Butikker,kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade. Prinsessegade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Butikker,kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade. Prinsessegade."

Transkript

1 Danmarks P P LOKALPLAN nr. 274 Butikker,kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 59 Miljøvurdering Norgesgade Ved Landsoldaten P Kirkestræde Jyllandsgade Sct. Michaelis Kirke P Bülows Plads P Vendersgade Sundegade P Riddergade Lollandsgade Danmarksstræde P Rådhus P Sct. Knuds Kirke Oldenborggade Gothersgade Ryes Plads Prinsessegade J.B.Nielsens Plads Købmagergade P Dalegade Axeltorv Torvegade Købmagergades Skole P P Danmarksgade Bjergegade Fynsgade Kongensstræde Sjællandsgade Kongensgade Trinitatis Pakhusstræde Bornholmsgade

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 274 Butikker, kontorer, boliger og P- hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 59 Miljøvurdering Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 7 Lov om Miljøvurdering Kommuneplantillæg Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan nr Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse Kortbilag nr. 2: Illustrationsplan Kortbilag nr. 3: Facadeskitser Kortbilag nr. 4: Snit Kortbilag nr. 5: Etageplaner 3

4 Danmarks P P Norgesgade Ved Landsoldaten P Kirkestræde Lokalplanens område. Indledning Jyllandsgade Sct. Michaelis Kirke P Bülows Plads P Vendersgade Sundegade P Riddergade Lollandsgade Danmarksstræde P Rådhus P Sct. Knuds Kirke Oldenborggade Gothersgade Ryes Plads Prinsessegade J.B.Nielsens Plads Købmagergade P Dalegade Axeltorv Torvegade Købmagergades Skole P P Danmarksgade Bjergegade Fynsgade Kongensstræde Sjællandsgade Kongensgade Trinitatis Pakhusstræde Bornholmsgade Lokalplanen omfatter karreen mellem Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade. Området er vist på kortet herover. Udarbejdelsen af lokalplanen sker på baggrund af et ønske fra en privat byg herre om at opføre ny bebyggelse i karreen til centerformål herunder butikker, liberale erhverv, kontorer, restauranter, boliger og parkeringshus mv.. Byrådet finder projektet spændende og vurderer at flere butikker såvel dagligvarebutikker som udvalgsvarebutikker, vil kunne styrke handelslivet og serviceniveauet i Fredericia. Samtidig er der et stort behov for flere p- pladser i midtbyen, i særdeleshed nær gågadenettet og Axeltorv. Fredericia Byråd vil derfor sikre at en stor del af p-pladserne i P-huset bliver offentligt tilgængelige såfremt projektet gennemføres. Byrådet vurderer, at det planlagte nybyggeri i karreen er så væsentlig en ændring i områdets anvendelse og i karreens bebyggelse, at der skal udarbejdes en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen afløser den gældende lokalplan nr

5 Redegørelse Jyllandsgade Gothersgade Prinsessegade Købmagergade Sjællandsgade Luftfoto der viser eksisterende forhold. Lokalplanens indhold Det er målet at skabe et attraktivt og velfungerende butiksområde hvor der også er mulighed for at indrette boliger, restauranter samt liberale erhverv, kontorformål og lignende. Områdets anvendelse fastlægges derfor til centerformål (butikker, liberale erhverv, offentlige formål, boliger og parkeringshus). I forhold til den gældende lokalplan åbner denne lokalplan op for, at de eksisterende parkeringspladser og gårdarealer inde i karreens nordlige del kan bebygges og anvendes til butikker. Det nye lokalplanforslag giver i forhold til den eksisterende lokalplan også mulighed for højere bebyggelse samt at en større del af karreen kan anvendes til centerformål. Endelig åbner planen op for at der kan opføres et parkeringshus og parkeringskælder med ialt ca. 370 p- pladser. Planen åbner op for at der kan etableres en stor dagligvarebutik/stormagasin samt udvalgsvarebutikker. Det samlede butiksareal i karreen må max. have et bruttoetageareal på m². Det svarer til en tilvækst på ca 5.600m². 5

6 Jyllandsgade Eks.bebyggelse der ombygges Eks.bebyggelse der bevares Opholdsareal oven på butikker Ny bebyggelse P-hus Eks.bebyggelse der bevares Eks.bebyggelse der bevares Eks.bebyggelse der bevares Købmagergade Prinsessegade Ny bebyggelse Sjællandsgade Situationsplan De eksisterende ejendomme i karreen kan fortsat anvendes til centerformål som butikker, liberale erhverv, kontorer, restauranter og boliger. Lokalplanen muliggør at der kan opføres ny bebyggelse i karreen. Selv om planen giver mulighed for højere bebyggelse vurderer Byrådet, at der med de nye bygninger opnåes et harmonisk gadebillede. Mod Købmagergade planlægges opført en ny randbebyggelse i op til 4 etager med udnyttet tagetage på ejendommene Købmagergade nr. 54, 56A, 56B og 60. Bygningerne kan opføres i 5 etager såfremt den 5. etage er tilbagerykket fra facaden. Mod Prinsessegade kan opføres en ny bebyggelse i 4 etager. Gårdrummet mellem de nye huse i Prinsessegade og Købmagergade bebygges 6

7 og indrettes til butikker med et samlet etageareal på m² hvoraf de m² er eksisterende butikker og restauranter. Taget oven på butikkerne indrettes til opholdsareal for beboerne i de omgivende ejendomme. Realiseringen af projektet indebærer at ejendommene Prinsessegade nr. 53 til 59 samt Købmagergade nr. 54 og 56 nedrives. Prinsessegade nr. 51 er netop nedrevet. Byrådet ønsker at forbedre parkeringsmulighederne i centrum. Den nye bebyggelse medfører nedlæggelse af 43 p-pladser i gårdrummet samtidig med at det skaber behov for flere nye pladser. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et P-hus med ca. 200 private og offentligt tilgængelige parkeringspladser i den vestlige del af karreen. Derudover kan indrettes ca. 170 p-pladser i en parkeringskælder. I alt ca. 370 p-pladser. Vejadgangen til P- huset og parkeringskælderen skal ske fra Købmagergade. Lokalplanens forhold til anden planlægning Detailhandel Lokalplanområdet ligger i et eksisterende centerområde. Lokalplanen giver mulighed for etablering af detailhandel og medfører en mulighed for udvidelse af det samlede detailhandelsareal til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i karreen med ca m² til ca m². Af hensyn til mulige fremtidige anvendelser fastlægger lokalplanen, at bebyggelsen også kan anvendes til erhvervsformål i form af liberale erhverv og restauranter mv. I Lov om ændring af lov om planlægning L. 148(Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne vedtaget 30. maj 2007) 5q er det fastsat, at i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder må der ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker, og m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m2. Lokalplanforslaget indeholder samme bestemmelser. Lokalplanforslaget er derfor i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser og intentioner om detailhandel. Projektets betydning i øvrigt for detailhandlen i Fredericia og omegn er beskrevet i miljøvurderingen. 7

8 Foto af bebyggelsen i Købmagergade ved Axeltorv Skitse der viser hvordan et nyt byggeri i Købmagergade kan komme til at se ud. Bebyggelsen kan også få et andet arkitektonisk udtryk og med andre materialer 8

9 Foto af Prinsessegade Skitse der viser hvordan et nyt byggeri i Prinsessegade kan komme til at se ud. Bebyggelsen kan også få et andet arkitektonisk udtryk og med andre materialer 9

10 Foto. Merlinbygningen i Jyllandsgade planlægges ombygget Skitse der viser hvordan et nyt byggeri i Jyllandsgade ved hjørnet mod Prinsessegade kan komme til at se ud Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan 2005 vist som byområde, og lokalplanen er dermed i overensstemmelse med regionplanen. VVM screening VVM står for vurderinger af virkninger på miljøet. Formålet er at vurdere de bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har Fredericia Byråd foretaget en screening med henblik på at få afklaret om der er behov for at udarbejde en egentlig VVM-redegørelse. Det er Byrådets vurdering, at det nye butiksområde ikke har en størrelse og en sådan regional betydning, at der er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse. 10

11 Området er i Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget som planlægningszone for støj, hvilket vil sige, at området er påvirket af støj fra forskellige kilder, bl.a. erhvervene på havnen. I de områder skal der gøres en indsats for at nedbringe støj. Udendørs opholdsarealer placeres bag randbebyggelsen og på taget. Bygningerne vil dæmpe støjen fra gaden i forhold til opholdsarealerne i gården. Da nybyggeriet ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og kommuneplantillægget for bymidten fra 1995, for så vidt angår bebyggelsesprocenter og byggefelter, er det en forudsætning for lokalplanens godkendelse, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammer for lokalplanens område. Tillægget er vist på side 23. Ifølge de gældende lokalplanrammer for bymidten må der opføres bebyggelse i op til 2 ½ etage og med større etagehøjde, såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning. Karreens randbebyggelse er i bymidteplanen udpeget som gadestrækninger med generelt større etagehøjde end 2 ½ etage. Den planlagte bebyggelse ud mod Købmagergade kan opføres i op til 5 etager. Bystrukturen Den eksisterende karrestruktur bevares og fremhæves yderligere som følge af at de eksisterende huller i randbebyggelsen både i Prinsessegade og Købmagergade udfyldes med ny bebyggelse. Byzone Lokalplanens område ligger i byzone. Trafikforhold Samtidig med vedtagelsen af helhedsplanen for et nyt gademiljø i Fredericia vedtog Byrådet i januar 2005 en handlingsplan for Parkering og trafik i Midtbyen. Planen skal forbedre parkeringssituationen og sikre større tilgængelighed til midtbyen og større fremkommelighed for bløde trafikanter. Handlingsplanen beskriver et forslag til de kommende års investeringer for parkering og trafik i Fredericia Midtby. Købmagergade er i planen udpeget som en del af en parkeringssøgering. Et af de planlagte projekter er etablering af flere p-pladser i bymidten. I handlingsplanen peges bl.a. på muligheden for at etablere et P-hus imellem Prinsessegade og Købmagergade, men med et p- område på terræn istedet for et P-hus. Handlingsplanen blev vedtaget i Adgangen til det foreslåede P-hus kommer til at foregå gennem en portåbning i den nye bebyggelse ud mod Købmagergade. Den største trafikale belastning er i dag (målt i 2004) i Sjællandsgade og Købmagergade, hvor der er en årsdøgnstrafik på 5000 henholdsvis 4000 biler. I Prinsessegade er årsdøgntrafikken Årsdøgntrafikken i Købmagergade vurderes at stige med ca enheder til 11

12 ialt ca som følge af P-huset og de nye butikker. Kapacitetsmæssigt giver den øgede trafikmængde i Købmagergade ikke problemer. For at forbedre fremkommeligheden på parkeringssøgeringen overvejer Fredericia Kommune en omlægning af krydset Købmagergade/Prinsensgade samt krydset Købmagergade/Oldenborggade. Årsdøgntrafikken i Sjællandsgade forventes ikke at stige idet strækningen fra Gothersgade til Købmagergade omlægges til sivegade. Varetilkørslen til de nye butikker planlægges at skulle ske fra Købmagergade og Prinsessegade. Parkering Der er i dag i alt ca. 43 p-pladser på de ejendomme der bliver omfattet af projektet. Med opførelsen af P-huset og p- kælder bliver der mulighed for anlæg af ialt ca. 370 nye p-pladser. De planlagte 370 p-pladser er flere end det behov nybyggeriet medfører. Der vil derfor blive et antal offentligt tilgængelige pladser som kan være med til at dække det behov, der opstår, som følge af at der i 2007 nedlægges 55 p-pladser på Axeltorv. I bymidteplanen fra 1995 og i kommuneplanens rammedel er der fastlagt retningslinier for det antal af p-pladser, der skal etableres til de forskellige funktioner: Boliger, 1 p-plads pr. 100 m² etageareal Udvalgsvareforretn. pengeinst. 1 plads pr. 30 m² etageareal. Dagligvareforretninger, 1 plads pr. 20 m² etageareal Liberalt erhverv, kontorer mv. 1 plads pr. 50 m² etageareal. Retningslinierne kan fraviges ved etablering af større samlede p-arealer for en enkelt karre. Ejendommene Købmagergade nr. 54 og 56 planlægges nedrevet 12

13 Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Bevaringsværdige bygninger (kun forhusene). Ejendommene Prinsessegade nr planlægges nedrevet 13

14 Uanset hvordan arealfordelingen imellem dagligvare og udvalgsvare udvikler sig indenfor det planlagte projekt, anlægges der flere p-pladser end normerne kræver for butiksområdet og de nye boliger. Nybyggeriet har direkte adgang for fodgængere fra gågaden Jyllandsgade og ud for nybyggeriet i Købmagergade er der stoppesteder for bybusser og dermed god tilgænglighed for fodgængere og brugere af bybusnettet. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Fredningsforhold Der er ingen fredede bygninger inden for lokalplanens område, men forhusene på ejendommene Prinsessegade 51-63, Jyllandsgade nr. 24A og 24B, samt Købmagergade nr er bevaringsværdige i henhold til Fredericia Kommuneatlas. Hjørneejendommen Jyllandsgade/Købmagergade er registreret med høj bevaringsværdi og sikres gennem lokalplanen mod væsentlige ændringer. Ejendommene Prinsessegade nr. 51 til 59 samt Købmagergade nr. 54 og 56, der er registret med middel bevaringsværdi kan nedrives ifølge lokalplanen. Fredericia Kommune finder at ejendommene, der planlægges nedrevet, ikke har væsentlig arkitektonisk værdi og at gadebilledet kan få et visuelt løft ved opførelse af en ny randbebyggelse. Miljøforhold Der er redegjort for den støjmæssige påvirkning og andre miljøforhold i miljøvurderingen side 16. Jordforurening Matr. nr. 674 f, Fredericia Bygrunde er kortlagt efter jordforureningsloven Kortlægningsmyndigheden er Region Syd Danmark og kortlægningsnum meret er Såfremt et forureningskortlagt areal skal anvendes til følsom anvendelse j.v.f. jordforureningslovens 6 stk.2, forudsætter det en 8 tilladelse efter samme lov. Flytning af jord fra arealet skal forud for flytningen være anmeldt til Natur & Miljø i Fredericia Kommune. Desuden er der almindelig risiko for byforurening, spild m.v. efter mange års aktiviteter. Eventuel fund af forurening der ikke er beskrevet i forbindelse med kortlægningen skal anmeldes til Natur & Miljø. 14

15 Kystområder Lokalplanen er omfattet af Planlovens 5 vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger midt i eksisterende bymæssig bebyggelse og ny bebyggelse har derfor ikke betydning for kystlandskabet. Arkæologiske forhold Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, jf. museumslovens 27. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vejle Museum. Museet beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse. Senest 1 år efter anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren/museet har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet. Servitutter Der er på ejendommen ikke tinglyst servitutter, der er i modstrid med lokalplanen. Agenda 21 Fredericia Kommune ønsker, at der ved renovering og nyopførelse af bygninger udføres tiltag for at fremme en bæredygtig udvikling. Med dette menes byggeri, der har et minimalt ressourceforbrug ved bygningernes opførelse, drift og vedligeholdelse og affaldssystemer. Kommunen har i den anledning udarbejdet flere publikationer, der indeholder vejledninger til, hvordan man kan imødekomme en bæredygtig udvikling. Publikationerne kan afhentes hos Teknik & Miljø. 15

16 Miljøvurdering af lokalplan nr. 274 og kommuneplantillæg nr. 59 Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaners indvirken på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lokalplanens udlægger karreen til centerformål og herunder butikker og p- hus, anvendelser der er omfattet af lovens bilag 4, hvilket udløser pligt til at foretage en miljøvurdering. Scopingfase Gennem scopingfasen er udvalgt følgende emner til behandling i miljøvurderingen: Befolkningen Herunder vurdering af påvirkning af eksisterende boliger bl.a i form af trafikstøj samt vurdering af mulighederne for at skabe opholdsarealer til eksisterende og nye boliger Trafik herunder vurdering af trafik/transportmængde Materielle goder Herunder vurdering af service- og detailhandelsstrukturen Påvirkning af bymiljøet - den historiske byplan og bygningskulturarven Emnerne til behandling i miljøvurderingen(scopingfasen) er sendt i høring til Miljøcenter Odense, Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen samt Museerne i Fredericia. Myndighederne har ikke haft kommentarer til scopingfasen. Museerne i Fredericia er betænkelig ved, at den skitserede plan uheldigvis vil kunne true den randbebyggelse, som er karakteristisk for karréstrukturen inden for voldene i Fredericia. I forbindelse med anlæggelse af nye parkerings-faciliteter bør der derfor i størst mulig udstrækning undgås fjernelse af facadebebyggelsen på de berørte gadestrækninger. Men hvis dette alligevel er nødvendigt i forbindelse med anlæggelsesarbejderne, så bør man snarest derefter tilbageføre den ubrudte facaderække gennem opførelse af ny bebyggelse i en udformning, der er tilpasset den allerede eksisterende hvad angår f.eks. højde, taghældning og byggematerialer. Museerne finder endvidere, at bevaring af de oprindelige åbne pladser i karrestrukturen er vigtig. For at tilgodese muligheden for at gøre et omdannet Axeltorv til fortrinsvis et opholdsareal for borgerne samt et roligt boligkvarter, ønsker museerne restriktioner for motorkørsel i de omkringliggende gader. 16

17 Befolkningen Herunder vurdering af påvirkningen af eksisterende boliger bl.a. i form af trafikstøj samt vurdering af mulighederne for at skabe opholdsarealer til eksisterende og nye boliger. Formålet med lokalplanforslaget er at skabe et attraktivt og velfungerende butiksområde, hvor der også er mulighed for at indrette restauranter samt liberale erhverv, kontorformål og lignende. Desuden kan der med lokalplanen indrettes nye boliger i karreen. Lokalplanen vil medføre en væsentlig udvidelse af karreens areal til detailhandel og en forøgelse af antallet af parkeringspladser. De nye aktiviteter i området vil medføre en øget påvirkning af støj fra detailhandelen (varetilførsel, affaldsafhentning, ventilationsstøj) og fra den forøgede trafik til og fra parkeringsanlægget. Begrænsningen af støj fra aktiviteter fra erhverv i området vil blive reguleret gennem lokalplanens vilkår om overholdelse af de generelle støjgrænser for centerområder. Ved evt. tilladelse til aktiviteter i aften og nattetimerne vil der blive stillet krav om overholdelse af støjgrænser svarende til miljøstyrelsens vejledende værdier. Det kan medføre begrænsninger i tidspunkter til varetilkørsel og affaldsafhentning. Lokalplanen vil medføre en forøgelse af trafikken i Købmagergade. Der vil derfor ved nybyggeri blive stillet krav om ekstra lydisolering af vinduer og mod Købmagergade. I gårdrummet vil der oven på butiksetagen blive etableret udendørs opholdsarealer for såvel eksisterende som nye boliger og evt. for karreens erhvervslejemål. Disse opholdsarealer vil være skærmet mod vejstøj af randbebyggelsen. Trafikstøjniveuaet der hidrører fra P-huset må udendørs ikke overstige 55 db(a). Det indendørs trafikstøjniveau i boligerne fastsættes til 30 db(a). Visse tidspunkter af døgnet og året vil P-huset medføre en skyggepåvirkning af gårdarealer i karreens østlige del. Lokalplanens kortbilag indeholder sol- og skyggediagram. Skyggediagrammerne viser, at p-husets skygge i juli rammer Pensams p-pladser i karreens østlige del, men ikke facaden på bebyggelsen i Købmagergade. I oktober vurderes det at Pensams p-pladser og facaden under alle omstændigheder ramt af skyggen fra de eksisterende huse i Prinsessegades vestside. Luftforurening Den forøgede trafik til nye butikker, boliger og til P-hus vil lokalt medføre en forøget luftforurening. Luftforureningen fra trafikken vil væsentligst være et udslip af kvælstofilter og partikler fra person- vare- og lastbiler. Især vil dieselbiler give anledning til påvirkning med kvælstofilter og partikler. P-huset vil blive forsynet med udsugning/ventilation, så det det vurderes at luftforureningen fra trafikken ikke vil påvirke facader eller 17

18 opholdsarealer væsentligt. Forurening fra vare- og lastbiler i varegård og i de omgivende gader kan om nødvendigt begrænses med et forbud mod tomgangskørsel. Øget trafik medfører også en øget udledning af CO2. Dette har dog ingen lokale genevirkninger, og globalt set vil projektet ikke medføre mere trafik kun en omfordeling at, hvor trafikken foregår. Butikker, restauranter og andre nye erhvervsaktiviteter i området vurderes ikke at medføre nye generende luftforureninger, idet disse forhold vil blive reguleret ved krav i virksomhedernes godkendelse. Jordforurening Der er i lokalplanområdet registreret en jordforurening på matr. nr. 674f (Prinsessegade 51). Forureningen er kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder at forureningen er lokaliseret på grunden. Den eksisterende bebyggelse på grunden vil blive nedrevet i forbindelse med projektet, og hele matriklen er planlagt bebygget med kælder. Ved flytning af jord fra arealet skal dette, forud for flytningen, være anmeldt til Natur & Miljø i Fredericia Kommune. Hvis det ikke dokumenteres at forureningen er helt fjernet og kortlægningen ophævet, skal der, forud for at der meddeles byggetilladelse, ansøges om tilladelse efter jordforureningslovens 8. Med lokalplanens projekt, hvor der etableres kælder under hele bygningen, vil forureningen sandsynligvis blive oprenset. Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger af boliger Til sikring af, at det indendørs og det udendørs støjniveau overholdes i den nye bebyggelse, vil lokalplanen indeholde følgende bestemmelser: Trafikstøjniveauet for hele området må udendørs ikke overstige 55 db(a). Det indendørs trafikstøjniveau i boligerne fastsættes til 30 db(a). Støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs i lokalplanområdet må højst være: 55 db(a) mandag fredag kl samt lørdag kl db(a) mandag fredag kl samt lørdag kl og søn og helligdage kl samt 40 db(a) alle dage kl Opholdsarealerne til boliger og erhverv placeres inde i karreen bl.a. på taget af butikkerne. Facader på nybyggeri mod Købmagergade skal facadeisoleres, så det tilladte indendørs støjniveau kan overholdes. Facader på P-huset skal udføres så det tilladte støjniveau ved boliger og opholdsarealer kan overholdes. 18

19 Trafik herunder vurdering af trafik/transportmængde Den væsentligste påvirkning på trafikken vil være en forøget trafikmængde i Købmagergade, dels til personbiler til parkeringsanlægget, dels af varevogne til varegården. Den største trafikale belastning er i Sjællandsgade og Købmagergade hvor der er en årsdøgnstrafik på henholdsvis I Prinsessegade er årsdøgntrafikken Det udendørs støjniveau hidrørende fra trafikken i Sjællandsgade og Købmagergade er her på baggrund af årsdøgntrafikken beregnet til 64 henholdsvis 63dB(A), men væsentligt mindre inde i karreens opholdsarealer. Ved opførelse af nye boliger vil der derfor blive stillet krav om facadeisolering. I de øvrige gader er trafikmængden væsentligt mindre og vil derfor ikke påføre boligerne mere støj end 55 d(b)a. Der vil blive stillet krav til støjdæmpende facader på p-huset så trafikken i p- huset ikke belaster de omgivender boliger og opholdsarealer med unødig støj. Opholdsarealer til boligerne bliver placeret bag randbebyggelsen, som en terrasse på taget af butikkerne samt som altaner, som vender ind mod gårdrummet. Randbebyggelsen vurderes at ville kunne afskærme for trafikstøj. Det er vurderet, at trafikken vil stige med ca. 25% til ca biler pr. døgn i Købmagergade. Købmagergade indgår i byens parkerings-søgering, og gaden vurderes at have en tilstrækkelig kapacitet til den øgede trafik. Trafikken i de øvrige omkransende gader vurderes ikke at blive påvirket væsentligt. Dog må der forventes en forøget varekørsel og aflæsning i Prinsessegade fra lastbiler, der ikke kan køre ind i varegården. Det forøgede detailhandelsareal forventes at tiltrække kunder fra områder uden for bymidten, og det vil kunne skabe en større trafik ad indfaldsvejene. Det vurderes dog, at disse veje har tilstrækkelig kapacitet. Projektet vil medføre en forøgelse af antallet at P-pladser i city også ud over det antal, der er behov for til nye boliger og nye erhvervsarealer. Dette vil generelt aflaste parkeringssituationen i city, og også skaffe erstatningspladser for de pladser, der nedlægges på Axeltorv. Det større antal P-pladser vil generelt medføre en mere glidende trafikafvikling i city. 19

20 Materielle goder Herunder vurdering af service- og detailhandelsstrukturen Detailhandelsrapporten Fakta Fredericia 2004 peger på, at en del forbrugere oplever det som nemmere at køre bl.a. til Kolding Storcenter end Fredericia bymidte pga. parkeringsmulighederne. Samtidig nævner rapporten, at forbrugerne savner flere forskellige butikker i Fredericia både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Set i forhold til det gennemsnitlige forbrug pr. husstand i hele landet blev der i 2004 beregnet et forbrugspotentiale for det samlede antal husstande i Fredericia. Rapporten konkluderede, at Fredericia havde et omsætningstab i handelsbalance på 500 mio. kr. pr. år. Andre undersøgelser viser, at handelsbalancen er genoprettet, men at Fredericia i forhold til nabobyerne har væsentlig mindre omsætning. Vejle kommune har med m² totalt mest salgsareal, mens Kolding kommune har godt m² salgsareal og Fredericia kommune knap m². Nærværende lokalplan giver mulighed for en tilvækst i salgsarealet på ca m² hvilket vil give borgerne en bedre service og vareudbud samtidig med at p-huset forbedrer parkeringsmulighederne i bymidten generelt. Tilvæksten i salgsarealet har dog ikke en størrelse, der gør at projektet har væsentlig regional betydning. Påvirkning af bymiljøet - den historiske byplan og bygningskulturarven Lokalplanen giver mulighed for opførelse af nye bygninger i gadelinien både ud mod Prinsessegade og Købmagergade samt bebyggelse inde i karreen. Visuelt vil gadebilledet i både Prinsessegade og Købmagergade ændres positivt, da nuværende huller i randbebyggelsen med lokalplanen kan udfyldes med nye bygninger. Huller i randbebyggelsen i Købmagergade og Prinsessegade der lukkes med de nye randbebyggelser 20

21 Bebyggelsen i Torvegade og Dalegade danner en smuk og harmonisk ramme om Axeltorv. Den bevaringsværdige og meget markante rødstensbygning (apoteksbygningen) i nationalromantisk stil på hjørnet af Jyllandsgade/ Købmagergade er i høj grad med til at fremhæve Axeltorv som en af byens største og vigtigste pladser. Ejendommen Købmagergade nr. 54 der planlægges nedrevet er kun i 1 1/2 etage og fremstår derfor som for lav i forhold til de øvrige bygninger, der danner ramme om torvet. Ejendommen Købmagergade nr. 56, der ligeledes planlægges nedrevet, bidrager med sine betonfacader med lange altaner ikke positivt til gadebilledet. Fredericia Kommune finder, at en ny bebyggelse, der opføres i en højde svarende til naboejendommene, vil kunne bidrage positivt til gadebilledet. Det er dog vigtigt at apoteksbygningen på hjørnet af Jyllandsgade/ Købmagergade fortsat er den arkitektonisk set mest dominerende bygning på gadestrækningen. Der er derfor i lokalplanen fastsat en maks. højde på den nye bebyggelse der er lavere end hjørnebygningen. Lokalplanen stiller betingelser om, at ny bebyggelse ved sin dimensionering og opdeling skal tilpasses eksisterende bebyggelse i gadebilledet. Eksisterende forhold og nul-alternativet Med den eksisterende lokalplan vil der kunne foretages en vis renovering af området og i den forbindelse skaffes plads til ca. 20 nye parkeringspladser. Det vil ikke forbedre parkeringsforholdene i Fredericia midtby, idet der er truffet beslutning om at nedlægge ca. 55 pladser på Axeltorv. Med den eksisterende lokalplan vil der desuden kunne foretages små forbedringer af gårdrum og opholdsarealer, men der vil fortsat være utilstrækkelige og dårlige opholdsarealer. Der vil kun være mulighed for mindre udvidelser af det samlede butiksareal i karreen og ikke i et omfang, der vil kunne ændre væsentlig på antallet af butikker og serviceudbud i bymidten. Foranstaltninger til overvågning Overvågning vil primært bestå i at sikre, at lokalplanens foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger på de nye boliger overholdes. Fredericia Kommune skal derfor ved udstedelse af byggetilladelser sikre, at bygningers konstruktioner overholder lokalplanens krav. 21

22 Samlet vurdering Samlet vurderes, at lokalplanen vil muliggøre, at karreen indrettes til et attraktivt og velfungerende butiksområde, og at der med parkeringsanlægget skabes en forbedring af parkeringssituationen i Fredericia midtby. Samtidig skabes der gode muligheder for udendørs opholdarealer for såvel eksisterende som nye boliger. Miljøpåvirkningerne fra den forøgede trafik og de nye aktiviteter vurderes at kunne begrænses med lokalplanbestemmelserne. Lokalplanen vurderes derfor samlet set ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning på omgivelserne. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den 11. juli

23 Kommuneplantillæg nr. 59 Butikker, boliger og p-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade Bymidten - centerområder Centerområder må anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, boliger, liberale erhverv, kontorer, offentlig og privat service. Inden for området må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til generende erhvervsvirksomhed. Parkeringsnormer: Boliger, 1 plads pr. 100 m² etageareal Udvalgsvareforretn. pengeinst. 1 plads pr. 30 m² etageareal. Dagligvareforretninger, 1 plads pr. 20 m² etageareal Liberalt erhverv, kontorer mv. 1 plads pr. 50 m² etageareal. Opholdsarealer: Blandet bolig og erhverv: 25% af etagearealet Boligområder: 50 % af etagearealet Erhvervsområder15% af etagearealet Offentlige formål 15% af etagearealet I karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade skal der etableres opholdsarealer svarende til min. 25% af etagearealet Parkerings- og opholdsarealkrav kan fraviges ved etablering af større samlede p-pladser og opholdsarealer. Område: C.1 Bymidten For rammeområdet er der i kommuneplanen indsat et kort der viser bebyggelsesprocenter for de enkelte karreer. For karren omfattet af lokalplanen er bebyggelsesprocenten fastsat til maks Dette kommuneplantillæg ændrer bebyggelsesprocenten for karreen til maks. 225 for karreen som helhed. Særlig anvendelse, områdets udformning etageantal, bygningshøjde Ny bebyggelse skal opføres overvejende som sluttet bebyggelse i gadelinie. Bygningshøjden må højst være 2 1/2 etage og med større højde, såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning. I karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade kan ny bebyggelse opføres i op til 5 etager såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning. Karreens gårdarealer må bebygges. I denne karré vil der ved opførelse af nye boliger blive stillet krav om etablering af opholdsarealer i form af altaner, tagterasser bag randbebyggelsen eller på terræn i gårdrummet. 23

24 Dagligvarebutikkers bruttoetageareal må maksimalt være m2 og m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m2.* * Bestemmelsen er i overensstemmelse med Lov om ændring af lov om planlægning, L 148 (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 5q). Gældende planer Lokalplan nr. 12, 33, 38A, 61, 62, 244, 98, 113, 116 og 135. Kommuneplanens rammeområder i bymidten. 24

25 LOKALPLAN nr. 274 Butikker, kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse Kortbilag nr. 2: Illustrationsplan Kortbilag nr. 3: Facadeskitser Kortbilag nr. 4: Snit Kortbilag nr. 5: Etageplaner Kortbilag nr. 6: Sol- og skyggediagrammer Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 671, 674a, 674b, 674c, 674f, 675, 676, 677a, 677b, 677c, 677e, 677f og 689 Fredericia Bygrunde samt alle parceller, der efter den 18. januar 2007 udstykkes eller sammenlægges heraf. 25

26 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 26

27 Bestemmelser I henhold til planloven, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 430, lov nr. 431 af 6. juni 2005 og Lov om ændring af lov om planlægning, L 148 (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne), fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre områdets fremtidige anvendelse til centerformål herunder dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, kontorer, restauranter, boliger og parkeringshus mv. at muliggøre opførelse af ny bebyggelse i karréen ud mod Prinsessegade og Købmagergade at sikre, at ny randbebyggelse opføres overvejende som sluttet bebyggelse at de eksisterende parkeringsarealer og gårdrum i karreens nordligste del kan bebygges og anvendes til butiksformål at sikre, at bebyggelsen gennem fastsættelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser gives en sådan udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den bevarede bebyggelse kan opnås en god helhedsvirkning at sikre mulighed for private og offentlige parkeringspladser i et P-hus og i en parkeringskælder. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter følgende matrikelnumre: 671, 674a, 674b, 674c, 674f, 675, 676, 677a, 677b, 677c, 677e, 677f og 689 Fredericia Bygrunde samt alle parceller, der efter den 18. januar 2007 udstykkes eller sammenlægges heraf. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i byzone. 27

28 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til centerformål, og der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse samt til erhverv som følgende: Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, stormagasin, liberale erhverv som kontorer, restauranter, hoteller, klinikker og pengeinstitutter, offentlige formål samt lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører til i området. Dog må stueetagen i randbebyggelsen ud mod gågaden Jyllandsgade ikke anvendes til kontorformål, pengeinstitutter og lignende. Der kan efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde indrettes mindre værkstedsvirksomhed og lager inden for lokalplanens område, såfremt den har tilknytning til en butik. Inden for lokalplanens område må dagligvarebutikkers bruttoetageareal mak simalt være 3.500m² og 2.000m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m².* Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandelsformål i lokalplan området er m². 3.2 Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj-, luftforureningseller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom arealanvendelse. 3.3 Støjbelastning, som påføres området fra erhvervsvirksomheder, må ikke overstige de grænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984, samt Regionplanen for Vejle Amt. Det vil sige, at støjbelastningen udendørs i området højst må være: 55 db(a) på alle hverdage fra 7-18 og lørdage fra db(a) på alle hverdage fra 18-22, lørd. fra 14-22, sønd db(a) på alle dage fra Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, når de ikke har mere end 50 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn. Transformerstationer eller andre tekniske 28

29 fælles installationer må indrettes i tilknytning til p-kælder eller i den planlagte bebyggelse. 3.5 Med henblik på at undgå utilfredsstillende miljø på grund af trafikstøj skal det ved placering af eventuelle nye boliger sikres, at et indendørs støjniveau på 30 db(a) ikke overskrides. For offentlige kontorer og liberale erhverv (kontorer og lignende) må støjniveauet ikke overskride 35 db(a). 3.6 Det udendørs støjniveau fra trafikstøj ved nye boliger på mindst én af boligens facader samt primære opholdsarealer må ikke overstige 55 db(a). For offentlige kontorer og liberale erhverv (kontorer og lignende) må støjniveauet ikke overstige 60 db(a). 3.7 Ubebyggede arealer må anvendes til parkering, såfremt byggelovens krav til opholdsarealer er opfyldt. Ved opførelse af ny bebyggelse skal der etableres opholdsarealer som altaner, på tag eller i gårdrum svarende til mindst 25 % af etagearealet 3.8 Ubebyggede arealer må endvidere anvendes til opholdsareal for karréens beboere og erhvervsvirksomhedernes ansatte. Vej- og stiforhold 4.1 Området trafikbetjenes primært via Købmagergade og sekundært via Sjællandsgade, Prinsessegade og Jyllandsgade, som vist på kortbilag. Vejadgangen til P-huset og parkeringskælderen skal ske fra Købmagergade, som vist på kortbilag 1, evt. som en port i bygningen. Varetilkørsel til de nye butikker kan også ske fra Prinsessegade. 4.2 Der skal for ny bebyggelse etableres parkering som følger *): 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til liberalt erhverv 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til boliger 1 parkeringsplads pr. 30 m² etageareal til udvalgsvareforretninger og pengeinstitutter. 1 parkeringsplads pr. 20 m² etageareal til dagligvareforretninger *)Såfremt det ikke er muligt at opfylde p-kravene på egen grund eller som fælles p-areal, kan Byrådet tilbyde, at der til gengæld indbetales til kommunens parkeringsfond efter gældende regler, der er fastsat i fondens vedtægter. 29

30 4.3 Alle færdselsarealer skal så vidt muligt indrettes under hensyn til bevægelseshæmmede. Der skal undgås trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.). Der skal være adgang for bevægelseshæmmede til butikker, boliger, kontorer og restauranter m.v. 4.4 Det skal sikres, at renovationsbiler/folk let kan komme til og fra eventuelle miljøstationer. Ledningsanlæg 5.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti, i ubefæstede arealer. 5.2 Der må opsættes antenner, herunder paraboler, der ikke virker æstetisk skæmmende på bebyggelsen eller omgivelserne. 5.3 Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område skal forsynes med fjernvarme efter Byrådets nærmere anvisning. Ved etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi kan Byrådet dispensere fra ovennævnte. Hvis bygningens varmebehov ikke fuldt ud kan dækkes af vedvarende energi, skal den resterende del af opvarmningsbehovet kunne dækkes gennem en eventuel kollektiv varmeforsyning. 5.4 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra fælles vandforsyning. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Facadebebyggelsen langs Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade skal opføres i vejskel som overvejende sluttet bebyggelse med en beliggenhed indenfor byggefelterne som vist på kortbilag nr Den nordlige del af karreens indre må bebygges i et omfang som vist på kortbilag 1 samt vist på snit på kortbilag 4. Det vil sige at stueetagen 30

31 i Jyllandsgade kan udbygges i gårdrummet mellem Prinsessegade og Købmagergade. Denne stueetage strækker sig over til bebyggelsen i Købmagergade, men svarer her som følge af terrænforskelle til 1. sal. Der må opføres et P-hus med en placering som vist på kortbilag nr. 1. P-huset må alternativt opføres på ejendommene Prinsessegade nr Facadebebyggelsen langs Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade må opføres i max. 4 etager med udnyttet tagetage når bebyggelsen udføres med traditionelt tag med graders taghældning såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning. Bebyggelsens maksimale etageantal på de forskellige gadestrækninger må iøvrigt ikke overskride de på kortbilag 1 angivne højder. Uanset etageantal skal hjørneejendommen Jyllandsgade/ Købmagergade fremstå som den arkitektonisk set mest dominerende bygning i karreen. Såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning må tagetagen udføres som penthouseetage dvs. opføres med fladt tag, og med den øverste etage tilbagerykket min. 2 m i forhold til facadelinien eller friholdes i forhold til nabobygninger. På denne etage må der etableres tagterrasse/tilbagerykkede altaner. En del af den nye bebyggelse på matr. nr. 674a Fredericia Bygrunde må således opføres i 5 etager når det sker med lav taghældning som vist på kortbilag nr. 3 skitse 1. Bebyggelsens maksimale højde herunder højden på P-hus må ikke overstige de på kortbilag nr. 3 angivne koter. Byrådet kan tillade, at mindre bygningsdele som karnapper, trappetårne, bygningsværker til tekniske installationer og lign. opføres uden for det fastlagte byggefelt, som det fremgår af kortbilag nr. 1. Disse bygningsdele må ikke være højere end facadebebyggelsen. 6.4 Ny bebyggelses facader skal vertikalt opdeles i flere mindre bygninger/ facader i princippet som vist på kortbilag 3, Facadeskitser. Kortbilag 3 viser eksempler på udformning af facadebebyggelsen. Facadebebyggelsen kan indenfor lokalplanens rammer også få en anden udformning og opføres med andre materialer. 6.5 Facadebebyggelsens tage langs Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade skal udformes som symetriske sadeltage med en taghældning på og med rygningen parallelt med gaden. Tage kan desuden udføres som mansardtage. 31

32 Tage kan desuden udføres som flade tage eller med ensidig taghældning såfremt der i sammenhæng med eksisterende bebyggelse kan opnås en god helhedsvirkning. Den planlagte bebyggelse i karreens indre til butiksformål skal etableres med fladt tag med det formål at der etableres udendørs opholdsarealer på taget/ dækket. Med det formål at undgå indbliksgener ved naboejendommene mod syd i Købmagergade skal opholdsterrassen tilbagerykkes 8m fra skel mod matr. nr. 677b Fredericia Bygrunde 6.6 Ved nybyggeri og ombygning skal hjørneejendommene i stueplan afskæres med en linie på 3 meters længde. Afskårne hjørnearealer udlægges som vejareal. 6.7 Inden bebyggelse finder sted, skal der til bygningsmyndighedens vurdering af om projektet overholder lokalplanens bestemmelser foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for materialevalg og farver samt for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide. 6.8 Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan (stueplan), forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 6.9 På matr. nr. 677a og 677c Fredericia Bygrunde må der opføres bagbygning eller sidehus under forudsætning af, at der er opholdsareal svarende til mindst 25 % af etagearealet. På matr. nr 677b kan opføres cykelskure og lignende småbygninger. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet kan opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning. Bygningens facade mod de omgivende gader skal kunne opfattes som en helhed fra terræn til tag. 32

33 Kortbilag 3, Facadeskitser viser eksempler på, hvordan ny bebyggelse kan udformes. De nye bygninger kan også udføres i andre materialer og med en anden facadeudformning. Ny bebyggelsen skal vertikalt opdeles i flere mindre bygninger i princippet som vist på kortbilaget og nævnt i Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende. Ny bebyggelse må opføres i blank mur eller pudset mur. Mindre facadepartier må udføres i glas og træ. 7.3 Tage opføres med rød tegl eller tilsvarende materiale tilpasset bygningens og gadestrækningens arkitektoniske udtryk. Flade tage kan udføres i andre materialer. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes uden særlig tilladelse. 7.4 Ombygning og facadeændringer af enhver art herunder ændring af farve, vinduesudskiftning og skiltning og udendørs belysning skal tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk og oprindelige facadeopdeling og godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. *) Ændringer af ejendommen matr. 689 Fredericia bygrunde (apoteksbygningen) med høj bevaringsværdi skal foretages med særlig respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier som bygningen repræsenterer. 7.5 Gennemførelse af det planlagte byggeri som vist på kortbilag indebærer at ejendommene Prinsessegade nr. 53 til 59 samt Købmagergade nr. 54 og 56, der er registreret som bevaringsværdige med middelbevaringsværdi kan nedrives. 76 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bebyggelse. Lys i skilte må ikke virke blændende. Facadeskiltet skal underordne sig facaden, og må ikke få karakter af facadebeklædning.* *) Fredericia Byråd har udarbejdet lokalplan nr. 164 samt en vejledning om facader og skilte, som fås på Teknik & Miljø. Vejledningen vil blive lagt til grund for vurdering af ansøgninger. 33

34 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 8.2 Inden for området må udendørs oplagring kun finde sted inden for dertil indrettede tæt, hegnede gårdarealer. 8.3 Ubebyggede arealer udlægges til fælles opholdsareal for områdets beboere og erhvervsvirksomhedernes ansatte eller anvendes som parkeringsareal. 8.4 Ubebyggede arealer skal gøres velegnet for ophold og gående færdsel. Af hensyn til bevægelseshæmmede skal undgås trafikale barrierer i terræn (høje kantsten, trapper, m.v.). 8.5 Ved opførelse af ny bebyggelse skal der etableres opholdsarealer som altaner, på tag eller i gårdrum svarende til mindst 25 % af etagearealet. 8.6 Der kan opføres mindre sidebygninger, trappetårne og lignende i samme højde som forhuset. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, der er sket tilslutning til nævnte fællesanlæg i pkt. 5 (fjernvarme). Endvidere må ny bebyggelse ikke tages i brug før, der er etableret parkeringspladser i overensstemmelse med pkt. 4.2, opholdsareal i overensstemmelse med pkt. 8.5 samt før end det er sikret at støjkravene i pkt. 3 er overholdt. Ophævelse af lokalplan nr Den af Fredericia Byråd den 4. dec godkendte lokalplan nr. 116 ophæves indenfor lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. 34

35 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ved opførelse af lavenergihuse har kommunen pligt til at give dispensation fra bestemmelserne om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 35

36 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fredericia Byråd den 25. juni 2007 Uffe Steiner Jensen / Søren Adsersen I medfør af 30 i lov om planlægning ( lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 430 og lov nr. 431 af 6. juni 2005) begæres foranstående lokalplan nr. 274 tinglyst på følgende matrikelnumre: 671, 674a, 674b, 674c, 674f, 675, 676, 677a, 677b, 677c, 677e, 677f og 689 Fredericia Bygrunde samt alle parceller, der efter den 18. januar 2007 udstykkes eller sammenlægges heraf. Fredericia Byråd den 25. juni 2007 Uffe Steiner Jensen / Søren Adsersen 36

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr Karréen syd for Ryes Plads Karré 6. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia Tlf Østers

Lokalplan nr Karréen syd for Ryes Plads Karré 6. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia Tlf Østers Lokalplan nr. 162 Karréen syd for Ryes Plads Karré 6 FREDERICIA KOMMUNE 6. Østers LP. NR. 162 Vesthavn Værftshavn Fiskerihavn Kastellet Oliehavn Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia Tlf. 79 21 21

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Område ved Fisketorvet. LP.nr. 180. Vesthavn Værftshavn Fiskerihavn

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Område ved Fisketorvet. LP.nr. 180. Vesthavn Værftshavn Fiskerihavn Område ved Fisketorvet gervej Ve Slesvigs gad Sjællandsgade Norgesgad LP.nr. 180 Bülows Plads Vendersgade Gothersg Ryes Plads Torvegade Købmagergade Bjergegade Fynsgade Holstensvej Slippe 2 Søbjerg Vesthavnsvej

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41 LOKALPLAN nr. 235 Ny forplads vest for Fredericia Banegård Kommuneplantillæg nr. 41 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 61 Boligbyggeri Skolegade/Nørregade LOKALPLAN NR. 61 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf.

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 227B Boligområde ved Maagevej Hybyhus Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere