03 Grænseregionalt Samarbejde Forslag til beskrivelse af det grænseregionale samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Grænseregionalt Samarbejde Forslag til beskrivelse af det grænseregionale samarbejde"

Transkript

1 Regional UdviklingsPlan, bilag 03 Grænseregionalt Samarbejde Forslag til beskrivelse af det grænseregionale samarbejde regionsyddanmark.dk 1

2 Region Syddanmark indgår i en række grænseoverskridende samarbejder om plan- og udviklingsmæssige emner med tilgrænsende landes myndigheder. 1. Partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Samarbejderne er en videreførelse af de tidligere amters grænseoverskridende aktiviteter og er et led i den generelle strategi for internationalisering, globalisering og grænseoverskridende samarbejde med vort naboland Tyskland. Det plan- og udviklingsmæssige samarbejde vedrører især: 1. Partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein 2. Interreg IV A-programmet Syddanmark Schleswig K.E.R.N. 3. Region Sønderjylland Schleswig 4. Interreg IV B og C De tre første er baseret på en fælles dansk-tysk organisering, ligestilling mellem de to sider og langsigtede, gensidigt forpligtende aftaler mellem danske og slesvigholstenske myndigheder. De er samtidig væsentlige eksempler på den forankring af udviklingen af det dansktyske samarbejde, som med strukturreformen er lagt hos Region Syddanmark. Geografisk område for partnerskabsaftalen mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. 2

3 Region Syddanmark og Schleswig-Holstein har fælles interesser, som udspringer af det umiddelbare naboskab især på det politiske, kulturelle, videnskabelige og økonomiske område. Aftalen skal bidrage til at udvikle en fælles bevidsthed i hele denne dansk-tyske region. Viden om hinanden og den gensidige kommunikation skal derfor forbedres en opgave, som medierne søges engageret i. Aftalens parter vil søge efter nye veje til at udbygge kontakterne mellem borgere, kulturelle aktører, kommuner, skoler, universiteter, foreninger og organisationer, tilvejebringe et grænseoverskridende arbejdsmarked og understøtte økonomisk vækst, koncentrere indsatsen inden for en række prioriterede områder som: Kultur Erhvervsudvikling, arbejdsmarked, uddannelse Infrastruktur, transport, logistik Universitetssamarbejde Miljø og vedvarende energi Ernæring og landbrug Turisme Sundhed og medicoteknik Udviklingsplanlægning Uddannelse. Der er ikke knyttet et særskilt budget til aftalen. Delstatsregeringen har på forhånd reserveret 125 mio. kroner til fem fyrtårnsprojekter i den tyske del af den nære grænseregion. Fire af disse projekter vil blive realiseret sammen med danske projektparter. Partnerskabsaftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 2. Interreg IV A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Der er ca. 1,2 mio. indbyggere i den danske og 2,8 mio. indbyggere i den tyske del af partnerskabsregionen. Den nugældende partnerskabsaftale af 27. juni 2007 realiseres via en årlig arbejdsplan med dertil hørende aktiviteter. Den dansk-tyske årsplan forberedes og besluttes af de to myndigheders højeste politiske og administrative niveau. I forberedelsen af årsplanen medvirker Region Sønderjylland-Schleswig og på dansk side desuden ledere fra Syddansk Universitet og Beskæftigelsesregion Syddanmark. Interreg IV A-programmets geografiske område. 3

4 Interreg A er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og har til formål at understøtte den regionale udvikling i grænseregionerne. Region Syddanmark er p.t. involveret i tre dansk-tyske Interreg A-initiativer: Interreg III A Fyn-K.E.R.N., Interreg III A Sønderjylland-Schleswig og Interreg IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.. De to førstnævnte er under afvikling og afsluttes i Sidstnævnte er ved at blive sat i værk og løber indtil I forhold til den Regionale UdviklingsPlan spiller således primært Interreg IV A en rolle. Målet for Interreg IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. er at styrke og konsolidere den regionale videnbaserede økonomi, udvikle områdets rammebetingelser, styrke samarbejdet i hverdagen og den funktionelle integration i grænseregionen. De programbærende parter for Interreg IV A-programmet er på dansk side Region Syddanmark og på tysk side Kreisfreie Stadt Flensburg, Kreisfreie Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. Der bor ca. 1,2 mio. indbyggere på den danske side og 1,1 mio. indbyggere i den tyske del af programområdet. Programmet realiseres igennem tilskud til projekter, der gennemføres i fællesskab af minimum en dansk og en tysk partner. Projekterne godkendes af et særligt nedsat Interreg-Udvalg bestående af 26 medlemmer, som repræsenterer de programbærende parter samt en række relevante organisationer og myndigheder. Der er knyttet et budget på ca. 500 mio. kr. til programsamarbejdet, hvoraf ca. 320 mio. kr. kommer fra EU. Samarbejdet løber indtil Dette skal ske igennem projekter inden for følgende 14 indsatsområder: Vækst igennem iværksætteri og erhvervssamarbejde. Anvendelse og udvikling af ny teknologi. Udvikling gennem forskning og uddannelse. Udvikling gennem turisme og oplevelsesbaseret økonomi. Sundhedsudvikling. Udvikling af menneskelige ressourcer. Bæredygtig natur- og miljøudvikling. Bæredygtig energiudvikling. Transport og logistik. Bæredygtig udvikling af bosætningen og styrkelse af den lokale identitet. Kultur, sprog og gensidig forståelse. Arbejdsmarked, grænsependling og skolesamarbejde. Offentlig transport og mobilitet. Administrativt myndighedssamarbejde. 4

5 3. Region Sønderjylland Schleswig Aftalens geografiske område afgrænses af de 4 danske kommuners og de tre tyske myndigheders område - med ca indbyggere på den danske side og ca indbyggere på den tyske side. Den overordnede målsætning for samarbejdet er at fremme udviklingen i den nære grænseregion. Desuden skal samarbejdet intensiveres og skabe nærmere kontakt mellem befolkning, erhvervsliv og organisationer på begge sider af grænsen. Region Sønderjylland-Schleswigs geografiske område. Region Sønderjylland-Schleswig er en dansk-tysk samarbejdsorganisation oprettet i 1997 med Sønderjyllands Amt som dansk partner. Den danske part i den nugældende aftale af 15. november 2006 er Region Syddanmark samt Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner. Den tyske part er Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig- Flensburg. Den overordnede målsætning er udmøntet i følgende delmål: At fremme befolkningens levevilkår. Ligestilling mellem mænd og kvinder skal fremmes og fælles foranstaltninger skal sættes i værk til støtte for erhvervsudviklingen, uddannelsesforholdene og bekæmpelse af ledighed i regionen. At fremme det erhvervspolitiske og arbejdsmarkedspolitiske samarbejde henover grænsen. Udveksling af viden skal fremmes, også på det teknologiske område. Etablering af informationssystemer med oplysninger fra hele regionen skal ligeledes fremmes. At fremme samarbejdet på det kulturelle område. At samarbejde om kontakt og udveksling mellem forskellige befolkningsgrupper f.eks. inden for erhverv, videnskab, kultur, idræt og ungdom. Samarbejdet skal ske på en måde, der i særlig grad fremmer den gensidige forståelse og kendskabet til hinanden. At fremme kendskabet til sproget på den anden side af grænsen med det mål, at enhver kan anvende og blive forstået på sit eget sprog. At fremme samarbejdet inden for sundheds- og socialområdet. At bevare og forbedre miljøet. At fremme udviklingen i landdistrikter. At udbygge og tilpasse infrastrukturen til grænse- og regionaltrafikkens særlige behov. 5

6 At udvikle en koordineret grænseoverskridende egnsplanlægning. At samarbejde om kystsikring og redningsvæsen samt bekæmpelse af brand og følger af alvorlige katastrofesituationer. At fjerne hindringer og barrierer i samarbejdet, herunder at bidrage til løsning af grænsependleres særlige problemer. At støtte ideen om europæisk samarbejde og international forståelse. Den konkrete indsats fastlægges i årlige handlingsplaner, som i skiftende omfang kan prioritere mellem disse delmål. Samarbejdet har et særligt fokus på udvikling af et sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling, hvor man driver InfoCenter Grænse. Der er endvidere fokus på udvikling af sprogkompetencer og kulturelt og sportsligt samarbejde. Hertil yder samarbejdet konkrete projekttilskud via det såkaldte People To People-program med EU-medfinansiering. Region Syddanmark betaler hele den danske del af grundfinansieringen af Region Sønderjylland-Schleswig. Budgettet inkl. projekter er på 4-5 mio. kr., men kan øges ved nye konkrete projektbevillinger, hvor også kommunerne deltager i finansieringen. Aftalen om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig er indgået på ubestemt tid og ophæves, hvis den danske eller den tyske part meddeler det. 4. Interreg IV B Interreg IV B s geografiske område for Nordsøregionen Norge Danmark Sverige Beslutninger i organisationen træffes i principiel enighed. Det Europæiske Charter for Grænseregioner og Grænseoverskridende Regioner udgør idegrundlaget for samarbejdet og udviklingen i regionen. Charteret blev vedtaget af De Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab i England Belgien Holland Tyskland Region Sønderjylland-Schleswigs beslutninger og arbejde sker i Regionalforsamlingen med 11 dansk og 11 tysk udpegede medlemmer. Bestyrelsen, som består af 4 medlemmer. 3 permanente udvalg bestående af politikere og fagfolk samt i sekretariatet, der ligger på dansk side og pt. har 2 fuldtids og 5 deltidsansatte medarbejdere. 6

7 Interreg IV B s geografiske område for Østersøregionen Sverige Norge Danmark Polen Tyskland Rusland Finland Estland Letland Lithauen Belarus EU medlemmer Ikke EU medlemmer omfang som f.eks. partnerskabsaftalerne. De giver Region Syddanmark mulighed for at deltage i regionale udviklingsprojekter med andre regioner i hhv. Nordsø- og Østersøområdet i perioden Interreg IV C De interregionale programmer Interreg IV C har til formål at forbedre effektiviteten i regionalpolitikken ved at fremme samarbejde mellem regioner på tværs af hele det europæiske fællesskab. Indholdsmæssigt skal programmerne fokusere på innovation, miljø og risikoforebyggelse. På samme måde som Interreg IV B er programmet ikke forpligtende, men giver mulighed for samarbejde om regionale udviklingsprojekter med partnere fra hele EU og nabostaterne. Interreg IV B er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og har til formål at understøtte den regionale udvikling via tværnationale programmer. De tværnationale programmer fokuserer på fire hovedområder: innovation, miljø, tilgængelighed og bæredygtig byudvikling. Under de tværnationale programmer vil hele Danmark være støtteberettiget under både et program for landene omkring Østersøen og et program for landene omkring Nordsøen. Begge programmer har til formål at gøre områderne til attraktive områder at bo og arbejde i. De tværnationale programmer giver mulighed for at etablere projekter med et tværnationalt sigte med regioner rundt omkring Østersøen og omkring Nordsøen. Programmerne er i sagens natur ikke forpligtende i samme 7

8 Sammenhæng med Regional UdviklingsPlan Regional UdviklingsPlan slår fast, at samspillet med vores internationale omgivelser udgør en væsentlig forudsætning for udviklingen og velstanden i Syddanmark. Med Region Syddanmarks placering er det relevant at fokusere særligt på det grænseregionale samarbejde med vores naboland Tyskland. Der er især mulighed for at samarbejde med Nordtyskland inden for forskellige plan- og udviklingsmæssige emner. Regional UdviklingsPlan kan bidrage til at gennemføre strategier og politiske beslutninger, der træffes i fællesskab med tyske politikere og myndigheder. Ligeledes kan de dansk-tyske samarbejder være med til at realisere den Regionale UdviklingsPlan. Graden af succes vil derfor afhænge af, at disse planer og aftaler bruges gensidigt forpligtende. Der er imidlertid også emneområder og beslutningstyper, som ikke er fælles for den Regionale UdviklingsPlan og de dansk-tyske aftaler. Region Syddanmark anser de dansk-tyske samarbejder som egnede instrumenter til at realisere vigtige mål i den Regionale UdviklingsPlan. Hvor disse aftalers kommissorium ikke rækker eller dækker bredt nok, planlægger Region Syddanmark at indgå i andre internationale samarbejdsrelationer, bl.a. i Interreg IV B og C. Regional UdviklingsPlan skitserer fem strategier, der tilsammen skal sikre borgerne i Region Syddanmark et godt liv. Disse områder er bo og leve, læring og viden, vækst og velstand, oplevelse og fritid, sammenhæng og tilgængelighed. De dansk-tyske samarbejdsaftaler understøtter strategierne på følgende vis: Bo og leve Partnerskabsaftalen: Gennem en afstemning af udviklingsplanlægningen og udviklingen i landdistrikter kan der gives et bidrag til at få de bedst mulige bosætningsmuligheder på begge sider af grænsen. Derved bliver borgernes valgmuligheder flere og bedre. Interreg IV A: Programmet støtter indsatsen for en bæredygtig udvikling af bosætningen og styrkelse af den lokale identitet. Hertil hører nye måder at udnytte boliger, anlæg og bygninger på i udkantsområderne samt udbud af en fleksibel infrastruktur og højere fleksibilitet på serviceområdet. Ligeledes sætter programmet fokus på den rolle, som programregionens særlige byggekultur og øvrige kulturarv spiller i udviklingen af et attraktivt sted for befolkningen at bo og leve i. Også bedre offentlig transport og øget mobilitet er i fokus. Infrastrukturen og forbedring af tilgængeligheden anses for at være en af grundstenene i en længerevarende proces. Denne proces skal skabe en funktionel integreret grænseoverskridende region. Region Sønderjylland-Schleswig: Organisationen bidrager i alle sine aktiviteter til at vise bredden og mulighederne i det flerkulturelle liv, som kan leves i den nære grænseregion. En markant medieprofil bidrager til denne synliggørelse. De lokale beslutningstagere og fagfolk, som deltager i Region Sønderjylland-Schleswigs organer bliver omdrejningspunkter for grænseoverskridende netværk. Gennem rådgivningen i Infocenter Grænse medvirker organisationen til, at mange kan finde en levevej i 8

9 grænseområdet ved at kunne udnytte bomuligheder på den ene side af grænsen og arbejdsmuligheder på den anden side. Interreg IV B giver mulighed for at deltage i tværnationale projekter inden for miljø, hvilket omfatter forvaltning af vandresurser, forøget energieffektivitet, miljøbeskyttelse og risikoforebyggelse. Læring og viden Partnerskabsaftalen: Der lægges op til et øget samarbejde mellem Syddansk Universitet og de slesvig-holstenske universiteter. Universiteterne er tovholdere i udviklingen af en Videnbaseret Region. Syddansk Universitet har indgået en rammeaftale med Kiels Universitet, som skal udbygges med aftaler om konkrete samarbejdsprojekter. De eksisterende dansk-tyske universitetsuddannelser på Syddansk Universitet Sønderborg og universiteterne i Flensburg er ved at blive udbygget med fyrtårnsprojektet Collegium Mare Balticum. Projektet skal bidrage til fælles forskeruddannelse på flere emneområder og til at etablere mere attraktive forskermiljøer. Interreg IV A: Programmet støtter regional udvikling gennem forskning og uddannelse, f.eks. gennem samarbejde mellem programområdets universiteter om forskningsopgaver. Desuden samarbejdes om fælles uddannelser, forskeruddannelser, sommeruniversitet, konferencer m.v. Endvidere gives der støtte til projekter til fremme af gode rammer for offentlig og privat forskning samt spredning og anvendelse af forskningen i bl.a. regionens virksomheder. Programmet skal ligeledes understøtte udvikling af menneskelige ressourcer, hvortil hører bedre muligheder for livslang læring. Desuden sigter udviklingen imod højnelse af det generelle uddannelsesniveau i programregionen, gensidig udnyttelse af nabolandenes ressourcer på uddannelsesog arbejdsmarkedsområdet samt større inddragelse af socialt svagt stillede grupper på arbejdsmarkedet. Programmet støtter aktiviteter, der sigter mod en øget grænsependling og nedbrydning af lovmæssige og andre barrierer for pendlingen. Endelig støttes øget samarbejde mellem programregionens erhvervsskoler og faglige organisationer. Region Sønderjylland-Schleswig: Organisationens sekretariat i Padborg arbejder med f.eks. dansk-tysk sprogstimulering i børnehaver; udveksling mellem skoleklasser, undervisningsmaterialer og inspiration til undervisere samt skolesamarbejder. Interreg IV B giver mulighed for at deltage i tværnationale projekter, der omfatter udvikling og styrkelse af innovations- samt forsknings- og udviklingskapaciteten. Vækst og velstand Partnerskabsaftalen: Udviklingen af et åbent grænseoverskridende arbejdsmarked har høj prioritet. Kvalificering til det grænseoverskridende arbejdsmarked er både en kort- og en langsigtet opgave, som erhvervsskoler og tilsvarende uddannelsessteder er tovholdere for. Syddansk Universitet samarbejder med slesvig-holstenske universiteter og ingeniørhøjskoler, bl.a. om at udbygge erhvervsrelaterede og naturvidenskabelige områder. Interreg IV A: En af programmets største satsninger er sikring af vækst og velstand i programområdet. Dette understøttes bl.a. af projekter om iværksætteri og erhvervssamarbejde samt anvendelse og udvikling af 9

10 ny teknologi. Endvidere vil der blive støttet projekter til fremme af fælles iværksætterstrategier, herunder uddannelsestiltag. Programmet støtter ligeledes etablering af netværk mellem nye og eksisterende virksomheder, så erhvervslivets sammenhængskraft og erhvervsstruktur kan styrkes. Der er fokus på at styrke programregionens internationale konkurrenceevne igennem en øget anvendelse og deling af viden og forskning samt udvikling af uddannelser. Programmet skal bidrage til væksten i området gennem en særlig indsats omkring turisme og oplevelsesbaseret økonomi. Også sundhedsområdet forventes at bidrage til væksten gennem udvikling af nye produkter inden for sundhed, helse, velvære og livskvalitet. Denne udvikling kan bl.a. ske i tæt sammenhæng med turisme og oplevelsesbaseret økonomi. Sluttelig fokuserer programmet på en øget transport og logistikudvikling. Dette indebærer bl.a. at gennemføre analyser, udvikle en model for et kompetencecenter for logistik samt at udvikle uddannelsestiltag inden for denne sektor. Region Sønderjylland-Schleswig: Organisationen har taget initiativ til udarbejdelse af en dansk-tysk erhvervsudviklingsstrategi, som med en udpræget forankring hos lokale aktører fremsætter en række konkrete forslag til handling. Rådgivningen gennem InfoCenter Grænse bidrager til at konjunktur- og strukturforskelle på hver side af grænsen udnyttes bedst muligt til at sikre beskæftigelse og vækst. Denne informationstjeneste står til rådighed for firmaer, organisationer, myndigheder og ikke mindst enkeltpersoner med information om skat, forsikring, sociale systemer, boliger og andre emner af betydning, når man ønsker at flytte og/eller arbejde på den anden side af grænsen. InfoCenter Grænse indsamler også oplysninger om antallet af grænsependlere og bidrager til at skærpe de nationale myndigheders bevidsthed om behovet for forbedringer af forholdene for grænsependlere. Interreg IV B giver mulighed for at deltage i tværnationale projekter om innovation. Disse projekter kan omfatte udvikling af videnskabelige og teknologiske netværk og styrkelse af innovations- samt forsknings- og udviklingskapaciteten. Oplevelse og fritid Partnerskabsaftalen: Danske og tyske turismefremmeaktører arbejder på kvalitetsudvikling for sejlads, cyklisme, kultur(events) og natur. Der stiles mod et mere fast organiseret grænseoverskridende samarbejde på turismeområdet. Syddanske og slesvig-holstenske miljøinstanser udveksler erfaringer gennem to årlige møder og søger at fremme fælles dansk-tyske miljøaktiviteter. Gruppen understøtter andre aktørers grænseoverskridende samarbejde. Interreg IV A: Programmet har som prioriteret indsats at udvikle regionen gennem turisme og oplevelsesbaseret økonomi. Denne udvikling forventes særligt at finde sted inden for turisme, kunst, kultur, sport, design, arkitektur, medier, film, musik, events og underholdning. Programmet prioriterer også en attraktiv og bæredygtig udvikling baseret på programregionens store naturmæssige herlighedsværdier. Derfor støttes bevaringsværdige dyre- og planteforekomster og initiativer til at sikre et rent vandmiljø i have, søer og åer. 10

11 Endvidere støtter programmet udvikling af kultur, sprog og gensidig forståelse i grænseregionen. Region Sønderjylland-Schleswig: Organisationen administrerer støtteordninger til kultur, sport og ungdomsaktiviteter til en lang række projekter, hvor foreninger, skoler, kulturinstitutioner, grupper m.m. mødes om fælles interesser, f.eks. idrætsdage, kunstudstillinger og musikalsk samarbejde. På natur- og miljøsiden tager organisationen initiativ til naturprojekter, som dels giver naturen bedre forhold, dels giver befolkningen bedre mulighed for at opleve naturen. Sammenhæng og tilgængelighed Partnerskabsaftalen: Infrastruktur er et betydende interesseområde i det dansk-tyske samarbejde. Emnerne for de kommende år kan være: Konsekvenserne af Fehmern broen. Bedre internationale jernbaneforbindelser. Adgang til og samarbejde mellem godsterminaler og havne. Gode rammebetingelser for søværts transport fra små til større havne. Med fyrtårnsprojektet Grænseoverskridende Logistik opbygges et kompetencenetværk på dansk side med udgangspunkt i en klyngedannelse og en række supplerende aktiviteter. Interreg IV A: Programmet understøtter sammenhæng og tilgængelighed i regionen via en satsning på transport og logistik samt offentlig transport. For begge områders vedkommende skal programregionens beliggenhed midt imellem metropolerne København og Hamburg udnyttes mere effektivt. Også tilgængeligheden imellem by og land skal optimeres. For at sikre en miljørigtig udvikling heraf, satser programmet endvidere på en bæredygtig energiudvikling, så regionen på den ene side får adgang til en effektiv energiforsyning og på den anden side kan nedbringe energiforbruget og udledningen af CO 2. Region Sønderjylland-Schleswig: Den nære grænseregion er center for logistik- og godstransportfunktioner og organisationen tilskynder til udvikling af fælles grænseoverskridende tiltag. Region Sønderjylland-Schleswig har taget initiativ til forbedrede tog- og busforbindelser over grænsen. Interreg IV B giver mulighed for at deltage i tværnationale projekter inden for forbedrede transport- og teletjenesteydelser. Desuden er der mulighed for at udvikle projekter inden for bæredygtig byudvikling, hvilket omfatter en styrkelse af en polycentrisk udvikling på tværnationalt, nationalt og regionalt plan. Etablering af en international teknologiregion for vedvarende energi er igangsat på tysk side med reservation af betydelige beløb til projekter. Danske samarbejdspartnere er i de kommende år udfordret på at udvikle medvirkende strategier, aktiviteter og finansiering for at optimere en samordnet dansk-tysk udvikling på området. 11

12 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk Region Syddanmark indgår i en række grænseoverskridende samarbejder om plan- og udviklingsmæssige emner med tilgrænsende landes myndigheder. Samarbejderne er en videreførelse af de tidligere amters grænseoverskridende aktiviteter og er et led i den generelle strategi for internationalisering, globalisering og grænseoverskridende samarbejde med vort naboland Tyskland.

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

1. Partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

1. Partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Redegørelse om sammenhængen mellem den Regionale UdviklingsPlan og Region Syddanmarks samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner Region Syddanmark indgår i en række

Læs mere

01 Initiativer Forslag til konkrete handlinger

01 Initiativer Forslag til konkrete handlinger Regional UdviklingsPlan, bilag 01 Initiativer Forslag til konkrete handlinger regionsyddanmark.dk 1 2 I henhold til lov om planlægning skal regionsrådet redegøre for de handlinger, som regionsrådet vil

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan

Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan I henhold til lov om planlægning skal regionsrådet redegøre for de handlinger, som regionsrådet vil foretage for at realisere

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Redegørelser Bilag til Det gode liv

Redegørelser Bilag til Det gode liv Regional UdviklingsPlan Redegørelser Bilag til Det gode liv regionsyddanmark.dk 2 Indhold Infrastruktur... side 4 Grænseregionalt samarbejde... side 12 Miljøvurdering... side 24 3 4 Infrastruktur Sammenhængen

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 27.05.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 14.11.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N UdviklingsRåd Sønderjylland

PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N UdviklingsRåd Sønderjylland PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. 29.03.2011 UdviklingsRåd Sønderjylland Styrkepositionsanalyse Analyse af regionale styrkepositioner og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Handlingsplan 2016 / 2017. for regionalt samarbejde mellem Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein

Handlingsplan 2016 / 2017. for regionalt samarbejde mellem Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein Handlingsplan 2016 / 2017 for regionalt samarbejde mellem Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein 2 Handlingsplan Rammerne: Holstein har i mere end ti år haft et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN Sekretariatet for URS, Sønderjyllands Amt, marts 2004 Udviklingsafdelingen, Amtsgården, skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Vicekontorchef Mette Pilgaard, tlf. direkte:

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Notat om regionsrådets opfølgning på Regional Udviklingsplan

Notat om regionsrådets opfølgning på Regional Udviklingsplan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og Analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 12. juni 2008 Notat om regionsrådets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde 21. november 2013 /ERST Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETS Resumé Danmark deltager i perioden 2014 2020 i tre grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard/Leif Geest/ Karen Nielsen/Katja Sjødin Afdeling: Sekretariatet E mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22958 Telefon: 7663 1993

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Journal nr.: 10/1155 Dato: 5. januar 2011 Udarbejdet af: Birger Christensen E mail: Birger.Christensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631900 Notat

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Den offentlige sektor, lokalisering af statslige arbejdspladser og landdistriktsudvikling Dansk regionalforsker seminar (NS-RSA), Alsion, Sønderborg, 24.-25. april 2008. Abstract: Den offentlige sektor

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan Grænseområdet prioriterer anerledes Grænseområdets særlige kvaliteter Kontakter på den anden side af grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Forord. Dok.nr. 6177973 2

Forord. Dok.nr. 6177973 2 Forord En strategi for internationalt samarbejde er et vigtigt instrument til at styrke Lollands image og position i de kommende årtier. Byrådet ønsker at placere Lolland og dens befolkning solidt på landkortet

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 22. september 2008 Justeret

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere