Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 442 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS Ref. jac Den 5. marts 2010 Uddybende redegørelse for screening af arealer til brug for et nationalt testcenter for store vindmøller Med henblik på at indkredse mulige arealer for et nationalt testcenter screenede Miljøministeriet hele landet, statslige såvel som private arealer. Følgende kriterier blev i første omgang lagt til grund for screeningen: - middelvindhastigheden skal være > 8 m/s i 100 meters højde - området skal ligge uden for EF- fuglebeskyttelsesområder - afstanden til beboelse skal være > 1000 m - arealet skal være > 346 ha (hvilket af Risø DTU og Vindmølleindustrien bedømmes at være nødvendigt for opstilling af det optimale antal vindmøller) 14 områder viste sig at opfylde disse kriterier. Screeningen er baseret på data fra SagsGIS, som er tilgængelig på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside, og BBR og CPR - registeret, og der kan derfor forekomme ejendomme uden folkeregistertilmeldte personer inden for de identificerede områder. De 14 arealer blev derefter gennemgået og vurderet konkret i samarbejde med Risø DTU og Vindmølleindustrien. Den konkrete vurdering vedrørte især to forhold. For det første om det var muligt på en hensigtsmæssig måde at opstille det ønskede antal møller på den nord/sydgående linje. For det andet om vindfeltet (4 km) vest for møllerne havde eller kunne gives den rette ruhed. Endvidere blev arealerne set i forhold til forskellige naturbeskyttelsesinteresser, herunder fredninger samt arealets beliggenhed i forhold til de nærmeste bysamfund, eller sommerhusområder. Ud over de 14 arealer foreslog Vindmølleindustrien området ved Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede, som alle er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og derfor ikke var fremkommet af screeningen. Vurderingen blev gennemført ved en besigtigelse med deltagelse af Miljøministeriet, Risø DTU og Vindmølleindustrien af de områder, som ikke umiddelbart måtte afskrives. Der blev konkret foretaget en besigtigelse af arealerne ved Østerild Klitplantage, Hjardemål Klitplantage, Husby Klitplantage, Blåbjerg og Kærgården Klitplantage, samt området ved Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede. Resultatet af den konkrete vurdering var, at der kun var to områder som aktuelt opfyldte Risø DTU s og industriens behov; 1) Kallesmærsk Hede, foreslået af Vindmølleindustrien; og 2) Østerild Klitplantage, som fremkom ved screeningen.

2 Risø DTU og Vindmølleindustrien gennemførte herefter nærmere vurderinger af de to områder. Samtidig fik Vindmølleindustrien mulighed for at byde ind med eventuelle andre arealer, der burde indgå i det videre arbejde. Ministerierne angav ingen begrænsning i kriterierne for industriens undersøgelser. Industrien spillede ind med følgende arealer: Kallesmærsk Hede, Filsø, Østerild, Halkær Enge (Stadil Fjord), Stauning Lufthavn og Højer. Halkær Enge er EF-fuglebeskyttelsesområde og rummede umiddelbart kun plads til 4 testmøller. Stauning Lufthavn og området ved Højer var nye men blev dog aldrig konkretiseret, idet industrien selv vurderede, at arealerne ikke var store nok til et nationalt testcenter. Den 30. september 2009 besluttede Regeringens Økonomiudvalg endeligt at udpege Østerild Klitplantage, som det areal, som der skulle arbejdes videre med til et nationalt testcenter for store vindmøller. Der henvises til tidligere udarbejdede redegørelser om screeningen inkl. forskellige bilag bl.a. om, hvilke kriterier et areal skal opfylde, notat om beskyttelsesinteresser samt notat om forholdet til EFfuglebeskyttelsesområder og opstilling af vindmøller som blev lagt på By- og Landskabsstyrelses hjemmeside den 22. oktober Der henvises ligeledes til besvarelse af spørgsmål nr. 411 fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om, hvorfor det ikke er muligt at teste prototypevindmøller på havet En gennemgang af de 14 identificerede arealer. Der henvises til den foreløbige besvarelse af sp. 442, hvor kortbilag blev fremsendt. Kortbilagene fremsender derfor ikke påny. 01 Ved Tranum Klitplantage (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 1 Store dele af området er udpeget som EF Habitatområde, hvor de vigtigste grundlag for udpegningen er stabile kystklitter med urteagtig vegetation, dværgbuskvegetation (klithede) og enebær. Området er omfattet af strand og klitfredningslinjen. Store dele af området er udpeget som fredskov. Området fungerer tillige som en militær skydebane, hvor der foregår en overflyvning af området i lav højde. Arealets beliggenhed og nærheden til kysten gør, at området er vurderet ikke egnet til opstilling af 7-10 prototypevindmøller i primært i nord/sydgående retning. 02 Hvidbjerg (ejet af Skov- og Naturstyrelsen og privatejet) se kortbilag 2 Store dele af området er udpeget som EF- Habitatområde, hvor de vigtigste grundlag for udpegningen er stabile kystklitter med urteagtig vegetation og dværgbuskvegetation (klithede). Området er delvist fredet og omfattet af strand og klitfredningslinjen. Størstedelen af arealet er fredskov. Arealet er beliggende inden for Nationalpark Thy planlægningszone 1 og 2, hvor placering af så høje genstande umiddelbart ikke findes at være forenelig med formålet med nationalparken. Arealer er derfor ikke vurderet yderligere. 03 Husby Klitplantage (ejet af Skov- og Naturstyrelsen og privatejet) se kortbilag 3 Området er beliggende nord for et større sommerhusområde ved Husby. Den kystnære del af området er udpeget som EF-Habitatområde og er omfattet af klitfredningslinjen. Størstedelen af arealet er fredskov. 2

3 Området er samtidig beliggende tæt på havet, som har negativ indflydelse på vindindfaldet. Med udgangspunkt i arealets størrelse og beliggenhed blev det vurderet ikke egnet til opstilling af 7-10 vindmøller og indgik derfor ikke i det videre arbejde. 04 Læsø Klitplantage (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 4 Store dele af området er udpeget som EF-Habitatområde, hvor de vigtigste udpegninger er kystlaguner og strandsøer, stabile kystklitter med urteagtig vegetation og dværgbuskvegetation (klithede). En lille del er arealet er fredet. Hele arealet er fredskov. Arealet er primært beliggende øst vest. Arealet er beliggende på en ø, og deraf besværliggøres transporten til og fra testområdet, og det er uklart, om havnefaciliteterne er tilstrækkeligt store. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed samt placering primært øst - vest blev det vurderet ikke 05 Vester Thorup (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 5 Området er beliggende mellem det gamle fiskeleje Torup Strand i øst og Lild Strand i vest. En mindre del af området er udpeget som EF-Habitatområde, hvor de vigtigste udpegninger er kystlaguner og strandsøer, stabile kystklitter med urteagtig vegetation, dværgbuskvegetation (klithede) og enebær. En lille del er arealet er fredet. Hele arealet er fredskov. Arealet er primært beliggende øst vest. En lille del af arealet grænser op til EF-fuglebeskyttelsesområdet for de Østlige Vejler. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed og primære retning øst - vest blev området vurderet ikke 06 Østerild Klitplantage (ejet af Skov- og Naturstyrelsen og privatejet) se kortbilag 6 Området har den størrelse og fortrinsvis den retning, som er påkrævet og er samtidig ikke pålagt væsentlige naturbeskyttelsesinteresser ud over at en del af arealet er fredsskov. Området blev besigtiget og efterfølgende vurderet. Udgangspunktet for arbejdet var at finde plads til 10 møller og at undgå ekspropriation, hvorfor der var et krav om 1000 meter til nærmeste nabo. En detaljeret gennemgang af arealet ved Østerild viste, at det kun var muligt at placere 7 møller. For at kunne placere disse 7 møller i nord/sydgående retning viste det sig nødvendigt at ekspropriere ejendomme. Ud fra en samlet vurdering af alle arealerne viste det, at område ved Østerild var mest velegnet til at arbejde videre med. Især blev der lagt vægt på, at arealerne ikke er pålagt væsentlige naturbeskyttelsesinteresser, dog er en del af arealet fredskov, at relativt få naboer vil blive berørt af projektet, og at en stor del af arealet er ejet af staten. Hertil kommer, at vindmølleindustrien ud fra tekniske vurderinger fandt arealet interessant. 07 Aabybro / Gjøl (privatejet) se kortbilag 7 Området grænser op til et EF- fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, Ulvedybet og Nibe bredning. Ålborg Lufthavn er beliggende ca. 10 km øst for området, og et testcenter med vindmøller op til 250 meter vil påvirke driften af lufthavnen. Det er vurderingen, at en placering her ikke vil være forenelig med lufthavnsdriften. Arealet er derfor ikke egnet til opstilling af 7-10 vindmøller i nord/sydgående retning og indgik ikke i det videre arbejde. 3

4 08 Anholt (privatejet) se kortbilag 8 Området er beliggende i EF-habitatområde, Anholt og havet nord for, og er tillige fredet efter naturbeskyttelsesloven (Ørken). Arealet er beliggende på en ø og deraf besværliggøres transporten til og fra testområdet, og det er uklart om havnefaciliteterne er store nok. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed samt primære placering øst-vest blev det vurderet ikke 09 Skagen Klitplantage (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 9 Området er beliggende lige syd for Skagen by og gennemskæres af henholdsvis landevejen til Skagen samt tracéet for Skagensbanen. Området er beliggende op til et EFfuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde (Natura 2000 område) Råbjerg Mile og Hulsig Hede og fredningen af Hulsig Hede. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed samt primære placering øst-vest blev det vurderet ikke 10 Torup / Nørre Vorupør (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 10 Området grænser op til en fredning og omfattet af strand og klitfredningslinjen. Størstedelen af arealet er fredskov. Området grænser i nord op til et EF-fuglebeskyttelsesområde og EFhabitatområde, Vangså Hede og mod syd, et EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde Ålvand Klithede og Førby Sø. Området gennemskæres af landevejen mod Hanstholm. Arealet er beliggende inden for Nationalpark Thy, planlægningszone 2 og 3, hvor placering af så høje genstande umiddelbart ikke findes at være forenelig med formålet med nationalparken. Arealer er derfor ikke vurderet yderligere. 11 Syd for Henne Strand / Kærgården (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 11 Området ligger lige syd for et større sommerhusområde ved Henne Strand. Området er beliggende i fredningen af Kærgården Klitplantage og er beliggende i EF- Habitatområde og er fredskov. Ligger for tæt på havet, som har indflydelse på vindindfaldet. Arealet indgik i besigtigelsen. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed blev det vurderet ikke egnet til opstilling af 7-10 vindmøller i nord/sydgående retning og indgik derfor ikke i det videre arbejde. 12 Nord for Henne Strand / Blåbjerg (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 12 Området er beliggende mellem byerne og sommerhusområderne ved Nymindegab i nord og Henne Strand i syd og et sommerhus/boligområdet ved Lønnestak vest for Nørre Nebel. Området grænser op til EF-fuglebeskyttelsesområde, Ringkøbing Fjord. En mindre del af området er omfattet af Habitatområde og 2 fredninger. Området ligger tæt på havet, som har indflydelse på vindindfaldet. Arealet indgik i besigtigelsen. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed blev det vurderet ikke egnet til opstilling af 7-10 vindmøller i nord/sydgående retning og indgik derfor ikke i det videre arbejde. 13 Hjardemål Klitplantage (ejet af Skov- og Naturstyrelsen og privatejet) se kortbilag 13 Området er beliggende lige nord for det område, som nu er foreslået som nationalt testcenter. Området er beliggende primært øst vest og tæt på havet, som har indflydelse på vindindfaldet. En del 4

5 af området er fredskov, og et lille området er udpeget som EF-habitatområde. Der er ligeledes en mindre fredning inden for området. Med udgangspunkt i arealets beliggenhed tæt på Østerild blev det inddraget i arbejdet med Østerild, indtil den endelige placering blev fastlagt. Arealet blev besigtiget sammen med området ved Østerild. Det blev samtidig vurderet, at arealet ikke var hensigtsmæssigt for et nationalt testcenter sammenlignet med en placering ved Østerild. 14 Nystrup (ejet af Skov- og Naturstyrelsen) se kortbilag 14 Området er beliggende øst for Klitmøller inden for Nationalpark Thy. Området er fredskov og en mindre del af området er udpeget som EF-habitatområde. Området er placeret i primært planlægningsområde 3, dog med mindre arealer inden for område 1 og 2. En placering her findes at stride mod formålet med nationalparken, hvor placering af så høje genstande umiddelbart ikke findes at være forenelig med formålet med nationalparken. Arealet er derfor ikke vurderet yderligere En gennemgang af de af Vindmølleindustrien foreslåede arealer 15 Nørhede (privatejet) se kortbilag 15 Området er et mindre landbrugsareal, som ikke opfylder kravet til arealets størrelse. En stor del af området er omfattet af EF-fuglebeskyttelses og EF-habitatområdet for Nissum Fjord. Området ligger syd for sommerhusområdet Nørhede og øst for byen Sønder Nissum. Arealet indgik i besigtigelsen. Området har kun kapacitet til opstilling af op til et par møller og dermed ikke egnet til opstilling af 7-10 vindmøller. Det blev vurderet ikke egnet til national testplads, og derfor indgik arealet ikke i det videre arbejde. 16 Filsø (privatejet) se kortbilag16 Området er et større landbrugsareal, hvor industrien vurderede, at det vil være muligt at opsætte op til 7 møller. Området er beliggende inden for et EF-fuglebeskyttelses og EF-habitatområde ved Filsø. Idet Filsø fortsat havde industriens interesse, blev der foretaget en umiddelbar vurdering af mulige påvirkninger af de arter og naturtyper, som området er udpeget som EFfuglebeskyttelsesområde for. En uvildig faglig vurdering foretaget af DMU konkluderede, at placering af vindmøller ville skade områdets bestande af rastende fugle. Især de vigtige forekomster af kortnæbbet gås kan blive påvirket i en grad, så det kan få betydning for artens fortsatte forekomst i området. Filsø er et af de områder i Danmark, der om efteråret huser nogle af de største koncentrationer af specielt rastende gæs, periodevis op til halvdelen af den samlede bestand af kortnæbbet gås, der yngler på Svalbard, og som trækker gennem Danmark. Som det fremgår af notat om beskyttelsesinteresser og vindmøller af 2. feb. 2009, skal en plan/projekt, som væsentligt kan påvirke Natura 2000-områderne, vurderes for konsekvenser på de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Hvis en plan/projekt ønskes gennemført i et Natura 2000 område, skal det dokumenteres, at det ikke skader de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlaget, før den kan gennemføres(omvendt bevisbyrde). Kan skade ikke afvises, kan planen eller projektet ikke gennemføres/vedtages. 5

6 På baggrund af rapporten fra DMI blev arealet vurderet ikke egnet til national testplads, og derfor indgik arealet ikke i det videre arbejde. 17 Kallesmærsk Hede (ejet af Forsvarsministeriet) se kortbilag 17 Kallesmærsk Hede er det største sammenhængende hedeområde i Sydvestjylland beliggende vest for Oksbøl ud til Vesterhavet. Området er udpeget som EF- fuglebeskyttelsesområde og EFhabitatområde. Udpegningsgrundlaget er bl.a. tilstedeværelsen af hedehøg, tinksmed og hedelærke samt tilstedeværelsen af odder og en lang række bevaringsværdige naturtyper. Kallesmærsk Hede anvendes af forsvaret som en integreret del af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, der er forsvarets vigtigste terrænområde. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er for størstedelen ejet af forsvaret, men der er i de senere år indgået aftale med Skov- og Naturstyrelsen om brugsret til yderligere arealer for at tilvejebringe et øvelsesområde, som imødekommer forsvarets ændrede behov. Det er det eneste af forsvarets skyde- og øvelsesarealer, som har en størrelse, der tillader træning af større enheder såsom bataljoner i næsten full scale aktiviteter. Der henvises til notat fra Forsvarsministeriet, som ligger som bilag til notatet Screening af arealer til brug for en prøvestation for vindmøller. Notatet ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Samlet set har Forsvarsministeriet vurderet, at en opstilling af vindmøller på dette sted vil betyde, at muligheden for at øve realistiske scenarier til understøttelse af personel, der udsendes til internationale missioner afgørende forringes. Forsvarets indsættelse i Kosovo, Irak og Afghanistan har understreget behovet for at kunne gennemføre uddannelse og træning i et udfordrende øvelsesmiljø (scenarier og terrænområder) i overensstemmelse med virkelighedens omskiftelige operationsområder og indsættelsesformer. En begrænsning af øvelsesvilkårene i Oksbøl vil forhindre den fornødne uddannelsesmæssige træning. På den baggrund udgik arealet. 6

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 Notat Landsplan J.nr. BLS-145-00155 Ref. mebri Dato: 20. september 2010 Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 I forbindelse med regeringens

Læs mere

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020

Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 Notat Landsplan J.nr. BLS-145-00155 Ref. mebri Dato: 7. september 2010 Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller frem mod 2020 Regeringens Økonomiudvalg

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven Notat Landsplan J.nr. BLST-101-00757 Ref. jac Den 2. februar 2009 Beskyttelsesinteresser og opsætning af vindmøller Landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Som udgangspunkt kan der i dag ikke opstilles

Læs mere

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup

Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller. Jan Kloster Staunstrup Placering af Vindmølle-testfelt [2010] - en geografisk model af mulige testfelter for store vindmøller Jan Kloster Staunstrup Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Undersøgelsens metoder... 4 Baggrund for

Læs mere

Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt)

Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt) Hvad ved jeg om Testcentret i Østerild? Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt) Thisted Gymnasium, 7. september kl..0-.0 Ivar Lyhne Adjunkt, ph.d. Det Danske Center for

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller

Læs mere

Høringsnotat om VVM redegørelse. Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild

Høringsnotat om VVM redegørelse. Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Høringsnotat om VVM redegørelse Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild Indhold 1. Om projektet side Baggrund for etablering af et nationalt testcenter for vindmøller 4 Baggrund for valg af Østerild

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Rapport om placering af et nationalt testcenter for vindmøller ved. Kallesmærsk Hede

Rapport om placering af et nationalt testcenter for vindmøller ved. Kallesmærsk Hede Rapport om placering af et nationalt testcenter for vindmøller ved Kallesmærsk Hede Rapport om placering af et nationalt testcenter for vindmøller ved Kallesmærsk Hede Udarbejdet af Miljøministeriet, By-

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forsvaret. naturforvalter -

Forsvaret. naturforvalter - Forsvaret som naturforvalter - Feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere lørdag den 5. marts 2016 v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Bioscience Kalø Oversigt over forsvarets arealer

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020. Januar 2011

Miljøvurdering af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020. Januar 2011 Miljø af Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Januar 2011 Udarbejdet af: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Det Åbne Land og Friluftsliv Foto: Velling Mærsk Vindmøllepark

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nymindegab Borgerforening Ib Nielsen Vesterhavsvej 330 6830 Nørre Nebel Kystdirektoratet J.nr. 15/00889-13 Ref. Anni Lassen 19-02-2016 KDI 15/00889 Tilladelse til bypass efter KBL ved Nymindestrømmen,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild LOV nr 647 af 15/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00146 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets vedvarende energipris Den Europæiske Solpris 1982 1984 1991 1992 1997 2001 2005 2007 Nordisk Folkecenter

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller

Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller 2014 Titel: Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Redaktion: Det åbne land, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 Sag 356/2011 Landsforeningen for Bedre Miljø og Landsforeningen for Bedre Miljø som mandatar for A m.fl. (advokat René Offersen for alle) mod Miljøministeriet

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

Behandler. Andre: Prioritet: Tidsfrist: Rolle i sag: Organisation

Behandler. Andre: Prioritet: Tidsfrist: Rolle i sag: Organisation Undersøgelse af opstilling af møller inden for indflyvningszonen ved Stauning Lufthavn Sagsnummer: 2008030065A Ansvarlig: Jeanette Jeppesen Oprettet: 03-03-2008 Identifikation Sagsnavn: Sagsnummer: Fagområde:

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ribe Amts VVM-screening af udvidelse af Hvidbjerg Strand Camping i Blåvandshuk Kommune.

Afgørelse i sagen om Ribe Amts VVM-screening af udvidelse af Hvidbjerg Strand Camping i Blåvandshuk Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. oktober 2003 J.nr.: 03-33/550-0022 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag B. Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl

Bilag B. Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl 1 Bilag B Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl 2 Det danske landskab er præget af landbrug. Områder med oprindelig natur er få og små, idet det i høj grad er et kulturlandskab.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

At kystsikringen holdes inden for matr.nr. 1aa Henne By, Henne.

At kystsikringen holdes inden for matr.nr. 1aa Henne By, Henne. Eigil Lauritsen ApS Strandvejen 42 6854 Henne (info@henne-vvs.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 02-08-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDTRÆF, 1. NOVEMBER 2008 Kun få kommuner har vindmøller i miljøstrategi Siden 2001 legitimt at have mål om ingen vindmøller eller så få møller som muligt

Læs mere

Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020

Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 Arbejdsgruppens afrapportering Juni 2011 2 PLANLÆGNING FOR TESTPLADSER TIL SERIE 0-MØLLER FREM MOD 2020 1. SAMMENFATNING... 5 1.1

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod Arbejdsgruppens afrapportering Januar 2011

Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod Arbejdsgruppens afrapportering Januar 2011 Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Arbejdsgruppens afrapportering Januar 2011 Udarbejdet af: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Foto: Velling

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Odder Kommune Team miljø. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Odder Kommune Team miljø. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Odder Kommune Team miljø Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af 10 kw husstandsvindmølle af mærket Gaia-Wind

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Titel oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F 56 1 Titel: Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand Side 1/5 Naturstyrelsen, Vestjylland csh@nst.dk Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Dato: 18-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-15-16 Henv. til: Karen Marie Nielsen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7730 Afdeling

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Dato: 8. januar 2016 Til: Miljø- og fødevareministeren Att. Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail:

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Ophævelse af skovbyggelinjer for en række vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune

Ophævelse af skovbyggelinjer for en række vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune Plan Toftevej 43 9440 Aabybro Sendt til: raadhus@jammerbugt.dk Tværgående planlægning J.nr. 4131-849-00002 Ref. Frans Hejgaard Den 23. februar 2015 Direkte tlf. 72 54 25 85 Mail: frhej@nst.dk

Læs mere