Den Kliniske Basisuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Kliniske Basisuddannelse"

Transkript

1 Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Holstebro og Urinvejskirurgisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Marts 2009

2 Uddannelsesprogram for følgende forløb i klinisk basisuddannelse: 1. halvår den akutte patient Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro 2. halvår den kroniske patient Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 2

3 Målsætning: Den kliniske basisuddannelse er placeret umiddelbart efter medicinsk embedseksamen og vil derfor være en ansættelsestid, hvor kandidaten står med en omfattende teoretisk viden og en vis praktisk kunnen, der skal integreres og videreudvikles i den kliniske hverdag. Kandidaten skal videreudvikle rollen som læge, fra medicinsk kandidat til selvstændigt virke, samt forberedes til valg af fremtidigt speciale. Den kliniske basisuddannelse er vigtig for at anspore og motivere lægen til at påtage sig de forpligtelser, der ligger i arbejdet som læge og til at gennemføre en lægelig videreuddannelse, som skal føre til speciallægeanerkendelse. Hovedformålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Et centralt formål med basisuddannelsen er en selvstændiggørelse af den enkelte læge i arbejdet som læge med opøvelse af evnen til at følge den kliniske beslutningsproces i dens faser fra modtagelse med umiddelbar vurdering og undersøgelse over diagnostik til primær behandling og justering af denne behandling hos såvel den akutte som den kroniske patient. Kommunikatorrollen, kompetencer vedr. ledelse, administration og samarbejde samt sundhedsfremmerollen, akademikerrollen og den professionelle lægelige rolle skal vurderes og indgår i målbeskrivelsen. Allerede tidligt i medicinstudiet stifter den studerende bekendtskab med den kliniske verden og oplever der forskellen på det at lære i en skolastisk sammenhæng og det at lære på en arbejdsplads, hvor hensynet til patienterne kommer først. Forskellen på disse to måder at lære på kan forenklet opstilles således: Basislægen skal have mulighed for at nå nærmere definerede læringsmål i forhold til overordnede praktiske procedurer, samarbejde, at lede og fordele, at lade sig lede, at kommunikere med patienter/ pårørende/kolleger/andet personale, centrale medicinske ekspertområder og være bevidst om sit eget kompetenceniveau. Dette indebærer, at lægen under den kliniske basisuddannelse skal opnå et fagligt fundament, som sikrer, at han/hun anvender den nødvendige viden og de tilhørende færdigheder til at kunne varetage modtagelse af såvel akutte som elektive patienter. Det ligger også i den kliniske basisuddannelses formål, at lægen får et bredt kendskab til sundhedsvæsenets opbygning. Det er derfor væsentligt, at basislægen erhverver sig kendskab til varetagelsen af længerevarende patientkontakter og kroniske sygdomsforløb. Det kroniske patientforløb stiller andre krav til basislægen end det akutte forløb. Basislægen skal i læreprocessen opøve sin evne til overblik over en kompleks klinisk proces med mange behandlere og et behandlingsregime, der involverer aktører fra forskellige afdelinger/sektorer. Basislægen skal derfor være opmærksom på de krav der her stilles til kommunikationen mellem læger og andet sundhedspersonale og med andre aktører (hjemmepleje, offentlige myndigheder mv.), der kan indgå i den 3

4 samlede indsats omkring patienters sygdoms- og behandlingsforløb Sideløbende med at basislægens identitet som læge styrkes og de faglige læringsmål oparbejdes i løbet af den kliniske basisuddannelse, fungerer uddannelsen også som en forberedelse til speciallægeuddannelsen. Forberedelsen består bl.a. i, at lægen påbegynder en proces i retning af at blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser samt styrker og svagheder. En sådan begyndende erkendelsesproces vil skulle danne grundlaget for den livslange læring, der forventes af fremtidens speciallæger. Såvel erkendelsen af egne stærke og svage sider som indsigten i egne præferencer er væsentlige formål med den kliniske basisuddannelse, da disse er nødvendige for, at lægen får de bedst mulige forudsætninger for at søge introduktionsstilling - og på længere sigt foretage den mest konstruktive forvaltning og prioritering af hhv. ønsker og muligheder i forhold til valg af speciale. Lægen skal således efter endt klinisk basisuddannelse kunne fungere tilfredsstillende på et grundlæggende lægeligt niveau i forhold til alle de 7 roller i speciallægeuddannelsen med et indhold, der er tilpasset dette uddannelsestrin. Alle kompetencer skal betragtes som minimumskompetencer. 4

5 1. halvår: Akutafdelingen HEV, Regionshospitalet Holstebro Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest (HEV) omfatter i Holstebro skadestue, modtagelse og akut medicinsk sengeafsnit MVA. Akutafdelingen modtager akutte patienter inden for specialerne ortopædkirurgi og intern medicin. En del patienter vil kunne hjemsendes efter endt undersøgelse og behandling, mens andre vil blive indlagt i Akutafdelingens sengeafsnit. Ved behov for indlæggelse ud over 24 timer vil patienterne som hovedregel blive videresendt til relevant sengeafsnit. Ledelse og uddannelsesansvar Ledelsesfunktionen varetages af afdelingsledelsen for Akutafdelingen HEV. De uddannelsesansvarlige overlæger (én på hvert af regionshospitalerne Herning og Holstebro) i Akutafdelingen har ansvaret for uddannelse af de uddannelsessøgende læger i Akutafdelingen med specielt fokus på den kliniske basisuddannelse. Indtil 1. april 2009 varetages funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge af den ledende overlæge. Den uddannelsesansvarlige overlæge sikrer, at der til hver basislæge er udpeget en hovedvejleder. Hovedvejlederen udpeges blandt læger med ret til selvstændigt virke som læge i enten Medicinsk eller Ortopædkirurgisk afdeling. Samme vejleder følger basislægen gennem hele ansættelsen i Akutafdelingen. Basislægernes ansættelsesforhold Basislægerne er ansat i Akutafdelingen HEV og refererer til afdelingsledelsen der. Hele ansættelsesforløbet er henlagt til Regionshospitalet Holstebro. Regionshospitalet Holstebro Inden for det kirurgiske felt dækker Regionshospitalet Holstebro primært den elektive ortopædkirurgi og urinvejskirurgien. Den medicinske aktivitet omfatter den generelle interne medicin og hovedfunktionen inden for specialerne nefrologi, hæmatologi, lungemedicin og rheumatologi er henlagt til denne matrikel. Hertil kommer den otologiske oftalmologiske afdeling samt neuromedicinsk afdeling, der er center for trombolysebehandling. Antal skadestuebesøg årligt (visiteret skadestue) Antal akutte indlæggelser Basislægens kliniske funktioner Basislægen vil være beskæftiget med modtagelse, undersøgelse og initial behandling af medicinske og ortopædkirurgiske patienter inden for rammerne af Akutafdelingen, dvs. i skadestuen, modtagelsen og medicinsk visitationsafsnit, MVA. Skadestuen har ortopædkirurgisk supervision i tidsrummet 08 22, mens skadebehandlingen i perioden varetages af vagtlægen og en behandlersygeplejerske. Basislægen vil kun arbejde i skadestuen i den tid, hvor der er lægelig supervision fra Ortopædkirurgisk Afdeling. 5

6 Idet akutindtaget af ortopædkirurgiske patienter overvejende er begrænset til collum femoris-patienter, vil basislægen i størstedelen af vagtperioden kunne koncentrere sig om arbejdet i MVA. I vagtsituationen vil basislægen blive tilkaldt sammen med de øvrige vagthavende læger til hjertestop o.lign. Det gælder i øvrigt, at uanset med hvad og hvor lægen er beskæftiget, vil der døgnet rundt være umiddelbar adgang til supervision og vejledning. Vagtoverdragelseskonferencer i week-ends og på helligdage afholdes i MVA med deltagelse af det samlede medicinske vagthold. Introduktion I løbet af de 2 første uger af ansættelsen gennemgår basislægerne introduktion til arbejdet og funktionerne i Akutafdelingens medicinske og ortopædkirurgiske funktion samt øvrige specifikke funktioner i Akutafdelingen. Basislægerne deltager som nyansat i den generelle hospitalsintroduktion dag 1 og gennemfører i løbet af introduktionsperioden hospitalets basale genoplivningskursus. Der arrangeres følgevagt i løbet af 2. ansættelsesuge. Basislæger, der allerede har gennemgået ovennævnte introduktion eller dele heraf, f.eks. ved overgang fra andet uddannelsesforløb, tilbagevenden efter barsel etc., introduceres individuelt. Introduktionsprogrammet fremsendes til den uddannelsessøgende i god tid inden ansættelsens start. Den daglige arbejdstilrettelæggelse Ved arbejdsplanlægningen tilstræbes, at basislægen har sammenhængende perioder med arbejde enten i skadestuen eller i MVA. På Regionshospitalet Holstebro vil de otte basislæger, der er ansat dér, udgøre et enkelt vagthold. Vagten er 8-skiftet tilstedeværelsesvagt i 2-holdsdrift. Med henblik på at følge patientforløb efter den akutte indlæggelse, deltager basislægerne i de faste konferencer i medicinsk regi. De faste konferencer er omdrejningspunkterne i det kliniske arbejde, og basislægerne deltager i disse konferencer således: Driftskonference for den samlede afdeling kl. 8:00 8:15 i Medicinsk Afdelings konferencelokale. Konferencer i AMA kl. 9:00 og kl. 12:00. Eftermiddagskonference (vagtoverdragelse) kl. 16:30. Supervision og vejledning Når Akutafdelingen er fuldt udbygget og bemandet, vil afdelingen kunne stille 6

7 hovedvejleder, daglige kliniske vejledere, undervisningsprogram m.v. til rådighed for basislæger. Indtil da sikres supervision og vejledning i et samarbejde med lægerne på Medicinsk og Ortopædkirurgisk afdeling, idet der er indgået aftale med Yngre Læger om fællesvagt for yngre læger i bag- og mellemvagt i de pågældende afdelinger således at disse deltager i arbejdet med modtagelse og behandling af patienter i Akutafdelingen og dermed sikrer basislægerne der den fornødne supervision og vejledning døgnet rundt. Daglig klinisk vejledning og supervision Nedenfor beskrives vagtforhold samt ansvar for daglig klinisk vejledning og supervision på de afdelinger, som modtager patienter fra Akutafdelingen, og som basislægen vil være i kontakt med: Ortopædkirurgisk Afdeling Der er speciallæger i rådighedsvagt døgnet rundt. Udover basislægen er der i perioden en mellemvagt i tilstedeværelsesvagt på sygehuset. Mellemvagten varetages af en reservelæge med tilladelse til selvstændigt virke som læge. I perioden vil enten mellemvagt eller bagvagt være til stede på sygehuset. Basislægen deltager i behandlingen af skadestuepatienter og modtager akutte patienter i perioden under supervision og vejledning fra mellemvagten. Basislægen deltager i behandling af skadestuepatienter og modtager akutte patienter i perioden under supervision og vejledning fra mellemvagt eller speciallæge, som vil være til stede på sygehuset. Medicinsk Afdeling Vagtberedskabet i Medicinsk afdeling har to reservelæger i tilstedeværelsesvagt, hvoraf den ene (mellemvagten) er tilknyttet MVA. Mellemvagten varetages af en reservelæge med tilladelse til selvstændigt virke som læge. Bagvagten er speciallæge i tilstedeværelse i tidsrummet 8 18 med efterfølgende rådighedsvagt resten af døgnet. Bagvagten i det medicinske vagthold har ansvaret for den overordnede prioritering af opgaver inden for specialet. Der sikres døgnet rundt supervision og vejledning for basislægen vedr. medicinske patienter, og det påses, at der løbende allokeres de fornødne ressourcer til løsningen af samtlige kliniske opgaver, så unødig lang ventetid på f.eks. journalskrivning undgås. I tilfælde af sammenfaldende opgaver for basislægen i vagt henviser vedkommende til mellemvagten i de to specialer, som drager omsorg for prioritering og løsning af opgaverne. I tvivlstilfælde er mellemvagten på Medicinsk afdeling ansvarlig for supervision og opgaveløsning. Hovedvejleder Den uddannelsesansvarlige overlæge i Akutafdelingen sikrer, at der til hver basislæge er udpeget en hovedvejleder blandt læger med ret til selvstændigt virke som læge fra Medicinsk eller Ortopædkirurgisk Afdeling. Udpegningen sker i samarbejde med de pågældende afdelingers uddannelsesansvarlige overlæger. 7

8 Hovedvejlederen vil typisk være en læge i introduktionsstilling eller tidligt i sit hoveduddannelsesforløb, som har sin jævnlige gang (vagttjeneste, stuegang) i de afsnit, som Akutafdelingen er omfattet af, og vedkommende vil således have et indgående kendskab til miljøet og de arbejdsopgaver, som basislægen vil være beskæftiget med. Den første individuelle uddannelsesplan udarbejdes inden for de første to uger af ansættelsen, og der fastsættes datoer for månedlig evaluering af uddannelsesforløbet med henblik på løbende revision af uddannelsesplan samt evaluering af forløb. Det endelige ansvar for det samlede forløb, påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge i Akutafdelingen. Både hovedvejleder og basislæge er forpligtet til at inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge i Akutafdelingen ved alle problemer i uddannelsesforløbet. Konferencer, undervisning, kurser Basislægen deltager i de faste konferencer som ovenfor beskrevet, herunder konferencer ved vagtskifte, når vedkommende har vagt. Basislægen følger i øvrigt den formaliserede undervisning i Medicinsk afdeling, samt deltager i staff-meetings og fællesundervisning og vil derudover skulle gennemføre de generelle kurser (kursus i læring og kursus i akut behandling og ambulancetransport). I andet halvår gennemføres det generelle kursus i Kommunikation. Mål for 1. halvår: halvår: Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af afdelingens arbejds- og uddannelsesmiljø: 8

9 1) Indledning: Regionshospitalet Holstebro er en del af den nye Region Midtjylland, som har et indbyggertal på ca.1,2 millioner. Regionshospitalet Holstebro har ca. 300 sengepladser med 10 kliniske og 4 parakliniske afdelinger. Urinvejskirurgisk afd., som blev etableret 1. juni 2003 varetager urologien svarende til det tidligere Ringkøbing amt. Ledelsen af Urinvejskirurgisk afdeling varetages af afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Peder H. Graversen og oversygeplejerske Bente M. Pedersen. Herudover er der ansat 5 overlæger, en afdelingslæge, en sygehuslæge, en læge i urologisk hoveduddannelse, en læge i introduktionsstilling samt et antal yngre læger. Alle Urinvejskirurgisk afdelings overlæger har speciallægeuddannelse i urologi. I plejepersonalegruppen er der ansat 2 souschefer en med specielt ansvar i henholdsvis sengeafsnittet og ambulatoriet. Der er endvidere ansat sygeplejersker, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter. I sekretariatet er ansat en ledende lægesekretær og 12 lægesekretærer. Sengeafdelingen har i alt 24 sengepladser: I bygning 15. er sengeafdeling U5 beliggende på 5. etage og har 16 sengepladser, sengeafdeling U6 er placeret på 6. etage og har 8 sengepladser. Urinvejskirurgisk afdeling deler med kirurgisk afdeling én seng til børn på øre-næse-hals afdelingen. Ambulatoriet er m.h.t. personale integreret med sengeafdeling U i Holstebro. Det betyder, at patienter i ambulatoriet, der senere kommer til indlæggelse på afdeling U, vil møde det samme personale som i ambulatoriet, og at planen for behandling og pleje vil blive fulgt op, uanset om første kontakt til urinvejskirurgisk afdeling er et ambulant besøg eller en indlæggelse. Det tilstræbes at patientens forløb i Urinvejskirurgisk Afdeling koordineres bedst muligt, så der for den enkelte patient ikke opstår for lange ventetider, mellem de undersøgelser/ behandlinger der er nødvendige. Ambulatoriet i Holstebro modtager årligt ca patienter til ambulante undersøgelser eller behandlinger. Desuden har afdelingen en ambulatoriefunktion (mandag og torsdag) i Herning, der modtager ca patienter årligt. Ambulatoriet betjenes af speciallæger fra Holstebro, mens sygeplejerskerne er ansat i ambulatoriet i Herning, disse har et nært samarbejde med plejepersonalet på Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebro. Gennem dette samarbejde sikres ensartethed i behandlings- og plejetilbud til alle de patienter, der har brug for at komme i kontakt med Urinvejskirurgisk Afdeling. Urinvejskirurgisk afdeling har planlagt at lave et ambulatorium for Prostatakræftpatienter i sygeplejerske regi. Målet er en bedre kapacitetsudnyttelser af specialister, øget kompetence udvikling af sygeplejersker, merproduktion i vores ambulatorium og endelig bedre patientforløb. Det skal være sygepl.amb. 1 gang om ugen Visitation og booking til ambulatoriet varetages fra ambulatoriet i Holstebro, hvorfor henvendelser om f.eks. ventetid og ændring af tid i ambulatoriet skal rettes til Holstebro. Operationsgangen er placeret på 3. etage i bygning 23. Aktuelt disponerer Urinvejskirurgisk afdeling over 2 operationslejer 3 dage om ugen og 2 operationslejer 2 dage om ugen. 9

10 Dagkirurgien er placeret i forlængelse af operationsgangen. Urinvejskirurgisk afdeling opererer på dagkir. afsnit hver tirsdag, torsdag og fredag, om fredagen især børn. Hver 3. tirsdag er der ESWL behandlinger (stenknusning). Sterilisationer er placeret i specialindrettet rum på 6.etage, foregår onsdage. Godt 300 per år. Sekretariatet er placeret sammen med lægegangen. 2) Aktivitetsnøgletal: Urinvejskirurgisk afd. Antal udskrevne Antal ambulante Antal operationer Akutte indlæggelser ) Beskrivelse af den aktuelle læge vagtstruktur. Den 1. februar 2008 får Urinvejskirurgisk afd. sit eget vagtlag Der er 2 vagtlag: Bagvagten, som er separat for urinvejskirurgisk og kirurgisk afdeling, er en 6-skiftet døgnvagt med vagt uden for tjenestestedet. Forvagten er en 6-skiftet døgnvagt med vagt på tjenestestedet fra kl , herefter vagt med tilkald.(ubelastet rådighed udbetales) Vagten slutter kl. 8.30; i weekends og på helligdage fra kl til (24½ time). I vagtlaget indgår introduktionslæger, gyn-blok læger, almen-blok læger og turnuslæger Vagt telefon er Forvagten skriver journaler på akutte patienter og iværksætter relevante undersøgelser og behandling. Akutte patienter meldes til bagvagten, som efter skøn tilser patienten. Forvagten deltager i aftenstuegangen sammen med bagvagten. Akutte tilsyn udføres af bagvagten, som kan uddelegere til forvagten efter skøn. Forvagten aflægger morgenrapport i konferencerummet. Weekends og helligdage aflægges rapport i konferencerummet. 4) Beskrivelse af afdelingens uddannelsesmiljø. Uddannelse (Uddrag af inspektorrapport) (httå://sst/iddannelse/laeger/inspektorordningen/inspektorrapporter.asp x?lang=da) Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet, Holstebro er et inspirerende og trygt 10

11 uddannelsessted med et tilstrækkeligt og varieret patientunderlag for klinisk basisuddannelse, introduktionsstilling og dele af hoveduddannelse i urologi. Der gennemføres konsekvent 2-3 dages introduktion med tilbud om følgevagt for nyansatte læger i basisuddannelse. Det udsendte introduktionsmateriale vurderes som fyldestgørende af de yngre læger. Der forefindes uddannelsesprogram for basis, introduktionsuddannelse og hoveduddannelse fælles for Kirurgisk og Urinvejskirurgisk Afdeling Der er udarbejdet individuelle uddannelsesplaner for den enkelte uddannelsessøgende i samarbejde med vejlederne Der foregår flere forskningsprojekter, hvori enkelte yngre læger deltager. Afdelingen fremhæves af de yngre læger for den høje undervisningsprofil, hvor man trænes systematisk i at undervise kolleger og andet personale. Den formaliserede undervisning man modtager er systematisk, inspirerende og givende. De uddannelsessøgende har en høj grad af medindflydelse på undervisnings-tilrettelæggelse. Basislæger savner selvstændig stuegang og deltagelse i rtg. konf. for Urinvejskirurgisk Afdeling. Generelt udtrykkes fra de yngre læger ønske om mere supervision(mesterlære), hvilket alle speciallæger gerne vil efterkomme, men begrænses af den meget høje produktion i afdelingen. De yngre læger skal medinddrages mere i ambulatoriefunktionen med mere selvstændige programmer, evt. parallelt med et speciallægeprogram Beskrivelse af konkrete planer og anvisning for introduktion til hospitalet, afdelingen og specialet Hospitalet: Der er fælles introduktion for alle nyansatte på Regionshospitalet Holstebro. Der herefter en introduktion for alle nyansatte på Urinvejskirurgisk afd. og endelig mere specifik introduktion for lægerne. Generel introduktion af nyt personale afdeling U Den første arbejdsdag på U anvendes til fællesintroduktion med følgende indhold I forbindelse med udsending af introduktionsprogram bedes de nyansatte kontakte 11

12 systuen med henblik på uniform og omklædning Velkomst, patientgrundlag og kategorier v. Afdelingsledelsen Gennemgang af strategikort for afdeling U, personaleudviklingssamtaler sygeog kursuspolitik v. repr. fra Afdelingsledelsen Afdelingsundervisning, temadage. v. Afdelingsledelsen Uddannelsesopgaven, herunder tværfalige reflektionsklinikker ved vejleder Aktuelle udviklingsgrupper/ arbejde i afdelingen v. Afdelingsledelsen nøglepersoner Patientsikkerhed, herunder indberetning af utilsigtede hændelser Hygiejne, herunder håndhygiejne, MRSA og specielle forhold vedrørende hygiejne på U Palliation, herunder samarbejde med palliativt team, smerteanamnese. v. nøglepersonerne E. Dok og Dansk standard ved kvalitetskoordinator, herunder praktisk demonstration Adgangskoder til patientregistreringssystem m.v. ved superbruger ID kort klinisk foto v. sekretær Forholdsregler ved hjertestop og brand, genoplivningsudstyr, akutvogn tværfagligt samarbejde omkring den akut dårlige patient osv. v. akutgruppen Kaffe-gavekasse, personaletelefonbog Rundvisning Lægeintroduktion: Første arbejdsdag er afsat til rundvisning på sygehuset ved erfaren reservelæge. Samtidig gives en overordnet introduktion til de relevante afdelinger og funktioner de yngre læger beskæftiger sig med i det daglige arbejde. Endvidere sørger vi også for at få de mere praktiske ting på plads, dvs. træsko, udlevering af nøgler, omklædningsrum, ID-kort, diktafon og kalder. Dagen slutter gerne med en introduktion til kodning/registrering af patientkontakter samt retningslinjer for diktering ved urinvejskirurgisk sekretær. I de følgende dage introduceres man til de forskellige funktioner idet man følger den læge, der har den pågældende funktion, hvorefter man forventes at kunne varetage funktionen med den nødvendige back-up. Efter 2 uger er man klar til sin første vagt. Forvagtslaget er nomineret til 4 læger og består af basislæger, læger i prøveansættelse og reservelægevikarer. Mellemvagtslaget består af basislæger, læger i introduktionsstilling, læger i almen blokuddannelse og læger i hoveduddannelse (kir., uro., gyn.). Mellemvagten har døgnvagt. Der afholdes en Personaleintroduktionsdag for nyansatte i løbet af de første dage. 12

13 Beskrivelse af tilrettelæggelse af supervision og vejledning Basislægen får ved ansættelsen (dvs. besked før tiltrædelse) på afdelingen fremsendt en introduktion til afdelingen. Samtidig får basislægen udpeget en vejleder. Vejlederen er den, der står for og holder øje med, at delmål opfyldes, ligesom vejlederen er ansvarlig for, at nødvendige uddannelsessamtaler afholdes. Da det næppe er praktisk gennemførligt, at vejleder og basislæge altid har vagt sammen, skal den bag- eller mellemvagt, der er tilstede, når basislægen er på arbejde, fungere som stedfortræder og i fornødent omfang henvise til supplerende samtale med vejleder. Organisering og arbejdstilrettelæggelse er tidligere beskrevet, og for sikker progression i kompetenceudviklingen vil der blive afholdt evalueringssamtale med vejleder, minimum startsamtale, en midtvejs evalueringssamtale og en slutevalueringssamtale. (Ved sidste er uddannelsesansvarlige overlæge også tilstede). Efter behov (gensidigt) kan supplerende samtaler aftales, ligesom der efter behov kan institueres supplerende personlig uddannelsesplan. Nedenstående skemaer angiver målbeskrivelsens 15 læringsmål med tilhørende delmål, lærings- og evalueringsmetode. For læringsmålene 2, 3, 4, 5, 7 og 9 er der angivet et antal konkretiseringer af hvert læringsmål. For disse læringsmål udvælges kun to af konkretiseringerne til summativ evaluering. Såfremt der i konkretiseringen er anført mere end et ansættelsessted, foretages én evaluering hvert sted. Mål for 2. halvår nr Nedenstående skemaer angiver målbeskrivelsens 15 læringsmål med tilhørende delmål, lærings- og evalueringsmetode. For læringsmålene 2, 3, 4, 5, 7 13

14 og 9 er der angivet et antal konkretiseringer af hvert læringsmål. For disse læringsmål udvælges kun to af konkretiseringerne til summativ evaluering. Såfremt der i konkretiseringen er anført mere end et ansættelsessted, foretages én evaluering hvert sted. 1. Mål: Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau Delmål: Lægen skal kunne: 1.1. Initiere hjertestopbehandling inklusive hjertemassage, ventilation og DC-stød på relevant indikation 1.2. Give livreddende primær medicinsk behandling Målet nås og evalueres i 1. halvår Læringsramme: Systematisk færdighedstræning på kursus afholdt inden for de første 2 uger af ansættelsen som led i den obligatoriske introduktionsundervisning. Dette skal være gennemført inden første selvstændige vagt. Evaluering: Kurset skal godkendes af underviserne efter kriterier udarbejdet af disse. 14

15 15

16 2. Mål: Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i afdelingens/praksis daglige kliniske praksis Delmål: Procedurer: Arteriepunktur Blærekateter Ventrikelsonde Lumbalpunktur De kliniske procedurer skal kunne udføres. Målet nås og evalueres i 1. halvår Læringsramme: Instruktion ved læge med vejlederfunktion i praktiske procedurer som led i afdelingens introduktionsprogram. Klinisk arbejde: Flere af procedurerne kan varetages af sygeplejersker på afdelingen, men basislægen skal kunne redegøre for indikationer, kontraindikationer og tolkning af eventuelle resultater på basisniveau. Evaluering: Målet evalueres i akut forløb på medicinsk afdeling Struktureret klinisk observation 16

17 3. Mål: Basislægen skal kunne den diagnostiske proces Delmål: Foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse Ordinere relevante parakliniske undersøgelser Stille tentativ diagnose på baggrund heraf Iværksætte primær behandling Lave en klar fremstilling heraf til journal Målet nås og evalueres I 1. halvår Læringsramme: Klinisk arbejde omfattende først og fremmest modtagelse af akutte patienter med sygdomskategorierne beskrevet under 5. mål og fremlæggelse ved vagt- og afdelingskonferencer. Relevant anvendelse af afdelingens netbaserede instruktionsmateriale Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler. Der stilles krav om gennemgang af i alt 15 journaler udfærdiget af basislægen (3 journaler 5 gange fordelt over uddannelsesforløbet. Der udarbejdes kompetencekort. 17

18 4. Mål: Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens/praksis almindeligst forekommende lidelser Delmål reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsramme: Læringsrammen er klinisk arbejde med elektive patienter under løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Evaluering: Evaluering sker ved vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Der fokuseres her mere på relevans af sociale forhold, konkurrerende medicinske lidelser og endvidere opnåelige mål (f.eks. i forhold til tidligere mulighed/manglende mulighed for at komme tilbage til eget hjem). Man kan her også overveje, om der er specielle forholdsregler, man bør tage hånd om, f.eks. blærepapillomsygdom, tobakmisbrug. Som eksempel 5 relevante lidelser Mål: Protatacancer, diagnosticerer nævnte tilstand ud fra kliniske undersøgelse og biokemiske data samt iværksætte relevant behandling Patienter med nedre vandladningssymptomer, diagnosticerer nævnte tilstand ud fra kliniske undersøgelse, DANPSS score, væske og vandladnings skema og biokemiske data samt iværksætte relevant behandling (watchfull waiting, medicinsk eller kirurgisk Senpatienter, diagnosticerer nævnte tilstand ud fra kliniske undersøgelse, billeddiagnostik og biokemiske data samt iværksætte relevant behandling (ESWL, URS, RIRS, PCNL, profylakse). Urinvejsinfektioner, diagnosticerer nævnte tilstand ud fra kliniske undersøgelser, biiokemiske data, billeddiagnostik samt iværksætte relevant behandling. Blærepapillomer, diagnosticerer nævnte tilstand ud fra kliniske undersøgelser, biokemiske data, billeddiagnostik samt iværksætte relevant behandling. Endvidere skal basislægen have kendskab til sundhedsaftalen og de urologiske instrukser. 18

19 5. Mål: Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf Delmål Basislægen skal kunne: Initiere behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og de parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens instrukser. Følge patientens kliniske tilstand og de parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling. Ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten. Målet nås og evalueres i 1. halvår Læringsramme: Klinisk arbejde omfattende først og fremmest modtagelse og opfølgning af akutte patienter med sygdomskategorierne beskrevet nedenfor og fremlæggelse ved vagtog afdelingskonferencer. Relevant anvendelse af afdelingens netbaserede instruktionsmateriale Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler. Der stilles som under 3. og 5. mål krav om gennemgang af i alt 15 journaler udfærdiget af basislægen (3 journaler 5 gange fordelt over uddannelsesforløbet. Der udarbejdes kompetencekort. Konkrete patientkategorier: Akutte hjertetilfælde (AKS, arytmier, inkompensation) Akut vejrtrækningsbesvær (KOL) Akut forgiftning (paracetamol) Akut infektion (lungeinfektion) Akut cerebral påvirkning (levercoma, kramper, meningitis) 19

20 6. Mål Basislægen skal kunne agere relevant i henhold til gældende lovgivning. Delmål: Basislægen skal i den kliniske praksis kunne: Overholde tavshedspligt Indhente informeret samtykke Foretage ligsyn Udfærdige dødsattest Foretage indberetning til Cancerregister og/eller kliniske databaser Udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder. Målet nås og evalueres i 1 og 2. halvår Læringsramme Selvstudium og varetagelse af praktisk arbejde. Evaluering: Sker ved vejledersamtaler med gennemgang af forskellige indberetninger, dødsattester eller lignende som basislægen har udarbejdet. 20

21 7. Mål: Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer Basislægen skal kunne vurdere og initiere behandling af de for afdelingen eller praksis relevante behandlingskomplikationer. Målet nås og evalueres i 2. halvår. Læringsramme: Klinisk arbejde med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. 21

22 22

23 8. Mål: Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling. Målet nås og evalueres i 1. halvår. Læringsramme: Klinisk arbejde omfattende først og fremmest modtagelse og opfølgning af akutte patienter med sygdomskategorierne beskrevet nedenfor og fremlæggelse ved vagtog afdelingskonferencer. Relevant anvendelse af afdelingens netbaserede instruktionsmateriale Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler. Der stilles som under 3. og 5. mål krav om gennemgang af i alt 15 journaler udfærdiget af basislægen (3 journaler 5 gange fordelt over uddannelsesforløbet) Konkrete kliniske billeder: Patienten med sløret bevidsthedsniveau Patienten med vejrtrækningsproblemer Patienten med febertilstande Patienten med akutte smertetilstande Patienten med blødningstilstand Patienten med depression Patienten med operationskrævende tilstand 9. Mål: Basislægen skal kunne foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning 23

24 for det kroniske patientforløb Delmål Basislægen skal kunne: overskue patientforløbet og udviklingen i sygdommen foretage relevant justering af igangsat behandling diskutere, hvordan en afdelings/praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsramme: Klinisk arbejde med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler. Mål: Nedre vandladningssymptomer, der skal redegøres for udredning, behandling og videre opfølgning. C. prostatae, der skal redegøres for udredning, behandling og videre opfølgning. Nyresten, der skal redegøres for udredning, behandling og videre opfølgning Smerteproblematik hos urologiske kræftpatienter, udredning og behandling samt tværfaglig samarbejde med palliative team. Recidiverende urinvejsinfektioner, der skal redegøres for udredning, behandling og videre opfølgning. 10. Mål: (Kommunikator) Basislægen skal demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, 24

25 pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere Delmål Basislægen skal kunne: informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. afdække og forholde sig relevant til patientens forventninger, forestillinger og frygt kommunikere med formålet med samtalen for øje dvs. skelne mellem information, vejledning/drøftelse og indgåelse af behandlingsaftaler. Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde og obligatorisk kommunikationskursus. Evaluering: Struktureret klinisk observation og godkendt kommunikationskursus. Fortsættelse af delmål 2, 3 og 4. Som eksempel kan tages patient med obstruerende uretersten, planlæggelse af behandling, behandlingstidspunkt, anmeldelse af anæstesi og operationsgang, kommunikation med pårørende vedrørende behandling, formentlig konsekvens af behandling, indlæggelsestid og fremtid. Opfordres til at deltage i den svære samtale (observatør) med patienten med henblik på at reflektere over de elementer (respekt, private rammer, afsat tid, ingen kalder, empati), der skal være tilstede hvis samtalen skal forløbe og give patienten et optimalt beslutningsgrundlag 11. Mål: (Sundhedsfremmer) Basislægen skal kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske 25

26 arbejde Delmål: Basislægen skal kunne: afdække forhold i patientens aktuelle livs-og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose-og behandlingsmuligheder informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme vejlede om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme og arbejdsmiljørelaterede sygdomme ved brug af motiverende livsstilssamtale Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde. Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler. Afdække patientens livsstil med henblik på at finde hensigtsmæssige handlingsmønstre som kan være årsag til de urologiske lidelser, f.eks. cystiter (afvaskning, samleje, DM), blærepapillomer, blærecancer (tobaksmisbrug) 26

27 12. Mål: (Samarbejder) Basislægen skal kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller Delmål Basislægen skal: kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger som andet sundhedspersonale demonstrere forståelse for samarbejdet på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb kunne indgå i samarbejde på tværs af specialer og sektorer og udvise forståelse for dette samarbejde som forudsætning for det gode patientforløb Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde. Evaluering Strukturerede vejledersamtaler + evt. 360 graders evaluering hvor kompetencer vedrørende professionel og Leder/administrator også evalueres. Mål: Fastlægge enkle behandlingsplaner med patienten og medinddrage pårørende, hvis det er relevant. Konkretiserede mål: Kunne arbejde åbent og medinddrage patient og pårørende i planer og problemløsning. Indgå i samarbejde med kolleger, andet personale og andre afdelinger, samt relevante institutioner. Have kendskab til gældende sundhedsaftale 27

28 13. Mål: (Professionel) Basislægen skal agere professionelt i det kliniske arbejde Delmål: Basislægen skal kunne: handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde. Evaluering: Strukturerede vejledersamtaler, der ansporer til refleksion. Kompetencemål: 1. Indsamle data systematisk til journal 2. Udfører objektiv undersøgelse på en sikker og selvstændig måde 3. Skal selvstændigt kunne varetage ambulatorieliste 4. Gå stuegang selvstændigt. 5. Observere, vurdere og agere selvstændigt (varetage hovedparten af funktionen, men kan spørge ved behov) 28

29 14. mål (leder/administrator) akut del Basislægen skal kunne være lægefaglig leder svarende til uddannelsestrin og funktion. Delmål Basislægen skal kunne: Strukturere og prioritere det kliniske arbejde. Lede relevante behandlingsteams. Målet nås og evalueres I 1. halvår Konkrete kompetencemål Basislægen skal kunne: Strukturere sit arbejde i forbindelse med vagtarbejde. Prioritere mellem akutte patienter, således at de sværeste tilfælde prioriteres højest. Håndtere flere akutte patienter samtidigt under hensyntagen til, at de sikkerhedsmæssige forhold omkring patienterne er forsvarlige. Medvirke til at afviklingen af patienterne sker mest hensigtsmæssigt og glat. Lede behandlingsteams i forbindelse med svære akutte tilstande såsom hjertestop, respirationsinsufficiens/-stop, meningitis, shocktilstande m.fl. Afvikle stuegang hensigtsmæssigt, således at tidsforbruget til stuegang bliver begrænset. Læringsramme Selvstændigt klinisk arbejde under supervision og med feedback. Dagskursus under introduktionen vedrørende behandling af akutte medicinske tilstande. Kursus i hjertestopbehandling. Opslag i afdelingens instrukssamling og medicinske databaser. Evaluering: 29

30 Strukturerede vejledersamtaler, der ansporer til refleksion Evalueringen skal have fokus på: Strukturering af arbejdet i forbindelse med vagtarbejde Evne til at prioritere akutte patienter Evne til at lede behandlingsteams i forbindelse med behandling af svært syge medicinske patienter samt ved afviklingen af de daglige kliniske arbejde. Evne til at bevare overblikket i forbindelse med pressede situationer, således at arbejdet bliver afviklet på rimelig vis. Godkendt hjertestopkursus Kendskab til afdelingens instruktionsbøger samt opslagsværker såsom UP-TO-DATE. 30

31 15. Mål: (Akademiker) Basislægen skal udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde Delmål: Basislægen skal kunne: søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder undervise kollegaer og andre personalegrupper Målet nås og evalueres i 2. halvår Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde, superviseret videnssøgning, diskussioner i kollegialt forum, obligatorisk læringskursus. Evaluering: Strukturerede vejledersamtaler og struktureret vurdering af oplæg givet ved afdelingsmøde/møde i praksis og godkendt kursus i læring. Undervisning på afdelingen. Der skal udarbejdes en afdelings instruks på selvvalgt område eller revision af eksisterende instruks. Eventuel udarbejdelse af videnskabelig artikel 31

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Medicinsk afdeling/asa Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro og Urinvejskirurgisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Januar 2011 Målsætning:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Herning og Almen Praksis Marts 2009 Uddannelsesprogram for følgende forløb i klinisk

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Herning og Regionspsykiatrien Herning Marts 2009 Uddannelsesprogram for følgende forløb

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Medicinsk afdeling/asa Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro og Almen Praksis Januar 2011 Målsætning: Den kliniske basisuddannelse er placeret

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Aarhus Universitet Center for Postgraduat Medicinsk Uddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Skottenborg 26 8800 Viborg 6. juni 2007/PC/chn Den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Holstebro Urinvejskirurgisk Afdeling 1. December

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Intern Medicin Medicinsk afdeling Fredericia Fredericia og Kolding Sygehuse Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Version af februar 2013 Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Fælles Akut Modtagelse FAM, Odense OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Din basisuddannelses sammensætning:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

!"#$ % &' ("#$ ) * & +, -

!#$ % &' (#$ ) * & +, - ! 1 !"#$ % &' ("#$ ) &' &' * & +, - ). / 2 "# 0! * &1 2&1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75&1 "4 &&"&5 '"& & & &'&1 " 1 & 7 &1!*1"5518& 7!&& 5"& "!* 45" &''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 &177

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Regionshospitalet Silkeborg Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Medicinsk afdeling Silkeborg almen

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet her 3. Almen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram til. lægen i Klinisk Basisuddannelse. I Region Hovedstadens Psykiatri

Uddannelsesprogram til. lægen i Klinisk Basisuddannelse. I Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram til lægen i Klinisk Basisuddannelse I Region Hovedstadens Psykiatri Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Ortopædkirurgisk Klinik, Regionshospitalet Holstebro og Almen Praksis Januar 2008 Uddannelsesprogram for følgende forløb i klinisk basisuddannelse: 1.

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

Velkommen. - som medarbejder, studerende eller elev på Urinvejskirurgisk Afdeling U

Velkommen. - som medarbejder, studerende eller elev på Urinvejskirurgisk Afdeling U Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 7500 Holstebro Telefon 7843 0000 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Telefon 7843 0000 Velkommen - som medarbejder, studerende eller elev på

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

!"# $ % & ' ("# $ ) * & +, -

!# $ % & ' (# $ ) * & +, - ! 1 !"# $ % & ' ("# $ ) & ' & ' * & +, - ). / 2 "# 0! * & 1 2& 1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75& 1 "4 & & "& 5 '"& & & & '& 1 " 1 & 7 & 1!* 1"5518& 7!& & 5"& "!* 45" & ''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 & 177

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere