,$mil{ nwt. Markedsdag i Indelukket Lordag den 16 maj Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",$mil{ nwt. Markedsdag i Indelukket Lordag den 16 maj Kl. 10.00"

Transkript

1 Nr.2/98 MAJ,$mil{ nwt Lordag den 16 maj skor det igen. OgsA i Ar afholder vi vor traditionelle markedsdag. P6 denne dag er der mulighod for at se og kobe nasten alt lige fra de mindste nipsting over bekladning til en ny dieselmotor eller en ny bdd. Og sa er det ogsa dagen hvor ildslukkeren afproves af Falck. Markedet 6bner kl rbfide for folket og fou bidfolket Markedsdag i Indelukket Lordag den 16 maj Kl Tirsdag den 19 maj er der informationsmode nye medlemmer. Modet afholdes i klubhuset og starter kl Lordag den 23 maj er der motorkapsejlads ved Akrogen. Starten 96r kt Lardag den 30 maj er der pinsetraf. Dette traditionelle tref afholdes i 6r i Ry Marina. Mandag den 15 juni er der Valdemarsdag med fanemarchs og gudstjeneste kl Se narmere pd opslag i klubhuset. Tirsdag den 23 juni afholdes Sct.Hans fest pa Sejsgrunden. Bdlet tandes kl Lordag den 8 august gentagesidste Ars succes, nemlig Pensionistsejladsen. I Ar afgar badene fra Indelukket kl , idet det er planlagt, at vi sejler til vort bestemmelsessted for at indtage frokosten som pensionisterne medbringer. Se omtalen andet sted i bladet. I Lordag den 15 august er der igen frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden. Stegningen starter kl Se i ovrigt opslag i klubhuset hvor evt. endringer vil blive bekendtgjort. $ Mod J Kom og gor arets handel,der salges alt fra nips, ol, po lse r,toj, bideud st1rr, moto rer, bade,og meget mere. Falck afprover ildslukkere for Smk,s medlemmer. Demonstration af brandslukningsudstyr. op med familie,venner og bekendte.

2 Side 2 Side 3 SMK-NYT Nr. :,6 Srgang.Oplag. :825 Udgivet isamrid med SMK's bestyrelse. Redigering Aksel Borre, sekreier. Bladudvalg.: Aksel Borre Chang Puggard Formand.: Knud E. Jensen Nestformand.: Preben Henriksen Kasserer.: Arne Sommer Sekretar.: Aksel Borre Ovrige medlemmer.: Peer Jensen Palle Christiansen Herluf Christensen Udvalq Klubhus & kantineudvalg.: Preben Henriksen Palle Christiansen Broudvalg.: Herluf Christensen Himmelbjerggrunden.: Peer Jensen Leif G. Thagersen Sejsgrunden.: Peer Jensen Klubaftner.: Preben Henriksen Palle Christiansen Brugerridet.: Aksel Borre SMK's venner.: Peer Jensen Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret ben tirsdag 18.30ti Kantinen Opsyn Indelukket Silkeborg Politi bjcj ' SMK-NYT Udkommer.: Deadline Nr. 3 primo august Nr.4 orimo november Formanden har ordet" 56 kom vi godt over vinteren uden de store skrammer. Vi er blevet fardige med det nye verksted og depotrum. Ogs6 vort nye "Marinekonto/' er klar til at tage i brug. Vi kan nu have alle vore aktiviteter og alt vort materiale samt kontorudstyr samlet pd et sted Kontoret er iben hver tirsdag mellem kl og kl tlf. nr Der skal lyde en stor tak til alle der har hjulpet med til at fd tingene lavet, det er rart der er nogle der vil gore et stykke arbejde. Vi har ogs6 fiet en dejlig g6rdsplads til udendors modested samt servering. Der er kobt andre borde og benke til aflosning for de gamle. Vi er kommet godt over den ordinere generalforsamling, som gik stille og rolig. Referat fra generalforsamlingen kan i se lengere henne i bladet. Vi byder velkommen til de nyvalgte pa alle poster. Nu er det sa den ny sason der star for doren.og hvad er si vore forventninger til denne. Ja vi hdber alle pa en god sejlerseson, med rimelig godt vejr. Jeg vil gerne hermed opfordre jer til at deltage i de forskellige arrangementer, der er i sommerens lsb. Ligeledes h6ber bestyrelsen, at der er mange som vil hjelpe til med at lave broer ved den nye grund ved Soren Sand Meld jer venligst til Lars Elmer. P6 markedsdagen den 16 maj kan i f6 jeres brandslukningsudstyr kontrolleret. LigesA vil jeg opfordre jer til at fa et sikkerhedstjek pa b6den. Dette klares veo henvendelse til Preben Henriksen. Med onsket om en god s son, enten her pa soerne eller oa havet. Med venlig sejler hilsen Knud E. Jensen" Formand fintsg ;{ongshedens 1/1/-9 Pi markedsdagen er vi i gayehumor igen i ir. Vi bortlodder: I Ifd sparetoilet 1 cykel og I vandmiler-installation Installationen gzelder ved indvendig montering og bortlodningen bliver foretaget bland de bestillinger, vi modtager pe vor stand. Samtidig vil vi gerne vise nogle aktuelle nyheder inden for VVS:. Gas komfur. Gas tsrretumbler. Gas kedler. Solvarme, Ifd sparetoilet, Grundfos sparecirkulationspumpe. Zink-tagrender. Lidt til"gar det selv" VVS'eren \Ir KONGSHEDENS VVS TLF BIL-TLF

3 Side 4 Side 5 Sejlads med Rosengirdcentret. Kom til MARKEDSDAG I INDELUKKET! Sejslllarinecenter fre mvise r : _I^ ^ l.r. r. ^ r.l_t--r- \ro[tv() PEI\TTiq\ som kon beses og Utlerns jolle progrom Llnder Alumlnlums Joller. 470 SPott Et udpluk of Volvo reservedele og tllbehsr WALLAS BADVARMERE MARINEMOTORER hsres igong SsuzuKl os ru;f.fl.[ffff g ffimqp corrhardr rtfbehsr SejsfiIarinecenter I r l l l /--\/--a-/- /, Julsoveg 33. Sels Srlkeborq. tlf. BO 84 6d t4 Lardag den 8 august er i Ar afsat som dagen, hvor vi sejler ud med Rosengdrdcentret. Vi regner med at spise frokost pd Himmelbjerggrunden og h6ber derfor pa godt vejr. RosengArdcentret giver frokost i form af smonebrod. M har sat en grense for deltagelse ved 70 til 75 stk. plus mandskaber i b6dene, altss i alt ca. 100 personer, da vi ikke kan vare flere pd grunden. Vi hibervi kan reservere grunden den dag, da vi skal have sat ekstra borde og stole op. Program og tilmeldingsliste vil senere blive opsat i klubhuset. Men reserver nu dagen, og jeg hdber pa samme massive tilmelding af bade som sidste 6r.. Da det er os som inviterer, og deltageme fra Rosengirdcentret giver maden, giver SMK en ol eller vand til maden. Men derom senere. Chang. INDUSTRIVEJ RY TELEFON M IIARKEDSDA6$ }.IED I,IA]IGE rou oe ra RY BADEBYGGERI GODE TILBUD TIL I,IARKEOSPNTSCR! EN snak med proff. naperolr VORT VERKSTED ER GODKEI{DT AF s6fartssrvneusen!

4 Side 6 Nye medlemmer. Vi siger velkommen til folgende nye medlemmer: Bjarne Dalgas, Silkeborg. Henning Hansen og Lis Pedersen, Silkeborg. Rolf Krukow Barlo, Silkeborg. Steen Draby Kristiansen, Silkeborg. Frederik Gronfeldt, Silkeborg. Ulrik Franken, Silkeborg. Soren Nedergaard, Silkeborg. Jargen Konnerup, Silkeborg. Chrisiian Matthiesen, Svejbak. Erik Toft Nielsen, Silkeborg. Lars Larsen, Skodstrup. Bent Overgaard Madsen, Silkeborg. Arne Donald Pedersen, Silkeborg. Soren Laursen, Them. Lena Sorensen, Silkeborg. Bent Bjornholdt Silkeborg. Claus Roed lbsen, Silkeborg. Jan Meisner, Silkeborg. Carl Hjorth, Silkeborg. Steffen Juste, Horning. Jorgen Thormod Andersen, Holstebro. Vi hsber i mi falde godt til i Silkeborg Motorbaadklub, og at i vil deltage i de arrangementer klubben laver, samtidig med, at i vil nyde livet pd saerne og betragte naturen som det falles samlingspunkt, som vi alle har ret til at bruge, men som vi ogsd har pligt til at beskytte. Har i spargsm6l vedrarende jeres medlemsskab, skal i bare kontakte bestvrelsen. Aksel Borre. sekretar A ffi n IE ln E ru il n E ru - N5,du skal se, det hjat4er rna'ske, n jrv;6sgg"r fra ka,1..! *slrzlrkr Hempels produkter vl tager gerne Deres Z=!I.EEIER Sqisltlarinecentef, ^ r ^ r r ^,-l-,4-11 Julsovej 33. SeJs S;lkeborg. Uf. E6 a4 64 t4 1 Side 7 Referat fra SMK's qeneralforsamlinq fredaq den 13 marts 1998 med uddraq af formandens irsberetninq. Pi SMK's vegne bod formanden velkommen med en serlig velkomstil Ry B6delaug og Silkeborg Sejlklub, samt SMK's venner. Til dirigent valgtes Knud Kaalund. Formanden orienterede om, at der i 1997 var foretaget renovering af klubhuset, samt bygget varksted og depotrum for kr ,- Af arangementer havde der i 1997 varet afholdt pigefest, der som sedvanlig var en vellykket fest. I maj blev "Markedsdagen' atuiklet med deltagelse af mange udstillere og med god oms etning til folge. Der blev i 1997 afholdt Pinsetraf i samarbejde med Ry Bddelaug og Silkeborg Sejlklub. Treffet skulle holdes pa Himmelbjerggrunden, men da blesten generede for meget gik turen i stedet til Ry, til en hyggelig afien. Der blev afholdt en vellykket sommerfest, med god underholdning, god musik og god mad. Ogs6 i 1997 var der arrangeret eftermiddags sejlads med pensionisteme fra Rosengdrdscentert. En vellykket tur med ca. 100 deltagere planlegges turen at skulle starte sa tidlig, at frokostkurven kan medbringes. Frikkadellestegningen pa Himmelbjerggrunden gik som sadvanlig godt. Der def tog 23 bide har Ase og Borge Madsen pataget sig at arrangere tur og konkurrence. Der har udover ovenstaende veret afholdt: 'Afriggerfest"., Julefrokost for medlemmer der har hjulpet med renoveringen, Julebanko.Juletresfest for bom Klubaftener af forskellig art, alt sammen med god deltagelse og opbakning for SMK's medlemmer. Altsa et aktivt Bestyrelsen har haft flere moder med kommunen om bl. a. el og vand ved b6dpladseme i lndelukket, vinteropbevaring af bide, sugeanleg til toilettomning, ventelister til b6dpladser, rade og grctnne skilte, gestepladsleje.m.m. Der har veret mode med Hjejleselskabet vedr. Hjejlebddenes fartproblemer. Der er lavet nye borde og benke ved flere anlobsbroer, samt opstillet grill flere steder. Der er udlagt bajer ved Himmelbjerggrunden" Formanden opfordrer til at der fremover spares p6 bundmalingen for at minimere forureningen. Der er udfsrt forbedringer i kokkenet i form af nyanskaffelser og reparationer, sa alt nu op fflder levnedsmiddelkontrollens krav. Klubben har en meget fin okonomi, idet der i 1997 har varet et overskud p6 kr ,- efter afskrivninger. Til slut takkede formanden sponsorer, leverandorer, venner, forpagtere, bestyrelse m.m. for godt samarbejde i Kassereren aflagde regnskab, der som navnt udviser et flot resultat. Ligeledes blev budgettet for1998 fremlagt. Begge dele blev godkendt Formanden oplyste, at klubben pitenker at leje en grund pi 600 m beliggende mellem Lilleo og Mogelo. Grunden kan lejes af Soren Sand. Der bliver plads til bade og pladslejen vil v re kr. 6000,- pr. dr. Indeksreguleret. Der var herefter debat om aftoldelse af diverse arrangementer, idet der var lidt traghed fra medlemmerneside til at ga ind i arbejdet med afholdelse af disse. Men folgende blev vedtaget: SMk's venner tager sig af Sct. Hans anangementet samt af julebanko. Chang Puggaard tager sig af Pensionistsejlads samt afriggerfest. I avrigt efterlyser bestyrelsen stadig frivillige til at tage en torn i forbindelse med klubbens arrangemenler. Der var debat om det rimelige i at der skal vere to pladser ved Sejsgrunden ledige til pifyldning af vand og til vask af b rde.

5 Side 8 Side 9 Delte er nedfeldet i vedt gterne, og s6 lenge disse ikke bliver andret, m6 bestyrelsen fastholde, at sidan er regleme. Lars Elmer orienterede om, at der nu opstilles tankanlag i Indelukket til diesel og bensin. Anlagget bliver til selvbetjening og med betaling i 'l 00,. kr. sedler. I ovrigt er det nye verksted og depotrum klar til at tage i brug. Knud Jensen orienterede om at Silkeborg Motorbaadklub neste ir, altsi i 1999 den 6 august har eksisteret i 90 5r. Der vil blive afholdt jubilaumsfest og formanden opfordrer alle medlemmer til at finde materiale frem til belysning af klubben historie siden stiftelsen i Der var p6 generalforsamlingen genvalg og nyvalg til bestyrelse og udvalg. Se venligst bestyrelse og udvalgenes sammensatning pi side Aksel Borre Sekretar. Vlrklund Vognmondslorrelnl ng & Silkebotg SpeclollronsPorl KAJ GEERT Thorsotoften 6, Tlf f-\ EII ilffiu Kg,J =/ K\ Sikingsgruppen a Skalo.godkendte twerialarmer a Tekniske alarmer a Adgangskontrol Referat fra S.M.K's Venners generalforsamling. Generalforsaml ingen blev afholdt torsdag den 19 februar 1998 i klubhuset. Tilslutningen var ikke stor, men lidt har ogs6 ret. Fra S.M.K modte Peer Jensen. Egon bad velkommen og man gik herefter over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Valgt blev Hans Juul Nielsen. 2. Arsberetning. Egon aflagde beretning, alt er g6et planmassigt, som det plejer. 3. Regnskab. Elin er meget lidt talende, men ud af det vi kan laese Pi Papiret, er det et megetfint regnskab, med en god balance. 4. Indkomne forslag. Niels Kjar Jensen er kommet med falgende forslag : Tegnekonkurrence om maritimtoj. F.eks.somandstrojer til Silkeborgsaerne. Granlandsuge i Klubhuset. Billeder af gamle motorbide i mapper til udlsn til gaster Udfarlig omtale er hos S.M.K. 5. Valg af formand-nastformand Genvalg til Elin og Egon. 6. Arrangementer og aktiviteter. Vennerne tager sig igen i 6r af Sct. Hans og Julebanko. Ligeledes 96r vennerne ind i andre aktiviteter, hvor der er brug for det. Bl.a.Pigefesten, hvor Ole Sarensen giver en h6nd med. 7. Eventuelt. Der kom mange ting frem under evt. Alt I alt et godt mode. Egon takkede for en god aften. Vennerne var vert ved ol og et stykke mad. P6 Vennernes vegne. Hjorli. n I,l 1 m J SMK-Nyt 1:: l '\\ Ry roklub har ffiet lov til at benytte 2 broer pfl vores grund ved Himmelbjerget, mandag den Sjuni Si tag godt imod dem, hvis i er pa grunden den rlag. Hilsen best. SMK. Radioliste. Der har varet tale om en VHF radioliste, men der er for ringe interesse for ideen, s'l den er droppet ind til videre. Bidhuse. Opbevaring afb6dhuse, henvendelse til Tage Kolkjer, det er kommunen, som har bukkene til opbevaring og de plejer at blive kort op pi kommunens oplagsplads. Det gor de ogsi i 6r. Sikkerhedseftersyn. SMK ksrer igen i 6r, et sikkerhedseftersyn og husk, det er gratis og si er det for at hjelpe dig. Sikkerheden pi soen, er ogsi for dig og din familie. Ring til Preben Henriksen pa tlf , jeg har gas eksperten Henry Knudsen med. Falck og Markedsdag. Markedsdagen, husk Falck og markedsdag den 16 maj kl Der vil vere meget, at se pi i ir, der vil vare polser og ol telt og andre gode boder Der vil vare mange bide og bidudstyr, en rigtig maritim dag, for hele familien. Du kan hos Falck f3 kontrolleret din ildslukker, de vil ogsi lave en demonstration, hvordan man slukker en brand! SMK har et telt, hvor du kan komme og fi en snak med bestyrelsen, eller du har miske en god ide, som vi alle kan bruge, du kan se SMK,s udvalg af sokort, vimpler, logoer, eller noget afalt det andet, som vi har at tilbyde, som du muligvis kan bruge. Brandstof. Vi ger i gang med at installerer, dieselolie og benzin, lige si snart vi kan komme til, for de bide som ligger hvor, der skal arbejdes. Der kommer en automat til 100,- k. sedler, men der vil fremover, ogsi vaere mulighed for at tanke, ved henvendelse til Preben Henriksen tlf , eller bestyrelsen tlf aut. el-installal.or Vestergade Silkeborg Tlf Prebe Htriksm tlf qiv 86t04723.

6 Side l0 Side 1l sii Stort udvalg af ny og brugte bade og motorer i mange fabrikater. Vi har altid et godt tilbud nar det drejer sig om nye eller brugte bade og motorer Siim Bil-Elelrtro Navcruei Silkeborg - Tlf Bed & Motor Novervej 2 & 2l 8600 Silkeboro nf.86bl il 99-40r9r 99 Reparation af alle person og Diesel- eller benzin- indsprojtning, startere og g6neratorer, alle elektriske dele. Abs - Alarmer - Katallysatorer - Systemfejl Onrvdninssdag i klubhuset Lordag den 18 april kl, 09.00, msdte der 16 mennesker op i klubhusetil kaffe og rundstykker, vi hyggede os ent/z times tid, si gtk vi i gang med at rense tag, feje girdsplads, vaske benke og stole, vi fik sat reoler op i depot rum. Gavl ud mod verkstedet, de nye bredder blev malet, Matrialegirden, her fik vi ryddet op, ogsi i olie og kemikalie rum, vi mangler nu, at ffi lagt de sidste fliser, men det kommer. Det er bestemt at vi tager de forste bidhuse som kan vrere der, da vi skal have plads til alle bidvogre, og Tage Kolkar skal have en kore gang. Preben H. Regnskab for S.M.K's Venner 1997 Dato Tekst lndtegt 111 Overtari saldo fra fonige 6r 18/2 Generalforsamling 20/4 Pigefest gave SMK tilskud 2.000,00 3/6 B6rebuket 2316 Sct.Hans overskud 2.611,00 5/8 Gave -frikadellekonkurrence 5/12 Julebanko 2.008,00 10/125likposer-juletrasfest 13/1 Frimarker Total 6.619,00 Udgift 1.697,00 100,00 100,00 1s6, ,25 187, ,75 Regnskab revideret og godkendt denlt.februar'1998 Elin Sorensen - Egon Laursen LANDBHUG.INDUSTRI VENTILATION FODERANIJEG v/kaj Johansen 8oh'*ia Silkeborg SALG. SEFVICE.MONTAGE TLF Biltelefon REIiIAR SILKEBORG TOMMERHANDEL /JS rorptv{ngu rr ios[ktsonc l ttr$]ri.2 n Fi altid et tilbud fra Saldo 1.961,60 264,60 164, , ,60 4_675, , ,60 s.473, , ,85 c.tllr te/ KONGSHEDENS VVS TLF BIL-TLF Alt andet er vand Yed siden af! Regionskontor: Vestre KongBvej4-G Ss 8260 Viby Fax Assurandsrer: John Rasmussen, Sltkeborg

7 Side 12 Side l3 HUSK! - at du kan kobe mange gode ting til b6de - - og til dig selv i Silkeborg Motorbaadklub. f. eks.: Klubstander trykt Sskort Sokort lamineret Sokort med bronumre og oversigt over faciliteter ved broerne kr. 50,00 kr. 125,00 kr stk kr ( prisen for sskortene er for et set med to ) og til dig selv.: Blaserskjold kr. 40,00 Medlemsemblem til knaphullet kr. 25,00- s Nogler til klubhuset og grundene kr. 25,00 RY BADEBYGGERI Klubmerker (klebe) kr Hmmffi#! Badepoletter Kr. 10,00 tnoustsrvu (.m ffy TELEFON Ovenstiende kan kobes pi vort nye Marinekontor I Klubhuset. Aben hver tirsdag til og hos Vibeke og Poul i Kantinen. Nye sokort. I brevet vi sendte jer i sidste m6ned var vedlagt nye spendende kort omfattende Remstrup A, Brasso, Sejs Snavringen, Borress, Julso, Alling A og Birkso. Som i vil se, er det lige de kort vi har manglet, idet vi nu har en komplet fortegnelse over hele ssomrsdet, med angivelse af broer, bronumre, faciliteter ved de enkelte broer, samt navne pi de fleste af de grunde, oer og avrige stedsbetegnelser vi kan se pa vor sejlads fra Silkeborg til Ry. Det store arbejde med kortene er udfort - som det fremg6r med meget smi bogstaver pi kortene - af besetningen pa det gode skib KACHIA. Den voksne del af denne besatning best6r af Anne Marie og Ole Seeberg, som vi hermed siger mange tak for deres store indsats. En indsats som alle vi sejlere kan have glade af. Bestyrelsen. Jsg anbclalor mlg md sewl NYT som REP^RATIONEB i ELoq HVIOEVARER. NB! Kom lnd q se tnr tonetning med alt I belysning og lwi&varer KOMMER OVERALT I BY OG PA LANO Nir vi bliver store, Vil vi ogsa verer medlemmer af Smk. Orienteri ng fra kapsejladsudval get. Har du ikke sejlet med sejl for, eller nesten ikke, har udvalget et godt tilbud til dig. Vi inviterer til orientering/traningsaften onsdag den 6 maj og onsdag den 13 maj, forud for kapsejladsen lordag den 23 maj. FormAlet er at fi flere af vore medlemmer, der har motorsejler, til at sejle mere med sejl Vi ser hvordan man satter sejlene. Sejler til forskellige vindretninger. G6r over stag. Hvordan man krydser, og vigtigst af alt, vi traner de mest almindelige vigeregler. Dettanksomme hjsrne! Herrens visdom svigter ej derfor mener han som jeg. Vi sejler i vores bsde eller ijeres egne. lnteresserede gaster er ogsi meget velkomne Modested Sejsgrunden begge dage kl Er der sporgsmsl, s6 ring til Johnny eller Palle pi tlf eller

8 Side 14 Side l5 PINSETRIEF Silkeborg MotorbAdklub Silkeborg Sejlklub Ry Bidlaug Pinsetref, lordag den 30 maj Vi forudsatter at deltagerne foretrakker at holde frokost i egne b6de hvorefter vi si modes kl. ca ved SlAenso broerne. Kl vil der vare arrangeret en tur - Sldenso rundt- under kyndig vejledning af Leif Andersen fra Silkeborg Statsskovdistrikt. Herefter gar sejladsen til Ry, hvor Ry BAdlaug vil have grillen klar for tilberedning af egen medbragt proviant-bof, polser, etc. Det vil vare muligt at kobe vin, ol og vand til rimelige priser. Vi haber pa godt vejr og stort fremmode Festudvalget Ry BAdlaug. Pigefesten Den 28 marts var dagen hvor pigefesten lsb af stabelen. Ca. 50 glade piger fandt vej til vort klubhus i Indelukket, alte med bringende et godt humor, flotte hatte, og en pakke som der i lobet af dagen skulle spilles om ved et bankospil. Efter at entrebilletten var betalt fandt alle en plads ved de fesfligt dekkede borde. Eftermiddagen startede herefter med indtagelse af kaffe og lagkage med flodeskum. Senere var der bankospil med mange gode og sjove gevinster, -- b5de de medbragte og gevinster fra diverse sponsorer. Indimellem var der amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. Da alt dette var atuiklet, var alle godt sultne. Mbeke og Poul havde kreeret en dejlig middag som blev serveret af flere raske drenge, og som pigeme virkelig synes var verd at indtage. Til maden blev serveret et glas vin. Alt i alt en god, lang og fornojelig dag, hvor vi ogsd fik serveret nogle artige historier fra flere af de deltagende piger. E,A\ISiK siejlrjl\ilcil\l Pressemeddelelse: Iandsdekkende mi[ioprojekt om bundmalinger. HETV O3.april 1998 Dansk Sejlunion og Hempel igangsatter et landsdakkende miljaprojekt, som skal belyse, om mekanisk rensning er et realistisk alternativ til de traditionelle bundmalinger. Samtidig testes nye potentielt mere miljasklnsomme bundmalinger. Projektet har et samlet budget pl ca.3,25 mio. k. og staftes af Milfastyrelsen. Dansk sejlunion ser projektet som et led i forbundets langsigtede miljosahring, som handler om beredygtige losninger kadet sammen med en holdningsbearbejdning afsejlernes miljdevidsthed. Dette harmonerer med Hempels strategi om at udvikle bundmalinger med sl lav miljobelastning som muligt. Mekanisk pslrsning: Forsoget vil omfatte 30 bide i 6 udvalgte havne, hvor forskellige typer begroning er representeret. Bidene vil pl den ene side af bunden blive plfart en meget hlrd epoxymaling og pl den anden side en silikonemaling. Begge malinger er biocidfrie. I lobet af den kommende sejlsason vil bidene blive taget pi land 4 gange. Ved hver optagning vil bundens begroning blive wrderet og fotograferet, ligesom ejeren skal rense bunden. Renseprocessen vil ogsd blive vurderet og registreret, strledes at man har en ide om, hvor let/besvarligt det er at rense blden. vurderingeme bliver foretaget af en og samme person fra Dansk Sejlunion, hvilket sker efler anbefaling fra Miljostyrelsen Alle nodvendige materialer vil blive stillet til rldighed for bidejeren. Nir projektet er afsluttet kan bidejeme efter eget valg ffl Hempel bundmaling gratis, siledes at bunden kan reetableres, hvis det snskes. Mere mi(iosklnsorrme bundmalinger: Denne del af projektet omfatter l8 blde fordelt med 3 i hver af de 6 udvalgte havne. Bidene vil blive plfort to nye typer bundmalinger, hvor man har forventninger fil en hurtig nedbrydning af de anvendte biocider og dermed en reduceret miljobelastning. Til at vurdere og undersage disse produkter samarbejdes med Vandkvalitetsinstituftet. Projektet afsluttes med en rapport til Miljosfyrelsen. Rapporten vil blive et vigtigt indleg i debatten vedrsrende bundmalinger til fritidsblde og skal blandt andet bruges til at bringe debatten i en retning, som sigter mod baredygtige losninger. Yderligere oplysninger kan f$s hos: Darsk Sejlunion: KonsulentSteen Wintlev-Jensen Tlf.: Hempel: Dir. Kim Dam-Johansen Forskning & udvikling Tlf.: l0 Afdelingschef Yacht Chris Dam Tlf.: A.B. Beskyttelse af danske fritidsbade mod begroning - et renere teknologiprojekt

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej GENERALFORSAMLING OG Sommerfest Lørdag d. 30. maj 2015 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Vi skal selv opstille teltet, men udlejningsfirmaet stiller med en instruktør

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Regnskab 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB. Regnskab 2012 KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2012 Budget 2013 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk E-mail info@kerteminde-sejlklub

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2015 13. Årgang M e d l e m s b l a d Nyrenoveret Ferguson Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 11.08.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 13:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 04 Fortæring: JAN Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Til klubbens generalforsamling var ca.35 RASére mødt op. Jens Erik bød velkommen til generalforsamling

Læs mere