VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN. http://www.rendsagerparken.dk"

Transkript

1 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 1 VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN

2 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 2 Indholdsfortegnelse. 0. Generel indledning. - præsentation af bestyrelsen: Navne, adresser, tlf. m.m. - ejerlauget's faste aktiviteter. - badminton. - ejerlaugsfest. - fastelavnsfest. - vedligeholdelse af fællesarealer. A. Retningslinier for Rendsagerparken (Løkketoften 1-55 og 2-68) (Rendsagervej ) B. Retningslinier for Rendsagerparken (Rendsagervej 2-100) C. Retningslinier for Rendsagerparken (Rendsagervej ) 1. Vedtægter 1 til Ordensregler 1 til Service afsnit. - kontingentopkrævning. - TV-anlægget.

3 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 3 0. Generel indledning Bestyrelsen ønsker med denne velkomstmappe at byde Dem velkommen som grundejer i ejerlauget Rendsagerparken. Ejerlauget Rendsagerparken er stiftet den 4. juni 1970 og dækker et område, som fremgår af vedlagte kort. I henhold til de på området tinglyste deklarationer er enhver grundejer pligtig til at være medlem af ejerlauget. Det er bestyrelsens håb, at De i denne mappe vil finde mange nyttige oplysninger, ligesom vi håber, De må finde Dem til rette blandt Deres nye naboer. Såfremt De har spørgsmål, som De ikke finder svar på i mappen, er De velkommen til at rette henvendelse til Deres områderepræsentant eller til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens sammensætning, adresser og telefonnumre fremgår af næste side. Faste aktiviteter: Bestyrelsen arrangerer hvert år nogle aktiviteter, hvor medlemmerne får mulighed for at lære hinanden at kende. Således er der mulighed for at spille badminton på Pilehaveskolen. Hvert år i august måned sendes program ud til samtlige medlemmer, som derefter har mulighed for at tilmelde sig i det omfang, der er ledige pladser. Badmintonsæsonen varer fra ca. 1. september til ca. 1. maj og en gang årligt arrangeres badmintonturnering, hvor man for et mindre deltagergebyr kan opnå at få indgraveret sit navn i en vandrepokal. Herudover afholdes fastelavnsfest for børnene, hvor der er mulighed for at blive kattekonge og kattedronning og vinde nogle pæne præmier. Også til dette arrangement giver ejerlauget sædvanligvis et mindre tilskud. Endelig er der hvert år mulighed for sammen med naboer at møde op på det nærmeste fællesareal, og deltage i fællesarealets indretning og vedligeholdelse.

4 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 4 Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsesarbejdet varetages af følgende personer: Formand: Erik Ødemark Løkketoften Næstformand: Søren Thuesen Rendsagervej Kasserer : Svend-Erik Vogt Rendsagervej Sekretærer : Jørgen Witting Rendsagervej Gert Pynt Andersen Rendsagervej Best.medlem: Henning Mogensen Rendsagervej Dan Colding Madsen Rendsagervej Bestyrelse og Områderepræsentanter: R Jørgen Witting Rendsagervej R Søren Thuesen Rendsagervej Løkketoften Gert Pynt Andersen Rendsagervej R Henning Mogensen Rendsagervej R Dan Colding Madsen Rendsagervej Badminton: Torben Christensen Rendsagervej

5 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 5 Rendsagerparken s Retningslinier. Rendsagerparken er opført i som en samlet bebyggelse bestående af 3 hustyper. Der er pålagt deklarationer, der blandt andet har til formål at bevare bebyggelsens ensartede præg. For at imødekomme ønsker om ændringer, er der mellem ejerlauget og kommunen truffet aftale om de retningslinier, der skal følges ved vedligeholdelsesarbejder og ved om- og tilbygninger. Retningslinierne er udformet for hvert af bebyggelsens 3 afsnit, således at alle bestemmelser for en bestemt ejendom er samlet i et afsnit. A. Løkketoften 1-55 og 2-68 Rendsagervej B. Rendsagervej C. Rendsagervej Ændringer, der ikke falder ind under retningslinierne, kan normalt ikke forventes godkendt. Ansøgning om dispensation fra retningslinierne skal fremsendes til kommunen, der derefter vil indhente ejerlaugets udtalelse. Bestemmelserne vedrører farvevalg i afsnit A.9, B.9 og C.9 administreres udelukkende af ejerlauget. VALLENSBÆK KOMMUNE Byggesagsudvalget Den 14. maj 1997 Ejerlauget Rendsagerparken Den 11. marts 1997 Rev. den 10. september 1997 Rev. den 10. februar 1999 Rev. den 15. august 2002 Rev. den 01. oktober 2005

6 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver. Husets døre og vinduespartier B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven gradueret i to lysere nuancer. Husets øvrige træværk D,udestuer, terrasseoverdækning, garager, carporte, udhuse, plankeværk og udhæng, må fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven gradueret i to lysere nuancer. Husets stern og stern på en evt. tilbygning C skal males sort. Naturtræ JA Sort JA JA Lerbrun JA JA Grå JA JA Grøn JA JA Blå JA JA Hvid JA JA

7 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 7 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-68 SAMT RENDSAGERVEJ A.1. GENERELT, TILLADELSER, BYGGELINIER. På hver ejendom kan, uanset grundens størrelse, tillades opført indtil 36 m² ny bebyggelse. I de 36 m² medregnes egentlige tilbygninger, udestuer samt for garage/carport/ udhuse det areal, der overstiger 35 m². Terrasseoverdækninger medregnes ikke. Tilbygninger til beboelse samt udestuer kræver byggetilladelse fra kommunen. Ændringer af facader, udskiftning af tagbeklædning samt opførelse af skorstene kræver ingen tilladelse, såfremt retningslinierne i det følgende overholdes. Terrasseoverdækninger samt garage/carport/udhuse kræver anmeldelse til kommunen. Byggelinier: Vejlegårdsvej 20 m fra vejmidte. Øvrige veje 3 m fra vejskel. Stier 2,5 m fra skel. A.2. UDVIDELSE AF BOLIGAREALER. Den tilladelige udvidelse på indtil 36 m² skal placeres enten som en vinkelbygning ud for opholdsstuen med læmuren som den ene væg eller i forlængelse af huset i hele gavlbredden. Byggelinier mod veje og stier samt afstand til naboskel, herunder fællesarealer, på 2,5 m skal respekteres, hvilket betyder, at enkelte ejendomme kun har en tilbygningsmulighed. Tilbygningen skal have samme rygningshøjde og taghældning samt udføres i samme materialer som det eksisterende hus og farver som fremgår af punkt A.9. Vindues- og dørplacering er fri, dog må der ikke udføres åbninger i læmuren. A.3. FACADER OG TAG. Dør- og vinduespartier kan frit ændres i de facader, der ikke vender mod boligvejene. I gavle mod boligvejene kan det store vinduesparti erstattes af 1 eller 2 mindre vinduer. Endvidere kan der isættes et 50 cm bredt vindue med samme højde som oprindeligt vinduesparti. Nyt murværk skal udføres i gule sten og træværk gives de farver, som fremgår af punkt A.9.

8 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 8 For udskiftning af tagbeklædning gælder følgende: Tagbeklædning skal være udformet, enten - som et plant tag, svarende til skifereternit, eller - bølgeformet, svarende til B6 bølgeeternit, eller - teglstenslignende, svarende til DECRA-plader. Der må kun anvendes sorte plader. Ny tagbeklædning kan placeres oven på det eksisterende tag, såfremt den ekstra højde bliver max. 10 cm. I denne forbindelse skal eksisterende stern og vindskeder forhøjes tilsvarende. Alle ændringer af tagbeklædningen skal meddeles Vallensbæk kommune. Det skal ved oplægning af eternitplader ovenpå eksisterende tagbeklædning eftervises, at spærkonstruktionen kan bære. Ved oplæg af DECRA-plader kræves ikke eftervisning. Tagrender kan etableres synligt, dog skal følgende krav være opfyldt: Spær skal tilpasses, således de flugter med inderkant på tagrenden. Afslutningsbræt skal følge farvereglerne for stern, som fremgår af punkt A.9. Tagrenderne skal være fastgjort med rendejern eller konsoller. Tagrenderne må være udført i enten zink eller plastik. Tagrender udført i plastik må være én af følgende farver: Grå, lysegrå, mørkegrå eller sort. A.4. SKORSTENE I BOLIGAREALER. Skorstene til pejs/brændeovn kan udføres med skorstenspibe i gule sten eller som en sort metalskorsten. Placeringen er fri inden for boligarealet (eksisterende og nyt), dog må der ikke være synlig markering af skorstenen i de facader og gavle, der vender mod boligvejene.

9 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 9 A.5. UDESTUER. Udestuer på indtil 36 m² kan opføres i byggefelterne for de egentlige tilbygninger (se A.2.), idet byggefeltet ved læmuren dog udvides til at omfatte hele læmurens længde. Byggelinier samt afstand til naboskel på 2,5 m skal respekteres. Udestuens udseende skal opfylde følgende: A.5.a Udestuen må ikke være synlig fra boligvejene. Højden må ikke overstige læmurens højde, og længden inkl. tagudhæng må i byggefeltet ud for opholdsstuen ikke overstige læmurens længde. A.5.b Taget skal være fladt, sternen skal være vandret og dække udsynet til tagmaterialet. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. A.3. A.5.c Hvor læmuren bruges som den ene side, skal de to øvrige vægge være i let konstruktion og bestå af klart glas fra stern til sokkel. Ellers skal alle 3 sider være i let konstruktion og bestå af klart glas fra stern til sokkel. A.5.d Træværket kan males i de farver som fremgår af punkt A.9. A.5.e Udestuer er ikke beboelsesrum og må ikke anvendes som sådanne. Der må ikke installeres fast opvarmningsmulighed (centralvarme/el). Pejs/brændeovn må kun opføres med skorstensplacering i den oprindelige facade. A.5.f Såfremt en udestue ønskes opført med samme taghældning som det eksisterende hus, vil sagen blive behandlet som en egentlig tilbygning, der skal opfylde bestemmelserne til beboelsesrum samt til retningslinierne i afsnit A.2 og A.3.

10 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 10 A.6. TERRASSEOVERDÆKNINGER. Terrasseoverdækninger kan udføres ud for boligens havefacade, og den gavl der vender modsat boligvejene. Byggelinier samt afstand til naboskel på 2,5 m skal respekteres. Terrasseoverdækningens udseende skal opfylde følgende: A.6.a Terrasseoverdækningen må ikke være synlig fra boligvejene. Højden må ikke overstige læmurens højde og længden inkl. tagudhæng må ved læmuren ikke overstige læmurens længde. A.6.b Konstruktionen kan udføres efter eget ønske, dog skal sternen være vandret. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. A.3. Træværket kan males i de farver, som fremgår af punkt A.9. A.6.c Overdækningens længste side skal være helt åben. A.6.d En terrasseoverdækning må ikke uden indhentet byggetilladelse ombygges til udestue. A.6.e Pejs/brændeovn må kun opføres med skorstensplacering som beskrevet i punkt A.4. A.7. GARAGER/CARPORTE/UDHUSE/PLANKEVÆRK. Der kan tillades opført en garage/carport/udhusbygning med en placering, der i princippet følger det oprindelige plankeværk. Byggelinier mod vej skal respekteres. Garage/carport og udhus kan opføres i to selvstændige bygninger. Byggelinier mod vej skal respekteres. Bebyggelsens udseende skal opfylde følgende: A.7.a Bebyggelsen kan opføres i naboskel og kan gives en max. længde på 12 m og en max. højde på 2,5 m.

11 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 11 A.7.b Bebyggelsen kan opføres i træ med beklædning som de eksisterende plankeværk og/eller i gule sten. Træværk kan males i de farver, der fremgår af punkt A.9. Taghældning på carport/garage og udhus skal være ens og kan være flad eller udføres med taghældning i fortsættelse af tagfladen på det eksisterende hus. Sternen skal i begge tilfælde gives et udseende, der harmonerer med de oprindelige bygninger. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. A.3. A.7.c Der skal være mulighed for parkering af 2 biler på hver ejendom. Kun den ene plads kan være en lukket garage. A.8. DIVERSE. Varmepumper skal placeres ved bygninger. Ovenlys og solfangere kan placeres i tagfladen såfremt: - de ligger parallelt og i samme hældning som taget. - de placeres mellem spær som enkeltelementer af samme størrelse - de placeres mindst 120 cm fra yderside af facaden og mindst 60 cm fra tagrygning, målt i det vandrette plan. - de højest når 10 cm op over tagfladen. - arealet højest udgør 1/10 af tagfladen de placeres i. - rammer er sorte eller i samme farve som taget. - ovenlysvinduer ikke er delt af sprosser. Der kan indlægges en zinkkant (ca. 5 cm synligt) under rygningen til forebyggelse af algebelægning. A.9. FARVER. Påtaleretten vedrørende dette afsnit tilkommer alene ejerlauget Rendsagerparken. For vedligeholdelse af bebyggelsen gælder følgende regler: Husets gavl og rem (pkt. A på tegning), skal males i en af følgende grundfarver: Lerbrun, grøn, grå eller blå.

12 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 12 Husets døre- og vinduespartier (pkt. B på tegning), må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven gradueret i to lysere nuancer. Husets stern og stern på en evt. tilbygning (pkt. C på tegning) skal males sort. Husets øvrige træværk (pkt. D på tegning), udestuer, overdækket terrasse, garager, carporte, udhuse, plankeværk, samt udhæng må fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven gradueret i to lysere nuancer. Ved grundfarven lerbrun forstås: SOLIGNUM LERBRUN nr. 46 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved grundfarven grøn forstås: GORI 730 TANG GRØN UMBRA, PINOTEX 812 GRØN UMBRA, PROFA 5020-G 50Y LYS OXYDGRØN, eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved grundfarven grå forstås: GORI 260 STENGRÅ, PINOTEX 213 GRÅ UMBRA MØRK, PROFA 3500 MØRK SILKEGRÅ, eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved grundfarven blå forstås: GORI 802 ANHOLT, PINOTEX 701 KALKBLÅ, eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. A.10 OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER. Parabolantennen kan opsættes enten på eksisterende bygninger eller frit i haven dog således, at parabolskålens øverste kant ikke må overstige 2 meter over terræn. Endvidere må der kun opsættes en parabolantenne pr. ejendom og denne må højst have en diameter på 1,0 meter.

13 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager, udhuse og plankeværk E skal males i èn af de nedenstående farver. Husets rem og stern på en evt. terrasseoverdækning eller udestue B skal males i èn af de nedenstående farver. Husets øvrige træværk C skal males i max. to af de nedenstående farver. Husets eternitplader D skal males i èn af de nedenstående farver, eller fremstå ubehandlet. Sort JA JA JA JA JA Grøn JA JA JA JA JA Grå JA JA JA JA JA Antikrød JA JA Almuegrøn JA JA Almuebrun JA Teak JA JA Moseegfarvet Naturtræ JA JA Ubehandlet JA Trygimprægnering. JA Cedertræ / Teak JA Hvid JA

14 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 14 B. RENDSAGERVEJ B.1. GENERELT, TILLADELSER, BYGGELINIER. På hver grund kan uanset grundens størrelse, tillades opført indtil 54 m² ny bebyggelse. I de 54 m² medregnes egentlige tilbygninger, udestuer samt for garage, carport/udhuse det areal, der overstiger 35 m². Terrasseoverdækninger medregnes ikke. Tilbygninger til beboelse samt udestuer kræver byggetilladelse fra kommunen. Ændringer af facader, udskiftning af tagbeklædning samt opførelse af skorstene kræver ingen tilladelse, såfremt retningslinierne i det følgende overholdes. Terrasseoverdækninger samt garage/carport/udhuse kræver anmeldelse til kommunen. Byggelinier: Vejlegårdsvej: 20 m fra vejmidte. Rendsagervej: 3 m fra skel. Stier:2,5 m fra skel. B.2 UDVIDELSE AF BOLIGAREALER. Den tilladelige udvidelse på indtil 54 m² skal placeres i forlængelse af huset i hele gavlbredden. Byggelinier mod veje samt afstand til naboskel, herunder fællesarealer på 2,5 m skal respekteres, hvilket betyder, at enkelte grunde ikke fuldt ud kan udnytte tilbygningsmuligheden. Tilbygningen skal have samme rygningshøjde og taghældning samt udføres i samme materialer som det eksisterende hus og farver som fremgår af punkt B.9. Vindues- og dørplacering er fri. B.3. FACADER OG TAG. Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.9 For udskiftning af tagbeklædning gælder følgende: Tagbeklædning skal være udformet, enten - som et plant tag, svarende til skifereternit, eller - bølgeformet, svarende til B6 bølgeeternit, eller - teglstenslignende, svarende til DECRA-plader.

15 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 15 Der må kun anvendes sorte plader. Ny tagbeklædning kan placeres oven på det eksisterende tag, såfremt den ekstra højde bliver max. 10 cm. I denne forbindelse skal eksisterende stern og vindskeder forhøjes tilsvarende. Alle ændringer af tagbeklædningen skal meddeles Vallensbæk kommune. Det skal ved oplægning af eternitplader ovenpå eksisterende tagbeklædning eftervises, at spærkonstruktionen kan bære. Ved oplæg af DECRA-plader kræves ikke eftervisning. Tagrender kan etableres synligt, dog skal følgende krav være opfyldt: Spær skal tilpasses, således at de flugter med inderkant på tagrenden. Afslutningsbræt skal følge farvereglerne for stern, som fremgår af punkt B.9. Tagrenderne skal være fastgjort med rendejern eller konsoller. Tagrenderne må være udført i enten zink eller plastik. Tagrender udført i plastik, må være én af følgende farver: grå, lysegrå, mørkegrå eller sort. B.4. SKORSTENE I BOLIGAREALER. Skorstene til pejs/brændeovne kan udføres med skorstenspibe i gule sten eller som en sort metalskorsten. Placeringen er fri inden for boligarealet (eksisterende og nyt), dog må der ikke være synlig markering af skorstenen i de facader og gavle, der vender mod boligvejene. B.5. UDESTUER. Udestuer på indtil 54 m² kan opføres enten i byggefeltet for de egentlige tilbygninger (se B.2.), eller ud for havefacaden. Byggelinier samt afstand til naboskel på 2,5 m skal respekteres.

16 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 16 Udestuens udseende skal opfylde følgende: B.5.a Udestuens højde skal følge remmen på det eksisterende hus. B.5.b Taget skal være fladt, sternen skal være vandret og dække udsynet til tagmaterialet. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. B.3. B.5.c Alle tre vægge skal være i en let konstruktion og bestå af klart glas fra stern til sokkel. En læmur i gule sten kan dog benyttes som den ene væg. B.5.d Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.9. Sternen på udestuen og husets rem gives samme farve. B.5.e Udestuer er ikke beboelsesrum og må ikke anvendes som sådanne. Der må ikke installeres fast opvarmningsmulighed (centralvarme/el). Pejs/brændeovn må kun opføres med skorstensplacering i den oprindelige facade. B.5.f Såfremt en udestue ønskes opført med samme taghældning som det eksisterende hus, vil sagen blive behandlet som en egentlig tilbygning, der skal opfylde bestemmelserne til beboelsesrum samt til retningslinierne i afsnit B.2 og B.3. B.6. TERRASSEOVERDÆKNINGER. Terrasseoverdækninger kan udføres i boligens byggefelt samt ud for havefacaden. Byggelinier samt afstand til naboskel på 2,5 m skal respekteres. Terrasseoverdækningens udseende skal opfylde følgende: B.6.a Terrasseoverdækningens højde skal følge remmen på det eksisterende hus. Sternen skal være vandret. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. B.3. B.6.b Konstruktionen kan udføres efter eget ønske. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.9. Dog skal sternen på terrasseoverdækningen og husets rem gives samme farve. En side kan opføres som mur i gule sten.

17 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 17 B.6.c En terrasseoverdækning kan også udføres ved at forlænge husets tagkonstruktion. Det nye tag skal udføres med samme udseende og materialer som det eksisterende tag. En side kan opføres som mur i gule sten. B.6.d Overdækningens længste side skal være helt åben. B.6.e En terrasseoverdækning godkendt efter ovenstående regler må ikke uden tilladelse ombygges til udestue eller beboelsesrum. B.6.f Pejs/brændeovn må kun opføres med skorstensplacering som beskrevet i B.4. B.7. GARAGER/CARPORT/UDHUSE/PLANKEVÆRK. Der kan tillades opført en garage/carport/udhusbygning. Garage/carport og udhus kan opføres i to selvstændige bygninger. Byggelinier mod vej og skel skal respekteres. Bebyggelsens udseende skal opfylde følgende: B.7.a Bebyggelsen kan opføres i naboskel og kan gives en max. længde på 12 m og en max. højde på 2,5 m. B.7.b Bebyggelsen kan opføres i træ med beklædning som eksisterende udhus og/eller i gule sten. Eventuel garageport skal udføres i træ. Træværk skal gives de farver, som fremgår af punkt B.9. Taghældning på carport/garage og udhus skal være ens og kan være flad eller udføres med taghældning i fortsættelse af tagfladen på det eksisterende hus. Hvis taget udføres med taghældning i fortsættelse af tagfladen, skal tagbeklædningen udføres i samme materiale og farve som husets. Sternen skal i begge tilfælde gives et udseende, der harmonerer med de oprindelige bygninger. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. B.3. B.7.c Der skal være mulighed for parkering af 2 biler på hver ejendom. Kun den ene plads kan være en lukket garage.

18 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 18 B.8. DIVERSE. Varmepumper skal placeres ved bygninger. Ovenlys og solfangere kan placeres i tagfladen såfremt: - de ligger parallelt og i samme hældning som taget. - de placeres mellem spær som enkeltelementer af samme størrelse - de placeres mindst 120 cm fra yderside af facaden og mindst 60 cm fra tagrygning, målt i det vandrette plan. - de højest når 10 cm op over tagfladen. - arealet højest udgør 1/10 af tagfladen de placeres i. - rammer er sorte eller i samme farve som taget. - ovenlysvinduer ikke er delt af sprosser. Der kan indlægges en zinkkant (ca. 5 cm synligt) langs rygningen til forebyggelse af algebelægning. B.9. FARVER. Påtaleretten vedrørende dette afsnit tilkommer alene ejerlauget Rendsagerparken. For vedligeholdelse af bebyggelsen gælder følgende regler: B.9.a Husets gavl, stern, udhæng, garager, carporte, udhuse og plankeværk (pkt. A på tegning), skal males i en af følgende farver: Sort, grøn eller grå. Cedertræ, som tillades behandlet for at bevare træets naturlige farve. Teak, som tillades behandlet for at bevare træets naturlige farve. B.9.b Husets rem og stern på en eventuel terrasseoverdækning eller udestue (pkt. B på tegningen), skal males i en af følgende farver: Sort, antikrød, almuebrun, almuegrøn, teak, grøn eller grå. B.9.c Husets øvrige træværk (pkt. C på tegningen), skal males i max. to af følgende farver: Sort, moseegfarvet, grøn, grå, hvid eller fremstå i naturtræ. B.9.d Husets eternitplader (pkt. D på tegningen), skal males i en af følgende farver:

19 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 19 Sort, antikrød, almuegrøn, teak, grøn, grå eller fremstå ubehandlet. B.9.e Husets garager, carport udhuse og plankeværk (pkt. E på tegningen), skal males i en af følgende farver: Sort, grøn, grå eller fremstå i trykimprægneret træ. Ved farven antikrød forstås: SADOLIN ANTIKRØD 320 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat.

20 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 20 Ved farven almuegrøn forstås: SADOLIN MØRK ALMUEGRØN 9883 eller tilsvarende nuance i andet fabrikat. Ved farven almuebrun forstås: SADOLIN ALMUEBRUN 9787 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven teak forstås: SADOLIN TEAK 335 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven moseegfarvet forstås: GORI eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven grøn forstås: GORI 730 TANG GRØN UMBRA, PINOTEX 812 GRØN UMBRA, PROFA 5020-G 50Y LYS OXYDGRØN, eller tilsvarende. Ved farven grå forstås: GORI 260 STENGRÅ, PINOTEX 213 GRÅ UMBRA MØRK, PROFA 3500 MØRK SILKEGRÅ, eller tilsvarende. Trykimprægneret træværk: Trykimprægneret træværk kan vedligeholdes med SALTGRØN, TRYKIMPRÆGNE- RINGSGRØN, eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. B.10 OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER. Parabolantennen kan opsættes enten på eksisterende bygninger eller frit i haven dog således, at parabolskålens øverste kant ikke må overstige 2 meter over terræn. Endvidere må der kun opsættes en parabolantenne pr. ejendom og denne må højst have en diameter på 1,0 meter.

21 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager, udhuse og plankeværk E skal males i èn af de nedenstående farver. Husets rem og stern på en evt. terrasseoverdækning eller udestue B skal males i èn af de nedenstående farver. Husets øvrige træværk C skal males i max. to af de nedenstående farver. Husets eternitplader D skal males i èn af de nedenstående farver, eller fremstå ubehandlet. Sort JA JA JA JA JA Grøn JA JA JA JA JA Grå JA JA JA JA JA Antikrød JA JA Almuegrøn JA JA Almuebrun JA Teak JA JA Moseegfarvet Naturtræ JA JA Ubehandlet JA Trygimprægnering. JA Cedertræ / Teak JA Hvid JA

22 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 22 C. RENDSAGERVEJ C.1. GENERELT, TILLADELSER, BYGGELINIER. På hver grund kan, uanset grundens størrelse, tillades opført indtil 32 m² ny bebyggelse. I de 32 m² medregnes egentlige tilbygninger, udestuer samt for garage/carport/udhuse det areal der overstiger 35 m². For udhuse medregnes det areal, der overstiger 8 m 2. Terrasseoverdækninger medregnes ikke. Tilbygninger til beboelse samt udestuer kræver byggetilladelse. Ændringer af facader, udskiftning af tagbeklædning samt opførelse af skorstene kræver ingen tilladelse, såfremt retningslinierne i det følgende overholdes. Terrasseoverdækninger samt garage/carport/udhuse kræver anmeldelse. Byggelinie: Rendsagervej 3 m fra vejskel. Stier 2,5 m fra skel. C.2. UDVIDELSE AF BOLIGAREALET. Den tilladelige udvidelse på indtil 32 m² skal placeres i forlængelse af huset i hele gavlbredden. Byggelinier mod veje og stier samt afstand til naboskel, herunder fællesarealer, på 2,5 m skal respekteres, hvilket betyder at enkelte grunde ikke fuldt ud kan udnytte tilbygningsmuligheden. Tilbygningen skal have samme rygningshøjde og taghældning samt udføres i samme materialer som det eksisterende hus, og farver som fremgår af punkt C.9. C.3. FACADER OG TAG. Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt C.9. For udskiftning af tagbeklædning gælder følgende: Tagbeklædning skal være udformet, enten - som et plant tag, svarende til skifereternit, eller - bølgeformet, svarende til B6 bølgeeternit, eller - teglstenslignende, svarende til DECRA-plader. Der må kun anvendes sorte plader.

23 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 23 Ny tagbeklædning kan placeres oven på det eksisterende tag, såfremt den ekstra højde bliver max 10 cm. I denne forbindelse skal eksisterende stern og vindskeder forhøjes tilsvarende. Alle ændringer af tagbeklædningen skal meddeles Vallensbæk kommune. Det skal ved oplægning af eternitplader ovenpå eksisterende tagbeklædning eftervises, at spærkonstruktionen kan bære. Ved oplæg af DECRA-plader kræves ikke eftervisning. Tagrender kan etableres synligt, dog skal følgende krav være opfyldt: Spær skal tilpasses, således at de flugter med inderkant på tagrenden. Afslutningsbræt skal følge farvereglerne for stern, som fremgår af punkt C.9. Tagrenderne skal være fastgjort med rendejern eller konsoller. Tagrenderne må være udført i enten zink eller plastik. Tagrender udført i plastik, må være én af følgende farver: grå, lysegrå, mørkegrå eller sort. C.4. SKORSTENE I BOLIGAREALER. Skorstene til pejs/brændeovn kan udføres med skorstenspibe i gule sten eller som en sort metalskorsten. Placeringen er valgfri inden for boligarealet (eksisterende + eventuelt nyt), dog må der ikke være synlig markering af skorstenen i de facader og gavle, der vender mod boligvejen. C.5. UDESTUER. Udestuer på indtil 32 m² kan opføres i byggefeltet for de egentlige tilbygninger (se C.2). Byggelinie skal respekteres. Udestuens udseende skal opfylde følgende: C.5.a Udestuens højde skal følge remmen på det eksisterende hus.

24 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 24 C.5.b Taget skal være fladt, sternen skal være vandret og dække udsynet til tagmaterialet. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. C.3. C.5.c Alle tre vægge skal være i en let konstruktion og bestå af klart glas fra stern til sokkel. En læmur i gule sten kan dog benyttes som den ene væg. C.5.d Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt C.9. Sternen på udestuen og husets rem gives samme farve. C.5.e Udestuer er ikke beboelsesrum og må ikke anvendes som sådanne. Der må ikke installeres fast opvarmningsmulighed (centralvarme/el). Pejs/brændeovn må kun opføres med skorstensplacering i den oprindelige facade. C.5.f Såfremt en udestue ønskes opført med samme taghældning som det eksisterende hus vil sagen blive behandlet som en egentlig tilbygning, der skal opfylde bestemmelserne til beboelsesrum samt til retningslinierne i afsnit C.2 og C.3. C.6 TERRASSEOVERDÆKNINGER. Terrasseoverdækninger kan udføres i boligens byggefelt. Endvidere kan ejendomme med nordgavl mod et fællesareal på visse betingelser opføre terrasseoverdækning imellem gavl og skel (se punkt C.6.b). Terrasseoverdækningens udseende skal opfylde: C.6.a Terrasseoverdækningens højde skal følge remmen på det eksisterende hus. Sternen skal være vandret. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. C.3. C.6.b Ejendomme, der må udføre en nordvendt terrasseoverdækning mod fællesarealet, kan udføre overdækningen på én af følgende 2 måder.

25 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side Enten sammenbygges overdækningen med boligen. Taget skal være fladt og sternen udføres vandret i samme højde som husets stern. Overdækningen holdes min. 0,75 m fra nordskel, idet hækken skal bevares. 2. Eller overdækningen sammenbygges med carport/udhusbygningen og ikke med boligen. Taget skal være fladt og sternen svare til sternen på carport/udhusbygningen. Hækken skal bevares mod fællesarealet. For de nordvendte terrasseoverdækninger gælder, at længden langs skellet mod fællesareal højst må være 5 m, når afstanden er mindre end 2,5 m. C.6.c Konstruktionen kan udføres efter eget ønske. Træværket kan udføres i farver, som fremgår af punkt C.9. Dog skal sternen på terrasseoverdækningen og husets rem/carportens stern gives samme farve. Terrasseoverdækninger i boligens byggefelt kan opføres med en læmur i gule sten. C.6.d Terrasseoverdækning kan også udføres ved at forlænge husets tagkonstruktion. Det nye tag skal udføres med samme udseende og materialer som det eksisterende tag. En side kan opføres som mur i gule sten. C.6.e Overdækningens længste side skal være helt åben. C.6.f En terrasseoverdækning godkendt efter ovenstående regler må ikke uden tilladelse ombygges til udestue eller beboelsesrum. C.6.g Pejs/brændeovn må kun opføres med skorstensplacering som beskrevet i punkt C.4. C.7 GARAGER/CARPORT/UDHUSE/PLANKEVÆRK. Der kan tillades opført garage/carport/udhusbygning. Garage/carport og udhus kan opføres i to selvstændige bygninger. Byggelinien mod Rendsagervej skal respekteres og udhænget skal holdes bag gavlflugt mod boligvejene. Bebyggelsens udseende skal opfylde følgende:

26 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 26 C.7.a Bebyggelsen kan opføres i naboskel og kan gives en max. længde på 12 m og en max. højde på 2,5 m. C.7.b Bebyggelsen kan opføres i træ med beklædning som eksisterende udhus og/eller gule sten. Taghældning på carport/garage og udhus skal være ens og kan være flad eller udføres med taghældning i fortsættelse af tagfladen på det eksisterende hus. Hvis taget udføres med taghældning i fortsættelse af tagfladen skal tagbeklædningen udføres i samme materiale og farve som husets. Bygningens korte side må inden for en afstand af 2,5 m fra naboskel ikke have en højde, der overstiger 2,50 m. Sternen skal i begge tilfælde gives et udseende der harmonerer med de oprindelige bygninger. Der må etableres synlige tagrender i overensstemmelse med reglerne i pkt. B.3. Træværk skal gives de farver, som fremgår af punkt C.9. C.7.c Der skal være mulighed for parkering af 2 biler på hver ejendom. Kun den ene plads kan være en lukket garage. C.8. DIVERSE. Varmepumper skal placeres ved bygninger. Ovenlys og solfangere kan placeres i tagfladen såfremt: - de ligger parallelt og i samme hældning som taget. - de placeres mellem spær som enkeltelementer af samme størrelse - de placeres mindst 120 cm fra yderside af facaden og mindst 60 cm fra tagrygning, målt i det vandrette plan. - de højest når 10 cm op over tagfladen. - arealet højest udgør 1/10 af tagfladen de placeres i. - rammer er sorte eller i samme farve som taget. - ovenlysvinduer ikke er delt af sprosser. Der kan indlægges en zinkkant (ca. 5 cm synligt) under rygningen til forebyggelse af algebelægning.

27 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 27 C.9. FARVER Påtaleretten vedrørende dette afsnit tilkommer alene ejerlauget Rendsagerparken. For vedligeholdelse af bebyggelsen gælder følgende regler: C.9.a Husets gavl, stern, udhæng, garager, carporte, udhuse og plankeværk (pkt. A på tegning), skal males i en af følgende farver: Sort, grøn eller grå. Cedertræ, som tillades behandlet for at bevare træets naturlige farve. Teak, som tillades behandlet for at bevare træets naturlige farve. C.9.b. Husets rem og stern på en eventuel terrasseoverdækning eller udestue (pkt. B på tegningen), skal males i en af følgende farver: Sort, antikrød, almuebrun, almuegrøn, teak, grøn eller grå. C.9.c. Husets øvrige træværk (pkt. C på tegningen), skal males i max. to af følgende farver: Sort, moseegfarvet, grøn, grå, hvid eller fremstå i naturtræ. C.9.d. Husets eternitplader (pkt. D på tegningen), skal males i en af følgende farver: Sort, antikrød, almuegrøn, teak, grå eller fremstå ubehandlet. C.9.e Husets garager, carporte, udhuse og plankeværk (pkt. E på tegningen), skal males i en af følgende farver: Sort, grøn, grå eller fremstå i trykimprægneret træ. Ved farven antikrød forstås: SADOLIN ANTIKRØD 320 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven almuegrøn forstås: SADOLIN MØRK ALMUEGRØN 9883 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven almuebrun forstås: SADOLIN ALMUEBRUN 9787 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven teak forstås: SADOLIN TEAK 335 eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven moseegfarvet forstås:

28 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 28 GORI eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. Ved farven grøn forstås: GORI 730 TANG GRØN UMBRA, PINOTEX 812 GRØN UMBRA, PROFA 5020-G 50Y OXYDGRØN, eller tilsvarende. Ved farven grå forstås: GORI 260 STENGRÅ, PINOTEX 213 GRÅ UMBRA MØRK, PROFA 3500 MØRK SILKEGRÅ, eller tilsvarende. Trykimprægneret træværk: Trykimprægneret træværk kan vedligeholdes med SALTGRØN, TRYKIMPRÆGNE- RINGSGRØN, eller tilsvarende nuance i et andet fabrikat. C.10 OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER. Parabolantennen kan opsættes enten på eksisterende bygninger eller frit i haven dog således, at parabolskålens øverste kant ikke må overstige 2 meter over terræn. Endvidere må der kun opsættes en parabolantenne pr. ejendom og denne må højst have en diameter på 1,0 meter.

29 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side VEDTÆGTER af 4. juni 1970 med senere ændringer. 1, Navn og hjemsted ejerlaugets navn er "RENDSAGERPARKEN" med hjemsted i Vallensbæk kommune og værneting i Brøndbyernes retskreds. 2, Formål ejerlaugets formål: at varetage medlemmernes interesser i ethvert anliggende, der normalt hører ind under en grundejerforenings område, herunder bl.a. vedligeholdelse af fællesanlæg, som ejerlauget er ejer af, fastsættelse af retningslinier for beplantning og vedligeholdelse af parceller og huse samt indseende med, at tilbygninger og ændringer sker efter en for bebyggelsen godkendt plan. 3, Medlemskab Ret og pligt til medlemskab har parceller, der er udstykket af matr. nr. 9-df Vallensbæk by og sogn. Foreningens område kan udvides til også at omfatte andre ejendomme, der naturligt hører med til området, jf. den på parcellerne tinglyste deklaration om medlemskab af ejerlaug. Ved eventuelt salg af sin parcel kan et medlem ikke udtræde af ejerlauget, idet han skal overdrage sine rettigheder og forpligtigelser til den nye ejer. Det er en forudsætning, at eventuelle restancer er berigtiget. Opgørelser mellem køber og sælger er lauget uvedkommende, og det kan med hensyn til eventuelle restancer henholde sig alene til den nye ejer. 4, Kontingent Ved hver parcels optagelse i ejerlauget erlægges et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes fastsætter det årlige kontingent. Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for indbetaling af indskud og kontingent. Kontingentet benyttes til dækning af almindelige udgifter ved laugets administration, til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer og andre fælles anlæg (herunder radio- og Tv-antenne) samt til opfyldelse af andre af lauget påhvilende forpligtelser, mens en af generalforsamlingen fastsat del af det ved optagelsen erlagte indskud skal tjene som en reserve- og sikringsfond. Såfremt forfaldne beløb ikke betales rettidigt, erlægges et rykkergebyr, der svarer til 10 % af beløbet. Ved yderligere påkrav erlægges endnu et rykkergebyr, der svarer til 15 % af de oprindelige forfaldne beløb.

30 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 30 5, Generalforsamlingen Generalforsamlingen er ejerlaugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, efter at medlemmerne er indkaldt skriftligt med mindst 21 dages varsel samt med angivelse af dagsordenen, der i hvert fald skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt forslag til kontingent. 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 7. Eventuelt. Indkaldelsen skal bilægges det reviderede regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6, Stemmeregler På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. parcel. Ejer et medlem flere parceller, har den pågældende dog kun ret til højest 4 stemmer i alt. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer, der ikke er i restance med bidrag, jf. 4. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved fuldmagt, idet dog ingen kan møde med fuldmagt for mere end ét andet medlem. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer jf. 7. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt 2 medlemmer forlanger det. 7, Vedtægtsændringer ejerlaugets vedtægter kan kun ændres, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede eller lovligt repræsenteret, og da kun når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt 2/3 af laugets medlemmer ikke er til stede, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for en måned med de fremsatte forslag som eneste punkt dagsordenen, og de fremsatte forslag kan da vedtages uanset antallet af fremmødte medlemmer, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 8, Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er pligtig til senest 14 dage efter begæringens modtagelse at indkalde den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

31 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 31 9, Valg af bestyrelse Lauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, mens kasserer og 3 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer kan finde sted. Der ydes bestyrelsen dækning for udgifter efter bilag, og kassereren oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det følgende år. 10, Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af lauget med bindende virkning for dette, idet dog optagelse af lån eller andre større dispositioner kun kan ske i henhold til en generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig på 2 hinanden følgende bestyrelsesmøder med 14 dages mellemrum, kan formanden med 14 dages varsel indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, og denne underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ved retshandlinger forpligtes lauget ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. I overensstemmelse med 2 kan bestyrelsen fastsætte gyldige bestemmelser for orden, vedligeholdelse m.v. Bestemmelserne træder almindeligvis i kraft 14 dage efter, at de er tilstillet medlemmerne, medmindre de inden udløbet af denne tidsfrist kræves forelagt en ekstraordinær generalforsamling i henhold til 8. 11, Regnskab ejerlaugets regnskabsår er kalenderåret. Laugets kontante beholdning må ikke overstige 500,00 kr. Øvrige midler skal indsættes på giro eller bankkonto, hvorpå der kan hæves efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Til at revidere regnskabet samt foretage uanmeldte kasseeftersyn vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen 2 revisorer samt 1 suppleant. Det af kassereren opstillede regnskab afgives til revision senest 31. januar, således at revisionen kan være tilendebragt senest 28. februar. 12, Opløsning ejerlauget kan opløses ved vedtagelse på en generalforsamling efter de i 7 indeholdte regler. Opløsning kan dog ikke finde sted, sålænge der påhviler lauget gældsforpligtelser, ligesom tilladelse til opløsning skal foreligge fra kommunalbestyrelsen.

32 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side Ordensregler. Fællesarealerne: Godkendt af generalforsamlingen 23 marts 1977, med senere ændringer. Parcellerne: 1, Fællesarealerne står åbne for alle beboerne i Rendsagerparken og deres gæster og stilles under grundejernes beskyttelse. Støjende adfærd er ikke tilladt på fællesarealerne efter kl , Ved etableringer og ændringer m.v. kan bestyrelsen midlertidigt forbyde adgang til et fællesareal. 3, Hunde og katte har under ingen omstændigheder adgang til fællesarealerne. 4, Beplantning og træer må ikke ødelægges. Klatring i træerne er forbudt. 5, Fællesarealerne står åbne for fritidsaktiviteter, dog er færdsel med motorkøretøjer, herunder knallerter ikke tilladt. 6, Det påhviler grundejerne at holde haver i en sådan orden, at ukrudt ikke breder sig til gene for naboer og genboer. 7, Ved hæk forstås i det følgende liguster, der skal sættes, vedligeholdes og klippes i en højde af 1,80 m, hvor intet andet er angivet. 8, Hæk skal principielt sættes i alle skel, hvor der ikke findes plankeværk eller carport ved husets første overtagelse, dog med følgende undtagelser: Forhaverne til Løkketoften, Rendsagervej samt nr. 2, 4,16, 44, 46, 48, 50, 68 og 70 må der ikke sættes hæk eller hæklignende beplantning i. For Løkketoften og Rendsagervej gælder, at forhavernes oprindelige stensætning ikke må fjernes. Skel på Rendsagervejs østside, som ikke ligger i niveau med fortovet er fritaget for hækpligt. På de boligveje der omfatter Rendsagervej samt alle ulige numre, kan der i skellet ud mod kørebanen vælges mellem følgende tre alternativer: a) hæk i henhold til punkt 7, eller evt. i en højde på 1,20 m, b) plantestenkant (evt. med hæk også) og c) lavt rækværk bestående af to kalmarbrædder over hinanden på kant, med øverste kant 50 cm fra jord, med stolper og brædder sortmalede. Hæk ud til fællesarealerne må være ned til 1,20 m høj. Parceller, hvis skel ud mod mosen følger ejerlaugets vestlige skellinie, er fritaget for hækpligt. Ønskes en form for hegn, skal en af ovennævnte dog anvendes. Mod vej og sti skal plantes i en sådan afstand (35 cm), at hækkens udvendige side følger skellinien. til nabo og mod fællesarealer plantes i skel. Hækplantning mellem naboer bekostes i lige omfang af dem begge. Hæk mod vej og fællesarealer bekostes og vedligeholdes alene af grundejeren.

33 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 33 Husene: 9, Plankeværk må kun opsættes for at lukke carport i skel og skal da have udseende som tegning af fra Ernito og males sort. Plankeværk, der er opsat af sælgerne skal forblive uændret. Hvis plankeværk opsættes indenfor skel, men følgende dette, skal hæk uanset lempelser i det foregående plantes i henhold til punkt 7. 10, Hundeejere kan af bestyrelsen tilpligtes at hegne på en sådan måde, at deres hunde ikke er til gene for andre. Opsættelse af trådhegn i medfør heraf, eller ved frivillig opsætning, skal altid dækkes med hækplantning. Hvis en grundejer har svømmebassin, henvises til "Bygningsreglementet for småhuse 85". 11, På parcellerne vest for Rendsagervej må der ikke plantes store træer såsom birk, lærk, løn, ask, elm, pil, poppel, eg, bøg, lind og lignende. 12, Skæmmende udsmykning og erhvervsmæssig skiltning er ikke tilladt. 13, For vedligeholdelse af husene henvises til ombygningsreglementet, senest vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. november 1994, med efterfølgende godkendelse af Vallensbæk Kommune. 14, Overtrædelser af de gældende ordensregler kan af bestyrelsen forlanges bragt til ophør. Sidder medlemmet denne opfordring overhørig, kan bestyrelsen lade forholdet ( for eksempel opsætning af hæk, rengøring efter hunde etc.) bringe i orden for dennes regning. 15, Ved de fællesarealer, hvor legepladser er etablerede eller påtænkes etableret, kan de omkringboende medlemmer danne et legepladsudvalg. Udvalget kan indstille til bestyrelsen, hvilke aktiviteter der ønskes anlagt på arealet og gøre opmærksom på eventuelle reparationer. Legepladsudvalgene har dog ingen besluttende myndighed uden om den valgte bestyrelse. Bestyrelsen har i øvrigt vedtaget at tilføje følgende vedrørende brug af motorplæneklippere. Benyttelse af motorplæneklippere må kun ske på hverdage indtil kl , og på lørdage, søn- og helligdage kun indtil kl

34 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side Serviceafsnit 3.1 Kontingentopkrævning. Kontingentet opkræves af to gange, nemlig i januar og august. Girokort udsendes i perioden fra den 20. til den 25. i den forudgående måned. Forfaldsdatoen er den 1. i opkrævningsmåneden. Sidste frist for indbetaling er den 10. i opkrævningsmåneden. Kontingent i januar måned er at betragte som et a conto beløb, da årsbudgettet først vedtages på den ordinære generalforsamling i marts måned. Kontingentet i august bliver således resten af årsbudgettet. Ved for sen indbetaling tillægges medlemmets konto et rykkergebyr på 10 % af det opkrævede beløb. Er kontingentet modtaget af kassereren (30. januar/30. august) tillægges rykkergebyret blot den efterfølgende opkrævning (august/januar). I modsat fald udsendes et rykkerbrev tillagt de nævnte rykkergebyr samt et yderligere rykkergebyr på 15 % af de oprindeligt forfaldne beløb. Seneste frist for indbetaling af kontingent og rykkergebyrer angives at være den 12. i den følgende måned (februar/september). Endvidere orienteres der om, at såfremt beløbene ikke er indbetalt denne dato, vil bestyrelsen tage yderligere skridt til inddrivelse. Denne nævnte rykkerprocedure iværksættes også, såfremt kontingentet indbetales, men der stadig resterer skyldigt rykkergebyr. Er de nævnte beløb ikke betalt den 12. (februar/september) udsendes endnu et rykkerbrev, der tillægges yderligere 15 % af de oprindelige forfaldne beløb. Endvidere gøres der opmærksom på, at omkostningerne ved en evt. inkassosag vil være ejerlauget uvedkommende samt at medlemmer i restance ikke har stemmeret. (vedtaget i 1999)

35 RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side TV-anlægget. I henhold til de på ejendommene tinglyste deklarationer, har hvert medlem pligt til at benytte det fælles antenneanlæg. I praksis betyder det, at man har pligt til at tage del i fællesudgifterne til fordelingsanlægget af antennesignaler. Ejerlauget har indgået en kontrakt med TDC (tidligere TeleDanmark), om at der pr. medlem kan vælges mellem 3 TV-programpakker. I forbindelse med TV-pakkerne modtages endvidere et antal radioprogrammer. Dette giver følgende muligheder: 1) Der modtages intet signal (dette gælder også radiosignaler). 2) Der modtages Grundpakke (9 kanaler) 3) Der modtages Mellempakke (13 kanaler) 4) Der modtages Fuld pakke (31 kanaler) Enkelte TV-kanaler kan høres over radioen. Ændring af programpakker skal meddeles Bestyrelsen inden den 1. november før det kalenderår, hvor ændringen skal træde i kraft. For ændringen opkræves et gebyr, der p.t. er kr Gebyret dækker udelukkende den udgift ejerlauget må betale TDC for ændringen. Ved forringet billed- eller lydkvalitet, bør De først kontrollere Deres egne installationer og apparater inden De kontakter ejerlaugets kontaktperson på TV anlægget. (se indholdsfortegnelsen afsnit 0 præsentation af Bestyrelsen) Ved fejl, som kan henføres til grundejerens egen installation eller apparat, påhviler det grundejeren at betale udgiften i forbindelse med eftersynet. OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER. Parabolantennen kan opsættes enten på eksisterende bygninger eller frit i haven dog således, at parabolskålens øverste kant ikke må overstige 2 meter over terræn. Endvidere må der kun opsættes en parabolantenne pr. ejendom og denne må højst have en diameter på 1,0 meter. Se evt. pkt. A10, B10 eller C10 godkendt af kommunen.

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN. Internetadresse.WWW.Rendsagerparken.dk

VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN. Internetadresse.WWW.Rendsagerparken.dk RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 1 VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN Internetadresse.WWW.Rendsagerparken.dk RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN.

VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 1 VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN http://www.rendsagerparken.dk RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN.

VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 1 VELKOMMEN TIL ejerlauget RENDSAGERPARKEN http://www.rendsagerparken.dk RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009 LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser besluttet på generalforsamlingen den 17. marts 2015 5 stk. 1 er tilføjet følgende tekst: Dog påhviler det de enkelte medlemmer at vedligeholde og slå græsrabatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj Side 1 af 4 Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2008 Vedtægter for Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj 1. Foreningens navn er Lindegårdsvej/Ørnehøj. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere