Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse"

Transkript

1 Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Conveen EasiCleanse Produktkode: Relevante, identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Produktinformation: Medicinsk udstyr. Rensemiddel, som ikke skal skylles af med vand, til hud, der er udsat for urininkontinens eller afføringsinkontinens. USA Coloplast Corp West River Road N Minneapolis, MN Telephone: Canada Coloplast Canada Corporation 3300 Ridgeway Drive, Unit 12 Mississauga, Ont. L5L 5Z9 Telephone: Europe Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebaek Telephone: Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Producent: Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebæk Danmark Tlf Nødtelefon: (DK) (US) (CA) Punkt 2 Fareidentifikation Dette produkt er lovreguleret som medicinsk udstyr inden for Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde (EØS). I andre regioner kan det være reguleret som medicinsk udstyr, et kosmetisk produkt eller slet ikke være reguleret. Produktet er vurderet og forsynet med et sikkerhedsdatablad i overens- 1/10

2 stemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008. Mærkning af produktet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr samt lokal lovgivning. 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation i henhold til regulativ (EF) Nr. 1272/2008: Vandmiljø kronisk; H411 Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger. De alvorligste skadelige effekter Kan virke let irriterende på hud og øjne. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger Mærkningselementer Produktet er medicinsk udstyr i EAA og følgelig gælder mærkningselementerne fra CLP-bestemmelserne ikke i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, overskrift I, artikel 1, punkt 5. Nedenstående piktogrammer, signalord og faresætninger er derfor kun angivet i nærværende sikkerhedsdatablad og findes ikke nødvendigvis i mærkningen af produktet. I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Piktogram(mer): Signalord: - Faresætning(er): Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. (H411). Sikkerhedssætning(er): Andre farer Der er ikke foretaget vurdering til bestemmelse af PBT og vpvb. 2/10

3 Punkt 3 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Indholdsstoffer Ikke tilgængelige 3.2 Blandinger Følgende stoffer er deklareret i henhold til lovgivningen: w/w % CAS-nr. EC-nr. Indeksnr. REACH reg.- nr. Kemisk navn Klassifikation (EF 1272/2008) < < Imidazolium- Øjenirritation 2; forbindelser, H319 Hudirritation 1-[2-(c 2; H315 arboxymeth- oxy)ethyl]-1- (carbox ymethyl)-4,5- dihydro-2- norcocoalkyl, hydroxides, natriumsalte Propanaminium, 3,3',3''-[phosphinylidynetris(oxy) ]tris[n-(3- aminopropyl)-2-hydroxy-n,n-dimethyl-, N,N',N''-tri- C6-18 acylderivater trichlorider Vandmiljø akut 1; H400 Vandmiljø kronisk 1; H Triclosan Øjenirritation 2; H319 Hudirritation 2; H315 Vandmiljø akut 1; H400 Vandmiljø kronisk 1; H410 Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger. Punkt 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 3/10

4 Indånding: Søg frisk luft. Hudkontakt: Fjern kontamineret beklædning. Vask huden med sæbe og vand. Øjenkontakt: Skyl med vand (helst fra øjenskyller), indtil irritationen forsvinder. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Forbrænding: Ikke relevant Andre oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiketten 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kan virke let irriterende på hud og øjne. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptomerne behandles. Ingen særlig umiddelbar behandling nødvendig. Punkt 5 Brandbekæmpelse 5.1 Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kan generere skadelige røggasser indeholdende kulilte i tilfælde af brand. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Flyt beholdere fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Bær trykluftforsynet åndedrætsværn (SCBA) og kemikalieresistente handsker. Punkt 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke-redningsmandskab: Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Bær handsker. Indsatspersonel: I tilgift til ovenstående: Normal beskyttelsesbeklædning svarende til EN 469 anbefales. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 4/10

5 Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. 6.4 Henvisning til andre punkter Se punkt 8 vedrørende typen af beskyttelsesudstyr. Se punkt 13 vedrørende instruktioner for bortskaffelse. Punkt 7 Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Rindende vand og øjenskyller skal være til rådighed. Vask hænder før pauser, før toiletbesøg og i slutningen af arbejdet. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares sikkert og utilgængeligt for børn. 7.3 Særlige anvendelser Ingen. Punkt 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Kommissionens direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering). Sidst ændret ved Kommissionens direktiv 2009/161/EU. Indeholder ingen stoffer, der er underlagt krav om rapportering. 8.2 Eksponeringskontrol Passende tekniske kontroller: Bær personlige værnemidler som angivet nedenfor. Personlige værnemidler, beskyttelsesbriller/ansigtsskærm: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, beskyttelse af huden: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Miljøeksponeringskontrol: Overholdelse af lokale regler for emission sikres. Punkt 9 Fysisk-kemiske egenskaber 5/10

6 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Tyktflydende væske. Lugt: Mild ph: - Smeltepunkt / frysepunkt ( o C): - Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( o C): - Dekomponeringstemperatur ( o C): - Antændelsestemperatur ( o C): - Fordampningshastighed: - Antændelighed (fast stof, luftart): - Øvre/nedre antændelses- og eksplosionsgrænser (vol-%): - Damptryk (hpa, 20 o C): - Dampmassefylde (luft = 1): - Relativ massefylde (g/ml, 25 o C): - Opløselighed: - Fordelingskoefficient: n-octanol/vand, log Kow: - Selvantændelsestemperatur ( o C): - Viskositet (mpa*s, 25 o C): - Eksplosive egenskaber: - Oxiderende egenskaber: Andre oplysninger: Ingen. Punkt 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ikke reaktivt Kemisk stabilitet Produktet er stabilt, når det bruges i overensstemmelse med leverandørens anvisninger Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte Forhold, der skal undgås Ingen kendte Uforenelige stoffer Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter Kulilte og kuldioxid. Punkt 11 Toksikologiske oplysninger Dette produkt er medicinsk udstyr og er blevet vurderet i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr Oplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data: Ingen Oplysning om sandsynlige eksponeringsveje: Indånding, hud og indtagelse 6/10

7 Symptomer: Akut toksicitet oral: Akut toksicitet - huden: Akut toksicitet indånding: Ætsning/irritation af huden Alvorlig øjenskade/ øjenirritation: Sensibilisering: Mutagenicitet: Karcinogene egenskaber: Reproduktions-toksicitet: Enkelt STOTeksponering: Gentagen STOTeksponering: Aspirationsfare: Andre toksikologiske virkninger: Indtagelse kan give utilpashed. Produktet behøver ikke klassificeres. Testdata er ikke tilgængelige. Produktet har bestået dermatologiske test (HRIPT-test). Produktet behøver ikke klassificeres. Produktet har bestået dermatologiske test (HRIPT-test). Produktet behøver ikke klassificeres. Testdata er ikke tilgængelige. Midlertidig irritation. Produktet behøver ikke klassificeres. Testdata er ikke tilgængelige. Produktet har bestået dermatologiske test (HRIPT-test). Produktet behøver ikke klassificeres. Ingen kendte. Punkt 12 Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Akut toksicitet: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger A: Crustacea: Daphnia pulex: 48hEC50 = 0,93 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed Testdata er ikke tilgængelige Bioakkumulationspotentiale Testdata er ikke tilgængelige Mobilitet i jord Testdata er ikke tilgængelige Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Vurderinger er ikke foretaget Andre negative virkninger Ingen kendte. Punkt 13 Bortskaffelse 7/10

8 13.1 Metoder til affaldsbehandling EU Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald. EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks * Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer. Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: EAK-kode: Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds),aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer Urenset emballage skal bortskaffes via den lokale affaldsordning. Tom, rengjort emballage bør sendes til genanvendelse. Punkt 14 Transportoplysninger 14.1 UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, NOS (Trichlosan) 14.3 Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: III 14.5 Miljøfarer: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) på emballagestørrelser på mere end 5 kg/l Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant. ADR-klassifikation: - Klassifikationskode: M7 - ADR-begrænsede mængder: 5 l. - Faremærkning: 9 Særlige bestemmelser vedrørende visse artikler eller stoffer: Ikke relevant IMDG-klassifikation: - IMDG-begrænsede mængder: 5 l. - Faremærkning: 9 EMS: F-A, S-F Særlige bestemmelser vedrørende visse artikler eller stoffer: Ikke relevant IATA-klassifikation: - Faremærkning: 9 Transport på vej i lande, der ikke er ADR-lande: US: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Triclosan) 8/10

9 Canada: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Triclosan) /MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (Triclosan) Brazil: UN3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBI- ENTE, SÓLIDA, N.S.A. (Triclosano) Australia: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Triclosan) New Zealand: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Triclosan) Hongkong / China: UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUB- STANCE, SOLID, N.O.S. (Triclosan) Punkt 15 Oplysninger om regulering Omfattet af: Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 vedrørende medicinsk udstyr Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Særlige bestemmelser: Direktiv 2012/18 / EU (Seveso), E2 Farlig for vandmiljøet i kategori kronisk 2: Kolonne 2: 200 t, kolonne 3: 500 t Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering. Punkt 16 Andre oplysninger H-sætninger, nævnt i punkt 2 og 3: H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Forkortelser: PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (vedvarende, bioakkumulerende, toksisk) vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (meget vedvarende, meget bioakkumulerende) STOT = Specific Target Organ Toxicity (specifik målorgan toksicitet) Klassifikationsmetode: Beregning baseret på farerne ved de kendte komponenter. Ændringer i forhold til tidligere udgave: Ikke relevant. Undervisning: Der kræves ingen speciel undervisning, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 9/10

10 Andre oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet til og gælder kun dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden og de oplysninger, som leverandøren har kunnet fremskaffe om produktet på tidspunktet for udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet i er overensstemmelse med gældende lovgivning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere ændringer. OVENSTÅENDE OPLYSNINGER ER INDSAMLET FRA KILDER, DER ME- NES AT VÆRE PÅLIDELIGE, OG ER AKKURATE EFTER VORES BEDSTE OVERBEVISNING. COLOPLAST CORP. KAN DOG IKKE GIVE NOGEN GA- RANTIER VEDRØRENDE OPLYSNINGER FRA ANDRE KILDER OG GIVER UDTRYKKELIGT INGEN GARANTER ELLER PÅTAGER SIG NOGET AN- SVAR FOR BRUGEN HERAF. 10/10

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere