Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 2008"

Transkript

1 Grønlands Arbejdsgiverforenings undersøgelse af manglen på arbejdskraft Februar 28 Homepage:

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Mangel på uddannet arbejdskraft en sammenfatning Side 3 Branchen for Service & Transport Branchen for Fiskeri & Eksporterhverv Handelsbranchen Branchen for produktion Branchen for Hotel, Restaurant og Turisme Side 5 Side 9 Side 11 Side 15 Side 18 Bygge og Anlægssektoren (Bygningshåndværkere, El & VVS og Entreprenører) Side 23 Højere uddannelser, elever og kursusuddannelser Konklusion Bilag 1 Statistik/metode Side 27 Side 28 Side 31 2

3 Indledning GA s undersøgelse af manglen på uddannet arbejdskraft i Grønland er et beskedent forsøg på at give den løbende arbejdsmarkedspolitiske debat et kvalitativt løft. Debatten har i årevis været præget af følelser og holdninger snarere end af faktiske tal og underbyggede oplysninger. Et forhold, der blandt andet kan tilskrives et manglende statistisk beredskab, der her og nu har kunnet give et retvisende overblik over beskæftigelsesmuligheder, ledighed, lokalisering af arbejdskraft og arbejdskraftens faglige sammensætning. Men heldigvis forsøger Grønlands Statistik nu med støtte fra ILO Den Internationale Arbejdsmarkedsorganisation at opbygge en nye, pålidelige statistiske oversigter over arbejdsmarkedet i dagens Grønland. GA har i mange år med udgangspunkt i mundtlige og skriftlige indberetninger fra medlemsvirksomhederne gjort opmærksom på, at der eksisterer et stort behov for kvalificeret, uddannet arbejdskraft, og at behovet i takt med samfundsudviklingen og indførelsen af nye teknologier og forretningsområder er voksende. Men GA s udsagn er som oftest fra politisk hold og lønmodtagerside blevet negligeret og forsøgt tilbagevist. Ofte med henvisning til kommunernes ledighedstal, der af statistiske eksperter er blevet betegnet for utilstrækkelige. Blandt andet fordi mange ledige ikke lader sig registrere som ledige, men blot bliver registreret som sociale klienter. Samtidig giver de kommunale oversigter kun få eller slet ingen oplysninger om de lediges erhvervskompetencer, årsagerne til ledighed samt eventuel tidligere beskæftigelse og branche. Derfor er arbejdsmarkedsdebatten ofte blevet afsporet og ledt over i dét, der godt kan kaldes et grønlandsk paradoksproblem, nemlig et arbejdsmarked præget af alt for mange mennesker uden nogen form for formel uddannelse udover folkeskolen. Dem er der faktisk af. Mange af dem er med Grønlands spredte bosætningsmønster bosat på steder uden adgang til arbejde. Mange af dem nogen præcise tal kendes ikke er gået tabt for arbejdsmarkedet og andre er henvist til overførselsindkomster. Der er altså på papiret lokal arbejdskraft til stede, men den er ufaglært og typisk utilgængelig for virksomhederne. Men rapporten her underbygger og godtgør den private sektors behov for kvalificeret, og det er - i den her sammenhæng uddannet arbejdskraft. Lige her og nu er der brug for over 8 medarbejdere i de private virksomheder. Det betyder, at der sammen med den offentlige sektors store behov for folkeskolelærere, pædagoger og sundhedspersonel er et akut behov på over 2. personer med uddannelsesmæssig baggrund på forskellige niveauer. Tankevækkende tal her, hvor Grønland står på tærsklen til mineralindustriel æra, der vil øge efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft. Tallene understreger samtidig behovet for, at politikere og planlæggere udstyres med pålidelige statistiske oversigter over den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Kun hermed kan arbejdskraften ledes hen, hvor der er behov for den, og kun hermed kan de helt nødvendige uddannelser styres og reguleres. Rapporten her er som sagt kun et beskedent bidrag til at løfte sløret for situationen på arbejdsmarkedet. Men vi glæder os i GA til det samarbejde, der er aftalt med Grønlands Statistik. Grønlands Arbejdsgiverforening februar 28 3

4 Manglen på uddannet arbejdskraft en sammenfatning Denne rapport om mangel på arbejdskraft på det private arbejdsmarked viser et herog-nu behov på over 8 uddannede medarbejdere. Samtidig efterlyser den offentlige sektor hen ved 4 folkeskolelærere, ca. 3 pædagoger og et ukendt antal folk med andre videregående uddannelser. Manglen på kvalificeret arbejdskraft her i landet udgør en alvorlig bremse for den erhvervsudvikling, der fra politisk hold ønskes igangsat med deltagelse af landets egen befolkning. Denne rapport, der er gennemført fra til , viser, at det private erhverv lige nu efterlyser mellem 8 og 1. folk med en faglært eller videregående uddannelse. Og tallene sættes i relief af den offentlige sektors udtalte mangel på folkelærere, pædagoger, sygeplejersker, læger og akademikere. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på 253 medlemsvirksomheder har deltaget svarende til en besvarelsesprocent på 78,33. De direkte adspurgte virksomheder står lige nu og mangler 385 faguddannede og 23 personer med videregående uddannelser. Besvarelser af GA's spurgte medlemmer Har ikke besvaret Har besvaret De indkomne besvarelser er herefter ved gennemgang af erhvervsregistret, det såkaldte GER-register, blevet sammenholdt med alle landets private virksomheder og opregnet til den samlede efterspørgsel på arbejdskraft indenfor den private sektor. Alle brancher er berørt Manglen på uddannet arbejdskraft slår igennem indenfor alle brancher og fagområder, men er mest markant indenfor bygge- og anlægssektoren. Her er der med det store pres på byggeriet akut behov for 5-6 bygningshåndværkere; tømrere, malere, 4

5 elektrikere, VVS-montører etc. Størst er manglen på tømrer. Virksomhederne står lige nu og mangler over 1 tømrere. Handelsbranchen, hotel-, restaurant- og turismeerhvervene, Service- og transportbranchen, trawlerflåden og andre produktionsvirksomheder efterlyser over en bred bank godt 3 personer med en uddannelsesmæssig baggrund. Mangel på faglært & højere uddannelser Brancher Mangel blandt GA s besvarelser Mangel i det private på landsplan Service & Transport 29 4 Fiskeri og Eksporterhverv Handel Produktion Hotel, Restaurant & Turisme Bygge & Anlægssektoren Total Undersøgelsen er ikke specifikt gået ind i efterspørgslen af ufaglært arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren, men i de andre brancher har virksomhederne tilkendegivet, at de godt kunne bruge ikke-faglærte, men vel at mærke ufaglærte med erhvervserfaring og arbejdsduelighed. Her og nu ville over 1 ufaglærte ifølge det oplyste kunne få job. Den geografiske oversigt viser endvidere, at selvom problemet er størst i de større byer, er der problemer i næsten alle byer. (Tallene i figur 25.1 er afrundet) 25.1 Fordeling af mangel på faglærte medarbejdere Nuuk Sisimut Qaqortoq Ilulissat Upernavik Uummannaq Maniitsoq Aasiaat Qeqertarsuaq Tasiilaq Paamiut Nanortalik Qasigianguit Fiskeriet 5

6 Branchen for Service & Transport Branchen for Service & Transport i GA har stor vægt på transport-delen. Således udgøres hovedparten af medlemmerne af speditionsfirmaer, olieforhandlere, flyttefirmaer, automekanikere samt et landsdækkende transportfirma. Man fik svar fra 59 af de 68 medlemsvirksomheder svarende til 86,8 %. 1.1 Besvarelser ud af 68 medlemsvirksomheder i Service & Transport Har ikke besvaret Har besvaret 1.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Service & Transport Besvaret Ubesvaret 13,24% 86,76% Af disse 59 medlemsvirksomheder har 16 problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. Det vil sige, at lidt over en fjerdedel af de medlemsvirksomheder, der svarede, har problemer med at få det nødvendige personale, når de søger. 6

7 2.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer 2.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Ingen problemer Har problemer 27,12% 72,88% Størst mangel på automekanikere De 16 medlemsvirksomheder mangler 23,5 faglærte medarbejdere. Som figur 3.1 nedenfor viser, så mangler man ved rundspørgen 23,5 faglærte medarbejdere fordelt på 7 uddannelser: automekaniker, pladesmed, lagerassistent, marine/båds-mekaniker, køletekniker, elektronikfagtekniker og en kontorassistent. Den største mangel er blandt bilforhandlere og værksteder, der mangler 17,5 faglærte medarbejdere, hvoraf den største gruppe er automekanikere. Uddannelse Manglen på uddannede automekanikere passer til det høje antal lærlinge der er i gang, som GA s lærlingeundersøgelse i 27 viste. Undersøgelsen viste, at man 7

8 havde mange i gang med uddannelsen, og at man ønskede at optage flere. Således var der 16 automekanikerlærlinge i gang, og man ønskede 9 mere altså 25 automekanikerlærlinge under uddannelse. Dette skal ses i forhold til 53 faglærte automekanikere, blandt de firmaer der svarede. Det vil sige, at man uddanner i, hvad man kan kalde, det maksimale udannelsesmæssige forsvarlige forhold 1 lærling per 2 faglærte. Det kan så godt være at Jern- og Metalskolen modtager klart flest ansøgninger til automekanikeruddannelsen, men hvis der ikke findes nok faglærte, så kan man ikke uddanne flere. Flere af virksomhedsejerne indenfor automekanikerområdet har talt om problemer med frafald og man burde styrke kommunikationen, såvel som at overveje mentorordninger for lærlinge. Terminalarbejderuddannelsen bør her fremhæves som en uddannelse, hvor man i GA regi optager flere lærlinge end forholdet 1 lærling for hver 2 faglærte. En indsats der styrker antallet af lærlinge, så længe uddannelsesniveauet holdes højt. Omvendt må man erkende, at der proportionalt er mange ufaglærte indenfor terminalarbejderfaget. 1 9,5 3.1 Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere Automekaniker Pladesmed Hk- med speicaler Elektornikfagtekniker Lagerassisetnt Marine/bådsmekaniker Køletekniker Mangel på ufaglærte og problemer med stabilitet Ser man videre på de ufaglærte indenfor branchen for service & transport er det ikke som terminalarbejder, at der mangler mange medarbejdere. Der er 8 af de 59 virksomheder, der melder om problemer med at rekruttere ufaglært arbejder. Mere præcist savnes der 42,5 ufaglærte, specielt indenfor rengørings- og flyttevirksomheder. Her nævnes også uafhængigt af undersøgelsens 4 spørgsmål, at det er et stort problem med stabiliteten blandt arbejdsstyrken, og specielt hos de ufaglærte. 8

9 4.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte , Har problemer Har ingen problermer Antal ufaglærte der mangles Service & Transport branchen er ikke hårdest ramt af manglen på arbejdskraft, men ved rundspørgen var der behov for 71 medarbejdere. Disse var fordelt som 23,5 faglærte, 42,5 ufaglærte og hertil kom 5 akademikere. Opregning til landsplan Antager vi, at de enkelte medlemmer er repræsentative for deres område, så ser man i branchen, at der er 6 bilforhandlere/værksteder der mangler 18,5 faglærte medarbejdere og 4 der ikke mangler nogen. Fra Grønlands Erhvervs Register (GER) finder man 19 virksomheder, man kan bekræfte eksisterer og har cirka samme størrelse som GA s adspurgte medlemmer 1. Det vil sige, at en opregning, fra de 1 GA-medlemmer der mangler 18,5 faglærte medarbejder, giver en mangel blandt de 19 virksomheder på 35 faglærte medarbejdere inden for bilforhandlere og autoværksteder. De sidste 5 faglærte medarbejdere mangles hos forskellige firmaer som kølefirmaer, speditørfirmaer og transportfirmaer med specifikke funktioner, der ikke opregnes. Opregningen viser således, at indenfor service og transport branchen er der en anslået mangel på 4 faglærte medarbejdere på det private arbejdsmarked. 1 For opregning se bilag 1 Statstik/metode. 9

10 Branchen for Fiskeri & Eksporterhverv Branchen for Fiskeri og Eksporterhverv udgør 3 medlemsvirksomheder, der hver har en af de 12 store trawlere i det udenskærsfiskeri i Grønland. 5.1 Besvarelser ud af 3 medlemsvirksomheder i Fiskeri & Eksport Har ikke besvaret Har besvaret Resultatet viser, at de alle tre har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft såvel som arbejdskraft med højere uddannelse. Ingen af virksomhederne har akutte problemer, men deres problemer løses i høj grad af færøsk arbejdskraft, og man kunne tilsammen bruge 13 faglærte eller højere uddannede medarbejdere. 6.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer Af faglært arbejdskraft kunne virksomhederne bruge 2 smede og 2 skibselektriker, endvidere kunne virksomhederne bruge 3 maskinmestre, 3 maskinfolk med højere uddannelse, 2 navigatører og 1 fabrikschef. Regner man de 3 trawlere for repræsentative for alle 12 trawlere, så svarer det til, at man kunne bruge 52 medarbejdere, der enten er faglærte eller har en højere uddannelse. Det vil sige, at i 1

11 den branche som udgør grundlaget for hovedparten af Grønlands eksport - og dermed samhandel med omverden - kunne man bruge faglærte eller højere uddannede svarende til hver femte faglært eller højere uddannet medarbejder, man har ansat Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere Navigatør Maskinmestre og maskinfolk m. højere eksamen Smede Skibselektriker Fabrikschef Ikke nok med man mangler faglærte på de store trawlere, man mangler også ufaglærte fiskere. Alle tre selskaber meddelte, at de manglede stabile ufaglærte. Tilsammen kunne de 3 selskaber bruge 9 ufaglærte. Dette svarer til at branchen mangler 36 stabile ufaglærte fiskere, og dette i et erhverv, der betaler en god løn. 8.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte Har problemer Antal ufaglærte der mangles Har ingen problermer Konklusionen må således være, at også i landets vigtigste eksport erhverv er der mangel på arbejdskraft. Det være sig faglært såvel som stabil ufaglært arbejdskraft. 11

12 Handelsbranchen Handelsbranchen under GA udgør en stor gruppe af forskellige virksomheder, som dækker over mindre lokale detailhandlende og landsdækkende detailkæder, bankvirksomheder, advokater, revisorer, forsikringsvirksomheder, IT, byggecentre frisør, friskole, ejendomshandlere m.m. Blandt Handelsbranches 58 medlemmer svarede 49 eller 84,5 % per mail, fax og telefon. 9.1 Besvarelser ud af 58 medlemsvirksomheder i Handelsbranchen Har ikke besvaret Har besvaret 9.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Handelsbranchen Besvaret Ubesvaret 15,52% 84,48% 12

13 Blandt de 49 virksomheder, der har besvaret undersøgelse har 29 eller 59 % problemer med rekruttering af faglært personale. 1.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer 1.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 4,82% Ingen problemer Har 59,18% Butiksassistenter med forskellige specialer er den største mangelvare Den helt overvejende mangel blandt de 29 medlemsvirksomheder er butiksassistenter med forskellige specialer, men også bagere, slagtere, kontorassistenter og en enkelt radio- og TV-tekniker og frisør mangles. Der mangler 37 butiksassistenter med speciale eller 1,25 per virksomhed i gennemsnit. Af disse 37 butiksassistenter mangler de 21 blandt de to landsdækkende detailforretninger, der ligeledes mangler 8 bagere og 5 slagtere. 13

14 Hertil kommer en mangel på folk med en højere uddannelse på hele 1 medarbejdere blandt 6 medlemsvirksomheder. Der er tale om en mangel på revisorer, eksamineret assurandører, journalist og akademiker Medlemsvirksomhedernes manglende medarbejdere Butkisassistenter m. spec. Kontorassistenter It-supporter Radio/TV-tekniker Slagtere Bager Frisør Elev Uddannelse Grønlands Arbejdsgiverforenings lærlingeundersøgelse viser, at forholdet mellem antallet af faglærte og antallet af lærlinge er størst i Handelsbranchen. Der er en lærling for hver femte faglærte, og der er således mulighed for forbedring fra virksomhedernes side. Begge de to store landsdækkende detailkæder har da også et ønske om at få flere i lære, men de har store problemer med at skaffe kvalificerede lærlinge. Der bruges store summer til kampagne og annoncer, hvor man søger efter lærlinge, og der er lagt strategier om at øge antallet af lærlinge helt op til en fordobling på 3-5 år. Problematikken vedrørende uddannelse er, at virksomhederne i nogen byer næsten står uden faglærte, og derfor har svært ved at uddanne ret mange ad gangen. Der mangles også ufaglærte Der er udover manglen på faglærte endvidere en mangel på ufaglært arbejdskraft i handelsbranchen. De 12 af de 49 virksomheder har en samlet mangel på 38 stabile medarbejdere. Når det kommer til manglen på ufaglært arbejdskraft, er det igen de to landsdækkende detailkæder, der har de største problemer. Hvad angår stabiliteten, blev der uafhængigt af spørgsmålene nævnt på tværs af firmaerne, at det er et stort problem med ustabilt fremmøde. 14

15 12.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte medarbejdere Har problemer Antal ufaglærte der mangles Har ingen problermer Opregning til landsplan Ser man på en opregning til landsplan, så dækker undersøgelsen to af de tre landsdækkende detailhandelskæder, der til sammen mangler 21 butiksassistenter, 8 bagere, 5 slagtere og 4 kontorassistenter. Antager man dette også er repræsentativt for den tredje landsdækkende detailkæde, svarer dette til en mangel på 57 faglærte medarbejdere blandt disse. De resterende 24 faglærte fordeler sig over så forskellige virksomheder som vinhandler, byggecentre, IT-firmaer, boghandel og ejendomskontorer. De 1 af de 24 medarbejdere er ansat i firmaer, hvis område er dækket 1 % i undersøgelsen, hvorfor der ikke finder nogen omregning sted. De resterende 14 medarbejdere er ansat indenfor handelsområder, hvor undersøgelsen maksimalt dækker en tredjedel af de større virksomheder inden for området. Det vil sige, at omregningen derfor vil ende med et overslag på, at der mangler 52 faglærte medarbejdere på disse forskellige områder. Alt i alt vil man omregnet kunne anslå, at der mangler 119 faglærte medarbejdere inden for de handelsområder som GA s medlemmer dækker. Hertil kommer at undersøgelsen viser, at der mangler 1 medarbejdere med højere uddannelse og 38 ufaglærte hos dem, der har besvaret. 15

16 Branchen for produktion Branchen for produktion udgøres af 13 medlemmer i vidt forskellige produktionsformer, såsom trykkeri, grafiskproduktion, stenhuggeri, ølproduktion, avis og guldmine. Undersøgelsen omfatter ikke nogen besvarelser fra rejefabrikker placeret på land, og omfatter dermed ikke det største område indenfor produktion i Grønland. Af de 13 virksomheder har 1 svaret på spørgeskemaet, svarende til 77 % af medlemmerne Besvarelser ud af 13 medlemsvirksomheder i Produktion Har ikke besvaret Har besvaret 13.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Produktion Besvaret Ubesvaret 23,8% 76,92% 16

17 14.1 Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer 4 Har ingen problermer 14.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 4,% Ingen problemer Har problemer 6,% Af disse 1 virksomheder har 6 eller 6 % problemer med rekruttering af faglært arbejdskraft. De 6 firmaer mangler 15 faglærte medarbejdere spredt over så forskellige uddannelser som smede, overflademalere, elektrikere, trykkere, bogbindere, stenhuggere og betonteknikere. 17

18 Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere Bogbinder Trykker Smede Overfladebehandlere til skibe Elektriker Grafikerelev Stenhugger Betontekniker Der er imidlertid ingen af virksomhederne, der mangler ufaglært arbejdskraft eller har problemer med at rekrutterer dem. Opregning til landsplan Ser man på bogtrykkerier og offsettrykkeri er alle virksomheder med ansatte praktisk talt repræsenteret i undersøgelse og der er ingen behov for omregning. Hvad angår værfter, er landets største også repræsenteret i undersøgelsen. Der er dog flere mindre værfter, der alle har ansatte indenfor området. En realistisk omregning er at undersøgelsen dækker halvdelen af behovet for faglært arbejdskraft på området. Det samme vil være gældende, hvis man ser på virksomheder indenfor produktion, med beton som primære område. Accepteres disse antagelse vil overslaget vise en mangel på 26 faglærte medarbejdere blandt de områder som undersøgelsen dækker. 18

19 Branchen for Hotel, Restaurant og Turisme (BHRT) Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit mangler 3 faglærte for hver virksomhed. Alle Grønlands Arbejdsgiverforenings 24 medlemmer på nær en har svaret per mail, fax eller telefon Besvarelser ud af 24 medlemsvirksomheder i Hotel, Restaurant & Turisme Ubesvaret Besvaret 16.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Hotel Restaurant & Turisme 4,17% Besvaret Ubesvaret 95,83% 19

20 Store problemer med at skaffe faglærte 13 af de 23 medlemsvirksomheder, der har svaret, har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft. Det er over halvdelen af virksomhederne, der mangler faglærte. Alle restauranterne har problemer, mens 9 ud af 15 hoteller også har. De der ikke synes at have problemer er de små turistforeninger og gaveshops Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer 1 Har ingen problermer 17.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 43,48% Ingen problemer Har problemer 56,52% De 23 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, kan bruge 4,5 faglærte fordelt på kokke, tjenere, receptionister, assistenter indenfor hotel, turisme, cafe eller køkken, bagere, smørrebrødsjomfruer, og ud over de faglærte mangler man på tidspunktet hele 7 elever. 2

21 Størst mangel på tjenere og kokke Den største mangel er på faglærte medarbejdere, der laver og serverer maden. Der mangler 13 tjener og 9,5 kokke blandt de 24 virksomheder. Ud af de 24 firmaer, der har besvaret undersøgelsen, er der 17 virksomheder, hvor man kan spise og de mangler: - 13 tjenere - 9,5 kokke - 5 køkkenassistenter - 2 caféassistenter - 1 bager - 1 smørrebrødsjomfru - samt 7 elever indenfor disse fag. 16 virksomheder mangler 5 receptionister. Hertil kommer at de 24 virksomheder mangler 4 hotel/turisme-assistenter Visse virksomheder beskæftiger sig inden for flere fagområder Medlemsvirksomhedernes manglende faglærte medarbejdere , Kok Tjener Recepsionist Hotel/Turisme-assistent Køkkenassistent Cafeassistent Bager Smørbrødsjomfru Elever Det vil sige, at inden for et af de satsningsområder som Hjemmestyret har udpeget, nemlig turismen, mangler GA s medlemsvirksomheder i gennemsnit 1,5 faglærte. GA s medlemsvirksomheder udgør hovedparten af hotel, restaurant og turisme branchen. Som turist får man svært ved at undgå et besøg hos disse, når man er i Grønland. Det er, hvad enten man lander i Kangerlussuaq eller Narsarsuaq eller står af krydstogtskibet i Nanortalik, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit eller Ilulissat. Det betyder også, at en satsning på turismen bør først aflede en satsning på at forbedre rekrutteringsmulighederne for virksomhederne i denne branche. Problemet 21

22 er størst i Nuuk og Ilulissat. Der er dog medlemsvirksomheder i Sisimiut, Qaqortoq, Maniitsoq og Qasigiannguit, der også har problemer. Hvordan ser det så ud med uddannelsen? Ved sidste lærlingeundersøgelse blandt GA s medlemmer var der 14 kokkeelever under uddannelse, 7 tjenerelever, 5 receptionistelever, 6 caféassistentselever, 1 køkkenassistent og man ønskede desuden at tage 12 elever mere. Det svarede til at man havde en lærling for hver 3 faglærte og med de ønskede elever var det en lærling for hver 2,25 faglært Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe ufaglærte medarbejdere ,5 1 5 Har problemer 6 Antal ufaglærte der mangles Har ingen problermer Konsekvensen af den manglende arbejdskraft er et stort problem for Hotel, Restaurant og Turisme branchen. Det gælder, som det også gør i Danmark og som HORESTA 2 skriver i sin Normstalsanalyse 26/27 3 : Medarbejderne er den væsentligste ressource inden for erhvervet og er absolut afgørende for erhvervets succes og udviklingspotentiale. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stort problem i alle dele af erhvervet og hæmmer udviklingen af de enkelte virksomheder. De ansatte skal varetage flere opgaver, hvilket kan gå ud over kundeservicen, virksomhedens udviklingsmæssige aktiviteter og siden hen bundlinjen. Samtidig bliver det vanskeligere at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Hvis Grønlands Hjemmestyre vil satse på turisme er det nødvendigt, at man først og fremmest sørger for, at den kvalificerede arbejdskraft er til rådighed. 2 HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation i Danmark med godt 2 medlemmer. 3 HORESTA Normstalsanalyse udgives årligt. 26/27 nummer er udgivet i januar 28. Henvisninger drejer sig om side 27, 96 og 16 22

23 Opregning til landsplan Hvis man antager, at de medlemsvirksomheder med restaurant og/eller hotel er repræsentative for de 26 hoteller, der findes i Grønland, vil omregningen af de 36,5 faglærte give en samlet mangel på 55,5 faglærte og 11 elever total set i Grønland. (Omregningen vil være: 2 tjenere, 14,5 kok, 7,5 receptionist, 7,5 køkkenassistenter, 3 cafeassistenter, 1,5 bager og 1,5 smørbrødsjomfru). Hertil kommer hotel- og turistassistenterne, hvor der konkret er en mangel på. De 3 på hotel og den sidste i turistforening. Omregner man dette i forhold til, at der 17 medlemsvirksomheder mod 26 hoteller som ovenfor, og det faktum at der er 3 medlemsvirksomheder ud af de 19 turistforeninger får man 11 hotel og turistassistenter. Det være sig 4,5 på hotellerne og 6,5 i turistforeningerne. Alt i alt viser omregningen en mangel på 66,5 faglærte medarbejdere indenfor Hotel, Restaurant og Turisme 23

24 Bygge- og anlægssektoren Bygge- & Anlægssektoren i Grønlands Arbejdsgiverforening dækker over tre brancher: Bygningshåndværkere, El & VVS og Entreprenører. Et af resultaterne var, at hver tømrervirksomhed i gennemsnit mangler 2 faglærte tømrere. Der kom besvarelser fra over to tredjedele (19) af Grønlands Arbejdsgiverforenings 158 medlemmer i brancherne. Dette svarer til en besvarelsesprocent på 69 % 2.1 Besvarelser ud af 158 medlemsvirksomheder i Bygge- & Anlægssektoren Ubesvaret 19 Besvaret 2.2 Andel af besvarelser i medlemsvirksomhederne i Bygge- & Anlægssektoren Besvaret Ubesvaret 3,57% 69,43% Store problemer med at skaffe faglærte Når virksomhederne bliver spurgt, om de har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft svarer 67 af de 19, at det er et problem. Det svarer til at 2 ud af 3 24

25 virksomheder i bygge- og anlægssektoren har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft Antal medlemsvirksomheder, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere Har problemer Har ingen problermer 21.2 Andel af medlemsvirksomhederne, der har problemer med at skaffe faglærte medarbejdere 38,53% Ingen problemer Har problemer 61,47% De 19 virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet. kunne bruge 218 faglærte fordelt på tømrere, maler, elektriker, VVS-montør, smed, murer, automekaniker og HK er. Størst mangel på tømrere Det er inden for tømrerfaget, der er den største efterspørgsel. Som det fremgår af skemaet nedenfor mangler der 97,5 tømrere. Ud af de 19 firmaer, der har besvaret undersøgelsen, er der 49 tømrervirksomheder, der i gennemsnit mangler 2 tømrere, 2 malervirksomheder mangler i gennemsnit 1,3 faglært maler per firma, 22 El-virksomhederne mangler i gennemsnit 1,2 elektriker, 25

26 26 VVS- og/eller smedevirksomhed mangler i gennemsnit 1,6 faglærte VVSmontør og/eller smed og 12 murervirksomheder mangler i gennemsnit,8 murer per firma. Visse virksomheder beskæftiger sig inden for flere fagområder Medlemsvirksomhedernes mangle på faglærte 1 97, ,5 33,5 8, Tømrer Maler Elektriker VVS Smed Murer Automekaniker Struktør Der er således relativ stor mangel på faglært arbejdskraft indenfor alle bygge- og anlægsbranchen fagområderne. Selv fag, der traditionelt er uden for Bygge- og Anlægssektoren - så som automekanikere - meldes der om mangel på inden for branchen, ligesom der er mangel på folk med kursusuddannelser som sprængningsleder og maskinfører Forde ling af mangel på faglærte medarbejdere , , ,5 1,5 4 3,5 3 2,5 Nuuk Sisimut Qaqortoq Upernavik Ilulissat Uummannaq Aasiaat Maniitsoq Qeqertarsuaq Tasiilaq Paamiut Nanortalik Problemet ser ud til at være størst i Nuuk, Sisimiut, Qaqortoq, Upernavik, Ilulissat, Uummannaq, Aasiaat og Maniitsoq. Der er dog medlemsvirksomheder i Qeqertarsuaq, 26

27 Tasiilaq, Paamiut og Nanortalik, der har problemer. I Qasigiannguit mangles et par enkelte folk der er kursusuddannet og ikke faglærte; en sprængningsleder og en mineentreprenør. Der er ingen medlemsvirksomheder i Qaanaaq, Narsaq og Ittoqqortoormiit, der har problemer med at skaffe faglærte. Opregning til landsplan og en fremtidsperspektivering Hvis man antager, at de 19 virksomheder er en gennemsnitlig repræsentation af de 26 virksomheder, der eksisterer inden for Bygge og Anlægssektoren i Grønland svarer det til, at der mangler 52 faglært i sektoren, der beskæftiger omkring 35 mennesker 4. Undersøgelsen viser, at der i de 19 virksomheder mangler 97,5 tømrer. Hvis det antages, at de 19 virksomheder er et repræsentativt gennemsnit af de 26 virksomheder, vil det svare til, at der mangler 233 tømrere her i landet. Der er på nuværende tidspunkt 135 tømrerlærlinge under uddannelse 5. Antages det, at 1) alle de eksisterende tømrere bliver på arbejdsmarkedet, 2) behovet for tømrere hverken stiger eller falder og 3) man uddanner tømrere i samme takt som nu så vil man engang omkring have tømrer nok men dette forudsætter, at efterspørgslen ikke stiger, at der ikke er nogen, der går på pension, skifter fag eller på anden måde forlader bygge- og anlægssektoren. Det er så nærliggende at tænke på at uddanne flere, men GA s lærlingeundersøgelser har de sidste tre år vist, at GA s medlemsvirksomheder uddanner eller ønsker at uddanne, hvad der svarer til 1 lærling pr. 2,4-2,6 faglærte indenfor bygge og anlægssektoren. Det er altså tæt på hvad der uddannelsesmæssigt er maksimalt forsvarligt (Der bør minimum være 2 faglærte til en lærling). Så hvis man skal uddanne flere kræver det, at der kommer flere faglærte udefra for at hjælpe med at uddanne. Men pointen er, at det ikke kan lade sig gøre at dække det nuværende behov for tømrere gennem uddannelse alene. Resultater af Grønlands Arbejdsgiverforenings kapacitetsundersøgelse viser således at Bygge og Anlægssektoren på nuværende tidspunkt i høj grad mangler faglærte. Med en konkret mangel på 24 faglærte medarbejdere og en forventning om der snarere er tale om 52 faglærte medarbejdere er problemet akut og en aktuel løsning indenfor det grønlandske arbejdsmarked er usandsynligt. Problemet vil kun blive yderligere forstærket af bygningen af vandkraftværk, åbningen af nye miner og en eventuel aluminiumssmelter. Den eneste mulighed for en hurtig løsning er at lempe reglerne for import af arbejdskraft. 4 Der mangler reelle tal for antallet af virksomheder i Bygge & Anlægssektoren. 26 virksomheder og 35 ansatte er taget fra Grønlands Statistisks specialpublikation Den grønlandske bygge- og anlægssektor : Sæsonsvingninger, vandringer og arbejdsløshed 25:1 5 Tallet er opgivet af Knud Niis fra Bygge & Anlægsskolen. 27

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750 Udenlandsk arbejdskraft til Silkeborg Onsdag, 12. december 2007 Sådan hjælper vi virksomheder med udenlandsk arbejdskraft. Udlandschef Carsten S. Asmussen JKS historie (JKS = oprindeligt Johannes Kristensens

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Arbejdsmarked 18. december 2014

Arbejdsmarked 18. december 2014 Arbejdsmarked 18. december 2014 Beskæftigelsen 2013 I kapitel 1 præsenteres nogle af de mest centrale opgørelser, der er frembragt ud fra beskæftigelsesregistret. Alle figurer og tabeller er dannet på

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere