PfT anfører videre, at de kan anbefale de øvrige punkter: Trans-Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PfT anfører videre, at de kan anbefale de øvrige punkter: Trans-Danmark"

Transkript

1 Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: Folketingets Sundhedsudvalg 25. september 2007 Vedr.: Beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder Kommentarer til henvendelser til Sundhedsudvalget og Sundhedsudvalgets spørgsmål til Indenrigs- og Sundhedsministeren samt dennes svar på spørgsmålene Foreningen har med interesse læst de henvendelser, som enkeltpersoner og foreningen PfT har indsendt til Sundhedsudvalget, og de spørgsmål, som udvalget har stillet til Indenrigs- og Sundhedsministeren samt dennes svar. Det har gjort, at foreningen finder det nødvendigt at fremkomme med de herunder anførte bemærkninger. Desværre har Ministeren endnu ikke besvaret samtlige de stillede spørgsmål, hvorfor vi meget tænkeligt vil komme med yderligere bemærkninger, når disse svar foreligger. Bemærkninger til de af Patientforeningen for Transseksuelle PfT indsendte bemærkninger. (Udvalgets bilag 1) og de indsendte bemærkninger fra Sascha Natascha Bosse, der overordnet set gentager og støtter de af PfT anførte synspunkter, men som desuden indeholder temmelig følelsesladede og fordomsfulde betragtninger om transvestitter. Trans-Danmark tager afstand fra Sascha Natascha Bosse s bemærkninger og finder ikke grundlag for at kommentere disse yderligere. PfT anfører, at de ikke kan anbefale punktet: at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke hvilket de begrunder med, at det vil give personer der uden at de har fået stillet diagnosen, adgang til at blive juridisk registreret som kvinder/mænd. Dette oven i købet uden at de har gennemgået en kønsbekræftende operation. Ofte vil disse personer være det vi kalder for "Fuldtids transvestitter", og de er i virkeligheden blot mænd der ønsker at leve som kvinder. De pågældende kalder det "Juridisk kønsskifte" hvilket er et ikke eksisterende begreb, nævnt i en bog skrevet af 2 jurister. I stedet foreslår de indførelse af et midlertidig personnummer, ret til et ønsket navn og pas med den ønskede kønsbetegnelse til personer, der er i et stabilt udrednings forløb. Trans-Danmark må skarpt tage afstand fra den skarpe opdeling af personer, som PfT ønsker. PfTs holdning, som den fremgår af bemærkningerne, er jo et udtryk for, at nogle personer er bedre/mere rigtige end andre, og at en ændring af lovgivningen og/eller administrative regler kun skal omfatte de rigtige. Karin Astrup, Karupvej 81, 7470 Karup Bankforbindelse: Amagerbanken, Hvidovre afdeling. Reg.nr.: 5230 konto nr.:

2 Side 2 af 12. PfT ønsker tilsyneladende, at forbedringer kun skal komme de personer til gode, som de betragter som rigtige transseksuelle, hvilket ifølge PfT vil sige dem, der ønsker en kønsskifteoperation - og får den. Såfremt beslutningsforslaget om, at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken kønsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke, bliver indført via lov eller administrative bestemmelser, så vil den gruppe, som PfT omtaler jo helt klart være omfattet. At PfT ikke kan gå ind for, at yderligere nogle personer også bliver omfattet og kommer til at nyde godt af ændringerne, er det svært at se begrundelsen for. Det kan kun være et plus, at så mange mennesker som muligt får så gode vilkår i deres tilværelse som muligt. PfT anfører videre, at de kan anbefale de øvrige punkter: idet de om punktet: at myndige mennesker - efter grundig vejledning og rådgivning om konsekvenserne - selv afgør, om de vil gennemgå en kønsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til rådighed for borgerne, tilføjer, at de finder Rigshospitalets Sexologiske Klinik uegnet til at løse denne opgave og i stedet anbefaler en GID klinik svarende til den man har i Norge, og at der til en sådan GID klinik tilknyttes konsulenter rekrutteret blandt opererede transseksuelle Trans-Danmark vil om dette bemærke, at vi er meget enige med PfT med hensyn til Sexologisk Kliniks evne til at løse opgaven. Derimod finder foreningen at oprettelse af GID-klinikker er en dårlig ide og kan heller ikke umiddelbart støtte ønsket om, at der tilknyttes konsulenter rekrutteret blandt opererede transseksuelle. Det er foreningens opfattelse, at det personale, som på Sexologisk Klinik beskæftiger sig med transseksuelle ikke i fornødent omfang har den nødvendige viden og erfaring. I stor udstrækning er det turnuspersonale, der er beskæftiget med arbejdet. De kommer til Sexologisk Klinik uden specielle forudsætninger for at behandle netop denne patientgruppe, og når de begynder at få indblik i forholdene, vil deres turnusperiode nærme sig afslutningen. Det er forståeligt, at disse personer ser en turnusperiode på Sexologisk Klinik som et personligt plus. Det ser jo godt ud på deres CV, at de har været på Sexologisk Klinik. Men det giver ikke afdelingen nogen speciel høj kompetence med hensyn til behandling af transseksuelle. Hvis der oprettes såkaldte GID-klinikker, der alene skal have behandling af transseksuelle som arbejdsområde, vil der blive behov for endnu flere behandlere med indsigt i transseksuelles forhold. Sådanne klinikker kan antageligvis kun tænkes oprettet f.eks. ved universitetshospitalerne. Da de transseksuelle, der er i behandling på Sexologisk Klinik, derved vil blive spredt på disse GID-klinikker, vil antallet af transseksuelle, der frekventerer den enkelte klinik, blive væsentligt lavere. Derfor er vi meget betænkelig ved, om det overhovedet er muligt at bemande disse GID-klinikker

3 Side 3 af 12. med det tilstrækkelige antal kvalificerede behandlere, ligesom ordningen må antages at blive væsentligt dyrere, og behandlernes erfaringsgrundlag må antages at blive endnu lavere, end det er i dag. Trans-Danmark må derfor tage afstand fra oprettelse af GID-klinikker og i stedet anbefale foreningens forslag, som anført i pkt i foreningens tidligere skrivelse til udvalget (Udvalgets bilag 2) om, at behandlingen af transseksuelle decentraliseres og overlades til enkeltpersoner, der har de fornødne kvalifikationer og evt. har fået en godkendelse, som foreslået af foreningen i den tidligere skrivelse under pkt Fordelen ved at overlade behandlingen af transseksuelle til enkeltpersoner rundt om i landet er, at det vil være personer med interesse for området, der får transseksuelle i behandling, de har i forvejen egen praksis eller indtager stillinger på et hospital privat eller offentligt - og har derfor de nødvendige praktiske faciliteter til rådighed, de vil have betydelig større praktisk erfaring, både gennem deres almindelige praksis, (De, der kan tænkes at påtage sig sådant arbejde, vil antageligvis have haft en turnusperiode på Sexologisk Klinik, have erfaring fra udenlandske sexologiske klinikker, og antageligvis også allerede i dag på forskellig vis have transseksuelle i behandling, inden de må henvise dem videre til Sexologisk Klinik, eller sammen med den transseksuelle når til den konklusion, at de ikke skal søge kønsskifteoperation.) deres erfaringer vil konstant blive øget, idet de vil have behandling af transseksuelle i mange år i modsætning til turnuspersonalet på Sexologisk Klinik, hvorved sikkerheden for et godt behandlingsresultatet vil blive større, det må antages, at de også vil være interesserede i på anden vis at øge deres viden f.eks. ved deltagelse i internationale konferencer, det må antages at blive væsentligt billigere, de transseksuelle får kortere rejsetid for at komme i behandling, hvilket betyder en stor lettelse for den enkelte og også store besparelser for det offentlige. Trans-Danmark kan ikke umiddelbart støtte PfTs ønske om at tilknytte konsulenter rekrutteret blandt opererede transseksuelle hverken til Sexologisk Klinik eller evt. GID-klinikker, Hvis en sådan ordning skal indføres, hvad der godt kan være gode grunde til, må det kræve, at de tilknyttede konsulenter har gennemgået et relevant kursus for at opnå de nødvendige kvalifikationer, og at det sikres, at de i deres rådgivning ikke giver udtryk for egne mere eller mindre selvopfundne definitioner og holdninger, men holder sig til de officielt anerkendte. Hvis ordningen derimod bliver indført ved, at foreningerne blot udpeger konsulenter, befrygter vi, at de vil agitere for deres egne personlige eller deres forenings holdninger og meninger. Dette kan let være til mere skade end til gavn, især hvis det f.eks. er holdninger som f.eks. Sophie Frederikke Schröder fra foreningen PfT står for og fremfører, så må vi stærkt fraråde en sådan konsulent-ordning. * * * Erfaringsgrundlaget på Sexologisk Klinik Trans-Danmark anmoder udvalget om at indhente oplysninger om, hvor mange personer, der er fastansat på Sexologisk Klinik,

4 Side 4 af 12. hvor mange personer, der er i et turnusforløb på Sexologisk Klinik, længden af sådanne turnusforløb, hvor mange af de fastansatte, der har med behandling af transseksuelle at gøre, hvor mange af turnuspersonalet, der har med behandling af transseksuelle at gøre, hvor stor en del af disses arbejdstid, der direkte har relation til deres arbejde med de transseksuelle, hvilke forudsætninger de havde ved deres tiltrædelse hvor længe de er ansat på Sexologisk Klink Besvarelsen af sådanne spørgsmål vil give et godt indblik i erfaringsgrundlaget og kvalifikationerne på Sexologisk Klinik. * * * Bemærkninger til de af forskellige enkeltpersoners indsendte bemærkninger Det har glædet foreningen, at flere enkeltpersoner har indsendt bemærkninger til Sundhedsudvalget. Gennemgående i bemærkningerne ses, at der er utilfredshed med den måde behandlingen foregår på Sexologisk Klinik og de ulemper, som de nuværende regler generelt påfører disse personer. Det fremgår, at mulighederne for at tage kønsneutralt fornavn og et fornavn som mellemnavn, der udtrykker det modsatte køn, er værdsat, men at det langt fra er tilstrækkeligt til at løse ulemperne og forhindre nedværdigende situationer. Det fremgår også, at problemerne med personnummer, kønsbetegnelse og tiltaleform for flere opfattes som store og giver anledning til mange ydmygende situationer. Ligeledes fremføres behovet for kosmetiske operationer og epilering. Flere finder, at et administrativt også kaldet juridisk kønsskifte vil være tilstrækkeligt for dem, der af forskellige grunde ikke finder behov for at få foretaget en egentlig kønsskifteoperation. Det anføres, at det, uanset om der er foretaget kønsskifteoperation eller ej, er de samme problemer, der vil opstå ved f.eks. indlæggelse på hospital, anholdelse af politiet eller indsættelse i fængsel, idet disse personer pga. hormonbehandling mere fremtræder som det modsatte køn i forhold til deres biologiske fødte køn. * * * Bemærkninger til de spørgsmål Sundhedsudvalget har stillet til Indenrigs- og Sundhedsministeren og dennes svar på spørgsmålene. Spørgsmål 9. Spgsm. om, hvilken rolle lederen af Sexologisk Klinik har. Det ønskes oplyst, om lederen af Sexologisk Klinik er ansat for at varetage patienternes interesser f.eks. i sager om kønsskifte, eller om det er klinikkens opgave at overbevise f.eks. transseksuelle om, at de ikke er transseksuelle? Er det lederen af Sexologisk Kliniks opgave at tage hensyn til, om en eventuel tilladelse til én person om at få en kønsskifte operation vil medføre øget tilstrømning af patienter med samme interesser?

5 Side 5 af 12. Trans-Danmark må konstatere, at Ministeren reelt ikke har svaret på spørgsmålet, men alene er kommet med en formel redegørelse over Sexologisk Kliniks funktion i relation til transseksuelle. Det er foreningens opfattelse, at lederen af Sexologisk Klink, overlæge Ellids Kristensen overordnet set finder, at det er klinikkens opgave at overbevise deres patienter om, at de vil have bedst ved at forblive i deres biologiske køn. Det kommer også til udtryk i, at det ofte forekommer, at nye patienter allerede efter en enkelt konsultation på Sexologisk Klinik får oplyst, at de ikke er transseksuelle, men fetichistiske transvestitter. Spørgsmål 11 Spgsm. om, hvad den lægefaglige basis er for at vurdere, om en person er mentalt og fysisk egnet til at foretaget en kønsskifteoperation. Trans-Danmark synes at spørgsmålet kan tolkes på to måder. Ministeren har efter indhentet oplysning fra Sexologisk Klinik i sit svar oplyst, hvilke kriterier, der lægges til grund for, om Sexologisk Klink vil støtte eller ikke støtte et ønske om kønsskifteoperation. Trans-Danmark kan imidlertid også tolke det som et spørgsmål om, hvilken lægefaglig baggrund personalet på Sexologisk Klinik har, for at de kan vurdere, om en person er mentalt og fysisk egnet til at få foretaget en kønsskifteoperation. Og netop dette spørgsmål finder foreningen særdeles relevant at få oplyst, idet det også vil have indflydelse på, hvilke kriterier, der skal stilles, hvis behandlingen af transseksuelle fjernes fra Sexologisk Klinik, som anbefalet af foreningen. Se foreningens anmodning om indhentning af oplysninger om Erfaringsgrundlaget på Sexologisk Klinik, som er anført tidligere i denne skrivelse. Spørgsmål 12. Spgsm. om, hvad prisen er for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Ministeren svarede den 29. juni 2007: Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har kontaktet Rigshospitalet. Rigshospitalet har oplyst, at prisen for en kønsskifteoperation i Rigshospitalets takstkatalog for 2007 er kr (2007 P/L). Prisen er ifølge takstkataloget ens, uanset om der er tale om et kønsskifte fra mand til kvinde eller fra kvinde til mand. Til denne pris skal tillægges et antal sengedage og andre eventuelle ydelser som måtte være nødvendige i forbindelse med indlæggelsen. Trans-Danmark vil henlede udvalget opmærksomhed på Indenrigs- og Sundhedsministerens svar på spørgsmål nr. 162 (Alm. Del bilag 567) af 10. april 2003 ( der lød:

6 Side 6 af 12. Ministeren bedes oplyse, hvor meget en kønsskifteoperation koster, og hvor ministeren svarede: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har haft kontakt til Rigshospitalet, som i Danmark står for behandlingen af personer, der ønsker at få foretaget en kønsskifteoperation. Rigshospitalet har oplyst, at der i perioden blev foretaget 7 kønsskifteoperationer, hvor priserne for indgrebene varierede mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsomkostning på kr. pr. operation. Trans-Danmark finder, at der er så stor forskel i de to besvarelser, at det må kræve en nærmere forklaring, hvilket foreningen anmoder udvalget fremskaffe. Spørgsmål 14. Spgsm. om hvor mange kønsskifteoperationer, der er foretaget i Danmark de sidste 10 år. Ministeren svarede den 29. juni 2007: Jeg har til brug for besvarelsen anmodet Sundhedsstyrelsen om et bidrag. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af udtræk fra Landspatientregisteret opgjort, hvor mange der har fået foretaget kastration og som samtidig havde diagnosen transseksualisme. Det bemærkes, at kun afsluttede kontakter er taget med i opgørelsen. Årstal Samlet antal kastrationer med diagnosen transseksualisme Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 1 (alm. del - B 142) er det ikke efter navnelovgivningens regler nødvendigt for transseksuelle at gennemgå et kønsskifte for at kunne tage et fornavn, der er forbeholdt et andet køn.

7 Side 7 af 12. Trans-Danmark har i den herunder viste oversigt samlet tilgængelige/oplyste tal om kønsskifteoperationer/ændringer af navn/cpr-nummer fra Civilretsdirektoratet, Retslægerådet og Rigshospitalet. År Samlet antal kastrationer med diagnosen transseksualisme oplyst af ministeren jf. ovenstående spgsm. Ansøgning om kønsskifte behandlet af Civilretsdirektoratet Kønsskiftesager forelagt Retslægerådet Sager om ændring af navn/cpr.nr. forelagt Retslægerådet Antal kønsskifteoperationer oplyst af Rigshospitalet jf. ministersvar på spgsm. 162 af 10. april Dertil skal lægges Ministerens oplysninger i hans besvarelse af spørgsmål 29, hvoraf bl.a. fremgår.... at der hvert år henvises 5-10 patienter til plastikkirurgisk klinik på Rigshospitalet, der har landsfunktion på området. Der henvises dobbelt så mange mand til kvinde som kvinde til mand. Det må konstateres, at der ikke er overensstemmelse mellem tallene. Trans-Danmark anmoder derfor udvalget om at prøve at få fremskaffet de rigtige tal fordelt på mand til kvinde og kvinde til mand for: hvor mange patienter Sexologisk Klinik årligt har haft i behandling vedr. transseksualisme, hvor mange nytilkomne patienter er der årligt kommet til Sexologisk Klinik, hvor mange patienter har årligt stoppet behandlingen på Sexologisk Klinik uden operation, hvor mange patienter Sexologisk Klinik årligt har støttet i deres ønske om en kønsskifteoperation, hvor mange patienter, Sexologisk Klinik årligt ikke har støttet i deres ønske om en kønsskifteoperation, hvor mange patienter har årligt søgt Sundhedsstyrelsen tidligere Civilretsdirektoratet om tilladelse til en kønsskifteoperation hvor mange tilladelser til kønsskifteoperationer der årligt er givet af Sundhedsstyrelsen tidligere Civilretsdirektoratet,

8 Side 8 af 12. hvor mange af ansøgningerne om kønsskifte, der har været forelagt for Retslægerådet, og om retslægerådet har tiltrådt udtalelsen fra Sexologisk Klinik Sådanne korrekte tal vil give et mere retvisende billede af omfanget og om Sexologisk Kliniks behandling af transseksuelle. Det vil endvidere give et billede af Retslægerådets rolle, idet det nok vil vise sig, at det er sjældent, at Retslægerådet går imod udtalelsen fra Sexologisk Klinik, hvilket stærkt vil argumentere for det unødvendige i at forelægge disse sager for Retslægerådet undtagen i helt ekstraordinære tilfælde. Der vil være megen tid og mange penge sparet derved. Spørgsmål 19. Spgsm. om, hvordan forskellen på transvestitter og transseksuelle udmønter sig i ministerens tilgang til forslaget. Ministeren svarede den 29. juni 2007: Forslagsstillerne omtaler i beslutningsforslaget kun transseksuelle/trans-kønnede - og ikke transvestitter. Jeg forstår derfor ikke spørgsmålet. Med hensyn til regeringens holdning til de konkrete forslag, som forslagsstillerne fremsatte i beslutningsforslaget, og som for hovedpartens vedkommende er formuleret som forslag, der omfatter myndige personer, kan jeg henvise til min tale under 1. behandlingen af beslutningsforslaget. Trans-Danmark vil hertil bemærke, at forslagsstillerne ikke har været tilstrækkelige præcise i deres formulering i deres forslag. Der findes ikke nogen præcis definition på ordet transkønnet. I Norge anvendes det synonymt med ordet med transseksuel. I Danmark er betegnelsen mere uklar og anvendes af nogen synonymt med ordet transseksuel, og af andre som en fællesbetegnelse for både transvestitter og transseksuelle i stil med ordet transperson. Trans-Danmark vil derfor gentage sin opfordring til at anvende de definitioner, som foreningen anførte i sin tidligere skrivelse under pkt og dermed undlade at bruge ordet transkønnet. Derudover vil Trans-Danmark anmode udvalget om at se på beslutningsforslaget ud fra den bredest mulige vinkel, således at flest mulige af de berørte personer vil blive omfattet, netop som foreningen har gjort gældende i sin tidligere skrivelse til udvalget. Spørgsmål 20. Spgsm. om kommentar til artikel om transseksuelles rettighed Ministeren svarede den 29. juni 2007 bl.a. Det anføres desuden bl.a. i artiklen, at der ikke i Danmark er lovgivning på området. Dette er ikke korrekt. Ministeren fortsatte med at redegøre for reglerne i sundhedsloven, vejledningen om kastration med henblik på kønsskifte og navneloven. Trans-Danmark er enig med Ministeren deri.

9 Side 9 af 12. Foreningen finder imidlertid, at det i samme forbindelse er vigtigt at påpege, at de anførte regler alene er et udtryk for den administrative praksis, som har været gældende i mange år. Og at netop denne administrative praksis er årsagen til de mange problemer transpersoner har i relation til lovgivningen og måden den administreres på, som det tydeligt fremgår af foreningens tidligere skrivelse og de indlæg, der er fremsendt til udvalget fra enkeltpersoner. Spørgsmål 23. Spgsm. om konsekvenserne for det eksisterende CPR-system, hvis det blev muligt at tildele midlertidige CPR-numre til transseksuelle i behandling. Ministeren kommer i sit svar af 29. juni 2007 med flere betragtninger, der alle har sin rod i, at Ministeren mener, at CPR's karakter af et grundregister vil fortabes, hvis ønsket som anført i beslutningsforslaget bliver imødekommet. Trans-Danmark må tilbagevise denne bekymring. Det Centrale Personregister CPR vil uden de store vanskeligheder eller omkostninger kunne tilpasses, så det let kan administrere den ønskede ordning. Det skal også erindres, at personnummerets opbygning er administrativt bestemt, og at det derfor er muligt for Ministeren at ændre dets opbygning. Det bedste ville være, om personnummersystemet blev ændret, således at personnummeret ikke mere er informationsbærende ud over fødselsdag, - måned og år. De sidste fire cifre bør med de første seks cifre alene tjene som indgangsnøgle til CPR. Derved ville alle kønsidentitetsproblemer i relation til personnummeret være løst. At personnummeret er informationsbærende med bl.a. kønsangivelsen i det sidste ciffer skyldes alene praktiske hensyn dengang systemet blev lavet for ca. 40 år siden. Dette kan være en passende lejlighed til at modernisere systemet. Imidlertid er det Trans-Danmarks opfattelse, at selv om dette ikke kan imødekommes, så vil det ikke frembyde nævneværdige problemer at tilpasse systemet, så det kan håndtere, at nogle personer får tildelt et personnummer, som ikke rent kønsmæssigt svarer til deres biologiske køn. Det vil derfor fortsat være muligt at lave korrekte udtræk både til indkaldelse til session og diverse helbredsbetingede helbredsundersøgelser. Allerede i dag er der gensidig henvisning mellem gamle og nye personnumre til alle, der har fået tildelt nyt personnummer uanset årsag. De myndigheder, som har et legitimt behov for at have kendskab til en eventuel forskel i en persons biologiske køn og det køn, som endetallet fortæller, har allerede i dag via CPR mulighed for at se årsagen. Det kan f.eks. være sundhedsvæsenet, skat, politi, fængselsvæsen og retsvæsen. Private, der gennem forskellige abonnementsordninger, trækker oplysninger fra CPR, skønnes ikke at have noget legitimt behov for at kunne se sådanne ting. Det vil typisk være banker, forsikringsselskaber og forskellige andre private virksomheder. I den udstrækning, det er nødvendigt for disse virksomheder at kende personens køn, så kan de jo blot spørge personen.

10 Side 10 af 12. Spørgsmål 28. Spgsm. om det er korrekt, at der normalt går 2 eller flere år før personer, der ønsker kønsskifteoperation, får Sundhedsstyrelsens afgørelse om tilladelse eller afslag på operationen, til indenrigs- og sundhedsministeren Ministeren svarede den 29. juni 2007 Jeg kan bekræfte, at der som regel går to eller flere år fra en person første gang kommer i kontakt med Sexologisk Klinik på Rigshospitalet til Sundhedsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte. Baggrunden herfor er, at der er tale om et omfattende og irreversibelt indgreb, hvor kønskirtlerne permanent fjernes. Proceduren skal derfor sikre, at ansøgerens ønske om kønsskifte er vedholdende, og at ansøgeren kan overskue konsekvenserne af et kønsskifte. Som jeg tilkendegav ved 1. behandlingen af B 142 er den procedure, der er tilrettelagt for at sikre dette, efter min mening både menneskeligt og fagligt forsvarlig. Trans-Danmark skal dertil bemærke, at foreningen finder det positivt, at der gøres meget for at sikre, at ansøgerens ønske om kønsskifte er vedholdende, og at ansøgeren kan overskue konsekvenserne af et kønsskifte, og at det tager et par år at klarlægge dette. Men foreningen må kraftigt protestere mod den måde, som Sexologisk Klinik i det fleste tilfælde udfører sin opgave på. Når personer gennem flere år har levet fuldtids (privat og på arbejde) som det modsatte køn og gennem flere år har indtaget kønshormoner, så vil foreningen støtte disse personer i deres påstand om, at de har et vedvarende ønske om at leve som det modsatte køn. Og fremsætter de ønske om et kønsskifte, så kan alle være forvisset om, at det er et velovervejet ønske, og at disse personer er klar over konsekvenserne. Dette forhold stilles i et endnu mere grelt skær i og med, at Sexologisk Klinik ikke anerkender og vil medtage den tid, som disse personer har levet som det modsatte køn og har indtaget kønshormoner forud for, at den første beslutningskonference bliver afholdt på klinikken. Og det skal tages i betragtning at gennem de senere år, er der flere og flere, der er ganske afklarede og både har levet fast som det modsatte køn og været i lægekontrolleret hormonbehandling i længere tid, når de første gang konsulterer Sexologisk Klinik. Disse personer er derfor fuldt afklarede. Sexologisk Klinik forlænger derfor fuldstændig unødigt den tid, der går, inden disse personer kan få en afgørelse på sit ønske om et kønsskifte. Og for at gøre det helt grelt, så sker det også, at Sexologisk Klinik ikke kan støtte deres ønske. Trans-Danmark er principielt af den holdning, at personer, der dokumenteret har levet som det modsatte køn i mindst to år og har været i lægekontrolleret hormonbehandling i mindst to år, bør kunne få tilladelse til kønsskifteoperation, såfremt deres øvrige helbredssituation ikke taler imod det. Et flerårigt behandlingsforløb på Sexologisk Klinik findes helt unødvendigt.

11 Side 11 af 12. Spørgsmål 29. Spgsm. om det er korrekt, at der herhjemme alene udføres et meget lille antal årlige kønsskifteoperationer, til indenrigs- og sundhedsministeren. Trans-Danmark har ikke direkte bemærkninger i relation til ministerens besvarelse ud over de bemærkninger, foreningen har anført under bemærkningerne til spørgsmål 14 om antallet af kønsskifteopererede. Imidlertid vil foreningen bemærke, at der set med internationale øjne kun foretages et meget lille antal kønsskifteoperationer herhjemme. Det bør derfor overvejes, om denne type operation overhovedet skal tilbydes udført herhjemme, eller om det vil være både mere forsvarligt for den enkelte patient og billigere, hvis disse operationer blev foretaget på udenlandske hospitaler med stor erfaring på området. Såfremt det besluttes at fortsætte med at tilbyde operationen her i Danmark, bør det som nu alene finde sted på Rigshospitalet. Yderligere spørgsmål. De yderligere spørgsmål, som er stillet til ministeren, har denne endnu ikke svaret på. Trans-Danmark forudser, at ministerens svar vil afstedkomme yderligere bemærkninger fra foreningens side, når de foreligger. Yderligere bemærkninger. Tiltale- og omtaleform dom fra Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol Trans-Danmark vil henlede opmærksomheden, at mange transseksuelle finder det yderst ydmygende, at der i skriftlige henvendelser fra myndighederne som f.eks. ved udsendelse af valgkort anvendes Hr. Fru. Frk., der ikke er i overensstemmelse med det køn, de føler sig som og fremtræder som, og ofte heller ikke er i overensstemmelse med det kønsbestemte fornavn, de har fået tilladelse til jf. navneloven. Foreningen vil derfor henlede opmærksomheden på en nylig afsagt dom ved Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol, hvor en kvinde til mand transseksuel fra Litauen havde anlagt sag mod staten Litauen. Selve sagens indhold er som sådan ikke relevant. Det er dermed at væsentlig betydning, at Domstolen omtalte den pågældende som Hr. og ham, uagtet den pågældende ikke havde fået foretaget nogen kønsskifteoperation og jf. lovgivningen i Litauen derfor fortsat juridisk var en kvinde. Det må antages, at Domstolen nøje har overvejet formen de tiltalte og omtalte den pågældende transseksuelle. Og ved at vælge at tiltale og omtale pågældende i overensstemmelse med det køn, som den pågældende fremstod som og levede som, må der tillægges en ganske stor signalværdi.

12 Side 12 af 12. Denne signalværdi bør indgå i udvalgets vurdering. Pressemeddelelse om dommen kan ses på denne adresse: 3%20%7C% /03&sessionid= &skin=hudoc-pr-en Pressemeddelelsen i en uautoriseret oversættelse til dansk kan ses på denne adresse: Dommen i sin helhed på denne adresse: &source=externalbydocnumber&table=f69a27fd8fb86142bf01c1166dea Med venlig hilsen. Karin Astrup, formand.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.] Sundhedsudvalget (2. samling) B 65 - Bilag 8 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 65 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2008 3. udkast til Beretning over

Læs mere

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar vedrørende vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. J.nr. 0-608-01-15/1/KWI Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Vedr. B 142 - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder

Vedr. B 142 - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder Til Sundhedsudvalget. Vedr. B 142 - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle glæder sig over beslutningsforslagets

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2014 til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder Beslutningsforslag nr. B 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Denhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Lone

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister J.nr. 2012-01397 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) 1 I lov om Det Centrale Personregister,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel.

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel. Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange Kønsskifteoperation Lavet af René og Mikkel. Indholdsfortegnelse. Side 1: Emnebegrundelse. Side 2: Problemformulering. Side 3: Hvorfor vælger nogle at få skiftet

Læs mere

Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner

Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Bilag 1 Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner Et moderne samfund, der har et stort ønske om

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

2004 et tilbageblik på året der gik.

2004 et tilbageblik på året der gik. 2004 et tilbageblik på året der gik. Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk I Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 471 Offentligt Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Den gamle vejledning Vejledning

Læs mere

Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik

Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Undersøgelses- og behandlingsprocedure vedrørende patienter, der søger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med ønske om kønsskifte

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Forholdene for transpersoner er i positiv forandring i disse år. Desværre er kendskabet til transforhold stadig mangelfuldt. Det betyder, at transpersoner som

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af transkønnedes rettigheder

Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af transkønnedes rettigheder Sundhedsudvalget 2009-10 B 168 Bilag 2 Offentligt Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.trans-danmark.dk Sundhedsudvalget Folketinget 25. maj 2010 Bemærkninger til det fremsatte

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Trans kønnet vestit person mand kvinde

Trans kønnet vestit person mand kvinde Trans kønnet vestit person mand kvinde A side 1 Amnesty_Trans_Ordbog_2016_VS2.indd 1 09/02/16 09.47 A Ordbog En introduktion til korrekt brug af betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vision 2012 et arbejdspapir.

Vision 2012 et arbejdspapir. Vision 2012 et arbejdspapir. Karup, den 25. november 2007 På det sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skal arbejde med visionerne

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19.

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 606 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. september 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2007-12160-94 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

UDKAST 28. FEBRUAR 2014

UDKAST 28. FEBRUAR 2014 1 UDKAST 28. FEBRUAR 2014 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 125 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i BUU om afslag på Frederiksberg Kommunes

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere