Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift"

Transkript

1 Fødevare Nyt nr Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift 2. Fokus på Nøglehullet 3. Fødevarestyrelsen har opdateret mærkningsvejledningen 4. Resultat af tilsætningsstofkampagne 5. Medlemsarrangement: Få et kig ind i EU's maskinrum 6. Unge vil have sundere fastfood 7. Sæt madafgiften ud af spil 8. Samarbejdsaftale med Anticimex 9. Tilbud til medlemmer af Dansk Erhverv 10. Økonomiske nøgletal. Kursus Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift Afgiften på mættet fedt i fødevarer har en lang række meget uhensigtsmæssige konsekvenser, som bl.a. vil skade produktiviteten i fødevareerhvervene. Dansk Erhvervs høringssvar påpeger en lang række meget uhensigtsmæssige konsekvenser. Afgiften vil bl.a. skade produktiviteten i fødevareerhvervene, herunder detailhandelen og fødevareimportører. Dansk Erhverv er derfor modstander af den foreslåede fedtafgift. Dialog om alternative tiltag Dansk Erhverv indgår gerne i en dialog på linje med andre dele af de berørte erhverv om muligheden for at finde det nødvendige provenu gennem andre tiltag, som vil være mindre byrdefulde administrativt både for det offentlige og for det private erhvervsliv, samt alternative tiltag, som ikke i samme grad vil lægge et selvvalgt nedadgående pres på produktiviteten og konkurrenceevnen i hele det danske fødevareerhverv. Der har i den senere tid været megen presseomtale, både i tv, aviser og radio, om afgiften og de mange problemer, som den indebærer. Læs: Dansk Erhvervs høringssvar over forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer: I det følgende gennemgås de mange problemer Dansk Erhverv ser i lovforslaget. Generel madafgift og manglende analyser af konsekvenserne Afgiften på mættet fedt fra udvalgte kilder rammer næsten alle fødevarer, og effekten vil derfor nærme sig en generel afgift på fødevarer eller øget moms på fødevarer. Det er meget beklageligt, at der ikke i forbindelse med det lovforberedende arbejde er udarbejdet analyser, som kan danne grundlag for viden om afgiftens effekt på markeder, virksomheder, 1

2 produktudvikling, forvridninger mellem produktgrupper og for effekten på befolkningens sundhedstilstand. Komplekst forslag uden afsæt i fødevaremarkedet Forslaget er meget komplekst med betydelige effekter på fødevarestrømmene og med store økonomiske konsekvenser for virksomheder. Lovforslaget tager ikke højde for, at fødevaremarkedet og fødevareproduktionen er meget dynamisk med mange nye produkter, konstant udvikling af nye produktvarianter og justeringer af eksisterende produkter. Dette betyder ændrede afgiftsgrundlag og dermed krav om, at virksomhederne løbende udfører nye afgiftsberegninger. Forslaget pålægger således fødevareerhvervet betydelige administrative og økonomiske byrder, som hverken bidrager positivt til værditilvæksten, konkurrenceevnen eller produktiviteten i de omfattede erhverv. Det er bekymrende i en situation, hvor samfundet har brug for vækst og et styrket privat erhvervsliv, som kan sikre fremtidens velstand i Danmark. Tvivlsom sundhedseffekt Forslaget om afgiften tager udgangspunkt i et ønske om en sundere befolkning gennem flere sunde leveår. Afgiften fremstår dog på ingen måde overbevisende i en sundhedsmæssig sammenhæng. Favorisering af fed mad Forslaget skelner ikke mellem fede og magre kødudskæringer. Det betyder, at de federe og billigere kødudskæringer favoriseres, idet afgiften er den samme for svinekød (12 %), uanset om det er bacon eller filet, som f.eks. kan indeholde hhv. 16 % og 0,8 % mættet fedt. Dvs. den federe mad får en afgiftsrabat, og det understreger, at forslaget ikke understøtter sundhedshensyn. Afgiften støtter ikke Nøglehulsmærket Afgiftens struktur understøtter ikke det officielle Nøglehulsmærke fra Fødevareministeriet, som netop angiver de sundere fødevarevalg for befolkningen. Den manglende overensstemmelse mellem myndighedernes definitioner af sunde varer, gør det svært for erhvervslivet at arbejde for at fremme de sundere fødevarevalg. Endvidere giver det signalforvirring over for forbrugerne, og underminerer afgiftens formål om sundhedshensyn. Afgift fremmer mad med flere tilsætningsstoffer Et skifte fra mættede til umættede fedtstoffer må forventes, men det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. F.eks. vil et produkt med umættede fedtstoffer danne flere sundhedsskadelige stoffer ved opvarmning til høje temperaturer. Ligeledes kan afgiftens effekt blive flere tilsætningsstoffer, som heller ikke nødvendigvis øger sundheden og produkternes kvalitet. Dansk Erhverv vurderer endvidere ikke, at der er proportionalitet mellem de administrative byrder som forslaget pålægger erhvervslivet og de potentielle gevinster for folkesundheden. Fødevareimportører rammes særligt hårdt af de administrative byrder Ca. en tredjedel af fødevarerne i Danmark er importerede. Dansk Erhverv mener ikke, at lovforslaget har øje for afgiftens kompleksitet ved afgiftsberegning af importerede såkaldte sammensatte fødevarer, hvor en fødevare indeholder flere ingredienser og ofte forskellige 2

3 fedtkilder med forskelligt indhold af mættet fedt, hvilket derfor kræver mange detaljerede informationer og mange beregninger. Fødevareimportører vil ifølge forslaget rammes særligt hårdt af lovforslaget: Der er skærpet oplysningspligt for importører: Afgiften på importerede fødevarer skal beregnes på baggrund af en information, som ingen andre myndigheder eller lande stiller krav om, dvs. det er som udgangspunkt en ikke-tilgængelig information, som derfor er meget besværlig, uhyre tidskrævende, fordyrende og i nogle tilfælde umulig at indhente. Importører, som ikke kan skaffe den svært tilgængelige information pålægges en særlig høj tilbagefaldsafgift Den største administrative byrde i form af de mest komplekse beregninger er lagt på sammensatte, importerede fødevarer Ingen muligheder for afgiftsgodtgørelse Generelt større likviditetsbelastning pga. kortere afgifts-kredit Eksempler på afgiftsberegninger mangler på de vanskeligste områder Skatteministeriet har i lovudkastet undladt at foretage - afgiftsberegninger, hvor afgiften netop er mest vanskelig og kompleks at beregne: nemlig på sammensatte, importerede fødevarer. Dansk Erhverv skal kraftigt opfordre til, at disse tilvejebringes hurtigt. Beregningerne er vigtige for at eksemplificere afgiftens effekt, samt anskueliggøre, hvordan myndighederne forestiller sig, at virksomhederne skal udføre de komplekse beregninger. Øget grænsehandel og illegal handel Med forslaget skabes endnu en dansk særafgift med de negative konsekvenser, der er kendt fra mange andre danske afgifter, som skaber grænsehandel, ulovlig import og kræver en stor kontrolindsats fra myndighedernes side. Det er således en håndsrækning til grænsehandelen, hvor salget af almindelige dagligvarer i forvejen har bidt sig fast. I forhold til illegal handel og generel afgiftsunddragelse er Dansk Erhverv meget optaget af kontrolindsatsen, og det fremgår ikke, hvordan loven i praksis skal håndhæves, selvom den åbner for mange muligheder for afgiftsunddragelse. Dansk Erhverv forventer en kontrolindsats, som sikrer, at de lovlydige virksomheder ikke stilles i en dårligere konkurrencesituation. Myndighedernes vejledningsindsats Dansk Erhverv opfordrer på det kraftigste til, at der inden udgangen af 2010, foreligger informationsmateriale, vejledningsmateriale og de relevante formularer på minimum engelsk, tysk, fransk, spansk, tyrkisk, urdu, arabisk og kinesisk. Alternativt har virksomhederne slet ikke muligheder for at leve op til lovens krav allerede pr. 1. juli Den kommende vejlednings- og kontrolindsats fremgår ikke af det foreliggende lovudkast, hvilket understøtter bekymringen for afgiftsunddragelse. Problematisk i forhold EU: Statsstøtte, afgiftsdiskriminering og handelshindringer Dansk Erhverv ser frem til, at EU - Kommissionen inddrages gennem en notifikationsproces, da det må forventes, lovforslaget ikke overholder EU-retten vedrørende statsstøtte og diskrimination. Særligt stiller lovforslaget importører af sammensatte fødevarer ringere end en række andre erhvervsdrivende. Endvidere fremstår afgiften som en teknisk handelshindring. 3

4 Derfor bør afgiften afvente en nærmere afklaring af forholdet til EU-retten, samt de kommende fælles EU-regler om fødevareinformation, som bl.a. indebærer krav om oplysninger om indholdet af mættet fedt i fødevarer. Afgiftspunktet skal placeres tilbage i kæden Dansk Erhverv er enig med Skatteministeriet i, at afgiften i lighed med øvrige punktafgifter skal placeres langt tilbage i kæden. Det vil sikre at færrest erhvervsdrivende, skal inddrages i afgiftsberegninger, samt tage hensyn til myndighedernes kommende og fortløbende massive vejledningsopgave og kontrolindsats. Fødevarer med særligt medicinsk formål Dansk Erhverv mener, at fødevarer med særligt medicinsk formål bør undtages af afgiftsgrundlaget. Det er ikke almindelige fødevarer, men produkter målrettet patienter, andre syge og ældre, der har behov for særlig ernæring med et højt fedtindhold. Priseffekt Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at afgiften isoleret set vil medføre en øget inflation på 0,2-0,3 pct. point i 2. halvår 2011, hvilket svækker såvel forbrugernes købekraft som den danske konkurrenceevne. Derudover skal tillægges effekten af den særligt høje tilbagefaldsafgift, som må ventes bred anvendelse pga. de komplekse informationskrav. Derfor vil forbrugerne møde øgede prisstigninger, som er højere end afgiften i sig selv skulle tilsige. Fokus på Nøglehullet 750 produkter bærer nøglehulsmærket - antallet er fortsat stigende og der kommer yderligere fokus på Nøglehullet i De nordiske fødevaremyndigheder har afholdt en fælles nordisk konference om Nøglehullet med deltagelse af detailhandlen, udespisebranchen, producenter, importører og rådgivere om mærkning. Med stort engagement blev erfaringer med, og fremtidsplaner for, Nøglehulsmærket drøftet. I dag er der ca. 750 produkter, der bærer Nøglehulsmærket og antallet er fortsat stigende. I Danmark udvides Nøglehullet til at omfatte en mærkningsordning for restauranter og kantiner med baggrund i de svenske erfaringer på området. Der bliver sat yderligere fokus på Nøglehullet i en ny målrettet forbrugerkampagne i marts Der er udarbejdet informationsmateriale til brug for medarbejdere i fødevarebranchen og forbrugerne herunder en Nøglehulsbrochure på 14 sprog. Materialet kan downloades på Læs mere: Nøglehulsdagen konference og præsentationer: 4

5 Fødevarestyrelsen har opdateret mærkningsvejledningen Den opdaterede vejledning om mærkning af fødevarer indeholder ændringer og præciseringer vedrørende blandt andet datomærkninger, opbevaring og brugen af tilsætningsstoffer. Siden sidste ændring til mærkningsvejledningen i februar 2010, er der kommet en del nye afgørelser fra Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager (SFV). Derfor har Fødevarestyrelsen opdateret vejledningen, ligesom styrelsen har uddybet en række afsnit med eksempler, som har givet anledning til spørgsmål. Læs mere: Vejledning om mærkning af fødevarer (Fødevarestyrelsen, oktober 2010): pdf Notat om ændringer vejledning om mærkning af fødevarer: Fødevarestyrelsens hjemmeside: m Resultat af tilsætningsstofkampagne Næsten hver tredje af de undersøgte fødevarevirksomheder laver fejl i forbindelse med mærkning og anvendelse af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsens kontrolkampagne vedr. tilsætningsstoffer er afsluttet, og Fødevarestyrelsen vil fortsat sætte stort fokus på mærkning af tilsætningsstoffer og vil derfor i den kommende tid intensivere indsatsen for at sikre, at mærkningen er korrekt. Sanktioneret med indskærpelser og opfølgende kontrol Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kampagnen sanktioneret med indskærpelser og opfølgende kontrol. I fem tilfælde har styrelsen dog uddelt påbud eller forbud, fordi der var tale om overtrædelser af grovere karakter, mens en enkelt virksomhed er blevet politianmeldt. Mindre regelbrud og sjusk Fejlene udgør generelt mindre regelbrud. Typisk er der tale om, at virksomhederne ikke mærker deres varer med hvilke farvestoffer, konserveringsstoffer og sødestoffer, de indeholder. 5

6 Derudover er der fundet overskridelser af grænseværdier og ulovlige anvendelser af godkendte tilsætningsstoffer. Ingen af overtrædelserne har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, idet de påviste overtrædelser ikke har været markante. Producenter og importører Fejlene er både fundet hos producenter og importører, hvor halvdelen af importørerne i undersøgelsen har problemer med at overholde reglerne. Medlemsarrangement: Få et kig ind i EU's maskinrum Kom og hør Christel Schaldemose fortælle om, hvordan de nye mærkningsregler bliver til, hvordan en proces med så mange lande fungerer og hvem, der bestemmer i sidste ende. Dansk Erhvervs fødevarenetværk inviterer til et medlemsarrangement den 14. januar kl. 9:30. Der vil være morgenmad fra kl Sæt allerede nu X i kalenderen. Christel Schaldemose (MEP, S) er en af hovedordførerne på Mærkningsforordningen, og derfor har hun fulgt dens tilblivelse på tætteste hold. Hun vil fortælle om den afgørende rolle, Europa- Parlamentet har på de nye mærkningsregler for fødevarer, som bl.a. betyder nye regler for oprindelsesmærkning, næringsdeklaration og skriftstørrelse på produkterne. Derudover vil hun åbne op for maskinrummet EU: Parlamentet som central spiller i EUlovgivningen, hvordan får parlamentarikerne indflydelse, hvordan får organisationer og virksomheder indflydelse på dagsordenen både de brede og de specifikke? Mens Christel Schaldemose vil fortælle om processerne i parlamentet, vil Jens Ring, der er vicekontorchef i Kommissionens generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (DG SANCO) fortælle om lovgivningsarbejdet set fra Kommissionens side. Unge vil have sundere fastfood Resultatet af en ny undersøgelse viser, at 63 procent af de danske unge ønsker fastfood med mindre fedt og mindre salt. Især kvinderne er interesseret i sundere alternativer til de traditionelle fastfoodretter, som pomfritter, hotdogs, pizza og burgere. Nordisk forskningsprojekt Resultatet af et nordisk forskningsprojekt viser, at en ny trend er på vej blandt unge: de vil have 6

7 sundere fastfood. Men selvom der er et ønske om sundere fastfood, synes mange unge stadig, at traditionelle fastfoodretter smager godt. Sundhed er i fokus Undersøgelsen viser, at 33 procent af de unge sjældent eller aldrig spiser fastfood, netop fordi det er usundt eller for dyrt. Kvinderne efterspørger salater, sandwichs, kød med lavt fedtindhold og smoothies, mens mændene fortsat er til de traditionelle retter også selvom de er usunde. Let når man er på farten Fælles for ønskerne fra de unge kvinder og mænd er, at fastfooden skal være let at tage med, når man er på farten og kunne spises overalt. I hvert fald i dagtimerne, for forskerne peger også på, at kebab og pizza på vej hjem fra byen i fremtiden kan blive erstattet af en kop varm suppe. Læs mere om undersøgelsen, Unge vil have sundere fastfood: m?userid=04792da8-82ff-4ea7-a0da fefa3b&nlid=altomkost.dk Sæt madafgiften ud af spil Madafgiften modarbejder målet om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 procent et mål som ellers kunne have været nået inden år Af Lotte Engbæk Larsen, fødevarepolitisk chef i Dansk Erhverv Gæsteblog, Ingeniøren november 2010 Sæt madafgiften ud af spil Skiftende regeringer har siden 2001 holdt fast i målet om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 procent. For nylig annoncerede regeringen, at den forventer at være i mål med udgangen af Men den nye madafgift, som regeringen planlægger at vedtage inden jul, vil sende regeringen tilbage til start. Madafgiften opstod, da regeringen skulle have de sidste brikker i skattereformen til at passe sammen. Med reformen ønsker regeringen at give danskerne tiltrængte lettelser i personskatterne, men at det skal finansieres af en "byrde-gyser", som blev til i en sen nattetime i forhandlingerne om skattereformen, burde bekymre regeringen. Regeringen har siden 2001 haft konkrete mål for reduktion af erhvervslivets administrative bøvl og har af flere omgange blæst til kamp mod offentlige byrder. Regeringen bør dog sætte alt på et bræt, hvis de ønsker at vinde kampen mod byrderne. I stedet har regeringen nu valgt at indføre en afgift på mættet fedt, som trækker i den helt forkerte retning. Hele fødevareerhvervet kan se frem til unødvendigt bøvl, ligesom afgiften kræver en enorm vejlednings- og kontrolindsats fra myndighedernes side. Den danske regering spiller med madafgiften et helt forkert kort, hvis Danmark skal være på vinderholdet i en globaliseret verden, hvor vækst og konkurrencedygtighed er stadig mere 7

8 afgørende. Det er gift at pålægge erhvervet store byrder, som kun tjener som dødvægt og ikke kan tjenes hjem igen. Og hvis regeringen vil i mål med regelforenklingsarbejdet og skabe et attraktivt erhvervsklima, som skal sikre Danmarks velstand fremover, skal fedtafgiften sættes ud af spil. Danskerne står desværre til at blive de store tabere i fedtspillet. De får nemlig ikke mere sundhed med afgiften, snarere tværtimod. Alle eksperter er enige om, at vi i stedet vil opleve, at for eksempel mættet fedt erstattes af tilsætningsstoffer som smagsforstærkere, sødemidler, nitritsalt osv. Dansk Erhvervs anbefaling er klar: Regeringen bør følge sin hidtidige strategi om at holde regelbureaukratiet nede. Afgiften på mættet fedt skal sættes ud af spil i hvert fald indtil det åbne europæiske fødevaremarked er taget med i betragtning - herunder både virksomhedernes og borgernes lovlige og ulovlige handel over grænserne. Det ville være en skam at få nye produktkategorier føjet til listen over grænsehandelsprodukter, og det ville heller ikke gøre noget, at sundhedseffekterne var klarlagt, inden man indførte en afgift i sundhedens navn. Samarbejdsaftale med Anticimex. Dansk Erhverv har indgået en samarbejdsaftale med Anticimex, der tilbyder rådgivning til Dansk Erhvervs medlemmer inden for hygiejne, egenkontrol, mærkning og information, tilsætningsstoffer, transport af fødevarer mv. Derudover tilbyder Anticimex hjælp med dokumentation, implementering og klargøring til certificering af følgende: HACCP, ISO 22000, GMP, FDA, IFS, BRC. Dansk Erhvervs medlemmer sikres med aftalen en besparelse på 10 procent i forhold til det almindelige honorar. Hør mere om aftalen eller benyt dig af den ved at kontakte Anticimex på telefon eller Tilbud til medlemmer af Dansk Erhverv Spar op til 17,5 procent hos Telenor: 0x287_091110_HIGH.pdf Økonomiske nøgletal 8

9 Her kan du finde Dansk Erhvervs kommentarer til de økonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik: Kursus Virksomhedsoverdragelse fra A til Z (Kbh.): 9

Høring over forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven samt ændring af øl- og vinafgiftsloven) j.nr.

Høring over forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven samt ændring af øl- og vinafgiftsloven) j.nr. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. e-mail: js@skat.dk 2. november 2010 Høring over forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven samt ændring

Læs mere

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pafgift@skm.dk 10. september 2009 Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte

Læs mere

Fødevarenyt nr. 8. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul

Fødevarenyt nr. 8. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul Fødevarenyt nr. 8 1. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul 2. Afgiften på mættet fedt forsinket igen 3. Medlemsarrangement: Få et kig ind i EU's maskinrum 4. Fokus på salt 5. Anmeldte kontrolbesøg 6. Placering

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv.

Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv. Fødevare Nyt nr. 6 1. Skatteministeren i Dansk Erhverv til fedt debatmøde 2. Fødevareministeren i samråd om brødpriser 3. Hurtig mad på menuen 4. Friture-guide 5. Fødevarehandel flytter over grænserne

Læs mere

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler Fødevarenyt 13. oktober 2011 1. Det nye regeringsgrundlag med tidsler 2. EU-regler om fødevaremærkning vedtaget 3. Fokus på mindre salt i fødevarer 4. Ny kontrolkampagne vedr. brugt produktionsudstyr 5.

Læs mere

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 4. Økologiske

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

INPUT TIL SKATTEUDVALGET OM FEDTAFGIFT

INPUT TIL SKATTEUDVALGET OM FEDTAFGIFT Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 268 Offentligt INPUT TIL SKATTEUDVALGET OM FEDTAFGIFT PROBLEMER VED FEDTAFGIFTEN Kraft Foods er stærk modstander af den eksisterende afgiftskonstruktion på mættet

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov.

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov. Til Folketingets tolke Skatteudvalg 29. oktober 2010 Vedr. Fedtafgiftsloven Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam. fødevarenyt 9. februar 2010 - nr. 1, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Forbrugerne har taget Nøglehullet til sig Kritik af 13-punktsplan skudt over mål Danskerne

Læs mere

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Jens Therkel Jensen Souschef i Fødevarestyrelsens Ernæringskontor Fødevarestyrelsen 1 Hvorfor er ernæringsmærkning på dagsordenen i indsatsen for at fremme sundere

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 7. marts 2008 LRA/hab/tsk lra@danskerhverv.dk Att.: Jørgen Bender-Pedersen Mail: jbep@fvst.dk Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål B den 2. marts 2005 kl i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål B den 2. marts 2005 kl i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 35 Offentlig 2. marts 2005 Det talte ord gælder jhcn/tabu Samrådstale til spørgsmål B den 2. marts 2005 kl. 13.00 i Folketingets Udvalg

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser Mette Peetz-Schou DI Fødevarer

Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser Mette Peetz-Schou DI Fødevarer 12. 3 15 Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser DI Fødevarer 2 DI Fødevarer Branchefællesskab for 227 fødevarevirksomheder - både de store, de mellemstore og de små virksomheder Integreret

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0641 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0641 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0641 Bilag 5 Offentligt Kvalitetsgrønbogen Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Kommissionen B-1049 Bruxelles København, den 16/1-2009 Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus Certificering af frø under den kommende EU-frølov Merete Buus Certificering af frø hvorfor det? Certificering af frø under den kommende EU-frølov / Merete Buus 2 Certificering af frø hvorfor det? Garanti

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere