Indledning Lokal telefonliste Beredskab telefonliste Alarmeringsplan Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads..."

Transkript

1 Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil , Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... 7 Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg... 8 Handlingsplan ved lækager på ledningsnet... 9 Handlingsplan ved desinficering... 0 Handlingsplan ved brand og eksplosion... Handlingsplan ved længerevarende strømudfald... 2 Handlingsplan ved trusler om sabotage/krigssituationer... 3 Skema til afrapportering af handlingsforløb... 4 Kogepåbud/kogeanbefaling kogevejledning... 5 Vandværkets egne beskrivelser og bilag... 6 Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

2 Indledning Beredskabsplan Denne beredskabsplan er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven LBK nr. 37 af Planen har blandt andet til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende vand. Den er udarbejdet i samarbejde med OVR (Odsherreds Vandråd), som har udarbejdet den overordnede del og vandværket tilføjet deres egen del. Planen hænger sammen med den kommunale beredskabsplan. Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent vand. I alvorlige krisesituationer kontaktes den kommunal myndighed/beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb. Der skal sammensættes en koordinationsgruppe, hvor der altid som minimum skal være en fra vandværket og en fra kommunen. Embedslægen er rådgivende over for kommunen (derfor er det også kommunen der indkalder denne) og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. Så husk derfor at den person, der er udpeget til at udtale sig til pressen, ikke skal udtale sig om sundhedsrisiko, men henvise til embedslægen! Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg de retningslinjer der er lavet i planen. Det er vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver er vigtig i alle beredskabssituationer. I enhver beredskabssituation noteres hele forløbet på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse af stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning for politi eller anden myndighed samt evt. forsikringssag. Forsikringsselskabet underrettes i alle beredskabssituationer. Hvad skal den kommunale beredskabsplan sørge for: Opdateret offentlig telefonliste (Jens Nørgaard har lovet dette) Sammensætte koordinationsgruppe ved krisesituation (mindst med fra vandværket). Den kommunale beredskabschef eller afløser har øverste myndighed! Embedslægen er rådgiver over for kommunen, og skal altid inddrages ved forureninger af drikkevandet. Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

3 Antal/kapacitet Tankvogne Ingen Vandbeholdere 5 store Vanddunke ingen Slanger < 0 km Generatoranlæg stk. 40 Mandskab KVA Akut - ja Øvrigt udstyr: leveringstid Få timer rådighedstid Anvendes i forb. med Efter møde med beredskab den 5. juni (Paw Pedersen og Mette Waldorf), er vores opfattelse af hvad det kommunale beredskab kan hjælpe vandværkerne med følgende: Ved strømsvigt må vandværkerne primært selv løse opgaven, da beredskabet kun har stk. anlæg på 40 KVA, samt nogle mindre faset anlæg som ikke kan bruges til vandværkerne. Det vil sige vandværkerne må enten have sørget for ringledning til naboværk eller have nødstrømsanlæg eller aftale om leje/lån. Ved forureningssager har beredskabet ingen brugbare tankvogne, men 5 stk. store vandbeholdere (OVR har 3 stk.), samt mulighed for at udlægge brandslanger op til 0 km oven på jorden. Begge dele skal dog desinficeres inden de kan bruges til drikkevand. I akutsituationer vil beredskabet være behjælpelig med transport, opfyldning og tilsyn med disse. Derefter skal vandværket normalt selv løse det videre forløb i samråd med den kommunale myndighed. Dette kunne f.eks. være: Leje af containeranlæg med minivandværk, som kan køre vandet uden om vandværket og ud til forbrugerne, sørge for mere permanent ledning til naboværk, analysetagning for sporing af forureningskilde m.m. Ved længerevarende hjælp fra beredskabet kan der komme regning til vandværket! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

4 Vandværkets telefonliste Vandværket Formand Rudy Ploug Afløser nr. Kasserer Afløser nr. 2 Bestyrelsesmedlem Steen Sørensen Mogens Grønholdt Pedersen Ingen følsomme forbrugere Firmaer Miljølaboratorium / Don's Lab. Adresser Falck SEAS-NVE VVS Ledningsnet: Einar Olsen VVS VVS Vandværket: KEMIC Elektriker: Højby Elcenter Lækagesøgningsudstyr: Jørgen Olsen Gravefirma: Jørgen Christensen Slamsuger Tankvogne m.v. Vandboring: Brøker Service og drift: Fr. Dahlgaard AS Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

5 Beredskab telefonliste TELEFONLISTE BEREDSKAB Funktion Navn Fastnet/normal Mobil/Akut SEAS-NVE Vagten NATURGAS Vagten Regionalradio Redaktionen Embedslæge KUN via kommunen Fødevareregion Øst KUN via kommunen eller Lægevagt Politi 4 2 Odsherred Kommune Hovednummer ??? Vejafdeling Brand Beredskab ??? Miljøafdelingen omstilling tager lidt tid Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

6 Alarmeringsplan Kommunalt tilsyn Forbrugere Vandværksledelsen Alarmcentral Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Akut sundhedsfare Svigt i leveringen (brand, strømsvigt eller ulykker) Tilsynsførende tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: Driftsalarm Rørbrud Måler- og installationsproblemer Ledelsen tilkaldes Der tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: Strømudfald Rørbrud på vitale ledninger Misfarvning af vand Stoppet behandlingsanlæg usædvanlig stor vandudpumpning (højt natforbrug) fare for forurening & ledelsen tilkaldes. Situationen vurderes og indsatsen iværksættes. Eksempler: Forurening af ledningsvand dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier Trusler om sabotage Brand Uheld med kemikalietransport & ledelsen tilkaldes. Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan og lignende større begivenheder Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

7 Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads Definition: En akut forurening forekommer ved udslip på kildepladsen, hvorved der sker indtrængen i borebrønd/borehus. Alarm modtages - registreres Minimer skaden Tilkald assistance Stop udpumpningen Sikr området Vurdering af forsyningssituationen Øjeblikkelig oprydning Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Sluk for pumpen til boringen Besigtig boringen Ved mistanke om akut forurening: Kald 2 oplys skadested og tlf.nr. Forureningen anmeldes til den kommunale myndighed, beredskabschefen og vandværksformanden. Afbryd om muligt forbindelsen mellem råvandsbassiner Filterpumpen stoppes Stop udpumpning af forurenet vand. Afspær området til beredskabet når frem. Sørg for information til naboer om risici. Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?) Beredskabet tager over Ansvarlig Information Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen Endelig oprensning og klargøring Efter førsteindsatsen overdrages det videre arbejde til kvalificeret virksomhed. Opsamling Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Ændret praksis Nye erfaringer medfører ændringer hvilke???? Vandværket Hvis forureningen har lukket produktionen fortsæt med: Handlingsplan ved forurening af forsyningens anlæg. Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

8 Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Ansvarlig Varsling Kontakt kommunal myndighed og beredskabet kontakt bestyrelsesformand Risikovurdering Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogeanbefaling m.m. vurderes. Kommunal myndighed Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?) Vurdering af forsyningssituationen Fortsat vandforsyning Nødforsyning etableres i form af nødforsyning til nabovandværk, vandtankvogne og vanddunke Kogeanbefaling Information til aftagerne Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev, Pressen. Vandværket Sporing af forureningen Der tages vandanalyser af: Boringer og råvandsledninger, Råvandstanke og vandbehandlingsanlæg, Rentvandstanke og ledningsnet. Forureningen er lokaliseret Udbedring af skader påbegyndes af kvalificeret virksomhed. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. Opsamling Ændret praksis Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Nye erfaringer medfører ændringer hvilke? & Vandværket Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb. Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

9 Handlingsplan ved lækager på ledningsnet Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Ansvarlig Lækagesøgning Lækagen lokaliseres. Tilkald assistance Kontakt til VVS-firma. Sikr området Sørg for at ingen kan komme til skade (Asfalt kan være undermineret) Minimer skaden Luk skydeventiler før og efter bruddet. Hvis det er muligt, så giv følsomme forbrugere mulighed for at tappe vand inden lukningen. Vurdering af forsyningssituationen Hvilke løsningsmuligheder hvor lang tid varer udbedringen? forsyning af berørte! Indledende arbejder Evt. midlertidig ledningsforbindelse uden om lækage. Hvis forsyningen ikke kan genoptages inden for kort tid: Nødforsyning Vurdering og valg af forsyningsmuligheder. Beredskabet & Vandværket Information til aftagerne Telefonisk til følsomme forbrugere. Hjemmesiden. Husstandsomdeling af skrivelse. / administration Udbedring af skader VVS-firma / driftsleder Bestyrelsen Vandkvalitet Når skaden er udbedret, vurderes om rørene skal gennemspules og om nødvendigt desinficeres. Vurdering af behov for Laboratorieanalyse. Opsamling og evaluering Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres? / Bestyrelsen Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

10 Handlingsplan ved desinficering Desinficering benyttes ved bakteriologiske forureninger Sundhedsfare Dette arbejde kan være sundhedsskadeligt for dem der udfører arbejdet, så der skal tages forbehold for anvendes af beskyttende foranstaltninger. Ansvarlig Udførelse Arbejdet må kun udføres i samråd med eksperter, der kan bistå med valg af type samt blandingsforhold. Der skal ligeledes kontrolleres tilladelse inden afledning. Dataindsamling Noter handlingsforløb med tid og sted, valg af produkt, blandingsforhold, mængde og afledning til kloak eller andet. Tilladelse - boringer Hvis man skal have en boring afsyret - skal der indhentes tilladelse fra kommunal myndighed til dette! Der findes flere forskellige produkter til desinficering, men klor er nok mest udbredt Om klor kan oplyses: Giftigt ved indånding. Irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud. Meget giftigt for vandorganismer. Det er vigtigt at have sikkerhedsblad for det produkt, man anvender! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

11 Handlingsplan ved brand og eksplosion Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Ansvarlig Tilkald assistance Kald 2 oplys skadested og tlf.nr. og kontakt bestyrelsesformand Minimer skaden Eksplosionsfare Sikr området Indledende arbejder Hvis det er muligt - uden personskade: Sluk for strømmen. Påbegynd brandslukning. (placering) Hvis det er muligt, så fjern gasflasker mv. - Informer beredskabet. Afspær området til brandvæsenet når frem. Sørg for information til naboer. Etabler eventuelt el-nødforsyning, midlertidig installation mv. Slukning Vurdering af forsyningssituationen ved forurening og stop Beredskabet tager over Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?) Vandforsyning fra nabovandværk via tankvogn, beholdere Elforsyning fra egen nødforsyning fra Beredskabet Regelmæssig information til aftagerne Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen Vandværket Udbedring af skader Vandværket Opsamling Ændret praksis Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Nye erfaringer medfører ændringer hvilke? & Vandværket Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

12 Handlingsplan ved længerevarende strømudfald Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Ansvarlig Tilkald assistance Kontakt SEAS/NVE El-installatør kontaktes Handling vurderes Information Opfølgning Evaluering Opsamling og evaluering Evt. egen nødgenerator igangsættes Evt. vand fra naboværk Lån af generator (fra beredskab eller anden) Ved svigtende eller lav vandforsyning informeres forbrugerne om leveringsvilkår Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev Pressen Hvis ledningsnettet er nået at blive tømt, skal man være opmærksom på opstart af udpumpning ikke er for voldsom (kan ødelægge svage dele på nettet) Hvis værket er følsomt over for strømudfald, bør det vurderes hvordan man sikrer sig mod dette. Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres? Bestyrelse Bestyrelse / Bestyrelsen Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

13 Handlingsplan ved trusler om sabotage/krigssituationer Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Ansvarlig Tilkald assistance Kald politi 2 Bestyrelse Kontrol Undersøg, om der har været adgang til: Vandværk Boringer Brandstandere Handling vurderes Ved mistanke om forurening lukkes vandværk ned øjeblikkeligt. Derefter kontaktes kommunal myndighed/beredskab for videre vurdering. Koordinations-gruppe Information Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev, Pressen Bestyrelse Videre forløb Beredskabschef/kommunal myndighed bestemmer videre forløb sammen i koordinationsgruppen Koordinations-gruppe Opsamling og evaluering Der forberedes evt. skylning af tanke ledningsnet og analysetagning inden opstart af udpumpning igen. Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres? Bestyrelse / Bestyrelsen Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

14 Skema til afrapportering af handlingsforløb Handlinger Tid Hvem Alarm indgået: Hvordan, hvornår og hvem? Afhjælpning startet: Hvordan, hvornår og hvem? Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

15 Kogepåbud/kogeanbefaling kogevejledning Fra Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre: Betegnelsen kogeanbefaling anvendes i vejledningen i stedet for kogepåbud, idet et kogepåbud ikke kan kontrolleres, og overtrædelsen af et meddelt kogepåbud ikke kan medføre sanktioner. Tilsynsmyndigheden vil dog stadig udstede et påbud til et vandværk eller anden ejer af et vandforsyningsanlæg om f.eks. at meddele sine forbrugere, at drikkevandet skal koges, idet vandværket/ejeren da over for tilsynsmyndigheden skal dokumentere at have opfyldt påbuddet. Bare til info er normalproceduren ved bakteriologiske problemer som medfører kogepåbud i korthed som følger:. Der konstateres bakteriologisk forurening i en vægtklasse som kan medføre sundhedsrisiko, enten af vandværket eller af det kommunale tilsyn. 2. Den part, der først konstaterer forureningen, kontakter den anden part. 3. Det videre forløb aftales efter at kommunen har haft kontakt til Embedslægen. 4. Kommunen udsteder et påbud til vandværket om at vandværket skal orientere forbrugerne om at vandet skal koges inden brug (= den vedlagte kogeanbefaling) indtil vandværket har løst problemet. 5. Vandværket orienterer forbrugerne, herunder særligt følsomme grupper som institutioner og levnedsmiddelproducenter. 6. Kommunen fremsender kopi af kogepåbuddet til Embedslægen og Fødevareregionen. 7. Kommunen annoncerer kogeanbefalingen på nettet. 8. Vandværket foretager de fornødne afhjælpende skridt og skaffer dokumentation for, at problemet er løst. 9. Kommunen ophæver efter samråd med Embedslægen påbuddet om kogeanbefaling. 0. Kommunen annoncerer ophævelsen på internettet og vandværket orienterer forbrugerne om at alt er fint igen. Kogevejledning: Vand til drikkebrug og madlavning opvarmes til 00 C i mindst 2 minutter. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Varmt vand fra kaffe- og temaskiner er ikke anvendeligt fordi vandet sjældent når en temperatur på 00 C i 2 minutter. Hvis vandet ikke afgiver smag eller lugt til fødevarerne kan det anvendes til kogning af kartofler, spaghetti og lignende. Vandet kan anvendes ved maskinvask ved en temperatur på mindst 60 C. Vandet kan bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at børn ikke drikker af vandet. Vandet må ikke bruges til opvask i hånden eller almindelige opvaskemaskiner. Opvaskemaskiner der ved slutskyl opnår en temperatur på mindst 80 C kan anvendes. Vandet må ikke benyttes til skylning af salat og rå grøntsager. Vandet må ikke benyttes til tandbørstning, eller rensning af proteser. Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

16 Vandværkets egne beskrivelser og bilag Bestyrelse Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Service og drift Rudy Ploug, Vanløse Allé 2H, 2720 Vanløse Sommerhus: Bøsserup Huse 9, 4500 Nykøbing Sj Mobil: Steen Sørensen, Brøndbyvestervej 20,.-6, 2600 Glostrup Sommerhus: Bøsserup Huse, 4500 Nykøbing Sj Mobil Robert Bech Nielsen, Lotusvej 57, 2300 København S Sommerhus: Bøsserup Bakke 3, 4500 Nykøbing Sj Mobil Thomas Knygberg, Solbjergvej 30, 3.tv, 2000 Frederiksberg Sommerhus: Bøsserup Mark 7, 4500 Nykøbing Sj Mobil Arbejdsmobil Mogens Grønholdt Pedersen Bøsserup Bakke Nykøbing Sj Mobil Fr. Dahlgaard AS Spånnebæk 3B, 4300 Holbæk Tlf: Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

17

18 Kunde: Projekt: Bøsserup Vandværk Drift af vandværk - Driftsansvarlig Tegningsnummer: Udarbejdet: ad, Projektnr.: Revision: Positon TAG NR. BESKRIVELSE Komponent og Instrumentliste FUNKTION LOKATION SYSTEM Revisionsdato: FABRIKAT TYPE SPÆNDING EFFEKT STRØM SIGNAL U [V] P [kw] I [A] Analog Digital Skalering Bemærkning.0 Dykpumpe - centrifugal Råvandsindvinding DGU9.26 Bøsserup 0 Indvinding Grundfos?? 400 VAC????.02 Dykpumpe - centrifugal Råvandsindvinding DGU9.24 Trindhøj 0 Indvinding Grundfos?? 400 VAC???? 2.0 Tallerkenmembran Bundbeluftning af råvand Vandværk 02 Behandlingsanlæg NOPOL PIK stk Åbent filteranlæg Filteranlæg Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD 2 x,5 m² anlæg i overfladebehandlet 2.03 Sidekanalblæser Blæser - skylleluft og bundbeluftning Vandværk 02 Behandlingsanlæg???? stål 400 VAC 2.04 Centrifugalpumpe Skyllevandspumpe Vandværk 02 Behandlingsanlæg Thrige (DESMI) PVLN VAC,5 3, Stempelkompressoranlæg Styreluft til pneumatisk styring Vandværk 02 Behandlingsanlæg Airliner AT VAC 2, Filterregulator med smøreapparat Luftfiltrering til styreluftssystem Vandværk 02 Behandlingsanlæg Butterflyventil med håndtag Vand til rentvandsbeholder Vandværk 02 Behandlingsanlæg Butterflyventil med håndtag Vand til rentvandsbeholder 2 Vandværk 02 Behandlingsanlæg Tallerkenventil med pneumatisk stempelaktuator 2.0 Tallerkenventil med pneumatisk stempelaktuator 2. 3-vejs tallerkenventil med pneumatisk stempelaktuator 2.2 Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator Vandventil fra filter Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD Vandventil fra filter 2 Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD Vandventil til rentvandbeholder fra filteranlæg Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD Ventil til bundbeluftning Vandværk 02 Behandlingsanlæg Butterflyventil med pneumatisk aktuator Skyllevandsafløb fra filtre Vandværk 02 Behandlingsanlæg Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator 2.5 Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator 2.6 Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator Skylleluftsventil til filter Vandværk 02 Behandlingsanlæg Skylleluftsventil til filter 2 Vandværk 02 Behandlingsanlæg Skylleluftsventil - fælles Vandværk 02 Behandlingsanlæg Styretavle Råvands og filterstyring Vandværk 02 Behandlingsanlæg MJK MJK VAC 3.0 Niveautransmitter Niveau i rentvandsbeholder Vandværk, beholder 03 Rentvandsbeholder MJK VDC 4-20 ma 0-5 mvs 4.0 Centrifugalpumpe Rentvandspumpe Vandværk 04 Udpumpning Grundfos CR VAC, Centrifugalpumpe Rentvandspumpe 2 Vandværk 04 Udpumpning Grundfos CR VAC, Frekvensomformer Styring af udpumpningspumpe Vandværk 04 Udpumpning Danfoss VLT Aqua Drive 400 VAC,50 Omskift mellem pumpe og 2 er manuel via stikkobling 4.04 Tryktransmitter Afgangstryk på udpumpning Vandværk 04 Udpumpning 24 VDC 4-20 ma 0-0 bar 4.05 Magnetisk Induktiov flowmåler Flowmåling af rentvandsafgang Vandværk 04 Udpumpning Endress+Hauser 230 VAC 4-20 ma 4.06 Overvågning Overvågning af vandværk Vandværk 04 Udpumpning Xergi AQA-Web 230 VAC 5.0 Adsorptionsaffugter Affugtning af bygningsværk Vandværk 05 Bygning Cotes CR VAC 5.02 Hygrostat Start/stop af affugter Vandværk 05 Bygning Cotes Hygrostat 230 VAC 5.03 UV Insektfanger Insektfanger Vandværk 05 Bygning Insekt-O-Cuter SE VAC 0, Tallerkenventil med håndhjul Bundtømningsventil ved bundbeluftning Vandværk 05 Bygning FR. DAHLGAARD 5.05 Alarm Indbrudsalarm Vandværk 05 Bygning

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere