INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:"

Transkript

1 1. udgave 1. november 2014

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil 8. Opgaver 9. Prioritering ved snerydning 10. Anvendelse af kemikalier mv. 11. Vinterudstyr 12. Øvrige oplysninger Bilag: A. Sneprofiler B. Snerydning forplads Nord/Øst C. Snerydning forplads Nord/Øst Plan B D. Vejledende oversigtsplan vedr. deponering af sne i forpladsområde Nord Benyttede forkortelser: AIS Aeronautical Information Service AMS Aerospace Material Specifications BOR CPH Brand- og redningstjeneste CAS Chemical Abstracts Service CDM Collaborative Decision-Making CPH Københavns Lufthavne A/S DMI Danmarks Meteorologiske Institut EASA European Aviation Safety Agency ETG CPH El-Teknisk Gruppe ICAO International Civil Aviation Organisation ILS Instrument Landing System MAR CPH Mark Service NOTAM Notice To Airmen OC CPH Operationscenter SAE Society of Automotive Engineers SNOWTAM Snow Notice to Airmen SUP Naviair/Supervisor TMC Naviair/Technical Management Center TRO CPH Airside Safety TVC CPH Teknisk Vagtcentral VLC CPH Vagthavende Lufthavnschef

3 3 1. Gyldighed Den lokale sneplan for Københavns Lufthavn refererer til den generelle danske sneplan i afsnit AD1.2 i AIP Danmark. Den lokale sneplan revideres efter behov, dog minimum 1 gang årligt (pr. 1. november). Hver ny revision erstatter alle tidligere udgaver. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af hver side. 2. Ansvar & myndighed Trafikchefen har det daglige ansvar og Flyvepladschefen det overordnede ansvar for den operative drift af Københavns Lufthavn, herunder at påse, at alle implicerede parter (operatører, handlingsselskaber, service providers, CPH-afdelinger m.fl.) har truffet de nødvendige foranstaltninger til at bidrage til, at lufthavnen i videst mulige omfang kan holdes åben og operationel under vinterforhold. Flyvepladschefen kan endvidere pålægge de implicerede parter at medvirke til opretholdelsen af den i AIP Danmark beskrevne vintertjeneste i Københavns Lufthavn (se pkt. 3). Mens vintertjenesten pågår, er CPHs Snefoged højeste myndighed i lufthavnen hvad angår snerydnings- og isbekæmpelse på området. I samråd med CPHs Vagthavende Lufthavnschef (VLC) kan Snefogeden således træffe afgørelse om ændret prioriteringsrækkefølge for snerydningen samt om eventuel lukning af vitale dele af lufthavnen. Under kritiske forhold vil Snefogeden efter aftale med Rampetårnet kunne inddrage særlige arealer, fx standpladser, til midlertidig deponering af grej m.m., mens der foretages snerydning rundt om i forpladsområdet. Sådanne arealer skal rømmes igen, så snart Snefogeden giver besked herom. I tilfælde af forventede større snefald sørger Snefogeden for, at medlemmerne i lufthavnens Snerydningsudvalg briefes om vejrsituationen. Snefogeden kan også vælge, at holde (telefon)møde med Snerydningsudvalget for at aftale de praktiske forholdsregler. OC sørger for indkaldelsen, efter aftale med Snefogeden eller VLC. Lufthavnens Snerydningsudvalg: CPHs Snefoged/Vagthavende i MAR s kommandocentral CPHs vagthavende i Rampetårnet (kl ) CPHs vagthavende supervisor i OC CPHs Trafikchef, alternativt VLC uden for kontortid. CPHs Vagthavende Indsatsleder. kontaktes via OC Naviair (APRON) (TOWER) SAS/OP SGH/KO CFS Copenhagen Flight Services / Aviator & Airline Support Executive ApS (Executive & GA-trafik) DHL/OPS Move A Jet Jettime/OP (vælg 1 ) Thomas Cook Airlines/OP NB! DMI s vagthavende meteorolog ( ), Naviair/SUP ( ) og vagthavende i TVC ( ) kan formelt set også betragtes som medlemmer af lufthavnens Snerydningsudvalg, men indkaldes ikke til eventuelle møder i udvalget.

4 4 Det forudsættes, at alle implicerede funktioner/enheder er døgnbemandede eller, alternativt, at der etableres tilkaldevagt, når der varsles vinterforhold. Tilkaldevagtens telefon må ikke være viderestillet til en telefonsvarer. 3. Vintertjeneste Vintertjenesten i Københavns Lufthavn træder i funktion, når den rekvireres eller når vinterforhold varsles. Vintertjeneste indebærer: inspektion og rapportering af sne- og isforekomster, måling af bremsevirkning, formidling af oplysninger til brug ved udsendelse af NOTAM/SNOWTAM, samt iværksættelse og koordinering af snerydning og isbekæmpelse på lufthavnens områder. Vintertjenesten er i kraft så længe vinterforhold råder, hvilket vil sige: så længe is, sne eller snesjap forekommer, så længe der anvendes optøningsmidler eller grusning. For oplysning om aktuel status samt eventuelt forventede ændringer heraf kan CPHs Snefoged kontaktes. 4. Varsling om vinterforhold Mark Service holder sig i vinterperioden løbende orienteret om vejrsituationen. Dels gennem DMI og dels via eget varslingsudstyr. DMI giver normalt varsel til Mark Service 2-3 timer før der opstår sådanne vejrsituationer, som skønnes at nødvendiggøre iværksættelse af vintertjenesten. DMI vurderer løbende, om de foreliggende oplysninger i VejVejr (glatførevarslingsystemet) giver et retvisende billede af den forventede vejrudvikling, og kontakter Mark Service senest kl alle ugens dage for en opdateret vejrbriefing, hvis nødvendigt. Hvis der i tilfælde af tilkald af ekstra rydningspersonale opstår behov for at bemande Maglebylillevagten uden for normal åbningstid (kl , weekends/helligdage dog kl ), kontakter Mark Service OC herom. Ved varsling af særlig kritiske vinterforhold, som forventes at give driftsmæssige problemer, skal Mark Service underrette Snerydningsudvalgets medlemmer via OC. Ved varsel om ekstreme vejrforhold vil handlerne blive orienteret ved særligt møde hos CPH. Ad hoc vejrvarsling via SMS: Herudover tilbyder Mark Service mulighed for vejrvarsling pr. SMS. Via CPHs Winter Service vejrvarsling pr. SMS kan brugerne få oplyst, når Mark Service forventer forhøjelse af vinterberedskabet, som gør det nødvendigt ekstraordinært at indkalde ekstra mandskab. Tilmelding til denne SMS-ordning sker ved kontakt pr. mail til Trafikchefen. BEMÆRK: Eftersom SMS-systemet indimellem kan være upålideligt, skal det understreges, at brugerne stadig selv har ansvaret for at følge med i vejrudviklingen og -udsigterne.

5 5 5. Rekvirering af vintertjeneste Vintertjeneste rekvireres hos Vagthavende i Mark Service s kommandocentral Hvis det ikke er muligt at få forbindelse til Mark Service*, kaldes i stedet TVC *) I dele af lufthavnens yderområder kan modtageforholdene for mobiltelefon- og mobilradiosignaler ofte være væsentlig forringede. 6. Vintertjenestens udførelse Mark Service og TOWER aftaler indbyrdes, når inspektion og måling samt iværksættelse af vinterforanstaltninger i manøvreområdet er nødvendigt. I snefald og slud vil Mark Service normalt aftale med TOWER, hvis Bane 12/30 ikke bør bruges til taxiing, før banen er ryddet. Herved undgås frosne spor og kamme, som erfaringsvis kan være meget vanskelige at fjerne. Bremsevirkning måles med SAAB Friction Tester med højtryksmålehjul (SFH). Måleudstyret er indstillet til fuld banelængde, og målingen kan derfor ikke afbrydes når den er påbegyndt uden, at der må begyndes helt forfra. Bane 04R/22L og bane 04L/22R kan umiddelbart ryddes i op til 55 meters bredde. Bane 12/30 kan kun ryddes i 45 meters bredde (= fuld banebredde) i en normal trafiksituation. Skuldrene på bane 12/30 vil typisk først blive ryddet om natten, efter vejrforholdene er bedret, eller når der i øvrigt er tid til det. Rydningen fortsættes indtil al is er fjernet fra banerne. Efter snerydning inspicerer ETG lysene på pågældende bane, før den meldes klar til brug af ETG. Snefogeden aftaler med Naviair/APRON og Rampetårnet, når inspektion, måling og iværksættelse af snerydning i forpladsområdet er nødvendig. Tilrettelæggelsen af rækkefølgen for snerydning på standpladser foregår normalt ved koordinering mellem Snefogeden og ovennævnte. Eventuelle ønsker herom rettes til Rampetårnet, hvorfra de vil blive videreformidlet til Snefogeden. Se bilag B og C (typisk opdeling ved mindre snefald) for sektionsopdeling af forplads Nord og Apron East. Oplagringsområder for sne i forpladsområdet aftales mellem Rampetårnet og Mark Service. Oplagring af sne må ikke ske på deicerplatformene. Se bilag D for vejledende plan over deponering af sne på forplads Nord. Kommunikation på FM Kanal 3 varetages af Naviair/APRON. Alle handlingsselskaber og flyselskaber skal træffe foranstaltninger til at kunne tilkalde eller have det fornødne mandskab på vagt om natten til oprydning, flybugsering m.m., når vejrforholdene kræver dette. Hvis dette ikke er muligt, gives straks besked herom til Rampetårnet. Endvidere skal handlingsselskaberne sørge for at rydde op på standpladserne således, at der ikke henligger kabler, stopklodser eller tipcones på forpladsen, som kan ødelægge snerydningskøretøjerne. Stopklodser og tipcones deponeres på teknikøerne (ved standpladstavlen) eller på de reoler, der er opsat rundt om på standpladserne.

6 6 7. Sneprofil På arealer langs baner, rulleveje eller forpladser skal højden af snedriver reduceres således, at vingemonterede flymotorer kan passere frit henover uden risiko for indsugning af fremmedlegemer herunder sne og is. Tilstedeværelsen af kritiske snevolde rapporteres i SNOWTAM, hvis sneprofilerne gennembrydes, i henhold til den generelle sneplan i AIP Danmark. Se benyttede sneprofiler under Bilag A. 8. Opgaver Funktion/enhed Opgaver/funktioner Handlingsselskaber og flyselskaber Handleren har ansvar for flytning af fly og grej forud for snerydning på standpladsen i koordinering med Snefogeden og Standpladsdisponeringen. Handleren skal give besked til Standpladsdisponeringen, hvis et parkeret fly ikke kan flyttes. Flyselskaber uden egne mekanikere på vagt i lufthavnen forventes (under længere groundstop m.v.), at træffe aftale med et handlingsselskab eller tredjepart om flytning af et parkeret fly med henblik på snerydning af standpladsen. Hvis der ikke foreligger sådan aftale, kan Standpladsdisponeringen vælge fast at fjernparkere flyet under groundstop. SGH, Aviator og CFS forventes at udpege en koordinator i vedvarende snesituationer, som har kontakten med CPH og forestår flytning af grej, fly, oprydning, opsyn samt andre praktiske gøremål på forpladsen. Fejning af evt. sne i brohovederne. Advisering af TVC, hvis nødtrapper til brug ifm. flyafgang er dækket af is og sne. Advisering af Mark Service, hvis der er specielt behov for snerydning foran parkerede fly der ikke umiddelbart kan flyttes samt grejparkeringsarealer og bagagesluser. Udarbejdelse af egne interne instrukser for snesituationer. NB! Hvis fly eller handlingsgrej ikke flyttes trods henstilling herom, kan standpladsen ikke rengøres tilstrækkelig effektivt til at forhindre efterfølgende isbelægninger ej heller vil standpladsen kunne forventes ryddet inde næste flyankomst! CPHs Snefoged Ved vagtens start kontakt til Standpladsdisponeringen med besked om vagthavende teamleder samt relevante kontakttelefonnumre. Aftale med Standpladsdisponeringen hvilken fingerside eller række af standpladser, der ønskes ryddet for sne, hvorefter der gives besked til Mark Service s snerydningshold. Aftale med Standpladsdisponeringen hvilke standpladser, der skal kunne benyttes til natparkering af fly. Dette skal ske så tidligt som muligt! Aftale med Standpladsdisponeringen om udlån af standpladser til midlertidigt grejopstilling under snerydning på Apron East. Aftale med Naviair hvordan prioritetsrækkefølgen for snerydning i manøvreområdet skal være, dvs. hvilken bane og hvilke frakørsler, der skal ryddes hvornår osv. samt advisere TOWER ved ændring af prioriteringsrækkefølgen.

7 7 Funktion/enhed Opgaver/funktioner CPH/Mark Service Udførelse af vintertjeneste på airside og landside. Formelt ansvar over for Flyvepladschefen, det daglige ansvar påhviler CPHs Snefoged. Inspektion af baners, rullevejes, forpladsers og flyskiltes tilstand under vinterforhold. Løbende rapportering til TOWER om aktuel tilstand, og ved anvendelse af kemikalier desuden til TVC én gang i døgnet. Rapportering til Briefing om baners, rullevejes og forpladsers tilstand med højst 24 timers interval så længe vinterforhold råder. Hver dags første melding gives senest kl Er forholdene uændrede, foretages ikke ny måling, og TOWER adviseres herom. Er forholdene ændrede, afgives ny melding til Briefing. Når vinterforhold ophører, afgives slutmelding. Anvendelse af kemikalier noteres i SNOWTAM, som automatisk sendes til Briefing og til TOWER. Kopi af udsendte SNOWTAMs sendes til Naviair/SUP til info. Banernes tilstand noteres i MOTNE-rubrikken, som sendes til CPH/METOBS, så længe vinterforhold råder. Herefter afgives slutmelding. Varsling af Snerydningsudvalgets medlemmer via OC ved forventede kritiske vinterforhold. Klarmelding til Naviair/APRON, FM Kanal 3 når der er foretaget rydning på standpladser. Ekstraordinær snerydning og renholdning af rulleveje og udpegede parkeringsområder for fly i Sydområdet efter særlig anmodning herom fra Rampetårnet, fx i tilfælde af specialparkering af fly. Kontakt til TVC ved behov for tilkald af elvagten (min. 1½ times varsel). Naviair TOWER: koordinering med Mark Service vedrørende udførelse af snerydning og isbekæmpelse m.v. i manøvreområdet. TOWER: rekvirering af ad hoc rydning i manøvreområdet, fx efter meldinger fra piloter. TOWER: videregivelse af information til de flyvende om aktuel rydningsstatus på baner og rulleveje, dels via radio og dels via ATIS. For at begrænse ATIS-meldingens længde vil det kun være værdierne for den dårligste af de ryddede rulleveje i relation til bane i brug der anvendes til at oplyse om rullevejssystemets generelle operative tilstand. SUP: ved de daglige CDM-briefinger information til de øvrige parter om vinterforholdenes indvirkning på flytrafikken i/omkring lufthavnen. APRON: forestå koordinering mellem Mark Service, Rampetårnet og handlerne ved vinterforhold, der influerer på flytrafikken på forpladserne, samt viderebringe klarmelding til Rampetårnet om rydning af standpladser. TMC: kontakt til Mark Service, hvis snerydning omkring ILS- og meteorologiske anlæg er påkrævet. TMC: drift og vedligehold på ILS- og meteorologiske anlæg (RVR-målere, skyhøjdemålere m.fl.), TMC: rekvirering af NOTAM, hvis anlæggenes status ændres. AIS Briefing (Naviair) Kontinuerlig rundsendelse af oplysninger om sne- og isforekomster via AFTN netværket til øvrige lufthavne, bl.a. på grundlag af de modtagne SNOWTAM-meldinger fra Mark Service. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Kontinuerlig rundsendelse af vejroplysninger og udsigter via de meteorologiske netværk. Opdateret vejrbriefing til Mark Service senest kl , hvis de foreliggende informationer i VejVejr ikke giver et retvisende billede af den kommende vejrudvikling. I øvrigt løbende briefings af Marktjenesten efter behov. (Fortsætter næste side) Ved varsling om Ekstremt vejr kan DMI iværksætte telefonkonference(r) efter behov.

8 8 Funktion/enhed Opgaver/funktioner Danmarks Meteorologiske Varsling om vejrforhold, der medfører iværksættelse af vintertjeneste. Institut (DMI) - fortsat Levering af glatføredata til Mark Service. El-Teknisk Gruppe (ETG) Inspektion af baneudstyr og landingshjælpemidler (kant-, centerlinie-, indflyvnings-, sætningszone- og baneendelys, stopbarrer, PAPI m.v), og rekvirering af udsendelse af NOTAM, hvis anlæggene ikke er operative. Bemanding af vogn til banelysinspektion ifm. snerydning. Reparering af de skader/manglende lys, som konstateres ifm. baneinspektionerne. Kan rekvirerer snerydning ved PAPI-anlæg og foran flyskilte mv. hos Mark Service Opsyn med skader på banelys m.m. i forbindelse med snerydning samt underrette TOWER om fx nedsat eller manglende synbarhed af lysene. Udbedring af skader samt hvis relevant via TVC, at foranledige NOTAM udsendt om fejl på banelys mv. Rampetårnet Rekvirering af vintertjeneste i forpladsområder. Airside Operations (TRX) i CPH/Trafikafdelingen Kontakt til følgende ved behov for flytning af grej m.m.: SGH/KO: Duty Manager Aviator: / CFS / DHL/OPS: / Spirit: Information til Naviair/APRON om prioriteringsrækkefølgen for snerydning på forpladser/standpladser Opdatering af STAFF side om bl.a. anvendelse af kemikalier samt deicing, ventetider, kø mm. Kontakt til Snefogeden ved behov for at ændre prioriteringsrækkefølge samt behov for at få ryddet nødtrapper for is og sne ifm. flyafgange. Midlertidig lukning af specifikke standpladser til deponering af sne koordineres med Snefogeden og vagthavende teamleder i MAR. Melding til handlingsselskaberne, hvis der er behov for at få flyttet grej og /eller fly*) på standpladserne. CPH/METOBS (TRX) CPH/Trafikafdelingen TRO CPH/Vagthavende Lufthavnschef (VLC) CPH/Operationscentret (OC) (Fortsætter næste side) *) NB! Hvis det viser sig umuligt at flytte et parkeret fly, skal handlingsselskabet straks advisere Standpladsdisponeringen herom! Vejrobservationstjeneste (METOBS) modtager oplysninger fra Mark Service om banernes tilstand som tilføjes på METAR, så længe der rapporteres herom. I tidsrummet mandag-fredag kl : Udsendelse af NOTAM, hvis vitale dele af lufthavnen forventes lukket i mere end ca. 1 time. Mandag-fredag kl samt lørdag, søndag og helligdage H24: Udsendelse af NOTAM, hvis vitale dele af lufthavnen forventes lukket i mere end ca. 1 time (VLC modtager information herom fra Snefogeden via OC). Advisering af VLC om statusmeldinger modtaget fra Mark Service samt når der er behov for udsendelse af operative NOTAMs. Varsling eller indkaldelse af Snerydningsudvalget på opfordring af Snefogeden eller VLC. Designering af personale til bemanding af Maglebylillevagten ved akut tilkald af rydningsmandskab uden for den normale åbningstid (efter anmodning herom fra Mark Service).

9 9 Funktion/enhed Opgaver/funktioner CPH/Operationscentret (OC) - fortsat CPH/Teknisk Vagtcentral (TVC) CPH/Brand og Redning (BOR) Sikring af, at Mark Service s snerydningskolonne får hurtig adgang til CSRA/SRA i akutte kritiske vejrsituationer fx isslag hvor hurtig indsats er påkrævet. Designering af personale til screening af snerydningskolonne ved TWY F1 (efter anmodning fra Mark Service). Advisering af Standpladsdisponeringen, hvis Mark Service anvender kemikalier til sne-/isbekæmpelse på forpladsen. Orientering af TVC, hvis Snerydningsudvalget har været indkaldt. Videregivelse af fejlmeldinger til Mark Service, fx når passagerbroer ikke kan manøvrere pga. sne/is på forpladsen. Varsling af CPHs håndværkere samt OC hvis Mark Service anvender kemikalier til sne-/isbekæmpelse på forpladsen. Tilkaldelse af elektriker/tekniker (ETG) til reparation ved melding om fejl/skader /manglende lys m.v. Sikring af, i tilfælde af varslede kritiske vejrsituationer, at de nødvendige CPH-teknikere kan tilkaldes. Advisering af Mark Service om ønsker fra lufthavnens brugere/handlingsselskaber om snerydning. Tilkald af elvagt, hvis Mark Service har rekvireret dette (1½ times varsel). Hjælpe fastkørte køretøjer fri.

10 10 9. Prioritering ved snerydning 1. prioritet Den primære bane og de deicerplatforme, som forventes i brug med dertil hørende ventepositioner og rulleveje. Adgangsvej for deicervogne mellem tankanlæg og platforme. Stopbarrer. Adgangsvej fra brandstationer til banesystemet, herunder Sandumsvej. Standpladser (incl. bus- og ikke-brobetjente standpladser), forpladsrulleveje samt øvrige arealer hvor passagerer færdes på forpladsen. NOTE 1. Rækkefølgen for rydning på standpladser aftales mellem Snefogeden og Standpladsdisponeringen, og koordineres herudover løbende med Naviair/APRON under udførelsen. NOTE 2. På Apron East vil rydningen blive tilrettelagt ud fra de foreliggende aktuelle trafikinformationer. Operationsarealet på hver standplads der kræves ryddet og rengjort, for at flyet og pushbacktraktoren kan manøvrere, og handling kan udføres forsvarligt. 2. prioritet Den sekundære bane med dertil hørende ventepositioner og rulleveje. Adgangsvej til opsamlingstanke ved Deicing Platform A og B/V. Effektive standpladser (gangareal for passagerer til og fra flyets bagdør). 3. prioritet Tredje bane. Resterende rulleveje. Sekundære forpladser og serviceområder. Øvrige gangarealer. NOTE 1. Snefogeden kan efter behov vælge at overflytte banefejemaskiner midlertidigt til rydning af forpladsrulleveje m.v., før 2. prioritet iværksættes. NOTE 2. Rengøring af nødtrapper foretages efter behov, men udførelsen heraf vil altid blive prioriteret efter de øvrige opgaver i denne gruppe. Indtil rydningsholdet når frem kan det tilstedeværende handlingspersonale i givet fald selv afhjælpe situationen ved at gøre brug af de opstillede gule beholdere med kvartssand, jf. pkt. 11. NOTE 3. Rydning af Terminal- og fingervejene udføres, når dette kan indpasses i de øvrige rydningsopgaver. Dog kan Mark Service altid tilkaldes til akut hjælp. NOTE 4. Med henblik på at opretholde bane- & rullevejssystemer operative kan der i akutte tilfælde ryddes en adgangsvej til den relevante banestation. Da der er tale om en udrykningssituation, vil dette kun ske efter anmodning fra ETG. NOTE 5. Snefogeden kan efter behov og i koordinering med Naviair og/eller Standpladsdisponeringen vælge midlertidigt at flytte en specifik rydningsopgave fra en prioritet til en anden. 10. Anvendelse af kemikalier m.v. Der anvendes formiat-baserede optøningsmidler ved bekæmpelsen af sne- og isbelægninger på baner og rulleveje. Det drejer sig om: Aviform L50, et kaliumformiat-produkt i væskeform, som anvendes til afisning af baner, rulleveje og forpladser samt til befugtning af granulat. CAS-nr Følger den internationale standard SAE AMS 1435A*. Aviform S Solid, et natriumformiat-produkt i granulatform, som anvendes til afisning af baner og rulleveje, og som befugtes med Aviform L50. CAS-nr følger den internationale standard SAE AMS 1431B. *) Til orientering er der i CPHs nuværende praksis for anvendelse af Aviform L50 taget højde for den potentielle risiko for reduktion af holdover-tiden for antiisningsmidler til fly ved blanding med baneafisningsmidler, jf. EASA Safety Bulletin No R1 af

11 11 Desuden kan anvendes: Kvartssand: De gule beholdere med sand, som er opsat rundt om i forpladsområdet, kan benyttes af alle. I henhold til den nationale sneplan i AIP Danmark, AD1.2, pkt , må sandets kornstørrelse ikke overstige 3,5 mm. Almindeligt vejsalt (natriumklorid): Vejsalt benyttes endnu enkelte steder i lufthavnen, der ligger isoleret eller er tilstrækkeligt afskærmet i forhold til flytrafikerede områder. NB! Vejsalt må ikke benyttes på tjenesteveje eller åbne arealer, der er placeret tættere end 50 meter fra kanten af flytrafikerede strækninger, og hvorfra der er oplagt risiko for, at den kørende trafik kan slæbe saltpartikler med ud på standpladser, rulleveje eller baner. 11. Vinterudstyr Til kørsel på udendørs-arealer på airside er det tilladt at anvende pigdæk eller snekæder på almindelige personbiler samt rampetraktorer. På grund af risikoen for skader på centerlinjelysarmaturer o.lign. er det ikke tilladt at anvende pigdæk eller snekæder på pushback- eller bugsertraktorer. Handlingsselskaberne skal før vintersæsonen tjekke, at alle relevante køretøjer og handlingsudstyr kan anvendes i den daglige trafik under normale vinterforhold. Handlingsselskaberne bør sikre sig, at alt udstyr er forberedt til anvendelse under vinterforhold. 12. Øvrige oplysninger Udtømning af vand på forpladsen er forbudt når der er udendørs lufttemperaturer under +2 C. Handlingsselskaberne bedes endvidere sikre sig, at der ved påfyldning eller tømning af flyene ikke spildes vand på forpladsen som følge af defekt materiel eller uhensigtsmæssig praksis. I tilfælde af, at det er påkrævet iflg. vedligeholdelsesmanualerne at dræne eller lukke vand ud, fx for at undgå frostsprængning af rør eller tanke på flyene, skal der medbringes beholdere til opsamling af vandet. Overtrædelser af gældende bestemmelser behandles i henhold til Sanktionskataloget.

12 12 Sneprofiler Bilag A Nedenstående sneprofiler benyttes af Mark Service i forbindelse med m snerydning på baner og rulleveje. Mark Service foretager løbende måling af snedybden. For yderligere oplysninger herom henvises til kapitel 7 i ICAO Airport Services Manual Doc 9137 Part 2. Sneprofil bane Ændring: Profil for snerydning på baner med nedsænket lysarmaturer Sneprofil bane 04L-22R og bane 04R-22L Sneprofil rullevej Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

13 13 Snerydning forplads nord/øst Bilag B Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

14 14 Snerydning forplads nord/øst Plan B Bilag C Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

15 15 Vejledende oversigtsplan vedrørende deponering af sne i forpladsområde Nord Bilag D Ændring: Standplads D12 er slettet Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

16 Adresse Airside Safety (TRO) Lufthavnsboulevarden 6 Telefon Postboks 74 Webside Kastrup Udgiver Afdeling Dokument ejer Københavns Lufthavne A/S Trafikafdelingen TRO

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Udgave 2, 12. december 2008 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere