Høringssvar vedrørende ejendomseffektiviseringer forslag om lukning af Fuglebakkens Børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende ejendomseffektiviseringer forslag om lukning af Fuglebakkens Børnehave"

Transkript

1 Den 24. februar 2012 Til Skole- og Børneudvalget Høringssvar vedrørende ejendomseffektiviseringer forslag om lukning af Fuglebakkens Børnehave Skole- og Børneudvalget har sendt et forslag om ejendomseffektiviseringer i høring, der medfører lukning af en af de sidste små børnehaver i Roskilde Kommune Fuglebakkens Børnehave. Vi fremsender hermed vores vurdering af dette forslag. Vi vil dokumentere, at en lukning af Fuglebakkens Børnehave kun giver en kortsigtet gevinst samt medfører øgede omkostninger på sigt. En lukning af Fuglebakkens Børnehave vil betyde at: Kommunen kommer til at mangle børnehavepladser i distrikt 4. Kommunen går imod sin egen politik om inklusion. Skole- og Børneudvalgets kriterier for tilpasning af kapacitet overholdes ikke. Borgerne i Roskilde afskæres fra at kunne vælge en lille børnehave. Kommunen ikke længere kan henvise børn med særlige behov til et lille overskueligt tilbud. Der er ikke overkapacitet i distrikt 4 (Himmelev/Trekroner) Lukningen af Fuglebakkens Børnehave begrundes med en hævdet overkapacitet i distrikt 4. Vi har ført en længere korrespondance med kommunens forvaltning vedrørende dette, se bilag 1. Prognosen udarbejdet af Dynasoft i efteråret 2011 er central. På baggrund heraf er forvaltningens prognose for behovet for børnehavepladser på 628 i 2012; 609 i 2013 og 570 i Trekroner er det område i Roskilde, hvor der uden sammenligning udbygges mest. Af Økonomibilag 2 Boligudbygningsplan til Byrådets forårsseminar april 2011 fremgår det, at der alene i 2011 og 2012 igangsættes opførelsen af 133 nye boliger i Trekroner, der stort set udelukkende er rettet imod børnefamilier. Denne stort anlagte udbygning passer ualmindeligt dårligt med det pronogsticerede behov for børnehavepladser i distriktet. Vi har derfor spurgt forvaltningen specifikt (se bilag 1), hvilke forudsætninger prognosen bygger på, for eksempel hvor mange institutionsbørn man regner med, der kommer til distrikt 4 som følge af udbygningen. Imidlertid har vi ikke kunnet få et præcist svar endnu, men efter aftale med Henrik Stougaard fremsender vi vores vurdering af prognosen, når vi får forvaltningens svar. Vi stiller os dog yderst tvivlende overfor prognosen for distrikt 4. Det er typisk børnerige familier, der flytter til Trekroner, og vi kan ganske simpelt ikke få en postuleret nedgang fra 2012 til 2014 på 58 børnehavebørn i distrikt 4 til at hænge sammen med opførelsen af 133 nye boliger i distriktet rettet imod børnefamilier. Kapaciteten i distrikt 4 er ligeledes central. Institutionerne er normeret til 632 børnehavepladser. Det er naturligt at forstå kapaciteten som værende normeringen. Det er også denne forståelse af kapacitet, som forvaltningen bruger på side 10 i Økonomibilag 5 Kapacitetsredegørelse skole, SFO, klub, dagpasning 2011 (også bilag til Byrådets forårsseminar 2011). Her skriver man eksplicit, at kapaciteten i distrikt 4 er 636 for børnehavebørnene (normeringen var for 10 måneder siden fire pladser mere end i dag). De 636 pladser er også den planlagte kapacitet frem til 2015 (Økonomibilag 5, side 10). Imidlertid oplyser Direktør for Børn og Kultur Jesper Reming Tangbæk i en mail til os fra den 10/2-2012, at den planlagte kapacitet i distrikt 4 p.t. er 654, idet man nu beregner den planlagte kapacitet til at være det normerede plus en evt. merindskrivning i nogle institutioner, se bilag 1. Vi har i korrespondancen to gange uden held bedt om at få præciseret denne eventuelle merindskrivning, idet vi har vanskeligt ved at forstå, at kapaciteten 1

2 skulle bygge på merindskrivning og dermed overbelægning. Dertil skal lægges, at dette strider imod den brug af kapacitets-begrebet, som forvaltningen selv brugte for ti måneder siden, jf. Økonomibilag 5. Vi mener således, at man må holde sig til normeringen, når man taler om kapaciteten i distrikt 4. Sammenholder vi således normeringen i distrikt 4 med 1) forslaget om at lukke Jættestuen og Fuglebakken, begge beliggende i distrikt 4, med 2) prognosen angivet ovenfor bliver kapaciteten i 2012 på 588 mod et prognosticeret behov på 628 i 2012 og et prognosticeret behov på 609 i Dette giver en underkapacitet på 40 pladser i år og 26 pladser i Vel at mærke på baggrund af en prognose, der højst sandsynligt prognosticerer alt for lavt, hvorved manglen på børnehavepladser sandsynligvis kun vil blive endnu større. Vi bemærker i denne forbindelse, at forvaltningen på side 8 i det ovenfor nævnte Økonomibilag 5 skriver: Der er på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes. Lukker man således Fuglebakkens Børnehave, er det helt forudsigeligt, at kommunen får problemer med pasningsgarantien i distrikt 4. En lukning strider mod Den sammenhængende børnepolitik Roskilde Kommune vedtog i 2011 Den sammenhængende børnepolitik med ønske om at inkludere flest mulige børn med særlige behov i de almindelige tilbud. Fuglebakkens Børnehave har særdeles stor erfaring med netop at rumme de børn, man med Roskilde-modellen ønsker at sætte fokus på side om side med normalt-fungerende børn. Optælling viser, at 64 børn ud de 320 børn dvs. 20 % - der har gået i Fuglebakken, har haft særlige behov. Det er vel at mærke en type børn med særlige behov, som ikke kunne fungere og inkluderes i større institutioner. De børn har Fuglebakken kunnet rumme, fordi dens overskuelige størrelse og faste stabile personale med stor erfaring med sårbare børn har skabt gode rammer for inklusion. Denne inklusion får Fuglebakkens Børnehave til at ske uden nogen form for ekstra udgifter for kommunen. Fuglebakken er på papiret en normal børnehave. Dens størrelse og ry har dog betydet, at forældre til børn, der ikke fungerer i større institutioner eller har behov for tæt voksenkontakt, aktivt har valgt Fuglebakkens Børnehave. Endvidere anbefaler pladsanvisningen, PPR og de større institutioner i nærområdet ofte børn til Fuglebakken, som mistrives andetsteds. Dette foregår uden en egentlig visitation, men i forlængelse af et udviklet decentralt samarbejde parterne i mellem. Disse børn fremgår ikke af forvaltningens registre. Og da børn i denne aldersgruppe sjældent er diagnosticeret, er dette vanskeligt at registrere centralt. I stedet vil vi her beskrive de fem børn med særlige behov, som i øjeblikket går i Fuglebakkens Børnehave: 1. En dreng med OCD er som 3-årig adopteret fra Kina. Han har tidligere gået i en anden institution, hvor hans OCD forværredes. Siden drengen startede i Fuglebakkens Børnehave, er drengens OCD bedret bemærkelsesværdigt, og han er nu en accepteret ven på lige fod med de andre børn i Fuglebakken. Dette forløb betyder, at han er godt rustet til skolegang i en normal folkeskole og ikke behøver specialskole. For drengen vil en større institution ikke være en mulighed. 2. En pige er født døv og har tidligere gået i en større institution. Hun har gennemgået en såkaldt C.I.-operation og har derfor behov for en institution med minimal støj. Det behov kunne den større institution ikke tilgodese, og pigens forældre valgte derfor i samråd med talepædagog Else Bak Pedersen og personalet i Børnehuset Ravnen at flytte pigen til Fuglebakkens Børnehave. Forvaltningen har i forlængelse heraf forestået, at Fuglebakken er blevet særligt indrettet til hørehæmmede. For pigen vil en større institution ikke være en mulighed. 2

3 3. En dreng er adopteret og har et udtalt behov for trygge og overskuelige ramme, hvor en hverdag er præget af kontinuitet. Han gik tidligere i Børnehuset Vanddråben, hvor leder Lene Kayser anbefalede, at han skiftede til Fuglebakkens Børnehave, da Vanddråben ikke kunne tilbyde ham de nødvendige rammer. Han har snart gået i Fuglebakkens Børnehave i et år og oplever her, at han kun skal forholde sig til et begrænset antal voksne og børn. På trods af det er antallet af børn og voksne i Fuglebakken faktisk på grænsen af, hvad han kan rumme. For drengen vil en større institution ikke være en mulighed. 4. og 5. Et præmaturt søskendepar med tyrkisk som modersmål startede i Fuglebakkens Børnehave uden at kunne dansk. Børnenes mor har tidligere været nødsaget til at sige sit job op for at passe børnene hjemme pga. børnenes lave immunforsvar, da de mistrives i det daværende institutionstilbud. Kommunen kunne ikke tilbyde de to børn et sprogforløb, før de havde tilegnet sig et minimum dansk. Forældrene rådførte sig med PPR-psykolog Jytte Nøhr, der anbefalede Fuglebakkens Børnehave til familien. Børnene har i modsætning til tidligere haft særdeles lavt sygefravær, og de har haft en god sproglig udvikling i Fuglebakken. Kommunens to sprogkonsulenter er meget tilfredse med udviklingen, og begge børn deltager nu i sprogforløb i Sprogcenteret på Dommervænget. Inklusionsbørnene udvikles til at klare sig De fem børn fungerer i Fuglebakken på lige fod med deres normalt-fungerende venner, og de bliver anset som værende en gevinst for børneflokken. I lighed med de øvrige børn udvikler de både et højt selvværd og rigtig gode sociale kompetencer, som de kan tage med sig i deres videre liv. Derved oplever de ikke eksklusion som udgangspunkt for social kontakt de oplever ikke sig selv som værende anderledes. De vil derimod fortsætte i skole med en grundlæggende viden om og tillid til, at de er vigtige i fællesskabet. På baggrund af Fuglebakkens arbejde er det gennem årene lykkedes for mange af denne type børn, mod alle odds, at finde deres plads i en almindelig folkeskole uden fordyrende foranstaltninger. Flere af børnene har svært ved at overskue og rumme mange mennesker og har uden succes prøvet en hverdag i en af kommunens større institutioner. Det er ikke manglen på kompetente pædagoger eller velfungerende børnehuse, der gør, at de mistrives i de større huse. Det er faktorer, som overskuelighed, tryghed, tæt voksenkontakt, faste mindre rammer og kontinuitet, der får disse børn til at trives i Fuglebakkens Børnehave side om side med normalt-fungerende børn. I Fuglebakkens Børnehave risikerer de ikke at blive afleveret til en for dem ukendt voksen, eller at de i løbet af dagen passes af personale fra nabostuen eller en vikar, som ikke kender eller forstår deres særlige udfordringer og behov. En lille institution giver ro og rolige børn I Fuglebakkens Børnehave bliver nye børn og deres forældre altid positivt overraskede over den bemærkelsesværdige ro, der hersker i børnehaven en ro, som de ikke har oplevet andetsteds. Det kan en lille institution levere. Denne ro giver alle børn med særlige behov såvel som normalt-fungerende mulighed for at hvile i sig selv og dermed overskud til at indgå i læring og sociale aktiviteter. Jo, personalet kan noget særligt! Ligesom Fuglebakkens Børnehave er en normal børnehave, er personalet i Fuglebakken ikke specialuddannet til at varetage børn med særlige behov, men da Fuglebakkens Børnehave gennem alle årene har modtaget børn med særlige behov fra store institutioner, har personalet meget omfattende erfaring med at tilrettelægge en hverdag, hvor disse børns behov dækkes. Derfor vil personalets kompetencer heller ikke fremgå af forvaltningens registre, men medarbejdere i forvaltningen med særligt kendskab til børnehaven kan orientere om stedets kompetencer. 3

4 Forvaltningens tilsynsrapport pointerer Fuglebakkens særlige forhold At Fuglebakkens Børnehave formår at skabe særlige rammer og nærhed understøttes af forvaltningens tilsynsrapport fra april 2011 (se bilag 2), hvor den tilsynsførende pædagogiske konsulent Marianne T. Hansen blandt andet skriver: Det er min fornemmelse, at der er en særlig god kontakt mellem børn og voksne. Dette må nok tilskrives børnehavens størrelse. Det er muligt at skabe nære relationer. (Bilag 2, side 2) Den voksne involverer sig i legen med børnene, efterhånden et sjældent syn!! (Bilag 2, side 3) Det er mit indtryk, at Fuglebakkens børnehave byder på noget unikt, i en tid hvor børnenes liv ofte foregår i travle og større sammenhænge. I Fuglebakkens børnehave bliver børnene set og hørt - i løbet af dagen har det enkelte barn faktisk mulighed for en opmærksomhed fra en voksen, i længere tid. (Bilag 2, side 3) Jeg vil være opmærksom på at formidle Fuglebakkens tilbud i forvaltningen, således at børn med særlige behov/ gråzonebørn måske kan få glæde af dette (Bilag 2, side 4) Disse ord fra forvaltningens tilsyn dokumenterer, at Fuglebakkens Børnehave har kompetencerne og de fysiske forhold til at inkludere børn med særlige behov. Ved at lukke Fuglebakkens Børnehave handler Roskilde Kommune stik imod sin vedtagne børnepolitik. I og med at børnehaven kun har 24 børn kan den noget særligt for en bestemt gruppe af børn. Den foreslåede lukning er både politisk og økonomisk problematisk og det er naturligvis også et problem, for de børn som nu og i fremtiden hermed afskæres fra et normalmiljø, der passer dem, og hvor de udvikles til efterfølgende at kunne fungere i en normal skolegang. Fuglebakkens Børnehave giver variation og har opbakning Fuglebakkens Børnehave er ikke en specialinstitution, og mange forældre til normalt-fungerende børn vælger aktivt børnehaven som et alternativ til de større institutioner. De små institutioner giver en variation i kommunens tilbud, så kommunens borgere kan vælge det tilbud, der passer dem. Fuglebakkens Børnehave har et stort geografisk opland, og familier fra Kamstrup og Ågerup kører til Fuglebakken for at gøre brug af dette særlige tilbud. I de forløbne uger har vi foreløbigt samlet 1156 underskrifter, som støtte til bevarelse af Fuglebakken. Underskriftsindsamlingen fortsætter, og vi overgiver alle de indsamlede underskrifter til sekretariatet den 19. marts. Endvidere har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse (se bilag 3) af nuværende og tidligere forældre, som har haft børn i Fuglebakkens Børnehave. 90 % er i overordentlig høj grad tilfredse med institutionen, mens resterende oplever høj grad af tilfredshed. 23% angiver, at de har valgt institutionen, fordi deres barn havde særlige behov. Samtlige brugere ville anbefale institutionen til andre. Forvaltningen har dertil dokumenteret, at der ikke er registreret én eneste forældreklage i Fuglebakkens 39-årige historie, se bilag 4. Kriterier for tilpasning af kapacitet Skole- og Børneudvalget vedtog den 29. september 2009 fem kriterier for kapacitetstilpasning af daginstitutionerne, da man var opmærksom på et eventuelt faldende børnetal, og man derfor måtte forvente at skulle lukke institutioner. For at sådanne lukninger ikke skulle være arbitrære, formulerede man Kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Kriterierne er 4

5 gældende i dag og jf. nedenstående vil vi pointere, at Fuglebakkens Børnehave ikke lever op til kriterierne: 1. Institutioner beliggende i områder med overskudskapacitet Som dokumenteret tidligere finder vi det meget problematisk at hævde overkapacitet i distrikt Institutioner med høje ejendomsudgifter, f.eks. husleje, vedligeholdelses- og/eller varmeudgifter Fuglebakkens Børnehave er en velholdt ejendom, uden høje drifts-, varme- eller vedligeholdelsesudgifter. 3. Institutioner, der står foran betydelige renoveringskrav Der er ingen nævneværdige kommende renoveringskrav. 4. Institutioner med dårlig bygningskvalitet, fx pavilloner og let byggeri el. uhensigtsmæssig indretning En del af Fuglebakkens Børnehave er oprindeligt lettere byggeri, men den løbende vedligeholdelse (herunder nye vinduer, tidssvarende varmesystemer og indretning til hørehæmmede) betyder, at bygningerne er i fin stand, og indretningen understøtter det nære miljø, der ønskes i Fuglebakken. I den forbindelse er det værd at nævne, at byggeriets karakter medfører lave vedligeholdelsesudgifter. 5. Institutioner i lejede bygninger frem for institutioner i ejede bygninger Fuglebakkens Børnehave er beliggende i ejendom, der ejes af kommunen. Vi må derfor konstatere, at lukningen af Fuglebakkens Børnehave direkte strider imod de kriterier Skole- og Børneudvalget har formuleret. Naturligvis handler budgetforliget generelt om effektiviseringer på ejendomme, men udmøntningen kommer fra Skole- og Børneudvalget og inkluderer lukning af netop Fuglebakken, hvilket præcist begrundes med overkapacitet. Derfor er vi helt uforstående overfor, at Skole- og Børneudvalgets egne kriterier ikke respekteres og omgås. Gevinst ved lukning af Fuglebakkens Børnehave er kortvarig og vil sandsynligvis give bagslag Ved at lukke Fuglebakkens Børnehave opnås en beskeden driftsbesparelse på kr. årligt samt en engangsindtægt på 2-3 mio. kr. De penge er hurtigt brugt på øget behov for støttetimer, basisgrupper og særlig indsats i den senere skolegang, fordi børnene ikke har fået den grundlæggende støtte i børnehavelivet. Hvis Fuglebakkens Børnehave lukkes vil det være vanskeligt at finde et tilsvarende kommunalt tilbud inden for normalområdet. Der vil simpelthen ikke være et tilbud til rådighed for den type af børn, der ikke kan rumme mere end de samme 25 børn og 4 voksne. Fuglebakkens Børnehave er på trods af den store opgave, den løfter, ikke dyrere at drive end kommunens andre børnehaver man får inklusion uden ekstraudgifter. Det er således vores klare vurdering, at det vil være dyrere at lukke Fuglebakken end at bevare den, da kommunens udgifter til støtteforanstaltninger og basisgrupper og pladser i specialinstitutioner vil stige markant. I forbindelse med C.I-barnet må man eksempelvis påregne udgifter til forældrenes tabte arbejdsfortjeneste, støttetimer til barnet og indretning af ny institution, hvilket hurtigt løber op i kr. På længere sigt vil der derudover være mange børn, som får svært ved at fungere på lige fod med andre børn i folkeskolen, fordi de ikke har haft den fornødne støtte i børnehaven. Vi bemærker også, at lukning af Fuglebakkens Børnehave med al sandsynlighed i lyset af de mange nye byggerier i distrikt 4 vil medføre en underkapacitet i distriktet. Denne underkapacitet 5

6 vil true pasningsgarantien, og der er stor risiko for, at man efter at have lukket Fuglebakken om to år vil skulle bygge en ny institution til et to-cifret millionbeløb. Bevar Fuglebakkens Børnehave bevar valgmuligheden Med dette høringssvar håber vi kraftigt, at I reviderer jeres forslag og træffer den rigtige beslutning, hvor Fuglebakkens Børnehave bevares. Ikke kun til glæde for de nuværende børn i Fuglebakkens Børnehave, men også for de børn i Roskilde Kommune der fremover har behov for et mindre alternativ til de store børnehuse. Hvorfor lukke Fuglebakkens Børnehave, når: Der hersker stor usikkerhed om forvaltningens prognoser og den hævdede overkapacitet. Den giver forældrene en reel valgmulighed og er et supplement og alternativ til større børnehuse. Den inkluderer omkring 20% gråzonebørn pr. år uden ekstra udgifter. Den fungerer som ventil for andre institutioner og pladsanvisningen. Den er billig i drift og vedligeholdelse. Den har en særlig høj pædagogisk kvalitet og giver børn et værdifuldt, trygt og udfordrende børneliv. Med venlig hilsen Alle forældre i Fuglebakkens Børnehave Bilag1: Korrespondance mellem Fuglebakkens forældrekontaktudvalg og Roskilde Kommunes forvaltning. Bilag 2: Tilsynsrapport udarbejdet af Skole- og Børneforvaltningen på baggrund af heldagstilsyn d. 14. april 2011 Bilag 3: Tilfredshedsundersøgelse blandt nuværende og tidligere forældre i Fuglebakkens Børnehave Bilag 4: Dokumentation for manglende forældreklager. 6

7 Bilag 1 From: Ole Daugaard Subject: VS: Spørgsmål til prognose og kapacitet for distrikt 4 Date: 23. feb CET To: 4 Attachments, 465 KB Kære Klaus Vi har desværre ikke mulighed for at svare på dit spørgsmål 1 og 2 inden fredag kl På dit spørgsmål 3, hvad der er sket med kapaciteten i Himmelev-Trekroner distriktet indenfor de seneste ti måneder? I den sammenhæng er der flere tal i spil, som også fremgår af dit spørgsmål. Der er 636 normerede pladser som bruges i kapacitetredegørelsen fra foråret, antallet er sidenhen blevet 4 mindre og benyttes også i orientering om kapaciteten som behandles på udvalgsmøder. Nedgangen i normerede pladser er sket i Børnehuset Freja. Herudover er der en planlagt kapacitet på 654. Dette tal bruges i prognosesammenhæng, blandt andet i forhold til prognosefirmaet Dynasoft. På dit spørgsmål 4, "Der er på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes." Er dette en praksis, man er gået bort fra? For at kunne håndtere spidsbelastningen i distrikt 4 (Himmelev-Trekroner distriktet) har man valgt at benytte udflytterordninger. Det betyder, at flere institutioner får yderligere lokaler samt transport stillet til rådighed i spidsbelastningen, herved kan distriktets institutioner rumme flere børn. Venlig hilsen Ole Daugaard Teamkoordinator, Økonomi- og Kapacitetsteamet Børne- og Kultursekretariatet Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde Dir Kære Jesper Reming Tangbæk. Tak for dit svar af den 13. februar som vi i den forløbne uge har set nærmere på. I forlængelse heraf søgte vi i fredags (den 17. februar) om aktindsigt i forhold til beregningsgrundlaget for prognosen af antallet af børnehavebørn i distrikt 4. Fredag den 17. februar fik vi således tilsendt en række dokumenter, der er relevante for prognosen. Imidlertid efterlader disse dokumenter os uafklarede i forhold til en række væsentlige spørgsmål vedrørende prognose for og kapacitet i distrikt 4. Vi rejser disse spørgsmål, da man begrunder indstillingen med en hævdet overkapacitet. 1. Det fremgår ikke af de tilsendte dokumenter præcist, hvilke nye bebyggelser i Trekroner prognosen fra Dynasoft bygger på. Læser man "Økonomibilag 2 Boligudbygningsplan" (bilag til Byrådets forårsseminar den 28. april 2011; også vedhæftet denne mail), vil man eksempelvis se, at der kun opereres med 20 nye boliger på Jernaldermarken. Undersøger man i dag dette forhold nærmere, ser man, at der i år vil stå 36 nye børnefamilie-venlige boliger klar på lige netop Jernaldermarken. Grundet sådanne uklarheder vil vi gerne bede dig om at svare helt præcist på, hvilke nye bebyggelser i Trekroner prognosen fra Dynasoft baserer sig på. 2. Nye boliger giver typisk flere børn. Vi vil bede dig oplyse os om, hvilke algoritmer man har brugt, da man skulle prognosticere antallet af institutionsbørn i de nye bebyggelser (jf. svaret til spørgsmål 1). Det er ikke ualmindeligt, at man regner med 5 institutionsbørn til 10 nye boliger. Hvilket forhold har man brugt i prognosticering af Trekroner? 3. I vores sidste mail den 12. februar spurgte vi til kapacitet i distrikt 4, idet vi bemærkede, at institutionerne er normeret til 632. Du svarede, at kapaciteten ikke er normen, men inkluderer en "evt. merindskrivning i nogle institutioner" og derfor ender på 654 (set som et gennemsnit over hele året). I mellemtiden er vi blevet opmærksomme på, at forvaltningen i "Økonomibilag 5 Kapacitetsredegørelse skole, SFO, klub, dagpasning 2011" (også bilag til Byrådets forårsseminar 28. april 2011; vedhæftet denne mail) under gennemgangen af kapaciteten på hele institutionsområdet i Roskilde Kommune på side 10 skriver, at kapaciteten i distrikt 4 er 636 for børnehavebørnene. Da vi kan være bekymrede over, at en "evt. merindskrivning i nogle institutioner" dækker over en relativt tilfældig brug af kapacitetsbegrebet, vil vi gerne spørge dig om, hvad det er der er sket inden for de sidste ti måneder, således at kapaciteten skulle være vokset med 18 pladser? Det vil også være formålstjenligt at få præciseret og lokaliseret den "evt. merindskrivning" for distrikt Sammenholder man prognosen og kapaciteten for distrikt 4 med de indstillede lukninger af Fuglebakken og Jættestuen forudser vi en underkapacitet i distrikt 4, der givetvis vil blive større på sigt. I den forbindelse bemærker vi, at forvaltningen på side 8 i "Økonomibilag 5 1

8 Bilag 1 Kapacitetsredegørelse skole, SFO, klub, dagpasning 2011" skriver: "Der er på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes." Er dette en praksis, man er gået bort fra? Hvis svaret hertil er ja, vil vi gerne høre, hvordan man sikrer pasningsgarantien i distriktet. Jeg håber på et snarligt svart, da der er frist for vores høringssvar på fredag den 24. februar. Med venlig hilsen Forældrekontaktudvalget i Fuglebakkens Børnehave Sendt med kopi til: Roskilde Kommunes Økonomiudvalg, Skole- og Børneudvalg og områdeleder Anni Østergaard Jørgensen. Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. On 13/02/2012, at 14.46, Jesper Reming Tangbæk wrote: Kære Klaus Frovin Jørgensen, Tak for din mail. Børnehaverne i distrikt 4 er normeret til 632 pladser, som det fremgår af kapacitetsoversigten. De 654 pladser er udtryk for den planlagte kapacitet, dvs. normering samt evt. merindskrivning i nogle institutioner. Prognosen er udarbejdet i oktober 2011 og tager hensyn til udbygningen af kommunen, herunder udbygningen af Trekronerområdet. Vi har i Roskilde Kommune ikke institutioner, der indrettes specielt til at modtage hørehandicappede børn. Vi har den praksis, at når et barn indskrives i en institution, tages der konkret stilling til, hvilke særlige installationer, der er behov for. Hvorvidt der vil være behov for særlige indretninger, hvis børnene flyttes til andre institutioner, vil afhænge af den konkrete institution. Udgifterne til sådanne installationer vil blive afholdt af et særskilt budget til dette formål. Jeg anerkender, at Fuglebakken - i øvrigt ligesom andre institutioner - er god til at rumme børn med særlige behov. I forbindelse med en eventuel lukning bliver det en opgave at tilgodese børn med særlige behov i den institution, de ønsker at være i. Venlig hilsen Jesper Reming Tangbæk Direktør Børn og Kultur <att1ca7.gif> Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde Dir Mobil <att1ca8.gif> Den digitale hoveddør til service og selvbetjening Fra: Klaus Frovin Joergensen Sendt: 12. februar :17 Til: Jesper Reming Tangbæk Cc: Mogens Raun Andersen; Lars Hansen; Jakob Skriver; Jannie Holst Engskov; Mette og Torben Lund Kudsk; Joy Mogensen; Henrik Stougaard; Bent Jørgensen; Frede Lærke Pedersen; Annie Larsen; Morten Gjerskov; Carsten Wickmann; Ingelise Hansen; Jan Bjergskov Larsen; Peter Madsen; Bente Dieckmann; Mette Truesen; Poul Andersen; Mads Ravndrup Thomsen Emne: Re: SV: Spørgsmål til grundlaget for lukning af Børnehaven Fuglebakken Prioritet: Høj Kære Jesper Reming Tangbæk. Tak for dit svar. Det har affødt nogle vigtige spørgsmål og en essentiel bemærkning. 2

9 Bilag 1 1. Du skriver, at der på nuværende tidspunkt er 654 børnehavepladser i distrikt 4. Imidlertid stemmer dette ikke overens med forvaltningens seneste opgørelse af belægningen pr. 1. december 2011 (jf. Bilag til SBUs møde 31/1-12 og vedhæftet denne mail). Her anføres det, at distrikt 4 er normeret til 632 børnehavepladser. Vi vil derfor gerne vide, om tallet på de 654 er forkert? Hvis det ikke er det, ønsker vi en forklaring på divergensen til forvaltningens eget papir (Bilag938948) samt en opgørelse over institutionerne og deres normering i distrikt 4. Da antallet af pladser i distrikt 4 er helt centralt for beslutningens grundlag, vil vi bede om en reaktion på denne uklarhed i løbet af mandag den 13. februar. 2. a) Den medsendte prognose udarbejdet af Dynasoft starter ved januar Derved ser det ud som om, prognosen er udarbejdet i efteråret Er dette rigtigt? b) Der kan stilles spørgsmål ved prognosens validitet. En ting er at prognosticere om Himmelev, en anden ting er at prognosticere om Trekroner. Navnlig Trekroner Øst er et byområde i fortsat vækst. Eksempelvis kan det konstateres, at der aktuelt udbydes over 36 nye rækkehuse på Jernaldermarken med indflytning fra maj En boform der målrettes børnefamilier. Vores spørgsmål er, om prognosen tager højde for dette byggeri og andre fremtidige nybygninger i distrikt 4? 3. Angående udgiftsberegningerne undrer vi os over, at forvaltningen ikke er bekendt med, at der både i Fuglebakken og i Jættestuen er et barn med medfødt hørehandicap. Disse børn er i dag såkaldte C.I. børn. Forvaltningen har selv i forhold til disse børn forestået særlige støjdæmpende anordninger i både Jættestuen og Fuglebakken (samlede udgifter omkring ). I sidstnævnte institution blev dette omkostningsfulde arbejde udført i slutningen af december Vi regner med, at forvaltningen således er interesseret i følgende bemærkninger, nemlig at: a) Forældre til handicappede børn har almindeligvist ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forhold til særligt krævende omsorg. b) C.I. børn har almindeligvist - og især i større institutioner - behov for en del støttepædagogtimer, idet de skal lære at forstå lyde. c) Hvis Fuglebakken og Jættestuen lukkes, så skal C.I. børnene flyttes til nye institutioner, hvilket vil kræve støjdæmpning og anden tilpasning. Hvis man lukker Fuglebakken og Jættestuen vurderer vi, at omkostninger a-c vil overstige Dette er en vigtig faktor i beslutningsgrundlaget. d) Vi vurderer også, at din besvarelse af spørgsmål 2b nedenfor er meget optimistisk. De resterende 4 børn i Fuglebakken med særlige behov er netop børn, der mistrives, når de har mange andre børn at relatere sig til. Ydermere har disse børn behov for en tæt og stabil voksenkontakt. Vi bliver derfor nødt til at spørge, om man fra forvaltningens side - da man nåede frem til de 0 kr. - har inddraget vurderinger fra de psykologer og talepædagoger, der er tilknyttet børnene? Denne henvendelse er udarbejdet i samarbejde med forældrene i Jættestuen. Med venlig hilsen Forældre-kontakt-udvalget i Fuglebakkens Børnehave og Forældrene i Jættestuen Sendt med kopi til Økonomiudvalget og Skole- og Børneudvalget Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. On 10/02/2012, at 12.36, Jesper Reming Tangbæk wrote: Kære forældrekontaktudvalg, Tak for jeres henvendelse. Vi besvarer nedenfor de stillede spørgsmål: 1. Overkapacitet Begrebet "overkapacitet" dækker over, at der i institutionerne er flere pladser end der er behov for. Børnetallet ændrer sig hen over året, især på børnehaveområdet, og kapaciteten planlægges efter et årsgennemsnit. I distrikt 4 er der på nuværende tidspunkt 654 børnehavepladser (efter den evt. lukning vil tallet være 610). Prognoser for området viser følgende om behovet for antal børnehavepladser 2012: 628 pladser årsgennemsnit 2013: 609 pladser årsgennemsnit 2014: 570 pladser årsgennemsnit Kommunen råder over 3067 institutionspladser på nuværende tidspunkt, og prognoserne viser følgende om behovet: 2011: : :

10 Bilag : 2588 Der er ikke foretaget statistiske beregninger på prognosens grad af sikkerhed. Forvaltningens forventninger til behovstal er baseret på CPR-udtræk, kommunens overordnede prognoser, samt indmeldte børn. Dette arbejde er udført at pronosefirmaet Dynasoft, og vi har kun det samlede output. Prognosen i sin helhed er vedhæftet denne mail. 2. Udgiftsberegninger a) Forvaltningen kan se, at der i Fuglebakken er et barn med en såkaldt tælle-for-to plads. Ellers har vi ingen registreringer af børn med særlige behov i instiututionen. Der er ikke foretaget visitation til institutionen af børn med særlige behov. Pladsanvisningen vil søge at imødekomme forældrenes ønske om ny plads (se derudover svar vedr. punkt 4 vedr. placering af børn), også i forhold til forældre, der har særlige ønsker. b) 0,- kr. c) 0,- kr. d) Det forventes, at lederen omplaceres til en vakant tilsvarende stilling, og der vil således ikke være tale om afskedigelse e) Der er ikke forudset andre udgifter 3. Salg af Klosterengen 99 Ejendomsmægler har vurderet, at Klosterengen 99 ved salg som den er og forefindes - med bygninger påregnet til nedrivning og opdelt i 2 selvstændige parcelhusgrunde - alternativt som én enhed til opførsel af 4 rækkehuse a ca 400m2 grund pr. stk. - vil kunne give en nettoindtægt på ca. 2,8 mio. kr. 4. Placering af børn I distriktet vil der i maj 2012 være en underkapacitet på 5 vuggestuepladser og en overkapacitet på 86 børnehavepladser. I forhold til flytning af børn i forbindelse med lukning af institutioner har vi to principper: For det første får forældrene første prioritet i forhold til ønsker om ny daginstitution. Hvis overflytningen kan foretages til maj, vil der være mange institutioner at vælge imellem. Det andet princip er, at vi ser på,om der er interesse for at flytte hele børnegrupper. Typisk vil det til maj være muligt at flytte børnegrupper samlet med personale til en anden institution, således at overgangen bliver så "mindst dårlig" for børnene som muligt. Der vil i øvrigt ikke blive visiteret til distriktet i øvrigt, før der er en afklaring mht. evt. lukning. Dette for at sikre så mange ledige pladser som muligt for forældrene at vælge imellem. Venlig hilsen Jesper Reming Tangbæk Direktør Børn og Kultur <att584dd.gif> Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde Dir Mobil <att584de.gif> Den digitale hoveddør til service og selvbetjening Fra: Klaus Frovin Joergensen Sendt: 6. februar :06 Til: Lars Hansen Cc: Joy Mogensen; Henrik Stougaard; Bent Jørgensen; Frede Lærke Pedersen; Annie Larsen; Morten Gjerskov; Carsten Wickmann; Ingelise Hansen; Jan Bjergskov Larsen; Peter Madsen; Bente Dieckmann; Mette Truesen; Poul Andersen; Mads Ravndrup Thomsen; Jesper Reming Tangbæk; Anni Østergaard Jørgensen; Byrådssekretariatet postkasse; Postkasse Børn og Kultur Emne: Spørgsmål til grundlaget for lukning af Børnehaven Fuglebakken Til Skole- og Børnechef Lars Hansen. I forbindelse med Roskilde Kommunens planlagte lukning af børnehaverne Fuglebakken og Jættestuen og institutionen Molevitten har vi en række faktuelle spørgsmål. Vi vil derfor bede forvaltningen besvare vores spørgsmål hurtigst muligt (og senest inden torsdag den 9. februar klokken 15), således at vi kan komme en afklaring omkring beslutningens grundlag nærmere. 4

11 Bilag 1 1. Lukning af Fuglebakken og Jættestuen begrundes med overkapacitet generelt og overkapacitet specifikt i Distrikt 4 (Himmelev). Læser man imidlertid forvaltningens angivelse af: a) Belægning pr. 1/12-11 (Bilag til SBUs møde 31/1-12) og b) Forvaltningens seneste opgørelse over indmeldte børn og ledige pladser (Bilag til SBUs møde 31/1-12) fremgår det, at der faktisk er underkapacitet for både de 0-3-årige og de 3-6-årige i Distriktet 4 (Himmelev). Distriktet var gennemsnitligt set i 2011 overbelagt (i forhold til normering, tomme pladser indregnet) med 39 børn i alderen 0 til 3 år jf. Bilag Taler man ydermere kun om tomme pladser, fremgår det også af dette bilag, at antallet af tomme pladser i Distrikt 4 (Himmelev) gennemsnitligt set i 2011 var på 3% og 8% for henholdsvist de 0-3-årige og de 3-6-årige. Det er bemærkelsesværdigt, at disse tal er lave tal sammenlignet med de andre distrikter i kommunen. Derfor beder vi om, at forvaltningen: c) Detaljeret oplyser os om grundlaget for den hævdede overkapacitet, samt d) Oplyser os om, hvad der præcist menes med overkapacitet. Vi forventer, at forvaltningen i besvarelsen af disse spørgsmål stiller den information (også eventuelle prognoser og fødselstal) til rådighed for os, som forvaltningen måtte begrunde den hævdede overkapacitet med. Med hensyn til forvaltningens prognoser finder vi det også relevant, at forvaltningen angiver, hvad prognoserne baserer sig på (herunder det statistiske materiale) samt graden af sikkerhed for prognoserne. Vi går ud fra, at forvaltningen har prognoser både for Distriktet 4 (Himmelev) og kommunen generelt. 2. Vi beder ligeledes om, at forvaltningen fremsender, udspecificeret, de udgiftsberegninger, den med hensyn til Fuglebakken har foretaget vedrørende: a) Omplacering af de nuværende 5 gråzonebørn og børn med særlige behov. b) Omplacering af den resterende børnegruppe. c) Omplacering/afskedigelse af personale. d) Mulig afskedigelse af børnehavens leder (herunder opsigelsesforpligtelse). e) Andre forudsete udgifter i forbindelse lukning af Fuglebakken. 3. Vi går ud fra, at forvaltningen er bekendt med, at ejendommen Klosterengen 99 - hvor Fuglebakken er placeret - ligger oven på en mose indeholdende byggeaffald. Da man i sin tid etablerede børnehaven, blev der lagt en halv meter jord jævnt ud over den daværende grund. Det er også en bemærkning værd, at ejendommen nu rummer et armeret sikringsrum. I den forbindelse vil vi derfor bede forvaltningen om at fremsende deltaljerede beregninger og analyser af de estimerede indtægter ved salg af Klosterengen Af forvaltningens seneste opgørelse (Billag938948) fremgår det, at Distrikt 4 (Himmelev) pr. 1/12-11 er overbelagt med 9% (32 pladser) på vuggestueniveau og 2% (3 pladser) på børnehaveniveau (tomme pladser er medregnet i disse tal). Derfor spørger vi, hvor forvaltningen har tænkt sig at anbringe børnene fra Fuglebakken og Jættestuen. Vi forventer forvaltningen i sit svar vil tage højde for: a) De vuggestue- og dagplejebørn, der i løbet af 2012 må forventes at skulle starte i børnehave. b) Det faktum, at overbelægningen på 32 pladser på vuggestueniveau kombineret med nedlæggelsen af de 44 børnehavepladser i Fuglebakken og Jættestuen - alt andet lige - gør den nuværende underkapacitet i distriktet væsentligt mere udtalt i løbet af de kommende år. Med venlig hilsen Forældre-kontakt-udvalget på vegne af Forældrene i Fuglebakkens Børnehave Sendt med kopi til: Roskilde Kommunes Økonomiudvalg, Skole- og Børneudvalg, Direktør for Børn og Kultur Jesper R. Tangbæk, Områdeleder Anni Østergaard Jørgensen, samt Byrådssekretariatet og sekretariatet for Børn og Kultur. Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. <Bilag pdf><Bilag pdf><DynaBehovRoskilde.xls> Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. OEkonomibil pdf (45,6 KB) OEkonomibil OC (386 KB) 5

12 Bilag 2 SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Børneafdelingen Sagsnr Brevid Afsnit: Tilsyn Fuglebakkens Børnehave Ref.MTH Dir. tlf Jeg modtages af den pædagogiske leder, Charlotte. Der er 4 ansatte i Fuglebakken, inkl den pædagogiske leder. leder. Denne morgen er der 2 voksne og ved 8.30 tiden ca 15 børn. Der er en god ro i institutionen, mens børn, forældre og andre ansatte modtages. Tidspunkt Aktivitet og sted Observationer 8.10 På stuen Ved et bord sidder en voksen og nogle piger og klipper billeder ud af blade. Billederne limes på papir. Det er muligt at få en kop the/ kaffe. Ind i mellem kigger den voksne til æg der koger i køkkenet, der skal være trille æg senere på dagen. Selvom den voksne ind i mellem forlader stuen, sidder børnene koncentrerede ved klippebordet. Refleksioner Fin og uhøjtidelig start på dagen. Der er god stemning. Hvert barn bliver set og hørt af de 2 voksne. Børnene har mulighed for at fordybe sig i noget, og det gør de. Lidt senere kommer 5 drenge ind. De har leget på kontoret, dvs et rum i den anden ende af huset. Rummet fungerer både som kontor men også som rum for børnene. I rummet kan man lege, sove og snakke. Drengene går i gang med at lege med plus- plus. Det er let for drengene at finde noget at lege med. Der er en god orden på stuen og et tydeligt læringsmiljø. Det er også 1

13 Side2/4 Bilag I dag holdes der samling. En af de voksne forklarer mig at det er for at skabe lidt overblik i en tid hvor der er meget uro. Halvdelen af børnene skal i skole og har kort tid tilbage i børnehaven. Samtidig er det påske og en masse fridage står for døren. Til samling bliver jeg præsenteret. En af de voksne har, i går, fortalt børnene at jeg skulle komme. Til samlingen bliver der klappet og sunget. Bagefter tilbydes børnene forskellige aktiviteter. De kan selv bestemme hvad de vil lave: fisketur i mosen efter frøæg eller male på æg ude i haven. Børnene går i garderoben. De er rimeligt selvhjulpne, går selv i gang med støvler og regnbukser. En pige er højst utilfreds med at det ikke er vejr til sommerjakke. Hun vil ikke have flyverdragten på. Hun giver udtryk for dette ved lang og vedholdende gråd. De voksne viser hende opmærksomhed og forsøger at overtale hende til at komme ud. De holder fast i at det er nødvendigt med flyverdragt. Pigen bliver siddende inde selvom alle er gået ud. Hun kan se alle fra vinduet men bliver siddende længe. herligt at se værkstedet synligt i rummet mellem stuerne. Det er en god stund og samlingen har et klart formål. Det varer ikke så længe for både børn og voksne vil gerne videre med aktiviteterne. Det er min fornemmelse at der er en særlig god kontakt mellem børn og voksne. Dette må nok tilskrives børnehavens størrelse. Det er muligt at skabe nære relationer. Hvilke overvejelser gør de voksne i Fuglebakken om egenrådige / selvstændige børn? 2

14 Bilag 2 Side3/4 To voksne og en gruppe børn går på fisketur. De andre er ude i haven. Børnene udnytter alle mulighederne derude. Ud over stor tilslutning ved æggebordet er nogle piger i gang med at lege i sandkassen. De laver kager i gamle gryder og potter. Kagerne transporteres rundt på et par cykler. Nogle drenge øver sig på at trille dæk ned fra bakken. Måske træning til ægge tril senere?! Fuglebakkens uderum tilbyder en bred vifte af muligheder for børnene. Rummet er ikke færdigt det er muligt for børnene at påvirke det med deres kreative indslag. Det er også et mangfoldigt motorisk tilbud Mens der ventes på at frø-fiskerne skal returnere fra deres tur i mosen, inviterer en voksen til en fælles leg: Alle mine kyllinger Den voksne involverer sig i legen med børnene, efterhånden et sjældent syn!! Da alle er samlede, trilles de malede æg ned fra bakken. Denne aktivitet ser ud til at være til glæde både for børnene og de voksne. Efterfølgende spises æggene. Opsamling med Charlotte: Det er mit indtryk at Fuglebakkens børnehave byder på noget unikt, i en tid hvor børnenes liv ofte forgår i travle og større sammenhænge. I Fuglebakkens børnehave bliver børnene set og hørt, i løbet af dagen har det enkelte barns faktisk mulighed for en opmærksomhed fra en voksen, i længere tid. Der er en god stemning mellem de voksne. Det virker som om alle er enige om hvordan opgaven skal løses. I garderoben synliggøres børnehavens En fin måde at holde liv i traditionerne. 3

15 Side4/4 Bilag 2 arbejde via dokumentationsbog men jeg er nysgerrig på hvordan Fuglebakken vil dokumentere og evaluere deres kommende læreplan? Jeg kan anbefale EVAL som vil være et værktøj der kunne passe godt til Fuglebakkens uhøjtidelige stil. Jeg vil være opmærksom på at formidle Fuglebakkens tilbud i forvaltningen således at børn med særlige behov/ gråzonebørn måske kan få glæde af dette. Pædagogisk konsulent Marianne T Hansen 4

16 Brugertilfredshedsundersøgelse Idet deltagerne er blevet lovet, at deres person- oplysninger blev behandlet fortroligt, videregives disse ikke i rapporten. Spørgsmål vedr. undersøgelsens validitet eller resultater bedes stillet til: Sine Lehn- Christiansen der er ansvarlig for undersøgelsens gennemførelse og for udarbejdelsen af denne rapport, der opsummerer og dokumenterer undersøgelsens resultater. Bilag 3 Fuglebakkens Børnehave Februar Undersøgelsen er initieret og gennemført af forældregruppen i Fuglebakkens Børnehave. Nuværende og tidligere brugere af børnehaven er blevet inviteret til at gennemføre den internetbaseret undersøgelse med det formål at undersøge og dokumentere bruger- tilfredsheden i institutionen. I forbindelse med undersøgelsen er har deltagerne opgivet basale person- oplysninger, med henblik på at sikre: 1) at deltagerne faktisk er nuværende eller tidligere brugere af institutionen, 2) at alle deltagere, kun har indgivet svar én gang.

17 Resume Undersøgelsens overordnede pointer Bilag 3 2 Knapt 23 % af de adspurgte angiver, at de har valgt institutionen fordi deres barn havde særlige behov Samtlige adspurgte brugere ville anbefale institutionen til andre 54 nuværende og tidligere brugere har deltaget i undersøgelsen

18 3 Bilag 3

19 4 Bilag 3

20 5 Bilag 3

21 6 Bilag 3

22 7 Bilag 3

23 Bilag 3 Forældrestemmer fra undersøgelsen Der er tid til hvert barn. Er der børn med svage sider har børnehaven til enhver tid haft overskud og kvalitet til at hjælpe og støtte barnet så det er kommet styrket videre ud i livet. Alle børn bliver udfordret motorisk, på deres læring, og ikke mindst socialt. Indtil truslerne om lukning vidste jeg faktisk ikke, at Fuglebakken er en institution for børn med særlige behov - det siger jo alt om, hvor dygtigt personalet er til at skabe en god og tryg hverdag for ALLE børn. Vanvittigt og utroligt trist, hvis man nu vil lukke denne oase og i stedet overlade nogle af børnene til langt dyrere specialtilbud, som hurtigt vil ødelægge kommunens regnestykke. Vi har i Fuglebakkens børnehave oplevet et engagement og et nærvær, som vi ikke har set nogen anden institution. 8 En særlig dejlig atmosfære skabt af et engageret og dygtigt personale, hvor der er plads til alle slags børn, - også handicappede børn, som får lov at deltage på lige vilkår med resten af børneflokken takket være personalets høje pædagogiske faglighed. Jeg har for første gang følt at der blev taget ordentlig hånd om den problematik min søn kæmper med pga sin bagage som adoptivbarn. Vi flyttede til Kommunen og kom dermed også fra en stor børneinstitution - ca. 60 børn - i Høje Tåstrup Kommune. Personalet og rammerne kan tilsammen noget helt fantastisk og unikt, der gør at vores datter ALTID er glad for at være i børnehave. Hvilke andre børnehaver i verden findes der mon i dette genneminstitutionaliserede samfund, hvor børnene ikke taler om at "gå ud på legepladsen", men at "gå ud i haven"? og hvor det ikke hedder "på stuen" men " i stuen"? Børnene oplever Fuglebakkens børnehave som et hjem. Vi har været gennem 6 forskellige institutioner med vores tre børn og dette er uden sammenligning den bedste. Her ses, høres, trives og udfordres børnene og bliver dejlige rummelige og meget skoleklare børn, når de stopper. Man burde gøre en dyd ud af denne børnehave i stedet! Ikke for mange planer men improvisation ud fra børnenes behov - en hjemlig atmosfære hvor det enkelte barn ses og høres, og hvor det ikke er nødvendigt at tale højt for at blive lagt mærke til. Evnen til at rumme alle børn, og se på det enkelte barn, hvad dets behov er fra dag til dag er specielt, og findes nok ikke mange andre steder, og det bør bevares også i mange år fremover. Efter min mening er Fuglebakkens Børnehave Roskildes bedste børnehave. Jeg kunne virkelig ikke forestille mig et bedre sted for min datter. Vi har netop flyttet hende fra en stor børneinstitution grundet stedet var for hektisk og komplet upersonligt.

24 Bilag 4 From: Uffe Englund Subject: Fwd: Svar vedr. Den mulige lukning af Fuglebakkens Børnehave Date: 16. feb CET To: Klaus Frovin Joergensen Robert Martens Julie Nyrop Albers 2 Attachments, 24,1 KB Videresendte meddelelser Fra: Jannie Holst Engskov Dato: 15. feb Emne: Svar vedr. Den mulige lukning af Fuglebakkens Børnehave Til: Kære Uffe Englund Jeg har søgt i vores journalsystem og ikke fundet nogle forældreklager over Børnehaven Fuglebakken. I øvrigt fører vi ikke statistik over forældreklager. Venlig hilsen Jannie Holst Engskov Udviklingskonsulent Børne- og Kultursekretariatet Logo Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Dir Min Kilde Billede Den digitale hoveddør til service og selvbetjening Fra: Uffe Englund Sendt: 14. februar :20 Til: Lars Hansen Cc: Jesper Reming Tangbæk Emne: Den mulige lukning af Fuglebakkens Børnehave Til Skole- og børnechef Lars Hansen. I forbindelse med den mulige lukning af Fuglebakkens Børnehave skal jeg bede om en redegørelse for antallet af forældreklager over Børnehaven Fuglebakken i perioden Med venlig hilsen Uffe Englund, Lektor Far til Caroline Marott Englund, barn i Fuglebakkens Børnehave. Rypevej 19, 1

25 Bilag Roskilde Tlf Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter. -- Uffe Englund Lektor, Sankt Annæ Gymnasium Rypevej 19, 4000 Roskilde Tlf

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF. 72 36 72 10 En lille vuggestue til 12 børn i dejlige lyse omgivelser med vægt på omsorg tryghed trivsel udvikling - forudsigelighed

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April Brev fra forældre på Kastelsgården d. 10.nov.2015 Kære Pia Allerslev Forældre fra Kastelsgårdens forældreråd har to gange tidlige henvendt sig til dig for, blandt andet, for at få en forklaring på, hvorfor

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Rønne Børneasyl, Adresse: Damgade 5 3700 Rønne Telefon: 56 95 18 82 Leder: Alexandra Jespersen Tilsynsdato: 3. oktober 2012 Tidligere

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur NYHEDSBREV Biller på Helgetur 1 Mens vi venter på, at sommeren skal komme til os her i Skårup, er her lidt nyt fra huset. Vi har haft et forår i børnehuset med mange dejlige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Vedr. Sennels Børnehave

Vedr. Sennels Børnehave Vedr Sennels Børnehave Plads til forskelle Jeg er mor til to tvillingepiger på 5 år, som går i Sennels børnehave Da jeg i december 2008 gik i fødsel var det ikke en glædelig begivenhed, da det var 13 uger

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Page 1 of 1 Liz T. Johannesen Fra: Jette og Peter Walentin Gamst [familien@walentin-gamst.dk] Sendt: 24. november 2010 06:40 Til: Jane Isdal; Berit Torm; Per K. Larsen; Heidi Storck; Egil F. Hulgaard;

Læs mere

I Stenløse Menigheds børnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig

I Stenløse Menigheds børnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig Indstilling til borgmesterens pris til årets institution I Stenløse Menighedsbørnehave har vi valgt, at inddrage forældrene samt bedsteforældrene rigtig meget. Ud over en meget aktiv bestyrelse er der

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian Fra: Lene Andersen (Miljø og teknik) [/O=RANDERS/OU=LAKSEN/CN=RECIPIENTS/CN=LENE ANDERSEN] Til: 'randers@cafetoscana.dk' [randers@cafetoscana.dk] Kopi: Rune Asmussen [ra@randers.dk];lars Bolander [Lars.Bolander@randers.dk]

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre Nyhedsbrev Oktober / November 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for den store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre. Vi vil lige

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere