Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013"

Transkript

1 Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013 Det er med stor glæde Foreningen af Traveropdrættere i Danmark igen i 2013, i samarbejde med NKI Racing Arena, kan byde velkommen til auktion i Gigantium. Opdrætterne har virkeligt gjort sig umage og kommer med heste med utrolige gode afstamninger, så der er virkelig mange muligheder for at erhverve sig en kommende toptraver på auktionen. Kataloget omfatter 81 numre. Der er 67 åringer at vælge mellem, desuden kommer fire 2-åringer og 10 løbsheste i auktionsringen i løbet af aftenen. Selve auktionen foregår inde i den store hal. I år har vi måttet placere hestenes bokse udenfor, men dog i umiddelbar tilknytning til hallen. Udover at at se på, og selvfølgelig meget gerne byde på auktionshestene, vil der også være mulighed for at forfriske sig med diverse spise- og drikkevarer samt at besøge den afdeling i hallen der rummer udstillingsmesse. Nye retningslinier på skatteområdet, giver mulighed for at kunne fratrække udgifter (og herunder moms) på sit hestehold såfremt det drives erhvervsmæssigt. Det åbner mulighed for, at det nu rent økonomisk er blevet mere lukrativt at investere i en vel afstammet hest med potentiale for at give gode oplevelser. Første hest kommer i ringen kl Inden da, lige fra kl er der eftersyn med mulighed for at bese katalognumrene ved staldene lige udenfor hallen og at få dem forevist umiddelbart udenfor. NKI Racing Arena afvikler i denne weekend årets største løb på banen, Aalborg Store Pris. Men allerede lørdag, på auktionsdagen er der løb på banen inden auktionen. I år er planen, at løbene på NKI Racing Arena slutter så betids, at der er god tid til at være på plads i Gigantium i god tid,og eventuelt nyde maden i VIP området omkring selve auktionringen. Fordelingen af auktionens katalog numre er foretaget efter en fuldstændig tilfældig lodtrækning. Og rækkefølgen er således på ingen måde prioriteret. Dog starter auktionen med de 37 åringer, herefter kommer 2-åringerne og de ældre heste i ringen, hvorefter vi slutter af med resten af åringerne. Vi takker for interessen og ønsker alle en rigtig god auktion og rigtig god fornøjelse. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark Mikkel Stub Jørgensen 3

2 Auktionsbetingelser gældende for Foreningen af Traveropdrættere i Danmarks auktion i Gigantium i Aalborg lørdag den 14. september Auktionen afholdes af Foreningen af Traveropdrættere i Danmark (Opdrætterforeningen) i samarbejde med NKI Racing Arena. 2 Auktionen er åben for danskfødte og danskregistrerede travheste født i Desuden vil der blive åbnet plads for et begrænset antal udenlandsk registrerede åringer opdrættede af medlemmer af Opdrætterforeningen. Såfremt der findes yderligere plads på auktionen, kan enkelte startklare løbsheste tilmeldes. 3 Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og tildeler plads på auktionen efter følgende kriterier: a) Antallet på auktionen er maksimeret til 100 katalognumre hvoraf de 80 pladser forlods tildeles danskre gistrerede åringer. Minimum antal for gennemførelse af auktionen er fastsat til 50 heste. b) Åringer faldet efter hingste der virkede i Opdrætterforeningens regi i 2011 er sikret plads på auktionen, dog således, at der maksimalt er sikret plads til 80 af disse afkom. Skulle der blive tilmeldt et større antal end den maksimale begrænsning, tildeles pladser efter tilmeldingstidspunkt. c) Åringer efter andre hingste end de under b) anførte tildeles plads på auktionen efter lodtrækning op til det maksimalt fastsatte antal. Eventuelle tilmeldte løbsheste udtages af Opdrætterforeningen. Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til at aflyse auktionen, eksempelvis ved manglende antal tilmeldinger. 4 Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når anmeldelsen sker på auktionsholders anmeldelsesblanket subsidiært andet medie defineret af Opdrætterforeningen, eksempelvis via Opdrætterforeningens hjemmeside, samt er signeret af hestens ejer. Anmeldelsesgebyr udgør kr ,00 + moms pr. hest for medlemmer af Opdrætterforeningen og kr , + moms for ikke medlemmer. Anmeldelsesgebyret forfalder ved optagelse på auktionen. Dersom ejeren af en tilmeldt hest har forfalden gæld til DTC eller Opdrætterforeningen, kan ejerens heste slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. 5 Anmeldelsesfristen til auktionen udløber den 15. juni Anvendes Opdrætterforeningens anmeldelsesblanket skal denne sendes til Opdrætterforeningen Svanekevej 45, 3751 Øster Marie. Mail: Efteranmeldte heste kan ikke forventes optaget på auktionen. Anmeldte åringer, der er optaget på DTC s Derbyauktion, fragår automatisk fra tilmeldingslisten til Opdrætterforeningens auktion (denne). 6 Registreringsattest på de godkendte heste skal være Opdrætterforeningen i hænde senest 15. juni 2013 sammen med anmeldelsen, ellers kan hesten blive slettet uden refusion af tilmeldings gebyr. 7 Anmelder har ikke mulighed for at fastsætte en mindstepris på den udbudte hest, men må selv eller gennem en befuldmægtiget byde med på auktionen. Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. 4

3 8 Afmeldes en anmeldt hest efter udsendelse af korrektur af auktionssiden, men før auktionsdagen, refunderes anmeldelsesgebyret ikke. 9 Udebliver en hest fra, eller afmeldes en hest uden bekræftet dyrlægeattest på sygdom på auktionsdagen, betaler anmelder til arrangørerne kr , + moms. 10 De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for anmelders risiko, i Gigantium i forbindelse med auktionen. Anmelderne af de godkendte heste vil modtage særskilt oplysning om vilkår for opstaldningen. 11 Ved hestens ankomst og før opstaldning i Gigantium skal Opdrætterforeningen modtage en højst 3 dage gammel dyrlæge eller ejer attest/sundhedsattest, der attesterer at pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at pågældende hest kommer fra et sted hvor der ikke er smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere attestere at den er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Sammen med dyrlæge eller ejer attest for sundhed skal auktionshestens Hestepas afleveres i Opdrætterforeningens varetægt under auktionen. I hestepasset skal gyldige vaccinationer være indføjet. Vaccination skal have fundet sted senest 14 dage før ankomsten til auktionsstedet. Såfremt hesten ikke er basisvaccineret, vaccineres den 2 gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. Røntgenfotografering er påbudt for alle tilmeldte åringer. Røntgenundersøgelserne skal ske med digital røntgen. I dokumentation for røntgenfotografering skal minimum anføres følgende projektioner taget: a. Latero medial projektion af alle 4 tæer. b. 115 grader skrå plantaro lateral, dorso medial projektion af begge haser. c. Caudolateral craniomedial oblique procektion af begge bagknæ. Dyrlægeattest samt en udtalelse fra den dyrlæge der har foretaget røntgenfotograferingen skal være Opdrætterforeningen i hænde senest 1. juli 2013, i modsat fald vil åringen blive slettet fra auktionen. Auktionens dyrlæge har ret til ved ankomsten, at afvise heste der ikke er i normal god stand. 12 Hestene købes som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslag forefindes og uden garanti af nogen art. Efter hammerslag står hesten for købers regning og risiko i enhver henseende. Det skal dog bemærkes at Købelovens betingelser i muligt omfang finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 13 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for de anmeldte heste, deres stand eller for det i kataloget anførte. Rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt korrekte og ført ajour per 1. juli Anmelder holder Opdrætterforeningen skadesløs for ethvert påkrav, det være sig krav om erstatning, sagsomkostninger eller andet som Opdrætterforeningen måtte ifalde som konsekvens af de ved hestene anførte bemærkninger. Købere er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedrørende hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. 15 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betaling af de solgte Åringer. Betaling for det købte betales kontant, mod kreditkort eller check af køber ved hammerslag. Auktionsholder er, såfremt anmelder har godkendt dette, berettiget til at bevilge kredit i op til 14 dage fra auktionsdagen. Eventuelle tab som følge af afgiven kredit, kan ikke rettes mod auktionarius eller Opdrætterforeningen. For heste som sælges til købere, som er bevilget kredit gælder: Hesten livsforsikres i kreditperioden for købers regning for den samlede købspris. (budsum + evt. moms + salær + moms) Forsikringen tegnes i Dansk Hesteforsikring til 2 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først til køber når hele købesummen, inkl. moms og salær, er indbetalt til Opdrætterforeningen. 5

4 Skulle en indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. 16 For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ikke er momsregistreret, gælder at der ikke opkræves moms på budsummen, men alene på salæret. Endvidere gælder, at hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, køber har intet krav på et eventuelt overskud. Ønsker sælger eller køber at foretage retslige skridt mod modparten, skal dette ske på eget initiativ og for egen regning. En sådan handling er Opdrætterforeningen uvedkommende. 18 Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. 19 Det enkelte salg sker ved hammerslag. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. Ved hammerslag betaler Anmelder 2,5 % af budsummen plus moms i salær til Opdrætterforeningen. Ved hammerslag betaler køber budsummen plus eventuel moms på budsum jf. 16 Ved hammerslag betaler køber 2,5 % af budsummen plus moms i salær til Opdrætterforeningen. Ved tilbagekøb med bud under kr betales ingen salær. Ved tilbagekøb med bud over kr betales fuldt salær i henhold til ovennævnte. 20 Erlægges betalingen ikke kontant ved hammerslag, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % pro annum fra hammerslag til betaling sker. 21 Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af fejl, mangler, erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne fejl eller mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal køber rette direkte overfor sælger. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, værneting er sælgers hjemting. En sådan tvist er således såvel auktionarius som Opdrætterforeningen uvedkommende. Ophold på auktionsarealerne sker på eget ansvar. 6

5 7

6 Auktionens heste Nr. Navn Køn Født Far Mor 1 Avenue Broadway Hingst 2012 Love You (FR) Hioubov Lykke 2 A Child Hoppe 2012 ENS Snapshot (US) Best Child 3 Aketti Tiki Hoppe 2012 Double Player (US) Siralli (SE) 4 Aggie Crown Hoppe 2012 ENS Snapshot (US) Hillary Crown 5 Amber Elkær Hingst 2012 Chipmate (US) Evita Elkær 6 Allmagic Hingst 2012 Magic Carpet Ride (US) Esperia Jet (IT) 7 Akva Hellebjerg Hoppe 2012 Buvetier d Aunou (FR) Jet Hellebjerg 8 Amour Merci Hoppe 2012 Quevert (FR) Robis Laura (S) 9 A mour d Amerique Hoppe 2012 Stand Strong (US) Jolie d Amerique 10 Ariana Trøjborg Hoppe 2012 Brandy dei Fiori (IT) Daisy H 11 Avenue Of Love Hoppe 2012 Love You (FR) Stay With Us (US) 12 Livi Keepsake (SE) Hoppe 2012 Rite On Line (US) Global Lovely (SE) 13 Monsun (S) Hingst 2012 Password (FR) Voyance (IT) 14 Adyton Flame Hingst 2012 Cocktail Jet (FR) Heartstone 15 Allmymoney Hingst 2012 Magic Carpet Ride (US) Etoila Jet (IT) 16 Ares Hingst 2012 Chipmate (US) Athene Trøjborg 17 Arthur Toft Hingst 2012 Great Challenger (US) Oline Toft 18 Attack Photo Hingst 2012 S.J. s Photo (US) Moneypenny 19 Aunou V P Hoppe 2012 Buvetier d Aunou (FR) Line Bøg 20 Aura Olympic Hoppe 2012 ENS Snapshot (US) Iamthequeen 21 Max The Flax (S) Hingst 2012 Sam Bourbon (FR) Ciao Later (S) 22 Catch The Day (N) Hingst 2012 Trophy Catch (US) Sans Excuse (S) 23 Athena Frydendal Hoppe 2012 Beaumont Hanover (US) Eliza Grau 24 Admiral Lund Hingst 2012 Buvetier d Aunou (FR) Kate Lund 25 Alex Trøjborg Hingst 2012 Great Challenger (US) Karisma 26 Alpaca Hoppe 2012 Great Challenger (US) Pretty I (IT) 27 Always So Easy (S) Hoppe 2012 Quite Easy (US) Tipton Lane (US) 28 Applejack Hingst 2012 ENS Snapshot (US) Pistill (S) 29 Avenue Boulevard Hoppe 2012 Ganymede (FR) Fifth Avenue 30 Anna Line Hoppe 2012 Double Player (US) Hot Music 31 April Hydrup Hoppe 2012 Great Challenger (US) Filippa Hydrup 32 Antorini M Hoppe 2012 Chipmate (US) Frederikke Fønix 33 Miramar (S) Hingst 2012 Quatre Juillet (FR) Baby Blue Yankee (US) 34 Midnight Avenue (S) Hoppe 2012 Ganymede (FR) Lorraine (IT) 35 Livi Kickstarter (SE) Hoppe 2012 Rite On Line (US) Lost Angel (US) 36 Audi Hoppe 2012 The Liquidator (US) Ohio Attack 37 Avatar Halbak Hingst 2012 Buvetier d Aunou (FR) Grace Classy 38 Veka M Hoppe 2011 Earthquake (US) Frederikke Fønix 39 Very Cool Hingst 2011 Trophy Catch (US) Ice Cool Lady 40 Viola Merci Hoppe 2011 Pine Chip (US) Roxane de Busset (FR) 8

7 Nr. Navn Køn Født Far Mor 41 Vincent M Hingst 2011 Stand Strong (US) Michelle (S) 42 Kabir (US) Hingst 2004 Andover Hall (US) Malhana Kaari (US) 43 Succes Winning Hoppe 2009 Legendary Lover K (US) Winning Chip (US) 44 Se Lund Vallak 2009 Legendary Lover K (US) Kate Lund 45 Tip Chip Hingst 2010 ENS Snapshot (US) Winning Chip (US) 46 Tacitta K Hoppe 2010 Great Challenger (US) Penny Diamant (DE) 47 Makin Me Dizzy (US) Vallak 2005 Yankee Glide (US) Hear The Music (US) 48 Totheriver Hoppe 2010 ENS Snapshot (US) Quarolyne Dry (FR) 49 Tinita Tårs Hoppe 2010 Trophy Catch (US) Nutria Sund (S) 50 Sorbetto Hoppe 2009 Legendary Lover K (US) Coccola Jet (IT) 51 Scott Ø Vallak 2009 Ganymede (FR) Komigen (S) 52 Lupin Vang Hoppe 2003 S.J. s Photo (US) Casual Style (US) 53 Classicalgrif (N) Hingst 2012 Leonardo Grif (IT) Janita Crown (N) 54 Mucho Flax (S) Hingst 2012 Love You (FR) Havana J.P. (CA) 55 Amadillo Hingst 2012 Beaumont Hanover (US) Happy C N 56 Amour Shadow Hoppe 2012 The Liquidator (US) Homerunner 57 Aladyforyou Hoppe 2012 Zola Boko (S) Lotus Flower 58 Alleycat Hingst 2012 Magic Carpet Ride (US) Catia Jet (IT) 59 Akeleje D Hoppe 2012 Double Player (US) Quite A Beauty (S) 60 Armbro Crown Hingst 2012 ENS Snapshot (US) Do It Crown 61 Aslan Olympic Hingst 2012 The Liquidator (US) Laika H 62 Athena Lund Hoppe 2012 ENS Snapshot (US) Com Kristina (S) 63 Aubade Simoni Hoppe 2012 Great Challenger (US) Ilona Hornline (S) 64 Amistar Hoppe 2012 Turbo Sund (S) Chills Lady (S) 65 Above From De Hess Hoppe 2012 From Above (S) Fraülein De Hess 66 Agent Lund Hingst 2012 Buvetier d Aunou (FR) Maj Lund 67 Ask Hoppe 2012 S.J. s Photo (US) Lady Magic (DE) 68 Amanda Trøjborg Hoppe 2012 Great Challenger (US) Jasmin Dalimo 69 Livi Kickoff (SE) Hoppe 2012 Sand Vic (US) Patricia Pretty L (S) 70 Avator Halbak (N) Hingst 2012 Bouvetier d Aunou (FR) Prima Halbak (N) 71 Alfa Romeo Hingst 2012 The Liquidator (US) Nobette Hedevang 72 Anoa Hoppe 2012 Cocktail Jet (FR) Sika 73 Ano Hydrup Hoppe 2012 Brandy dei Fiori (IT) No Decision (S) 74 Arthur Halbak (S) Hingst 2012 Racer Bourbon (FR) Parisville (S) 75 A C Shadow Hingst 2012 Dream Vacation (US) Krispe Lykkegård 76 Altic Shadow Hoppe 2012 Turbo Sund (S) Baltic Express (S) 77 Aston Martin Hingst 2012 Turbo Sund (S) Funny Drew 78 All Night Baby (S) Hoppe 2012 Dust All Over (S) Fun And Games (S) 79 Alonso Cæsar Hingst 2012 Great Challenger (US) Echuca Cæsar 80 Mosquito (S) Hingst 2012 Infinitif (IT) Kiwi Zet (S) 81 Angelina Hoppe 2012 ENS Snapshot (US) Super Spira (S) 9

8 SCANDICHORSE.DK EN VERDEN AF HESTE Lørdag d. 14 sept Gigantium Aalborg Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst (ved afkørsel 26) Oplev Danmarks største auktion med væddeløbsheste, se hesteshows og opvisninger, besøg heste messen og deltag i konkurrencer. Kl Gratis entre g af auktionshestene ing nin isn vis mv em Fre Fr inger med bl.a. Hesteshows og opvisn Islandske heste og e ger flin Friesere, Ha ed Games m.m. i spring, dressur, Mount udstillere Hestemesse med div. inden- og udendørs (Åben til kl ) te præmier Konkurrencer med flot r ete ivit Børneakt Auktion, middag og Bestil lækker 3 retters mid dag med bord i VIP området ved auktionsringen Dørene åbnes Spisning fest Pr. pers. kr. 199, Auktion Fest med musik og dans Derby Revance i Aalborg på NKI Racing Arena Aalborg Lørdag d. 14. september kl væddeløb - bl.a. NKI Aalborg Store Pris for hopper Søndag d. 15. september kl væddeløb - bl.a. NKI Aalborg Store Pris 10 Åben alle dage kl NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg Tlf Auktion, middag og fest: Foreningen for Travopdrættere i Danmark Tlf Mobil Mail

9 Auktionsdagens tider Fra kl til Fra kl til Eftersyn af auktionens heste. Hesteshows og opvisninger i umiddelbar tilknytning til Gigantium. Fra kl til Stor messe med spændende stande inde i- og udenfor Gigantium. Kl Kl Ca. kl Spisning i VIP området ved auktionsringen. Første hest går i auktionsringen. Afsluttes auktionen. Efter auktionen Fest med musik og dans - til kl

10 Love You (FR) Hioubov Lykke 1 Avenue Broadway Rød hingst, født 13. juni 2012 Coktail Jet (SE) Guilty Of Love (FR) Buckfinder (US) Stine Fogedgård Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US) And Arifant (FR) Amour d'aunou (FR) Super Bowl (US) Nutmeg Lobell (US) Granit Bangsbo Bette Nancy Hioubov Lykke 14,9m, 14,6ak kr. ( ) Mor til 4 afkom (08 12) 2008 Racer Avenue (Love You) 19,0m, 17,1am ( ) kr Turmalin Hoff, hp. (Love You) 2011 Ursus Hoff (Racer Bourbon) 2012 Avenue Broadway (Love You) "Ovennævnte" Stine Fogedgård Ustartet Mor til 6 afkom (95 08) bl.a.: 1995 Chateau Fogedgård (New Quick) 16,8k, 15,9ak ( ) kr Hioubov Lykke, hp. (Buckfinder) "Ovennævnte" 14,9m, 14,6ak ( ) kr Raymonde (Earthquake) 19,7m, 17,4ak ( ) kr. Bette Nancy 25,6m 0 kr. Mor til 10 afkom (80 92) bl.a: 1980 Gac Fogedgård (Vokal N) 17,0k, 17,4ak kr Kræn Fogedgård (Pay Dirt) 16,3k, 15,6ak 25 sejre kr Rock Star, hp. (Granit Bangsbo) 18,3m, 15,8ak ( ) kr Stine Fogedgård, hp. Granit Bangsbo) "Ovennævnte" Ustartet 1991 Tass Fogedgård (Granit Bangsbo) 18,2l, 15,5ak ( ) kr Uno Fogedgård (Indus) 17,3m, 16,5ak ( ) kr. Opdrætter og anmelder: Frank og Preben Sørensen, Vodskov. Telefon: Præsenteres på auktionsdagen. Anmelders bemærkninger: Avenue Broadways søster Turmalin Hoff er, efter at være faldet på isen, følhoppe. 12

11 ENS Snapshot (US) Best Child 2 A Child Lysbrun hoppe, født 17. april 2012 S.J.'s Photo (US) Photo Maker (US) Sassy Jane (US) ENS Brittania (US) Go Get Lost (US) Regression (US) Copperfield Frosty Hanover (US) Lilli Hanover Alice's Child (NO) ABC Freight (US) Hedgerow's Child (US) Best Child 18,2k, 16,3ak kr. ( ) Mor til 5 afkom(08 12) 2008 Real Child, hp. (Gill's Victory) 16,7m, 14,9ak ( ) nok. Exp NO 2009 Speedy Child (Valley Sentry) 18,5m, 17,1am ( ) kr The Best Child (Valley sentry) Død 2011 Wonder Child (ENS Snapshot) 2012 A Child, hp. (ENS Snapshot) "Ovennævnte" Alice's Child (NO) 21,1m, 19,1ak kr. ( ) Mor til 13 afkom (89 04) bl.a.: 1993 Agassi (Vokal N) 16,9m, 14,0ak ( ) kr Best Child, hp. (Copperfield) "Ovennævnte" 18,2k, 16,3ak ( ) kr Cheerful Child (Crown's Best) 14,7k, 13,3ak ( ) kr Easy Child, hp. (Espay) 18,1k, 16,8ak ( ) kr Her Own Child, hp. (Imposant Sund) 16,8m, 13,1ak ( ) kr Iamthebestchild, hp. (Buckfinder) 15,7m, 13,6ak ( ) kr Lover Boy (Dream Of Gold) 16,7m, 14,0ak ( ) kr. Hedgerow's Child (US) Ustartet Mor til 7 afkom (83 89) bl.a: 1983 Alice's Child (NO), hp. (ABC Freight) "Oven." 21,1m, 19,1ak ( ) nok. Exp DK 1984 My Way (NO) (Fiction) 21,7m, 22,4am ( ) nok Hesarita (NO), hp. (Laddie Blue Chip) 17,8k, 17,8ak ( ) nok. Lady Sarita (NO) 19,5k, 16,2ak ( ) nok. Gypsy Blueline G (NO) 18,7l, 15,7am ( ) nok. Gracias (NO) 19,9k, 14,5ak ( ) nok. Leaping Guy (NO) 17,9m, 15,1ak ( ) nok. Opdrætter og anmelder: N.K. Korfitsen, Aalborg. Telefon: Mus fjernet i begge bagbens haser. Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Nørlund Hestehospital, Hans Schougaard) Der opkræves ikke moms på budsummen, men alene på salæret, iht. auktionsbetingelserne. Anmelders bemærkning: Moderen Best Child var selv en god, stærk og meget holdbar væddeløber, som bl.a. vandt sine første 5 starter. 13

12 Double Player (US) Siralli (SE) 3 Aketti Tiki Brun hoppe, født 30. maj 2012 Muscles Yankee (US) Flirty Two (US) Callit (SE) Miss Doreen (SE) Valley Victory (US) Maiden Yankee (US) Thirty Two (US) Justaflirt (US) Tibur (FR) Calotta (SE) Count's Pride (US) Doreen Can (SE) Siralli (SE) 17,0, 15,2a sek. ( ) Mor til 9 afkom (01 12) 2001 Jackthejoker (Frisky Frazer) u.r. ( ) 0 kr Kaifathepriest (Mt. Flirt) 20,5m, 18,8ak ( ) kr Lad Os Gå I Lunden (Earthquake) 19,1m, 14,8ak ( ) kr Mariathemighty, hp. (Chipmate) 21,6m, 17,4ak ( ) kr Noahtheboatman (Chipmate) 18,4m, 14,3ak ( ) nok. Exp NO 2006 Obadja (Carmody Lobell) Død 2008 Remus Tiki (Chipmate) 16,8m, 14,7am ( ) kr Sigi Tiki, hp. (Great Challenger) 17,3m, 16,7am ( ) kr Aketti Tiki, hp. (Double Player) "Ovennævnte" Miss Doreen (SE) Ustartet Mor til 10 afkom (91 01) bl.a.: 1991 Sir Joe (SE) (Al Joe) 18,1, 17,5a ( ) sek Siralli (SE), hp. (Callit) "Ovennævnte" 17,0, 15,2a ( ) sek Sirmione (SE) hp. (Snack Bar) 18,2, 16,6a ( ) sek Sirinova (SE), hp. (Mr. Novak) 16,9, 13,2a ( ) sek. Vinder af Fyraåringseliten Sir Probe (SE) (Probe) 19,0, 15,9a ( ) sek Sirgorda (SE), hp. (Mr. Novak) 15,5, 15,3a ( ) sek Sirsiri (SE), hp. (Smasher) 15,5, 15,3a ( ) sek. Doreen Can (SE) Ustartet Mor til 2 afkom (86 87) 1986 Miss Doreen (SE), hp. (Count's Pride) "Ovennævnte"17,0k, 17,4ak 1987 Teddi Can (SE) (Netted) 17,3, 15,2a ( ) sek. Flying Doreen (SE) Ustartet Mor til 2 afkom (81 82) 1981 Doreen Can (SE), hp. (Songcan) "Ovennævnte" Ustartet 1982 Texas Albin (SE) (Texas) 17,1, 17,0a ( ) sek. Opdrætter Klavs K. Møller Anmelder: Stald Hans & Hans Telefon: Præsenteres på auktionsdagen. 14

13 ENS Snapshot (US) Hillary Crown 4 Aggie Crown Brun hoppe, født 13. april 2012 S.J.'s Photo (US) Photo Maker (US) Sassy Jane (US) ENS Brittania (US) Go Get Lost (US) Regression (US) Victor Victor (US) Valley Victory (US) Social Season (US) Maggi Crown Glenquin (US) Atalja Hillary Crown 19,3m, 13,3ak sek.( ) Mor til 4 afkom (08 12) 2008 Red Crown, hp. (Buvetier d'aunou) 23,1m, 19,6ak ( ) kr Taro (Golden Globe) Ustartet 2011 Victor Crown (Great Challenger) Godkendt Prøveløb (2) 22,1 Jägersro 2012 Aggie Crown (ENS Snapshot) "Ovennævnte" Maggi Crown 17,0k, 15,7ak kr. Mor til 9 afkom (91 03) bl.a.: 1992 Wonder Crown (Armbro Fame) 21,9m, 17,4am ( ) kr Do It Crown, hp. (Armbro Fame) "Ovennævnte" 19,6m, 16,9ak ( ) kr. O'Hara Crown 18,6m, 15,8ak ( ) nok. Exp NO Armbro Crown Denne auktions katalog nr Forever Crown (Budolfo Crown) 17,4m, 15,5ak ( ) kr Gaia Crown, hp. (Copperfield) 19,5m, 18,0ak ( ) kr Hillary Crown, hp. (Victor Victor) "Ovennævnte" 19,3m, 13,3ak ( ) sek. Exp SE 2003 Lord Of Crown (Buckfinder) 14,4m, 13,0ak ( ) sek. Exp SE Atalja 21,8k, 22,8am kr. Mor til 8 afkom (80 88 bl.a: 1982 Johnny Boy (Journalist) 22,3k, 20,4am kr Komtesse Svenne, hp. (Baron Svenne) 24,0m kr. Trio Svenne 19,1m, 16,9ak ( ) kr Lukas Brogård (Rollo Knab) 19,8m, 18,3am kr. Exp NO 1985 Maggi Crown, hp. (Glenquin) "Ovennævnte" 17,0k, 15,7ak kr Noble Crown (Advertiser) 20,6m, 19,7ak kr. Exp GB 1987 Oliver Crown (Advertiser) 22,1m, 22,7am kr Prinsesse Crown, hp. (Copperfield) 22,0m, 22,6ak ( ) kr. Opdrætter og anmelder: Stald Crown, Lyshøj Møllevej 9, 8970 Havndal. Telefon: Uden anmærkninger. (Dyrlægerne Nørhald) Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne) 15

14 Chipmate (US) Evita Elkær 5 Amber Elkær Mørkbrun hingst, født 14. maj 2012 Pine Chip (US) Arndon (US) Pine Speed (US) Reel Fish (US) Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US) Victor Victor (US) Valley Victory (US) Social Season (US) Lady Elkær Pay Dirt (US) Ostella Evita Elkær 18,3m, 16,6ak kr. ( ) Mor til 5 afkom (05 12) 2005 No Fear Elkær (Chipmate) 14,0m, 13,1am ( ) kr Sara Elkær, hp. (No Fear Elkær)! 20,3m, 19,3ak ( ) kr Tiger Elkær (Earthquake) 18,8m ( ) 0 kr. Exp SE 2011 Ulrika Elkær, hp. (Earthquake) 22,0AM (2) ( ) KR Amber Elkær (Chipmate) "Ovennævnte" Lady Elkær 20,1k, 19,3ak kr. Mor til 8 afkom (91 02) bl.a.: 1991 Thea Elkær, hp. (Shane T Hanover), hp. 19,3m, 18,6ak ( ) kr. Exp DE 1994 Bojar Elkær (Ride The Wave) 19,2l, 18,0ak ( ) kr Evita Elkær, hp. (Victor Victor) "Ovennævnte" 18,3m, 16,6ak ( ) kr Harley Elkær (Buckfinder) 18,5k, 16,2ak ( ) kr Jamaica Elkær, hp. (Keepitinthefamily) 17,9m, 16,1ak ( ) kr. Ostella 24,3m, 23,1am kr. Mor til 6 afkom (76 85) bl.a.: 1978 Enrica Elkær, hp. (Fine Shot) 21,1k, 19,2ak kr. Teila Elkær, hp. (Game Høgh) 17,4k, 15,6ak ( ) kr. Exp Knowitall Diamant (DE) 19,9, 15,1a (50 13??) sek Fantastica II, hp. (Frosty Hanover) 21,6k, 19,9ak kr Grev Elkær (Pay Dirt) 16,8m, 15,3am kr Lady Elkær, hp. (Pay Dirt) "Ovennævnte" 20,1k, 19,3ak kr. Fantastica 29,4m kr. Mor til 10 afkom (66 76) bl.a.: 1968 Ostella, hp. (Star Protector) "Ovennævnte" 24,3m, 23,1am kr Tella Valentine, hp. (Lord Valentine) Ustartet Linus Trøjborg 17,1m, 15,1ak kr. Exp Mystika Trøjborg 19,1m, 17,1am kr. Juvel Trøjborg 14,1l, 11,8ak ( ) kr. Vinder af Dansk Mesterskab. 2'er i Dansk Travderby, Bjerke Cup. 3'er i Dansk Kriterium Opdrætter og anmelder: Kjeld Mols Nielsen, Skolebakken 18, 8420 Knebel Telefon: Uden anmærkninger. (Dyrlæge Jens Christoffersen) Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne) 16

15 Magiccarpetride US (US) Esperia Jet (IT) 6 Allmagic Brun hingst, født 06. juni 2012 Angus Hall (US) Garland Lobell (US) Amour Angus (CA) Meadowbranch Magic (US) Valley Victory (US) Making Miracles (US) Supergill (US) Super Bowl (US) Winkys Gill (US) Atas Ideal L (SE) Ideal du Gazeau (FR) Ata Donna Y (US) Esperia Jet (IT) Ustartet Mor til 6 afkom (06 12) 2006 O M X Twenty (Legendary Lover K) 17,4l, 15,4am ( ) nok. Exp NO 2007 Punkt Ett, hp. (Legendary Lover K) 15,5m, 13,4ak ( ) nok. Exp NO 2008 Rialto, hp. (Inferno Lavec) 17,4m ( ) sek. Exp SE 2009 Spunky, hp. (Legendary Lover K) Ustartet 2011 Vabene, hp. (ENS Snapshot) 2012 Allmagic (Magiccarpetride US) "Ovennævnte" Atas Ideal L (SE) Ustartet Mor til 15 afkom (92 07) bl.a.: 1996 Zampano Jet (IT) (Park Avenue Joe) 15,7ak Bonbon Jet (IT) (Crowns Invitation) 17,0ak Carega Jet (IT), hp. (Sugarcane Hanover) Ustartet Mattadore HBD (IT) 13,2ak (3) Prestigiosa Jet (IT) 13,7ak (3) Esperia Jet (IT), hp. (Supergill) "Ovennævnte" Ustartet 2002 Favit Jet (IT) (Pine Chip) 15,5ak (4) Ideal Jet (IT), hp. (Supergill) 15,7a (3) Larsen Jet (IT) (Supergill) 13,5ak (4) Nilla Jet (IT), hp. (Park Avenue Joe) 14,8ak (4) Ata Donna Y (US) Elitsto (SE) 21,5, 18,8a sek. ( ) Mor til 14 afkom (83 99) bl.a: 1983 Ata Star L (SE) (Tibur) 17,0, 14,4a ( ) sek. Vinder af Stora Treåringspriset, Treåringseliten, Fyraåringseliten, Konung Gustav V's Pokal, Solvalla G. Prix 1984 Atas Rocket (SE) (Pershing) 16,2, 13,7a ( ) sek. Vinder af Svenskt Travderby, uttagning, Solvalla Grand Prix, Grand Prix de l'uet. 3'er i Svenskt Travderby Atas Fighter L (SE) (Quick Pay) 15,0, 12,6ak ( ) sek. Vinder af Svenskt Travderby, uttagning, Solvalla Grand Prix, GP Delle Nazioni m.m. 2'er i Svenskt Travderby Atas Ideal L (SE), hp. (Ideal du Gazeau) "Ovennævnte" Ustartet 1992 Atas Ace L (SE) (Napoletano) 13,0, 11,6ak ( ) sek. Vinder af Årjängs Stora Sprinterlopp, N.J. Koster Memorial. 2'er i Hugo Åbergs Memorial, Bjerke Cup mm. Anmelder: Danish Cowboy Stable v. K.E. Ravn, Nibevej 7, 9220 Aalborg SV. Telefon: Lille mus bagtil i kodeled vb., Opereret for mus på føringskam i begge bagbens haser. De røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. (Nørlund Hestehospital, dyrlæge Hans Schougaard) Anmelders bemærkning: Tilmeldt til Dansk Avlsløb samt alle øvrige danske årgangsløb med automatisk tilmelding. 17

16 Buvetier d'aunou (FR) Jet Hellebjerg 7 Akva Hellebjerg Lysbrun hoppe, født 10.maj 2012 Royal Prestige (US) Speedy Crown (US) Rosemary (US) Nesmile (FR) Caprior (FR) Amours du Mesnil (FR) Ride The Wave (US) Balanced Image (US) Hurricane Honey (US) Miss Hellebjerg Vokal N Fatima H Jet Hellebjerg 18,6k, 15,8ak kr. ( ) Mor til 4 afkom(08 12) 2008 Rex Hellebjerg (Rydens Ulano) 18,0m, 15,8ak ( ) kr Trine Hellebjerg, hp. (Trophy Catch) 18,5m ( ) kr Victory Hellebjerg (Juliano Star) 2012 Akva Hellebjerg, hp. (Buvetier d'aunou) "Ovennævnte" Miss Hellebjerg 20,5k, 18,2ak kr. Mor til 7 afkom (93 01): 1993 Asanti Hellebjerg, hp. (Speed Merchant) 21,4m, 18,3ak ( ) kr Chic Hellebjerg, hp. (Crown's Best) 19,5m, 17,0ak ( ) kr. Owens 15,2m, 14,2ak ( ) kr. Rizla, hp. 18,1m, 16,7am ( ) kr Felix Ø (Keystone Dominator) 15,0k, 14,7ak ( ) kr Gin Hellebjerg, hp. (Netted) 18,4m, 16,6ak ( ) kr Hampton (Speedy Herve) 18,4l, 17,1am ( ) kr Jet Hellebjerg, hp. (Ride The Wave) "Ovenn.te" 18,6k, 15,8ak ( ) kr. Fatima H 25,6m, 25,5ak kr. Mor til 8 afkom (85 96) bl.a: 1985 Miss Hellebjerg, hp. (Vokal N) "Ovennævnte" 20,5k, 18,2ak kr On Line KTAS (Speedy Herve) 18,5k, 17,6ak ( ) kr Rex Hellebjerg (Granit Bangsbo) 19,2m, 17,4ak ( ) kr Spar To (Speedy Herve) 17,5m, 16,5am( ) kr Cindy Bøg, hp. (Carmody Lobell) 17,7m, 16,9ak ( ) kr Sanny Bøg (Carmody Lobell) 17,7k, 16,9ak ( ) kr. Okinava 23,4m, 25,5ak kr. Mor til 3 afkom (76 79) bl.a: 1976 Chaco H (Saltan) 18,5k, 19,3ak kr Delfo H (Flicking Star) 21,7m, 19,4ak kr Fatima H, hp. (Nu Bangsbo) "Ovennævnte" 25,6m, 25,5ak kr. Opdrætter og anmelder: Hans Hartmann, Avenue des Aulnes 12, B 1310 La Hulpe, Belgien. Telefon: Uden anmærkninger. (Dyrlægerne Nørhald, Dyrlæge Poul Bollerup) Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne) 18

17 Quevert (FR) Robis Laura (S) 8 Amour Merci Lysbrun hoppe, født 19. maj 2012 Coktail Jet (FR) Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA) Life Is Good (FR) Defi d'aunou (FR) Slave (FR) Viking's Way (FR) Mickey Viking (US) Josubie (US) Robis Evita (S) Texas (US) Robis Klara (S) Robis Laura (S) l am sek. ( ) Mor til 2 afkom (11 12) 2011 Västerbo Maybee (S) (Perhaps Love) 2 år i Amour Merci hp. (Quevert) Ovennævnte Robis Evita (S) Ustartet Mor til 6 afkom (02 08) bl.a: 2003 Robis Laura (S) hp. (Viking's Way Ovennævnte 15,9l, 15,3am ( ) sek. Exp. DK 2004 Robis Merrimac (S) (Comets Tail) 19,2m, 22,1am ( ) sek. Død 2005 Evitas Girl (S) hp. (Ideal Sund) 19,0m ( ) sek. Død Robis Klara (S) 18,6k, 16,7ak sek. ( ) Mor til 13 afkom (88 02) bl.a: 1989 Robis Raffa (S) hp. (Little League) Ustartet Robis Amiral (S) 17,0, 15,2a ( ) sek Robis Tuffing (S) (Hassan Star) 19,1m, 19,1am ( ) sek Robis Valør (S) (Dancer's Impish) 14,5m, 13,8ak( ) sek Robis Donna (S) hp. (Robis Legend) 15,7k, 14,7ak ( ) sek. Robis Omega (S) 15,5, 14,6a ( ) sek Robis Evita (S) hp. (Texas) Ovennævnte Ustartet 1998 Robis Favør (S) (Smasher) 17,1m, 15,2ak ( ) sek Robis Gangster (S) (Spotlite Lobell) 16,7m, 16,3am ( ) sek. Exp. FI 2000 Robis Honey (S) hp. (Running Sea) 18,3m, 16,0ak ( ) sek. Laura Rodney (S) 17,3, 16,5a sek. Mor til 9 afkom (80 91) bl.a: 1980 Gazell Dalbo (S) (Noble Rogue) 24,7 ( ) 0 sek. Rialto Guy 17,6, 11,8a ( ) sek. 1'er i V65 Bronsdiv. Forsøg og finale, V65 Silverdiv. Finale. Grand Circle 5 års champ. Martell Guy 15,6k, 14,8ak kr. Olympia Guy 17,2k, 16,4ak kr. Good Guy DK 15,3l,11,9ak( ) sek. Exp.SE Vinder af Dansk Derby New Photo Guy 13,6k, 12,2ak ( ) kr. Exp. A Opdrætter og anmelder: Mickey Larsen og Nickie Lund Nymann, Nefovej 19, 9310 Vodskov Telefon: Mail: halbak.dk Lille basalmus (indkapslet) kode hb. 2x7 mm bruskfragment under intermediærkam vb. OCD forandring intermediærkam med lille mus hb. Det kan ikke udelukkes, at de røntgenologiske fund kan få betydning for hestens fremtidige brug. Set i relation til forandringernes størrelse, er risikoen for at de kommer til at genere meget små. (Dyrlægerne Nørhald ApS, Poul Bollerup) 19

18 Stand Strong (US) Jolie d'amerique 9 Amour d'amerique Brun hoppe, født 01. juli 2012 Muscles Yankee (US) Valley Victory (US) Maiden Yankee (US) Intercontinental (US) Chiola Hanover (US) Pert Flirt (US) Frisky Frazer(US) Baltic Speed (US) Fancy Patty (US) Win Hellebjerg Ride The Wave (US) Four Roses H Jolie d'amerique 15,6k, 14,1ak kr. ( ) Mor til 3 afkom(10 12) 2010 Trophy d'amerique (Trophy Catch) Ustartet 2011 Viking d'amerique (Trophy Catch) 2012 Amour d'amerique, hp. (Stand Strong) "Ovennævnte" Win Hellebjerg 17,9k, 16,3ak kr. ( ) Mor til 3 afkom (01 03): bl.a.: 2001 Jolie d'amerique, hp. (Frisky Frazer) "Oven.te" 15,6k, 14,1ak ( ) kr Kenzo d'amerique, hp. (Earthquake) 18,7m, 14,3ak ( ) kr. Exp SE Four Roses H 20,4k, 19,6ak kr. Mor til 5 afkom (87 93) bl.a: 1987 Opal Hellebjerg (Speed Merchant) 15,9k, 15,5ak ( ) sek. Exp SE 1991 Topas Hellebjerg (Crown's Best) 18,2m, 16,0ak (( ) kr Win Hellebjerg, hp. (Ride The wave) "Ovenn.te" 17,9k, 16,3ak ( ) kr. Nathalia 25,9m, 24,1am kr. Mor til 5 afkom (74 79) bl.a: 1974 Ascot(Lullwater Frost) 21,0m, 18,5ak kr Dimple H (Suspension) 21,2k, 19,8ak kr Four Roses H, hp. (Nu Bangsbo) "Ovennævnte" 20,4k, 19,6ak kr. Opdrætter og anmelder: Stald Prix d'amerique, Avenue des Aulnes 12, B 1310 La Hulpe, Belgien. Telefon: Uden anmærkninger. (Dyrlægerne Nørhald, Dyrlæge Poul Bollerup) Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne) 20

19 Brandy Dei Fiori (IT) Daisy H 10 Ariana Trøjborg Brun hoppe, født 25. februar 2012 Waikiki Beach (US) Speedy Somolli (US) Hula Lobell (US) Otarda Jet (IT) Sharif di Jesolo (IT) Enjuska (IT) Gunslinger Spur (US) Florida Pro (US) Connie Spur (US) Ruby Tuesday Buckfinder (US) Larsine H Daisy H 17,4m, 15,1ak kr ( ) Mor til 5 afkom (07 12) 2007 Pas På Hansen (Earthquake) 18,8m, 19,7am kr. Død 2008 Rossi Trøjborg (Great Challenger) Ustartet Død 2009 Sabrina Trøjborg, hp. (Chipmate) ( ) 0 kr Trøjborg (Stand Strong) Ustartet 2012 Ariana Trøjborg, hp. (Brandy Dei Fiori) "Ovennævnte" Ruby Tuesday 20,0m, 18,8am kr. ( ) Mor til 8 afkom (96 08) bl.a: 1996 Daisy H, hp. (Gunslinger Spur) "Ovennævnte" 17,4m, 15,1ak ( ) kr High Classic, hp. (Crowning Classic) 16,7m, 14,4ak ( ) kr Kejser Trøjborg (Bostonian) 16,6m, 14,5ak ( ) kr Last Day, hp. (Earthquake) 16,3m, 14,9ak ( ) kr Obtain (Great Challenger) 16,3l, 15,4am ( ) kr. Larsine H Ustartet Mor til 4 afkom (88 92) bl.a: 1988 Pecunia, hp. (Retrospect) 22,6k, 21,7ak kr Ruby Tuesday, hp. (Buckfinder) "Ovennævnte" 20,0m, 18,8am ( ) kr Vakse Viggo (Ata Star L) 18,9m, 17,7ak kr. Flight Angel 28,3k, 26,2k kr. Mor til 9 afkom (83 01) bl.a: 1983 Klaus H (Trolde Schwartz) 20,2m, 15,6ak Exp.DE 1984 Larsine H, hp. (Linus T) "Ovennævnte" Ustartet 1988 Perfect Angel, hp. (Ejnar Vogt) 21,1k, 19,8ak kr Return To Sender (Shane T Hanover) 20,1k, 17,6ak kr Dom Perignon (Carmody Lobell) 18,5m, 16,3ak ( ) kr Johnson (Armbro Fame) 17,3k, 15,9ak ( ) kr. Opdrætter og anmelder: Bettina og Viggo Jensen, Ravnholtvej 75, 8310 Tranbjerg J. Telefon: Præsenteres på auktionsdagen. 21

20 11 Avenue Of Love Brun hoppe, født 12. juni 2012 Coktail Jet (SE) Quouky Williams (FR) Love You (FR) Armbro Glamour (US) Guilty Of Love (FR) And Arifant (FR) Amour d'aunou (FR) Andover Hall (US) Garland Lobell (US) Stay With Us (US) Anmour Angus (CA) Yankee Nugget (US) Valley Victory (US) Yankee Nanny (US) Stay With Us (US) 14,0a sek.( ) Mor til 1 afkom (2012) 2012 Avenue Of Love (Love You) "Ovennævnte" Yankee Nugget (US) Mor til 10 afkom (99 09) bl.a.: 1999 Hamerikanoz (US) (American Winner) 13,0a ( ) sek. Som 3 åring 3'er i Harry Zweig Memorial 2000 Nugget Dream (US), hp. (Pine Chip) 16,1a ( ) sek. Nato Dream (US) 14,5, 11,7a ( ) sek Silhuette Dream (US), hp. (Fill V) 13,3a ( ) sek. Som 2 åring 2'er i Ontario Sire Stakes Gold Final Nasty Dream (US) (Kaisy Dream) 11,0a ( ) sek Stay With Us (US), hp. (Andover Hall) "Ovennævnte" 14,0a ( ) sek Northern Victory (US) (Amigo Hall) 12,7a ( ) sek. Yankee Nanny (US) 16,4a sek.( ) Mor til 9 afkom (90 04) bl.a: 1991 Yankee Delvin (US) (Super Bowl) 16,6, 12,9a ( ) sek Yankee Nugget (US), hp. (Valley Victory) "Ovennævnte" Modern Yankee (US) 17,2a sek. Mor til 13 afkom (75 88) bl.a: 1975 Rowdy Yankee (US) (Speedy Crown) 10,9a ( ) sek Lovin Yankee (US), hp. (Noble Victory) 10,2a sek Yankee Mama (US), hp. (Speedy Crown) 13,5a ( ) sek. Som 2 åring 3'er i Merrie Annabelle. Som 3 åring vinder af Old Oaken Bucket. Yankee Mercury (US) 11,3a ( ) sek Smokin Yankee (US) (Speedy Crown) 13,3a sek. Som 2 åring vinder af E H Harriman Challenge. Som 3 åring 3'er i Stanley Dancer Trot, Yonkers Trot. Avlshingst Yankee Predator (US) (Super Bowl) 12,3a sek. Som 3 åring vinder af Currier And Ives. Som 4 åring 3'er i Nat Ray Trot. Som ældre 3'er i Maple Leaf Trotting Cl Yankee Mommy (US), hp. (Speedy Crown) 14,8a ( ) sek. Cindy Q (US), hp. Sand Vic (US) 09,2a ( ) sek. Som 2 åring vinder af Walnut Hall Cup. Som 3 åring vinder af Currier And Ives, Som 4 åring 2'er i Nat Ray Trot, Breeders Crown. Som ældre vinder af Nat Ray Trot, Breeders Crown, Titan Cup, American national Open Trot, Arthur J. Cutler Memorial. Opdrætter og anmelder: Equidream GMBH, Frank og Preben Sørensen, Vodskov. Telefon: Præsenteres på auktionsdagen. 22

21 Rite On Line (US) Global Lovely (SE) 12 Livi Keepsake (SE) Brun hoppe, født 04. juni 2012 Supergill (US) Super Bowl (US) Winky's Gill (US) Emerald City (US) Nevele Pride (US) Dorothy Lobell (US) Muscles Yankee (US) Valley Victory (US) Maiden Yankee (US) Com Mimmi Running Sea (US) Defiant Reta (US) Global Lovely (SE) Mor til 2 afkom(09 12) 2009 Global Outclass (SE), hp. (Lindy Lane) Godkendt præmieløb 2012 Livi Keepsake (SE), hp. (Rite On Line) "Ovennævnte" Com Mimmi (SE) 15,7k, 13,8ak sek. ( ) til 6 afkom (06 12) bl.a: Som 3 åring 3'er i Svenskt Trav Oaks Global Lovely (SE), hp. (Muscles Yankee) "Ovennævnte" 2007 Global Melody (SE), hp. (Lindy Lane) 15,9m, 14,1ak ( ) sek Global Oyster (SE), hp. (Lindy Lane) 17,9m, 17,9am ( ) sek. Defiant Reta (US) 24,8 0 kr. ( ) Mor til 13 afkom (91 03) bl.a: 1991 Nilema Rapid (SE) (Mack Lobell) 15,2k, 13,7ak ( ) sek Ritzy Ås (SE), hp. (Beseiged) 15,3k, 16,6am ( ) sek. Robin Ru (SE) 13,8, 11,6a ( ) sek. Rulle Ru (SE) 15,4, 14,3a ( ) sek. Victor Ru (SE) 17,3, 13,7a ( ) sek Com Interest (SE) (J.R. Broline) 15,5k, 14,3ak ( ) sek Com Julienne (SE), hp. (J.R. Broline) 17,0k, 14,8ak ( ) sek Com Luella (SE), hp. (J.R. Broline) 16,2k, 15,9ak ( ) sek. El Classico (SE) 15,8, 13,7a ( ) sek Com Mimmi (SE), hp. (Running Sea) "Ovenn." 15,7k, 13,8ak ( ) sek. Tarport Reta (US) Mor til 7 afkom (68 78) bl.a: 1968 Meadow Trish (US), hp. (Hickory Pride) 16,8, 16,1a ( ) sek. Vinder af Malmløbet, Prix Etain Royal, Suur Hollola Ajo. 2'er i Silverörnen, Kalmarsundpokalen Buttonwood Mary L (US), hp. (Hickory Pride) 20,3a ( ) sek. Buttons Boy (DE) 18,6, 15,3a (42 5??) sek. Butte (DE), hp. 15,2a (86 37??) sek. Blue Diamond (DE) 17,9, 16,0a (165 26??) sek. Opdrætter og anmelder: Global Farm AB, rep. V./ Hovhedegaard Hestecenter ApS, Støvring Telefon: Præsenteres på auktionsdagen. 23

22 Password (FR) Voyance (IT) 13 Monsun (SE) Brun hingst, født 11. marts 2012 Goetmals Wood (FR) And Arifant (FR) Tahitienne (FR) Feraine d'occagnes (FR) Workaholic (US) Une Crown (FR) Buvetier d'aunou (FR) Royal Prestige (US) Nesmile (FR) Armbro Glamour (CA) Super Bowl (US) Speedy Sug (US) Voyance (IT) Mor til 6 afkom (98 12) 1998 Kripton Jet (SE) (Defi d'aunou) Død 2000 Mistic Jet (SE) (Extreme Dream) 19,9l, 16,5ak ( ) sek. Exp CH 2002 Oceane du Ravaty (SE) hp. (Defi d'aunou) 2003 Gamette du Ravary (IT), hp. (General November) 2007 Fayence (SE) (Daguet Rapide) 14,4m, 12,0ak ( ) sek. Exp NO 2012 Monsun (SE) (Password) "Ovennævnte" Armbro Glamour (CA) Mor til 11 afkom (90 05) bl.a.: 1990 Coktail Jet (FR) (Quouky Williams) 10,7ak ( ) sek. Som 4 åring vinder af Prix Guy le Gonidec, Premio d'europa, Citta di Torino. Som ældre vinder af Criterium de 5 Ans, Prix Rene Balliere, Prix de l'etoile, Prix Jockey, Henri Levesque, Prix d'amerique, Elitloppet, Prix de France, Prix de l'atlantique, Prix d'europe, Prix de Washington (2 gg.) 1991 Delmonica Jet (FR), hp. (Tarass Boulba) 17,5m, 16,0am ( ) Jenny Jet (FR) Quaker Jet (FR) 10,0ak ( ) Vinder af Prix Phaéton. 2'er i Prix d'amerique, Prix Octave Douesnel, Prix Jean Le Gonidec, Prix Rene Balliere, Prix Albert Demarcq. 3'er i Prix de Croix. Avlshingst. Karina Jet (FR), hp. 15,1m, 14,6am ( ) Loulou Jet (FR) 13,1l, 13,7am ( ) Melchior Jet (FR) 15,0m, 15,5am ( ) Ornella Jet (FR) 19,0m, 18,4am ( ) Urban Jet (FR) 14,9 ( ) Power Jet (FR) 14,3l, 13,1am ( ) sek. Quouky Jet (FR) 13,0, 14,0am Ultimate Jet (FR) 15,7m, 13,5a ( ) Voyance (IT), hp. (Buvetier d'aunou) "Ovennævnte" 1999 Lorenzo Jet (FR) (Defi d'aunou) 15,5ak ( ) sek. Exp NL Speedy Sug (US) 17,2ak (2 TT) sek. ( ) Mor til 10 afkom (83 96) bl.a: 1985 Armbro Glamour (CA), hp. (Super Bowl) "Ovennævnte" 1991 PDH Speedy Go (US) (A Go Go Lauxmont) 14,0ak ( ) $ Opdrætter og anmelder: Preben og Frank Sørensen og Niels Moreau. Telefon: Præsenteres på auktionsdagen. Anmeldt til Svensk Breeders Crown for 2 3 og 4 åringer. 24

23 Coktail Jet (FR) Heartstone 14 Adyton Flame Mørkbrun hingst, født 07. juni 2012 Quouky Williams (FR) Fakir du Vivier (US) Dolly Williams (FR) Armbro Glamour (US) Super Bowl (US) Speedy Sug (US) Crown's Best (US) Speedy Crown (US) Best Friend (US) Haga Tarok Miss Babs Heartstone Ustartet Mor til 8 afkom (05 12) 2005 Naleen Flame, hp. (Cygnus d'odyssee) 16,2k, 16,0ak ( ) sek. Exp SE 2006 Olympic Flame (Not Disturb) 20,4m, 18,7ak ( ) kr Passion Flame (Love You) 17,5m, 16,4al ( ) kr Rising Flame (Love You) 18,6m, 18,3ak ( ) kr Solar Flame, hp. (Love You) 22,1m, 18,6ak ( ) 500 kr Tender Flame, hp. (Love You) 2011 Wonder Flame, hp. (Coktail Jet) Godkendt prøveløb 21,3 i Skive (8/7 13) 2012 Adyton Flame (Coktail Jet) "Ovennævnte" Haga 26,8m, 25,5am kr. Mor til 9 afkom (88 03) bl.a.: 1990 Speedy Best (Crown's Best) 16,0k, 14,3ak ( ) kr. Exp DE 1'er i Firkløverløb (2 gg.), Peter Hansens Vandrepokal, JVB's Sprinterpris, DR Live's Ærespr.løb. 2'er i Derbyprøve Torpedo Bell (Dick's Bell) 16,7m, 15,6ak ( ) kr. Vinder af Jydsk 3 årings Grand Prix Consolation, Kriteriumsrevanchen Ung Horse (Shane T Hanover) 19,5k, 16,1am ( ) kr Heartstone, hp. (Crown's Best) "Ovenstående" Ustartet 2001 Jet Flame (Odin Vang) 17,2m, 15,9ak ( ) kr Liberty Flame (Mr. Flirt) 16,6m, 17,4ak ( ) kr. Miss Babs 23,5m kr. Mor til 6 afkom (75 84) bl.a: 1979 Filur, hp. (Tarok) Ustartet Lyrok 17,8ak kr. Nyrok 19,6m, 16,9ak kr. Rival 18,3k, 16,4ak kr Haga, hp. (Tarok) "Ovennævnte" 26,8m, 25,5am kr Labri (Copperfield) 19,0k, 19,4 ak kr. Babs 23,9m kr. Mor til 14 afkom (62 77) bl.a: 1966 Miss Babs, hp. (Anvil Chorus) "Ovennævnte" 23,5m kr Napalm, hp. (Frosty Hanover) 18,5m, 16,2am kr. Duvil 18,4m, 15,3ak kr. Vinder af Dansk Travderby, Jydsk 4 årings Grand Prix Opdrætter og anmelder: Niels Holmer, Rådvedvej 89, 8700 Horsens Telefon: Web: Adyton Flame er røntgenundersøgt, hvor der er fundet læbedannelser i begge hasers nederste glideled (tarsometatarsalled). Sammenholdt med den kliniske undersøgelse, anses det ikke at få nogen betydning for hestens fremtidige brug. (Pet Vet Horse ApS, dyrlæge Jonas Nørgaard) 25

24 Magiccarpetride US (US) Etolia Jet (IT) 15 Allmymoney Mørkbrun hingst, født 12. maj 2012 Angus Hall (US) Garland Lobell (US) Amour Angus (CA) Meadowbranch Magic (US) Valley Victory (US) Making Miracles (US) Park Avenue Joe (US) Speedy Somolli (US) Delmonica Hanover (US) Gemma Del Mare (IT) Keystone Patriot (US) Guitarra (IT) Etolia Jet (IT) 15,1ak ( ) Mor til 6 afkom (07 12) 2007 Pineapple, hp. (Legendary Lover K) Ustartet Død 2008 Robbie (Legendary Lover K) 16,9m, 15,5ak ( ) kr Steinman (Legendary Lover K) 18,0m, 17,1am ( ) kr Tour De Pejsegård (ENS Snapshot) u.r. ( ) 0 kr Vatican (ENS Snapshot) 2012 Allmymoney (Magiccarpetride US) "Ovennævnte" Gemma Del Mare (IT) 18,9ak Mor til 17 afkom (91 07) bl.a.: 1992 Santomas Lem (IT) (Park Avenue Joe) 16,6ak Vento Dei Jet (IT) (Ata Star L) 16,8a Zizzola Jet (IT), hp. (Ata Star L) Ustartet Elsa Tibur (IT) 15,1a Fiera Tibur (IT) 15,4a Buffera Jet (IT), hp. (Park Avenue Jet) 15,8a Etolia Jet (IT), hp. (Park Avenue Joe) "Oven" 15,1ak ( ) Gengis Khan Jet (IT) 17,6a ( ) Guitarra (IT) 18,2a Mor til 7 afkom (84 92) bl.a: 1984 Gemma Del Mare (IT), HP. (Keystone Patriot)"O." 18,9a Loisir Di Rosa (Delfo) 16,7a Massif Di Rosa (IT) (Sharif di Iesola) 15,9a Sanglot Di Rosa (IT) (Park Avenue Joe) 17,5a Anadia (IT) Ustartet Mor til 6 afkom (72 80) bl.a: 1976 Guitarra (IT), hp. (Gun Runner) "Ovennævnte" 18,2? Anmelder: Danish Cowboy Stable v. K.E. Ravn, Nibevej 7, 9220 Aalborg SV. Telefon: Der er ikke fundet røntgenologiske forandringer. (Nørlund Hestehospital) Anmelders bemærkning: Tilmeldt til Dansk Avlsløb samt alle øvrige danske årgangsløb med automatisk tilmelding. 26

25 16 Ares Brun hingst, født 12. maj 2012 Pine Chip (US) Arndon (US) Chipmate (US) Pine Speed (US) Reel Fish (US) Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US) Buckfinder (US) Super Bowl (US) Athene Trøjborg Nutmeg Lobell (US) Bright Vision (SE) Buckeye Count (US) Jane Go (SE) Athene Trøjborg 19,5k, 18,8ak kr. ( ) Mor til 12 afkom( 01 12) 2001 Ivana Høgh, hp. (Game Høgh) 18,6m, 16,3ak ( ) kr. Puk 15,7m, 14,5ak ( ) nok. Exp NO Red Mile 19,7m, 17,0am ( ) kr Køb Metax (Bostonian) 14,3m, 13,1am kr. Exp BE 2003 Lady Finder, hp. (Earthquake) 17,6k, 16,4ak ( ) kr Manua Mate (Chipmate) 23,7k ( ) 0 kr Nestle, hp. (Chipmate) Død 2006 Opus, hp. (Great Challenger) 22,6m, 18,4am ( ) kr Perugia, hp. (Great Challenger) Ustartet 2008 Raisa, hp. (Great Challenger) 16,0m, 12,5ak ( ) nok. Exp NO 2'er i Dansk Hoppederby. Vinder af Grand Circle 4 års Hoppechampionat Sasha, hp. (Great Challenger) 18,6m, 16,9am ( ) kr Tenderloin (Fairbank GI) 2011 Wilma, hp. (Stand Strong) 2012 Ares (Chipmate) "Ovennævnte" Bright Vision (SE) 19,8m, 18,8ak kr.( ) Mor til 10 afkom (84 99) bl.a.: 1989 Rebecca Trøjborg, hp. (Buckfinder) 16,7k, 15,9ak ( ) kr Silvia Trøjborg, hp. (Speed Merchant) 15,8m, 14,1a ( ) kr. Exp IT Famous DVG (IT) 14,3a Ninfa Liguori (IT), hp. 13,9a Ursus Trøjborg (Shane T Hanover) 18,6, 17,2ak ( ) kr Athene Trøjborg, hp. (Buckfinder) "Ovenn." 19,5k, 18,8ak ( ) kr Etteren Trøjborg (Victor Victor) 18,1k, 16,1ak ( ) kr Flicka Trøjborg, hp. (Earthquake) 15,9m, 13,3ak ( ) kr. Nick Nock 13,4, 10,9ak ( ) sek. Exp SE Soffi Nock, hp. 17,1, 13,2a ( ) sek. Exp SE 1999 Gorm Trøjborg (Little Devil) 16,5m, 14,0ak ( ) kr. Jane Go (SE) 22, sek. ( ) Mor til 7 afkom (66 79) bl.a.: 1977 Pimp (SE) (Iran Will) 16,6, 15,7a ( ) sek Bright Vision (SE), hp. (Buckeye Count) 19,8m, 18,8a ( ) sek. Opdrætter og anmelder: Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne) Ares er røntgenfotograferet uden anmærkninger. (Dyrlægegården Rønne ApS, Dyrlæge Flemming Kofoed) 27

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK. Tillæg AUKTION

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK. Tillæg AUKTION ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK Tillæg AUKTION 2016 The Liquidator (US) Tahitien Treat (US) 46 Crocodille Shadow Brun hingst, født 10. juni 2014 Andover

Læs mere

AuktiOn. Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg

AuktiOn. Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg ArrAngeres i samarbejde med Aalborg kommune og NKI Racing Arena af Foreningen af Travopdrættere i Danmark AuktiOn 2014 Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000

Læs mere

Katalog 2015. Stutteri og Reproduktaionscenter. Racer Bourbon

Katalog 2015. Stutteri og Reproduktaionscenter. Racer Bourbon Stutteri The Liguidator Shadow Katalog 2015 Stutteri og Reproduktaionscenter Our Love Racer Bourbon Husk! Åbent Hus Søndag den 12. april kl. 13.00 Stutteri Shadow v. Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej

Læs mere

AUKTION 2015. www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM

AUKTION 2015. www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ AUKTION 2015 NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM Solgt på Aalborg Auktionen 2013 Axel 58.000 kr Solgt til Ellen Piltoft & Karsten Holm Solgt

Læs mere

237.139 41.657 22.686 3.162 3.162 2-årige

237.139 41.657 22.686 3.162 3.162 2-årige Mest vindende heste Totalt udenlandske baner - Kørselsdato Side -årige St.... Bad Moon Rising Bali Uncle Wise As (IT) Babymoney Bette Nock år h e. Muscles Yankee (US) år h e. The Liquidator (US) år h e.

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012 Velkommen til Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derby weekenden. Årets udgave

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010 Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med

Læs mere

AUKTION. Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg

AUKTION. Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg ARRANGERES I SAMARBEJDE MED NKI RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2015 Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg FORENINGEN

Læs mere

Demilo Crown. Hingstelinie: Lindy s Crown - Lindy s Pride - Star s Pride - Worthy Boy

Demilo Crown. Hingstelinie: Lindy s Crown - Lindy s Pride - Star s Pride - Worthy Boy Demilo Crown Lindy s Crown (us) 4,1:54,4 (11,4a), $262.048 Speedy Toe Rag Trade (s) Lindy s Pride Star s Pride Galena Hanover Eleazar Anja The Great Speedy Scot Missile Toe Kerjacques Querida Lord Valentine

Læs mere

Dansk Travsports Centralforbund. Winston Sisa DERBYAUKTION. Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm

Dansk Travsports Centralforbund. Winston Sisa DERBYAUKTION. Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Dansk Travsports Centralforbund Winston Sisa DERBYAUKTION Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30 York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm v. Lindy Lane (us) 3,10,2ak*, $895.110-21 st. 11-3 - 3 af Bonney

Læs mere

Stutteri Shadow KATALOG. Stutteri og Reproduktionscenter. Husk! Åbent Hus lørdag den 5. april kl. 11.00

Stutteri Shadow KATALOG. Stutteri og Reproduktionscenter. Husk! Åbent Hus lørdag den 5. april kl. 11.00 Stutteri Shadow Stutteri og Reproduktionscenter KATALOG 2014 Stutteri Shadow v. Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej 239, DK-9760 Vrå +45 20 87 02 15 stutterishadow@hotmail.com Husk! Åbent Hus lørdag den

Læs mere

Derbyauktion. Lørdag den 25. august 2007 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg

Derbyauktion. Lørdag den 25. august 2007 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg Derbyauktion Klampenborg Galopbane Lørdag den 25. august 2007 kl. 19.00 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg Dansk Travsports Centralforbund Velkommen til 2007-udgaven af DTC s Derbyauktion Det er med stor

Læs mere

PEAK. Ina Tilly. Inpursuitofvictory. Nikaia. Peak Performance. Peak n Royal. Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win!

PEAK. Ina Tilly. Inpursuitofvictory. Nikaia. Peak Performance. Peak n Royal. Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win! Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638, DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly - Drægtig: Infinitif Inpursuitofvictory

Læs mere

AUKTION. Lørdag den 10. september kl på NKI Racing Arena Aalborg

AUKTION. Lørdag den 10. september kl på NKI Racing Arena Aalborg ARRANGERES I SAMARBEJDE MED NKI RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2016 Lørdag den 10. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg FORENINGEN

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009

Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009 Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse

Læs mere

DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm. Dansk Travsports Centralforbund

DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm. Dansk Travsports Centralforbund DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00 Dansk Travsports Centralforbund York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Velkommen til DTC s Derbyauktion 2011 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports

Læs mere

Stutteri Shadow. Travstutteri og Reproduktionscenter

Stutteri Shadow. Travstutteri og Reproduktionscenter Stutteri Shadow Travstutteri og Reproduktionscenter Katalog 2013 Husk Åbent Hus lørdag den 13. april kl. 13.00 Stutteri Shadow v. Anette & Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej 239, DK-9760 Vrå +45 20 87

Læs mere

Avlshingsteindex. Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. v. Garland Lobell (us) A C s Princess. af Amour Angus (us)

Avlshingsteindex. Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. v. Garland Lobell (us) A C s Princess. af Amour Angus (us) FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. Alfa GT Buck nder (Aloue e, hoppe ABC v. Coktail Freight Jet)... Noble Victory 5 v. Garland Lobell

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?)

DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?) DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?) 1) KORT PRÆSENTATION INDHOLD 2) DANSK TRAVSPORT OVERORDNET STRUKTUR ØKONOMI SPIL ORGANISATION SPORT AVL

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Great Challenger Danmarks championhingst. Hingstekatalog. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark

Great Challenger Danmarks championhingst. Hingstekatalog. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark Great Challenger Danmarks championhingst Hingstekatalog 2015 Foreningen af Traveropdrættere i Danmark 2 Hingstekatalog 2015 Velkommen WIEGAARDEN.dk. TV. 146098 Bedækningssæsonen 2015 Igen i 2015 tilbydes

Læs mere

Løbsreferat d. 28. december 2013. Vejr og bane: Fint vejr og god bane. 1. løb

Løbsreferat d. 28. december 2013. Vejr og bane: Fint vejr og god bane. 1. løb Løbsreferat d. 8. december 13 V65-spil, 3.-8. løb, omsat: 1.45.981 SEK. Opdateret kl. :14 Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 4 Dries Buitenzorg Mads Hviid Nielsen 11,94 138-6 Silke Dalimo Bent Svendsen

Læs mere

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog Rudolf Le Ann 1989-2012 Dansk Travsports Centralforbund 2013 hingstekatalog Hingstekatalog 2013 Krystalkuglen! Der findes, som bekendt ikke krystalkugler, hvor opdrætterne kan se hvilke hingste, der kommer

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ:

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ: LØBSKALENDER 2017 BANENUMRE DANSKE BANER 01 Charlottenlund 02 Århus 04 Billund 05 Odense 06 Skive 07 Aalborg 08 Nykøbing 09 Bornholm 10 Klampenborg SVENSKE BANER 22 Xpress 24 Solvalla 25 Åby 26 Jägersro

Læs mere

Dansk Travsports Centralforbund. Takethem. Derbyauktion. Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm

Dansk Travsports Centralforbund. Takethem. Derbyauktion. Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Dansk Travsports Centralforbund Takethem Derbyauktion Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00 York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Bo Westergaard & My Happiness E P Vinder af TAROK s Mindeløb 2013

Læs mere

Alvika Konsults Amatørløb, finale.

Alvika Konsults Amatørløb, finale. CH20120825-1 1Gul Trio Alvika Konsults Amatørløb, finale. 3-12-årige $Startpræmiesum och point per den 31 juli 2012 kl. 24.00. 2000 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 65.001 kr, 60 m ved 180.001 kr,

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/ 2120 k 22,5 - - gdk Uppf: Ivan Thorsager Äg: Pia och Niels Lange

Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/ 2120 k 22,5 - - gdk Uppf: Ivan Thorsager Äg: Pia och Niels Lange ÅL20130904-1 1 Trio V P Tv ca kl 15:15 2013-09-04 H Ål = 54 TEMPO GIGANTE (DK) 2100:1 0 3,br. v. e Nero Toft - 13: 0 0-0-0 0 12: 0 0-0-0 0 1 Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

25 Mest vindende heste Totalt danske baner Kørselsdato Side 1. Hingste og Vallakker. 2-årige. Varmblod

25 Mest vindende heste Totalt danske baner Kørselsdato Side 1. Hingste og Vallakker. 2-årige. Varmblod Mest vindende heste Totalt danske baner - Kørselsdato Side -årige Hingste og Vallakker St.... Rambo Flex Rusty Dust* Robin Laser* Rebus* Ravenna Ratata Ronaldo Blåbjerg* Rasmus Pilbro Race Chip Remee Torp

Læs mere

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Team Don Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok Prospekt for Team Don Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00 Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2009 Ingen bookning på opstaldede hingste INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00 Præsentation af de 7 opstaldede avlshingste Stort lotteri

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Onsdag 1. Lunden kl. 15.15 Torsdag 2. Billund kl. 18.30 Lørdag 4. Bornholm kl. 13.00 Lørdag 4. Skive kl. 17.42

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag É R T N IS E GRAT Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk Kl. 12.50 Prøveløb Kl. 13.00 1. løb Kl. 13.10 Ponyløb Kl. 13.25 2. løb Kl. 13.45 3.

Læs mere

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen:

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 24.07.15 Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 1.løb/8 Thai Paycheck: Er en fin traver, som i dens debut løb lidt urutineret og ikke helt forstod kuskens

Læs mere

Far Mor. Armbro Overt (CA) Opdrætter: Adams Hall (US) Runway Blues (US) Opdrætter: Amer I Can (US) Macon Opdrætter: Amer I Can (US)

Far Mor. Armbro Overt (CA) Opdrætter: Adams Hall (US) Runway Blues (US) Opdrætter: Amer I Can (US) Macon Opdrætter: Amer I Can (US) 1 Back on Track 0N0509 130803 Adams Hall (US) Narnia Armbro Overt (CA) Per Nielsen Asselkærvej 2, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup Bakers Boy 0N0162 130521 Amer I Can (US) Alamo Bay Runway Blues (US) Lindy Holm

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 13.20 // Af Henrik Ebbesen // // // Dansk Hestevæddeløb har kåret landets største anpartsstald, Stald KTAS, som Månedens Hesteejer

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 4. Odense kl. 13.15 Onsdag 7. Lunden kl. 15.45 Søndag 11. Aalborg kl. 13.15 Mandag 12. Skive

Læs mere

Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september

Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september Peter Jensen starter en del spændende heste både lørdag og søndag og han giver dem følgende ord med på vejen: 2.løb/7 Achilleus: Gik helt

Læs mere

De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012

De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012 De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012 4. Kennel Ørnhøj s v/ Marianne Klitgaard DK04838/2011 Ørnhøj's Aiko A 3 DK04839/2011 Ørnhøj's Akeela A 0 26.04.2012 DK04835/2011

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Trio Tvilling Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey 4-14-årige. total præmiesum : 5.000 dist tid kmtid præmiesum odds kusk 20,6 20,0 19,4 20,9

Trio Tvilling Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey 4-14-årige. total præmiesum : 5.000 dist tid kmtid præmiesum odds kusk 20,6 20,0 19,4 20,9 Nykøbin F. Travbane torsda den 6 juni 6. Tvillin m Snorestart Formløb Klasse Amatør/Jockey --årie. total præmiesum :. Luii Molar /6.,,6. Nyaard Torben 8 Penny Lane Dryad /8.,,. 6 Steinlein Niclas 9 Speedy

Læs mere

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4:

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4: Løbsdag d 26.06.15 Kaj Westergaard seler 3 heste ud fra stalden og med et par spændende chancer: 4.løb/2 Sir Diamond: Gik et helt vildt topløb senest, hvor den sad i dødens hele vejen rundt i toptempo

Læs mere

23. 24. oktober 2004. Dronning Margrethe Hallen Fredericia Danmark

23. 24. oktober 2004. Dronning Margrethe Hallen Fredericia Danmark 23. 24. oktober 2004 Dronning Margrethe Hallen Fredericia Danmark Velkommen til Danish Indoor 2004 Det er en fornøjelse hermed at kunne indbyde til Danish Indoor 2004 i Fredericia. Dette års arrangement

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked

Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked Gratis entré Velkommen til Sportsdag Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked Nordmarksvej 1, 7190 Billund - tlf. 75 33 13 11 www.billundtrav.dk Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kl. 11.20 Kl. 11.40 Kl. 12.00

Læs mere

Sir diamond og Kaj W.

Sir diamond og Kaj W. banenr. // onsdag. oktober 0 // kl..00 // Pris kr. program BANE 0 www.aav.dk Sir diamond og Kaj W. til tops i Golden Cup? Nordisk spil med store puljer og gode spilleløb Spilleformer: V, V, Trio, Tvilling

Læs mere

Europæiske Hingstechampions

Europæiske Hingstechampions Europa-succes for Dubois-Hingste Duboishingste BONJOUR 2012 Europæiske Hingstechampions 1. Love You 71.658.255 kr. 2. Ganymede 63.268.927 kr. 3. Coktail Jet 58.814.443 kr. 4. Varenne 50.371.275 kr. 5.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag GRATIS ENTRÉ Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 15.45 - Løbsdagen starter Kl. 15.45 - Prøveløb Kl. 16.00-1. løb Kl.

Læs mere

Far Mor. Adams Hall (US) Amer I Can (US) Amer I Can (US) död 12. Amer I Can (US) död 13. Amer I Can (US) Amer I Can (US)

Far Mor. Adams Hall (US) Amer I Can (US) Amer I Can (US) död 12. Amer I Can (US) död 13. Amer I Can (US) Amer I Can (US) 1 Apple 0M0500 120815 Liselotte Ingvartsen & Per Nielsen Adams Hall (US) Ghia La Grande Asselkærvej 2, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup Another Boom Bay 0M0344 Torben Hovgaard 120603 Adams Hall (US) Blakshøjvej

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER)

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) 1. Kundeforhold: 1.1.For at få adgang til at sælge genstande på auktion på se link på http://hillerødauktioner.dk (i det følgende kaldet on-line siden, skal rekvirenten

Læs mere

Kåring Jylland - Dalby Rideklub Lørdag d. 2/ Dagens Bedste Tinker: Kenzo s Laguna

Kåring Jylland - Dalby Rideklub Lørdag d. 2/ Dagens Bedste Tinker: Kenzo s Laguna Kåring Jylland - Dalby Rideklub Lørdag d. 2/10-2016 Dagens Bedste Tinker: Kenzo s Laguna Dagens Bedste Fremvisning: Molly Dagens Bedste Samarbejdsvilje: Nørregård s Rapunzel Dagens Bedste Samarbejdsvilje:

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Søndag 1. Aarhus kl. 13.15 Mandag 2. Skive kl. 18.15 Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Lunden

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2008 Hingsteholder Jens Peter Hansen HUSK: Vi inseminerer med frostsæd!!! INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

9 Äg: Thomas Baastrup Jensen Lindhardt C Aa 18/12-1 4/ 1800n 0 25,1 g - - 231 9ĸ

9 Äg: Thomas Baastrup Jensen Lindhardt C Aa 18/12-1 4/ 1800n 0 25,1 g - - 231 9ĸ DK20120222-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga högst 5.500 DKK. 2100 m. 2100 m. Tillägg 20 m vid 1.251 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK RED HOT EPICE (DK) 3 22,6 M 20,2 AM 3.220 4,br. s. e Storstadsbusen

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

TRAVKALENDER STARTMELDINGSDATOER TIL LØB I JULI. Nykøbing...12. juli. Aarhus...5. juli. Aarhus...18. juli. Nykøbing...23. juli

TRAVKALENDER STARTMELDINGSDATOER TIL LØB I JULI. Nykøbing...12. juli. Aarhus...5. juli. Aarhus...18. juli. Nykøbing...23. juli TRAVKALENDER Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 LØBSDAGE

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Baneprogram Fredag den 23. oktober 2015 Kl. 15.30 / Bane 07

Baneprogram Fredag den 23. oktober 2015 Kl. 15.30 / Bane 07 Pris kr. 25,- incl. moms Baneprogram Fredag den 23. oktober 2015 Kl. 15.30 / Bane 07 Gratis parkering 1. løb starter kl. 15.45 Ingen sensation hvis Sensation vinder? 4.-7. løb 2.-6. løb GALOPFINALE 10.-

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 8-10. december 2017 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2017 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 28. GANG TIL AALBORG

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal. Winners never quit, quitters never win! Stutteri. Stutteriets følhopper

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal. Winners never quit, quitters never win! Stutteri. Stutteriets følhopper Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638 DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia

Læs mere

Pris: kr. 20,- KATALOG. Cykel Auktion: Torsdag D. 23. Januar 2014 kl: 16:00. Eftersyn: Torsdag D. 23. Januar kl 13:00-16:00. Live auktion!!

Pris: kr. 20,- KATALOG. Cykel Auktion: Torsdag D. 23. Januar 2014 kl: 16:00. Eftersyn: Torsdag D. 23. Januar kl 13:00-16:00. Live auktion!! Pris: kr. 20,- KATALOG Cykel Auktion: Torsdag D. 23. Januar 2014 kl: 16:00 Eftersyn: Torsdag D. 23. Januar kl 13:00-16:00 Live auktion!! Side 1 Cyklerne sælges i den stand de forefindes. Det må forventes

Læs mere

bane program 7 // SØNDAG 7. APRIL 2013 // KL. 11.00 // PRIS 25 KR. BANE 07 WWW.AAV.DK SØNDAG DEN 7. APRIL 2013 // NKI RACING ARENA AALBORG AALBORG 1

bane program 7 // SØNDAG 7. APRIL 2013 // KL. 11.00 // PRIS 25 KR. BANE 07 WWW.AAV.DK SØNDAG DEN 7. APRIL 2013 // NKI RACING ARENA AALBORG AALBORG 1 bane NR. program BANE 0 WWW.AAV.DK // SØNDAG. APRIL 0 // KL..00 // PRIS KR. AALBORG K ÆRE PUBLIKUM, SPONSORER OG ALLE AKTIVE: Så er klar til at afvikle løb endnu en søndag, som er en V dag med gode spilleløb,

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag GRATIS ENTRÉ Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 12.30 - Løbsdagen starter Kl. 12.45 - Prøveløb Kl. 13.00-1. løb Kl.

Læs mere

KATALOG. Designermøbler mm.

KATALOG. Designermøbler mm. KATALOG Designermøbler mm. Auktion: Torsdag den 24. okt. 2013 kl. 17 Eftersyn: Tirsdag d. 22. okt. - Onsdag d. 23. okt - Torsdag d. 24. okt. 2013 kl 13-15 Alle dage Live auktion!! Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HESTEN I FOKUS. Lørdag 23. aug. Kl. 14.45. 6 travløb med Vinder & Plads spil Skive-trav.dk / Hestenifokus.dk GRATIS

HESTEN I FOKUS. Lørdag 23. aug. Kl. 14.45. 6 travløb med Vinder & Plads spil Skive-trav.dk / Hestenifokus.dk GRATIS HESTEN I FOKUS GRATIS ADGANG! KNUD MØNSTER EUROPAMESTER FOR TRAVKUSKE 2014 Lørdag 23. aug. Kl. 14.45 6 travløb med Vinder & Plads spil Skive-trav.dk / Hestenifokus.dk Velkommen til travløbene på Hesten

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 (V4-1) 3 Dawn Raid var hurtigt ude af starthullerne i fjor, hvor hun vandt på premieredagen og fulgte op med en sejr i næste start.

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Trio. V P Tv DK20120411-1. ca kl 15:45 2012-04-11. Dk = 54

Trio. V P Tv DK20120411-1. ca kl 15:45 2012-04-11. Dk = 54 DK20120411-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga högst 5.500 DKK. 2140 m. 2140 m. Tillägg 20 m vid 1.751 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK ca kl 15:45 2012-04-11 H Dk = 54 SUNE ELHOLM (DK) 2140:1 27,1 K 0 3,ljbr.

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Far Mor. 150617 Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg. Among Hastrup. 150610 Gønderupgårdvej 239.C, 9760 Vrå

Far Mor. 150617 Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg. Among Hastrup. 150610 Gønderupgårdvej 239.C, 9760 Vrå 1 Diesel 0R0250 Tonny Lerche 150617 Abracadabrant (IT) Nice Vixi Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg Daguet Rapide (IT) Design Hastrup 0R0269 Niels H. Andersen 150508 Among Hastrup Rolig Hastrup Skolevangen

Læs mere

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18.

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18. Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Løbsdage

Læs mere

Sport Spil Spænding. SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! Baneprogram Mandag d. 28. feb. 2011 kl. 18.15. www.skive-trav.dk

Sport Spil Spænding. SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! Baneprogram Mandag d. 28. feb. 2011 kl. 18.15. www.skive-trav.dk Sport Spil Spænding Baneprogram Mandag d. 8. feb. kl. 8.5 Pris,- / Nr. BANE 6 SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! www.skive-trav.dk Velkommen til Skive! Løbs-dagens cirkatider: Kl.. Det gule Hus åbner

Læs mere

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011 Generalforsamling Skive Trav 2011 Skive Travs trænere er de bedste i landet - herunder 2010 s bedste resultater: Frosty Hanovers Mindeløb - Odin Mølgård 1 Lord Valentines Mindeløb - Neo Smed 2(vinder:

Læs mere

KØBEKONTRAKT. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Mellem

KØBEKONTRAKT. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Mellem KØBEKONTRAKT Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab Mellem Navn: Adresse: By: Land: E-mail: CVR nr.: (herefter benævnt Køber ) og Navn: Adresse: By: Land: E-mail: CVR

Læs mere

Mandagstrav d. 17. august kl

Mandagstrav d. 17. august kl Mandagstrav d. 17. august kl. 18.30 Pris 10 kr Fri entre Her spiller man vinder & plads De små ponyer skal også i ilden Få en hyggelig aften på Skive Trav VELKOMST Velkommen til mandagstrav med 5 spændende

Læs mere

GRATIS ADGANG! Program 25 kr.

GRATIS ADGANG! Program 25 kr. GRATIS ADGANG! Program 25 kr. Velkommen til sportslørdag med kuskematch Hvad er en sportslørdag? En sportslørdag er en dag med et kortere program, og mindre præmiesummer i løbene. Til gengæld giver det

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april til Startmeldingsdatoer løb i marts og april Marts: Dato Bane Tidspunkt Lørdag 1. Billund kl. 11.00 Lørdag 1. Aarhus kl. 17.35 Søndag 2. Lunden kl. 14.55

Læs mere

Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status

Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status Side: 1 Dato: 25 oktober 214 Tid: 16:34:42 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Sprinter- og distancestævne Stævne by: Varde Arrangør: DGI og Varde Svømmeklub Overdommer: Jan Christensen Stævneleder:

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

NR. 2 // FREDAG 23. JANUAR 2015 // KL. 15.30 BANE 06 PRIS 25 KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK BEM ÆRK DET TIDLIGE STARTTIDSPUNKT 15.45!

NR. 2 // FREDAG 23. JANUAR 2015 // KL. 15.30 BANE 06 PRIS 25 KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK BEM ÆRK DET TIDLIGE STARTTIDSPUNKT 15.45! trav program NR. 2 // FREDAG 23. JANUAR 2015 // KL. 15.30 BANE 06 PRIS 25 KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK BEM ÆRK DET TIDLIGE STARTTIDSPUNKT 15.45! DET KAN BLIVE EN GOD FREDAG FOR MORTEN FRIIS Nordisk spil og 11

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

KATALOG. LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00

KATALOG. LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00 Pris: kr. 20,- KATALOG LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00 Eftersyn: Mandag d. 10. November fra Kl. 10-18 samt Onsdag d. 12. November fra kl. 15-17. Live auktion!! Side 1

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere