Indledning Lokal telefonliste Beredskab telefonliste Alarmeringsplan Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads..."

Transkript

1 Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil , Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... 7 Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg... 8 Handlingsplan ved lækager på ledningsnet... 9 Handlingsplan ved desinficering... 0 Handlingsplan ved brand og eksplosion... Handlingsplan ved længerevarende strømudfald... 2 Handlingsplan ved trusler om sabotage/krigssituationer... 3 Skema til afrapportering af handlingsforløb... 4 Kogepåbud/kogeanbefaling kogevejledning... 5 Vandværkets egne beskrivelser og bilag... 6 Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

2 Indledning Beredskabsplan Denne beredskabsplan er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven LBK nr. 37 af Planen har blandt andet til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende vand. Den er udarbejdet i samarbejde med OVR (Odsherreds Vandråd), som har udarbejdet den overordnede del og vandværket tilføjet deres egen del. Planen hænger sammen med den kommunale beredskabsplan. Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent vand. I alvorlige krisesituationer kontaktes den kommunal myndighed/beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb. Der skal sammensættes en koordinationsgruppe, hvor der altid som minimum skal være en fra vandværket og en fra kommunen. Embedslægen er rådgivende over for kommunen (derfor er det også kommunen der indkalder denne) og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. Så husk derfor at den person, der er udpeget til at udtale sig til pressen, ikke skal udtale sig om sundhedsrisiko, men henvise til embedslægen! Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg de retningslinjer der er lavet i planen. Det er vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver er vigtig i alle beredskabssituationer. I enhver beredskabssituation noteres hele forløbet på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse af stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning for politi eller anden myndighed samt evt. forsikringssag. Forsikringsselskabet underrettes i alle beredskabssituationer. Hvad skal den kommunale beredskabsplan sørge for: Opdateret offentlig telefonliste (Jens Nørgaard har lovet dette) Sammensætte koordinationsgruppe ved krisesituation (mindst med fra vandværket). Den kommunale beredskabschef eller afløser har øverste myndighed! Embedslægen er rådgiver over for kommunen, og skal altid inddrages ved forureninger af drikkevandet. Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

3 Antal/kapacitet Tankvogne Ingen Vandbeholdere 5 store Vanddunke ingen Slanger < 0 km Generatoranlæg stk. 40 Mandskab KVA Akut - ja Øvrigt udstyr: leveringstid Få timer rådighedstid Anvendes i forb. med Efter møde med beredskab den 5. juni (Paw Pedersen og Mette Waldorf), er vores opfattelse af hvad det kommunale beredskab kan hjælpe vandværkerne med følgende: Ved strømsvigt må vandværkerne primært selv løse opgaven, da beredskabet kun har stk. anlæg på 40 KVA, samt nogle mindre faset anlæg som ikke kan bruges til vandværkerne. Det vil sige vandværkerne må enten have sørget for ringledning til naboværk eller have nødstrømsanlæg eller aftale om leje/lån. Ved forureningssager har beredskabet ingen brugbare tankvogne, men 5 stk. store vandbeholdere (OVR har 3 stk.), samt mulighed for at udlægge brandslanger op til 0 km oven på jorden. Begge dele skal dog desinficeres inden de kan bruges til drikkevand. I akutsituationer vil beredskabet være behjælpelig med transport, opfyldning og tilsyn med disse. Derefter skal vandværket normalt selv løse det videre forløb i samråd med den kommunale myndighed. Dette kunne f.eks. være: Leje af containeranlæg med minivandværk, som kan køre vandet uden om vandværket og ud til forbrugerne, sørge for mere permanent ledning til naboværk, analysetagning for sporing af forureningskilde m.m. Ved længerevarende hjælp fra beredskabet kan der komme regning til vandværket! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

4 Vandværkets telefonliste Vandværket Formand Rudy Ploug Afløser nr. Kasserer Afløser nr. 2 Bestyrelsesmedlem Steen Sørensen Mogens Grønholdt Pedersen Ingen følsomme forbrugere Firmaer Miljølaboratorium / Don's Lab. Adresser Falck SEAS-NVE VVS Ledningsnet: Einar Olsen VVS VVS Vandværket: KEMIC Elektriker: Højby Elcenter Lækagesøgningsudstyr: Jørgen Olsen Gravefirma: Jørgen Christensen Slamsuger Tankvogne m.v. Vandboring: Brøker Service og drift: Fr. Dahlgaard AS Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

5 Beredskab telefonliste TELEFONLISTE BEREDSKAB Funktion Navn Fastnet/normal Mobil/Akut SEAS-NVE Vagten NATURGAS Vagten Regionalradio Redaktionen Embedslæge KUN via kommunen Fødevareregion Øst KUN via kommunen eller Lægevagt Politi 4 2 Odsherred Kommune Hovednummer ??? Vejafdeling Brand Beredskab ??? Miljøafdelingen omstilling tager lidt tid Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

6 Alarmeringsplan Kommunalt tilsyn Forbrugere Vandværksledelsen Alarmcentral Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Akut sundhedsfare Svigt i leveringen (brand, strømsvigt eller ulykker) Tilsynsførende tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: Driftsalarm Rørbrud Måler- og installationsproblemer Ledelsen tilkaldes Der tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: Strømudfald Rørbrud på vitale ledninger Misfarvning af vand Stoppet behandlingsanlæg usædvanlig stor vandudpumpning (højt natforbrug) fare for forurening & ledelsen tilkaldes. Situationen vurderes og indsatsen iværksættes. Eksempler: Forurening af ledningsvand dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier Trusler om sabotage Brand Uheld med kemikalietransport & ledelsen tilkaldes. Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan og lignende større begivenheder Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

7 Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads Definition: En akut forurening forekommer ved udslip på kildepladsen, hvorved der sker indtrængen i borebrønd/borehus. Alarm modtages - registreres Minimer skaden Tilkald assistance Stop udpumpningen Sikr området Vurdering af forsyningssituationen Øjeblikkelig oprydning Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Sluk for pumpen til boringen Besigtig boringen Ved mistanke om akut forurening: Kald 2 oplys skadested og tlf.nr. Forureningen anmeldes til den kommunale myndighed, beredskabschefen og vandværksformanden. Afbryd om muligt forbindelsen mellem råvandsbassiner Filterpumpen stoppes Stop udpumpning af forurenet vand. Afspær området til beredskabet når frem. Sørg for information til naboer om risici. Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?) Beredskabet tager over Ansvarlig Information Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen Endelig oprensning og klargøring Efter førsteindsatsen overdrages det videre arbejde til kvalificeret virksomhed. Opsamling Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Ændret praksis Nye erfaringer medfører ændringer hvilke???? Vandværket Hvis forureningen har lukket produktionen fortsæt med: Handlingsplan ved forurening af forsyningens anlæg. Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

8 Handlingsplan ved forurening af forsyningsanlæg Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Ansvarlig Varsling Kontakt kommunal myndighed og beredskabet kontakt bestyrelsesformand Risikovurdering Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogeanbefaling m.m. vurderes. Kommunal myndighed Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?) Vurdering af forsyningssituationen Fortsat vandforsyning Nødforsyning etableres i form af nødforsyning til nabovandværk, vandtankvogne og vanddunke Kogeanbefaling Information til aftagerne Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev, Pressen. Vandværket Sporing af forureningen Der tages vandanalyser af: Boringer og råvandsledninger, Råvandstanke og vandbehandlingsanlæg, Rentvandstanke og ledningsnet. Forureningen er lokaliseret Udbedring af skader påbegyndes af kvalificeret virksomhed. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. Opsamling Ændret praksis Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Nye erfaringer medfører ændringer hvilke? & Vandværket Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb. Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

9 Handlingsplan ved lækager på ledningsnet Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Ansvarlig Lækagesøgning Lækagen lokaliseres. Tilkald assistance Kontakt til VVS-firma. Sikr området Sørg for at ingen kan komme til skade (Asfalt kan være undermineret) Minimer skaden Luk skydeventiler før og efter bruddet. Hvis det er muligt, så giv følsomme forbrugere mulighed for at tappe vand inden lukningen. Vurdering af forsyningssituationen Hvilke løsningsmuligheder hvor lang tid varer udbedringen? forsyning af berørte! Indledende arbejder Evt. midlertidig ledningsforbindelse uden om lækage. Hvis forsyningen ikke kan genoptages inden for kort tid: Nødforsyning Vurdering og valg af forsyningsmuligheder. Beredskabet & Vandværket Information til aftagerne Telefonisk til følsomme forbrugere. Hjemmesiden. Husstandsomdeling af skrivelse. / administration Udbedring af skader VVS-firma / driftsleder Bestyrelsen Vandkvalitet Når skaden er udbedret, vurderes om rørene skal gennemspules og om nødvendigt desinficeres. Vurdering af behov for Laboratorieanalyse. Opsamling og evaluering Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres? / Bestyrelsen Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

10 Handlingsplan ved desinficering Desinficering benyttes ved bakteriologiske forureninger Sundhedsfare Dette arbejde kan være sundhedsskadeligt for dem der udfører arbejdet, så der skal tages forbehold for anvendes af beskyttende foranstaltninger. Ansvarlig Udførelse Arbejdet må kun udføres i samråd med eksperter, der kan bistå med valg af type samt blandingsforhold. Der skal ligeledes kontrolleres tilladelse inden afledning. Dataindsamling Noter handlingsforløb med tid og sted, valg af produkt, blandingsforhold, mængde og afledning til kloak eller andet. Tilladelse - boringer Hvis man skal have en boring afsyret - skal der indhentes tilladelse fra kommunal myndighed til dette! Der findes flere forskellige produkter til desinficering, men klor er nok mest udbredt Om klor kan oplyses: Giftigt ved indånding. Irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud. Meget giftigt for vandorganismer. Det er vigtigt at have sikkerhedsblad for det produkt, man anvender! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

11 Handlingsplan ved brand og eksplosion Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang. Ansvarlig Tilkald assistance Kald 2 oplys skadested og tlf.nr. og kontakt bestyrelsesformand Minimer skaden Eksplosionsfare Sikr området Indledende arbejder Hvis det er muligt - uden personskade: Sluk for strømmen. Påbegynd brandslukning. (placering) Hvis det er muligt, så fjern gasflasker mv. - Informer beredskabet. Afspær området til brandvæsenet når frem. Sørg for information til naboer. Etabler eventuelt el-nødforsyning, midlertidig installation mv. Slukning Vurdering af forsyningssituationen ved forurening og stop Beredskabet tager over Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?) Vandforsyning fra nabovandværk via tankvogn, beholdere Elforsyning fra egen nødforsyning fra Beredskabet Regelmæssig information til aftagerne Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen Vandværket Udbedring af skader Vandværket Opsamling Ændret praksis Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Nye erfaringer medfører ændringer hvilke? & Vandværket Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

12 Handlingsplan ved længerevarende strømudfald Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Ansvarlig Tilkald assistance Kontakt SEAS/NVE El-installatør kontaktes Handling vurderes Information Opfølgning Evaluering Opsamling og evaluering Evt. egen nødgenerator igangsættes Evt. vand fra naboværk Lån af generator (fra beredskab eller anden) Ved svigtende eller lav vandforsyning informeres forbrugerne om leveringsvilkår Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev Pressen Hvis ledningsnettet er nået at blive tømt, skal man være opmærksom på opstart af udpumpning ikke er for voldsom (kan ødelægge svage dele på nettet) Hvis værket er følsomt over for strømudfald, bør det vurderes hvordan man sikrer sig mod dette. Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres? Bestyrelse Bestyrelse / Bestyrelsen Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

13 Handlingsplan ved trusler om sabotage/krigssituationer Alarm modtages - registreres Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Ansvarlig Tilkald assistance Kald politi 2 Bestyrelse Kontrol Undersøg, om der har været adgang til: Vandværk Boringer Brandstandere Handling vurderes Ved mistanke om forurening lukkes vandværk ned øjeblikkeligt. Derefter kontaktes kommunal myndighed/beredskab for videre vurdering. Koordinations-gruppe Information Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev, Pressen Bestyrelse Videre forløb Beredskabschef/kommunal myndighed bestemmer videre forløb sammen i koordinationsgruppen Koordinations-gruppe Opsamling og evaluering Der forberedes evt. skylning af tanke ledningsnet og analysetagning inden opstart af udpumpning igen. Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres? Bestyrelse / Bestyrelsen Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb! Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

14 Skema til afrapportering af handlingsforløb Handlinger Tid Hvem Alarm indgået: Hvordan, hvornår og hvem? Afhjælpning startet: Hvordan, hvornår og hvem? Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

15 Kogepåbud/kogeanbefaling kogevejledning Fra Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre: Betegnelsen kogeanbefaling anvendes i vejledningen i stedet for kogepåbud, idet et kogepåbud ikke kan kontrolleres, og overtrædelsen af et meddelt kogepåbud ikke kan medføre sanktioner. Tilsynsmyndigheden vil dog stadig udstede et påbud til et vandværk eller anden ejer af et vandforsyningsanlæg om f.eks. at meddele sine forbrugere, at drikkevandet skal koges, idet vandværket/ejeren da over for tilsynsmyndigheden skal dokumentere at have opfyldt påbuddet. Bare til info er normalproceduren ved bakteriologiske problemer som medfører kogepåbud i korthed som følger:. Der konstateres bakteriologisk forurening i en vægtklasse som kan medføre sundhedsrisiko, enten af vandværket eller af det kommunale tilsyn. 2. Den part, der først konstaterer forureningen, kontakter den anden part. 3. Det videre forløb aftales efter at kommunen har haft kontakt til Embedslægen. 4. Kommunen udsteder et påbud til vandværket om at vandværket skal orientere forbrugerne om at vandet skal koges inden brug (= den vedlagte kogeanbefaling) indtil vandværket har løst problemet. 5. Vandværket orienterer forbrugerne, herunder særligt følsomme grupper som institutioner og levnedsmiddelproducenter. 6. Kommunen fremsender kopi af kogepåbuddet til Embedslægen og Fødevareregionen. 7. Kommunen annoncerer kogeanbefalingen på nettet. 8. Vandværket foretager de fornødne afhjælpende skridt og skaffer dokumentation for, at problemet er løst. 9. Kommunen ophæver efter samråd med Embedslægen påbuddet om kogeanbefaling. 0. Kommunen annoncerer ophævelsen på internettet og vandværket orienterer forbrugerne om at alt er fint igen. Kogevejledning: Vand til drikkebrug og madlavning opvarmes til 00 C i mindst 2 minutter. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Varmt vand fra kaffe- og temaskiner er ikke anvendeligt fordi vandet sjældent når en temperatur på 00 C i 2 minutter. Hvis vandet ikke afgiver smag eller lugt til fødevarerne kan det anvendes til kogning af kartofler, spaghetti og lignende. Vandet kan anvendes ved maskinvask ved en temperatur på mindst 60 C. Vandet kan bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at børn ikke drikker af vandet. Vandet må ikke bruges til opvask i hånden eller almindelige opvaskemaskiner. Opvaskemaskiner der ved slutskyl opnår en temperatur på mindst 80 C kan anvendes. Vandet må ikke benyttes til skylning af salat og rå grøntsager. Vandet må ikke benyttes til tandbørstning, eller rensning af proteser. Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

16 Vandværkets egne beskrivelser og bilag Bestyrelse Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Service og drift Rudy Ploug, Vanløse Allé 2H, 2720 Vanløse Sommerhus: Bøsserup Huse 9, 4500 Nykøbing Sj Mobil: Steen Sørensen, Brøndbyvestervej 20,.-6, 2600 Glostrup Sommerhus: Bøsserup Huse, 4500 Nykøbing Sj Mobil Robert Bech Nielsen, Lotusvej 57, 2300 København S Sommerhus: Bøsserup Bakke 3, 4500 Nykøbing Sj Mobil Thomas Knygberg, Solbjergvej 30, 3.tv, 2000 Frederiksberg Sommerhus: Bøsserup Mark 7, 4500 Nykøbing Sj Mobil Arbejdsmobil Mogens Grønholdt Pedersen Bøsserup Bakke Nykøbing Sj Mobil Fr. Dahlgaard AS Spånnebæk 3B, 4300 Holbæk Tlf: Bøsserup Vandværks beredskabsplan Opdateret den: Udskrevet:

17

18 Kunde: Projekt: Bøsserup Vandværk Drift af vandværk - Driftsansvarlig Tegningsnummer: Udarbejdet: ad, Projektnr.: Revision: Positon TAG NR. BESKRIVELSE Komponent og Instrumentliste FUNKTION LOKATION SYSTEM Revisionsdato: FABRIKAT TYPE SPÆNDING EFFEKT STRØM SIGNAL U [V] P [kw] I [A] Analog Digital Skalering Bemærkning.0 Dykpumpe - centrifugal Råvandsindvinding DGU9.26 Bøsserup 0 Indvinding Grundfos?? 400 VAC????.02 Dykpumpe - centrifugal Råvandsindvinding DGU9.24 Trindhøj 0 Indvinding Grundfos?? 400 VAC???? 2.0 Tallerkenmembran Bundbeluftning af råvand Vandværk 02 Behandlingsanlæg NOPOL PIK stk Åbent filteranlæg Filteranlæg Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD 2 x,5 m² anlæg i overfladebehandlet 2.03 Sidekanalblæser Blæser - skylleluft og bundbeluftning Vandværk 02 Behandlingsanlæg???? stål 400 VAC 2.04 Centrifugalpumpe Skyllevandspumpe Vandværk 02 Behandlingsanlæg Thrige (DESMI) PVLN VAC,5 3, Stempelkompressoranlæg Styreluft til pneumatisk styring Vandværk 02 Behandlingsanlæg Airliner AT VAC 2, Filterregulator med smøreapparat Luftfiltrering til styreluftssystem Vandværk 02 Behandlingsanlæg Butterflyventil med håndtag Vand til rentvandsbeholder Vandværk 02 Behandlingsanlæg Butterflyventil med håndtag Vand til rentvandsbeholder 2 Vandværk 02 Behandlingsanlæg Tallerkenventil med pneumatisk stempelaktuator 2.0 Tallerkenventil med pneumatisk stempelaktuator 2. 3-vejs tallerkenventil med pneumatisk stempelaktuator 2.2 Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator Vandventil fra filter Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD Vandventil fra filter 2 Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD Vandventil til rentvandbeholder fra filteranlæg Vandværk 02 Behandlingsanlæg FR. DAHLGAARD Ventil til bundbeluftning Vandværk 02 Behandlingsanlæg Butterflyventil med pneumatisk aktuator Skyllevandsafløb fra filtre Vandværk 02 Behandlingsanlæg Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator 2.5 Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator 2.6 Skydeventil med pneumatisk stempelaktuator Skylleluftsventil til filter Vandværk 02 Behandlingsanlæg Skylleluftsventil til filter 2 Vandværk 02 Behandlingsanlæg Skylleluftsventil - fælles Vandværk 02 Behandlingsanlæg Styretavle Råvands og filterstyring Vandværk 02 Behandlingsanlæg MJK MJK VAC 3.0 Niveautransmitter Niveau i rentvandsbeholder Vandværk, beholder 03 Rentvandsbeholder MJK VDC 4-20 ma 0-5 mvs 4.0 Centrifugalpumpe Rentvandspumpe Vandværk 04 Udpumpning Grundfos CR VAC, Centrifugalpumpe Rentvandspumpe 2 Vandværk 04 Udpumpning Grundfos CR VAC, Frekvensomformer Styring af udpumpningspumpe Vandværk 04 Udpumpning Danfoss VLT Aqua Drive 400 VAC,50 Omskift mellem pumpe og 2 er manuel via stikkobling 4.04 Tryktransmitter Afgangstryk på udpumpning Vandværk 04 Udpumpning 24 VDC 4-20 ma 0-0 bar 4.05 Magnetisk Induktiov flowmåler Flowmåling af rentvandsafgang Vandværk 04 Udpumpning Endress+Hauser 230 VAC 4-20 ma 4.06 Overvågning Overvågning af vandværk Vandværk 04 Udpumpning Xergi AQA-Web 230 VAC 5.0 Adsorptionsaffugter Affugtning af bygningsværk Vandværk 05 Bygning Cotes CR VAC 5.02 Hygrostat Start/stop af affugter Vandværk 05 Bygning Cotes Hygrostat 230 VAC 5.03 UV Insektfanger Insektfanger Vandværk 05 Bygning Insekt-O-Cuter SE VAC 0, Tallerkenventil med håndhjul Bundtømningsventil ved bundbeluftning Vandværk 05 Bygning FR. DAHLGAARD 5.05 Alarm Indbrudsalarm Vandværk 05 Bygning

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Torrild Vandværk. Beredskabsplan

Torrild Vandværk. Beredskabsplan Torrild Vandværk 2014 Rettelsesblad Alarmeringsliste Telefonlister E F Handlingsplan for klordesinfi cering Handlingsplan ved lækager Handlingsplan ved kemikalielækager Handlingsplan ved brand og eksplosion

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere