Version Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9"

Transkript

1 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

2 Isolerings Granulat Glasuld 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Generisk produktnavn : Isolerings Granulat Glasuld 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse : Termisk og/eller lydisolering til brug i bygningskonstruktioner Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent : Knauf Insulation Hovedkontor, Am Bahnhof Iphofen Germany Web: Region Kontakt Telefonnumner Danmark Hovedkontor +32 (0) Landekontakt Nødtelefon 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen EU-direktiv 67/548/EØF Forordning (EF) nr. 1272/2008 : Produktet er ikke klassificeret. : Produktet er ikke klassificeret Mærkningselementer Der er ingen Risikosætninger for dette produkt 2.3. Andre farer Vigtigste skadelige effekter Særlige farer : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe.. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 2 af 9

3 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blandinger Glasuld (1) Stoffer CASnummer (2) Ingen vægt (%) 99% Klassificering og mærkning (Forordning (EF) nr.1272/2008) (3) Ikke klassificeret Klassificering og mærkning (EU-direktiv 67/548/EØF som ændret i 97/69/EF) Ikke klassificeret REACH Registreringsnummer EC-nummer Anti-støv, antistatisk og hydrofob Ingen <0,75% Ikke klassificeret Ikke klassificeret (1): Mineraluld, syntetisk (maskinfremstillet) glasholdig fiber (mmvf), alkali og alkalisk jord (CaO + MgO + NaO + K2O) > 18% i vægt, der opfylder kravene i Note Q i direktiv 97/69/EØF (2) : CAS: Chemical Abstract Service (3) : Glasuldsisoleringsfibre er ikke klassificeret kræftfremkaldende i henhold til forordning nr. 1272/2008 (side 335 i JOCE L353 af 31. december 2008) Mulige belægningsmaterialer: Polyethylenfilm. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Eksponeringsvej: - Indånding : Fjernes fra eksponering. - Hudkontakt : I tilfælde af mekanisk irritation fjernes forurenet tøj, og huden vaskes forsigtigt med koldt vand og sæbe. - Øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand i mindst 15 minutter. - Indtagelse : Drik rigeligt vand, hvis indtaget ved et uheld. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. : Ved fortsatte bivirkninger eller ubehag i forbindelse med ovennævnte eksponeringer, søg professionel lægehjælp. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Vand, skum, kuldioxid (CO2) og tørt pulver Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Forbrændingsprodukter fra produkt og emballage - kuldioxid, kulmonoxid og nogle sporgasser som ammoniak, kvælstofilter og flygtige organiske stoffer Anvisninger for brandmandskab : Ved store brande på dårligt ventilerede områder kan åndedrætsbeskyttelse / åndedrætsværn være påkrævet. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 3 af 9

4 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige sikkerhedsforanstaltninger 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Ved forekomst af høje støvkoncentrationer bruges de samme personlige værnemidler som nævnt i punkt Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning : Brug støvsuger eller fugt med vandspray inden opsamling. Indendørs rengøring må ikke ske ved tørfejning Henvisning til andre punkter : Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering - Tekniske forholdsregler : Ingen særlige forholdsregler. Skær med kniv, brug ikke sav eller el-værktøj. - Foranstaltninger : Ingen særlige foranstaltninger. -Håndtering : Undgå unødvendig håndtering af ikke indpakket produkt. Håndtering skal ske I henhold til Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed - Tekniske forholdsregler : Ingen særlige forholdsregler; palle-produkter bør opbevares i overensstemmelse med Knaufs Insulation's vejledning og stedsspecifik risikovurdering. -Opbevaringsbetingelser -Uforligelige materialer -Emballage : Produkter opbevares adskilt fra palle og emballage samt løse ikke palleterede produkter, på et tørt sted. : Ingen. : Leveres pakket i polyethylenfilm og/eller på træpaller Særlige anvendelser. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 4 af 9

5 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier 8.2. Eksponeringskontrol Proceskontrol : Ingen på europæisk niveau, der henvises til medlemsstaternes retningslinjer og lovgivning: Danmark - Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer Glasuldsfibre 1 fiber /cm 3 Mineralsk støv, inert 10 mg /m 3 Mineralsk støv, inert, respirabel 5 mg /m 3 : Ingen særlige krav. Personlige værnemidler: - Åndedrætsværn : Det anbefales at anvende ansigtsmaske i overensstemmelse med EN 149 FFP1 ved anvendelse af produkter på steder med begrænset luft og ved støvdannende processer. - Håndbeskyttelse : Anvend handsker for at undgå kløe, i overensstemmelse med EN Øjenbeskyttelse : Anvend beskyttelsesbriller, specielt ved arbejde over skulderhøjde. Øjenbeskyttelse i overensstemmelse med EN 166 anbefales. - Hudbeskyttelse : Eksponeret hud tildækkes. - Hygiejniske foranstaltninger : Der skal være adgang til håndvask eller lignende vaskemulighed. Efter kontakt vaskes hænderne med koldt vand og sæbe. Følgende sætninger og piktogrammer er trykt på emballagen: Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Eksponeret hud tildækkes. Ved arbejde i uventilerede områder anvendes engangsansigtsma ske Skylles i koldt vand før vask Rengøres med støvsuger Arbejdsområdet udluftes, hvis det er muligt Affald bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter Anvend beskyttelsesbriller ved arbejde over hovedhøjde Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 5 af 9

6 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Form Farve Lugt ph Kogepunkt Flammepunkt Antændelighed Eksplosive egenskaber : Fast : Flager af glasuld i polyethylenposer : Hvid Densitet : ~70kg / m³ Opløselighed i vand Opløselighed i fedt : Generelt kemisk inert og uopløseligt i vand Andre oplysninger Devitrificeringstemperatur : 1000 C Blødgøringstemperatur : 600 C Omtrentlig nominel fiber-diameter : 3 à 6 µm Længdevægtet geometrisk middeldiameter minus 2 standardafvigelser : < 6 µm Fiber-retning : Tilfældig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet : Ingen Kemisk stabilitet : Stabil Risiko for farlige reaktioner : Ingen ved normal brug Forhold, der skal undgås : Ingen kendte Materialer, der skal undgås : Ingen Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen ved normal brug. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 6 af 9

7 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut virkning : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Kræftfremkaldende virkning : Ingen klassificering af dette produkt; i overensstemmelse med direktiv 97/69/EF og den europæiske forordning 1272/2008, Nota Q. Vægtet clearance halveringstid for fibre, med længde større end 20µm efter intratrakeal instillation, er mindre end 40 dage (resultat fra en test i overensstemmelse med den europæiske protokol). 12. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet : Dette produkt er ikke økotoksisk for luft, vand eller jord, ved sammensætning Persistens og nedbrydelighed : Inert mineralsk materiale Bioakkumuleringspotentiale : Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord : Anses ikke for at være mobil Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger : Ingen kendte. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Affald i form af rester Tom emballage EAK-kode : Bortskaffes i overensstemmelse med regler og procedurer gældende i det land, hvor det anvendes eller bortskaffes. : Bortskaffes i overensstemmelse med regler og procedurer gældende i det land, hvor det anvendes eller bortskaffes. : , ikke farligt. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER UN-nummer : Ikke transportklassificeret UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke transportklassificeret Transportfareklasse(r) : Ikke transportklassificeret Emballagegruppe : Ikke transportklassificeret Miljøfarer : Ikke transportklassificeret Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke transportklassificeret Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden : Ikke transportklassificeret. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 7 af 9

8 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse, kende produktets farlige egenskaber og være bekendt med brugsanvisningen fra leverandøren. Den europæiske forordning om kemikalier nr. 1907/2006, registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) vedtaget den 1. juni 2007 kræver sikkerhedsdatablade (SDS) for farlige stoffer og blandinger / præparater. Knauf Insulation mineraluldsprodukter (plader, batts eller ruller), er defineret som artikler i henhold til REACH, og derfor er sikkerhedsdatablade for disse produkter ikke et lovkrav. I overensstemmelse med branchens praksis og frivillige aftaler har Knauf Insulation besluttet at fortsætte med at give sine kunder relevante oplysninger med henblik på at sikre sikker håndtering og anvendelse af mineraluld i hele produktets levetid. Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med EU-direktiverne 67/548/EØF, 1999/45/EØF, 1907/2006, 1272/2008 og 453/ Kemikaliesikkerhedsvurdering. 16. ANDRE OPLYSNINGER Alle produkter produceret af Knauf Insulation er fremstillet af ikke-klassificerede fibre og er certificeret af EUCEB. EUCEB, European Certification Board of Mineral Wool Products - er et frivilligt initiativ fra mineraluldbranchen. Det er en uafhængig certificeringsmyndighed, der garanterer, at produkterne er lavet af fibre, som overholder fritagelseskriterierne for carcinogenicitet (Note Q) i direktiv 97/69/EF og forordning (EF) 1272/2008. For at sikre, at fibre overholder fritagelseskriterierne, gennemføres alle tests og tilsynsprocedurer af uafhængige, sagkyndige, kvalificerede institutioner. EUCEB sikrer, at producenterne af mineraluld har indført foranstaltninger til selvkontrol. Mineraluldsproducenterne forpligter sig overfor EUCEB til at: levere prøver og analyser udarbejdet af laboratorier, der er anerkendt af EUCEB, som beviser, at fibrene er i overensstemmelse med et af de fire kriterier for fritagelse, beskrevet i Note Q i direktiv 97/69/EC, blive kontrolleret, to gange om året for hver produktionsenhed, af en uafhængig tredjepart, anerkendt af EUCEB (prøveudtagning og overensstemmelse med den oprindelige kemiske sammensætning), indføre procedurer for intern selvkontrol i hver produktionsenhed. Produkter, der er i overensstemmelse med EUCEB-certificeringen, er forsynet med et EUCEB logo på emballagen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: - Desuden omklassificerede IARC i 2001 glasuldsfibre fra Group 2B (muligvis kræftfremkaldende) til Gruppe 3 «middel, der ikke kan klassificeres for kræftfremkaldende virkning i mennesker". (Se Monografi vol. 81, Version: 1.01 Dokument revideret: 01/09/2011 Dato for tidligere revision: 01/10/2009, 01/04/2010, 11/02/2011, 07/07/2011, 12/08/2011 Oplysningerne i dette dokument repræsenterer vores viden om dette produkt på datoen for udstedelsen af dokumentet. Vi henleder brugerens opmærksomhed på mulige risici, hvis produktet anvendes til andre formål end de beregnede. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 8 af 9

9 Produktfamilier Supafil Perimeter Plus Jetstream Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 9 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 9 af 9

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere