INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:"

Transkript

1 1. udgave 1. november 2014

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil 8. Opgaver 9. Prioritering ved snerydning 10. Anvendelse af kemikalier mv. 11. Vinterudstyr 12. Øvrige oplysninger Bilag: A. Sneprofiler B. Snerydning forplads Nord/Øst C. Snerydning forplads Nord/Øst Plan B D. Vejledende oversigtsplan vedr. deponering af sne i forpladsområde Nord Benyttede forkortelser: AIS Aeronautical Information Service AMS Aerospace Material Specifications BOR CPH Brand- og redningstjeneste CAS Chemical Abstracts Service CDM Collaborative Decision-Making CPH Københavns Lufthavne A/S DMI Danmarks Meteorologiske Institut EASA European Aviation Safety Agency ETG CPH El-Teknisk Gruppe ICAO International Civil Aviation Organisation ILS Instrument Landing System MAR CPH Mark Service NOTAM Notice To Airmen OC CPH Operationscenter SAE Society of Automotive Engineers SNOWTAM Snow Notice to Airmen SUP Naviair/Supervisor TMC Naviair/Technical Management Center TRO CPH Airside Safety TVC CPH Teknisk Vagtcentral VLC CPH Vagthavende Lufthavnschef

3 3 1. Gyldighed Den lokale sneplan for Københavns Lufthavn refererer til den generelle danske sneplan i afsnit AD1.2 i AIP Danmark. Den lokale sneplan revideres efter behov, dog minimum 1 gang årligt (pr. 1. november). Hver ny revision erstatter alle tidligere udgaver. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af hver side. 2. Ansvar & myndighed Trafikchefen har det daglige ansvar og Flyvepladschefen det overordnede ansvar for den operative drift af Københavns Lufthavn, herunder at påse, at alle implicerede parter (operatører, handlingsselskaber, service providers, CPH-afdelinger m.fl.) har truffet de nødvendige foranstaltninger til at bidrage til, at lufthavnen i videst mulige omfang kan holdes åben og operationel under vinterforhold. Flyvepladschefen kan endvidere pålægge de implicerede parter at medvirke til opretholdelsen af den i AIP Danmark beskrevne vintertjeneste i Københavns Lufthavn (se pkt. 3). Mens vintertjenesten pågår, er CPHs Snefoged højeste myndighed i lufthavnen hvad angår snerydnings- og isbekæmpelse på området. I samråd med CPHs Vagthavende Lufthavnschef (VLC) kan Snefogeden således træffe afgørelse om ændret prioriteringsrækkefølge for snerydningen samt om eventuel lukning af vitale dele af lufthavnen. Under kritiske forhold vil Snefogeden efter aftale med Rampetårnet kunne inddrage særlige arealer, fx standpladser, til midlertidig deponering af grej m.m., mens der foretages snerydning rundt om i forpladsområdet. Sådanne arealer skal rømmes igen, så snart Snefogeden giver besked herom. I tilfælde af forventede større snefald sørger Snefogeden for, at medlemmerne i lufthavnens Snerydningsudvalg briefes om vejrsituationen. Snefogeden kan også vælge, at holde (telefon)møde med Snerydningsudvalget for at aftale de praktiske forholdsregler. OC sørger for indkaldelsen, efter aftale med Snefogeden eller VLC. Lufthavnens Snerydningsudvalg: CPHs Snefoged/Vagthavende i MAR s kommandocentral CPHs vagthavende i Rampetårnet (kl ) CPHs vagthavende supervisor i OC CPHs Trafikchef, alternativt VLC uden for kontortid. CPHs Vagthavende Indsatsleder. kontaktes via OC Naviair (APRON) (TOWER) SAS/OP SGH/KO CFS Copenhagen Flight Services / Aviator & Airline Support Executive ApS (Executive & GA-trafik) DHL/OPS Move A Jet Jettime/OP (vælg 1 ) Thomas Cook Airlines/OP NB! DMI s vagthavende meteorolog ( ), Naviair/SUP ( ) og vagthavende i TVC ( ) kan formelt set også betragtes som medlemmer af lufthavnens Snerydningsudvalg, men indkaldes ikke til eventuelle møder i udvalget.

4 4 Det forudsættes, at alle implicerede funktioner/enheder er døgnbemandede eller, alternativt, at der etableres tilkaldevagt, når der varsles vinterforhold. Tilkaldevagtens telefon må ikke være viderestillet til en telefonsvarer. 3. Vintertjeneste Vintertjenesten i Københavns Lufthavn træder i funktion, når den rekvireres eller når vinterforhold varsles. Vintertjeneste indebærer: inspektion og rapportering af sne- og isforekomster, måling af bremsevirkning, formidling af oplysninger til brug ved udsendelse af NOTAM/SNOWTAM, samt iværksættelse og koordinering af snerydning og isbekæmpelse på lufthavnens områder. Vintertjenesten er i kraft så længe vinterforhold råder, hvilket vil sige: så længe is, sne eller snesjap forekommer, så længe der anvendes optøningsmidler eller grusning. For oplysning om aktuel status samt eventuelt forventede ændringer heraf kan CPHs Snefoged kontaktes. 4. Varsling om vinterforhold Mark Service holder sig i vinterperioden løbende orienteret om vejrsituationen. Dels gennem DMI og dels via eget varslingsudstyr. DMI giver normalt varsel til Mark Service 2-3 timer før der opstår sådanne vejrsituationer, som skønnes at nødvendiggøre iværksættelse af vintertjenesten. DMI vurderer løbende, om de foreliggende oplysninger i VejVejr (glatførevarslingsystemet) giver et retvisende billede af den forventede vejrudvikling, og kontakter Mark Service senest kl alle ugens dage for en opdateret vejrbriefing, hvis nødvendigt. Hvis der i tilfælde af tilkald af ekstra rydningspersonale opstår behov for at bemande Maglebylillevagten uden for normal åbningstid (kl , weekends/helligdage dog kl ), kontakter Mark Service OC herom. Ved varsling af særlig kritiske vinterforhold, som forventes at give driftsmæssige problemer, skal Mark Service underrette Snerydningsudvalgets medlemmer via OC. Ved varsel om ekstreme vejrforhold vil handlerne blive orienteret ved særligt møde hos CPH. Ad hoc vejrvarsling via SMS: Herudover tilbyder Mark Service mulighed for vejrvarsling pr. SMS. Via CPHs Winter Service vejrvarsling pr. SMS kan brugerne få oplyst, når Mark Service forventer forhøjelse af vinterberedskabet, som gør det nødvendigt ekstraordinært at indkalde ekstra mandskab. Tilmelding til denne SMS-ordning sker ved kontakt pr. mail til Trafikchefen. BEMÆRK: Eftersom SMS-systemet indimellem kan være upålideligt, skal det understreges, at brugerne stadig selv har ansvaret for at følge med i vejrudviklingen og -udsigterne.

5 5 5. Rekvirering af vintertjeneste Vintertjeneste rekvireres hos Vagthavende i Mark Service s kommandocentral Hvis det ikke er muligt at få forbindelse til Mark Service*, kaldes i stedet TVC *) I dele af lufthavnens yderområder kan modtageforholdene for mobiltelefon- og mobilradiosignaler ofte være væsentlig forringede. 6. Vintertjenestens udførelse Mark Service og TOWER aftaler indbyrdes, når inspektion og måling samt iværksættelse af vinterforanstaltninger i manøvreområdet er nødvendigt. I snefald og slud vil Mark Service normalt aftale med TOWER, hvis Bane 12/30 ikke bør bruges til taxiing, før banen er ryddet. Herved undgås frosne spor og kamme, som erfaringsvis kan være meget vanskelige at fjerne. Bremsevirkning måles med SAAB Friction Tester med højtryksmålehjul (SFH). Måleudstyret er indstillet til fuld banelængde, og målingen kan derfor ikke afbrydes når den er påbegyndt uden, at der må begyndes helt forfra. Bane 04R/22L og bane 04L/22R kan umiddelbart ryddes i op til 55 meters bredde. Bane 12/30 kan kun ryddes i 45 meters bredde (= fuld banebredde) i en normal trafiksituation. Skuldrene på bane 12/30 vil typisk først blive ryddet om natten, efter vejrforholdene er bedret, eller når der i øvrigt er tid til det. Rydningen fortsættes indtil al is er fjernet fra banerne. Efter snerydning inspicerer ETG lysene på pågældende bane, før den meldes klar til brug af ETG. Snefogeden aftaler med Naviair/APRON og Rampetårnet, når inspektion, måling og iværksættelse af snerydning i forpladsområdet er nødvendig. Tilrettelæggelsen af rækkefølgen for snerydning på standpladser foregår normalt ved koordinering mellem Snefogeden og ovennævnte. Eventuelle ønsker herom rettes til Rampetårnet, hvorfra de vil blive videreformidlet til Snefogeden. Se bilag B og C (typisk opdeling ved mindre snefald) for sektionsopdeling af forplads Nord og Apron East. Oplagringsområder for sne i forpladsområdet aftales mellem Rampetårnet og Mark Service. Oplagring af sne må ikke ske på deicerplatformene. Se bilag D for vejledende plan over deponering af sne på forplads Nord. Kommunikation på FM Kanal 3 varetages af Naviair/APRON. Alle handlingsselskaber og flyselskaber skal træffe foranstaltninger til at kunne tilkalde eller have det fornødne mandskab på vagt om natten til oprydning, flybugsering m.m., når vejrforholdene kræver dette. Hvis dette ikke er muligt, gives straks besked herom til Rampetårnet. Endvidere skal handlingsselskaberne sørge for at rydde op på standpladserne således, at der ikke henligger kabler, stopklodser eller tipcones på forpladsen, som kan ødelægge snerydningskøretøjerne. Stopklodser og tipcones deponeres på teknikøerne (ved standpladstavlen) eller på de reoler, der er opsat rundt om på standpladserne.

6 6 7. Sneprofil På arealer langs baner, rulleveje eller forpladser skal højden af snedriver reduceres således, at vingemonterede flymotorer kan passere frit henover uden risiko for indsugning af fremmedlegemer herunder sne og is. Tilstedeværelsen af kritiske snevolde rapporteres i SNOWTAM, hvis sneprofilerne gennembrydes, i henhold til den generelle sneplan i AIP Danmark. Se benyttede sneprofiler under Bilag A. 8. Opgaver Funktion/enhed Opgaver/funktioner Handlingsselskaber og flyselskaber Handleren har ansvar for flytning af fly og grej forud for snerydning på standpladsen i koordinering med Snefogeden og Standpladsdisponeringen. Handleren skal give besked til Standpladsdisponeringen, hvis et parkeret fly ikke kan flyttes. Flyselskaber uden egne mekanikere på vagt i lufthavnen forventes (under længere groundstop m.v.), at træffe aftale med et handlingsselskab eller tredjepart om flytning af et parkeret fly med henblik på snerydning af standpladsen. Hvis der ikke foreligger sådan aftale, kan Standpladsdisponeringen vælge fast at fjernparkere flyet under groundstop. SGH, Aviator og CFS forventes at udpege en koordinator i vedvarende snesituationer, som har kontakten med CPH og forestår flytning af grej, fly, oprydning, opsyn samt andre praktiske gøremål på forpladsen. Fejning af evt. sne i brohovederne. Advisering af TVC, hvis nødtrapper til brug ifm. flyafgang er dækket af is og sne. Advisering af Mark Service, hvis der er specielt behov for snerydning foran parkerede fly der ikke umiddelbart kan flyttes samt grejparkeringsarealer og bagagesluser. Udarbejdelse af egne interne instrukser for snesituationer. NB! Hvis fly eller handlingsgrej ikke flyttes trods henstilling herom, kan standpladsen ikke rengøres tilstrækkelig effektivt til at forhindre efterfølgende isbelægninger ej heller vil standpladsen kunne forventes ryddet inde næste flyankomst! CPHs Snefoged Ved vagtens start kontakt til Standpladsdisponeringen med besked om vagthavende teamleder samt relevante kontakttelefonnumre. Aftale med Standpladsdisponeringen hvilken fingerside eller række af standpladser, der ønskes ryddet for sne, hvorefter der gives besked til Mark Service s snerydningshold. Aftale med Standpladsdisponeringen hvilke standpladser, der skal kunne benyttes til natparkering af fly. Dette skal ske så tidligt som muligt! Aftale med Standpladsdisponeringen om udlån af standpladser til midlertidigt grejopstilling under snerydning på Apron East. Aftale med Naviair hvordan prioritetsrækkefølgen for snerydning i manøvreområdet skal være, dvs. hvilken bane og hvilke frakørsler, der skal ryddes hvornår osv. samt advisere TOWER ved ændring af prioriteringsrækkefølgen.

7 7 Funktion/enhed Opgaver/funktioner CPH/Mark Service Udførelse af vintertjeneste på airside og landside. Formelt ansvar over for Flyvepladschefen, det daglige ansvar påhviler CPHs Snefoged. Inspektion af baners, rullevejes, forpladsers og flyskiltes tilstand under vinterforhold. Løbende rapportering til TOWER om aktuel tilstand, og ved anvendelse af kemikalier desuden til TVC én gang i døgnet. Rapportering til Briefing om baners, rullevejes og forpladsers tilstand med højst 24 timers interval så længe vinterforhold råder. Hver dags første melding gives senest kl Er forholdene uændrede, foretages ikke ny måling, og TOWER adviseres herom. Er forholdene ændrede, afgives ny melding til Briefing. Når vinterforhold ophører, afgives slutmelding. Anvendelse af kemikalier noteres i SNOWTAM, som automatisk sendes til Briefing og til TOWER. Kopi af udsendte SNOWTAMs sendes til Naviair/SUP til info. Banernes tilstand noteres i MOTNE-rubrikken, som sendes til CPH/METOBS, så længe vinterforhold råder. Herefter afgives slutmelding. Varsling af Snerydningsudvalgets medlemmer via OC ved forventede kritiske vinterforhold. Klarmelding til Naviair/APRON, FM Kanal 3 når der er foretaget rydning på standpladser. Ekstraordinær snerydning og renholdning af rulleveje og udpegede parkeringsområder for fly i Sydområdet efter særlig anmodning herom fra Rampetårnet, fx i tilfælde af specialparkering af fly. Kontakt til TVC ved behov for tilkald af elvagten (min. 1½ times varsel). Naviair TOWER: koordinering med Mark Service vedrørende udførelse af snerydning og isbekæmpelse m.v. i manøvreområdet. TOWER: rekvirering af ad hoc rydning i manøvreområdet, fx efter meldinger fra piloter. TOWER: videregivelse af information til de flyvende om aktuel rydningsstatus på baner og rulleveje, dels via radio og dels via ATIS. For at begrænse ATIS-meldingens længde vil det kun være værdierne for den dårligste af de ryddede rulleveje i relation til bane i brug der anvendes til at oplyse om rullevejssystemets generelle operative tilstand. SUP: ved de daglige CDM-briefinger information til de øvrige parter om vinterforholdenes indvirkning på flytrafikken i/omkring lufthavnen. APRON: forestå koordinering mellem Mark Service, Rampetårnet og handlerne ved vinterforhold, der influerer på flytrafikken på forpladserne, samt viderebringe klarmelding til Rampetårnet om rydning af standpladser. TMC: kontakt til Mark Service, hvis snerydning omkring ILS- og meteorologiske anlæg er påkrævet. TMC: drift og vedligehold på ILS- og meteorologiske anlæg (RVR-målere, skyhøjdemålere m.fl.), TMC: rekvirering af NOTAM, hvis anlæggenes status ændres. AIS Briefing (Naviair) Kontinuerlig rundsendelse af oplysninger om sne- og isforekomster via AFTN netværket til øvrige lufthavne, bl.a. på grundlag af de modtagne SNOWTAM-meldinger fra Mark Service. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Kontinuerlig rundsendelse af vejroplysninger og udsigter via de meteorologiske netværk. Opdateret vejrbriefing til Mark Service senest kl , hvis de foreliggende informationer i VejVejr ikke giver et retvisende billede af den kommende vejrudvikling. I øvrigt løbende briefings af Marktjenesten efter behov. (Fortsætter næste side) Ved varsling om Ekstremt vejr kan DMI iværksætte telefonkonference(r) efter behov.

8 8 Funktion/enhed Opgaver/funktioner Danmarks Meteorologiske Varsling om vejrforhold, der medfører iværksættelse af vintertjeneste. Institut (DMI) - fortsat Levering af glatføredata til Mark Service. El-Teknisk Gruppe (ETG) Inspektion af baneudstyr og landingshjælpemidler (kant-, centerlinie-, indflyvnings-, sætningszone- og baneendelys, stopbarrer, PAPI m.v), og rekvirering af udsendelse af NOTAM, hvis anlæggene ikke er operative. Bemanding af vogn til banelysinspektion ifm. snerydning. Reparering af de skader/manglende lys, som konstateres ifm. baneinspektionerne. Kan rekvirerer snerydning ved PAPI-anlæg og foran flyskilte mv. hos Mark Service Opsyn med skader på banelys m.m. i forbindelse med snerydning samt underrette TOWER om fx nedsat eller manglende synbarhed af lysene. Udbedring af skader samt hvis relevant via TVC, at foranledige NOTAM udsendt om fejl på banelys mv. Rampetårnet Rekvirering af vintertjeneste i forpladsområder. Airside Operations (TRX) i CPH/Trafikafdelingen Kontakt til følgende ved behov for flytning af grej m.m.: SGH/KO: Duty Manager Aviator: / CFS / DHL/OPS: / Spirit: Information til Naviair/APRON om prioriteringsrækkefølgen for snerydning på forpladser/standpladser Opdatering af STAFF side om bl.a. anvendelse af kemikalier samt deicing, ventetider, kø mm. Kontakt til Snefogeden ved behov for at ændre prioriteringsrækkefølge samt behov for at få ryddet nødtrapper for is og sne ifm. flyafgange. Midlertidig lukning af specifikke standpladser til deponering af sne koordineres med Snefogeden og vagthavende teamleder i MAR. Melding til handlingsselskaberne, hvis der er behov for at få flyttet grej og /eller fly*) på standpladserne. CPH/METOBS (TRX) CPH/Trafikafdelingen TRO CPH/Vagthavende Lufthavnschef (VLC) CPH/Operationscentret (OC) (Fortsætter næste side) *) NB! Hvis det viser sig umuligt at flytte et parkeret fly, skal handlingsselskabet straks advisere Standpladsdisponeringen herom! Vejrobservationstjeneste (METOBS) modtager oplysninger fra Mark Service om banernes tilstand som tilføjes på METAR, så længe der rapporteres herom. I tidsrummet mandag-fredag kl : Udsendelse af NOTAM, hvis vitale dele af lufthavnen forventes lukket i mere end ca. 1 time. Mandag-fredag kl samt lørdag, søndag og helligdage H24: Udsendelse af NOTAM, hvis vitale dele af lufthavnen forventes lukket i mere end ca. 1 time (VLC modtager information herom fra Snefogeden via OC). Advisering af VLC om statusmeldinger modtaget fra Mark Service samt når der er behov for udsendelse af operative NOTAMs. Varsling eller indkaldelse af Snerydningsudvalget på opfordring af Snefogeden eller VLC. Designering af personale til bemanding af Maglebylillevagten ved akut tilkald af rydningsmandskab uden for den normale åbningstid (efter anmodning herom fra Mark Service).

9 9 Funktion/enhed Opgaver/funktioner CPH/Operationscentret (OC) - fortsat CPH/Teknisk Vagtcentral (TVC) CPH/Brand og Redning (BOR) Sikring af, at Mark Service s snerydningskolonne får hurtig adgang til CSRA/SRA i akutte kritiske vejrsituationer fx isslag hvor hurtig indsats er påkrævet. Designering af personale til screening af snerydningskolonne ved TWY F1 (efter anmodning fra Mark Service). Advisering af Standpladsdisponeringen, hvis Mark Service anvender kemikalier til sne-/isbekæmpelse på forpladsen. Orientering af TVC, hvis Snerydningsudvalget har været indkaldt. Videregivelse af fejlmeldinger til Mark Service, fx når passagerbroer ikke kan manøvrere pga. sne/is på forpladsen. Varsling af CPHs håndværkere samt OC hvis Mark Service anvender kemikalier til sne-/isbekæmpelse på forpladsen. Tilkaldelse af elektriker/tekniker (ETG) til reparation ved melding om fejl/skader /manglende lys m.v. Sikring af, i tilfælde af varslede kritiske vejrsituationer, at de nødvendige CPH-teknikere kan tilkaldes. Advisering af Mark Service om ønsker fra lufthavnens brugere/handlingsselskaber om snerydning. Tilkald af elvagt, hvis Mark Service har rekvireret dette (1½ times varsel). Hjælpe fastkørte køretøjer fri.

10 10 9. Prioritering ved snerydning 1. prioritet Den primære bane og de deicerplatforme, som forventes i brug med dertil hørende ventepositioner og rulleveje. Adgangsvej for deicervogne mellem tankanlæg og platforme. Stopbarrer. Adgangsvej fra brandstationer til banesystemet, herunder Sandumsvej. Standpladser (incl. bus- og ikke-brobetjente standpladser), forpladsrulleveje samt øvrige arealer hvor passagerer færdes på forpladsen. NOTE 1. Rækkefølgen for rydning på standpladser aftales mellem Snefogeden og Standpladsdisponeringen, og koordineres herudover løbende med Naviair/APRON under udførelsen. NOTE 2. På Apron East vil rydningen blive tilrettelagt ud fra de foreliggende aktuelle trafikinformationer. Operationsarealet på hver standplads der kræves ryddet og rengjort, for at flyet og pushbacktraktoren kan manøvrere, og handling kan udføres forsvarligt. 2. prioritet Den sekundære bane med dertil hørende ventepositioner og rulleveje. Adgangsvej til opsamlingstanke ved Deicing Platform A og B/V. Effektive standpladser (gangareal for passagerer til og fra flyets bagdør). 3. prioritet Tredje bane. Resterende rulleveje. Sekundære forpladser og serviceområder. Øvrige gangarealer. NOTE 1. Snefogeden kan efter behov vælge at overflytte banefejemaskiner midlertidigt til rydning af forpladsrulleveje m.v., før 2. prioritet iværksættes. NOTE 2. Rengøring af nødtrapper foretages efter behov, men udførelsen heraf vil altid blive prioriteret efter de øvrige opgaver i denne gruppe. Indtil rydningsholdet når frem kan det tilstedeværende handlingspersonale i givet fald selv afhjælpe situationen ved at gøre brug af de opstillede gule beholdere med kvartssand, jf. pkt. 11. NOTE 3. Rydning af Terminal- og fingervejene udføres, når dette kan indpasses i de øvrige rydningsopgaver. Dog kan Mark Service altid tilkaldes til akut hjælp. NOTE 4. Med henblik på at opretholde bane- & rullevejssystemer operative kan der i akutte tilfælde ryddes en adgangsvej til den relevante banestation. Da der er tale om en udrykningssituation, vil dette kun ske efter anmodning fra ETG. NOTE 5. Snefogeden kan efter behov og i koordinering med Naviair og/eller Standpladsdisponeringen vælge midlertidigt at flytte en specifik rydningsopgave fra en prioritet til en anden. 10. Anvendelse af kemikalier m.v. Der anvendes formiat-baserede optøningsmidler ved bekæmpelsen af sne- og isbelægninger på baner og rulleveje. Det drejer sig om: Aviform L50, et kaliumformiat-produkt i væskeform, som anvendes til afisning af baner, rulleveje og forpladser samt til befugtning af granulat. CAS-nr Følger den internationale standard SAE AMS 1435A*. Aviform S Solid, et natriumformiat-produkt i granulatform, som anvendes til afisning af baner og rulleveje, og som befugtes med Aviform L50. CAS-nr følger den internationale standard SAE AMS 1431B. *) Til orientering er der i CPHs nuværende praksis for anvendelse af Aviform L50 taget højde for den potentielle risiko for reduktion af holdover-tiden for antiisningsmidler til fly ved blanding med baneafisningsmidler, jf. EASA Safety Bulletin No R1 af

11 11 Desuden kan anvendes: Kvartssand: De gule beholdere med sand, som er opsat rundt om i forpladsområdet, kan benyttes af alle. I henhold til den nationale sneplan i AIP Danmark, AD1.2, pkt , må sandets kornstørrelse ikke overstige 3,5 mm. Almindeligt vejsalt (natriumklorid): Vejsalt benyttes endnu enkelte steder i lufthavnen, der ligger isoleret eller er tilstrækkeligt afskærmet i forhold til flytrafikerede områder. NB! Vejsalt må ikke benyttes på tjenesteveje eller åbne arealer, der er placeret tættere end 50 meter fra kanten af flytrafikerede strækninger, og hvorfra der er oplagt risiko for, at den kørende trafik kan slæbe saltpartikler med ud på standpladser, rulleveje eller baner. 11. Vinterudstyr Til kørsel på udendørs-arealer på airside er det tilladt at anvende pigdæk eller snekæder på almindelige personbiler samt rampetraktorer. På grund af risikoen for skader på centerlinjelysarmaturer o.lign. er det ikke tilladt at anvende pigdæk eller snekæder på pushback- eller bugsertraktorer. Handlingsselskaberne skal før vintersæsonen tjekke, at alle relevante køretøjer og handlingsudstyr kan anvendes i den daglige trafik under normale vinterforhold. Handlingsselskaberne bør sikre sig, at alt udstyr er forberedt til anvendelse under vinterforhold. 12. Øvrige oplysninger Udtømning af vand på forpladsen er forbudt når der er udendørs lufttemperaturer under +2 C. Handlingsselskaberne bedes endvidere sikre sig, at der ved påfyldning eller tømning af flyene ikke spildes vand på forpladsen som følge af defekt materiel eller uhensigtsmæssig praksis. I tilfælde af, at det er påkrævet iflg. vedligeholdelsesmanualerne at dræne eller lukke vand ud, fx for at undgå frostsprængning af rør eller tanke på flyene, skal der medbringes beholdere til opsamling af vandet. Overtrædelser af gældende bestemmelser behandles i henhold til Sanktionskataloget.

12 12 Sneprofiler Bilag A Nedenstående sneprofiler benyttes af Mark Service i forbindelse med m snerydning på baner og rulleveje. Mark Service foretager løbende måling af snedybden. For yderligere oplysninger herom henvises til kapitel 7 i ICAO Airport Services Manual Doc 9137 Part 2. Sneprofil bane Ændring: Profil for snerydning på baner med nedsænket lysarmaturer Sneprofil bane 04L-22R og bane 04R-22L Sneprofil rullevej Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

13 13 Snerydning forplads nord/øst Bilag B Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

14 14 Snerydning forplads nord/øst Plan B Bilag C Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

15 15 Vejledende oversigtsplan vedrørende deponering af sne i forpladsområde Nord Bilag D Ændring: Standplads D12 er slettet Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

16 Adresse Airside Safety (TRO) Lufthavnsboulevarden 6 Telefon Postboks 74 Webside Kastrup Udgiver Afdeling Dokument ejer Københavns Lufthavne A/S Trafikafdelingen TRO

Indholdsfortegnelse. Bilag. Benyttede forkortelser

Indholdsfortegnelse. Bilag. Benyttede forkortelser 1. udgave 1. november 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder.

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. Procedure til forebyggelse af FOD på Airside Side 2 CPH s FOD vision:

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Manual for Standpladsklarering

Manual for Standpladsklarering Manual for Standpladsklarering Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Standpladsklarering generelt..side 3 2. Standpladsklarererens ansvar Side 4 3. Standpladskategorier...Side 5 4. Udførelse af standpladsklarering...side

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge.

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge. Juni 2003 Generelt Lufthavnens afspærrede område kaldes i daglig tale "airside", og området udenom betegnes "landside". Ordensreglerne gælder for airside samt CPH-matrikler uden for det afspærrede område.

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 5.1 Flyhandling under ekstreme vejrforhold... 5-2 5.2 Standpladsklarering... 5-2 5.3 Anvendelse af broer på standpladser... 5-2 5.4 Krav til brooperatøren... 5-2 5.5 Flyankomst...

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygge- og anlægsarbejder samt bygningsændringer.... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-3 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-3 2.5 Udtømning

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Instruks for frakobling af sprinklerinstallation

Instruks for frakobling af sprinklerinstallation 1 Omfang (gældende for) og gyldighed Proceduren er gældende for alle hele eller delvis frakoblinger af sprinklerinstallationer, f.eks. i forbindelse med ombygningsarbejder. Proceduren er ligeledes gældende

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys Indhold Afsnit Emne Side 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2 Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 JAN 15 1-1 1.1

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 4.1 Særlige lufthavnsregler... 4-2 4.1.1 Generelt 4.1.2 Vigepligt på airside 4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside 4.1.4 Kørsel med motor i tomgang 4.1.5 Parkering på airside

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

FKB Kursusmål Skole Dato start Dato slut År Underskrevet Type

FKB Kursusmål Skole Dato start Dato slut År Underskrevet Type Samarbejdsaftaler 2016 Opdateret 18-04-2016 (hct) TEC har indgået samarbejdsaftaler med en række skoler og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at alle de kurser og efteruddannelsestilbud, TEC er godkendt

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement Side 1 af 7 Indhold 1 Forord... 1 2 Formål... 1 3 Referencer... 2 4 Landingssted... 2 5 Flyveprocedurer... 2 5.1 Krav til fly... 2 5.2 Generelle krav til flyvning... 2 5.3 Briefing... 2 5.4 Operative forhold

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Revurdering af miljøgodkendelse Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik 17. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1271-00133 Ref. clben/hecla Den 17. juni 2014 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Indhold 1. Generelt 2. Ansvar 3. Afspærringsplaner Overordnede afspærringsplaner Detail-afspærringsplaner 4. Særlige safetymæssige

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Apron Safety for fodgængere

Apron Safety for fodgængere Apron Safety for fodgængere 0 Januar 2009 Indhold: A. Undervisning af fodgængere på airside B. Hvem har det overordnede flyvesikkerhedsmæssige ansvar i lufthavnen? 1. Hvilke regler gælder for mig, når

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup SEPTEMBER 2016 CPH Radioreglement - 2 - SEPTEMBER 2016 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup september 2016

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE.

VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR SØNDERBORG KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Sønderborg Kommune har mange veje, stier og p- pladser. Når vinteren kommer,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22 Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser December 2013 Version 22 Sanktionskatalog for Københavns Lufthavn: (Procedure til behandling af overtrædelser af

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre 2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre Affaldsteamet Rebild Kommune 03-09-2015 Indhold 1. Baggrund for vinterplan...2 2 Overordnet ansvarsfordeling...2

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

Afsnit Emne Side. 6.1 Ground handling... 6-2 6.1.1 Generelt 6.1.2 Tankning af fly 6.1.3 Afisning af fly 6.1.4 Vask af fly

Afsnit Emne Side. 6.1 Ground handling... 6-2 6.1.1 Generelt 6.1.2 Tankning af fly 6.1.3 Afisning af fly 6.1.4 Vask af fly Indhold Afsnit Emne Side 6.1 Ground handling... 6-2 6.1.1 Generelt 6.1.2 Tankning af fly 6.1.3 Afisning af fly 6.1.4 Vask af fly 6.2 Færdsel omkring fly på standpladser... 6-3 6.2.1 Generelt 6.2.2 Jetfly

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Bilag 1: Organisation

Bilag 1: Organisation Bilag 1: Organisation 1.1 Stab Beredskabschef, tilkaldes via vagtcentralen Tlf. 45 80 33 55 Chef for Materielgården, tilkaldes via teknikervagten Tlf. 45 712 112 Chef for, tilkaldes via s teknikervagt

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Kørsel i Manøvreområdet

Kørsel i Manøvreområdet Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse:... 2 2. Kursusplan... 3 3. Indledning... 4 4. Baggrund... 4 4.1 Hvor kommer reglerne fra?... 4 4.2 Tårnets (TOWER s)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE

VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR VARDE KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Kommunen har mange veje, stier og p-pladser, og når vinteren

Læs mere