalt,enmindredelpå grussogmarkvej. Dererpåruten3depoter,hvordererendepotansvarlig.Derplaceresendviderebaljermed vandmellemdepoterne. Ca.Den1kmsamtca.desidste2kmaf6kmturenløbespåmarathonruten.Demellemliggende ca.3kmløbespågræsstienlangsdenudvendige(vestlige)sideafdiget.dererikkemellemdepos terpå6kmruten. 2.Planlægningafsikkerhed StyregruppeneransvarligforalledetaljervedrørendedesikkerhedsmæssigeaspekterpåMaraS thonpladsen.hvertmedlemistyregruppenharegneansvarsområder,ogplanlægningogafklas ringafdisseforegårpåfastlagtemøderindenarrangementetsstart. ArrangementsansvarligJesperJacobsenstårforkontaktentilRibeBrandvæsenogsamaritterne. Arbejdsgruppensikrer,atalledepotansvarligeogfrivilligehjælpereerbekendtemedarrangeS mentetsbrandsogevakueringsinstruksogbrandmaterielletsplacering. Derafholdesinformationsmødefredagaftenforsamtligehjælpere,hvordisseforholdgennemS gås. OveNielsenfrastyregruppenhardeltagetiRibeBrandvæsensbrandkurser. DenteltansvarligevilværeJensHye. BrandSogevakueringsinstrukshængersynligtogtilgængeligtialletelteogboderpåMarathonS pladsen. Allefraarbejdsgruppenogtilstedeværendeelektrikerbærertændtmobil.Itelteogveddepoter hængerenkomplettelefonlistemednumretil1s1s2alarm/ribebrandvæsen,samaritter,styres gruppen,infosboden,elektrikerogøvrigeboderforassistance. Allefrivilligebærerensmarathontrøjer,dertydeligtmarkerer,atdeertilknyttetmarathonløbet somhjælpere,ogderforerpersoner,derkanhenteshjælpvedogspørgestilråds. Irisikosituationerfungererdefrivilligesomhjælpere,ogerinstrueretibrandmaterielletsplaceS RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.3

4 ringoganvendelsesamthvorledesevakueringafpladsenskalforegå. Arrangementsansvarligeransvarligforparkeringogindretningafplads herunderevt.sikkers hedshegnogkontakttilelektriker,derertilstedepåmarathonpladsenunderhelearrangemens tet. 3.Risikovurdering Følgendepunkterervurderet: Vurderingafpublikumogløbere herunderantal,sammensætningogforventetads færd Scenen Festteltetogungefestteltet Hoppeborg(traktor) Brandsikkerhed Fødevareroghygiejne Alkohologrusmidler Trafikogparkering Vagtpersonale Driftsjournal 3.1Vurderingafpublikumogløberea)publikum Maksimumpublikumsantalerca Områdeterstortogåbentiforholdtildeltagerantallet.Salgsboder,teltem.m.erplaceretså eventuelspredning/evakueringafpublikumkanforegåudenhindringer. DererderigeniårtruffetaftalemedRibeBrandvæsenomatstille2samarittertilrådighed. MåldepoteterbemandetmedtosygeplejerskermedbackupafSydvestjyskSygehus,afd.For akutmodtagelse(fam). SVSmedbringerakuttaskemedhjertestopmedicin(anvendesisamrådmedlægebil),div.forbinS dinger,bssmåling,satogbtsmålet,sutureringsmateriale,ditevacc.,druesukker,ivsudstyroget antalnaci+glukosevæsker. Dervilværesikretfripassageforudrykningskøretøjer. Områdetovervågesafmin.2ansvarligefrastyregruppen.Beggeeriførtmarathontrøjer. b)løbere Derforventesmax.ca.800løberefordeltpåhelmarathon,halvmaraton,kvartmarathon,6km samt2.2km. RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.4

5 Dervileftererfaringenfradeforegåendeårværeenklarovervægtafløbere,somkunløberhalvS ogkvartmarathon. LøbetforegårrundtpåMandødvs.gennembyen,pådenasfalteredebærmevejpådenindvenS digesideafdigetsamtpåca.3kmlangsdigetsudvendigesidemodvest.dererindhentettillas delsertilatløbepåsåveloffentligsomprivatvej/areal. Dervilpåselveløbsstrækningenværetobemandededepotermedhjælpere.Dererforsyningeri formafvæskeogfrugt. Hjælpereogsamarittererforsynetmedmobiltelefonerveddepoterne. Dereristart/målområdetogsåetdepotmedforsyningeraffrugtogvand.Dererenvandtil samtligeløbere,nårdekommerimål. Hverløberfårudleveretensvamp,derkandyppesivandbaljervedalledepoterogmellemdisse. DererenhjertestarterplaceretvedMandøBrug,MandøByvej1samtenhjertestarterplaceret påpspladsen.beggehjertestarterekanbrugestilbørnogvoksneogindstillesautomatiskoghar dansktaleinstruktion RegionSyddanmarkharlavetenakuthjælperordningsomflerepåøendeltageri. Derkankøreudrykningskøretøjerpåheleløbsstrækningen,ogderermindsttoindkørselsmuligS hedertilpladsen. Helikopterpladsenerplaceretca.8oomfrapladsen. 3.2Vurderingafkunstnere FredagaftenspillerFlemmingBevenseeitidsrummetfrakl.20S24. LørdagaftenspillerNiceOldBoysitidsrummetkl.20S Scener Dereropbyggetenscenepåca.3x3mifestteltet 3.3.1Scenespeak Derbliveropstilletenhøjtalervognhvorfraallevilbliveorienteretomkringmarathonløbet. Dervildesudenværeetinfoteltogettelthvorfraderydesførstehjælp Festteltet Deropstillesetfestteltpå9x30mfraRibeFestudlejning(godkendelseaftelt,Bilag4). Teltsceneneridetstoreøltelt,etteltmedudskænkningogopsattebordeogbænke. Sceneneropsatimodsatendeafbaren. FlugtvejeudarbejdesafRibeFestudlejningefterbordopstillingfraarbejdsgruppen.Flugtvejene RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.5

6 markeresvedskiltning. Antalpublikummeriteltetvilomdagenvariereafhængigafvejret. Teltansvarligerinstrueretiatevakuereteltet,samtnedtageekstrateltsidervedakuttesituatioS ner. Hankanunderhelefestivalenkontaktedetoansvarligeviamobil Ungeteltet Deropstillesetfestteltpå6x24m 3.4Brandsikkerhed Dervilværeopsatbrandslukkerepåpladsen.Devilværetydeligtmarkerede. Alleiarbejdsgruppenerbekendtgjortemedbrandslukningsudstyretsplaceringogerinstruereti betjeningafdette.allebærermobilogisamtligetelte/bodererderopsattelefonlister,såman hurtigtkantilkaldeassistancefrasydvestjyskbrandvæsen,samaritter,arrangementansvarlige, tekniskafdelingogøvrigetelte/boderforassistance. 3.5Fødevareroghygiejne. KaffeS/kageS,pølseSogølboderdrivesafMandøforeningensfrivillige. AftensmadfredagogfrokostlørdagleveresafMandøKro.Madenudleveresaffrivillige. AftensmadlørdagleveresafKlithusMandø.Madenudleveresaffrivillige. Toiletvognerengøresefterbehov.Badevognerengøres2gangeidøgnet.Ibeggevogneerder sæbedispensereogadgangtilrindendevand. 3.6Alkohologrusmidler Dertilladesingenformforrusmidlerpåpladsenudoverdeformerforalkohol,dersælgesiboS derpåpladsen.dersælgesnaturligvisikkealkoholtilungeunder18år.dersælgesnaturligvis hellerikkealkoholiungeteltet. Vedkonstateringafindsmuglingellerbrugafudefrakommenderusmidler,bortvisesvedkomS mendestraksogderforetagesevt.enanmeldelseafvedkommendetilpolitiet. Vedmistankeomindsmuglingellerbrugafudefrakommenderusmidler,forbeholdesderrettil bortvisningafvedkommendeogevt.anmeldelseafvedkommendetilpolitiet. 3.7Trafikogparkering DerermeddeltgodkendelseafEsbjergKommuneden8.februar2015(j.nr G01)tilafS viklingafløbet. DerermeddelttilladelseafPolitietdenxx.juni2015(3300S50163S00029S14)tilafviklingafløbet samtlejlighedstilladelsetiludskænkningdenxx.juni2015(3300s40135s0091s14). Derstillesetområdetilrådighedforparkeringnærpladsen.OmrådetmarkeresmedPSskilte.(Se RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.6

7 tegningoverpladsen) Dererfrivillige,hvisfunktiondeterat: skabepladstil,ateventuelleudrykningskøretøjerhurtigtogsikkertnårfrem(flagposter) regulerefærdseleniforholdtilløberne. viseudrykningskøretøjetpårettevej Viforventerdenstørstetrafikafpersonbilerlørdagfraca.8.00ogfremtilkl.14.00ogigenefter kl.18.00,dadererhøjvandelørdagca.kl Vagtpersonale Marathonpladsenovervågesafarbejdsgruppen. 3.9Driftsjournal Foratkontrolleresikkerhedenpåpladsen,erderudarbejdetendriftsjournal,derskaludfyldes indenarrangementetsstart. Driftsjournalenopbevarestilgængeligt,ogkanpåforlangendeforevisesbrandmyndigheden. 4.Samarittjenesten MarathonansvarligJesperJacobsenerkontaktpersonforsamarittjenesten. Samaritternevilværeplaceretvedinfoteltetsammenmedsygeplejerskerne. SygeplejerskernevilopholdesigpåMarathonpladseniettydeligtmarkerettelt. DerertruffetaftalemedSydvestjyskBrandvæsenomatstille2samarittertilrådighed.SamaritS ternemedbringerforbindsstoffer,2hjertestarteresamteniltkuffertogsinekommunikationsuds styr. FølgendeharfåetRisikovurderingentilsendttilorientering: RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.7

8 5.Bilagsliste OVERSIGTOVERSTYREGRUPPENSMEDLEMMEROGKONTAKTMULIGHEDER OVERSIGTOVERSAMARITTERE,SYGEPLEJERSKEROGLÆGELIGBACKUP PLANOVERPLADSENMEDOVERSIGTSPLANFORBRANDSLUKNINGSUDSTYR,MARKERINGAFAMBULANCEVEJ OGP_PLADS INDRETNINGAFFESTTELTET BRAND_OGEVAKUERINGSINSTRUKS GODKENDELSEAFTELT,GYLDIGTIL1.APRIL2016(FESTTELT) PLANOVERRUTERNE HVADVILAMKVAGTCENTRALENGERNEVIDENÅRDUMELDERENPATIENTVIA112 TILLADELSEFRAESBJERGKOMMUNETILAFVIKLINGAFMARATONLØB,8.FEBRUAR2015 TILLADELSEFRASYD_OGSØNDERJYLLANDSPOLITITILAFVIKLINGAFMARATONLØB,XX.JUNI2015 LEJLIGHEDSTILLADELSEFRASYD_OGSØNDERJYLLANDSPOLITI,XX.JUNI2015 KONTROLATTESTFORFORLYSTELSESAPPARAT,HBTRAKTORCLAAS1 FORSIKRINGSCERTIFIKAT,HOPPEBORG_TRAKTOR INSTRUKSTILSYGEPLEJERSKERNE DRIFTSJOURNALFORFORSAMLINGSTELTENE RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.8

9 Ove Nielsen Pladsen Birgit Pedersen Hjælpere Bilag1 Oversigtoverstyregruppensmedlemmerogkontaktmuligheder Navn Mobil Mail Ansvar Jesper Jacobsen Generelt Henrik Rehr Olsen Løbsafviklingen Oversigtsamarittereogsygeplejeskersamtlægeogkontaktmuligheder Samarittere Mobil Egon Grosen Thomas Laugesen Sygeplejersker Overordnet ansvarlig Christian Jørgensen Eva Lyngbye Mette Rahbek Lægelig backup RisikovurderingforMandøMarathon,15.august2015.9

10 Bilag2 OVERSIGTSPLANOVERPLADSEN: RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

11 Bilag3 RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

12 BRAND_OGEVAKUERINGSINSTRUKS Brandog Evakueringsinstruks 1. Tilkaldbrandvæsenet RING112 Oplys: Hvaderdersket Erdertilskadekomne hvormange Adressenogtelefonnummerderringesfra 2. Foretagvarslingafpersoneribrandtruedeafsnit 3. ForetagevakueringtilMarathonpladsenvedboderne 4. Iværksætrednings_ogslukningsarbejde,hvisdetermuligtogforsvarligt Hvisdetikkeermuligtatslukkebranden,forsøgsåatbegrænseden 5. Modtagbrandvæsenet oplys: Erdertilskadekomneellerpersonerderikkeerkommetisikkerhed Hvorbrænderdet Brandensomfang Hvoreradgangsvejene RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

13 Bilag4 Godkendelseafteltdug. RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

14 Ungetelt RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

15 RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

16 Kort over ruterne RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

17 Hvad%vil%AMK%Vagtcentralen%gerne%vide%når%du%melder%en%patient%via%112% Køn og ca. alder Hvad er der sket? Pludselig faldet om (bevidstløs) Er blevet ramt af en bil Har fået voldsomme smerter i brystet Andre eksempler Vejrtrækning? Er der normal vejrtrækning? Er der ingen vejrtrækning? Er der lyd på? Er den meget hurtig eller meget langsom? Kredsløb? Er der synlig blødning? Bleg, kølig, klamt svedende, puls? Bevidsthed? Vågen og klar? Uklar? Sløv? Ukontaktbar? Reagerer på smerte? Andet som kunne være relevant (fx) Diabetespatient Kendt med epilepsi KOL patient Er hjertepatient RisikovurderingforMandøMarathon,15.august

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person Introduktion Jeg har i længere tid gået og spekuleret over hvad dette egentlig vil sige; hvad vi mener når vi siger, at en person er normal

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt Mit kommunikationspas Jeg forstår meget, men ikke alt!! Min hørelse er normal Mit syn er normalt Jeg hedder Peter Bor ABC vej nr. 7 4000 Roskilde Tlf.: 12 234 578 Vi forstår bedst hinanden, hvis du...

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere