Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse"

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Trandum Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i transport og logistik Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i transport og logistik positivt, jf. akkrediteringslovens Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Dato for rådsmøde: 9. april 2014 Sprog: Uddannelsen udbydes på engelsk. Akkrediteringsperioden gælder til: 30. juni 2020 Censorkorps: Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Ingeniøruddannelsen, matematik, fysik og samfundsfag. Akkrediteringsrådet 12. juni 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref. nr. 13/ Udbudssted: Lyngby Uddannelsen udbydes: Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. Styrelsen for Videregående Uddannelser har 4. juni 2014 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Civilingeniør, cand.polyt. i transport og logistik Normeret studietid: 120 ECTS Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Engineering (Transportation and Logistics) Takst: Heltidstakst 3 Aktivitetsgruppekoden er Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimumramme af universitetet eller af ministeriet. Danmarks Statistik: UDD 8302 AUDD 8302 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsens afgørelse godkendt jeres uddannelse, jf. universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Danmarks Akkrediteringsinstitution Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Videregående Uddannelser 3 Lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 (universitetsloven). Side 2/2

3 Danmarks Akkrediteringsinstitution Danmarks Tekniske Universitet Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i transport og logistik ved Danmarks Tekniske Universitet Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 9. april 2014 behandlet Danmarks Tekniske Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i transport og logistik. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. Danmarks Akkrediteringsinstitution sendte ved brev af 16. april 2014 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i transport og logistik skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder juni 2014 Uddannelses- og Forskningsministeriet Center for Jura Slotsholmsgade 10 Post Postboks København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Tel Mail Ref.-nr. 14/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 20, stk. 1 og nr i bilag 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Civilingeniør, cand.polyt. i transport og logistik Master of Science (MSc) in Engineering (Transportation and Logistics) Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 19, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Side 1/4

4 Danmarks Statistik: UDD 8302 AUDD 8302 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på engelsk. Uddannelses- og Forskningsministeriet Vi bemærker hertil, at det fremgår af kandidatadgangsbekendtgørelsens 7, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for ingeniøruddannelsen, matematik, fysik og samfundsfag. Ad juridisk opmærksomhedspunkt: Adgangsgrundlag Efter punkt 6.2., bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen er forudsætningen for optagelse på en kandidatuddannelse inden for det ingeniørvidenskabelige område (cand.polyt.), at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem en bacheloruddannelse i teknisk videnskab eller en diplomingeniøruddannelse. Der er således ikke hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsen til at give direkte adgang til naturvidenskabelige bachelorer til en kandidatuddannelse inden for det ingeniørvidenskabelige område. En kandidatuddannelse inden for det ingeniørvidenskabelige område skal således bygge oven på en teknisk videnskabelig bacheloruddannelse eller en diplomingeniøruddannelse. Cand.polyt.-titlen kendetegner således den rene civilingeniør. Det skal dog samtidig anerkendes, at styrelsen i sin tidligere praksis ved legalitetskontrollen i forhold til akkrediteringen af eksisterende uddannelser ikke i tilstrækkelig grad har været opmærksom på denne problemstilling, ligesom dette ikke blev drøftet i forbindelse med nedlæggelsen af universitetets cand.scient.tech.- uddannelser. Dette skal styrelsen beklage. Da der er tale om eksisterende uddannelser, er styrelsen indstillet på, at universitetet fortsat kan optage naturvidenskabelige bachelorer på den ingeniørvidenskabelige kandidatuddannelse i matematisk modellering og Side 2/4

5 computing samt dimittender fra kombinationsbacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og matematik, HA(mat.) fra Copenhagen Business School. Nye uddannelser inden for det ingeniørvidenskabelige område skal dog opfylde punkt 6.2. i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen, se ovenstående afsnit. I forhold til tituleringen af kandidatuddannelser bemærkes det endvidere, at der i forbindelse med samlingen af de på daværende tidspunkt eksisterende uddannelsesbekendtgørelser til én uddannelsesbekendtgørelse i 2004 blev foretaget et udredningsarbejde i samarbejde med universiteterne. Til de enkelte titler i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen kan der på den baggrund være tilføjet begrænsninger i forhold til hvilke bacheloruddannelser, der er adgangsgivende til en kandidatuddannelse med en specifik titel. Disse begrænsninger blev i sin tid, som ovennævnt, indført i samarbejde med universiteterne. Et formål med disse begrænsninger er bl.a. at sikre gennemsigtigheden for aftagerne, således at f.eks. uddannelser med titlen cand.polyt. signalerer kandidater med en gennemgående faglighed inden for det ingeniørvidenskabelige område. Uddannelses- og Forskningsministeriet Senest i forbindelse med arbejdsgrupperne omkring titelsanering, som blev sat i værk i marts 2012, var det bl.a. arbejdsgruppen TECH indstilling at bevare cand.polyt.-titlen, da der er tale om en klassisk og sigende titel, der kendetegner den rene civilingeniør. Liste over adgangsgivende uddannelser Styrelsen skal bemærke, at bestemmelsen i uddannelsesbekendtgørelsens 30, stk. 3, nr. 1, skal læses i sammenhæng med 10, stk. 2, og 10 i det hele taget. Efter 10, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen skal universitetet således fastsætte hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen, og hvilke særlige adgangskrav med hensyn til fag eller fagelementer og fagenes eller fagelementernes omfang i ECTS-point den studerende skal have opfyldt på den enkelte bacheloruddannelse for at kunne optages på kandidatuddannelsen. Af hensyn til potentielle ansøgeres retssikkerhed skal det således af studieordningen til den enkelte kandidatuddannelse præcist fremgå, hvilke uddannelser der giver adgang til kandidatuddannelsen, således at det er forudsigeligt for den enkelte (potentielle) ansøger, hvilken uddannelsesmæssig baggrund der kræves for at opfylde adgangskravene. 10, stk. 4, skal i forlængelse heraf forstås således, at et universitet alene kan anvende denne bestemmelse i forhold til ansøgere, der ikke har gennemført en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. Ansøgere der har gennemført en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse skal derimod umiddelbart kunne se i studieordningen, hvorvidt den pågældende uddannelse måtte give adgang til optagelse på kandidatuddannelsen. Side 3/4

6 Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Uddannelses- og Forskningsministeriet Side 4/4

7 Kandidatuddannelse i transport og logistik Danmarks Tekniske Universitet Turnusakkreditering

8 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

9 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 9 Kandidatuddannelsens struktur...11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen...13 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau...19 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse...21 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen...26 Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring...28 Indstilling til UDS for kandidatuddannelsen i transport og logistik...36 Oplysninger til UDS om kandidatuddannelsen i transport og logistik

10 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Uddannelsesstyrelsen ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

11 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i transport og logistik består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Lektor, Gunnar Lannér, Geologi och geoteknik, Chalmers Gunnar Lannér er universitetslektor og forskergruppeleder emeritus for Väg och trafikgruppen på Avdelningen för geologi och geoteknik. Gunnar begyndte at arbejde på Chalmers i 1970 og har forsket i vejudformning, trafiksikkerhed og miljøkonsekvenser. Forskningen kan anvendes af myndigheder og konsulenter og har til formål at forebygge og forhindre ulykker. Gunnar underviser og vejleder fortsat svarende til 40 % af en fuld ansættelse på flere kurser i planlægning, bygning drift og vedligehold af veje samt indenfor områderne trafikplanlægning og trafikteknik, geografiske informationssystemer (GIS) og geodætisk måleteknik. Aftagerrepræsentant Niels Henrik Kjær Jensen, Projektchef - Jernbaner og metro, COWI, civilingeniør Niels Henrik Kjær Jensen er projektchef i afdelingen for Jernbaner og metro hos COWI. Niels er civilingeniør fra Danmarks tekniske Universitet (1991) og HDO (2004). Niels har som rådgiver siden 1991 arbejdet med transportanlæg (broer, veje og jernbaner) og har mere end 15 års solid erfaring i arbejde med jernbane projekter. Han har gennem flere år undervist i jernbaneteknik og har i perioden som afdelingschef opbygget en jernbaneafdeling hos COWI med ca 100 medarbejdere. Niels har som afdelingschef varetaget ansættelser og medarbejderudvikling og har således stor erfaring som aftager af dimittender til branchen. Studerende Daniel Knudsen kandidatstuderende i Byggeri og anlæg, AAU Daniel Knudsen går på studieretningen Vej- og Trafikteknik på kandidatuddannelsen i Byggeri og anlæg. Daniel Knudsen har været aktiv i studienævnet for Byggeri og Anlæg gennem 2 år, hvor han har været repræsentant for de studerende på Vej- og Trafikteknikuddannelsen, og han har derudover et studenterarbejde hos Rambøll i Aarhus i afdelingen for Trafikplanlægning og -sikkerhed. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Modtaget supplerende dokumentation om grundoplysninger 14. november 2013 og 30. januar 2014 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 4. november Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar

12 Høringssvar modtaget 24. februar 2014 Sagsbehandling afsluttet 13. marts 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april

13 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i transport og logistik på Danmarks Tekniske Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne tilfredsstillende. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Universitetet er i løbende dialog med aftagere og dimittender, og der er et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen vurderes at basere sig på et bredt og solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og er med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

14 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen udbydes i Lyngby Sprog Undervisningen foregår på engelsk Hovedområde Teknisk videnskab Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte

15 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Kompetenceprofilen består af tre dele: en generel del for alle DTU-dimittender, en specifik del for uddannelsen som helhed og en speciel del, som afhænger af valget af specialisering inden for uddannelsens rammer. Generel del En kandidat i teknisk videnskab - har en solid forståelse af og viden om naturvidenskab og teknologiske principper og besidder inden for et givent fagområde en omfattende teknologisk viden, og har kendskab til fagområdets aktuelle udviklingstendenser og muligheder - kan identificere og reflektere over teknologiske problemstillinger og forstår samspillet mellem en problemstillings forskellige komponenter 3 Kan via analyse og kreativ modellering udvikle relevante modeller, systemer og planprocesser til løsning af teknologiske problemstillinger - kan overskue og afgrænse en kompleks, åben problemstilling, se denne i en bredere faglig og samfundsmæssig sammenhæng, og på den baggrund opstille forskellige handle- og løsningsmuligheder - beherske teknisk problemløsning på højt fagligt niveau gennem projektarbejde i projektform og er i stand til at arbejde med og styre alle faser i et projekt, herunder udarbejdelse af tidsplaner, udformning, løsning og dokumentation - Kan skriftligt og mundtligt kommunikere og formidle forskningsbaseret viden med forskellige typer af interessenter - kan selvstændigt kombinere sin teknologiske viden med viden om økonomi, ledelse, organisation og projektarbejde - kan selvstændigt anvende og vurdere teknologiske løsninger ud fra fagområdets principper om etik og bæredygtighed - Kan kombinere sin viden om innovation og innovative processer, til at løse teknologiske problemstillinger i erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge - Kan med baggrund i en tydelig faglig profil/specialisering anvende elementer af aktuel forskning på internationalt niveau til at udvikle nye ideer og løse nye problemstillinger - Har indblik i og forståelse for det indbyrdes samspil mellem forskellige ingeniørdomæner og andre fagligheder i forbindelse med løsning af konkrete ingeniørmæssige problemstillinger Har kendskab til og kan fremsøge førende international forskning inden for sit specialområde - kan arbejde selvstændigt og reflektere over egen læring, faglige udvikling og specialisering Uddannelsesspcifik del En kandidat i transport og logistik - Har et indgående kendskab til den anvendte terminologi inden for trafik-, transport- og logistiksektorerne og til interessenterne og deres organisering i disse sektorer - Har overblik over en bred vifte af planlægningsmetoder til løsning af transportmæssige, trafikale og logistiske planproblemer og er i stand til at vælge den løsning, der er ideel i forhold til et givent problem - Kan anvende samt medvirke til udviklingen af moderne planlægningssoftware til design, analyse og simulering og kan redegøre for de bagvedliggende planlægningsmetoder og anvendelser - Kan klassificere et givent planproblem vedrørende trafik, transport og logistik som værende et strategisk, taktisk eller et operationelt problem og opstille eventuelle løsningsmuligheder - Vurdere behovet for og medvirke ved udarbejdelse af analyser, der skal anvendes som trafikpolitisk beslutningsgrundlag indenfor et eller flere transportmidler - Kan analysere og løse komplekse planlægningsproblemer omhandlende en virksomheds forsyningskæder herunder produktionssystem, lagre og distributionssystem - Kan ovenpå eksisterende viden, konstruere nye modeller, processer eller metoder indenfor trafik, transport og logistik - Har viden om IT-baserede løsninger til dataopsamling, dataanalyse, beregninger og simulering indenfor trafik, transport og logistik 9

16 Specialiseringsdel Transport and Business Logistics (TBL) Transport and Business Logistics (TBL) is aimed at optimizing transportation, flows of goods and logistics. At the end of this proposed study line the student will be able to perform amongst other: - Planning of company distribution systems, including supply chains and flow of goods - Planning of public transportation systems - Planning of production and internal transportation in a firm - Planning of the location of company units, i.e. service units, transport terminals and production units - Planning of capacity needs and use of capacity in transportation systems (e.g. planning of means of transportation for persons and freight. Traffic Planning and Traffic Engineering (TPTE) Traffic planning creates the foundation for decisions about construction of new infrastructure or large-scale investments in public transportation. It also forms a basic ingredient in controlling public transportation, freight transport and the network of roads. At the end of this proposed study line the student will be able to perform amongst other: - Valuation of the needs to base decisions within traffic politics and analyses - Specification of models together with application and valuation of model calculations - Analysis based on traffic engineering and capability to relate the results to model calculations - Cost-Benefit valuation of projects together with a projection and evaluation of traffic infrastructure - Description of the foundation for decision-making, both in a technical and communicative way Modelling of Traffic and Transport (MTT) Traffic and transportation models are computer based mathematical models used to determine the consequences of new infrastructure or effects of politics. At the end of this proposed study line the student will be able to perform amongst other: - Construction of new models and maintenance of existing ones - Demand specification for models and evaluation of the results - Using models to plan transportation systems (public traffic, road traffic, freight traffic, etc.) - Communication of results based on models towards customers and decision-makers - Contribute in teams doing large-scale planning projects Railway Technology (RT) The railway is an important part of the infrastructure. Railways can transport many passengers and large amount of freight efficiently and sage. To operate and develop an efficient and well-functioning railway many aspects have to work together. At the end of this proposed study line the student will be able to perform amongst other: - Plan and evaluate a real rail project - Description of the foundation for decision-making, both in a technical and communicative way - Design of railway infrastructure and evaluation of railway capacity - Plan operation and maintenance of railways - Evaluate life cycle costs for railways and safety issues on railways 10

17 Kandidatuddannelsens struktur Uddannelsens overordnede struktur: De generelle retningskompetencer skal vælges blandt denne liste af fag, hvor de to første (markeret med fed skrift) er obligatoriske og resten er begrænset valgfri: - Teknologi, Økonomi, Ledelse, Planlægning og Organisation 10 ECTS - Introduktion til planlægning 5 ECTS - Jernbanetrafikteknik 5 ECTS - Transportøkonomi 5 ECTS - Videregående kollektiv trafikplanlægning 5 ECTS - Introduktion til Transportmodeller 5 ECTS - Beslutningsstøtte og risikoanalyse 5 ECTS - Simulation i godstransport og Logistik 5 ECTS - Netværksoptimering 5 ECTS Som det fremgår af kompetenceprofilen er der mulighed for at opnå en specialisering ved hjælp af de teknologiske specialiseringskurser og delvist valg af fag under generelle retningskompetencer og/eller øvrige, frie valgfag. De anbefalede forløb fremgår af næste side: 11

18 Illustration af anbefalede generelle retningskompetencekurser og teknologiske specialiseringskurser for de fire studielinjer samt progression af fagligt indhold og sværhedsgrad Exx og Fxx angiver hvornår kurserne udbydes (E- efterår, F forår). 12

19 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ét samlet aftagerpanel, og hvert institut har sit institutspecifikke Advisory Board. Kandidatuddannelsen i transport og logistik er tilknyttet DTU s aftagerpanel og det Advisory Board, som er forankret på instituttet DTU Transport. Advisory Board for DTU Transport holder møder 2-3 gange årligt og består af følgende personer: - Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen - Helga Theil Thomsen, vicedirektør, Vejdirektoratet - Jan Fritz Hansen, vicedirektør, Danmarks Rederiforening - Jesper Hansen, administrerende direktør, BaneDanmark - Michael Svane, direktør, DI (Dokumentationsrapport, s. 2) DTU s overordnede aftagerpanel har 19 medlemmer, som repræsenterer samtlige af DTU-institutternes Advisory Boards. Universitetet har vedlagt et mødereferat, der refererer Advisory Boardets diskussion af uddannelsen, samt en udtalelse fra DTU s aftagerpanel. (Bilag 1.1 og 1.2). Advisory boardet vurderer blandt andet, at uddannelsens dimittender er meget attraktive for erhvervslivet. De vurderede også et behov for at kandidaterne blev styrket med viden inden for supply chain management. Uddannelsens ledelse bemærker, at den er dialog med DTU Management Engineering om kursustilbud og at en nyansøgt bacheloruddannelse i systemdesign og strategisk analyse vil give adgang til uddannelsen og styrke dimittenderne inden for området. Aftagerpanelet vurderede at dimittenderne har relevante kvalifikationer, men at der er for få dimittender i forhold til behovet. Aftagerpanelet bemærkede at jerbanespecialiseringen har stort fokus på planlægning, men i mindre grad tilgodeser uddannelse af kandidater med ingeniørfaglig indsigt i spor og signaler. (Bilag 1.2). Uddannelsesledelsen anførte, at der er tale om en planlægningsuddannelse, og at fx dimittender fra elektroteknologi i højere grad kan erhverve sig de efterspurgte kvalifikationer. Begge møder er afholdt i juni 2013, der foreligger ikke noget materiale om andre møder i de to fora. Uddannelsen har også en følgegruppe, som består af undervisere på uddannelsen, studerende på uddannelsen, aftagerrepræsentanter samt dimittender fra uddannelsen. DTU har planlagt følgegrupper for alle uddannelser indført i Der er vedlagt et kommissorium for følgegruppen, men ingen medlemsliste. Universitetet nævner også et strategisk forum som imidlertid ikke har nogen eksterne medlemmer, men på et møde november 2012 var der er et oplæg fra to aftagerrepræsentanter. På besøget fremgik det, at der endnu er talte om et nyt forum. På besøget fortalte ledelsen om, at jernbanespecialiseringen er udviklet i tæt samarbejde med Banebranchen (en brancheforening for dansk jernbane), som efterspørger specialister. 13

20 Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i dialog med relevante aftagerpaneler og aftagere, og at dialogen anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Den formaliserede dialog med uddannelsens dimittender er dels universitetets dimittendundersøgelser (senest gennemført i 2012), og dels universitetets alumneforening, som tæller medlemmer (Dokumentationsrapport, s. 4f). Den seneste dimittendundersøgelse havde en svarprocent på 46, mens det for uddannelsen var 15 af 35 mulige, der svarede. På besøget fortalte ledelsen, at resultater fra dimittendundersøgelsen er brugt til at se på den faglige progression mellem kurser, når de studerende i undersøgelsen har angivet, at det var svært at se en sammenhæng. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Styrelsen for Universiteter og Internationalisering opgør ikke beskæftigelsen særskilt for de enkelte ingeniørretninger eller uddannelser. Universitetet har gengivet tallene for alle ingeniøruddannelserne, som viser at de senest opgjorte år har beskæftigelsesgraden for DTU-dimittender ligget mellem 93 og 86 %, lavest i Landsgennemsnittet har ligget mellem 93 og 88 %. Fra den seneste dimittendundersøgelse har universitetet svar fra 15 af de 35 dimittender, som er blevet færdige i perioden af de femten er i beskæftigelse, og 13 oplyser også, at de kom i beskæftigelse mindre end 6 måneder efter dimission. Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er muligt at vurdere, om der er ledighedsproblemer for uddannelsens dimittender. Der er en større andel af dimittender, hvis beskæftigelsessituation ikke er afdækket i dimittendundersøgelsen. Panelet vurderer dog på baggrund af de dimittender, der har svaret, og de opgjorte ledighedstal fra styrelsen, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse. Relevant beskæftigelse Dimittendundersøgelsen har givet universitetet nogen indsigt i, om dimittenderne kommer i relevant beskæftigelse. Et spørgsmål i undersøgelsen går på, om ansættelsen ligger i forlængelse af uddannelsen. Universitetet har dog ikke fremlagt tal specifikt for denne uddannelse, og den lave svarprocent gør det også mindre relevant. (Dokumentationsrapport, s. 9) Studielederen fortalte på besøget, at han følger dimittenderne på LinkedIn og har kontakt til de fleste danske dimittender. De udenlandske er sværere at følge. Via LinkedIn ved han at de overordnede brancher, dimittenderne bliver beskæftiget i er: Transportører (operatører, speditører, trafikselskaber, rederier m.v.) Producenter/konsumenter af varer (transport og logistikfunktioner) Infrastrukturejere (offentlige myndigheder, lufthavne, havne m.v.) Konsulenter (rådgivende ingeniørfirmaer) (Præsentation på besøget) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 14

21 Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 1.1 Advisory Board Bilag 1.2a AP udtalelse transport Bilag 1.2b Oversigt over medlemmer_ Bilag 1.3 Kommissorium følgegrupper Bilag 1.4 Strategisk Forum 15

22 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Uddannelsen er forankret på DTU Transport med bidrag fra en række øvrige institutter på DTU, specielt DTU Management og DTU Compute. Den samlede bemanding på DTU Transport består af mere end 80 medarbejdere (videnskabeligt og administrativt personale samt ph.d.-studerende) heraf 26 såkaldte faculty VIP, dvs. adjunkter eller højere, som har undervisningsopgaver. Instituttet er opdelt i 3 forskningsområder samt et data- og modelcenter. Transportpolicy og -adfærd Trafikmodellering og -planlægning Transportoptimering og trafikteknik Data- og Modelcenter Sammenhængen mellem uddannelsen og forskningen illustreres i et skema, der oplister den undervisende VIP, dennes forskningsområde og de fag han er ansvarlig for: (Dokumentationsrapport, s. 13) På besøget drøftede panelet med studerende, undervisere og ledelse, at Alex Landex per 1. november 2013 har valgt en privat ansættelse, og at han udgjorde den primære forskningskapacitet inden for jernbaneområ- 16

23 det. Universitetet var i gang med at genbesætte stillingen og ledelsen håbede også på at kunne udvide med yderligere en lektorstilling, men midlerne til det var ikke fundet. Derudover er der 2 ph.d.-studerende inden for området. Ledelsen forklarede, at en stor del af den relevante viden findes i branchen, og at de derfor har benyttet DVIP. I det hele taget adskiller specialiseringen i jernbaner sig fra de øvrige linjer på indholds- og forskningssiden ved at den forholder sig mere konkret til transportmidlet, og jernbaner er underlagt nationale standarder, hvilket er med til at gøre det udfordrende at rekruttere forskere. Men på grund af politiske beslutninger om store satsninger inden for området er det blevet populært blandt studerende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer, men bemærker kritisk, at jernbanespecialiseringen aktuelt ikke har en solid forskningsforankring. Uddannelsens tilrettelæggere Følgende personer er tilrettelæggere af uddannelsen i den forstand, at universitetet anser dem for centrale for uddannelsen: - Kim Bang Salling, Lektor, studieleder - Allan Larsen, Lektor, studienævnsformand - Otto Anker Nielsen, Professor - Steen Leleur, Professor - Oli B.G. Madsen, Professor - Mogens Fosgerau, Professor - Carlo Prato, Lektor - Jesper Larsen Professor MSO, DTU Man - David Pissinger Professor, DTU Man - Stephan Røpke, Professor MSO, DTU Man - Bo Friis Nielsen, Lektor, DTU Compute I bilag 2.3 er der vedlagte CV er for dem alle. På baggrund af gennemgang af cv erne vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet oplyser ikke i dokumentationen om brug af DVIP specifikt på denne uddannelse, men beskriver at der generelt på DTU er en meget begrænset anvendelse af DVIP. Undervisere og studerende fortalte på besøget, at der har været brugt en del DVIP på jernbanespecialiseringen. Ud over at der har været få VIP til at dække undervisningen, så har grunden også været, at det er personer, som aktuelt er beskæftiget inden for området og derfor ved meget om den nyeste faglige udvikling. Akkrediteringspanelet vurderer, at selv med en evt. udstrakt brug af DVIP på de ca. 30 ECTS-point som udgør specialiseringen (de teknologiske specialiseringskurser) så vil VIP/DVIP ratioen stadig være høj selv opgjort separat for den enkelte linje. Antal studerende pr. VIP 26 VIP deltog i undervisning af 54 ressourceudløsende studerende, opgjort per 1. oktober 2012, hvilket giver en ratio på ca. 2 målt i personer. DTU ønsker ikke at opgøre STÅ efter uddannelse, så det er ikke muligt at beregne en ratio i årsværk, men akkrediteringspanelet vurderer i forlængelse af ræsonnementet i foregående afsnit, at de studerende på kandidatuddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. 17

24 Forskningsmiljøets kvalitet Uddannelsen går delvist på tværs af forskningsmiljøer. For at illustrere niveauet for det gennemgående, centrale miljø har universitetet opgjort forskningspublikationer for de 13 (nu 12) centrale VIP nævnt i afsnittet om tilrettelæggere: Artikler i tidsskrifter niveau 1: 15 (2010), 11 (2011), 17 (2012) Artikler i tidsskrifter niveau 2: 7 (2010), 18 (2011), 14 (2012) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 2.3 CV samlet 18

25 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Kandidater, der har læst transport og logistik, opnår dermed den samlede betegnelse Civilingeniør, cand.polyt. i transport og logistik og på engelsk Master of Science (MSc) in Transportation and Logistics. Transport og logistik er et bredt teknisk funderet fagområde, der benytter anvendelsesorienterede matematiske modeller og IT-baserede værktøjer til at forstå, løse, analysere og evaluere komplekse problemstillinger inden for transport-, trafik- og logistiksektoren. Uddannelsen har således som et væsentligt udgangspunkt en modelbaseret tilgang til opbygningen af faglige kompetencer vedrørende transport, trafik og logistik (Dokumentationsrapport, s. 17). Blandt kvalifikationerne i den uddannelsesspecifikke del af kompetenceprofilen er overblik over en bred vifte af planlægningsmetoder til løsning af transportmæssige, trafikale og logistiske planproblemer og er i stand til at vælge den løsning, der er ideel i forhold til et givent problem. Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Kompetenceprofilen består af tre dele: en generel del for alle DTU-dimittender, en specifik del for uddannelsen som helhed og en speciel del, som afhænger af valget af specialisering inden for uddannelsens rammer. Den generelle del lever op til niveauet for uddannelsestypen, som det er beskrevet i kvalifikationsrammen, og derfor lever uddannelsens samlede kompetenceprofil også op til niveauet. Den generelle del er dog i sagens natur mindre fagspecifik, og akkrediteringspanelet har derfor også forholdt sig kompetenceprofilens øvrige dele, her i en sammenstilling af nogle af kvalifikationsrammens krav til færdigheder og kompetencer: Færdigheder Kompetencer Kvalifikationsrammens krav til niveau Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller Uddannelsens kompetenceprofil En kandidat i transport og logistik: - Kan klassificere et givent planproblem vedrørende trafik, transport og logistik som værende et strategisk, taktisk eller et operationelt problem og opstille eventuelle løsningsmuligheder - [Kan v]urdere behovet for og medvirke ved udarbejdelse af analyser, der skal anvendes som trafikpolitisk beslutningsgrundlag indenfor et eller flere transportmidler En kandidat i transport og logistik: - Kan analysere og løse komplekse planlægningsproblemer omhandlende en virksomheds forsyningskæder herunder produktionssystem, lagre og distributionssystem (Udarbejdet af AI) 19

26 Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af gennemgang af hele kompetenceprofilen, at den er på niveau med typebeskrivelsen i den danske kvalifikationsramme. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 3.1 Kompetenceprofil transport 20

27 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Følgende bacheloruddannelser fra DTU har ret til optag på kandidatuddannelsen: - Softwareteknologi - Byggeteknologi - Matematik og Teknologi - Produktion og Konstruktion Diplomingeniører har også mulighed for at blive optaget på kandidatretningen. Fra DTU har følgende uddannelser ret til optag: - Trafik og Transport Der er også krav om engelsk på B-niveau eller tilsvarende, da uddannelsen er engelsksproget (mest relevant for diplomingeniørerne og udenlandske studerende) (Dokumentationsrapport, s. 20) På besøget forklarede underviserne, at diplomingeniører, som ønsker at fortsætte på kandidatuddannelsen kan tage nogle af de kurser, som indgår på kandidatuddannelsen i løbet af deres diplomuddannelse, hvilket kan afhjælpe, at der ellers måske kan være problemer med at sammensætte en passende studieplan for studerende, der starter om vinteren (diplomingeniører er normeret til 3½ år). Diplomingeniørerne fra Trafik og Transport ved mere om trafik end de tekniske bachelorer, men er matematisk metodisk typisk mindre stærke. Generelt vurderede underviserne, at diplomingeniørerne passer bedst ind på jernbanespecialiseringen. Underviserne fortalte også, at blandt de tekniske bachelorer er det især dem fra byggeteknologi, der søger mod jernbanespecialiseringen. Uddannelsen optager en del studerende med en udenlandsk grad (i 2013 var det 47 % af de optagne ifølge ledelsen). Alle studerende modtages ved en velkomstreception og får tilknyttet en underviser, der kan vejlede dem i planlægning af deres studieforløb. De studerende fortalte om deres oplevelser med forskellige adgangsforudsætninger, at studerende fra matematik- eller softwarebacheloruddannelser er gode til modellering, men de ved typisk intet om trafik; de vælger ofte at følge specialiseringen i Business Logistics. De studerende fra byggeteknologi ved omvendt mindre om matematisk modellering. Universitetet fremhæver da også, at de anbefaler at studerende i løbet af deres bachelor tager følgende kurser: - Introduktion til statistik 5 ECTS - Sandsynlighedsregning 5 ECTS - Godstransport og logistik 5 ECTS - GIS og vejtrafikplanlægning 10 ECTS - Introduktion til operationsanalyse 5 ECTS (Dokumentationsrapport s. 21) 21

28 Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau, men bemærker at sammenhængens styrke delvist afhænger af valgfag på bacheloruddannelsen og valg af specialisering på kandidatuddannelsen. Faglig progression fra første til sidste semester Uddannelsen indeholder dels kurser, der er generelle for hele uddannelsen, dels kurser der hører til den enkelte specialisering, jf. illustrationerne af uddannelsens struktur forrest i rapporten. Den generelle del indeholder to obligatoriske kurser: - Teknologi, Økonomi, Ledelse, Planlægning og Organisation (TEMPO) 10 ECTS - Introduktion til planlægning 5 ECTS Derudover skal der vælges mindst 15 point fra følgende række: - Jernbanetrafikteknik 5 ECTS - Transportøkonomi 5 ECTS - Videregående kollektiv trafikplanlægning 5 ECTS - Introduktion til Transportmodeller 5 ECTS - Beslutningsstøtte og risikoanalyse 5 ECTS - Simulation i godstransport og Logistik 5 ECTS - Netværksoptimering 5 ECTS Universitetet beskriver progressionen for de obligatoriske kurser: [TEMPO] giver de studerende en mulighed for at anskue ingeniørens rolle fra et strategisk, taktisk og operationelt perspektiv i forhold til innovation og entreprenørskab i virksomheden. TEMPO er dog rettet domænespecifikt imod studerende på kandidatuddannelsen i transport og logistik hvilket bl.a. kommer til udtryk via casestudier og forelæsninger. En normsættende faglighed, der sikrer en fælles faglig identitet opnås gennem Introduktion til Planlægning. (Dokumentationsrapport, s.23) Om de øvrige, begrænset valgfrie kurser i den generelle del, skriver universitetet, at de sikrer en synlig faglig profil for dimittender fra uddannelsen. Men det indgår også i de anbefalede forløb, hvilke kurser den studerende skal vælge fra den generelle del, fx anbefales Jernbanetrafikteknik kun til studerende med specialisering i jernbaneteknologi. Men i de anbefalede forløb er der også plads til at vælge flere af de generelle fag som del af de helt valgfrie fag på uddannelsen (i alt 30 ECTS-point). Specialiseringsdelen omfatter fire anbefalede muligheder. Universitetet forklarer de anbefalede specialiseringskurser på fx specialiseringen i jernbaneteknologi: Baneprojektering (10 ECTSpoint) ligger som en naturlig forlængelse til Jernbanetrafikteknik og giver de studerende kompetencer indenfor projektering af jernbaner herunder spor og kørestrøm. Kurset er således et avanceret kursus i projektering af bane og benytter geometrisk projektering og kapacitets- og køretidsberegninger. Rullende jernbanemateriel (5 ECTS point) er et 3-ugers kursus umiddelbart i forlængelse af Baneprojektering. Kurset giver de studerende et kendskab til de grundlæggende forhold omkring togs køreegenskaber og hvordan kørslen har indflydelse på energiforbrug og emissioner. Derudover sigter kurset på at give et teoretisk og praktisk overblik over hvordan drift og vedligehold af tog planlægges og udføres. Signalteknologi på jernbaner (10 ECTS point) forventes sidst på studiet og bygger på tidligere kurser indenfor studielinjen.( ) Kurset giver de studerende kompetencer indenfor de forskellige signalanlæg på jernbanen og deres funktionalitet. Dette inkluderer samtidig et mindre casestudie hvor de studerende selv skal designe et mindre signalanlæg. Akkrediteringspanelet vurderer, at læringsmålene i de omtalte kurser på jernbanespecialiseringen antyder, at de kunne indgå i en bacheloruddannelse, men bemærker dog at de kun udgør ECTS-point af den samlede uddannelse. På mødet med ledelsen forklarede de, at det også er af hensyn til optaget af og specialiseringsmulighederne for studerende med udenlandsk bachelor, at kurserne indgår på kandidatuddannelsen. 22

29 Akkrediteringspanelet har gennemgået progressionen i de fire anbefalede forløb og vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Universitetet har udarbejdet et skema, der viser sammenhæng mellem kompetenceprofilens generelle og uddannelsesspecifikke dele på den ene side og kursusudbuddet inden for uddannelsens rammer på den anden side. I skemaet er de generelle kompetencer nummereret 1-13 og de uddannelsesspecifikke I uddrag ser skemaet således ud (farven/intensiteten i felterne angiver om kurset bidrager med viden (lys farve), færdighed eller kompetence (mørk, rød farve)): (Bilag 3.1) Eksempelvis kan man af skemaet se, at kurset i Jernbanetrafikteknik kompetencemæssigt understøtter kvalifikationen (nummer 6) i at dimittenden Kan skriftligt og mundtligt kommunikere og formidle forskningsbaseret viden med forskellige typer af interessenter. Det understøttes blandt andet af kursets læringsmål: Præsentere jernbanetekniske problemstillinger både mundtligt og skriftligt. Akkrediteringspanelet har gennemgået skemaet med henblik på de fire linjer og læringsmålene til kurserne. På den baggrund vurderer panelet, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Frafald Frafaldet på uddannelsen fremgår her: (Dokumentationsrapport, s. 33) Tallet for 2012 dækker over en årgang på 15 personer, og der er derfor tale om 2 personer, der er faldet fra. Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet er på niveau med landsgennemsnittet. Prøveformer Universitetet redegør i for, at der anvendes forskellige prøveformer på uddannelsen og flere eksempler på, hvordan de tester, at de studerende har opnået uddannelsens centrale kompetencer. I et oversigtsskema oplistes alle kursernes prøveformer. Gennemgående er der typisk tale om en kombineret mundtlig og skriftlig eksamen, men der kan i stedet for skriftlige elementer indgå fx bedømmelse af øvelser. 23

30 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen DTU stiller krav om dokumenteret pædagogisk kompetence ved ansættelser af medarbejdere i faste facultystillinger (lektorer og professorer som er knyttet til uddannelse). Ansøgere fra DTU skal have deltaget i DTU s eget pædagogiske efteruddannelsesforløb (UDTU). Har ansøgeren ikke deltaget i UDTU, skal en dekan vurdere og godkende det alternative forløb. For adjunkter udarbejder institutterne i samarbejde med LearningLab DTU en plan for gennemførelse af UDTU under ansættelsen (Dokumentationsrapport, s. 38). På instituttet er man ( ) opmærksom på, at øget internationalisering, hurtige ændringer i de studerendes forudsætninger og et stadigt mere blandet optag af studerende med forskellige forudsætninger repræsenterer pædagogiske udfordringer Derfor er der obligatoriske drøftelser af den pædagogiske efteruddannelse, herunder også udviklingen af engelskkundskaber hos underviserne i forbindelse med MUS. DTU tilbyder også kurser i engelsk til underviserne (Dokumentationsrapport, s. 38). Alle kurser på DTU evalueres med henblik på at give underviseren konkret feedback på sin undervisning (Dokumentationsrapport, s. 38). På besøget fortalte de studerende, at undervisere opfordrer dem til at huske at evaluere. De nævnte også et eksempel på en underviser, som de studerende ikke mente fungerede godt nok, og som uddannelsesledelsen derpå skiftede ud. Akkrediteringspanelet vurderer, at DTU sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen og de indhenter de studerendes vurderinger af den pædagogiske afvikling af undervisningen, samt følger op på vurderingerne. Fysiske forhold Uddannelsen kræver ikke særlige fysiske forhold. DTU råder over et antal databarer, hvor terminaler er koblet op på centrale servere, som kører avancerede computersystemer, så som CAD/CAM, statistik og matematik-programmer, simuleringsprogrammer etc. Disse programmer kan desuden nås fra den [studerendes egen] bærbare computer via det trådløse netværk, som der er adgang til i alle DTU's undervisningsbygninger. (Dokumentationsrapport, s 40) Studerende deltager i arbejdsmiljøorganisationen på DTU, og derudover gennemføres jævnlige studiemiljøundersøgelser, senest i efteråret Herudover bidrager en række andre evalueringer, fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser til at få et samlet overblik over de studerendes holdning til studiemiljøet. (Dokumentationsrapport, s 40) Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at der er tilstrækkelige fysiske rammer på uddannelsen. Studieophold i udlandet Universitetet forklarer, at udlandsophold bedst passer ind på 2. eller 3. semester. Til denne uddannelse er der ikke lavet aftaler med samarbejdsuniversiteter om udbud af særlige studiepakker, men DTU har i alt ca. 250 samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter og skriver, at de vil udvikle studiepakker til denne uddannelse. De studerende fortalte på besøget at de havde svært ved at forestille sig et udlandsophold uden at blive forsinket i deres studie. Blandt andet vil det være svært at tage af sted om foråret, hvis man er startet med sommeroptaget (dvs. på 2. semester), da det er eneste chance for at følge de kurser der udbydes om foråret på 24

31 DTU (fordi 4. semester bruges til specialet). Det kan give problemer med at opfylde kravene til specialiseringen, hvor der obligatorisk indgår forårskurser i dem alle. Ledelsen forklarede, at der globalt ikke er så mange udbud af transportingeniøruddannelser med det fokus på plalægning, som DTU s har, hvilket til gengæld tiltrækker mange udenlandske studerende. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur giver de studerende mulighed for tage på studieophold i udlandet, men bemærker at det kan være svært i praksis at undgå studietidsforlængelse, især hvis det ikke i udlandet er muligt at finde kurser der kan afløse de kurser der kræves i den fulgte specialisering. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 3.1 Kompetenceprofil transport Bilag 4.1 booklet ( Proposed Study Plans ) Bilag 4.2 Studiemiljøundersøgelse 25

32 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse DTU s kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske standarder for universiteternes kvalitetssikring. Politikken for DTU s kvalitetsarbejde indeholder en række mål, som understøttes af konkrete procedurer beskrevet i DTU s Kvalitetshåndbog samt i UdviklingsMål & Virkemidler (UMV) og andre procedurer. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet lever op til kravene i de europæiske standarder om procedurer, der sikrer formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger, de studerendes eksamen, undervisernes kompetencer og kvalifikationer, tildeling af ressourcer ud over underviserne, systemer til indsamling, analyse og anvendelse af nøgletal samt offentliggørelse af relevant data. Akkrediteringspanelet vurderer derfor samlet set, at Danmarks Tekniske Universitets beskrevne kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring, jf. vurderingerne i bilag 1. Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen udmønter institutionens kvalitetssikringssystem/praksisser i forhold til følgende punkter: ESG 1.1. En kvalitetssikringspolitik med tilhørende procedurer ESG 1.3. Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer ESG 1.4. Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer (jf. kriterium 4) ESG 1.5. Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter og tutorer/undervisningsassistenter (jf. kriterium 4) ESG 1.6. Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne ESG 1.7. Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer. I forhold til ESG 1.2 Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger noterer akkrediteringspanelet, at uddannelsen hvert år evalueres og at der er justeret i den i 2012, fx i læringsmål og etableret et nyt kursus, som afløser et tidligere. (Dokumentationsrapport, s. 51) I forhold til ESG 1.6 Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne noterer akkrediteringspanelet, at studielederen via den elektroniske platform Studieledernet har mulighed for at hente informationer om både den enkelte student, hele årgange eller den samlede studenterpopulation på uddannelsen. Informationerne giver studielederen mulighed for at få oplyst, hvor mange ECTS-point en studerende på en uddannelse optjener pr. semester og at filtrere data på årgange. Derfor er det muligt for studielederen (og universitetet) at følge en konkret årgang og dermed monitorere de studerendes studieprogression løbende. Studielederen kan ligeledes få information om karakterfordelingen hos studenterne på en årgang, ligesom studielederen kan sammenligne resultater for egne studerende på et kursus med studerende fra andre retninger på samme kursus og dermed vurdere, om de studerende har de rette forudsætninger for, samt får det ønskede udbytte af, kurset (Dokumentationsrapport, s. 41). 26

33 Akkrediteringspanelet noterer i den sammenhæng, at dokumentationsrapporten giver konkrete eksempler på, hvordan studieledelsen har anvendt Studieledernet til bl.a. at analysere sammensætningen af hvilke studerende, der optages på uddannelsen (Dokumentationsrapport, s 49). Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at uddannelsen i tilstrækkelig grad udmønter institutionens kvalitetssikringssystem, men bemærker kritisk at monitorering af studieordningen besværliggøres af de mange dokumenter, der ikke er samlet, herunder at kompetenceprofilen slet ikke fremgår af studieordningen. Tager uddannelsesledelsen løbende og systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen? Akkrediteringspanelet fik på besøget indtryk af, at der på uddannelsen er en tæt kontakt mellem studerende, undervisere og studieledelsen. De studerende tilkendegav på besøget, at de oplever at uddannelsesledelsen tager eventuel kritik alvorligt og med udgangspunkt heri iværksætter konkrete justeringer og tiltag, jf. også kriterium 4 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen på baggrund af indsamling/modtagelse, analyse og anvendelse af relevant information. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

34 Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Universitetet beskriver i Politik for DTU s kvalitetsarbejde, at DTU s overordnede mål med kvalitetsarbejdet er at udvikle og fastholde det kvalitative niveau inden for uddannelse, forskning, innovation og myndighedsbetjening, og således bidrage til DTU s mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet (Politik for DTU's kvalitetsarbejde). Politik for DTU s kvalitetsarbejde beskriver de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet på institutionen, som er uddybet i fire delpolitikker: DTU s forskningspolitik, DTU s uddannelsespolitik, DTU s politik for myndighedsbetjening og DTU s innovationspolitik. Målsætningerne for de fire politikområder er beskrevet i DTU s strategi og i de fire delpolitikker. Af Politik for DTU s kvalitetsarbejde fremgår kvalitetssikringsprincipperne for de fire politikområder: Forskningens kvalitet Uddannelsens og undervisningens kvalitet Myndighedsbetjeningens kvalitet Innovationens kvalitet. Uddannelsens og undervisningens kvalitet vurderes både internt og eksternt. Den interne proces omfatter regelmæssig evaluering af undervisning, uddannelser og studiestartsforløb og løbende opfølgning af kvalitetsparametre som afholdelse af undervisning, gennemførselstider, beståelsesprocenter osv. Den eksterne proces handler blandt andet om akkreditering af uddannelser, dialog om uddannelsernes indhold med aftage- re og samarbejder om udvikling af undervisningsformer med andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet (Politik for DTU's kvalitetsarbejde). Politik for DTU s kvalitetsarbejde understøttes af DTU s Kvalitetshåndbog, der beskriver kvalitetssikringsprocedurer inden for uddannelse og undervisning. Kvalitetshåndbogen omfatter således procedurer ift. kursusevalueringer, eksamensafholdelse, studiestartsevalueringer, interne uddannelsesevalueringer, procedurer for frafaldsanalyse, gennemførelsesvejledning mv. (Bilag 5.3). Endvidere beskriver dokumentet DTU Uddannelse en kerneproces universitetets organisation på uddannelsesområdet (Bilag 5.1). På baggrund af ovenstående vurderes universitetet at have en politik med beskrevne procedurer for kvalitetssikringen af institutionens uddannelser. Ansvarsfordeling Ifølge DTU er kvalitetsarbejdet på det overordnede niveau forankret i direktionen, der fastlægger rammer for udvikling og gennemførelse inden for et sammenhængende kvalitetssystem på tværs af organisationen. Ansvarsfordelingen mellem de forskellige organisatoriske niveauer illustreres ifølge universitetet i nedenstående figur. 28

35 Note: Figur 5.1. viser ansvarsfordelingen for kvalitetssikringen af universitetets uddannelser på de 3 niveauer. Institutdirektør og studienævn har sammen ansvaret for de enkelte kurser, mens studielederen har ansvaret for uddan- nelsen og dekanen det samlede overordnede ansvar for den samlede uddannelsesproces som den studerende gennemgår. Ifølge universitetet ansvarsfordelingen vedrørende kvalitetssikring af uddannelse og undervisning er fordelt på følgende aktører: Dekaner, der har det overordnede ansvar for at udvikle og forbedre uddannelser og undervisning og sikre udvikling af hovedområdets uddannelser. Institutledere (på DTU kaldet institutdirektører) følger i samarbejde med dekanerne op på både uddannelses og undervisningsevalueringer. Institut- og studieledere har tilsammen ansvaret for at sikre, at der er sammenhæng mellem instituttets forskning og undervisning (dvs. at der til uddannelserne er knyttet relevante forskningsmiljøer og kvalificerede undervisere) Studienævn og studieledere varetager den daglige ledelse af uddannelserne og har ansvaret for at skabe, udvikle og forbedre uddannelserne (Dokumentationsrapport, s. 36). Videre fremgår det, at studielederne der refererer direkte til dekanen (...) har det udførende ansvar for at undervisningen på de enkelte kurser i uddannelsen lever op til de stillede krav. Studielederen har initiativpligt med hensyn til udvikling af uddannelsen, således at de studerende ved afslutningen på deres studium mestrer de formulerede kvalifikationskrav og opstillede læringsmål. Studielederen skal endvidere føre tilsyn med de studerendes engagement og behov for faglig rådgivning, de opnåede eksamensresultater og niveauet for afgangsprojekterne. Ved afvigelser forventes det, at studielederen tager initiativ til forbedringer i samarbejde med de Institutstudienævn, der har ansvaret for de enkelte kurser eller gennem samarbejde med dekanen og AUS (AUS er dekanernes supportenhed). (Bilag 5.3, s. 10). Koordineringen mellem de nævnte centrale aktører illustreres i figuren nedenfor. Universitetet anfører, at der er tale om et (...) to-strengede dialogsystem, hvor (...) der er en direkte forbindelse i DTU Ledelsessystem mellem Dekanen og Institutdirektøren, således at de overordnede rammer herigennem kan etableres til gavn for, på den ene side (venstre kolonne) uddannelserne og studielederen, og på den anden side (højre kolonne) til gavn for de kurser og undervisere, som instituttet skal levere. (Bilag 5.3, s. 11). 29

36 Note: Figur 5.2 viser koblingen mellem de forskellige aktører i universitetets kvalitetssikringsorganisation på uddannelsesområdet. Kilde: Bilag 5.1. Universitetet skriver, at koblingen mellem aktørerne sker gennem Systematiske dialogmøder med inddragelse af Dekaner, Studieledere, Underviserne, Institutstudienævnet og Institutdirektører i en sammenhængende ledelsesproces. (Bilag 5.3, s. 11). Videre skriver universitetet, at Den overordnede ledelsessamtale mellem direktionen og institutterne gennemføres i forbindelse med UdviklingsMål og Virkemidler (UMV) som omhandler fælles forventningsafstemning, også på uddannelsesområdet. UVM følges op af en handlingsplan i efteråret og en årsrapport lige efter nytår (inden næste UVM sættes i gang)[= hvert 4. år]. I forbindelse med UMV-forhandlingerne behandles strategiske og ledelsesmæssige beslutninger systematisk. Således allokeres ressourcer til undervisning via UMV en og ligeledes følges resultaterne af årets undervisningsrelaterede evalueringer systematisk op. (Bilag 5.3, s. 10) Planlægning af og opfølgning på kvalitetsstyringen sker som en integreret del af DTU s ledelsesprocesser og indgår i DTU s mødehjul. (Dokumentationsrapport, s. 38) Note: Figur 5.3 viser universitetets mødehjul Kilde: Dokumentationsrapport, s. 38. Ifølge universitetet viser den øverste halvdel af figuren de overordnede ledelsesmæssige samtaler der føres i regi af UMV-processen mellem ledelsen på institutterne (institutdirektør mm) og direktionen for at udvikle 30

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematisk modellering og computing

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematisk modellering og computing Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Trandum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Kontaktperson Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Baneuddannelsen. v/martin E. Vigild. Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø

Baneuddannelsen. v/martin E. Vigild. Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø Baneuddannelsen v/martin E. Vigild Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 12-05-2011 til gavn for samfundet I/O PULL PUSH BSC (Danish) MSC/PHD (engelsk) DTU Unge mennesker til studiet TRANSITION:

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

kandi- Revideret Christa Tranum Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 31. juli 2019 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- Revideret Christa Tranum Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 31. juli 2019 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Revideret Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelse i matematik og teknologi, kandidatuddannelse i matematisk modellering og computing Danmarks Tekniske Universitet

Bacheloruddannelse i matematik og teknologi, kandidatuddannelse i matematisk modellering og computing Danmarks Tekniske Universitet Bacheloruddannelse i matematik og teknologi, kandidatuddannelse i matematisk modellering og computing Danmarks Tekniske Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret videregående

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i datalogi.

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet har udarbejdet. februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet har udarbejdet. februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i mekanik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere