INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:"

Transkript

1 1. udgave 1. november 2014

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil 8. Opgaver 9. Prioritering ved snerydning 10. Anvendelse af kemikalier mv. 11. Vinterudstyr 12. Øvrige oplysninger Bilag: A. Sneprofiler B. Snerydning forplads Nord/Øst C. Snerydning forplads Nord/Øst Plan B D. Vejledende oversigtsplan vedr. deponering af sne i forpladsområde Nord Benyttede forkortelser: AIS Aeronautical Information Service AMS Aerospace Material Specifications BOR CPH Brand- og redningstjeneste CAS Chemical Abstracts Service CDM Collaborative Decision-Making CPH Københavns Lufthavne A/S DMI Danmarks Meteorologiske Institut EASA European Aviation Safety Agency ETG CPH El-Teknisk Gruppe ICAO International Civil Aviation Organisation ILS Instrument Landing System MAR CPH Mark Service NOTAM Notice To Airmen OC CPH Operationscenter SAE Society of Automotive Engineers SNOWTAM Snow Notice to Airmen SUP Naviair/Supervisor TMC Naviair/Technical Management Center TRO CPH Airside Safety TVC CPH Teknisk Vagtcentral VLC CPH Vagthavende Lufthavnschef

3 3 1. Gyldighed Den lokale sneplan for Københavns Lufthavn refererer til den generelle danske sneplan i afsnit AD1.2 i AIP Danmark. Den lokale sneplan revideres efter behov, dog minimum 1 gang årligt (pr. 1. november). Hver ny revision erstatter alle tidligere udgaver. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af hver side. 2. Ansvar & myndighed Trafikchefen har det daglige ansvar og Flyvepladschefen det overordnede ansvar for den operative drift af Københavns Lufthavn, herunder at påse, at alle implicerede parter (operatører, handlingsselskaber, service providers, CPH-afdelinger m.fl.) har truffet de nødvendige foranstaltninger til at bidrage til, at lufthavnen i videst mulige omfang kan holdes åben og operationel under vinterforhold. Flyvepladschefen kan endvidere pålægge de implicerede parter at medvirke til opretholdelsen af den i AIP Danmark beskrevne vintertjeneste i Københavns Lufthavn (se pkt. 3). Mens vintertjenesten pågår, er CPHs Snefoged højeste myndighed i lufthavnen hvad angår snerydnings- og isbekæmpelse på området. I samråd med CPHs Vagthavende Lufthavnschef (VLC) kan Snefogeden således træffe afgørelse om ændret prioriteringsrækkefølge for snerydningen samt om eventuel lukning af vitale dele af lufthavnen. Under kritiske forhold vil Snefogeden efter aftale med Rampetårnet kunne inddrage særlige arealer, fx standpladser, til midlertidig deponering af grej m.m., mens der foretages snerydning rundt om i forpladsområdet. Sådanne arealer skal rømmes igen, så snart Snefogeden giver besked herom. I tilfælde af forventede større snefald sørger Snefogeden for, at medlemmerne i lufthavnens Snerydningsudvalg briefes om vejrsituationen. Snefogeden kan også vælge, at holde (telefon)møde med Snerydningsudvalget for at aftale de praktiske forholdsregler. OC sørger for indkaldelsen, efter aftale med Snefogeden eller VLC. Lufthavnens Snerydningsudvalg: CPHs Snefoged/Vagthavende i MAR s kommandocentral CPHs vagthavende i Rampetårnet (kl ) CPHs vagthavende supervisor i OC CPHs Trafikchef, alternativt VLC uden for kontortid. CPHs Vagthavende Indsatsleder. kontaktes via OC Naviair (APRON) (TOWER) SAS/OP SGH/KO CFS Copenhagen Flight Services / Aviator & Airline Support Executive ApS (Executive & GA-trafik) DHL/OPS Move A Jet Jettime/OP (vælg 1 ) Thomas Cook Airlines/OP NB! DMI s vagthavende meteorolog ( ), Naviair/SUP ( ) og vagthavende i TVC ( ) kan formelt set også betragtes som medlemmer af lufthavnens Snerydningsudvalg, men indkaldes ikke til eventuelle møder i udvalget.

4 4 Det forudsættes, at alle implicerede funktioner/enheder er døgnbemandede eller, alternativt, at der etableres tilkaldevagt, når der varsles vinterforhold. Tilkaldevagtens telefon må ikke være viderestillet til en telefonsvarer. 3. Vintertjeneste Vintertjenesten i Københavns Lufthavn træder i funktion, når den rekvireres eller når vinterforhold varsles. Vintertjeneste indebærer: inspektion og rapportering af sne- og isforekomster, måling af bremsevirkning, formidling af oplysninger til brug ved udsendelse af NOTAM/SNOWTAM, samt iværksættelse og koordinering af snerydning og isbekæmpelse på lufthavnens områder. Vintertjenesten er i kraft så længe vinterforhold råder, hvilket vil sige: så længe is, sne eller snesjap forekommer, så længe der anvendes optøningsmidler eller grusning. For oplysning om aktuel status samt eventuelt forventede ændringer heraf kan CPHs Snefoged kontaktes. 4. Varsling om vinterforhold Mark Service holder sig i vinterperioden løbende orienteret om vejrsituationen. Dels gennem DMI og dels via eget varslingsudstyr. DMI giver normalt varsel til Mark Service 2-3 timer før der opstår sådanne vejrsituationer, som skønnes at nødvendiggøre iværksættelse af vintertjenesten. DMI vurderer løbende, om de foreliggende oplysninger i VejVejr (glatførevarslingsystemet) giver et retvisende billede af den forventede vejrudvikling, og kontakter Mark Service senest kl alle ugens dage for en opdateret vejrbriefing, hvis nødvendigt. Hvis der i tilfælde af tilkald af ekstra rydningspersonale opstår behov for at bemande Maglebylillevagten uden for normal åbningstid (kl , weekends/helligdage dog kl ), kontakter Mark Service OC herom. Ved varsling af særlig kritiske vinterforhold, som forventes at give driftsmæssige problemer, skal Mark Service underrette Snerydningsudvalgets medlemmer via OC. Ved varsel om ekstreme vejrforhold vil handlerne blive orienteret ved særligt møde hos CPH. Ad hoc vejrvarsling via SMS: Herudover tilbyder Mark Service mulighed for vejrvarsling pr. SMS. Via CPHs Winter Service vejrvarsling pr. SMS kan brugerne få oplyst, når Mark Service forventer forhøjelse af vinterberedskabet, som gør det nødvendigt ekstraordinært at indkalde ekstra mandskab. Tilmelding til denne SMS-ordning sker ved kontakt pr. mail til Trafikchefen. BEMÆRK: Eftersom SMS-systemet indimellem kan være upålideligt, skal det understreges, at brugerne stadig selv har ansvaret for at følge med i vejrudviklingen og -udsigterne.

5 5 5. Rekvirering af vintertjeneste Vintertjeneste rekvireres hos Vagthavende i Mark Service s kommandocentral Hvis det ikke er muligt at få forbindelse til Mark Service*, kaldes i stedet TVC *) I dele af lufthavnens yderområder kan modtageforholdene for mobiltelefon- og mobilradiosignaler ofte være væsentlig forringede. 6. Vintertjenestens udførelse Mark Service og TOWER aftaler indbyrdes, når inspektion og måling samt iværksættelse af vinterforanstaltninger i manøvreområdet er nødvendigt. I snefald og slud vil Mark Service normalt aftale med TOWER, hvis Bane 12/30 ikke bør bruges til taxiing, før banen er ryddet. Herved undgås frosne spor og kamme, som erfaringsvis kan være meget vanskelige at fjerne. Bremsevirkning måles med SAAB Friction Tester med højtryksmålehjul (SFH). Måleudstyret er indstillet til fuld banelængde, og målingen kan derfor ikke afbrydes når den er påbegyndt uden, at der må begyndes helt forfra. Bane 04R/22L og bane 04L/22R kan umiddelbart ryddes i op til 55 meters bredde. Bane 12/30 kan kun ryddes i 45 meters bredde (= fuld banebredde) i en normal trafiksituation. Skuldrene på bane 12/30 vil typisk først blive ryddet om natten, efter vejrforholdene er bedret, eller når der i øvrigt er tid til det. Rydningen fortsættes indtil al is er fjernet fra banerne. Efter snerydning inspicerer ETG lysene på pågældende bane, før den meldes klar til brug af ETG. Snefogeden aftaler med Naviair/APRON og Rampetårnet, når inspektion, måling og iværksættelse af snerydning i forpladsområdet er nødvendig. Tilrettelæggelsen af rækkefølgen for snerydning på standpladser foregår normalt ved koordinering mellem Snefogeden og ovennævnte. Eventuelle ønsker herom rettes til Rampetårnet, hvorfra de vil blive videreformidlet til Snefogeden. Se bilag B og C (typisk opdeling ved mindre snefald) for sektionsopdeling af forplads Nord og Apron East. Oplagringsområder for sne i forpladsområdet aftales mellem Rampetårnet og Mark Service. Oplagring af sne må ikke ske på deicerplatformene. Se bilag D for vejledende plan over deponering af sne på forplads Nord. Kommunikation på FM Kanal 3 varetages af Naviair/APRON. Alle handlingsselskaber og flyselskaber skal træffe foranstaltninger til at kunne tilkalde eller have det fornødne mandskab på vagt om natten til oprydning, flybugsering m.m., når vejrforholdene kræver dette. Hvis dette ikke er muligt, gives straks besked herom til Rampetårnet. Endvidere skal handlingsselskaberne sørge for at rydde op på standpladserne således, at der ikke henligger kabler, stopklodser eller tipcones på forpladsen, som kan ødelægge snerydningskøretøjerne. Stopklodser og tipcones deponeres på teknikøerne (ved standpladstavlen) eller på de reoler, der er opsat rundt om på standpladserne.

6 6 7. Sneprofil På arealer langs baner, rulleveje eller forpladser skal højden af snedriver reduceres således, at vingemonterede flymotorer kan passere frit henover uden risiko for indsugning af fremmedlegemer herunder sne og is. Tilstedeværelsen af kritiske snevolde rapporteres i SNOWTAM, hvis sneprofilerne gennembrydes, i henhold til den generelle sneplan i AIP Danmark. Se benyttede sneprofiler under Bilag A. 8. Opgaver Funktion/enhed Opgaver/funktioner Handlingsselskaber og flyselskaber Handleren har ansvar for flytning af fly og grej forud for snerydning på standpladsen i koordinering med Snefogeden og Standpladsdisponeringen. Handleren skal give besked til Standpladsdisponeringen, hvis et parkeret fly ikke kan flyttes. Flyselskaber uden egne mekanikere på vagt i lufthavnen forventes (under længere groundstop m.v.), at træffe aftale med et handlingsselskab eller tredjepart om flytning af et parkeret fly med henblik på snerydning af standpladsen. Hvis der ikke foreligger sådan aftale, kan Standpladsdisponeringen vælge fast at fjernparkere flyet under groundstop. SGH, Aviator og CFS forventes at udpege en koordinator i vedvarende snesituationer, som har kontakten med CPH og forestår flytning af grej, fly, oprydning, opsyn samt andre praktiske gøremål på forpladsen. Fejning af evt. sne i brohovederne. Advisering af TVC, hvis nødtrapper til brug ifm. flyafgang er dækket af is og sne. Advisering af Mark Service, hvis der er specielt behov for snerydning foran parkerede fly der ikke umiddelbart kan flyttes samt grejparkeringsarealer og bagagesluser. Udarbejdelse af egne interne instrukser for snesituationer. NB! Hvis fly eller handlingsgrej ikke flyttes trods henstilling herom, kan standpladsen ikke rengøres tilstrækkelig effektivt til at forhindre efterfølgende isbelægninger ej heller vil standpladsen kunne forventes ryddet inde næste flyankomst! CPHs Snefoged Ved vagtens start kontakt til Standpladsdisponeringen med besked om vagthavende teamleder samt relevante kontakttelefonnumre. Aftale med Standpladsdisponeringen hvilken fingerside eller række af standpladser, der ønskes ryddet for sne, hvorefter der gives besked til Mark Service s snerydningshold. Aftale med Standpladsdisponeringen hvilke standpladser, der skal kunne benyttes til natparkering af fly. Dette skal ske så tidligt som muligt! Aftale med Standpladsdisponeringen om udlån af standpladser til midlertidigt grejopstilling under snerydning på Apron East. Aftale med Naviair hvordan prioritetsrækkefølgen for snerydning i manøvreområdet skal være, dvs. hvilken bane og hvilke frakørsler, der skal ryddes hvornår osv. samt advisere TOWER ved ændring af prioriteringsrækkefølgen.

7 7 Funktion/enhed Opgaver/funktioner CPH/Mark Service Udførelse af vintertjeneste på airside og landside. Formelt ansvar over for Flyvepladschefen, det daglige ansvar påhviler CPHs Snefoged. Inspektion af baners, rullevejes, forpladsers og flyskiltes tilstand under vinterforhold. Løbende rapportering til TOWER om aktuel tilstand, og ved anvendelse af kemikalier desuden til TVC én gang i døgnet. Rapportering til Briefing om baners, rullevejes og forpladsers tilstand med højst 24 timers interval så længe vinterforhold råder. Hver dags første melding gives senest kl Er forholdene uændrede, foretages ikke ny måling, og TOWER adviseres herom. Er forholdene ændrede, afgives ny melding til Briefing. Når vinterforhold ophører, afgives slutmelding. Anvendelse af kemikalier noteres i SNOWTAM, som automatisk sendes til Briefing og til TOWER. Kopi af udsendte SNOWTAMs sendes til Naviair/SUP til info. Banernes tilstand noteres i MOTNE-rubrikken, som sendes til CPH/METOBS, så længe vinterforhold råder. Herefter afgives slutmelding. Varsling af Snerydningsudvalgets medlemmer via OC ved forventede kritiske vinterforhold. Klarmelding til Naviair/APRON, FM Kanal 3 når der er foretaget rydning på standpladser. Ekstraordinær snerydning og renholdning af rulleveje og udpegede parkeringsområder for fly i Sydområdet efter særlig anmodning herom fra Rampetårnet, fx i tilfælde af specialparkering af fly. Kontakt til TVC ved behov for tilkald af elvagten (min. 1½ times varsel). Naviair TOWER: koordinering med Mark Service vedrørende udførelse af snerydning og isbekæmpelse m.v. i manøvreområdet. TOWER: rekvirering af ad hoc rydning i manøvreområdet, fx efter meldinger fra piloter. TOWER: videregivelse af information til de flyvende om aktuel rydningsstatus på baner og rulleveje, dels via radio og dels via ATIS. For at begrænse ATIS-meldingens længde vil det kun være værdierne for den dårligste af de ryddede rulleveje i relation til bane i brug der anvendes til at oplyse om rullevejssystemets generelle operative tilstand. SUP: ved de daglige CDM-briefinger information til de øvrige parter om vinterforholdenes indvirkning på flytrafikken i/omkring lufthavnen. APRON: forestå koordinering mellem Mark Service, Rampetårnet og handlerne ved vinterforhold, der influerer på flytrafikken på forpladserne, samt viderebringe klarmelding til Rampetårnet om rydning af standpladser. TMC: kontakt til Mark Service, hvis snerydning omkring ILS- og meteorologiske anlæg er påkrævet. TMC: drift og vedligehold på ILS- og meteorologiske anlæg (RVR-målere, skyhøjdemålere m.fl.), TMC: rekvirering af NOTAM, hvis anlæggenes status ændres. AIS Briefing (Naviair) Kontinuerlig rundsendelse af oplysninger om sne- og isforekomster via AFTN netværket til øvrige lufthavne, bl.a. på grundlag af de modtagne SNOWTAM-meldinger fra Mark Service. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Kontinuerlig rundsendelse af vejroplysninger og udsigter via de meteorologiske netværk. Opdateret vejrbriefing til Mark Service senest kl , hvis de foreliggende informationer i VejVejr ikke giver et retvisende billede af den kommende vejrudvikling. I øvrigt løbende briefings af Marktjenesten efter behov. (Fortsætter næste side) Ved varsling om Ekstremt vejr kan DMI iværksætte telefonkonference(r) efter behov.

8 8 Funktion/enhed Opgaver/funktioner Danmarks Meteorologiske Varsling om vejrforhold, der medfører iværksættelse af vintertjeneste. Institut (DMI) - fortsat Levering af glatføredata til Mark Service. El-Teknisk Gruppe (ETG) Inspektion af baneudstyr og landingshjælpemidler (kant-, centerlinie-, indflyvnings-, sætningszone- og baneendelys, stopbarrer, PAPI m.v), og rekvirering af udsendelse af NOTAM, hvis anlæggene ikke er operative. Bemanding af vogn til banelysinspektion ifm. snerydning. Reparering af de skader/manglende lys, som konstateres ifm. baneinspektionerne. Kan rekvirerer snerydning ved PAPI-anlæg og foran flyskilte mv. hos Mark Service Opsyn med skader på banelys m.m. i forbindelse med snerydning samt underrette TOWER om fx nedsat eller manglende synbarhed af lysene. Udbedring af skader samt hvis relevant via TVC, at foranledige NOTAM udsendt om fejl på banelys mv. Rampetårnet Rekvirering af vintertjeneste i forpladsområder. Airside Operations (TRX) i CPH/Trafikafdelingen Kontakt til følgende ved behov for flytning af grej m.m.: SGH/KO: Duty Manager Aviator: / CFS / DHL/OPS: / Spirit: Information til Naviair/APRON om prioriteringsrækkefølgen for snerydning på forpladser/standpladser Opdatering af STAFF side om bl.a. anvendelse af kemikalier samt deicing, ventetider, kø mm. Kontakt til Snefogeden ved behov for at ændre prioriteringsrækkefølge samt behov for at få ryddet nødtrapper for is og sne ifm. flyafgange. Midlertidig lukning af specifikke standpladser til deponering af sne koordineres med Snefogeden og vagthavende teamleder i MAR. Melding til handlingsselskaberne, hvis der er behov for at få flyttet grej og /eller fly*) på standpladserne. CPH/METOBS (TRX) CPH/Trafikafdelingen TRO CPH/Vagthavende Lufthavnschef (VLC) CPH/Operationscentret (OC) (Fortsætter næste side) *) NB! Hvis det viser sig umuligt at flytte et parkeret fly, skal handlingsselskabet straks advisere Standpladsdisponeringen herom! Vejrobservationstjeneste (METOBS) modtager oplysninger fra Mark Service om banernes tilstand som tilføjes på METAR, så længe der rapporteres herom. I tidsrummet mandag-fredag kl : Udsendelse af NOTAM, hvis vitale dele af lufthavnen forventes lukket i mere end ca. 1 time. Mandag-fredag kl samt lørdag, søndag og helligdage H24: Udsendelse af NOTAM, hvis vitale dele af lufthavnen forventes lukket i mere end ca. 1 time (VLC modtager information herom fra Snefogeden via OC). Advisering af VLC om statusmeldinger modtaget fra Mark Service samt når der er behov for udsendelse af operative NOTAMs. Varsling eller indkaldelse af Snerydningsudvalget på opfordring af Snefogeden eller VLC. Designering af personale til bemanding af Maglebylillevagten ved akut tilkald af rydningsmandskab uden for den normale åbningstid (efter anmodning herom fra Mark Service).

9 9 Funktion/enhed Opgaver/funktioner CPH/Operationscentret (OC) - fortsat CPH/Teknisk Vagtcentral (TVC) CPH/Brand og Redning (BOR) Sikring af, at Mark Service s snerydningskolonne får hurtig adgang til CSRA/SRA i akutte kritiske vejrsituationer fx isslag hvor hurtig indsats er påkrævet. Designering af personale til screening af snerydningskolonne ved TWY F1 (efter anmodning fra Mark Service). Advisering af Standpladsdisponeringen, hvis Mark Service anvender kemikalier til sne-/isbekæmpelse på forpladsen. Orientering af TVC, hvis Snerydningsudvalget har været indkaldt. Videregivelse af fejlmeldinger til Mark Service, fx når passagerbroer ikke kan manøvrere pga. sne/is på forpladsen. Varsling af CPHs håndværkere samt OC hvis Mark Service anvender kemikalier til sne-/isbekæmpelse på forpladsen. Tilkaldelse af elektriker/tekniker (ETG) til reparation ved melding om fejl/skader /manglende lys m.v. Sikring af, i tilfælde af varslede kritiske vejrsituationer, at de nødvendige CPH-teknikere kan tilkaldes. Advisering af Mark Service om ønsker fra lufthavnens brugere/handlingsselskaber om snerydning. Tilkald af elvagt, hvis Mark Service har rekvireret dette (1½ times varsel). Hjælpe fastkørte køretøjer fri.

10 10 9. Prioritering ved snerydning 1. prioritet Den primære bane og de deicerplatforme, som forventes i brug med dertil hørende ventepositioner og rulleveje. Adgangsvej for deicervogne mellem tankanlæg og platforme. Stopbarrer. Adgangsvej fra brandstationer til banesystemet, herunder Sandumsvej. Standpladser (incl. bus- og ikke-brobetjente standpladser), forpladsrulleveje samt øvrige arealer hvor passagerer færdes på forpladsen. NOTE 1. Rækkefølgen for rydning på standpladser aftales mellem Snefogeden og Standpladsdisponeringen, og koordineres herudover løbende med Naviair/APRON under udførelsen. NOTE 2. På Apron East vil rydningen blive tilrettelagt ud fra de foreliggende aktuelle trafikinformationer. Operationsarealet på hver standplads der kræves ryddet og rengjort, for at flyet og pushbacktraktoren kan manøvrere, og handling kan udføres forsvarligt. 2. prioritet Den sekundære bane med dertil hørende ventepositioner og rulleveje. Adgangsvej til opsamlingstanke ved Deicing Platform A og B/V. Effektive standpladser (gangareal for passagerer til og fra flyets bagdør). 3. prioritet Tredje bane. Resterende rulleveje. Sekundære forpladser og serviceområder. Øvrige gangarealer. NOTE 1. Snefogeden kan efter behov vælge at overflytte banefejemaskiner midlertidigt til rydning af forpladsrulleveje m.v., før 2. prioritet iværksættes. NOTE 2. Rengøring af nødtrapper foretages efter behov, men udførelsen heraf vil altid blive prioriteret efter de øvrige opgaver i denne gruppe. Indtil rydningsholdet når frem kan det tilstedeværende handlingspersonale i givet fald selv afhjælpe situationen ved at gøre brug af de opstillede gule beholdere med kvartssand, jf. pkt. 11. NOTE 3. Rydning af Terminal- og fingervejene udføres, når dette kan indpasses i de øvrige rydningsopgaver. Dog kan Mark Service altid tilkaldes til akut hjælp. NOTE 4. Med henblik på at opretholde bane- & rullevejssystemer operative kan der i akutte tilfælde ryddes en adgangsvej til den relevante banestation. Da der er tale om en udrykningssituation, vil dette kun ske efter anmodning fra ETG. NOTE 5. Snefogeden kan efter behov og i koordinering med Naviair og/eller Standpladsdisponeringen vælge midlertidigt at flytte en specifik rydningsopgave fra en prioritet til en anden. 10. Anvendelse af kemikalier m.v. Der anvendes formiat-baserede optøningsmidler ved bekæmpelsen af sne- og isbelægninger på baner og rulleveje. Det drejer sig om: Aviform L50, et kaliumformiat-produkt i væskeform, som anvendes til afisning af baner, rulleveje og forpladser samt til befugtning af granulat. CAS-nr Følger den internationale standard SAE AMS 1435A*. Aviform S Solid, et natriumformiat-produkt i granulatform, som anvendes til afisning af baner og rulleveje, og som befugtes med Aviform L50. CAS-nr følger den internationale standard SAE AMS 1431B. *) Til orientering er der i CPHs nuværende praksis for anvendelse af Aviform L50 taget højde for den potentielle risiko for reduktion af holdover-tiden for antiisningsmidler til fly ved blanding med baneafisningsmidler, jf. EASA Safety Bulletin No R1 af

11 11 Desuden kan anvendes: Kvartssand: De gule beholdere med sand, som er opsat rundt om i forpladsområdet, kan benyttes af alle. I henhold til den nationale sneplan i AIP Danmark, AD1.2, pkt , må sandets kornstørrelse ikke overstige 3,5 mm. Almindeligt vejsalt (natriumklorid): Vejsalt benyttes endnu enkelte steder i lufthavnen, der ligger isoleret eller er tilstrækkeligt afskærmet i forhold til flytrafikerede områder. NB! Vejsalt må ikke benyttes på tjenesteveje eller åbne arealer, der er placeret tættere end 50 meter fra kanten af flytrafikerede strækninger, og hvorfra der er oplagt risiko for, at den kørende trafik kan slæbe saltpartikler med ud på standpladser, rulleveje eller baner. 11. Vinterudstyr Til kørsel på udendørs-arealer på airside er det tilladt at anvende pigdæk eller snekæder på almindelige personbiler samt rampetraktorer. På grund af risikoen for skader på centerlinjelysarmaturer o.lign. er det ikke tilladt at anvende pigdæk eller snekæder på pushback- eller bugsertraktorer. Handlingsselskaberne skal før vintersæsonen tjekke, at alle relevante køretøjer og handlingsudstyr kan anvendes i den daglige trafik under normale vinterforhold. Handlingsselskaberne bør sikre sig, at alt udstyr er forberedt til anvendelse under vinterforhold. 12. Øvrige oplysninger Udtømning af vand på forpladsen er forbudt når der er udendørs lufttemperaturer under +2 C. Handlingsselskaberne bedes endvidere sikre sig, at der ved påfyldning eller tømning af flyene ikke spildes vand på forpladsen som følge af defekt materiel eller uhensigtsmæssig praksis. I tilfælde af, at det er påkrævet iflg. vedligeholdelsesmanualerne at dræne eller lukke vand ud, fx for at undgå frostsprængning af rør eller tanke på flyene, skal der medbringes beholdere til opsamling af vandet. Overtrædelser af gældende bestemmelser behandles i henhold til Sanktionskataloget.

12 12 Sneprofiler Bilag A Nedenstående sneprofiler benyttes af Mark Service i forbindelse med m snerydning på baner og rulleveje. Mark Service foretager løbende måling af snedybden. For yderligere oplysninger herom henvises til kapitel 7 i ICAO Airport Services Manual Doc 9137 Part 2. Sneprofil bane Ændring: Profil for snerydning på baner med nedsænket lysarmaturer Sneprofil bane 04L-22R og bane 04R-22L Sneprofil rullevej Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

13 13 Snerydning forplads nord/øst Bilag B Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

14 14 Snerydning forplads nord/øst Plan B Bilag C Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

15 15 Vejledende oversigtsplan vedrørende deponering af sne i forpladsområde Nord Bilag D Ændring: Standplads D12 er slettet Lokal sneplan for Københavns Lufthavn 2014/2015 CPH/TRA 1. udgave 1. november 2014

16 Adresse Airside Safety (TRO) Lufthavnsboulevarden 6 Telefon Postboks 74 Webside Kastrup Udgiver Afdeling Dokument ejer Københavns Lufthavne A/S Trafikafdelingen TRO

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Indhold 1. Generelt 2. Ansvar 3. Afspærringsplaner Overordnede afspærringsplaner Detail-afspærringsplaner 4. Særlige safetymæssige

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Kørsel i Manøvreområdet

Kørsel i Manøvreområdet Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse:... 2 2. Kursusplan... 3 3. Indledning... 4 4. Baggrund... 4 4.1 Hvor kommer reglerne fra?... 4 4.2 Tårnets (TOWER s)

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Opsummering af identificerede handlinger der kan reducere forurening med UFP... 6 Medarbejderadfærd...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 3.1 Regler for alle med adgang til airside... 3-2 3.1.1 Generelt 3.1.2 Fodgængere på airside 3.1.3 Personlige værnemidler 3.2 Færdselstilladelse... 3-4 3.2.1 Forudsætninger 3.2.2

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-1 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup Udgave 2, 1. juli 2003 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt

CareSupply. - der står teknisk viden bag navnet. CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen yder tryghed døgnet rundt CareSupply Vagtcentralen, yder professionel nødkaldsbetjening 24 timer i døgnet, året rundt CareSupply Vagtcentralen er en gennemprøvet og sikker måde

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Hvem passer motorvejen?

Hvem passer motorvejen? Hvem passer motorvejen? Vejtilsyn og beredskab er udliciteret Vejdirektoratet har ansvaret for driften af landets cirka 3800 km motorveje og hovedveje. I praksis samarbejder vi med en lang række private

Læs mere